Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien

EU och Förenade kungariket har nått en överenskommelse om handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket, som tillämpas provisoriskt från och med den1 januari 2021 och trädde i kraft den 1 maj 2021.

Handels- och samarbetsavtalet omfattar inte bara handel med varor, tjänster, investeringar, offentlig upphandling och immateriella rättigheter, utan också ett brett spektrum av andra viktiga områden som ligger i EU:s intresse, såsom luft- och vägtransporter, energi och hållbarhet, fiske och samordning av de sociala trygghetssystemen. Reglerna för handel och investeringar bygger på omfattande åtaganden om lika villkor och hållbar utveckling.

 • Avtalet föreskriver nolltullsatser och nollkvoter för alla varor som uppfyller de tillämpliga ursprungsreglerna.
 • Det gör det möjligt för EU-investerare att etablera sina företag på Förenade kungarikets territorium och driva dem fritt inom de flesta sektorer.
 • Det ger till exempel marknadstillträde utöver det som överenskommits med Japan och innehåller bestämmelser för många viktiga tjänstesektorer.
 • Det säkerställer att EU-företag som redan är etablerade i Förenade kungariket inte diskrimineras i samband med offentlig upphandling.
 • Det säkrar följerätten för konstnärer i EU, som inte omfattas av internationella konventioner om immateriella rättigheter.
 • Det säkerställer att handeln och konkurrensen inte snedvrids för EU:s företag inom energi- och råvarusektorerna och för industrin i allmänhet.
 • Det innehåller ett kapitel om små och medelstora företag som utformats för att främja små och medelstora företags deltagande i avtalet.
 • Båda parter har åtagit sig att säkerställa stabila lika villkor genom att upprätthålla höga skyddsnivåer på områden som
  • miljöskydd.
  • kampen mot klimatförändringar och koldioxidprissättning,
  • sociala rättigheter och arbetstagarrättigheter,
  • skattetransparens och statligt stöd.
  • med effektiv inhemsk verkställighet, en bindande tvistlösningsmekanism och möjlighet för båda parter att vidta korrigerande åtgärder.

För handel med varor mellan EU och Nordirland gäller protokollet om Irland och Nordirland som ingår i utträdesavtalet.

Klagomål

Lämna ett klagomål

Avtalstext och översikt

Tjänster

EU och Förenade kungariket är viktiga partner när det gäller handel med tjänster och investeringar. 2021 var Storbritannien EU:s näst största handelspartner för tjänster, efter USA. De viktigaste tjänstesektorer som handlas mellan EU och Förenade kungariket var de så kallade ”övriga företagstjänster” (dvs. FoU-tjänster, juridiska tjänster, arkitekttjänster osv.), finansiella tjänster och telekommunikation, data- och informationstjänster.

Från och med den 1 januari 2021 deltar Förenade kungariket inte längre i EU:s inre marknad och omfattas därför inte längre av principerna om fri rörlighet för personer, fritt tillhandahållande av tjänster och etableringsfrihet. Till följd av detta kan brittiska tjänsteleverantörer behöva etablera sig i EU för att kunna fortsätta sin verksamhet för att kunna erbjuda tjänster i hela EU. De måste följa de nationella regler, förfaranden och tillstånd som gäller för deras verksamhet i varje medlemsstat där de är verksamma. Detsamma gäller för EU-operatörer, dvs. de måste följa de inhemska reglerna i Förenade kungariket för att kunna tillhandahålla tjänster i Förenade kungariket.

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket föreskriver en betydande grad av öppenhet för handel med tjänster och investeringar inom många sektorer, inbegripet yrkesmässiga tjänster och företagstjänster (t.ex. juridiska tjänster, revisionstjänster, arkitekttjänster), leverans- och telekommunikationstjänster, datorrelaterade och digitala tjänster, finansiella tjänster, forsknings- och utvecklingstjänster, de flesta transporttjänster och miljötjänster. Dessutom gäller det även investeringar i andra sektorer än tjänstesektorn, såsom tillverkning, jordbruk, skogsbruk, fiske, energi och andra primärindustrier.

Marknadstillträdets faktiska nivå beror på hur tjänsten tillhandahålls: om den tillhandahålls på ett gränsöverskridande sätt från leverantörens hemland, t.ex. via internet (leveranssätt 1), tillhandahålls konsumenten i leverantörens land, till exempel en turist som reser utomlands och köper tjänster (leveranssätt 2), tillhandahålls via ett lokalt etablerat företag som ägs av den utländska tjänsteleverantören (leveranssätt 3), eller genom tillfällig närvaro från en tjänsteleverantör som är en fysisk person på ett annat lands territorium (leveranssätt 4). I praktiken beror den faktiska förmågan att tillhandahålla en viss tjänst eller investera i en viss sektor också på särskilda förbehåll i handels- och samarbetsavtalet, som kan åläggas tjänsteleverantörer från EU när de tillhandahåller tjänster i Förenade kungariket inom vissa sektorer, och vice versa.

När det gäller fysiska personers inresa och tillfälliga vistelse för affärsändamål (se leveranssätt 4) har EU och Förenade kungariket enats om ett brett spektrum av ömsesidiga åtaganden. Parterna kan inte vägra sådan inresa och vistelse av ekonomiska skäl (t.ex. kvoter, ekonomisk behovsprövning) – även om det i vissa fall kan finnas reservationer mot åtagandena. I vissa fall kan det också krävas visering och/eller uppehålls- eller arbetstillstånd.

Följande kategorier av personer omfattas av avtalet:

 • Affärsresenärer för etableringsändamål – t.ex. en chef som kommer till Förenade kungariket för att inrätta ett dotterbolag. Dessa personer kan komma i 90 dagar under en 6-månadersperiod.
 • Personer som är föremål för företagsintern överföring – t.ex. en chef som företag X i EU skickar för att arbeta i sitt dotterbolag Y i Förenade kungariket). Dessa personer kan komma i 3 år (såvida de inte är praktikanter, då vistelsen är begränsad till 1 år).
 • Affärsresenärer för kortare vistelse: dessa personer får resa in i EU eller Förenade kungariket för att utföra vissa (elva) verksamheter som förtecknas i punkt 8 i bilaga 21. De kan komma i 90 dagar under en 6-månadersperiod. Medlemsstaterna och Förenade kungariket kan dock reservera sig mot vissa av dessa verksamheter.
 • Kontraktsenliga tjänsteleverantörer: dessa personer kan komma in i EU (eller Storbritannien) för att genomföra ett tjänsteavtal som deras företag har med en kund i EU (eller med en brittisk kund) under högst 12 månader eller avtalets löptid – beroende på vilken period som är kortast. De ska ha universitetsexamina och yrkeserfarenhet som är kopplade till den tjänst som tillhandahålls. De kan tillhandahålla de tjänster som anges i punkt 10 i bilaga 22. Medlemsstaterna får dock reservera sig för vissa av dessa verksamheter: se punkt 12 i bilaga 22 – det vill säga villkoren för att tillhandahålla en viss tjänst kan vara mer restriktiva eller till och med omöjliga.
 • Oberoende yrkesutövare. Samma som tjänsteleverantörer på kontraktsbasis, men de är egenföretagare. Förteckningen över tillåtna tjänster finns i punkt 11 i bilaga 22.

Dessutom gäller alla nationella regler om yrkeskvalifikationer. Handels- och samarbetsavtalet innehåller en ram genom vilken Europeiska unionen och Förenade kungariket senare, från fall till fall och för specifika yrken, kan komma överens om ytterligare arrangemang för erkännande av vissa yrkeskvalifikationer, vilka skulle bli en bilaga till själva avtalet. Sådana arrangemang måste antas av partnerskapsrådet.

Praktisk information för tjänsteleverantörer från EU att tillhandahålla tjänster i Storbritannien

Licenssökare

För att tillhandahålla en tjänst i Förenade kungariket krävs en licens för viss affärsverksamhet eller annan verksamhet.

Hur man startar ett företag i Storbritannien

Villkoren för att starta ett företag i Storbritannien beror på vilken typ av företag du vill starta, var du arbetar och om du tar på dig hjälp. Vägledning om hur man startar ett företag i Storbritannien

Erkännande av yrkeskvalifikationer

Yrkeskvalifikationer från länder utanför Förenade kungariket måste erkännas officiellt av ett brittiskt tillsynsorgan för att arbeta inom ett yrke som är reglerat i Förenade kungariket. Information om regleringsorgan och reglerade yrken i Förenade kungariket

Mer information om reglerade yrken finns på webbplatsen för UK Centre for Professional Qualifications.

Information om juridiska tjänster och sjötransporttjänster

Den nya handelsassistenten för tjänster och investeringar, som finns tillgänglig på Access2Markets portal, erbjuder information till EU-företag som vill tillhandahålla lagliga tjänster och sjötransporttjänster till Förenade kungariket. Den innehåller information om de krav som de måste uppfylla samt kontaktuppgifter till de berörda tillsynsmyndigheterna.

Regler för inresa och vistelse för kvalificerad personal

Allmän information om viseringskrav för olika kategorier av sökande.

Mer specifikt för kvalificerad personal:

 1. Regler för affärsresenärer
 2. Visering för kvalificerad arbetskraft
 3. Visering för företag inom företaget
 4. T5 Tillfälligt anställd enligt internationell överenskommelse
 5. Företrädare för ett utomeuropeiskt företag

Offentlig upphandling

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket införlivar WTO-avtalet om offentlig upphandling och går längre än det. Detta innebär att alla fördelar i samband med de bilaterala reglerna och EU-företagens tillträde till den brittiska marknaden som härrör från avtalet om offentlig upphandling också bekräftas i handels- och samarbetsavtalet och är föremål för bilateral tvistlösning.

Handels- och samarbetsavtalet går längre än åtagandena i avtalet om offentlig upphandling och ger ytterligare marknadstillträde:

 • Omfattar upphandlande enheter som driver gas- och värmenät och privatägda upphandlande enheter med monopolrättigheter inom alla allmännyttiga sektorer,
 • Omfattar vissa tilläggstjänster, t.ex.
  • Hotell- och restaurangtjänster (CPC Prov. 641)
  • Matserveringstjänster (CPC Prov. 642)
  • Dryckesserveringstjänster (CPC Prov. 643)
  • Telekommunikationsrelaterade tjänster (CPC Prov. 754)
  • Fastighetstjänster på arvodes- eller kontraktsbasis (CPC Prov. 8220)
  • Övriga företagstjänster (CPC Prov. 87901, 87903, 87905–87907)
  • Utbildningstjänster (CPC Prov. 92)

Handels- och samarbetsavtalet utvidgar också den tillämpliga uppsättningen regler och underlättar följaktligen marknadstillträde tack vare

 • ökad användning av elektroniska medel.
 • en gemensam portal för alla meddelanden.
 • godtagande av självdeklarationer.

I handels- och samarbetsavtalet inkluderade vi också icke-diskriminering för EU-ägda företag som är etablerade i Förenade kungariket vid alla offentliga upphandlingar, inklusive upphandling som inte omfattas, till exempel inköp av mindre värde (nationell behandling under GPA-tröskeln).

 

Mer information om tillträde till den brittiska upphandlingsmarknaden:

Offentliga kontrakt värda mer än 10,000 pund sterling

Offentlig upphandling Skottland

Offentlig upphandling Wales

Nordirlands offentliga kontrakt: eSourcing NI – eTenders NI

Offentliga kontrakt värda mer än 118,000 pund sterling

Dela sidan:

Genvägar