Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan trädde i kraft den 1 februari 2019. EU-företag exporterar redan över 58 miljarder euro i varor och 28 miljarder euro i tjänster till Japan varje år. Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan minskar de handelshinder som europeiska företag möter när de exporterar till Japan och hjälper dem att konkurrera bättre på denna marknad.

Avtalet i korthet

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan trädde i kraft den 1 februari 2019.

Vilka är fördelarna för ditt företag?

Handelsavtalet med Japan

 • avskaffar tullar och andra handelshinder och gör det lättare för företag på båda sidor att importera och exportera
 • säkerställer öppenhet på tjänstemarknaderna, särskilt finansiella tjänster, telekommunikationer och transporter.
 • garanterar icke-diskriminerande behandling av EU-företag som är verksamma på marknaderna för offentlig upphandling
 • förbättrar skyddet av immateriella rättigheter i Japan och skyddet av europeiska jordbruksprodukter av hög kvalitet, så kallade geografiska beteckningar,
 • sparar företag från båda sidor betydande belopp och tid när de handlar med varor på bilateralt
 • ger ökat stöd till mindre företag som drabbas oproportionerligt hårt av handelshinder

 

Japan är redan EU:s fjärde största marknad för jordbruksexport. Marknadstillträdet kommer att förbättras för många europeiska produkter, särskilt

Läs hela handelsavtalet med Japan.

Taxor

Genom avtalet avskaffas merparten av de tullar som betalas av europeiska och japanska företag.

När avtalet trädde i kraft avskaffades 99 % av EU:s tullpositioner och 97 % av Japans tullpositioner. För ännu inte avskaffade tullar, tullkvoter eller tullsänkningar avtalades.

För att kontrollera tullsatserna för din produkt måste du känna till produktkoden, som bygger på HS-nummer (HS) HS2017, för både europeiska och japanska koder.

Du
hittar din produktkod med hjälp av Min handelsassistent

Du kan också kontrollera Japans statistiska kod för import.

Avtalet öppnar den japanska marknaden för export av jordbruksprodukter från EU, till exempel

 • Tullarna på många ostar som Gouda och Cheddar kommer att avskaffas med tiden.
 • En tullfri kvot fastställs för färskost (t.ex. Mozzarella och feta).
 • Tullarna på vinexport avskaffades när avtalet trädde i kraft.
 • När det gäller nötkött kommer EU:s exportörer att omfattas av en nedsatt tullsats.
 • griskött återstår endast låga tullar för export av färskt kött till Japan och genom avtalet avskaffades tullarna på bearbetat kött helt och hållet.

Tidsplanför avveckling av tullar

Tullarna för en stor majoritet av produkterna avskaffas antingen omedelbart när avtalet träder i kraft eller gradvis efter en tidsplan för avveckling av tullar.

Utgångspunkten för avskaffandet eller sänkningen av tullarna är en ”bastullsats” och sänkningar sker på grundval av denna bastullsats. Med hjälp av tullnumret för produkten kan du hitta den nedsättning som gäller för bastullsatsen för din produkt.

Import från Japan
Export till Japan

Tullkvoter

Tullkvoter är också tillämpliga på vissa produkter. Det rör sig om särskilda volymer av varor som kommer att omfattas av förmånsbehandling i tullhänseende inom en viss tidsram.

 • det finns tjugofem japanska livsmedelsprodukter med tullkvoter
 • Japans tullkvoter
 • Japans ministerium för jordbruk, skogsbruk och fiske (MAFF) tillhandahåller information om tillämpningen och tilldelningen av tullkvoter för varje tullposition, t.ex. socker, veteprodukter, mejeriprodukter och andra livsmedel (inklusive konfektyrvaror och vissa choklader) inom ramen för avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan (Japan).

För mejeriprodukter fördelas tullkvoter och avgifter tas ut av Agriculture & Livestock Industries Cooperation (ALIC).

Import av angivna mjölkprodukter (t.ex. smör och vassle) inom tullkvoten omfattas av ett statligt handelssystem.

Informationsblad från EU:s och Japans centrum för industriellt samarbete (EU-företag i Japan)

Vissa marina produkter omfattas av importkvoter och importörerna är skyldiga att tillämpa dem.

Mer information om tillämpningen och tilldelningen av tullkvoter i Japan.

Japanese Law Translation Database System som tillhandahålls av justitieministeriet, Japan.

Skyddsåtgärder

I handelsavtalet mellan EU och Japan föreskrivs också bilaterala skyddsåtgärder. Syftet med en skyddsåtgärd (dvs. att tillfälligt begränsa importen av en produkt) är att skydda en specifik inhemsk industri från en ökning av importen av en produkt som orsakar eller hotar att orsaka allvarlig skada för industrin. I detta avtal används skyddsåtgärder inom jordbruket för att skydda vissa produkter från en sådan ökning av importen.

De EU-produkter som omfattas av dessa åtgärder är

 • nötkött och fläskkött (inklusive bearbetat fläskkött)
 • vassleproteinkoncentrat, vasslepulver
 • apelsiner, färska
 • kapplöpningshästar

Se förteckningen över skyddsåtgärder inom jordbruket.

 

Min handelsassistent ger dig detaljerad information om tullsatserna, de åtgärder som gäller för din produkt och marknad och visar tidsplanen för avveckling av tullar för de berörda tullpositionerna.

Ursprungsregler

I detta avsnitt presenteras de viktigaste ursprungsreglerna och ursprungsreglerna i handelsavtalet.

Ursprung är handelsvarors ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet hittar du en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

Din produkt måste uppfylla vissa regler som styrker dess ursprung för att kunna omfattas av förmånstullen.

Var hittar jag ursprungsreglerna?

Ursprungsreglerna fastställs i kapitel 3 om ursprungsregler i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan (EUT L 330, 27.12.2018, s. 21).

Har min produkt sitt ursprung i EU eller Japan?

För att din produkt ska omfattas av den lägre eller inga förmånstullen enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan måste den ha sitt ursprung i EU eller Japan.

En produkt som ”har sitt ursprung” i EU eller Japan, om den

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet (t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling, regeln om oförändrat skick). Det finns också ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler (t.ex. tolerans eller kumulation).

 

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • mervärderegeln – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av produktens pris fritt fabrik
 • ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialet och slutprodukten – t.ex. papperstillverkning (Harmoniserade systemets kapitel 48) av massa utan ursprungsstatus (Harmoniserade systemets kapitel 47).
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, till exempel spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textil- och konfektionssektorn och inom kemisektorn.

 

Du hittar de särskilda reglerna för din produkt i Min handelsassistent.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans
 • toleransregeln gör det möjligt för tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudet enligt den produktspecifika regeln, förutsatt att dess värde inte utgör mer än 10 % av produktens pris fritt fabrik eller fritt ombord.
 • denna tolerans får inte användas för att överskrida ett tröskelvärde för högsta värde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.
 • men detta är ett särdrag i avtalet mellan EU och Japan, men denna tolerans kan användas i fall där vikten av icke-ursprungsmaterial överstiger det vikttröskelvärde som anges i de produktspecifika reglerna, förutsatt att värdet av dessa material inte överstiger 10 % av slutproduktens pris fritt fabrik – värdet av dessa material måste överstiga 10 % av värdet av dessa material, och dessa material måste ha ursprung i EU eller Japan.
 • Särskilda toleranser gäller textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet och som ingår i anmärkningarna 6–8 till bilaga 3-A Inledande anmärkningar till produktspecifika ursprungsregler
Kumulering

I avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan föreskrivs två sätt att kumulera ursprung

 • bilateral kumulation – material med ursprung i Japan kan anses ha ursprung i EU (och omvänt) när det används vid tillverkningen av en produkt i EU
 • fullständig kumulation – den bearbetning eller behandling som utförs på icke-ursprungsmaterial i EU eller Japan kan anses ha ursprungsstatus för att hjälpa till att uppfylla den produktspecifika regeln (med andra ord kan bearbetning som utförs i Japan räknas som kvalificerade åtgärder i EU, oavsett om bearbetningen är tillräcklig för att ge själva materialen ursprungsstatus (och omvänt).

Övriga krav

Din produkt måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet om ursprungsregler, t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om förbud mot ändringar.

Regeln om förbud mot ändring

Ursprungsprodukter ska transporteras från EU till Japan (och omvänt) utan ytterligare bearbetning i ett tredjeland.

Vissa transaktioner kan utföras i ett tredjeland om produkterna fortfarande står under tullövervakning, t.ex.

 • anbringande eller anbringande av märken, etiketter, förseglingar eller annan dokumentation för att säkerställa överensstämmelse med särskilda inhemska krav i importlandet
 • att bevara produkterna i gott skick
 • lagring
 • uppdelning av sändningar

Tullmyndigheterna får begära bevis för att regeln följs, t.ex.

 • transporthandlingar som konossement
 • faktiska eller konkreta bevis baserade på märkning eller numrering av kollin
 • bevis som rör själva varorna.

Tullrestitution

Inom ramen för avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan är det möjligt att få återbetalning av tullar som tidigare betalats för icke-ursprungsmaterial som används för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull.

Ursprungsförfaranden

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfarandena. Förfarandena anges i kapitel 3 avsnitt B om ursprungsregler i avtalet. De klargör till exempel hur man deklarerar en produkts ursprung, hur man ansöker om förmånsbehandling eller hur tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Hur man ansöker om en förmånstariff 

Importörer kan ansöka om förmånlig tullbehandling på grundval av

 • en ursprungsförsäkran från exportören, eller
 • en ursprungsförsäkran grundad på ”importörens kännedom”.

För mer information, se

Uttalande om ursprung

Exportörens egen försäkran

Exportörer kan själva deklarera att deras produkter har sitt ursprung i EU eller Japan genom att lämna en ursprungsförsäkran.

I EU kan det göras genom att

I Japan kan det göras av

 • en exportör med ett tilldelat japanskt företagsnummer

Vad bör ursprungsförsäkran innehålla?

 • ursprungsförsäkran bör anges på fakturan eller i alla kommersiella dokument som identifierar produkten.
 • Ursprungsdeklarationen kan avfattas på vilket som helst av EU:s officiella språk som det japanska språket, och återfinns i bilaga 3-D. Det importerande landet får inte kräva att importören lämnar in en översättning av en ursprungsförsäkran.
 • Exportörerna måste ange de ursprungskriterier som används i sin ursprungsförsäkran med en kod (se bilaga 3-D).

Inlämning och giltighet

 • ursprungsförsäkran är giltig i 12 månader från och med den dag den upprättades.
 • normalt gäller ursprungsförsäkran för en sändning, men den kan också omfatta flera sändningar av identiska produkter under en period på högst 12 månader.

Ytterligare förklaringarges i EPA-vägledningen mellan EU och Japan om ursprungsförsäkran för flera sändningar av identiska produkter.

Importörens kunskap
 • importörer kan ansöka om förmånstullar på grundval av sina egna kunskaper om de importerade produkternas ursprung – det kan baseras på styrkande handlingar eller dokumentation som tillhandahålls av exportören eller tillverkaren av produkten och som är i importörens besittning. Vägledning om importörernas kunskaper i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan ger ytterligare förklaringar
 • eftersom en importör gör ett påstående med hjälp av sina egna kunskaper används ingen ursprungsförsäkran och ingen exportör eller tillverkare behöver identifieras eller vidta några åtgärder som rör förmånsursprung för varor i den exporterande parten.
 • den importör som använder ”importörens vetskap” behöver inte registreras i REX-databasen.

Ursprungskontroll

Tullmyndigheterna får kontrollera om en importerad produkt verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra ursprungskrav. Verifieringen baseras på

 • administrativt samarbete mellan import- och exportparternas tullmyndigheter
 • kontroller utförda av lokala tullmyndigheter – den importerande partens besök hos exportören är inte tillåtna
 • den importerande partens myndigheter fastställer ursprunget och informerar den importerande partens myndigheter om resultaten.

Produktkrav 

Tekniska regler omfattar tekniska föreskrifter, standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse. I dessa regler fastställs de särskilda tekniska egenskaper som din produkt bör ha, t.ex. utformning, märkning, förpackning, funktionalitet eller prestanda, och de är viktiga eftersom de säkerställer att viktiga allmänpolitiska mål, såsom skydd av människors hälsa eller miljön, uppnås.

Dessa krav kan vara kopplade till sådana frågor som

Du måste följa dessa regler så att dina produkter kan bedömas för att se om de överensstämmer med de tekniska standarder som krävs.

 

Föratt ta reda på vilka regler och krav som gäller för din produkt går du till Min handelsassistent och skriv in ditt produktnamn eller produktkod.

Du kan kontrollera produktkategorierna nedan för mer specifika uppgifter om produktkrav och relevanta länkar

Sanitära och fytosanitära åtgärder (t.ex. lagar, förordningar och standarder) är åtgärder för att skydda människor, djur och växter mot sjukdomar, skadegörare eller främmande ämnen.

De säkerställer att livsmedel som släppts ut på marknaden, även importer från länder utanför EU, inte är farliga för konsumenterna.

Mer information om sanitära och fytosanitära åtgärder mellan EU och Japan finns här.

Liksom EU har Japan några av världens strängaste livsmedelssäkerhetsstandarder. Till exempel tillåter Japan inte användningen av tillväxthormoner i sin produktion av nötkött, och föreskrifterna om genetiskt modifierade organismer är av stor vikt för de japanska konsumenterna.

Alla produkter som importeras från Japan måste uppfylla EU:s normer. Detta inbegriper EU:s förbud mot hormonbehandlat nötkött och dess regler om antibiotikaanvändning.

Dessutom måste all import av animaliska produkter till EU från Japan åtföljas av ett veterinärintyg.

Endast en behörig myndighet i Japan, som kommissionen formellt har erkänt såsom varande i stånd att intyga efterlevnad av EU:s importkrav, kan utfärda ett sådant intyg.

Handelsavtalet bidrar till att se till att era produkter inte hindras från att komma in på den japanska marknaden på grund av omotiverade sanitära och fytosanitära handelshinder och bidrar till att rationalisera och påskynda förfarandena för att godkänna din export av livsmedel till Japan.

Om du importerar från Japan till EU kan du läsa mer om sanitära och fytosanitära krav här.

 

Hitta de särskilda reglerna och kraven för din produkt i Min handelsassistent.

Tekniska handelshinder

Även om tekniska regler är viktiga kan de ibland utgöra ett hinder för den internationella handeln och kan därför utgöra en betydande börda för dig som exportör.

 • om du tror att du står inför ett handelshinder som bromsar ditt företag eller hindrar dig från att exportera, kan du berätta för oss
 • rapportera vad som stoppar din export till Japan med hjälp av onlineformuläret, och EU kommer att analysera din situation och vidta lämpliga åtgärder.

Kontakta oss

Tullklareringsdokument och tullklareringsförfaranden

Tullklarering omfattar vanligtvis kontroller av

 • de tullar som ska betalas
 • korrekt beskrivning av varorna, deras ursprung och värde.
 • säkerhets- och skyddsåtgärder (smuggling, narkotika, cigaretter, vapen, förfalskade produkter, terrorismbekämpning)
 • efterlevnad av särskild lagstiftning, t.ex. miljölagstiftning, hälsokrav, veterinära och fytosanitära bestämmelser och kvalitetsbestämmelser.

Avtalet mellan EU och Japan säkerställer effektivare tullförfaranden för att underlätta handeln och minska kostnaderna för företagen.

Handlingar

Du kan läsa detaljerade steg-för-steg-guider som beskriver de olika typer av dokument som du bör förbereda för tullklarering av dina produkter.

Beroende på din produkt kan tullmyndigheterna kräva alla eller några av nedanstående uppgifter

 • Faktura (hitta de särskilda kraven i fråga om form och innehåll i min handelsassistent)
 • Konossement eller flygfraktsedel
 • Packsedel, fraktsedlar och försäkringsbevis (i vissa fall nödvändiga)
 • Importlicenser för vissa varor
 • Intyg som visar att produkten uppfyller obligatoriska produktbestämmelser, t.ex. hälso- och säkerhetskrav, märkning och förpackning.
 • Ursprungsintyg — ursprungsdeklaration

För tydlighetens skull kan du vilja ansöka om bindande klassificeringsbesked och/eller bindande ursprungsinformation i förväg.

 

För närmare upplysningar om de dokument som du behöver visa upp för tullklarering av din produkt, gå till Min handelsassistent.

Den japanskatullen tillhandahåller information om Japans tullförfaranden, inklusive de dokument som krävs

Japan har också nio olika tulljurisdiktioner, och det kan vara värt att kontakta dem som är relevanta för dig för att göra tullprocessen smidigare för din produkt.

Förfaranden

För en beskrivning av hur man kan bevisa ursprunget för era produkter för att ansöka om förmånstull och för reglerna om tullmyndigheternas ursprungskontroll, se avsnittet om ursprungsregler ovan.

För allmän information om tullförfaranden för import och export, besök webbplatsen för GD Skatter och tullar.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan ger ökat skydd för immateriella rättigheter för europeiska företag som exporterar innovativa, konstnärliga, distinkta och högkvalitativa produkter till Japan. Åtagandena skärps och omfattar bestämmelser om skydd av företagshemligheter, varumärken, upphovsrättsligt skydd, patent, gemensamma minimiregler för lagstadgat testuppgiftsskydd för läkemedel samt civilrättsliga verkställighetsbestämmelser.

Avtalet erkänner den särskilda ställning och erbjuder skydd på den japanska marknaden för mer än 200 europeiska jordbruksprodukter från ett visst europeiskt geografiskt ursprung, så kallade geografiska beteckningar. Innehavare av bilateralt överenskomna geografiska beteckningar inom jordbruks-, livsmedels- och dryckessektorerna åtnjuter skydd mot förfalskning. En förteckning över skyddade geografiska beteckningar i EU och Japan finns i bilaga 14-B till avtalet om ekonomiskt partnerskap.

Patent

I avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan bekräftas att de båda parterna kommer att samarbeta för att upprätthålla ett stärkt patentskydd.

Enligt avtalet har både EU och Japan åtagit sig att förlänga patentskyddet för läkemedel och kemiska jordbruksprodukter. För att få veta mer om patenten i Japan, bland annat om förfarandena för inlämning och prövning, hänvisas till det japanska patentverket.

Andra immaterialrättsliga frågor

Det japanska patentverket tillhandahåller översikter över bruksmönster, mönster, varumärken och upphovsrätt.

Ekonomiministeriet förklarar också mer om skyddet av dina immateriella rättigheter.

Tjänster

Avtalet gör det lättare för företag i EU och Japan att tillhandahålla tjänster och erbjuder större rörlighet för anställda i företag att utföra sitt arbete på plats.

Tillfällig förflyttning av företagspersonal 

Bilaga 8-C: Överenskommelse om rörlighet för fysiska personer för affärsändamål

Avtalet innehåller vissa åtaganden om inresa och tillfällig vistelse för fysiska personer i kapitel 8 avsnitt D.

I Europeiska unionens och Japans bindningslista i bilaga III till bilaga 8-B föreskrivs vissa förbehåll och ytterligare bestämmelser om affärsresenärer för etableringsändamål, personer som är föremål för företagsintern överföring, investerare och affärsresenärer för kortare besök. Bilaga III till bilaga 8-B finns på följande länkar:

Vissa förbehåll, begränsningar och ytterligare bestämmelser avseende tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare föreskrivs i Europeiska unionens och Japans bindningslista i bilaga IV till bilaga 8-B. Bilaga IV till bilaga 8-B finns tillgänglig via följande länkar:

Avtalet om ekonomiskt partnerskap innehåller ett antal bestämmelser som gäller horisontellt för all handel med tjänster, till exempel en bestämmelse som bekräftar parternas rätt att reglera tjänster. EPA bekräftar myndigheternas rätt att hålla offentliga tjänster offentliga och kommer inte att tvinga regeringarna att privatisera eller avreglera offentliga tjänster, såsom inom hälso- och sjukvård, utbildning och vatten.

Särskilda åtaganden har ingåtts inom sektorer som

 • post- och budtjänster
 • telekommunikation
 • sjötransporttjänster
 • finansiella tjänster

När det gäller åtagandena för gränsöverskridande handel med tjänster, se avsnitt C i kapitel 8 i avtalet.

Förflyttning av kvalificerad personal

Allmän information om viseringar
Begränsningar av affärsverksamheten för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare i Japan

När det gäller vissa tjänster är affärsverksamhetens omfattning begränsad på det sätt som föreskrivs i tillägg IV ”Begränsningar av affärsverksamheten för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare i Japan” till bilaga 8-B ”Tidsplaner för kapitel 8” i avtalet.

Personalförvaltning

Det finns många arbetsrättsliga bestämmelser om skydd av arbetstagare i Japan. Dessa arbetsrättsliga bestämmelser är i princip tillämpliga på alla anställningar i Japan, oavsett om arbetsgivaren är japansk eller utländsk eller om företaget är utländskt eller registrerat i Japan. Förordningen om dessa lagar gäller även utländska arbetstagare i Japan så länge de utländska arbetstagarna uppfyller den rättsliga definitionen av arbetstagare enligt dessa lagar.

Allmän information om det övergripande arbetsrättsliga systemet i Japan när det gäller personalförvaltning finns på de webbplatser som nämns i följande rubriker:

Allmän information om personalförvaltning
Regler som ska noteras när det gäller utländsk anställning
Information om de viktigaste arbetsrättsliga bestämmelserna

Telekommunikationer och datatjänster

I Japan

 • Telekommunikation definieras brett i telekommunikationslagen som ”sändning, återutsändning eller mottagning av koder, ljud eller bilder via kabel, radio eller annan elektromagnetisk form”.
 • Teletjänst definieras som ”förmedling av kommunikation från andra genom att använda en teletjänst, eller på annat sätt erbjuda en telekommunikationsutrustning för kommunikation av andra”, och
 • Telekomverksamhet definieras sedan som ”ett företag där tjänsteleverantören tillhandahåller en telekommunikationstjänst för att tillgodose andras behov, med undantag för tillhandahållande av radio- och tv-utrustning enligt radio- och tv-lagen”.

Handboken för marknadsinträde på den japanska telekommunikationsmarknaden — som endast finns tillgänglig på japanska – som i allmänhet omfattas av definitionen av ”telekomverksamhet” och därför kräver anmälan eller registrering.

Inträde på den japanska marknaden
 • Inrikes- och kommunikationsministeriet: Manual for Market Entry into the Japan Telecommunications Business, juni 2016 (engelska). Tänk på att den engelska versionen kanske inte är aktuell. Dessutom finns kompletterande material (bland annat exempel på fall där det anges om anmälningskravet är tillämpligt på vissa företag) endast tillgängligt i japanska versioner, daterat i maj 2019, samt tillägget till detta från oktober 2019.
 • Följande handböcker och riktlinjer finns också här:
  • Manual for Market Entry into General Cable Broadcasting Business (handbok för marknadsinträde i det allmänna kabelsändningsföretaget) (engelska).
  • Manual for Construction of Networks by Telecommunications Carriers (manual for Construction of Networks by Telecommunications Carriers) (engelska); Och
  • Guidelines for Use of Poles, Ducts, Conduits and Similar Facilities Own by Public Utilities (Guidelines for Use of Poles, Ducts, Conduits and Similar Facilities Own by Public Utilities) (engelska).
Skärpta regler för utländska investeringar i IT-sektorn

Tillägg av företag som måste lämna in förhandsanmälan om direkta investeringar (METI, engelska) – IT-relaterade företag har lagts till de industrier som omfattas av kravet på förhandsanmälan när det gäller ingående direktinvesteringar.

Offentlig upphandling

Varje år köper eller köper nationella, regionala och kommunala myndigheter i Japan och EU varor och tjänster till ett värde av miljarder euro från privata företag. Det gör de genom att lägga fram offentliga kontrakt som företagen sedan lämnar anbud på.

Avtalet om ekonomiskt partnerskap utvidgar tillträdet till offentliga upphandlingskontrakt och öppnar nya marknader för företag från båda sidor.

EU och Japan har enats om regler som

 • förbjuda att anbudsgivare från den andra parten diskrimineras på ett orättvist sätt
 • maximera öppenheten vid offentlig upphandling för att se till att företagen är medvetna om möjligheterna på båda sidor.
 • maximera möjligheterna för EU-företag att delta i offentliga upphandlingar i Japan på alla förvaltningsnivåer – nationell, regional och kommunal nivå

Den ökade tillgången för EU-företag till upphandlingar i Japan omfattar sektorer som

 • järnvägar
 • sjukhus
 • akademiska institutioner
 • eldistribution

Mer information

Investeringar

Avtalet främjar investeringar mellan EU och Japan och bekräftar varje parts rätt att reglera legitima politiska mål som man enats om i en icke uttömmande förteckning. Bilaterala förhandlingar pågår för att ingå ett eventuellt avtal om investeringsskydd.

När det gäller gränsöverskridande handel med tjänster och liberalisering av investeringar har avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan antagit ett system med negativa förteckningar som förtecknar befintliga och framtida icke-överensstämmande åtgärder som ska reserveras samtidigt som all gränsöverskridande handel med tjänster och investeringsområden i princip liberaliseras.

När det gäller åtagandena om liberalisering av investeringar, se avsnitt B i kapitel 8 i avtalet

När det gäller förbehållen för Europeiska unionens och Japans befintliga åtgärder, se Europeiska unionens och Japans bindningslista i bilaga I till bilaga 8-B till avtalet, som finns tillgänglig via följande länkar:

När det gäller reservationer för Europeiska unionens och Japans framtida åtgärder, se Europeiska unionens och Japans bindningslista i bilaga II till bilaga 8-B, som finns tillgänglig via följande länkar:

När det gäller investerarnas rörlighet för affärsändamål, se avsnittet om tjänster ovan.

Hur man startar företag i Japan

Översikt över företagsetablering i Japan
Obligatoriska formulär

Restriktioner för utländska direktinvesteringar i Japan

Översikt över förfarandena enligt lagen om utländsk valuta och utrikeshandel

Översikt över lagen om utländsk valuta och utrikeshandel och anmälningssystemet (Japan)

Foreign Exchange and Foreign Trade Act (engelska och japanska). Tänk dock på att den engelska översättningen inte alltid är aktuell. För aktuell information, se den japanska versionen.

 

Förklaring av tillämpningsområdet för lagen om utländsk valuta och utrikeshandel

Enligt artikel 26.1 i lagen om utländsk valuta och utrikeshandel (Foreign Exchange and Foreign Trade Act, nedan kallad FEFTA) avses med utländsk investerare någon av följande personer som gör inkommande direktinvesteringar osv. som förtecknas i artikel 26.2 i FEFTA, eller ett särskilt förvärv enligt definitionen i artikel 26.3 i FEFTA:
I) en person som inte är bosatt i Japan,
II) en enhet som etablerats i enlighet med utländsk lag eller som har ett huvudkontor i ett annat land.
III) ett japanskt bolag i vilket summan av de rösträtter som innehas direkt eller indirekt genom ett föreskrivet bolag av personer enligt i och/eller ii ovan uppgår till minst 50 % av de sammanlagda rösterna. Eller
iv) en japansk enhet i vilken de personer som avses i led i utgör antingen en majoritet av företagets samtliga tjänstemän eller en majoritet av de tjänstemän som har representativa befogenheter.

Branscher där förhandsanmälan krävs
Anmälningsformulär

Vilken blankett som ska användas beror på investeringsmedlen.

Statliga incitament för att främja utländska direktinvesteringar i Japan

Institutioner för förfrågningar & samråd

Kontoret för Invest Japan

Vart och ett av de berörda ministerierna och organen har ett ” Invest Japan Office” (engelska), som svarar på följande åtgärder från potentiella investerares sida:

 • begäran om information om investeringar och om ansökningar om investeringsmöjligheter. Och
 • klagomål på behandlingen av systemet med förhandsmeddelanden, det så kallade ”no-action” -systemet, och investeringar.
 • Engelska formulär för förfrågningar för att kontakta Invest Japans kontor i varje berört ministerium/organ tillhandahålls av JETRO: Investera JAPAN-kontor: Kontaktinformation (engelska)
 • En enda kontaktpunkt för utländska investerare som planerar att etablera eller utvidga sin affärsbas i Japan tillhandahålls av JETRO: Investment Japan Business Support Center (IBSC) (engelska)
Investera Japan Hotline
 • JETRO:s stödcentrum för utländska företag och utländska närstående företag som planerar att investera i Japan. Tjänsterna tillhandahålls på andra språk än japanska: Investments Japan Hotline (engelska)
Andra användbara länkar

Småföretag

Avtalet mellan EU och Japan innehåller ett särskilt kapitel om små och medelstora företag där det anges att parterna ska tillhandahålla information om tillträdet till varandras marknader.

EU:s webbplats för stöd till små och medelstora företag i EU som exporterar till Japan

Japans webbplats för att stödja små och medelstora företag i EU som exporterar till Japan

På den här webbplatsen för europeiska små och medelstora företag finns länkar till myndigheter om särskilda handelsfrågor och en sökbar databas per tullnummer för att få information om marknadstillträde för den japanska marknaden.

Distributionskanal

Att inrätta en praktisk distributionskanal är avgörande för att få ut din produkt till japanska hyllor och återförsäljare. Det kräver att man säkrar japanska nationella och lokala distributörer, särskilt för att övervinna språkliga, tekniska och logistiska handelshinder.

Organisationen för tillverkad import och inhemskt främjande (Mipro), Centrum för industriellt samarbete mellan EU och Japan, är goda utgångspunkter för alla EU-producenter.

Japans utrikeshandelsorganisation (JETRO) har också en plattform för att matcha internationella företag, där japanska och utländska säljare och köpare kan göra tillkännagivanden.

Förklaring av betydelsen av handelsföretagens roll

Handelsföretag spelar en viktig roll i försäljningen av importerade varor i Japan och fungerar som förbindelselänkar mellan utländska tillverkare och japanska köpare, och vice versa.

Handelsföretagens roll omfattar bland annatföljande:

 • identifiering av efterfrågan
 • bistå vid förhandlingar mellan tillverkare och köpare
 • slutförande av import- och exportförfaranden. 

Handelsföretag kan hjälpa till med att identifiera efterfrågan och/eller lokala partner i Japan och kan

 • allmänna handelsföretag, som hanterar nästan allt
 • specialiserade handelsföretag som endast sysslar med särskilda produkter (t.ex. stålprodukter, livsmedel osv.).

Länkar och kontakter

GD Handels webbplats

EU-Japan-centrumet för industriellt samarbete

Europeiska unionens delegation i Japan

Länk till förslaget till förordning

Dela sidan:

Genvägar