Konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung

I korthet

Syftet med konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung är att fastställa gemensamma ursprungsregler och kumulation mellan de avtalsslutande parterna (Eftastaterna, Türkiye, de länder som undertecknat Barcelonaförklaringen, västra Balkan, Färöarna, Republiken Moldavien, Georgien och Ukraina, se Förteckningen över de avtalsslutande parterna) och EU för att underlätta handeln och integrera leveranskedjorna inom zonen.

Bestämmelserna i PEM-konventionen håller på att ses över. Ett stort antal avtalsslutande parter i PEM tillämpar redan dessa reviderade regler på bilateral grund, i avvaktan på att den reviderade konventionen antas av alla fördragsslutande parter. Dessa så kallade övergångsregler gäller som alternativ till bestämmelserna i den nuvarande konventionen, som skulle fortsätta att tillämpas fullt ut bland alla fördragsslutande parter i PEM.

Mer information om PEM-konventionen och dess översynsprocess finns på Taxuds webbplats.

Detaljerad information om hela Euromed-systemet finns i användarhandboken.

Ursprungsregler

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera det interaktiva verktyget för självbedömningav ursprungsregler (Rosa) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsregler och ursprungsförfaranden finns i detta avsnitt.

Ursprung är handelsvarornas ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet kan du hitta en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

För att få omfattas av den förmånliga tullsatsen måste din produkt uppfylla vissa regler som styrker dess ursprung.

Var hittar jag ursprungsreglerna?

Ursprungsregler fastställs i den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (PEM-konventionen).

Kraven på ursprungsregler enligt PEM-konventionen definieras i tillägg I till konventionen. Dessa regler håller på att ses över och en ny uppsättning alternativa ursprungsregler bör tillämpas i mitten av 2021, inbegripet bestämmelser om kumulation, tullrestitution, tolerans och regeln om icke-ändring (se nedan) som kommer att mjukas upp.

Detaljerad information om hela Euromed-systemet finns i användarhandboken.

Har min produkt ”ursprungsstatus” enligt PEM-konventionen?

I PEM-konventionen anses en produkt ha ursprung i EU eller i en fördragsslutande part i PEM-konventionen, om den

 • som är helt framställda i EU eller i en fördragsslutande part i PEM-konventionen, eller
 • som tillverkats i EU eller i en fördragsslutande part i PEM-konventionen med användning av icke-ursprungsmaterial, förutsatt att detta material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling genom att uppfylla de produktspecifika reglerna i bilaga II
  Se även bilaga I ”Inledande anmärkningar” till produktspecifika ursprungsregler. Itillägg II föreskrivs dessutom undantag från de produktspecifika reglerna för vissa produkter.

 

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • regeln om mervärde – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av dess pris fritt fabrik
 • ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterial och slutprodukten – till exempel tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) från massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet)
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textil-, konfektions- och kemisektorerna.

 

Du hittar de tillämpliga produktspecifika reglerna i min handelsassistent.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger dig ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans

 • toleransregeln gör det möjligt för tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln upp till 10 % av produktens pris fritt fabrik
 • denna tolerans får inte användas för att överskrida något tröskelvärde för högsta värde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.
 • särskilda toleranser gäller för textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet, vilka ingår i anmärkningarna 5 och 6 i bilaga I ”Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga II”.

Kumulering

I PEM-konventionen föreskrivs tre sätt att kumulera ursprung:

 • bilateral kumulation – material med ursprung i en fördragsslutande part i PEM-konventionen kan anses ha ursprung i EU (och vice versa) när det används vid tillverkningen av en produkt.
 • diagonal kumulationmaterial med ursprung i en fördragsslutande part i konventionen kan anses ha ursprung i en annan fördragsslutande part när det exporteras till en tredje fördragsslutande part i Europa-Medelhavsområdet. Diagonal kumulation gäller dock endast om det finns ett handelsavtal mellan alla berörda avtalsslutande parter och dessa länder tillämpar samma ursprungsregler.
  — Kontrollera matrisen ( tabell som innehåller alla gällande avtal med hjälp av PEM-konventionen) för att ta reda på bland vilka fördragsslutande parter som kan tillämpa diagonal kumulation.
 • fullständig kumulation tillämpas mellan EU och Algeriet, Marocko och Tunisien samt mellan länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU, Island, Liechtenstein och Norge). EES betraktas som ett enda territorium med gemensam ”EES-ursprungsstatus”. Fullständig kumulation gör det möjligt att ta hänsyn till den bearbetning eller behandling som utförs på icke-ursprungsmaterial i dessa länder för att hjälpa dig att uppfylla den produktspecifika regeln.

 

Hur verkar diagonal kumulation?

Diagonal kumulation förekommer mellan flera olika länder som har samma ursprungsregler och handelsavtal. Detta är när en varuproducent i något av länderna kan importera material och använda dem som om de hade sitt ursprung i det egna landet. Enligt PEM-konventionen kan till exempel en moldavisk handlare som tillverkar kläder för export till EU använda tyger med ursprung i Moldavien, Georgien och Ukraina (och/eller någon annan part i PEM-koden) för att tillverka kläderna. Kravet på dubbel omvandling (dvs. tillverkat av garn) har uppfyllts och kläderna anses ha sitt ursprung i Moldavien när de exporteras till EU och kommer därför att omfattas av fritt tillträde till EU-marknaden.

 

Ytterligare förklaringar om PEM-kumulation finns här

Övriga krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i konventionen, t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling, eller regeln om direkttransport:

Transport genom ett tredjeland: regeln om direkttransport

Ursprungsprodukter måste transporteras från EU till en fördragsslutande part i konventionen (och vice versa) eller genom de fördragsslutande parters territorier med vilka kumulation tillämpas utan att bearbetas ytterligare i ett tredjeland.

Om produkterna förblir under tullmyndigheternas övervakning är följande åtgärder tillåtna:

 • lossning
 • omlastning
 • andra åtgärder för att bevara produkter i gott skick.

Ursprungsprodukter får transporteras i rörledning genom andra territorier än territorierna för de fördragsslutande parter som agerar som exporterande och importerande parter.

För att styrka att dessa villkor har uppfyllts ska för tullmyndigheterna i importlandet uppvisas

 • ett enda transportdokument (t.ex. konossement) som omfattar transporten från exportlandet genom det tredjeland genom vilket varorna transiterades.
 • ett intyg utfärdat av tullmyndigheterna i det tredjeland genom vilket du transporterar dina varor. Detta intyg ska styrka att varorna hela tiden stod under övervakning av tredjelandets tullmyndigheter. eller
 • om dokumentet eller intyget saknas, andra styrkande handlingar.

Tullrestitution

Enligt PEM-konventionen är det inte möjligt att få återbetalning av tullar som tidigare betalats på icke-ursprungsmaterial som använts för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull, utom i rent bilateral handel mellan EU och

 • Algeriet
 • Egypten
 • Jordanien
 • Marocko
 • Tunisien
 • Gaza och Västbanken

Med rent bilateral handel avses om ingen diagonal kumulation tillämpas och produkten inte återexporteras från ett importland till något av de andra länderna i zonen.

Förfaranden för ursprung

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfarandena. Förfarandena fastställs i avdelning V om ursprungsintyg och avdelning VI om arrangemang för administrativt samarbete. De klargör t.ex. hur man deklarerar en produkts ursprung, hur man ansöker om förmånsbehandling eller hur tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Hur man ansöker om förmånstull

För att omfattas av en förmånstull måste importörerna uppvisa ursprungsbevis.

Ursprungsintyget kan vara antingen

Inget ursprungsintyg krävs om produkternas totala värde inte överstiger

 • 500 EUR för småförpackningar, eller
 • 1,200 EUR för personligt bagage.

Ursprungsintyget är giltigt i 4 månader från och med dagen för utfärdandet.

Varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED

 • Varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet.
 • Bilaga III a och b innehåller förlagor till varucertifikat EUR.1 och EUR-MED samt instruktioner för ifyllandet.
 • Den exportör som ansöker om certifikatet bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.

Ytterligare förklaringar om när varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED ska användas ges på sidan 72 i handboken.

Ursprungsdeklaration eller EUR-MED-ursprungsdeklaration

Exportörer kan själva deklarera att deras produkt har sitt ursprung i EU eller i den fördragsslutande parten i konventionen genom att tillhandahålla en ursprungsdeklaration. Ursprungsdeklarationen kan upprättas på följande sätt:

 • en godkänd exportör
 • alla exportörer, om produkternas totala värde inte överstiger 6,000 EUR.

Hur man upprättar en ursprungsdeklaration

Exportören ska typa, stämpla eller skriva ut följande deklaration på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling där produkten identifieras (bilaga IVa):

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr...) ) förklarar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har... förmånsberättigande ursprung. ”

Hur du gör en EUR-MED-ursprungsdeklaration

För att upprätta en EUR-MED-ursprungsdeklaration ska deklarationen vara följande (bilaga IV b):

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr...) försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har förmånsberättigande ursprung.

— kumulation tillämpad med... (landets/ländernas namn).

- ingen kumulation tillämpad ”

Ursprungsdeklarationen kan upprättas på vilket som helst av EU:s officiella språk eller på de officiella språken i den PEM-zon som anges i bilaga IV a och b (uttalandet om kumulation bör alltid vara på engelska). 

Du måste underteckna din ursprungsdeklaration för hand. Om du är en godkänd exportör är du befriad från detta krav förutsatt att du ger era tullmyndigheter ett skriftligt åtagande att ta fullt ansvar för alla deklarationer där du identifieras.

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna kan kontrollera om en importerad vara verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra krav på ursprung. Kontrollen grundar sig på följande:

 • administrativt samarbete mellan de importerande och exporterande parternas tullmyndigheter
 • kontroller som utförs av lokala tullmyndigheter – den importerande partens besök hos exportören är inte tillåtna.

Den exporterande partens myndigheter ska slutligt fastställa ursprunget och underrätta den importerande partens myndigheter om resultaten.

Länkar

Dela sidan:

Genvägar