Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan

Avtalet mellan Europeiska unionen och Japan om ett ekonomiskt partnerskap trädde i kraft den 1 februari 2019. EU-företag exporterar redan varje år mer än 58 miljarder euro i varor och 28 miljarder euro i tjänster till Japan. Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan minskar de handelshinder som europeiska företag möter när de exporterar till Japan och hjälper dem att konkurrera bättre på denna marknad.

Avtalet i korthet

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan trädde i kraft den 1 februari 2019.

Vilka är fördelarna för ditt företag?

Handelsavtalet med Japan

 • undanröjer tullar och andra handelshinder och gör det lättare för företag på båda sidor att importera och exportera
 • säkerställer öppenhet på tjänstemarknaderna, särskilt när det gäller finansiella tjänster, telekommunikation och transport.
 • garanterar icke-diskriminerande behandling av EU-företag som är verksamma på marknaderna för offentlig upphandling
 • förbättrar skyddet av immateriella rättigheter i Japan och skyddet av europeiska jordbruksprodukter av hög kvalitet, så kallade geografiska beteckningar.
 • sparar företag på båda sidor betydande penningbelopp och tid när de handlar med varor bilateralt
 • ger ökat stöd till mindre företag som drabbas oproportionerligt hårt av handelshinder

 

Japan är redan EU:s fjärde största marknad för jordbruksexport. Marknadstillträdet kommer att förbättras för många europeiska produkter, särskilt för

Läs hela texten till handelsavtalet med Japan.

Tariffer

Genomavtalet avskaffas den allra största delen av de tullar som betalas av europeiska och japanska företag.

När avtalet trädde i kraft avskaffades 99 % av EU:s tullpositioner och 97 % av Japans tullpositioner. När det gäller tullar som ännu inte avskaffats enades man om tullkvoter eller tullsänkningar.

För att kontrollera tullsatserna för din produkt måste du känna till produktkoden, som baseras på HS-nummer HS2017, för både europeiska och japanska koder.

Du
hittar din produktkod med hjälp av Min handelsassistent

Du kan också kontrollera Japans statistiska kod för import.

Avtalet öppnar den japanska marknaden för export av jordbruksprodukter från EU, till exempel 

 • tullarna på många ostar som Gouda och Cheddar kommer att avskaffas med tiden.
 • en tullfri kvot fastställs för färskost (t.ex. Mozzarella och Feta).
 • tullarna på vinexport försvann när de trädde i kraft
 • när det gäller nötkött kommer EU:s exportörer att omfattas av en nedsatt tullsats
 • när det gäller griskött kvarstår endast låga tullar för export av färskt kött till Japan och tullarna på bearbetat kött avskaffades helt i avtalet.

Tidsplaner för avveckling av tullar

Tullarna för en stor majoritet av produkterna avskaffas antingen omedelbart när avtalet träder i kraft eller gradvis enligt en tidsplan för avveckling av tullar.

Utgångspunkten för avskaffandet eller sänkningen av tullar är en ”bastullsats” och sänkningar sker på grundval av denna bastullsats. Med hjälp av produktens tulltaxenummer kan du hitta den nedsättning som gäller för din produkts bastullsats.

 • allmänna kommentarer som hjälper dig att läsa tidsplanerna för avveckling av tullar för både EU och Japan
Import från Japan
Export till Japan

Tullkvoter

Tullkvoter är också tillämpliga på vissa produkter. Dessa är specifika volymer av varor som kommer att vara berättigade till förmånlig tullbehandling inom en viss tidsram.

 • det finns 25 japanska jordbruksbaserade livsmedelsprodukter med tullkvoter.
 • tullkvoter för Japan
 • Japans ministerium för jordbruk, skogsbruk och fiske (MAFF) tillhandahåller information om ansökan om och tilldelning av tullkvoter för varje tullposition, såsom socker, veteprodukter, mejeriprodukter och andra livsmedel (inklusive konfektyrer och vissa choklader) inom ramen för avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan (Japan).

För mejeriprodukter tilldelas tullkvoter och avgifter tas ut av Alica (Agriculture Livestock Industries Cooperation).

Import av vissa mjölkprodukter (t.ex. smör och vassle) inom tullkvoten omfattas av ett statligt handelssystem.

Faktablad från Centrum för industriellt samarbete mellan EU och Japan (EU Business in Japan)

Vissa marina produkter omfattas av importkvoter och importörerna är skyldiga att ansöka.

Mer information om tillämpningen och tilldelningen av tullkvoter i Japan.

Japans databas för översättning av lagstiftning tillhandahålls av justitieministeriet, Japan.

Skyddsåtgärder

Handelsavtalet mellan EU och Japan innehåller också bestämmelser om bilaterala skyddsåtgärder. Syftet med en skyddsåtgärd (dvs. att tillfälligt begränsa importen av en produkt) är att skydda en viss inhemsk industri från en ökning av importen av produkter som orsakar eller hotar att orsaka allvarlig skada för industrin. I detta avtal används skyddsåtgärder på jordbruksområdet för att skydda vissa produkter från sådana importökningar.

De EU-produkter som omfattas av dessa åtgärder är

 • nötkött och griskött (inklusive bearbetat fläskkött)
 • vassleproteinkoncentrat (WPC), vasslepulver
 • apelsiner, färska
 • tävlingshästar

Se förteckningen över skyddsåtgärder på jordbruksområdet (s. 368).

Ytterligare information om skyddsåtgärder avseende kapplöpningshästar

 

Min handelsassistent ger dig detaljerad information om tarifferna, de åtgärder som gäller för er produkt och marknad, och visar tidsplanerna för avveckling av tullar för de berörda tullpositionerna.

 

Regler om ursprung

För att omfattas av förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera det interaktiva verktyget för självbedömningav ursprungsregler (ROSA) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsregler och ursprungsförfaranden finns i detta avsnitt.

Ursprung är den ”ekonomiska nationaliteten” för de varor som är föremål för handel. Om du är ny i ämnet kan du hitta en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Regler om ursprung

Var hittar jag ursprungsreglerna?

Ursprungsreglerna fastställs i kapitel 3 om ursprungsregler i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan (EUT L 330, 27.12.2018, s. 21).

Har min produkt sitt ursprung i EU eller Japan?

För att din produkt ska omfattas av den lägre förmånstullen eller nolltullsatsen enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan måste den ha sitt ursprung i EU eller Japan.

En produkt ”har sitt ursprung” i EU eller i Japan, om den är

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet (t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling, regeln om förbud mot ändring). Det finns också viss flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler (t.ex. tolerans eller kumulation).

 

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • mervärdesregeln – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av produktens pris fritt fabrik
 • ändring av klassificering enligt tulltaxan – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialen och slutprodukten – till exempel tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) från massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet).
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textil-, konfektions- och kemisektorn.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna om t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans
 • toleransregeln gör det möjligt för tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudet enligt den produktspecifika regeln så länge deras värde inte utgör mer än 10 % av produktens pris fritt fabrik eller priset fritt ombord.
 • denna tolerans får inte användas för att överskrida något tröskelvärde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.
 • detta är ett särdrag i avtalet mellan EU och Japan, men denna tolerans kan användas i fall där vikten av icke-ursprungsmaterial överstiger det tröskelvärde som anges i de produktspecifika reglerna, förutsatt att värdet av dessa material inte överstiger 10 % av slutproduktens pris fritt fabrik – utöver detta värde på 10 % måste dessa material ha ursprung i EU eller Japan.
 • särskilda toleranser gäller för textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet och som anges i anmärkningarna 6–8 i bilaga 3-A Inledande anmärkningar till produktspecifika ursprungsregler
Kumulering

I avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan föreskrivs två sätt att kumulera ursprung

 • bilateral kumulation – material med ursprung i Japan kan räknas som material med ursprung i EU (och omvänt) när de används vid tillverkningen av en produkt i EU
 • fullständig kumulation – bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial i EU eller Japan kan räknas som ursprungsmaterial för att bidra till att uppfylla den produktspecifika regeln (med andra ord kan bearbetning som utförs i Japan räknas som kvalificerade åtgärder i EU, oavsett om bearbetningen är tillräcklig för att ge själva materialen ursprungsstatus (och vice versa).

Övriga krav

Din produkt måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav i kapitlet om ursprungsregler, t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om förbud mot ändring.

Regel om förbud mot ändringar

Ursprungsprodukter måste transporteras från EU till Japan (och omvänt) utan ytterligare bearbetning i ett tredjeland.

Vissa transaktioner kan utföras i ett tredjeland om produkterna kvarstår under tullövervakning, t.ex.

 • lägga till eller anbringa märken, etiketter, förseglingar eller annan dokumentation för att säkerställa överensstämmelse med särskilda inhemska krav i det importerande landet.
 • bevara produkterna i gott skick
 • förvaring
 • uppdelning av sändningar

Tullmyndigheterna får begära bevis på efterlevnad av regeln, t.ex.

 • transporthandlingar som konossement
 • faktiska eller konkreta bevis baserade på märkning eller numrering av förpackningar
 • alla bevis som rör själva varorna.

Tullrestitution

Enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan är det möjligt att få återbetalning av tullar som tidigare betalats för icke-ursprungsmaterial som använts för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull.

Ursprungsförfaranden

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfarandena. Förfarandena fastställs i avsnitt B i kapitel 3 om ursprungsregler i avtalet. De klargör till exempel hur man deklarerar en produkts ursprung, hur man begär förmånsbehandling eller hur tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Hur ansöker man om förmånstull? 

Importörer kan ansöka om förmånlig tullbehandling på grundval av

 • en ursprungsförsäkran som tillhandahålls av exportören, eller
 • en ursprungsförsäkran grundad på importörens vetskap

För mer information, se

Ursprungsförsäkran

Exportörens egen försäkran

Exportörer kan själva deklarera att deras produkt har sitt ursprung i EU eller Japan genom att lämna in en ursprungsförsäkran.

I EU kan den göras av

 • en exportör som är registrerad i systemet för registrerade exportörer (REX) och samma REX-nummer kan också användas för vissa andra EU-förmånshandelsavtal (t.ex. EU:s handelsavtal med Kanada).
 • alla exportörer, förutsatt att sändningens totala värde inte överstiger 6,000 EUR

I Japan kan den göras av

 • en exportör med ett tilldelat japanskt företagsnummer

Vad bör ursprungsförsäkran innehålla?

 • ursprungsförsäkran bör finnas på en faktura eller i något kommersiellt dokument som identifierar produkten.
 • texten till ursprungsdeklarationen kan avfattas på vilket som helst av EU:s officiella språk och det japanska språket, och återfinns i bilaga 3-D. Importlandet får inte kräva att importören lämnar in en översättning av en ursprungsförsäkran.
 • exportörerna måste ange de ursprungskriterier som används i deras ursprungsförsäkran med en kod (se bilaga 3-D).

Inlämning och giltighet

 • ursprungsförsäkran är giltig i 12 månader från och med den dag då den upprättades.
 • normalt gäller ursprungsförsäkran en sändning, men den kan också omfatta flera sändningar av identiska produkter under en period på högst 12 månader. 

Ytterligare förklaringar ges ivägledningen om ursprungsförsäkran för flera sändningar av identiska produkter mellan EU och Japan.

Importörens kunskap
 • importörer kan begära förmånstullar på grundval av sina egna kunskaper om de importerade produkternas ursprung – det kan baseras på styrkande handlingar eller register som tillhandahålls av exportören eller tillverkaren av produkten och som importören förfogar över. Vägledning om importörens kunskap om avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan ger ytterligare förklaringar
 • eftersom en importör gör ett påstående med egen vetskap används ingen ursprungsförsäkran och ingen exportör eller producent behöver identifieras eller vidta någon åtgärd avseende förmånsberättigande ursprung för varor i den exporterande parten.
 • en importör som använder ”importörens vetskap” behöver inte registreras i REX-databasen.

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna kan kontrollera om en importerad vara verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra krav på ursprung. Kontrollen grundar sig på

 • administrativt samarbete mellan de importerande och exporterande parternas tullmyndigheter
 • kontroller som utförs av lokala tullmyndigheter – den importerande partens besök hos exportören är inte tillåtna.
 • den importerande partens myndigheter fastställer ursprunget och informerar den importerande partens myndigheter om resultaten.

Produktkrav 

De tekniska föreskrifterna omfattar tekniska föreskrifter, standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse. I dessa regler fastställs de särskilda tekniska egenskaper som din produkt bör ha, såsom utformning, märkning, förpackning, funktionalitet eller prestanda, och de är viktiga eftersom de säkerställer att viktiga allmänpolitiska mål, t.ex. skydd av människors hälsa eller miljön, uppnås.

Dessa krav kan vara kopplade till sådana frågor som

 • Tekniska regler och krav
 • Regler och krav för hälsa och säkerhet, sanitära och fytosanitära åtgärder
 • Miljöbestämmelser som är tillämpliga på importerade varor.

Du måste följa dessa regler så att dina produkter kan utvärderas för att se om de uppfyller de nödvändiga tekniska standarderna.

 

För att ta reda på vilka regler och krav som gäller för din produkt gå till Min handelsassistent och ange ditt produktnamn eller produktkod.

Du kan kontrollera produktkategorierna nedan för mer specifika uppgifter om produktkrav och relevanta länkar

Sanitära och fytosanitära åtgärder (t.ex. lagar, förordningar och standarder) är åtgärder för att skydda människor, djur och växter mot sjukdomar, skadegörare eller föroreningar.

De säkerställer att livsmedel som släppts ut på marknaden, även importer från länder utanför EU, inte är farliga för konsumenterna.

Mer information om sanitära och fytosanitära åtgärder mellan EU och Japan finns här.

Liksom EU har Japan några av världens strängaste livsmedelssäkerhetsstandarder. Till exempel tillåter Japan inte användningen av tillväxthormoner i sin produktion av nötkött, och föreskrifterna om genetiskt modifierade organismer är av stor vikt för de japanska konsumenterna.

Alla produkter som importeras från Japan måste uppfylla EU:s normer. Detta inbegriper EU:s förbud mot hormonbehandlat nötkött och dess regler för användning av antibiotika. 

Dessutom måste all import av animaliska produkter till EU från Japan åtföljas av ett veterinärintyg. 

Endast en behörig myndighet i Japan, som kommissionen formellt har erkänt såsom varande i stånd att intyga efterlevnad av EU:s importkrav, kan utfärda ett sådant intyg. 

Handelsavtalet bidrar till att säkerställa att dina produkter inte hindras från att komma in på den japanska marknaden på grund av omotiverade sanitära och fytosanitära handelshinder och bidrar till att effektivisera och påskynda förfarandena för att godkänna din livsmedelsexport till Japan.

Om du importerar från Japan till EU kan du läsa mer om SPS-kraven här.

 

Hitta de särskilda reglerna och kraven för din produkt i Min handelsassistent.

Tekniska handelshinder,

Även om tekniska regler är viktiga kan de ibland utgöra ett hinder för den internationella handeln och därmed utgöra en betydande börda för dig som exportör.

 • om du tror att du stöter på ett handelshinder som bromsar ditt företag eller hindrar dig från att exportera kan du berätta för oss.
 • rapportera vad som stoppar din export till Japan med hjälp av webbformuläret, och EU kommer att analysera din situation och vidta lämpliga åtgärder

Kontakta oss

Tullklarering – dokument och förfaranden

Tullklarering omfattar vanligtvis kontroller av

 • de tullar som ska betalas
 • korrekt beskrivning av varorna, deras ursprung och värde.
 • säkerhets- och skyddsåtgärder (smuggling, narkotika, cigaretter, vapen, förfalskade produkter, terrorismbekämpning)
 • efterlevnad av särskild lagstiftning såsom miljölagstiftning, hälsokrav, veterinära och fytosanitära bestämmelser samt kvalitetsbestämmelser.

Avtalet mellan EU och Japan säkerställer effektivare tullförfaranden för att underlätta handeln och minska företagens kostnader.

Handlingar

Du kan läsa detaljerade steg-för-steg-guider som beskriver de olika typer av dokument som du ska förbereda för tullklareringen av dina produkter.

Beroende på din produkt kan tullmyndigheterna kräva alla eller vissa av följande delar:

 • handelsfaktura (se de särskilda kraven på form och innehåll på Min handelsassistent)
 • Konossement eller flygfraktsedel
 • packsedel, fraktbokföring och försäkringsintyg ( krävs i vissa fall)
 • importlicenser för vissa varor
 • intyg som visar att din produkt uppfyller obligatoriska produktregler, t.ex. hälso- och säkerhetskrav, märkning och förpackning.
 • ursprungsintyg – ursprungsdeklaration

För tydlighetens skull vill du ansöka om bindande klassificeringsbesked och/eller bindande ursprungsbesked i förväg.

 

För närmare information om de dokument som du måste visa upp för tullklarering av din produkt, gå till Min handelsassistent.

Japans tull tillhandahåller information om japanska tullförfaranden, inklusive erforderliga dokument

Japan har också nio olika tulljurisdiktioner, och det kan vara värt att kontakta dem som är relevanta för dig för att göra tullprocessen smidigare för din produkt.

Förfaranden

För en beskrivning av hur era produkters ursprung för att ansöka om förmånsbehandling och reglerna för tullmyndigheternas kontroll av ursprung finns i avsnittet om ursprungsregler ovan.

Allmän information om tullförfaranden för import och export finns på webbplatsen för GD Skatter och tullar.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan ger ett förstärkt skydd för immateriella rättigheter för europeiska företag som exporterar innovativa, konstnärliga, distinkta och högkvalitativa produkter till Japan. Åtagandena förstärks och omfattar bestämmelser om skydd av företagshemligheter, varumärken, upphovsrättsligt skydd, patent, gemensamma minimiregler för lagstadgat uppgiftsskydd för läkemedel och civilrättsliga verkställighetsbestämmelser.

Avtalet erkänner den särskilda statusen och erbjuder skydd på den japanska marknaden för mer än 200 europeiska jordbruksprodukter med ett specifikt europeiskt geografiskt ursprung, så kallade geografiska beteckningar. Innehavare av bilateralt överenskomna geografiska beteckningar inom jordbruks-, livsmedels- och dryckessektorerna skyddas mot förfalskning. En förteckning över skyddade geografiska beteckningar i EU och Japan finns i bilaga 14-B till avtalet om ekonomiskt partnerskap.

Patent

I avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan bekräftas att de båda parterna kommer att samarbeta för att upprätthålla ett stärkt patentskydd.

Enligt avtalet har både EU och Japan åtagit sig att bevilja en förlängning av patentskyddet för läkemedel och lantbrukskemiska produkter. Om du vill veta mer om patenten i Japan, bland annat om ansöknings- och undersökningsförfarandena, kan du vända dig till det japanska patentverket.

Andra immaterialrättsliga frågor

Det japanska patentverket tillhandahåller översikter över nyttighetsmodeller, mönster, varumärken och upphovsrätt.

Ekonomiministeriet förklarar också hur dina immateriella rättigheter har säkerställts.

Tjänster

Avtalet gör det lättare för företag i EU och Japan att tillhandahålla tjänster och erbjuder större rörlighet för anställda i företag att utföra sitt arbete på plats.

Tillfällig förflyttning av företagets personal 

Bilaga 8-C: Överenskommelse om rörlighet för fysiska personer för affärsändamål

Avtalet innehåller vissa åtaganden om inresa och tillfällig vistelse för fysiska personer i kapitel 8 avsnitt D.

I Europeiska unionens och Japans bindningslistor i bilaga III till bilaga 8-B föreskrivs vissa förbehåll och ytterligare bestämmelser för affärsresenärer som är avsedda för etablering, personer som är föremål för företagsintern förflyttning, investerare och affärsresenärer på kortare vistelse. Bilaga III till bilaga 8-B finns på följande länkar:

Vissa förbehåll, begränsningar och ytterligare bestämmelser för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare föreskrivs i Europeiska unionens och Japans bindningslista i bilaga IV till bilaga 8-B. Bilaga IV till bilaga 8-B finns på följande länkar:

Avtalet om ekonomiskt partnerskap innehåller ett antal bestämmelser som gäller horisontellt för all handel med tjänster, såsom en bestämmelse för att bekräfta parternas rätt att reglera tjänster. Avtalet om ekonomiskt partnerskap bekräftar myndigheternas rätt att hålla offentliga tjänster offentliga och kommer inte att tvinga regeringar att privatisera eller avreglera offentliga tjänster, t.ex. inom hälso- och sjukvård, utbildning och vatten.

Särskilda åtaganden har överenskommits inom sektorer såsom

 • post- och budtjänster.
 • telekommunikation
 • sjötransporttjänster
 • finansiella tjänster

När det gäller åtagandena för gränsöverskridande handel med tjänster, se avsnitt C i kapitel 8 i avtalet.

Förflyttning av kvalificerad personal

Allmän information om viseringar
Begränsningar av affärsverksamheten för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare i Japan

När det gäller vissa tjänster är omfattningen av affärsverksamheten begränsad på det sätt som föreskrivs i tillägg IV ”Begränsningar av affärsverksamhet för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare i Japan” till bilaga 8-B ”Tidslistor för kapitel 8” till avtalet.

Personalförvaltning

Det finns många arbetsrättsliga bestämmelser om skydd av arbetstagare i Japan.  Denna arbetsrätt är i princip tillämplig på alla anställningar i Japan, oavsett om arbetsgivaren är japansk eller utländsk eller om företaget är utländskt eller registrerat i Japan.  Förordningen för dessa lagar är också tillämplig på utländska arbetstagare i Japan så länge de utländska arbetstagarna uppfyller den rättsliga definitionen av arbetstagare i dessa lagar. 

Allmän information om det övergripande arbetsrättsliga systemet i Japan när det gäller personalförvaltning finns på de webbplatser som nämns under följande rubriker:

Allmän information om personalförvaltning
Regler som ska noteras vid utländsk anställning
Information om de viktigaste arbetsrättsliga bestämmelserna

Tele- och datatjänster

I Japan

 • telekommunikation definieras allmänt i lagen om telekomföretag som ”överföring, återsändning eller mottagning av koder, ljud eller bilder via kabel, radio eller annan elektromagnetisk form”.
 • telekommunikationstjänster definieras som ”förmedling av andras kommunikation genom användning av en telekommunikationsfacilitet eller på annat sätt erbjuda en telekommunikationsfacilitet för andras kommunikation”, och
 • telekomverksamhet definieras sedan som ”ett företag där tjänsteleverantören tillhandahåller en telekommunikationstjänst för att tillgodose andras behov, med undantag för tillhandahållande av radio- och televisionstjänster enligt radio- och tv-lagen”.

Handboken för marknadsinträde på den japanska telekommunikationsmarknaden – som endast är tillgänglig på japanska – omfattas i allmänhet av definitionen av ”telekomföretag” och kräver därför anmälan eller registrering.

Inträde på den japanska marknaden
 • Inrikes- och kommunikationsministeriet: Manual for Market Entry into the Japans telekomföretag, juni 2016 (engelska). Tänk på att den engelska versionen kanske inte är aktuell. Dessutom finns kompletterande material (bland annat exempel som anger om anmälningsskyldigheten är tillämplig på vissa företag) endast tillgänglig i den japanska versionen från maj 2019 samt tillägget till detta från oktober 2019.
 • Följande handböcker och riktlinjer finns också här:
  • Manual for Market Entry into General Cable Broadcasting Business (manual for Market Entry into General Cable Broadcasting Business) (på engelska).
  • Manual for Construction of Networks by Telecommunications Carriers (manual for Construction of Networks by Telecommunications Carriers) (på engelska). och
  • Riktlinjer för användning av polacker, gurkor, kondukter och liknande anläggningar som ägs av offentliga företag (engelska).
Skärpta regler för utländska investeringar i IT-sektorn

Tillägg av företag som krävs för att lämna in förhandsanmälan avseende direkta investerare (METI, engelska) – it-relaterade företag har lagts till i de industrier som omfattas av kravet på förhandsanmälan för ingående direktinvesteringar.

Offentlig upphandling

Varje år köper eller köper nationella, regionala och kommunala myndigheter i Japan och EU varor och tjänster till ett värde av miljarder euro från privata företag. Det gör de genom att lägga fram offentliga kontrakt som företagen sedan lämnar anbud på. 

Avtalet om ekonomiskt partnerskap utvidgar tillträdet till offentliga upphandlingskontrakt och öppnar nya marknader för företag från båda sidor.

EU och Japan har enats om regler som

 • förbjuda orättvis diskriminering av anbudsgivare från den andra sidan
 • maximera insynen i offentliga upphandlingar för att säkerställa att företagen är medvetna om de möjligheter som finns på båda sidor.
 • maximera möjligheterna för EU-företag att delta i offentliga upphandlingar i Japan på alla myndighetsnivåer – nationell, regional och kommunal nivå

Det ökade tillträdet för EU-företag till upphandlingar i Japan omfattar bland annat följande sektorer:

 • järnvägar
 • sjukhus
 • akademiska institutioner
 • eldistribution

Ytterligare information

Investeringar

Avtalet främjar investeringar mellan EU och Japan och bekräftar varje parts rätt att reglera legitima politiska mål som överenskommits i en icke uttömmande förteckning. Bilaterala förhandlingar pågår för att ingå ett eventuellt avtal om investeringsskydd.

När det gäller gränsöverskridande handel med tjänster och liberalisering av investeringar har avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan antagit ett system med negativa förteckningar över befintliga och framtida icke-överensstämmande åtgärder som ska reserveras, samtidigt som all gränsöverskridande handel med tjänster och investeringsområden liberaliseras i princip.

När det gäller åtagandena om liberalisering av investeringar, se avsnitt B i kapitel 8 i avtalet

När det gäller förbehåll för Europeiska unionens och Japans befintliga åtgärder, se bindningslistan för Europeiska unionen och Japan i bilaga I till bilaga 8-B till avtalet, som finns på följande länkar:

När det gäller förbehåll för Europeiska unionens och Japans framtida åtgärder, se Europeiska unionens och Japans bindningslistor i bilaga II till bilaga 8-B, som finns på följande länkar:

När det gäller investerares rörlighet för affärsändamål, se avsnittet om tjänster ovan.

Hur man startar företag i Japan

Översikt över företagsetablering i Japan
Formulär som krävs

Restriktioner för utländska direktinvesteringar i Japan

Översikt över förfarandena enligt lagen om utländsk valuta och utrikeshandel

Översikt över lagen om utländsk valuta och utrikeshandel och av anmälningssystemet (japanska)

Lagen om utländsk valuta och utrikeshandel (engelska och japanska). Tänk dock på att den engelska översättningen inte alltid är aktuell. Aktuell information finns i den japanska versionen.

 

Förklaring av tillämpningsområdet för lagen om utländsk valuta och utrikeshandel

Enligt artikel 26.1 i lagen om utländsk valuta och utrikeshandel (nedan kallad FEFTA) avses med utländsk investerare någon av följande personer som gör ingående direktinvesteringar etc. som förtecknas i artikel 26.2 i FEFTA, eller ett särskilt förvärv enligt definitionen i artikel 26.3 i FEFTA:
i) en person som inte är bosatt i Japan,
II) en enhet som inrättats i enlighet med utländsk lagstiftning eller som har ett huvudkontor i ett annat land.
ett japanskt företag i vilket summan av de rösträtter som innehas direkt eller indirekt genom ett föreskrivet företag av personer enligt i och/eller ii är 50 % eller mer av de totala rösträtterna, eller
iv) en japansk enhet i vilken de personer som avses i led i ovan utgör antingen en majoritet av alla tjänstemän i företaget eller en majoritet av de tjänstemän som har företrädande auktoritet.

Branscher där förhandsanmälan krävs
Anmälningsformulär

Vilket formulär som ska användas beror på investeringsmedlen.

Statliga incitament för att främja utländska direktinvesteringar i Japan

Institutioner för samråd om undersökningar

Invest Japans kontor

Vart och ett av de berörda ministerierna och organen har ett Invest Japan-kontor (engelska) som svarar på följande åtgärder från potentiella investerare:

 • begäran om information om investeringar och ansökningar om investeringsmöjligheter. och
 • klagomål om behandling av systemet för förhandsanmälan, det så kallade ”no-action-letter” -systemet, och investeringar.
 • De engelska formulären för att kontakta Invest Japans kontor vid varje berört ministerium/organ tillhandahålls av JETRO: Investera JAPAN-kontoren: Kontaktuppgifter (engelska)
 • JETRO tillhandahåller en enda kontaktpunkt för utländska investerare som planerar att etablera eller utvidga sin affärsbas i Japan: Invested Japan Business Support Center (IBSC) (engelska)
Investera Japan Hotline
 • JETRO:s stödcentrum för utländska företag och utländska anknutna företag som planerar att investera i Japan. Tjänsterna finns på andra språk än japanska: Investera Japan Hotline (engelska)
Andra användbara länkar

SMF

Avtalet mellan EU och Japan innehåller ett särskilt kapitel om små och medelstora företag där det anges att parterna ska tillhandahålla information om tillträdet till varandras marknader.

EU:s webbplats för att stödja små och medelstora företag i EU som exporterar till Japan

Japans webbplats för att stödja små och medelstora företag i EU som exporterar till Japan

Denna webbplats för europeiska små och medelstora företag innehåller länkar till myndigheter om specifika handelsfrågor och en sökbar databas per tulltaxenummer för att få information om marknadstillträde för den japanska marknaden.

Distributionskanal.

Att inrätta en praktisk distributionskanal är avgörande för att få ut din produkt till japanska hyllor och återförsäljare. Detta kräver att japanska nationella och lokala distributörer säkras, särskilt för att övervinna språkliga, tekniska och logistiska handelshinder.

Organisationen för tillverkad import och inhemsk marknadsföring (Mipro), Centrumet för industriellt samarbete mellan EU och Japan, är bra utgångspunkter för alla EU-tillverkare.

Japans utrikeshandelsorganisation (JETRO) har också en plattform för att matcha internationell verksamhet, där japanska och utländska säljare och köpare kan placera meddelanden.

Förklaring av betydelsen av de handlande företagens roll

Handelsföretagen spelar en viktig roll i försäljningen av importerade varor i Japan och fungerar som kontakter mellan utländska tillverkare och japanska köpare, och vice versa.

Handelsföretagens roll omfattar bland annat

 • kartläggning av efterfrågan
 • bistå vid förhandlingar mellan tillverkare och köpare
 • slutförande av import- och exportförfaranden. 

Handelsföretag kan hjälpa till med att identifiera efterfrågan och/eller lokala partner i Japan och kan

 • handelsföretag, som hanterar nästan allt
 • specialiserade handelsföretag som endast hanterar specifika produkter (t.ex. stålprodukter, livsmedelsprodukter osv.).

Länkar och kontakter

GD Handels webbplats

EU-Japan-centrumet för industriellt samarbete

Europeiska unionens delegation i Japan

Länk till förslaget till förordning

Dela sidan:

Genvägar