Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan

Avtalet mellan Europeiska unionen och Japan om ett ekonomiskt partnerskap trädde i kraft den 1 februari 2019. EU-företag exporterar redan mer än 58 miljarder euro i varor och 28 miljarder euro i tjänster till Japan varje år. Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan minskar de handelshinder som europeiska företag möter när de exporterar till Japan och hjälper dem att konkurrera bättre på denna marknad.

Avtalet i korthet

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan trädde i kraft den 1 februari 2019.

Vilka är fördelarna för ditt företag?

Handelsavtalet med Japan

 • undanröjer tullar och andra handelshinder och gör det lättare för företag på båda sidor att importera och exportera
 • säkerställer öppenhet på tjänstemarknaderna, särskilt finansiella tjänster, telekommunikation och transport
 • garanterar icke-diskriminerande behandling av EU-företag som är verksamma på marknaderna för offentlig upphandling
 • förbättrar skyddet av immateriella rättigheter i Japan och skyddet av europeiska jordbruksprodukter av hög kvalitet, så kallade geografiska beteckningar
 • sparar företag från båda sidor betydande belopp och tid för handel med varor på bilateral nivå
 • ger ökat stöd till mindre företag som drabbas oproportionerligt hårt av handelshinder.

 

Japan är redan EU:s fjärde största marknad för jordbruksexport. Marknadstillträdet kommer att förbättras för många europeiska produkter, särskilt

Läs den fullständiga texten till handelsavtalet med Japan.

Tariffer

Genomavtalet avskaffas de allra flesta tullar som betalas av europeiska och japanska företag.

När avtalet trädde i kraft avskaffades 99 % av EU:s tullpositioner och 97 % av Japans tullpositioner. När det gäller tullar som ännu inte avskaffats enades man om tullkvoter eller tullsänkningar.

För att kontrollera tullsatserna för din produkt måste du känna till produktkoden, som bygger på HS2017-kod enligt Harmoniserade systemet (HS), för både europeiska och japanska koder.

Du
hittar din produktkod med hjälp av Min handelsassistent

Du kan också kontrollera Japans statistiska kod för import.

Avtalet öppnar till exempel den japanska marknaden för EU:s jordbruksexport

 • tullarna på många ostar som Gouda och Cheddar kommer att avskaffas med tiden.
 • en tullfri kvot fastställs för färska ostar (t.ex. Mozzarella och Feta).
 • tullarna på vinexport försvann när de trädde i kraft
 • när det gäller nötkött kommer EU:s exportörer att dra nytta av en nedsatt tullsats.
 • fläskkött kvarstår endast låga tullar för export av färskt kött till Japan och avtalet avskaffade helt tullarna på bearbetat kött.

Tidsplaner för avveckling av tullar

Tullar för de allra flesta produkter avskaffas antingen omedelbart när avtalet träder i kraft eller gradvis efter en tidsplan för avveckling av tullar.

Utgångspunkten för avskaffande eller sänkning av tullar är en ”bastullsats” och sänkningar sker på denna bastullsats. Med hjälp av produktens tulltaxenummer kan du hitta den nedsättning som gäller för bassatsen för din produkt.

 • allmänna kommentarer för att hjälpa dig att läsa tidsplanerna för avveckling av tullar för både EU och Japan
Import från Japan
Export till Japan

Tullkvoter

Tullkvoter är också tillämpliga på vissa produkter. Det rör sig om särskilda volymer av varor som kommer att ha rätt till förmånsbehandling i tullhänseende inom en viss tidsram.

 • det finns 25 japanska jordbruksbaserade livsmedelsprodukter med tullkvoter.
 • Japans tullkvoter
 • Japans ministerium för jordbruk, skogsbruk och fiske (MAFF) tillhandahåller information om ansökan om och tilldelning av tullkvoter för varje tullposition, såsom socker, veteprodukter, mejeriprodukter och andra livsmedel (inbegripet konfektyrvaror och vissa choklad) inom ramen för avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan (Japan).

När det gäller mejeriprodukter fördelas tullkvoter och uppbörden av avgifter genom samarbete inom jordbruksindustrin (ALIC).

Import av vissa mejeriprodukter (t.ex. smör och vassle) inom tullkvoten omfattas av ett statligt handelssystem.

Informationsblad från Centrum för industriellt samarbete mellan EU och Japan (EU Business in Japan)

Vissa marina produkter omfattas av importkvoter och importörerna är skyldiga att ansöka.

Mer information om tillämpningen och tilldelningen av tullkvoter i Japan.

Japan Law Translation Database System som tillhandahålls av justitieministeriet, Japan.

Skyddsåtgärder

Handelsavtalet mellan EU och Japan innehåller också bilaterala skyddsåtgärder. Syftet med en ”skyddsåtgärd” (dvs. tillfälligt begränsa importen av en produkt) är att skydda en viss inhemsk industri mot en ökad import av en produkt som orsakar, eller hotar att orsaka, allvarlig skada för industrin. I detta avtal används skyddsåtgärder på jordbruksområdet för att skydda vissa produkter från sådana importökningar.

De EU-produkter som omfattas av dessa åtgärder är

 • nötkött och fläskkött (inklusive bearbetat fläskkött)
 • vassleproteinkoncentrat (WPC), vasslepulver
 • apelsiner och pomeranser, färska
 • kapplöpningshästar

Se förteckningen över skyddsåtgärder på jordbruksområdet (s. 368).

Ytterligare information om skyddsåtgärder mot kapplöpningshästar

 

Min handelsassistent ger dig detaljerad information om tullarna och de åtgärder som gäller för er produkt och marknad, och visar tidsplanerna för avveckling av tullar för de berörda tullpositionerna.

 

Ursprungsregler

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera det interaktiva verktyget för självbedömningav ursprungsregler (Rosa) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsregler och ursprungsförfaranden finns i detta avsnitt.

Ursprung är handelsvarornas ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet kan du hitta en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

Var hittar jag ursprungsreglerna?

Ursprungsreglerna fastställs i kapitel 3 om ursprungsregler i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan (EUT L 330, 27.12.2018, s. 21).

Har min produkt sitt ursprung i EU eller Japan?

För att din produkt ska kunna omfattas av den lägre eller noll förmånstullen enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan måste den ha sitt ursprung i EU eller Japan.

En produkt som ”har sitt ursprung” i EU eller i Japan, om den

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet (t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling, regeln om förbud mot ändring). Det finns också ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler (t.ex. tolerans eller kumulation).

 

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • regeln om mervärde – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av dess pris fritt fabrik
 • ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterial och slutprodukten – till exempel tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) från massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet)
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textilindustrin och den kemiska sektorn.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger dig ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans
 • toleransregeln gör det möjligt för tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln så länge deras värde inte utgör mer än 10 % av produktens pris fritt fabrik eller fritt ombord.
 • denna tolerans får inte användas för att överskrida något tröskelvärde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.
 • detta är emellertid ett särdrag i avtalet mellan EU och Japan, men denna tolerans kan användas i fall där vikten av icke-ursprungsmaterial överstiger det vikttröskelvärde som fastställs i de produktspecifika reglerna, förutsatt att värdet av dessa material inte överstiger 10 % av slutproduktens pris fritt fabrik – utöver detta värde på 10 %, måste dessa material ha ursprung i EU eller Japan.
 • särskilda toleranser gäller för textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet, vilka ingår i anmärkningarna 6–8 i bilaga 3-A Inledande anmärkningar till produktspecifika ursprungsregler
Kumulering

I avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan föreskrivs två sätt att kumulera ursprung.

 • bilateral kumulation – material med ursprung i Japan kan anses ha ursprung i EU (och vice versa) när det används vid tillverkningen av en produkt i EU
 • fullständig kumulation – bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial i EU eller Japan kan anses ha ursprungsstatus för att bidra till att uppfylla den produktspecifika regeln (dvs. bearbetning som utförs i Japan kan betraktas som kvalificerande åtgärder i EU, oavsett om behandlingen är tillräcklig för att ge själva materialen ursprungsstatus (och vice versa).

Övriga krav

Din produkt måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet om ursprungsregler, t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling, eller regeln om förbud mot ändringar.

Regel om förbud mot ändring

Ursprungsprodukter måste transporteras från EU till Japan (och vice versa) utan att bearbetas vidare i ett tredjeland.

Vissa transaktioner kan utföras i ett tredjeland om produkterna förblir under tullövervakning, t.ex.

 • lägga till eller anbringa märken, etiketter, förseglingar eller annan dokumentation för att säkerställa överensstämmelse med särskilda inhemska krav i det importerande landet
 • konservering av produkter i gott skick
 • lagring
 • uppdelning av sändningar

Tullmyndigheterna får begära bevis för att regeln följs, såsom

 • transporthandlingar som konossement
 • faktabaserade eller konkreta bevis baserade på märkning eller numrering av kollin
 • eventuell bevisning som rör själva varorna.

Tullrestitution

Enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan är det möjligt att få återbetalning av tullar som tidigare betalats på icke-ursprungsmaterial som använts för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull.

Förfaranden för ursprung

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfarandena. Förfarandena anges i avsnitt B i kapitel 3 om ursprungsregler i avtalet. De klargör till exempel hur man deklarerar en produkts ursprung, hur man ansöker om förmånsbehandling eller hur tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Hur man ansöker om förmånstull 

Importörer kan ansöka om förmånlig tullbehandling på grundval av

 • en ursprungsförsäkran som lämnats av exportören, eller
 • en ursprungsförsäkran grundad på ”importörens vetskap”

För närmare upplysningar, se

Ursprungsförsäkran

Exportörens egenförsäkran

Exportörer kan själva deklarera att deras produkt har sitt ursprung i EU eller Japan genom att tillhandahålla en ursprungsförsäkran.

I EU kan det göras av

 • en exportör som är registrerad i systemet för registrerade exportörer (REX) och samma REX-nummer kan också användas för vissa andra EU-förmånshandelsavtal (t.ex. EU:s handelsavtal med Kanada).
 • varje exportör, förutsatt att sändningens totala värde inte överstiger 6,000 EUR.

I Japan kan det göras av

 • en exportör med ett tilldelat japanskt företagsnummer

Vad bör ursprungsförsäkran innehålla?

 • ursprungsförsäkran bör finnas på en faktura eller i något kommersiellt dokument där produkten identifieras.
 • texten till ursprungsdeklarationen kan göras på vilket som helst av EU:s officiella språk och på det japanska språket, och återfinns i bilaga 3-D. Importlandet får inte kräva att importören lämnar in en översättning av en ursprungsförsäkran.
 • exportörerna måste ange de ursprungskriterier som används i sin ursprungsförsäkran med en kod (se bilaga 3-D).

Inlämning och giltighet

 • ursprungsförsäkran är giltig i 12 månader från och med den dag då den upprättades.
 • normalt gäller ursprungsförsäkran för en sändning, men den kan också omfatta flera sändningar av identiska produkter under en period som inte överstiger 12 månader. 

Ytterligare förklaringar ges iriktlinjerna för det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan om ursprungsförsäkran för flera sändningar av identiska produkter.

Importörens kunskaper
 • importörer kan ansöka om förmånstullar på grundval av sina egna kunskaper om de importerade produkternas ursprung – det kan baseras på styrkande handlingar eller bokföring som lämnas av exportören eller tillverkaren av produkten och som importören förfogar över. Ytterligare förklaringar ges ivägledningen om importörens kunskaper i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan.
 • eftersom en importör gör ett påstående med hjälp av sin egen kunskap används ingen ursprungsförsäkran och ingen exportör eller tillverkare behöver identifieras eller vidta några åtgärder som rör förmånsberättigande ursprung för varor i den exporterande parten.
 • den importör som använder ”importörens kännedom” behöver inte registreras i REX-databasen.

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna kan kontrollera om en importerad vara verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra krav på ursprung. Verifieringen grundar sig på

 • administrativt samarbete mellan tullmyndigheterna i de importerande och de exporterande parterna
 • kontroller utförda av lokala tullmyndigheter – besök av den importerande parten hos exportören är inte tillåtna
 • den importerande partens myndigheter fastställer ursprunget och underrättar den importerande partens myndigheter om resultaten.

Produktkrav 

Tekniska föreskrifter omfattar tekniska föreskrifter, standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse. I dessa regler fastställs de särskilda tekniska egenskaper som din produkt bör ha, t.ex. utformning, märkning, förpackning, funktionalitet eller prestanda, och de är viktiga eftersom de säkerställer att viktiga allmänpolitiska mål, såsom skyddet av människors hälsa eller miljösäkerheten, uppnås.

Dessa krav kan ha samband med sådana frågor som

 • Tekniska regler och krav
 • Regler och krav för hälsa och säkerhet, sanitära och fytosanitära åtgärder
 • Miljöbestämmelser som är tillämpliga på importerade varor.

Du måste följa dessa regler så att dina produkter kan utvärderas för att se om de uppfyller de nödvändiga tekniska standarderna.

 

För att ta reda på vilka regler och krav som gäller för din produkt, gå till Min handelsassistent och ange ditt produktnamn eller din produktkod.

Du kan kontrollera produktkategorierna nedan för mer specifika produktkrav och länkar

Sanitära och fytosanitära åtgärder (t.ex. lagar, förordningar och standarder) är åtgärder för att skydda människor, djur och växter mot sjukdomar, skadegörare eller främmande ämnen.

De säkerställer att livsmedel som släppts ut på marknaden, även importer från länder utanför EU, inte är farliga för konsumenterna.

Mer information om sanitära och fytosanitära åtgärder mellan EU och Japan finns här.

Liksom EU har Japan några av världens strängaste livsmedelssäkerhetsstandarder. Till exempel tillåter Japan inte användningen av tillväxthormoner i sin produktion av nötkött, och föreskrifterna om genetiskt modifierade organismer är av stor vikt för de japanska konsumenterna.

Alla produkter som importeras från Japan måste uppfylla EU:s normer. Detta inbegriper EU:s förbud mot hormonbehandlat nötkött och dess regler om antibiotikaanvändning. 

Dessutom måste all import av animaliska produkter till EU från Japan åtföljas av ett veterinärintyg. 

Endast en behörig myndighet i Japan, som kommissionen formellt har erkänt såsom varande i stånd att intyga efterlevnad av EU:s importkrav, kan utfärda ett sådant intyg. 

Handelsavtalet bidrar till att säkerställa att era produkter inte hindras från att komma in på den japanska marknaden på grund av omotiverade sanitära och fytosanitära handelshinder och bidrar till att effektivisera och påskynda förfarandena för att godkänna din livsmedelsexport till Japan.

Om du importerar från Japan till EU kan du läsa mer om sanitära och fytosanitära krav här.

 

Hitta de särskilda reglerna och kraven för din produkt i min handelsassistent.

Tekniska handelshinder,

Även om tekniska regler är viktiga kan de ibland utgöra ett hinder för internationell handel och därmed utgöra en betydande börda för dig som exportör.

 • om du anser att du står inför ett handelshinder som bromsar ditt företag eller hindrar dig från att exportera, kan du berätta för oss
 • rapportera vad som stoppar din export till Japan med hjälp av webbformuläret, och EU kommer att analysera din situation och vidta lämpliga åtgärder.

Kontakta oss

Tullklarering – dokument och förfaranden

Tullklarering omfattar vanligtvis kontroller av

 • de tullar som ska betalas
 • korrekt beskrivning av varorna, deras ursprung och värde.
 • säkerhets- och skyddsåtgärder (smuggling, narkotika, cigaretter, vapen, förfalskade produkter, terrorismbekämpning)
 • efterlevnad av särskild lagstiftning såsom miljölagstiftning, hälsokrav, veterinära, fytosanitära och kvalitetsbestämmelser

Avtalet mellan EU och Japan säkerställer effektivare tullförfaranden för att underlätta handeln och minska företagens kostnader.

Handlingar

Du kan läsa detaljerade handledningar steg för steg som beskriver de olika typer av dokument som du bör förbereda för tullklarering av dina produkter.

Beroende på din produkt kan tullmyndigheterna kräva alla eller några av de uppgifter som anges nedan.

 • faktura (ange de särskilda kraven på form och innehåll i Min handelsassistent)
 • Konossement eller flygfraktsedel
 • packsedel, fraktredovisning och försäkringsintyg ( krävs i vissa fall)
 • importlicenser för vissa varor
 • intyg som visar att din produkt uppfyller obligatoriska produktbestämmelser, t.ex. hälso- och säkerhetskrav, märkning och förpackning
 • ursprungsbevis – ursprungsdeklaration

För tydlighetens skull kan du ansöka om bindande klassificeringsbesked och/eller bindande ursprungsinformation i förväg.

 

För närmare information om de dokument som du måste visa upp för tullklarering för din produkt, gå till Min handelsassistent.

Japan Tullverket tillhandahåller information om japanska tullförfaranden, inklusive nödvändiga dokument

Japan har också nio olika tulljurisdiktioner, och det kan vara värt att kontakta dem som är relevanta för dig för att göra tullförfarandet smidigare för din produkt.

Förfaranden

För en beskrivning av hur man kan bevisa era produkters ursprung för att ansöka om förmånstull och av reglerna för tullmyndigheternas kontroll av ursprung, se avsnittet om ursprungsregler ovan.

Allmän information om tullförfaranden för import och export finns på webbplatsen för GD Skatter och tullar.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan föreskriver ett förbättrat skydd av immateriella rättigheter för europeiska företag som exporterar innovativa, konstnärliga, distinkta och högkvalitativa produkter till Japan. Åtagandena förstärks och omfattar bestämmelser om skydd av företagshemligheter, varumärken, upphovsrättsligt skydd, patent, gemensamma minimiregler för lagstadgat uppgiftsskydd för läkemedel samt bestämmelser om civilrättslig verkställighet.

Avtalet erkänner den särskilda statusen och ger skydd på den japanska marknaden för mer än 200 europeiska jordbruksprodukter med ett särskilt europeiskt geografiskt ursprung, så kallade geografiska beteckningar. Innehavare av bilateralt överenskomna geografiska beteckningar inom jordbruks-, livsmedels- och dryckessektorerna åtnjuter skydd mot förfalskning. En förteckning över skyddade geografiska beteckningar i EU och Japan finns i bilaga 14-B till avtalet om ekonomiskt partnerskap.

Patent

I avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan bekräftas att de båda parterna kommer att samarbeta för att upprätthålla ett stärkt patentskydd.

Enligt avtalet har både EU och Japan åtagit sig att bevilja en förlängning av giltighetstiden för patentskyddet för läkemedel och kemiska jordbruksprodukter. För mer information om patent i Japan, bland annat om ansöknings- och prövningsförfaranden, hänvisas till Japans patentverk.

Andra immaterialrättsliga frågor

Japanska patentverket tillhandahåller översikter över bruksmönster, mönster, varumärken och upphovsrätt.

Ekonomiministeriet förklarar också närmare hur dina immateriella rättigheter efterlevs.

Tjänster

Avtalet gör det lättare för EU-företag och japanska företag att tillhandahålla tjänster och erbjuder större rörlighet för företagsanställda så att de kan utföra sitt arbete på plats.

Tillfällig förflyttning av företagets personal 

Bilaga 8-C: Överenskommelse om rörlighet för fysiska personer för affärsändamål

Avtalet innehåller vissa åtaganden om fysiska personers inresa och tillfälliga vistelse i kapitel 8 avsnitt D.

I Europeiska unionens och Japans bindningslista i bilaga III till bilaga 8-B föreskrivs vissa förbehåll och ytterligare bestämmelser om affärsresenärer för etableringsändamål, personer som är föremål för företagsintern förflyttning, investerare och affärsresenärer på kortare vistelse. Bilaga III till bilaga 8-B finns på följande länk:

Vissa förbehåll, begränsningar och ytterligare bestämmelser om tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare föreskrivs i Europeiska unionens och Japans bindningslista i bilaga IV till bilaga 8-B. Bilaga IV till bilaga 8-B finns på följande länk:

Avtalet om ekonomiskt partnerskap innehåller ett antal bestämmelser som gäller horisontellt för all handel med tjänster, såsom en bestämmelse för att bekräfta parternas rätt att reglera tjänster. I EPA bekräftas myndigheternas rätt att hålla offentliga tjänster offentliga och kommer inte att tvinga regeringarna att privatisera eller avreglera offentliga tjänster, t.ex. inom hälso- och sjukvård, utbildning och vatten.

Man kom överens om särskilda åtaganden inom sektorer, t.ex.

 • post- och budtjänster,
 • telekommunikation
 • sjötransporttjänster
 • finansiella tjänster

När det gäller åtagandena för gränsöverskridande handel med tjänster, se avsnitt C i kapitel 8 i avtalet.

Förflyttning av kvalificerad personal

Allmän information om viseringar
Begränsningar av affärsverksamhet för tjänsteleverantörer på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare i Japan

När det gäller vissa tjänster är affärsverksamhetens omfattning begränsad på det sätt som föreskrivs i tillägg IV ”Begränsningar av affärsverksamhet för tjänsteleverantörer på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare i Japan” till bilaga 8-B ”Tidsplaner för kapitel 8” till avtalet.

Personalförvaltning

Det finns många arbetsrättsliga bestämmelser om skydd av arbetstagare i Japan.  Dessa arbetsrättsliga bestämmelser är i princip tillämpliga på alla anställningar i Japan, oavsett om arbetsgivaren är japansk eller utländsk, eller om företaget är utländskt eller registrerat i Japan.  Förordningen om dessa lagar gäller även utländska arbetstagare i Japan så länge de utländska arbetstagarna uppfyller den rättsliga definitionen av arbetstagare enligt dessa lagar. 

Allmän information om det övergripande arbetsrättssystemet i Japan i fråga om personalförvaltning finns på de webbplatser som nämns under följande rubriker.

Allmän information om personalförvaltning
Regler som ska noteras vid utländsk anställning
Information om de viktigaste arbetsrättsliga bestämmelserna

Telekommunikationstjänster och datainformationstjänster

I Japan

 • telekommunikation definieras allmänt i lagen om telekomföretag som ”sändnings-, återutläggnings- eller mottagandekoder, ljud eller bilder via kabel, radio eller annan elektromagnetisk form”.
 • telekommunikationstjänster definieras som ”förmedling av andras kommunikationer genom användning av en telekommunikationstjänst eller på annat sätt genom att erbjuda telekommunikationshjälpmedel för andras kommunikation”, och
 • telekomverksamhet definieras sedan som ”en verksamhet där tjänsteleverantören tillhandahåller en telekommunikationstjänst för att tillgodose andras behov, med undantag för tillhandahållande av en sändningsanläggning enligt radio- och tv-lagen”.

Handboken för marknadsinträde i Japans telekomverksamhet – tillgänglig endast på japanska – som i allmänhet omfattas av definitionen av ”telekomverksamhet” och därför kräver anmälan eller registrering.

Inträde på den japanska marknaden
 • Inrikes- och kommunikationsministeriet: Handbok för marknadsinträde i Japans telekomverksamhet, juni 2016 (engelska). Den engelska versionen kanske inte är aktuell. Dessutom finns kompletterande material (bland annat exempel som anger om anmälningsskyldigheten är tillämplig på vissa företag) endast tillgängliga i japansk version, daterad maj 2019, samt tillägget till detta från oktober 2019.
 • Följande handböcker och riktlinjer finns också här:
  • Handbok för marknadsinträde i General Cable Broadcasting Business (engelska).
  • Handbok för uppbyggnad av nät av telekomoperatörer (engelska). och
  • Riktlinjer för användning av polacker, ducts, konduits och liknande anläggningar som ägs av allmännyttiga företag (engelska).
Skärpta regler för utländska investeringar i IT-sektorn

Tillägg av företag som krävs för att lämna in förhandsmeddelanden om direkta investerare (METI, engelska) – IT-relaterade företag har lagts till de branscher som omfattas av kravet på förhandsanmälan när det gäller inkommande direktinvesteringar.

Offentlig upphandling

Varje år köper eller köper nationella, regionala och kommunala myndigheter i Japan och EU varor och tjänster till ett värde av miljarder euro från privata företag. Det gör de genom att lägga fram offentliga kontrakt som företagen sedan lämnar anbud på. 

Avtalet om ekonomiskt partnerskap utvidgar tillträdet till offentliga upphandlingskontrakt och öppnar nya marknader för företag från båda sidor.

EU och Japan har enats om regler som

 • förbjuda orättvis diskriminering från den ena sidan av anbudsgivare från den andra sidan
 • maximera insynen i offentlig upphandling för att se till att företagen är medvetna om möjligheterna på båda sidor
 • maximera möjligheterna för EU-företag att delta i offentliga upphandlingar i Japan på alla förvaltningsnivåer – nationell, regional och kommunal nivå.

Det ökade tillträdet för EU-företag till upphandlingar i Japan omfattar sektorer som

 • järnvägar
 • sjukhus
 • akademiska institutioner
 • eldistribution

Närmare upplysningar

Investerings —

Avtalet främjar investeringar mellan EU och Japan och bekräftar varje parts rätt att reglera legitima politiska mål som man enats om i en icke uttömmande förteckning. Bilaterala förhandlingar pågår för att ingå ett eventuellt avtal om investeringsskydd.

När det gäller gränsöverskridande handel med tjänster och liberalisering av investeringar har avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan antagit ett system med en negativ förteckning över befintliga och framtida icke-överensstämmande åtgärder som ska reserveras samtidigt som all gränsöverskridande handel med tjänster och investeringsområden i princip liberaliseras.

När det gäller åtagandena om investeringsliberalisering, se avsnitt B i kapitel 8 i avtalet

När det gäller reservationerna mot Europeiska unionens och Japans befintliga åtgärder, se Europeiska unionens och Japans bindningslista i bilaga I till bilaga 8-B till avtalet, som finns på följande länk:

När det gäller reservationerna mot Europeiska unionens och Japans framtida åtgärder, se Europeiska unionens och Japans bindningslista i bilaga II till bilaga 8-B, som finns på följande länk:

När det gäller investerares rörlighet för affärsändamål, se avsnittet om tjänster ovan.

Hur man startar företag i Japan

Översikt över etablering av företag i Japan
Obligatoriska formulär

Restriktioner för utländska direktinvesteringar i Japan

Översikt över förfarandena enligt lagen om utländsk valuta och utrikeshandel

Översikt över lagen om utländsk valuta och utrikeshandel och anmälningssystemet (Japan)

Lagen om utländsk valuta och utrikeshandel (engelska och japanska). Den engelska översättningen är dock inte alltid aktuell. För aktuell information, se den japanska versionen

 

Förklaring av tillämpningsområdet för lagen om utländsk valuta och utrikeshandel

Enligt artikel 26.1 i lagen om utländsk valuta och utrikeshandel (FEFTA) avses med utländsk investerare var och en av följande personer som gör ingående direktinvesteringar etc. som förtecknas i artikel 26.2 i FEFTA, eller ett särskilt förvärv enligt definitionen i artikel 26.3 i FEFTA:
i) en person som inte är bosatt i Japan,
II) en enhet som etablerats i enlighet med utländsk lag eller som har ett huvudkontor i ett annat land.
III) ett japanskt företag i vilket summan av de rösträtter som innehas direkt eller indirekt genom ett föreskrivet bolag av personer enligt i och/eller ii ovan utgör 50 % eller mer av de sammanlagda rösträtterna. eller
iv) en japansk enhet där de personer som avses i led i ovan utgör antingen majoriteten av alla styrelseledamöter i företaget eller en majoritet av de tjänstemän som har representativa befogenheter.

Branscher där förhandsanmälan krävs
Anmälningsformulär

Vilken form som ska användas beror på investeringsmedlen.

Statliga incitament för att främja utländska direktinvesteringar i Japan

Institutioner för förfrågningar: samråd

Invest Japans kontor

Vart och ett av de berörda ministerierna och organen har ett Invest Japan-kontor (engelska) som svarar på följande åtgärder av potentiella investerare.

 • begäran om information om investeringar och om ansökan om investeringsmöjligheter. och
 • klagomål om behandlingen av systemet för avancerad anmälan, det så kallade systemet med ”inga åtgärder”, och investeringar.
 • Engelska formulär för förfrågningar för att kontakta Invest Japans kontor vid varje relevant ministerium/byrå tillhandahålls av JETRO: Investera JAPAN-kontoren: Kontaktuppgifter (engelska)
 • En enda kontaktpunkt för utländska investerare som planerar att etablera eller utvidga sin affärsbas i Japan tillhandahålls av JETRO: Investera Japan Business Support Center (IBSC) (engelska)
Investera Japan Hotline
 • JETRO:s stödcentrum för utländska företag och utlandsanknutna företag som planerar att investera i Japan. Tjänsterna finns tillgängliga på andra språk än japanska: Investera Japan Hotline (engelska)
Andra användbara länkar

Små och medelstora företag

Avtalet mellan EU och Japan innehåller ett särskilt kapitel om små och medelstora företag där det anges att parterna ska tillhandahålla information om tillträde till varandras marknader.

EU:s webbplats till stöd för små och medelstora företag i EU som exporterar till Japan

Japansk webbplats till stöd för små och medelstora företag i EU som exporterar till Japan

Denna webbplats för europeiska små och medelstora företag innehåller länkar till myndigheter om särskilda handelsfrågor och en sökbar databas per tulltaxenummer för att få information om marknadstillträde för den japanska marknaden.

Distributionskanal.

Att inrätta en praktisk distributionskanal är avgörande för att få din produkt till japanska hyllor och återförsäljare. Det kräver att japanska nationella och lokala distributörer säkras, särskilt för att övervinna språkliga, tekniska och logistiska handelshinder.

Organisationen för tillverkad import och inhemsk marknadsföring (Mipro), centrumet för industriellt samarbete mellan EU och Japan, är bra kontaktpunkter för alla EU-producenter.

Japans utrikeshandelsorganisation (JETRO) har också en plattform för att matcha internationell affärsverksamhet, där japanska och utländska säljare och köpare kan göra meddelanden.

Förklaring av betydelsen av handelsföretagens roll

Handelsföretagen spelar en viktig roll i försäljningen av importerade varor i Japan och fungerar som förbindelser mellan utländska tillverkare och japanska köpare och vice versa.

Handelsföretagens roll omfattar bland annat följande:

 • kartläggning av efterfrågan
 • bistå vid förhandlingar mellan tillverkare och köpare
 • slutförande av import- och exportförfaranden. 

Handelsföretag kan hjälpa till att identifiera efterfrågan och/eller lokala partner i Japan och kan

 • allmänna handelsföretag som arbetar med nästan allt
 • specialiserade handelsföretag som endast hanterar specifika produkter (t.ex. stålprodukter, livsmedelsprodukter osv.).

Länkar och kontakter

GD Handels webbplats

EU-Japan-centrumet för industriellt samarbete

Europeiska unionens delegation i Japan

Länk till förslaget till förordning

Dela sidan:

Genvägar