Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan

Avtalet mellan Europeiska unionen och Japan om ett ekonomiskt partnerskap trädde i kraft den 1 februari 2019. EU-företag exporterar redan varje år mer än 58 miljarder euro i varor och 28 miljarder euro i tjänster till Japan. Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan minskar de handelshinder som europeiska företag möter när de exporterar till Japan och hjälper dem att konkurrera bättre på denna marknad.

Avtalet i korthet

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan trädde i kraft den 1 februari 2019.

Vilka är fördelarna för ditt företag?

Handelsavtalet med Japan

 • undanröjer tullar och andra handelshinder och gör det lättare för företag på båda sidor att importera och exportera
 • säkerställer öppenhet på tjänstemarknaderna, särskilt när det gäller finansiella tjänster, telekommunikationer och transporter
 • garanterar icke-diskriminerande behandling av EU-företag som är verksamma på marknaderna för offentlig upphandling
 • förbättra skyddet av immateriella rättigheter i Japan och skyddet av högkvalitativa europeiska jordbruksprodukter, så kallade geografiska beteckningar.
 • sparar företag på båda sidor betydande belopp och tid när de handlar med varor på bilateral nivå
 • ger ökat stöd till mindre företag som drabbas oproportionerligt hårt av handelshinder

 

Japan är redan EU:s fjärde största marknad för jordbruksexport. Marknadstillträdet kommer att förbättras för många europeiska produkter, särskilt

Läs hela texten till handelsavtalet med Japan.

Tariffer

Genom avtalet avskaffas de flesta tullar som betalas av europeiska och japanska företag.

När avtalet trädde i kraft avskaffades 99 % av EU:s tullpositioner och 97 % av Japans tullpositioner. När det gäller ännu inte avskaffade tullar enades man om tullkvoter eller tullsänkningar.

För att kontrollera tarifferna för din produkt måste du känna till produktkoden, som baseras på HS-nummer 2017, för både europeiska och japanska nummer.

Du
hittar din produktkod med hjälp av Min handelsassistent

Du kan också kontrollera Japans statistiska kod för import.

Avtalet öppnar den japanska marknaden för export av jordbruksprodukter från EU, till exempel

 • tullarna på många ostar som Gouda och Cheddar kommer att avskaffas med tiden.
 • en tullfri kvot fastställs för färska ostar (t.ex. Mozzarella och feta).
 • tullarna på vinexport avskaffades när ikraftträdandet trädde i kraft
 • när det gäller nötkött kommer EU:s exportörer att gynnas av en nedsatt tull
 • för griskött kvarstår endast låga tullar på export av färskt kött till Japan och avtalet avskaffade helt tullarna på bearbetat kött.

Tidsplaner för avveckling av tullar

Tullarna för en stor majoritet av produkterna avskaffas antingen omedelbart när avtalet träder i kraft eller gradvis efter en tidsplan för avveckling av tullar.

Utgångspunkten för avskaffandet eller sänkningen av tullarna är en ”bastullsats” och sänkningar sker på grundval av denna bastullsats. Med hjälp av tulltaxenumret för varan kan du hitta den nedsättning som gäller för bastullsatsen för din vara.

Import från Japan
Export till Japan

Tullkvoter (tullkvoter)

Tullkvoter är också tillämpliga på vissa produkter. Dessa är särskilda varuvolymer som kommer att vara berättigade till förmånlig tullbehandling inom en viss tidsram.

 • det finns 25 japanska jordbruksbaserade livsmedelsprodukter med tullkvoter
 • tullkvoter för Japan
 • Japans ministerium för jordbruk, skogsbruk och fiske (MAFF) lämnar information om ansökan om och tilldelningen av tullkvoter för varje tullposition, t.ex. socker, veteprodukter, mejeriprodukter och andra livsmedel (inklusive konfektyrer och vissa choklad) inom ramen för avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan (Japan).

När det gäller mejeriprodukter sker tilldelningen av tullkvoter och uppbörden av avgifter genom samarbete inom jordbruks- och djuruppfödningsindustrin (ALIC).

Import av vissa mjölkprodukter (t.ex. smör och vassle) inom tullkvoten omfattas av ett statligt handelssystem.

Informationsblad från Centrumet för industriellt samarbete mellan EU och Japan (EU Business in Japan)

Vissa marina produkter omfattas av importkvoter och importörerna är skyldiga att ansöka.

Mer information om tillämpningen och tilldelningen av tullkvoter i Japan.

Japans databas för översättning av lagstiftning, som tillhandahålls av justitieministeriet, Japan.

Skyddsåtgärder

I handelsavtalet mellan EU och Japan föreskrivs också bilaterala skyddsåtgärder. Syftet med en skyddsåtgärd (dvs. tillfälligt begränsa importen av en produkt) är att skydda en viss inhemsk industri från en ökning av importen av en produkt som orsakar eller hotar att orsaka allvarlig skada för industrin. I detta avtal används skyddsåtgärder på jordbruksområdet för att skydda vissa produkter från sådana importökningar.

De EU-produkter som omfattas av dessa åtgärder är

 • nötkött och fläskkött (inklusive bearbetat fläskkött)
 • vassleproteinkoncentrat (WPC), vasslepulver
 • apelsiner, färska
 • kapplöpningshästar

Se förteckningen över skyddsåtgärder på jordbruksområdet.

 

Min handelsassistent ger dig detaljerad information om tullarna, de åtgärder som gäller för er produkt och marknad och visar tidsplanerna för avveckling av tullar för de berörda tullpositionerna.

 

Ursprungsregler

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla de ursprungsregler som anges i avtalet. Kontrollera det interaktivaverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA) i min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsregler och ursprungsförfaranden finns i detta avsnitt.

Ursprung är handelsvarornas ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet hittar du en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

Var hittar jag ursprungsreglerna?

Ursprungsreglerna fastställs i kapitel 3 om ursprungsregler i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan (EUT L 330, 27.12.2018, s. 21).

Har min produkt sitt ursprung i EU eller Japan?

För att din produkt ska omfattas av den lägre förmånstullen eller nolltullsatsen enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan måste den ha sitt ursprung i EU eller Japan.

En produkt ”har sitt ursprung” i EU eller i Japan, om den

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet (t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling, regeln om förbud mot ändring). Det finns också ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler (t.ex. tolerans eller kumulation).

 

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • regeln om mervärde – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av dess pris fritt fabrik
 • ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan – produktionsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialet och slutprodukten – t.ex. tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) av massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet)
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textil- och kemisektorerna.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans
 • toleransregeln gör det möjligt för tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln, förutsatt att deras värde inte utgör mer än 10 % av produktens pris fritt fabrik eller av produktens pris fritt ombord
 • denna tolerans får inte användas för att överskrida ett högsta tröskelvärde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.
 • och detta är ett särdrag i avtalet mellan EU och Japan, och denna tolerans kan dock användas i fall där vikten av icke-ursprungsmaterial överstiger den viktgräns som anges i de produktspecifika reglerna, förutsatt att värdet av dessa material inte överstiger 10 % av slutproduktens pris fritt fabrik – över värdet på dessa 10 % måste dessa material ha ursprung i EU eller Japan.
 • särskilda toleranser gäller för textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet, vilka omfattas av anmärkningarna 6–8 i bilaga 3-A Inledande anmärkningar till produktspecifika ursprungsregler
Kumulation

I avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan föreskrivs två sätt att kumulera ursprung.

 • bilateral kumulation – material med ursprung i Japan kan räknas som material med ursprung i EU (och vice versa) när det används vid tillverkningen av en produkt i EU
 • fullständig kumulation – den bearbetning eller behandling som utförs på icke-ursprungsmaterial i EU eller Japan kan anses ha ursprungsstatus för att bidra till att följa den produktspecifika regeln (med andra ord kan bearbetning som utförs i Japan räknas som stödberättigande åtgärder i EU, oavsett om bearbetningen är tillräcklig för att ge själva materialen ursprungsstatus (och vice versa).

Andra krav

Din produkt måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet om ursprungsregler, t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om förbud mot ändringar.

Regel om förbud mot ändring

Ursprungsprodukter måste transporteras från EU till Japan (och vice versa) utan vidare bearbetning i ett tredjeland.

Vissa transaktioner kan utföras i ett tredjeland om produkterna förblir under tullövervakning, t.ex.

 • anbringande eller anbringande av märken, etiketter, förseglingar eller annan dokumentation för att säkerställa överensstämmelse med särskilda inhemska krav i importlandet
 • konservering av produkter i gott skick
 • lagring
 • uppdelning av sändningar

Tullmyndigheterna får begära bevis för att regeln följs, t.ex.

 • transporthandlingar, t.ex. konossement
 • faktisk eller konkret bevisning baserad på märkning eller numrering av kollin
 • all bevisning som rör själva varorna.

Tullrestitution

Enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan är det möjligt att få återbetalning av tullar som tidigare betalats på icke-ursprungsmaterial som använts för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull.

Förfaranden för ursprung

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfarandena. Förfarandena anges i avsnitt B i kapitel 3 om avtalets ursprungsregler. De klargör till exempel hur man deklarerar en produkts ursprung, hur man ansöker om förmånsbehandling eller hur tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Hur man ansöker om förmånstull 

Importörer kan ansöka om förmånlig tullbehandling på grundval av

 • en ursprungsförsäkran som tillhandahålls av exportören, eller
 • en ursprungsförsäkran grundad på ”importörens vetskap”

För närmare upplysningar, se

Försäkran om ursprung

Exportörens egen deklaration

Exportörer kan själv deklarera att deras produkt har sitt ursprung i EU eller Japan genom att tillhandahålla en ursprungsförsäkran.

I EU kan den göras av

I Japan kan den göras av

 • en exportör med ett tilldelat japanskt företagsnummer

Vad bör ursprungsförsäkran innehålla?

 • ursprungsförsäkran bör finnas på en faktura eller ett kommersiellt dokument som identifierar produkten.
 • ursprungsdeklarationens text kan upprättas på vilket som helst av EU:s officiella språk och på japanska, och återfinns i bilaga 3-D. Det importerande landet får inte kräva att importören lämnar in en översättning av en ursprungsförsäkran.
 • exportörerna måste ange de ursprungskriterier som används i deras ursprungsförsäkran med en kod (se bilaga 3-D).

Inlämning och giltighet

 • ursprungsförsäkran är giltig i 12 månader från och med den dag den upprättades.
 • normalt gäller ursprungsförsäkran för en sändning, men den kan också omfatta flera sändningar av identiska produkter under en period som inte överstiger 12 månader.

Ytterligare förklaringar ges ivägledningen om ursprungsförsäkran mellan EU och Japan för flera sändningar av identiska produkter.

Importörens kunskap
 • importörer kan ansöka om förmånstullar på grundval av sin egen kunskap om de importerade produkternas ursprung – det kan baseras på styrkande handlingar eller register som tillhandahålls av exportören eller tillverkaren av produkten och som importören förfogar över. Vägledning om importörens kunskap om avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan ger ytterligare förklaringar
 • eftersom en importör gör ett påstående med hjälp av sin egen kunskap används ingen ursprungsförsäkran och ingen exportör eller tillverkare behöver identifieras eller vidta några åtgärder som rör förmånsberättigande ursprung för varor i den exporterande parten.
 • importören som använder ”importörens vetskap” behöver inte registreras i REX-databasen.

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna kan kontrollera om en importerad vara verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra krav på ursprung. Kontrollen grundar sig på följande:

 • administrativt samarbete mellan de importerande och exporterande parternas tullmyndigheter
 • kontroller utförda av lokala tullmyndigheter – den importerande parten får inte besöka exportören
 • den importerande partens myndigheter fastställer ursprunget och informerar den importerande partens myndigheter om resultaten.

Produktkrav 

Tekniska föreskrifter omfattar tekniska föreskrifter, standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse. Dessa regler definierar de specifika tekniska egenskaper som din produkt bör ha, såsom design, märkning, förpackning, funktionalitet eller prestanda, och är viktiga eftersom de säkerställer att viktiga allmänpolitiska mål, såsom skyddet av människors hälsa eller miljösäkerheten, uppnås.

Dessa krav kan vara kopplade till sådana frågor som

Du måste följa dessa regler så att dina produkter kan utvärderas för att se om de överensstämmer med de nödvändiga tekniska standarderna.

 

Föratt ta reda på vilka regler och krav som gäller för din produkt går du till Min handelsassistent och skriv in ditt produktnamn eller din produktkod.

Du kan kontrollera produktkategorierna nedan för mer specifika produktkrav och relevanta länkar

Sanitära och fytosanitära åtgärder (t.ex. lagar, förordningar och standarder) är åtgärder för att skydda människor, djur och växter mot sjukdomar, skadegörare eller föroreningar.

De säkerställer att livsmedel som släppts ut på marknaden, även importer från länder utanför EU, inte är farliga för konsumenterna.

Mer information om sanitära och fytosanitära åtgärder mellan EU och Japan finns här.

Liksom EU har Japan några av världens strängaste livsmedelssäkerhetsstandarder. Till exempel tillåter Japan inte användningen av tillväxthormoner i sin produktion av nötkött, och föreskrifterna om genetiskt modifierade organismer är av stor vikt för de japanska konsumenterna.

Alla produkter som importeras från Japan måste uppfylla EU:s normer. Detta inbegriper EU:s förbud mot hormonbehandlat nötkött och dess regler om användning av antibiotika.

Dessutom måste all import av animaliska produkter till EU från Japan åtföljas av ett veterinärintyg.

Endast en behörig myndighet i Japan, som kommissionen formellt har erkänt såsom varande i stånd att intyga efterlevnad av EU:s importkrav, kan utfärda ett sådant intyg.

Handelsavtalet bidrar till att säkerställa att era produkter inte hindras från att komma in på den japanska marknaden på grund av omotiverade sanitära och fytosanitära handelshinder och bidrar till att effektivisera och påskynda förfarandena för att godkänna din livsmedelsexport till Japan.

Om du importerar från Japan till EU kan du läsa mer om sanitära och fytosanitära krav här.

 

Hitta de särskilda reglerna och kraven för din produkt i min handelsassistent.

Tekniska handelshinder

Även om tekniska regler är viktiga kan de ibland utgöra ett hinder för den internationella handeln och därmed utgöra en betydande börda för dig som exportör.

 • om du tror att du står inför ett handelshinder som bromsar ner ditt företag eller hindrar dig från att exportera kan du berätta för oss.
 • rapportera vad som upphör med din export till Japan med hjälp av webbformuläret, och EU kommer att analysera din situation och vidta lämpliga åtgärder

Kontakta oss

Tullklarering – dokument och förfaranden

Tullklarering omfattar vanligtvis kontroller av

 • de tullar som ska betalas
 • korrekt beskrivning av varorna, deras ursprung och värde.
 • säkerhetsåtgärder (smuggling, narkotika, cigaretter, vapen, förfalskade produkter, terrorismbekämpning)
 • efterlevnad av särskild lagstiftning som miljölagstiftning, hälsokrav, veterinära, fytosanitära och kvalitetsrelaterade bestämmelser.

Avtalet mellan EU och Japan säkerställer effektivare tullförfaranden för att underlätta handeln och minska företagens kostnader.

Dokument

Du kan läsa utförliga vägledningar steg för steg som beskriver de olika typer av dokument som du bör förbereda för tullklarering av dina produkter.

Beroende på din produkt kan tullmyndigheterna kräva alla eller vissa av nedanstående uppgifter.

 • handelsfaktura (se de särskilda kraven på form och innehåll hos min handelsassistent)
 • Konossement eller flygfraktsedel
 • packsedel, frakträkenskaper och försäkringsbevis (behövs i vissa fall)
 • importlicenser för vissa varor
 • intyg som visar att din produkt uppfyller de obligatoriska produktföreskrifterna, t.ex. hälso- och säkerhetskrav, märkning och förpackning.
 • ursprungsintyg – ursprungsdeklaration

För tydlighetens skull påpekas att du kan ansöka om bindande klassificeringsbesked och/eller bindande ursprungsbesked i förväg.

 

Mer information om de dokument du måste visa upp för tullklarering av din produkt finns hos Min handelsassistent.

Den japanska tullen tillhandahåller information om japanska tullförfaranden, inklusive de dokument som krävs

Japan har också nio olika tulljurisdiktioner, och det kan vara värt att kontakta dem som är relevanta för dig för att göra tullförfarandet smidigare för din produkt.

Förfaranden

För en beskrivning av hur ni kan styrka era produkters ursprung för att ansöka om förmånstull och av reglerna för tullmyndigheternas kontroll av ursprung, se avsnittet om ursprungsregler ovan.

Allmän information om tullförfaranden för import och export finns på webbplatsen för GD Skatter och tullar.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan ger ett ökat skydd av immateriella rättigheter för europeiska företag som exporterar innovativa, konstnärliga, distinkta och högkvalitativa produkter till Japan. Åtagandena förstärks och omfattar bestämmelser om skydd av företagshemligheter, varumärken, upphovsrättsligt skydd, patent, gemensamma minimiregler för lagstadgat testuppgiftsskydd för läkemedel och civilrättsliga verkställighetsbestämmelser.

I avtalet erkänns den särskilda status som finns på den japanska marknaden för mer än 200 europeiska jordbruksprodukter med ett särskilt europeiskt geografiskt ursprung, så kallade geografiska beteckningar. Innehavare av bilateralt överenskomna geografiska beteckningar inom jordbruks-, livsmedels- och dryckessektorn åtnjuter skydd mot förfalskning. En förteckning över skyddade geografiska beteckningar i EU och Japan finns i bilaga 14-B till avtalet om ekonomiskt partnerskap.

Patent

I avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan bekräftas att de båda parterna kommer att samarbeta för att upprätthålla ett stärkt patentskydd.

Enligt avtalet har både EU och Japan åtagit sig att bevilja en förlängning av patentskyddet för läkemedel och jordbrukskemiska produkter. För mer information om patent i Japan, bland annat om ansöknings- och prövningsförfaranden, se Japans patentverk.

Andra frågor som rör immateriella rättigheter

Japans patentverk ger översikter över bruksmönster, mönster, varumärken och upphovsrätt.

Ekonomiministeriet förklarar också hur dina immateriella rättigheter ska upprätthållas.

Tjänster

Avtalet gör det lättare för företag i EU och Japan att tillhandahålla tjänster och erbjuder större rörlighet för företagets anställda så att de kan utföra sitt arbete på plats.

Tillfällig förflyttning av företagets personal 

Bilaga 8-C: Överenskommelse om rörlighet för fysiska personer för affärsändamål

I avtalet fastställs vissa åtaganden om fysiska personers inresa och tillfälliga vistelse i avsnitt D i kapitel 8.

I Europeiska unionens och Japans bindningslista i bilaga III till bilaga 8-B föreskrivs vissa förbehåll och ytterligare bestämmelser för affärsresenärer för etableringsändamål, personer som är föremål för företagsintern förflyttning, investerare och affärsresenärer på kortare vistelse. Bilaga III till bilaga 8-B finns på följande länkar:

Vissa förbehåll, begränsningar och ytterligare bestämmelser för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare anges i Europeiska unionens och Japans bindningslista i bilaga IV till bilaga 8-B. Bilaga IV till bilaga 8-B finns på följande länk:

Avtalet om ekonomiskt partnerskap innehåller ett antal bestämmelser som gäller horisontellt för all handel med tjänster, t.ex. en bestämmelse som bekräftar parternas rätt att reglera tjänster. Naturvårdsverket bekräftar myndigheternas rätt att hålla offentliga tjänster offentliga och kommer inte att tvinga regeringar att privatisera eller avreglera offentliga tjänster, t.ex. inom hälso- och sjukvård, utbildning och vatten.

Särskilda åtaganden har överenskommits inom sektorer, t.ex.

 • post- och budtjänster
 • telekommunikation
 • sjötransporttjänster
 • finansiella tjänster

När det gäller åtagandena för gränsöverskridande handel med tjänster, se avsnitt C i kapitel 8 i avtalet.

Förflyttning av kvalificerad personal

Allmän information om viseringar
Begränsningar av affärsverksamheten för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare i Japan

När det gäller vissa tjänster är affärsverksamhetens omfattning begränsad i enlighet med tillägg IV ”Begränsningar av affärsverksamhet för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare i Japan” till bilaga 8-B ”Tidsplaner för kapitel 8” till avtalet.

Förvaltning av mänskliga resurser

Det finns många arbetsrättsliga lagar om skydd av arbetstagare i Japan. Arbetsrätten är i princip tillämplig på all anställning i Japan, oavsett om arbetsgivaren är japansk eller utländsk, eller om företaget är utländskt eller registrerat i Japan. Förordningen om dessa lagar gäller även utländska arbetstagare i Japan så länge de utländska arbetstagarna uppfyller den rättsliga definitionen av arbetstagare i dessa lagar.

Allmän information om det övergripande arbetsrättssystemet i Japan när det gäller personalförvaltning finns på de webbplatser som nämns under följande rubriker:

Allmän information om personalförvaltning
Regler som ska noteras vid utländsk anställning
Information om de viktigaste arbetsrättsliga bestämmelserna

Telekommunikationstjänster och datainformationstjänster

I Japan

 • telekommunikation definieras allmänt i lagen om telekommunikationsverksamhet som ”sändning, vidaresändning eller mottagning av koder, ljud eller bilder via kabel, radio eller annan elektromagnetisk form”.
 • telekommunikationstjänster definieras som ”förmedling av kommunikation mellan andra genom användning av en telekommunikationsutrustning eller på annat sätt erbjuda en telekommunikationsfacilitet för andras kommunikation”, och
 • telekomverksamhet definieras då som ”ett företag där tjänsteleverantören tillhandahåller en telekommunikationstjänst för att tillgodose andras behov, med undantag för tillhandahållande av en sändningstjänst enligt radio- och tv-lagen”.

Handboken för marknadsinträde i den japanska telekombranschen – som endast finns tillgänglig på japanska – omfattas i allmänhet av definitionen av ”telekommunikationsverksamhet” och kräver därför anmälan eller registrering.

Inträde på den japanska marknaden
 • Inrikes- och kommunikationsministeriet: Manual for Market Entry into the Japan Telecommunications Business, juni 2016 (engelska). Den engelska versionen kanske inte är aktuell. Dessutom finns kompletterande material (bland annat exempel på fall som visar om anmälningsskyldigheten är tillämplig på vissa företag) endast i den japanska versionen från maj 2019 samt tillägget till detta från oktober 2019.
 • Följande handböcker och riktlinjer finns också här:
  • Handbok för marknadsinträde i den allmänna kabelsändningsverksamheten (engelska).
  • Handbok för uppbyggnad av nät av teleoperatörer (engelska). och
  • Riktlinjer för användning av polacker, gurkor, kondukter och liknande anläggningar som ägs av Public Utilities (engelska).
Skärpta regler för utländska investeringar i IT-sektorn

Tillägg av företag som är skyldiga att lämna in förhandsanmälan om direkta investerare (METI, engelska) – IT-relaterade företag har lagts till de industrier som omfattas av kravet på förhandsanmälan om ingående direktinvesteringar.

Offentlig upphandling

Varje år köper nationella, regionala och kommunala myndigheter i Japan och EU – eller upphandlar – varor och tjänster till ett värde av miljarder euro från privata företag. Det gör de genom att lägga fram offentliga kontrakt som företagen sedan lämnar anbud på.

Avtalet om ekonomiskt partnerskap utvidgar tillträdet till offentliga upphandlingskontrakt och öppnar nya marknader för företag från båda sidor.

EU och Japan har enats om regler som

 • förbjuda orättvis diskriminering från den ena sidan av anbudsgivare från den andra sidan
 • maximera insynen i anbudsförfaranden för offentliga kontrakt för att se till att företagen är medvetna om de möjligheter som finns på båda sidor.
 • maximera möjligheterna för EU-företag att delta i offentliga upphandlingar i Japan på alla förvaltningsnivåer – nationella, regionala och kommunala

Den ökade tillgången för EU-företag till upphandlingar i Japan omfattar sektorer som

 • järnvägar
 • sjukhus
 • akademiska institutioner
 • distribution av el

Mer information

Investeringar

Avtalet främjar investeringar mellan EU och Japan och bekräftar varje parts rätt att reglera legitima politiska mål som man enats om i en icke uttömmande förteckning. Bilaterala förhandlingar pågår för att ingå ett eventuellt avtal om investeringsskydd.

När det gäller gränsöverskridande handel med tjänster och liberalisering av investeringar har avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan antagit ett system med negativa förteckningar som innehåller en förteckning över befintliga och framtida icke-överensstämmande åtgärder som ska reserveras samtidigt som all gränsöverskridande handel med tjänster och investeringsområden i princip liberaliseras.

När det gäller åtagandena om liberalisering av investeringar, se avsnitt B i kapitel 8 i avtalet

När det gäller reservationerna för Europeiska unionens och Japans befintliga åtgärder, se Europeiska unionens och Japans bindningslista i bilaga I till bilaga 8-B till avtalet, som finns på följande länkar:

När det gäller reservationerna för Europeiska unionens och Japans framtida åtgärder, se Europeiska unionens och Japans bindningslista i bilaga II till bilaga 8-B, som finns på följande länkar:

När det gäller investerarnas rörlighet för affärsändamål, se avsnittet om tjänster ovan.

Hur startar man företag i Japan?

Översikt över företagsetablering i Japan
Obligatoriska formulär

Restriktioner för utländska direktinvesteringar i Japan

Översikt över förfarandena enligt lagen om utländsk valuta och utrikeshandel

Översikt över lagen om utländsk valuta och utrikeshandel och av anmälningssystemet (Japan)

Lagen om utländsk valuta och utrikeshandel (engelska och japanska). Tänk dock på att den engelska översättningen inte alltid är aktuell. För aktuell information, se den japanska versionen.

 

Förklaring av tillämpningsområdet för lagen om utländsk valuta och utrikeshandel

Enligt artikel 26.1 i lagen om utländsk valuta och utrikeshandel (FEFTA) avses med utländsk investerare en av följande personer som gör inkommande direktinvesteringar etc. som förtecknas i artikel 26.2 i FEFTA, eller ett särskilt förvärv enligt artikel 26.3 i FEFTA:
i) en person som inte är bosatt i Japan,
II) En enhet som etablerats i enlighet med utländsk lagstiftning eller som har ett huvudkontor i ett annat land.
III) Ett japanskt företag i vilket summan av rösträtterna som innehas direkt, eller indirekt genom ett föreskrivet bolag, av personer som anges i i och/eller ii ovan uppgår till 50 % eller mer av de sammanlagda rösträtterna. eller
iv) en japansk enhet i vilken de personer som avses i led i ovan utgör antingen en majoritet av företagets samtliga tjänstemän eller en majoritet av de tjänstemän som har representationsbefogenheter.

Branscher där förhandsanmälan krävs
Formulär för anmälan

Vilket formulär som ska användas beror på investeringsmedlen.

Statliga incitament för att främja utländska direktinvesteringar i Japan

Institutioner för förfrågningar – samråd

Kontoret för Invest Japan

Vart och ett av de berörda ministerierna och organen har en Invest Japan Office (engelska), som svarar på följande åtgärder av potentiella investerare

 • begäran om information om investeringar och ansökningar om investeringsmöjligheter. och
 • klagomål på behandlingen av det avancerade anmälningssystemet, det så kallade ”no act-letter” -systemet, och om investeringar.
 • Frågeformulär på engelska för att kontakta Invest Japans kontor vid varje relevant ministerium/byrå tillhandahålls av JETRO: Investera JAPAN-kontoren: Kontaktuppgifter (engelska)
 • En enda kontaktpunkt för utländska investerare som planerar att etablera eller utvidga sin affärsbas i Japan tillhandahålls av JETRO: Investera Japan Business Support Center (IBSC) (engelska)
Investera Hotline i Japan
 • JETRO:s stödcentrum för utländska företag och utländska närstående företag som planerar att investera i Japan. Tjänsterna finns tillgängliga på andra språk än japanska: Investera japanska Hotline (engelska)
Andra användbara länkar

Små och medelstora företag

Avtalet mellan EU och Japan innehåller ett särskilt kapitel om små och medelstora företag där det anges att parterna ska tillhandahålla information om tillträdet till varandras marknader.

EU:s webbplats till stöd för små och medelstora företag i EU som exporterar till Japan

Japansk webbplats för att stödja små och medelstora företag i EU som exporterar till Japan

Denna webbplats för europeiska små och medelstora företag innehåller länkar till myndigheter om särskilda handelsfrågor och en sökbar databas för varje tullnummer för att få information om marknadstillträde för den japanska marknaden.

Distributionskanal

Att inrätta en praktisk distributionskanal är avgörande för att få ut din produkt på japanska hyllor och detaljhandlare. Det kräver att japanska nationella och lokala distributörer skyddas, särskilt för att övervinna språkliga, tekniska och logistiska handelshinder.

Centrumet för industriellt samarbete mellan EU och Japan är en bra kontaktpunkt för alla EU-producenter.

Japans utrikeshandelsorganisation (JETRO) har också en plattform för att matcha internationella företag, där japanska och utländska säljare och köpare kan anmäla detta.

Förklaring av betydelsen av handelsföretagens roll

Handelsföretag spelar en viktig roll i försäljningen av importerade varor i Japan och fungerar som kontakter mellan utländska tillverkare och japanska köpare, och vice versa.

Handelsföretagens roll omfattar bland annatföljande:

 • identifiering av efterfrågan
 • bistå vid förhandlingar mellan tillverkare och köpare
 • slutförande av import- och exportförfaranden. 

Handelsföretag kan bistå med att identifiera efterfrågan och/eller lokala partner i Japan och kan

 • allmänna handelsföretag, som arbetar med nästan allt
 • specialiserade handelsföretag som endast sysslar med särskilda produkter (t.ex. stålprodukter, livsmedelsprodukter osv.).

Länkar och kontakter

GD Handels webbplats

EU-Japan-centrumet för industriellt samarbete

Europeiska unionens delegation i Japan

Länk till förslaget till förordning

Dela sidan:

Genvägar