Frihandelsavtalet EU-Sydkorea

Sedan 2011 har EU:s och Sydkoreas handelsavtal avskaffat tullarna på nästan alla produkter. Den har också undanröjt många andra hinder för export av EU-produkter, t.ex. bilar, läkemedel, elektronik och kemikalier. Många tjänster mellan EU och Sydkorea har också öppnats för investerare och företag för handel.

Avtalet i korthet

Sedan 2011 har handelsavtalet mellan EU och Sydkorea avskaffat tullarna på nästan alla produkter (98,7 %), inklusive fiske och jordbruksprodukter. Den har också undanröjt icke-tariffära hinder för export av viktiga EU-produkter till Sydkorea, såsom bilar, läkemedel, elektronik och kemikalier. Inte minst har tjänstemarknaderna i både EU och Sydkorea till stor del öppnats för företag och investerare från varandra.

 

Under avtalets första fem år ökade EU:s export till Sydkorea med 55 %, de europeiska företagen sparade 2.8 miljarder euro i sänkta tullar och varuhandeln mellan EU och Sydkorea nådde en rekordnivå på över 90 miljarder euro.

Överenskommelsen

 • undanröjer tullar och andra handelshinder och gör det lättare för företag på båda sidor att exportera och importera
 • förenklar pappersarbetet och effektiviserar tekniska föreskrifter, tullförfaranden, ursprungsregler och produktprovningskrav
 • stärker handeln med tjänster inom nyckelsektorer som telekommunikation, miljötjänster, sjöfart samt finansiella och juridiska tjänster
 • förbättrar skyddet av immateriella rättigheter i Sydkorea och erkänner ett stort antal geografiska beteckningar för europeiska livsmedelsprodukter av hög kvalitet på den koreanska marknaden
 • gör det möjligt för ditt företag att lämna anbud vid offentlig upphandling i Sydkorea
 • ger bättre skydd för dina bilaterala investeringar

 

Snabba fakta om handeln mellan EU och Sydkorea

 • Sydkorea är EU:s åttonde största exportdestination för varor, och EU är Sydkoreas tredje största exportmarknad.
 • den största produktexporten från EU till Sydkorea är maskiner och apparater, transportutrustning och kemiska produkter.
 • EU har en betydande handel med tjänster med Sydkorea
 • EU är Sydkoreas största utländska direktinvesterare

Vem kan exportera från EU enligt frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea?

Om ditt företag är registrerat i ett EU-land och du har förvärvat en giltig tulldeklaration – och vid behov en exportlicens – kan du exportera enligt detta avtal.

Tariffer

Frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea avskaffar 98,7 % av tullarna på varuhandeln.

Här är några av fördelarna för EU:s exportörer

 • maskiner och apparater har de största besparingarna, med vinster på nästan 450 miljoner euro.
 • den kemiska sektorn är den näst största stödmottagaren med tullbesparingar på 175 miljoner euro.
 • nästan all jordbruksexport från EU, t.ex. griskött, vin och whisky, åtnjuter tullfritt tillträde till den sydkoreanska marknaden, och det finns värdefulla tullfria kvoter för produkter som ost.
 • i andra industrisektorer
  • 93 % av tullarna på textilexport har försvunnit
  • för glas har 85 % av tullarna avskaffats.
  • för läder och päls 84 %
  • skodon 95 %
  • järn och stål 93 %
  • optiska instrument 91 %

 

Hitta den tullsats som gäller för din produkt i Min handelsassistent.

Ursprungsregler

 

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera det interaktiva verktyget för självbedömningav ursprungsregler (Rosa) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsregler och ursprungsförfaranden finns i detta avsnitt.

Ursprung är handelsvarornas ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet kan du hitta en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

Var hittar jag reglerna?

Ursprungsregler fastställs i protokollet om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoden för administrativt samarbete till frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea (EUT L 127, 14.5.2011, s. 1,344).

Har min produkt sitt ursprung i EU eller Sydkorea?

För att din produkt ska kunna omfattas av den lägre eller noll förmånstullen enligt frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea måste den ha sitt ursprung i EU eller Sydkorea. En produkt anses ha ursprung i EU eller Sydkorea om den

 • som är helt framställda i EU eller Sydkorea, eller
 • har framställts uteslutande av material med ursprung i EU eller Sydkorea, eller
 • som framställts i EU eller Korea med användning av icke-ursprungsmaterial, förutsatt att detta material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling genom att uppfylla de produktspecifika reglerna i bilaga II

Se bilaga I ”Inledande anmärkningar” till produktspecifika ursprungsregler.

Se bilaga IIa för alternativa produktspecifika regler för vissa produkter.

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • regeln om mervärde – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av dess pris fritt fabrik
 • ändring av klassificering enligt tulltaxan – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterial och slutprodukten, t.ex. tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) från massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet)
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textilindustrin och den kemiska sektorn.

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet (t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling, regeln om direkttransport). Det finns också ytterligare flexibilitet som hjälper dig att följa produktspecifika regler (t.ex. tolerans eller kumulation).

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Ytterligare flexibilitet planeras för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler, såsom tolerans eller kumulation.

Tolerans

Toleransregeln gör det möjligt för tillverkare att använda icke-ursprungsmaterial till ett värde av upp till 10 % av priset fritt fabrik, vilket normalt är förbjudet enligt den produktspecifika regeln.

 • denna tolerans får inte användas för att överskrida något tröskelvärde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.
 • särskilda toleranser gäller för textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet, vilka ingår i anmärkningarna 5 och 6 i bilaga 1 Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga II.
Kumulering

Avtalet möjliggör också bilateral kumulation. Material med ursprung i Sydkorea kan anses ha ursprung i EU när de används vid tillverkningen av en produkt i EU och vice versa.

Övriga krav

Din produkt måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav i protokollet (t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport).

Regeln om direkttransport

Ursprungsprodukter måste transporteras från EU till Sydkorea (och vice versa) utan att bearbetas vidare i ett tredjeland.

Omlastning eller tillfällig lagring i ett tredjeland är tillåtet om produkterna förblir under tullövervakning och inte genomgår någon annan verksamhet än

 • lossning
 • omlastning
 • andra åtgärder för att bevara produkter i gott skick.

Bevis för direkttransporten ska läggas fram för tullmyndigheterna i importlandet.

Tullrestitution

Enligt frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea är det möjligt att få återbetalning av tullar som tidigare betalats på icke-ursprungsmaterial som använts för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull.

En särskild mekanism har införts för att hantera en potentiell ökning av sydkoreanska tillverkares utländska anskaffning.

Förfaranden för ursprung

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfarandena. Förfarandena anges i avsnitt B i protokollet om ursprungsregler till avtalet. De klargör till exempel hur

 • att deklarera en produkts ursprung
 • för att göra anspråk på förmånsrätt
 • tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Hur man ansöker om förmånstull

I avsnitt B i protokollet om ursprungsregler till avtalet fastställs ursprungsförfarandena i samband med en ansökan om förmånstull och tullmyndigheternas kontroll.

Importörer kan ansöka om förmånlig tullbehandling på grundval av en ursprungsdeklaration som lämnas av exportören.

Ursprungsdeklaration

Inget ursprungsintyg krävs om produkternas totala värde inte överstiger

 • för import till EU: 500 EUR för småpaket eller 1,200 EUR för personligt bagage
 • för import till Sydkorea: 1,000 dollar för småpaket eller 1,000 dollar för personligt bagage.
Exportörens egenförsäkran

Exportörer kan själva deklarera att deras produkt har sitt ursprung i EU eller Sydkorea genom att fylla i en ursprungsdeklaration. Deklarationen kan fyllas i

 • av en godkänd exportör eller
 • av en exportör, förutsatt att sändningens totala värde inte överstiger 6,000 EUR

Ursprungsdeklarationen kan inte utfärdas av ett behörigt organ och ett EUR.1-formulär kommer inte att godtas som ursprungsintyg.

Godkända exportörer

Tullmyndigheterna i exportlandet får ge en exportör som exporterar produkter inom ramen för handelsavtalet tillstånd att upprätta ursprungsdeklarationer för produkter oavsett deras värde. Exportören måste ge tullmyndigheterna tillräckliga garantier för att produkternas ursprungsstatus och uppfyllandet av alla övriga villkor i avtalet (protokollet) kan kontrolleras. Tullmyndigheterna kan återkalla statusen som godkänd exportör i händelse av missbruk.

Vad bör ursprungsdeklarationen innehålla?
 • för att upprätta en ursprungsdeklaration ska du skriva ut, stämpla eller skriva ut följande deklaration på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling: ”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr...) försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har... förmånsberättigande ursprung.”
 • ursprungsdeklarationen kan upprättas på vilket som helst av EU:s officiella språk eller på koreanska och återfinns i bilaga III).
 • du måste underteckna din ursprungsdeklaration för hand. Om du är en godkänd exportör är du befriad från detta krav förutsatt att du ger era tullmyndigheter ett skriftligt åtagande att du tar fullt ansvar för alla deklarationer där du identifieras.
Inlämning och giltighet
 • en ursprungsdeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller efter export, på villkor att den uppvisas i den importerande parten högst två år eller den period som anges i den importerande partens lagstiftning efter det att de produkter som den avser har importerats.
 • du bör vara beredd att lämna in handlingar som styrker era produkters ursprungsstatus tillsammans med din ursprungsdeklaration.
 • ursprungsdeklarationen är giltig i 12 månader från och med utfärdandedagen.

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna kan kontrollera om en importerad vara verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra krav på ursprung. Frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea bygger på följande principer:

 • kontrollen grundar sig på administrativt samarbete mellan tullmyndigheterna i den importerande och den exporterande parten.
 • kontroll av produkternas ursprung utförs av lokala tullmyndigheter. Den importerande partens besök hos exportören är inte tillåtet, utom i de fall som anges i artikel 27.8 i protokollet.
 • den exporterande partens myndigheter gör det slutliga fastställandet av ursprung och informerar den importerande partens myndigheter om resultaten.

Produktkrav

EU och Sydkorea samarbetar nu om tekniska föreskrifter och fastställer standarder och bedömningar av överensstämmelse för att göra det lättare för dig att bedriva internationell handel. Detta kommer att säkerställa att du inte slösar med pengar och/eller tid på dubbla eller flera förfaranden.

Du måste följa dessa regler så att dina produkter kan utvärderas med avseende på överensstämmelse med nödvändiga tekniska standarder.

Handelsavtalet mellan EU och Sydkorea innehåller fyra sektorsspecifika regler om

 • elektriska och elektroniska produkter
 • farmaceutiska produkter/medicintekniska produkter
 • motorfordon och delar
 • förädlingsvärde

Elektriska och elektroniska produkter

Du kan nu dra nytta av ett bättre erkännande av internationella standarder och godkännandeförfaranden för produkter inom elektronikindustrin. Detta kommer att hjälpa dig att gå in i globala leveranskedjor och utveckla ditt företag.

Före avtalet var EU:s exportörer av hemelektronik och hushållsapparater till Sydkorea skyldiga att genomföra dubbla och dyra test- och certifieringsförfaranden i Sydkorea för att sälja sina produkter. Nu kan du dock få ett bättre regelverk för dina produkter.

Handelsavtalet mellan EU och Sydkorea minskar skillnaderna mellan kraven för europeiska och sydkoreanska produkter genom att samma internationella standarder antas. Relevanta internationella standardiseringsorgan för denna sektor omfattar bland annat följande:

Det undanröjer behovet av certifiering av en oberoende organisation.

 • i de flesta fall behöver du bara en ”leverantörsförsäkran om överensstämmelse” för att styrka överensstämmelse med sydkoreanska krav på elektromagnetisk kompatibilitet och säkerhet.
 • detta minskar företagens kostnader, komplexitet och administrativa bördor. Det gör det möjligt för dina produkter att behandlas på samma sätt i Sydkorea som sydkoreanska produkter när de kommer in i EU.
 • om leverantörens försäkran om överensstämmelse måste åtföljas av provningsrapporter kan dessa utfärdas av ett EU-provningslaboratorium.

När det gäller elsäkerhet har Sydkorea möjlighet att fortsätta att begära tredjepartscertifiering för en begränsad förteckning på 53 produkter, om det kan styrkas att de utgör en risk för människors hälsa och säkerhet. Dessa anges i handelsavtalet i tillägg 2-B till bilaga 2-B-3.

Mer information om export av elektrisk och elektronisk utrustning finns här.

 

Despecifika elektriska och elektroniska produkter som omfattas av avtalet och tillhörande bestämmelser återfinns i bilaga 2-B Elektronik och dess tillägg.

Läkemedel och medicintekniska produkter

Enligt frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea måste alla regler om läkemedel och medicintekniska produkter offentliggöras i ett tidigt skede, så att företagen får tillräckligt med tid för att förstå dem.

Sydkorea erkänner nu internationella standarder och internationell praxis i större utsträckning. Det finns nu en gemensam definition av läkemedel och medicintekniska produkter i EU och Sydkorea.

 

Du kan läsa om de läkemedel och medicintekniska produkter som omfattas av avtalet här: Bilaga 2-D Farmaceutiska produkter och medicintekniska produkter.

EU och Sydkorea har enats om att

 • göra regler tillgängliga i förväg
 • ge rimliga möjligheter att lämna synpunkter
 • skriftligen ta upp viktiga frågor som tagits upp i kommentarerna
 • medge ett rimligt intervall mellan offentliggörandet av reglerna och deras ikraftträdande.

När det gäller prissättning och ersättning har båda sidor enats om att se till att

 • förfaranden, regler, kriterier och riktlinjer för genomförandet är rättvisa, öppna och rimliga och diskriminerar inte EU-företag.
 • kriterierna för beslutsfattande är objektiva och tydliga för EU-tillverkare
 • alla regler offentliggörs

Motorfordon

 

EU-tillverkare behöver inte längre tillverka bilar specifikt för den sydkoreanska marknaden eller utföra dyra tester för att visa att de uppfyller säkerhetsnormerna.

Sydkorea godtar nu Uneces internationella standarder eller EU-standarder som likvärdiga med alla större sydkoreanska tekniska föreskrifter. Om dina fordon uppfyller dessa normer behöver din produkt inte uppfylla några ytterligare krav för export enligt handelsavtalet mellan EU och Sydkorea.

Tester som utförs i EU erkänns nu av Sydkorea. Sydkorea kommer också att erkänna EU-baserade diagnostikprodukter som uppfyller Euro 6-normen som likvärdiga med sydkoreanska standarder.

Läs mer om utsläppsnormer här.

 

Närmare bestämmelser om motorfordon och delar som omfattas av avtalet finns i bilaga 2-C Motorfordon och delar och dess tillägg.

Förädlingsvärde

Handelsavtalet bevarar EU:s regler och bestämmelser inom den kemiska sektorn och inför samarbete om insyn i lagstiftningen på områden som

 • God laboratoriesed
 • ett kvalitetssystem för förvaltningskontroller för forskningslaboratorier och forskningsorganisationer när det gäller kemiska (inklusive farmaceutiska) icke-kliniska säkerhetstester
 • Testriktlinjer för att försöka få till stånd en mer harmoniserad metod för bedömning och hantering av kemikalier

 

Du kan läsa om de kemikalier som omfattas av avtalet här: Bilaga 2-E Kemikalier.

Kontakter för tekniska regler och standarder i Sydkorea

Sydkoreas byrå för teknik och standarder (KATS) fastställer och upprätthåller sydkoreanska standarder.

 • i samband med fastställda certifieringar, såsom den koreanska certifieringsmärkningen (KC)
 • mät- och referensstandarder
 • tekniska föreskrifter.

Koreas sjöfartsregister och ministeriet för hav och fiske fastställer standarder för marin utrustning.

Människors, djurs och växters hälsa – sanitära och fytosanitära krav

EU och Sydkorea samarbetar för att erkänna sjukdomsfria områden för att öka förutsägbarheten för dig som exportör.

Ministeriet för jordbruk, livsmedel och landsbygdsfrågor (MAFRA) ansvarar för veterinärkontroller av

 • levande djur
 • animaliska produkter

Myndigheten för djur- och växtkarantän är den relevanta myndigheten för riskanalys av skadegörare för utsedda växter.

Det nationella förmedlingscentrumet för biosäkerhet i Sydkorea tillhandahåller information och sakkunskap om genetiskt modifierade organismer och fungerar som en plats för utbyte av sådan information.

Utrikesministeriet är den officiella kontaktpunkten för förfrågningar om

 • naturskydd
 • förbud mot eller begränsningar av giftiga kemikalier


Hitta de särskilda reglerna och kraven för din produkt i min handelsassistent.

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Tekniska handelshinder,

Även om tekniska regler är viktiga kan de ibland utgöra ett hinder för den internationella handeln och därmed utgöra en betydande börda för dig som exportör.

 • om du anser att du står inför ett handelshinder som bromsar ditt företag eller hindrar dig från att exportera, kan du berätta för oss
 • rapportera vad som stoppar din export till Sydkorea med hjälp av webbformuläret, och EU kommer att analysera din situation och vidta lämpliga åtgärder.

Kontakta oss 

Tullklarering – dokument och förfaranden

Avtalet säkerställer öppnare och förenklade tullförfaranden för att underlätta handeln och minska kostnaderna för företagen.

Handlingar

I de stegvisa vägledningarna beskrivs de olika typer av dokument som du bör förbereda för tullklarering av dina produkter.

Beroende på din produkt kan tullmyndigheterna kräva alla eller några av de uppgifter som anges nedan.

 • införseldeklaration
 • tulldeklaration för import
 • deklaration av tullvärde
 • faktura (ange de särskilda kraven på form och innehåll i Min handelsassistent)
 • packningslista
 • importlicenser för vissa varor
 • intyg som visar att din produkt uppfyller obligatoriska produktbestämmelser, t.ex. hälso- och säkerhetskrav, märkning och förpackning
 • ursprungsbevis – ursprungsdeklaration
 • flygfraktsedel
 • konossement

För tydlighetens skull kan du också ansöka om bindande klassificeringsbesked och/eller bindande ursprungsinformation i förväg.

 

För närmare information om de dokument som du måste visa upp för tullklarering för din produkt, gå till Min handelsassistent.

Förfaranden för styrkande och kontroll av ursprung

För en beskrivning av hur man kan bevisa era produkters ursprung för att ansöka om förmånstull och av reglerna för tullmyndigheternas kontroll av ursprung, se avsnittet om ursprungsregler ovan.

För information om tullförfarandet för import och export i allmänhet, besök GD Skatter och tullar.

Handelsfrämjande

EU och Sydkorea har enats om att

 • förenkla och effektivisera gränsförfarandena
 • harmonisera dokumentations- och uppgiftskraven
 • förbättra säkerheten för transportcontainrar och andra transporter när
  • importerad till
  • omlastad genom
  • transitering genom Sydkorea eller EU-länder

Genom avtalet inrättas en tullkommitté som kan diskutera och lösa eventuella meningsskiljaktigheter i frågor som rör tullar och förenklade handelsprocedurer, bland annat

 • klassificering enligt tulltaxan:
 • varornas ursprung
 • ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

 

Hitta de särskilda tullklareringsförfarandena och dokumenten för din produkt i Min handelsassistent.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea främjar ett starkt upprätthållande av immateriella rättigheter från tullmyndigheternas sida och kompletterar miniminormerna i WTO:s avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips).

Läs mer om fördelarna med immateriella rättigheter här.

 • avtalet skyddar upphovsmannens verk i 70 år efter upphovsmannens död.
 • utövande konstnärer och fonogramframställare har ytterligare rätt till en enda skälig ersättning.
 • företag kan utvidga patentskyddet för läkemedel genom att använda tilläggsskydd
 • det finns ett särskilt fokus på varumärkesförfalskade varor

Läs mer om hur frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea skyddar dina immateriella rättigheter här.

Den europeiska helpdesken för immateriella rättigheter erbjuder en hjälptjänst för direkt stöd om immateriella rättigheter.

Varumärken

Handelsavtalet innehåller tydliga regler för registrering av varumärken i EU och Sydkorea. Detta ger dig möjlighet att invända mot registreringen av ett varumärke.

Det finns en offentlig elektronisk databas över ansökningar och registreringar för att kontrollera varumärken. I databasen anges också vilka rättigheter registrerade och oregistrerade formgivningar har.

Överträdelser

Vad ska göras om immateriella rättigheter används utan tillstånd?

I handelsavtalet anges verkställighetsåtgärder i händelse av intrång i immateriella rättigheter, såsom

 • civilrättsliga och förvaltningsrättsliga förfaranden
 • straffrättsliga förfaranden
 • påföljder

Det omfattar ett visst starkare skydd för upphovsrätt och formgivning och säkerställer skyddet för immateriella rättigheter på grundval av EU-regler (som kompletterar WTO:s Trips-avtal).

Tulltjänstemän kan ingripa vid gränsen om de misstänker att varor som gör intrång i en immateriell rättighet importeras eller exporteras.

Geografiska beteckningar 

Handelsavtalet mellan EU och Sydkorea skyddar europeiska geografiska beteckningar för

 • vin och sprit
 • jordbruksprodukter och livsmedel

EU har skyddat omkring 160 geografiska beteckningar som den anser vara de mest kommersiellt viktiga.

I avtalet förtecknas de geografiska beteckningar som omfattas av två bilagor.

Viner och spritdrycker omfattas av bilaga 10-B till avtalet och omfattar till exempel följande:

Champagne, Grappa, Ribera del Duero, Ouzo och Scotch eller Irish Whiskey.

Jordbruksprodukter och livsmedel omfattas av bilaga 10-A till avtalet och omfattar följande:

Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Roquefort, Guijuelo, Turrón de Alicante och Bayerisches Bier.

 

De geografiska beteckningarna är skyddade mot

 • beskrivning eller presentation av en produkt som antyder att den har sitt ursprung i ett annat geografiskt område än den verkliga ursprungsorten, på ett vilseledande sätt
 • användning av en geografisk beteckning för en liknande produkt som inte har sitt ursprung där, även om varornas verkliga ursprung anges eller åtföljs av uttryck som ”art”, ”stil” eller ”imitation”

Handeln med tjänster

Du kan dra nytta av en öppnare sydkoreansk tjänstemarknad enligt handelsavtalet.

Reglerna omfattar

 • gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster 
 • anläggning

Det innebär att du antingen kan tillhandahålla dina tjänster från ett EU-land eller etablera ett kontor, en filial eller ett dotterbolag i Sydkorea om du föredrar det.

Dessa förmåner gäller för EU-företag inom mer än 100 tjänstesektorer, däribland

Kostnader för telekommunikation

 • EU:s satellitoperatörer (telefon och tv) kan bedriva verksamhet direkt över gränserna till Sydkorea utan att behöva kontakta eller gå via en sydkoreansk operatör.

Tjänster på miljöområdet.

 • rening av icke-industriellt avloppsvatten (avloppstjänster).

Transport, trafik

 • Rederier från EU kan tillhandahålla internationella sjöfartstjänster i Sydkorea och behandlas på samma sätt som sydkoreanska företag när de använder hamntjänster och hamninfrastruktur.
 • Europeiska företag kan också tillhandahålla ett större utbud av kompletterande sjöfartstjänster
 • det finns fler möjligheter till kringtjänster inom lufttransport, t.ex. marktjänster.

Uppförande

 • EU-företag omfattas inte längre av obligatoriska underleverantörskrav 

Ekonomiska

 • EU:s finansföretag kan tillhandahålla fler tjänster till Sydkoreas finansmarknader
 • Finansiella företag i EU kan fritt överföra uppgifter från filialer och dotterbolag i Sydkorea till sina huvudkontor i EU.

Post- och expressutdelning

 • EU-företag kan tillhandahålla internationella expresstjänster i Sydkorea

Företags- och yrkesrelaterade tjänster såsom juridiska tjänster, redovisningstjänster, ingenjörstjänster och arkitekttjänster

 • Advokatbyråer i EU kan öppna kontor i Sydkorea för att ge råd till utländska eller sydkoreanska kunder om icke-sydkoreansk lagstiftning.
 • Advokatbyråer i EU kan bilda partnerskap med sydkoreanska företag och rekrytera sydkoreanska advokater för att tillhandahålla tjänster som omfattar flera jurisdiktioner.
 • EU-jurister kan använda de yrkestitlar som de använder i EU

Tjänster som inte omfattas av avtalet

 • audio-visuella tjänster
 • inrikes sjötransport
 • de flesta lufttransporter
 • tjänster som tillhandahålls i samband med utövandet av statliga befogenheter:

Förteckning över Sydkoreas särskilda åtaganden att öppna sin tjänstemarknad för EU-företag.

Offentlig upphandling

Är du intresserad av att lämna anbud på offentliga kontrakt för varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten i Sydkorea?

Handelsavtalet mellan EU och Sydkorea ger dig bättre möjligheter att lämna anbud på sydkoreanska offentliga upphandlingskontrakt.

Sydkorea och EU hade redan enats om att öppna anbudsförfaranden för offentliga upphandlingskontrakt för utländska företag inom ramen för WTO:s avtal om offentlig upphandling.

Handelsavtalet mellan EU och Sydkorea utvidgar de kontrakt som du kan konkurrera om. I Sydkorea kan EU-företag nu lämna anbud på kontrakt om ”bygg-drift-överföring” (BOT) (koncessionstjänster). Om ditt företag är en bygg- och tjänsteleverantör i EU kan du konkurrera om stora infrastrukturprojekt i Sydkorea, t.ex. att bygga och driva motorvägar.

Kontakter för offentlig upphandling

Investerings —

Avtalet omfattar investeringar i både tjänster och annan ekonomisk verksamhet, inklusive

 • lantbruk
 • skogsbruk
 • gruvdrift
 • tillverkning
 • energiförsörjning,

Konkurrenslagstiftning

EU och Sydkorea har enats om att genomdriva stränga konkurrenslagar.

Avtalet behandlar otillbörliga och konkurrensbegränsande affärsmetoder på ett effektivt sätt, bland annat

 • karteller
 • missbruk av dominerande ställning på marknaden
 • konkurrensbegränsande koncentrationer och förvärv

Avtalet säkerställer att konkurrensreglerna även gäller för statligt kontrollerade företag och förbjuder vissa typer av subventioner som anses vara särskilt skadliga för konkurrensen.

 • subventioner som täcker ett företags skulder utan någon begränsning eller varaktighet
 • subventioner till företag som går i konkurs, utan en trovärdig omstruktureringsplan för att återställa deras långsiktiga lönsamhet utan ytterligare statligt stöd.

Dessutom kräver handelsavtalet att subventioner är transparenta. Om antingen EU eller Sydkorea använder subventioner måste de varje år rapportera det totala beloppet, typen och utbudet av subventionerna.

Dessa subventionsregler gäller för alla produkter, utom jordbruk och fiske.

7 b Handel och hållbar utveckling

EU och Sydkorea har enats om höga arbets- och miljönormer som skyddar arbetstagarna och miljön. I avtalet fastställs mekanismer för att se till att dessa åtaganden fullgörs, bland annat genom att involvera det civila samhället.

Arbetskraft

Miljön

 • Det finns ett gemensamt åtagande att genomföra alla multilaterala miljöavtal som varje handelspartner har samtyckt till. Läs mer om EU:s multilaterala miljöavtal.

EU och Sydkorea enades om starka övervakningsmekanismer som inbegriper offentlig granskning. Detta innebär att du har mer information och det finns platser där man kan ta upp frågor om arbets- och miljöfrågor som påverkar ditt företag i Sydkorea.

Länkar, kontakter och dokument

Tullmyndigheter, regeringsföreträdare, handelskammare och näringslivsorganisationer

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Kontakter för offentlig upphandling

Tullmyndigheter, regeringsföreträdare, handelskammare och näringslivsorganisationer

Sydkoreas tullmyndighet

Korea Customs Service Building 1, Government Complex-Daejeon, 189 Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, 35208, KOREA

Webbplats: https://www.customs.go.kr/kcs/main.do

Världstullorganisationen

Webbplats: http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco.aspx

Europeiska unionens delegation i Republiken Korea

Europeiska unionens delegation i Republiken Korea 11th Floor, Seoul Square, 416 Hangang-daero, Jung-gu Seoul, 04637, KOREA

Tfn: + 82 23704 1700

E-post: Delegation-rep-of-Korea@eeas.europa.eu

Republiken Koreas ambassad i Konungariket Belgien och Europeiska unionen

Republiken Koreas ambassad i Konungariket Belgien och Europeiska unionen Chaussee de la Hulpe 173–175, 1170 Bryssel (Watermael-Boitsfort), BELGIEN

Tfn: + 32 2675 5777

Fax: + 32 2675 5221/+ 32 2662 2305

E-post: eukorea@mofa.go.kr

Koreas internationella handelsorganisation (KITA)

Kita 511, Yeongdongdae-ro, Gangnam-gu, Seoul, KOREA

Tfn: + 82 1566 5114

Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA)

KOTRA (06792) 13, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KOREA

Tfn: + 82 1600 7119

BuyKOREA

Tfn: + 82 23460 7432

Fax: + 82 23460 7958

E-post: buykorea@kotra.or.kr

EU4Business

EU4Business Secretariat De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem BELGIUM Tfn: + 32 2749 1851 e-post: secretariat@eu4business.eu

Sydkoreas centralbank

67, Sejong-daero Jung-gu, Seoul, 04514, KOREA

Tfn: + 82 2759 4114

Webbplats: https://www.bok.or.kr/eng/main/contents.do?menuNo=400239

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Ministeriet för jordbruk, livsmedel och landsbygdsfrågor (MAFRA)

Ministeriet för jordbruk, livsmedel och landsbygdsfrågor (MAFRA) Regeringen Complex Sejong 94, Dasom 2-RO KR-339012 Sejong City, KOREA

Tfn: + 82 2 61969110

Fax: + 82 44 8680846

Myndigheten för djur- och växtkarantän (QIA)

Myndigheten för djur- och växtkarantän (QIA) 177, Hyeoksin 8-RO Gyeongsangbuk-do KR-39660 Gimcheon-si, KOREA

Tfn: + 82 54 9121000, + 82 54 9120605, + 82 54 9120627

Fax: + 82 54 9120635

Ministeriet för livsmedels- och narkotikasäkerhet

Ministeriet för livsmedels- och läkemedelssäkerhet 187, Osongsaengmyeong 2-RO Osong-eup Heungdeok-gu Cheongju-si Chungcheongbuk-do, KOREA [28159]

Tfn: + 82–43–719–1564

Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB)

Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB) 125 Gwahangno Yuseong-gu KR-34141 Daejeon, KOREA

Tfn: + 82 42 8798300

Fax: + 82 42 8798309

Officiell kontaktpunkt (OCP) för giftiga kemikalier

Utrikesministeriet 60, Sajik-ro 8-gil Jongno-gu KR-03172 Seoul, KOREA

Tfn: + 82 2 21002114, + 82 2 21007794

Fax: + 82 2 21007999, + 82 2 21008470

Kontakter för offentlig upphandling

Offentlig upphandling (PPS)

Pps Huvudkvarter; Government Complex Daejeon Building 3, 189, Cheongsa-ro Seo-gu, Daejeon, KOREA

Tfn: + 82 7005 67470 fax: + 82 505 480 1211

E-post: ppskorea@korea.kr

Korea Online E-Procurement System (KONEPS)

Webbplats: https://www.pps.go.kr/eng/index.do

Ytterligare länkar

Dela sidan:

Genvägar