Frihandelsavtalet EU-Sydkorea

Sedan 2011 har EU och Sydkorea avskaffat tullar på nästan alla produkter. Den har också undanröjt många andra hinder för export av EU-produkter, t.ex. bilar, läkemedel, elektronik och kemikalier. Många tjänster mellan EU och Sydkorea har också öppnats för investerare och företag för handel.

Avtalet i korthet

Sedan 2011 har man genom handelsavtalet mellan EU och Sydkorea avskaffat tullar på nästan alla produkter (98,7 %), inklusive fiskeri- och jordbruksprodukter. Det har också avlägsnat icke-tariffära handelshinder för export av viktiga EU-produkter till Sydkorea, såsom bilar, läkemedel, elektronik och kemikalier. Inte minst har tjänstemarknaderna i både EU och Sydkorea i stor utsträckning öppnats för företag och investerare från varandra.

 

Under avtalets första fem år ökade EU:s export till Sydkorea med 55 %, de europeiska företagen sparade 2.8 miljarder euro i sänkta tullar och handeln med varor mellan EU och Sydkorea nådde en rekordnivå på över 90 miljarder euro.

Överenskommelsen

 • avskaffar tullar och andra handelshinder och gör det lättare för företag på båda sidor att exportera och importera
 • förenkla pappersarbetet och förenkla tekniska föreskrifter, tullförfaranden, ursprungsregler och krav på produktprovning.
 • främja handelstjänster inom nyckelsektorer som telekommunikationer, miljötjänster, sjöfart samt finansiella och juridiska tjänster.
 • förbättrar skyddet av immateriella rättigheter i Sydkorea och erkänner ett stort antal geografiska beteckningar för europeiska livsmedelsprodukter av hög kvalitet på den koreanska marknaden
 • gör det möjligt för ditt företag att lämna anbud vid offentlig upphandling i Sydkorea
 • erbjuder bättre skydd för dina bilaterala investeringar

 

Snabba fakta om handeln mellan EU och Sydkorea

 • Sydkorea är EU:s åttonde största exportdestination för varor, och EU är Sydkoreas tredje största exportmarknad.
 • den viktigaste produktexporten från EU till Sydkorea är maskiner och apparater, transportutrustning och kemiska produkter.
 • EU har en betydande tjänstehandel med Sydkorea
 • EU är Sydkoreas största utländska direktinvesterare

Vem kan exportera från EU enligt frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea?

Om ditt företag är registrerat i ett EU-land och du har fått en giltig tulldeklaration – och vid behov en exportlicens – kan du exportera enligt detta avtal.

Taxor

Frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea avskaffar 98,7 % av tullarna på varuhandeln.

Här är några av fördelarna för EU:s exportörer

 • maskiner och apparater har de största tullbesparingarna, med vinster på nästan 450 miljoner euro.
 • den kemiska sektorn är den näst största mottagaren med tullbesparingar på 175 miljoner euro.
 • nästan all jordbruksexport från EU, såsom griskött, vin och whisky, har tullfritt tillträde till Sydkoreas marknad, och det finns värdefulla tullfria kvoter för produkter som ost.
 • i andra industrisektorer
  • 93 % av tullarna på textilexporten har försvunnit.
  • för glas har 85 % av tullarna avskaffats.
  • för läder och päls 84 %
  • skodon 95 %
  • järn och stål 93 %
  • optiska instrument 91 %

 

Hitta den tullsats som gäller för din produkt i Min handelsassistent.

Ursprungsregler

I detta avsnitt presenteras de viktigaste ursprungsreglerna och ursprungsreglerna i handelsavtalet.

Ursprung är handelsvarors ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet hittar du en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

Din produkt måste uppfylla vissa regler som styrker dess ursprung för att kunna omfattas av förmånstullen.

Var hittar jag reglerna?

Ursprungsregler fastställs i protokollet om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoden för administrativt samarbete i frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea (EUT L 127, 14.5.2011, s. 1,344).

Har min produkt sitt ursprung i EU eller Sydkorea?

För att din produkt ska omfattas av den lägre eller inga förmånstullen enligt frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea måste den ha sitt ursprung i EU eller Sydkorea. En produkt anses ha sitt ursprung i EU eller Sydkorea om den

 • helt framställda i EU eller Sydkorea, eller
 • har framställts uteslutande av material med ursprung i EU eller Sydkorea, eller
 • som framställts i EU eller Korea med användning av icke-ursprungsmaterial, förutsatt att dessa material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling genom att uppfylla de produktspecifika reglerna i bilaga II

Se bilaga I ”Inledande anmärkningar” till produktspecifika ursprungsregler.

Se bilaga IIa för alternativa produktspecifika regler för vissa produkter.

 

Du hittar de särskilda reglerna för din produkt i Min handelsassistent.

 

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • mervärderegeln – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av produktens pris fritt fabrik
 • ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialet och slutprodukten, t.ex. papperstillverkning (Harmoniserade systemets kapitel 48) av massa utan ursprungsstatus (Harmoniserade systemets kapitel 47).
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, till exempel spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textil- och konfektionssektorn och inom kemisektorn.

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet (t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling, regeln om direkttransport). Det finns också ytterligare flexibilitet som hjälper dig att följa produktspecifika regler (t.ex. tolerans eller kumulation).

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Ytterligare flexibilitet planeras för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans

Toleransregeln gör det möjligt för tillverkare att använda icke-ursprungsmaterial till ett värde av upp till 10 % av det pris fritt fabrik som normalt är förbjudet enligt den produktspecifika regeln.

Kumulering

Avtalet medger också bilateral kumulation. Material med ursprung i Sydkorea kan anses ha ursprung i EU när det används vid tillverkningen av en produkt i EU och omvänt.

Övriga krav

Din produkt måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav i protokollet (t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport).

Regeln om direkttransport

Ursprungsprodukter ska transporteras från EU till Sydkorea (och omvänt) utan vidare bearbetning i ett tredjeland.

Omlastning eller tillfällig lagring i ett tredjeland är tillåten om produkterna förblir under tullövervakning och inte genomgår någon annan behandling än

 • lossning
 • omlastning
 • varje annan åtgärd som syftar till att bevara produkterna i gott skick.

Bevis för den direkta transporten ska läggas fram för tullmyndigheterna i importlandet.

Tullrestitution

Enligt frihandelsavtalet mellan EU och Korea är det möjligt att få återbetalning av tullar som tidigare betalats för icke-ursprungsmaterial som används för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull.

En särskild mekanism ingår för att hantera en eventuell ökning av koreanska tillverkares utländska inköp.

Ursprungsförfaranden

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfarandena. Förfarandena anges i avsnitt B i protokollet om ursprungsregler i avtalet. De klargör till exempel hur

 • att deklarera en produkts ursprung
 • för att göra anspråk på förmåner
 • tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung

Hur man ansöker om en förmånstariff

I avsnitt B i protokollet om ursprungsregler i avtalet fastställs ursprungsförfarandena för en ansökan om förmånstull och tullmyndigheternas kontroll.

Importörer kan ansöka om förmånlig tullbehandling på grundval av en ursprungsdeklaration från exportören.

Ursprungsdeklaration

Inget ursprungsintyg krävs om produkternas totala värde inte överstiger

 • för import till EU: 500 EUR för småpaket eller 1,200 EUR för personligt bagage
 • för import till Korea: 1,000 USD för småpaket eller 1,000 USD för personligt bagage
Exportörens egen försäkran

Exportörer kan själva deklarera att deras produkter har sitt ursprung i EU eller Sydkorea genom att fylla i en ursprungsdeklaration. Deklarationen kan fyllas i

 • av en godkänd exportör, eller
 • av vilken exportör som helst, förutsatt att sändningens totala värde inte överstiger 6,000 EUR

Ursprungsdeklarationen kan inte utfärdas av ett behörigt organ och ett varucertifikat EUR.1 godtas inte som ursprungsintyg.

Godkända exportörer

Tullmyndigheterna i exportlandet får ge varje exportör som exporterar produkter inom ramen för handelsavtalet tillstånd att upprätta ursprungsdeklarationer för produkter oavsett deras värde. Exportören måste ge tullmyndigheterna tillräckliga garantier för att produkternas ursprungsstatus och uppfyllandet av alla övriga villkor i avtalet (protokollet) kan kontrolleras. Tullmyndigheterna kan återkalla statusen som godkänd exportör vid missbruk.

Vad bör ursprungsdeklarationen innehålla?
 • för att upprätta en ursprungsdeklaration bör du skriva in, stämpla eller skriva ut följande deklaration på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling: ”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr...) försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har förmånsberättigande ursprung.”
 • ursprungsdeklarationen kan göras på vilket som helst av EU:s officiella språk eller på koreanska och återfinns i bilaga III.
 • du måste underteckna ursprungsdeklarationen för hand. Om du är en godkänd exportör är du undantagen från detta krav förutsatt att du lämnar ett skriftligt åtagande till Era tullmyndigheter att du tar fullt ansvar för alla deklarationer som identifierar dig.
Inlämning och giltighet
 • en ursprungsdeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller efter export, på villkor att den uppvisas i den importerande parten högst två år eller den period som anges i den importerande partens lagstiftning efter det att de produkter som den avser har importerats.
 • du bör vara beredd att lämna in handlingar som styrker era produkters ursprungsstatus tillsammans med din ursprungsdeklaration.
 • ursprungsdeklarationen är giltig i 12 månader från och med utfärdandedagen.

Ursprungskontroll

Tullmyndigheterna får kontrollera om en importerad produkt verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra ursprungskrav. Frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea bygger på följande principer:

 • kontrollen grundar sig på administrativt samarbete mellan tullmyndigheterna i den importerande och den exporterande parten.
 • kontrollen av produkternas ursprung utförs av lokala tullmyndigheter. Den importerande partens besök hos exportören är inte tillåtna, utom i de fall som anges i artikel 27.8 i protokollet.
 • den exporterande partens myndigheter gör det slutgiltiga fastställandet av ursprung och informerar myndigheterna i den importerande parten om resultaten.

Produktkrav

EU och Sydkorea samarbetar nu om tekniska föreskrifter, fastställande av standarder och bedömningar av överensstämmelse för att göra det lättare för dig att handla internationellt. Detta kommer att säkerställa att du inte slösar med pengar och/eller tid på dubbla eller flera förfaranden.

Du måste följa dessa regler så att dina produkter kan bedömas med avseende på överensstämmelse med de tekniska standarder som krävs.

Handelsavtalet mellan EU och Sydkorea innehåller fyra sektorsspecifika regler om

 • elektriska och elektroniska produkter
 • läkemedel/medicintekniska produkter
 • motorfordon och delar
 • kemikalier

Elektriska och elektroniska produkter

Du kan nu dra nytta av ett bättre erkännande av internationella standarder och godkännandeförfaranden för produkter inom elektronikindustrin. Detta kommer att hjälpa dig att komma in i de globala leveranskedjorna och expandera ditt företag.

Före avtalet var EU:s exportörer av hemelektronik och hushållsapparater till Sydkorea tvungna att genomföra dubbla och dyra test- och certifieringsförfaranden i Sydkorea för att sälja sina produkter. Nu kan du dock få ett bättre regelverk för dina produkter.

Handelsavtalet mellan EU och Sydkorea minskar skillnaderna mellan kraven för europeiska och sydkoreanska produkter genom att samma internationella standarder antas. De relevanta internationella standardiseringsorganen för denna sektor omfattar följande:

Det undanröjer behovet av certifiering av en oberoende organisation.

 • I de flesta fall behöver du bara enleverantörsförsäkran om överensstämmelse för att visa att Sydkoreas krav på elektromagnetisk kompatibilitet och säkerhet är uppfyllda.
 • detta minskar företagens kostnader, komplexitet och administrativa börda. Det gör att dina produkter behandlas på samma sätt i Sydkorea som sydkoreanska produkter får när de kommer in i EU.
 • om leverantörens försäkran om överensstämmelse måste åtföljas av provningsrapporter kan dessa utfärdas av ett provningslaboratorium i EU.

När det gäller elsäkerhet har Sydkorea möjlighet att fortsätta att begära tredjepartscertifiering för en begränsad förteckning på 53 artiklar, om landet kan motivera att de utgör en risk för människors hälsa och säkerhet. Dessa anges i handelsavtalet i bilaga 2-B, tillägg 2-B-3.

Mer information om export av elektrisk och elektronisk utrustning finns här.

 

Desärskilda elektriska och elektroniska produkter som omfattas av avtalet och därtill hörande bestämmelser återfinns i bilaga 2-B Electronics och dess tillägg.

Läkemedel och medicintekniska produkter

Enligt frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea måste alla regler om läkemedel och medicintekniska produkter offentliggöras i ett tidigt skede för att ge företagen tillräckligt med tid för att förstå dem.

Sydkorea erkänner nu internationella standarder och internationell praxis i större utsträckning. Det finns nu en gemensam definition av läkemedel och medicintekniska produkter i EU och Sydkorea.

 

Du kan läsa om de läkemedel och medicintekniska produkter som omfattas av avtalet här: Bilaga 2-D Läkemedel och medicintekniska produkter.

EU och Sydkorea har enats om att

 • göra reglerna tillgängliga i förväg
 • ge rimliga möjligheter att lämna synpunkter
 • skriftligen ta upp viktiga frågor som tas upp i kommentarerna
 • ge ett rimligt intervall mellan offentliggörandet av reglerna och deras ikraftträdande.

När det gäller prissättning och ersättning har båda sidor enats om att se till att

 • förfaranden, regler, kriterier och genomföranderiktlinjer är rättvisa, öppna och rimliga och inte diskriminerar företag i EU
 • kriterierna för beslutsfattande är objektiva och tydliga för tillverkare i EU
 • alla regler offentliggörs

Motorfordon

 

EU-tillverkare behöver inte längre tillverka bilar specifikt för den sydkoreanska marknaden eller genomföra dyra tester för att visa att säkerhetsstandarderna följs.

Sydkorea godtar nu FN/ECE:s internationella standarder eller EU-standarder som likvärdiga med alla viktiga sydkoreanska tekniska föreskrifter. Om dina fordon uppfyller dessa krav behöver din produkt inte uppfylla några ytterligare krav för export enligt handelsavtalet mellan EU och Sydkorea.

Tester som utförs i EU erkänns nu av Sydkorea. Sydkorea kommer också att erkänna EU:s omborddiagnosutrustning som uppfyller Euro 6-normen som likvärdig med sydkoreanska standarder.

Läs mer om utsläppsnormer här.

 

Detaljerade bestämmelser om motorfordon och delar som omfattas av överenskommelsen återfinns i bilaga 2-C Motorfordon och delar och dess tillägg.

Kemikalier

Handelsavtalet bevarar EU:s regler och bestämmelser inom den kemiska sektorn och inför samarbete om insyn i lagstiftningen på områden som

 • God laboratoriesed
 • ett kvalitetssystem för förvaltningskontroller för forskningslaboratorier och -organisationer i fråga om icke-kliniska säkerhetstester av kemikalier (inklusive läkemedel).
 • Riktlinjer för provning för att eftersträva en mer harmoniserad metod för kemikaliebedömning och kemikaliehantering

 

Du kan läsa om de kemikalier som omfattas av avtalet här: Bilaga 2-E Kemikalier.

Kontakter för tekniska regler och standarder i Sydkorea

Korean Agency for Technology and Standards (KATS) fastställer och upprätthåller sydkoreanska standarder

 • med anknytning till etablerade certifieringar, såsom Korean Certification (KC) -märket
 • mät- och referensstandarder
 • tekniska föreskrifter.

Koreas sjöfartsregister och ministeriet för oceaner och fiske fastställer standarder för marin utrustning.

Människors, djurs och växters hälsa – SPS-krav

EU och Sydkorea samarbetar för att erkänna sjukdomsfria områden för att öka förutsägbarheten för dig som exportör.

Ministeriet för jordbruk, livsmedel och landsbygdsfrågor (MAFRA) ansvarar för veterinärkontroller av

 • levande djur
 • animaliska produkter

Myndigheten för djur- och växtkarantän är relevant myndighet för riskanalys av skadegörare för utsedda växter.

National Biosafety Clearing House i Sydkorea tillhandahåller information och sakkunskap om genetiskt modifierade organismer och fungerar som ett forum för utbyte av sådan information.

Utrikesministeriet är den officiella kontaktpunkten för förfrågningar om

 • naturskydd
 • förbud mot eller begränsning av giftiga kemikalier


Hitta de särskilda reglerna och kraven för din produkt i Min handelsassistent.

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Tekniska handelshinder

Även om tekniska regler är viktiga kan de ibland utgöra ett hinder för den internationella handeln och därmed utgöra en betydande börda för dig som exportör.

 • om du tror att du står inför ett handelshinder som bromsar ditt företag eller hindrar dig från att exportera, kan du berätta för oss
 • rapportera vad som stoppar din export till Sydkorea med hjälp av onlineformuläret, och EU kommer att analysera din situation och vidta lämpliga åtgärder.

Kontakta oss 

Tullklareringsdokument och tullklareringsförfaranden

Avtalet säkerställer öppnare och enklare tullförfaranden för att underlätta handeln och minska kostnaderna för företagen.

Handlingar

I de stegvisa vägledningarna beskrivs de olika typer av dokument som du bör förbereda för tullklarering av dina produkter.

Beroende på din produkt kan tullmyndigheterna kräva alla eller några av nedanstående uppgifter

 • införseldeklaration
 • tulldeklaration för import
 • deklaration av tullvärde
 • Faktura (hitta de särskilda kraven i fråga om form och innehåll i min handelsassistent)
 • packlista
 • Importlicenser för vissa varor
 • Intyg som visar att produkten uppfyller obligatoriska produktbestämmelser, t.ex. hälso- och säkerhetskrav, märkning och förpackning.
 • ursprungsintyg — ursprungsdeklaration
 • flygfraktsedel
 • konossement

För tydlighetens skull kan du också vilja ansöka om bindande klassificeringsbesked och/eller bindande ursprungsinformation i förväg.

 

För närmare upplysningar om de dokument som du behöver visa upp för tullklarering av din produkt, gå till Min handelsassistent.

Förfaranden för styrkande och kontroll av ursprung

För en beskrivning av hur man kan bevisa ursprunget för era produkter för att ansöka om förmånstull och för reglerna om tullmyndigheternas ursprungskontroll, se avsnittet om ursprungsregler ovan.

För information om tullförfarandet för import och export i allmänhet, besök GD Skatter och tullar.

Handelsfrämjande

EU och Sydkorea har enats om att

 • förenkla och rationalisera gränsförfarandena
 • harmonisera dokumentations- och uppgiftskraven
 • förbättra säkerheten för transportcontainrar och andra transporter när
  • importerad till
  • omlastning genom
  • transitering genom Sydkorea eller EU-länder

Genom avtalet inrättas en tullkommitté som kan diskutera och lösa eventuella meningsskiljaktigheter om tullar och förenklade handelsprocedurer, inbegripet

 • tullklassificering
 • varors ursprung
 • ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

 

Hitta de särskilda tullklareringsförfarandena och dokumenten för din produkt i Min handelsassistent.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea främjar ett starkt upprätthållande av immateriella rättigheter från tullmyndigheternas sida och kompletterar miniminormerna i WTO:s avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips).

Läs mer om fördelarna med immateriella rättigheter här.

 • avtalet skyddar upphovsmannens verk i 70 år efter upphovsmannens död.
 • utövande konstnärer och fonogramframställare har dessutom rätt till en enda skälig ersättning.
 • Företag kan utvidga patentskyddet för läkemedel genom att använda tilläggsskyddsintyg.
 • särskild uppmärksamhet ägnas åt varumärkesförfalskade varor

Läs mer om hur frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea skyddar dina immateriella rättigheter här.

Den europeiska helpdesken för immateriella rättigheter erbjuder en hjälptjänst för direkt stöd i fråga om immateriella rättigheter.

Varumärken

Handelsavtalet innehåller tydliga regler för registrering av varumärken i EU och Sydkorea. Detta ger dig möjlighet att invända mot registreringen av ett varumärke.

Det finns en offentlig elektronisk databas med ansökningar och registreringar där du kan kontrollera varumärken. Databasen innehåller också uppgifter om de rättigheter som ges till registrerade och oregistrerade formgivningar.

Överträdelser

Vad ska göras om immateriella rättigheter används utan tillstånd?

I handelsavtalet beskrivs verkställighetsåtgärder vid intrång i immateriella rättigheter, t.ex.

 • civilrättsliga och förvaltningsrättsliga förfaranden
 • straffrättsliga förfaranden
 • sanktioner

Det innehåller ett visst starkare skydd för upphovsrätt och formgivning och genomdriver immateriella rättigheter på grundval av EU:s regler (som kompletterar WTO:s Trips-avtal).

Tulltjänstemän kan ingripa vid gränsen om de misstänker att varor som gör intrång i en immateriell rättighet importeras eller exporteras.

Geografiska beteckningar 

Handelsavtalet mellan EU och Sydkorea skyddar europeiska geografiska beteckningar för

 • vin och sprit
 • jordbruksprodukter och livsmedel

EU har skyddat omkring 160 geografiska beteckningar som den anser vara de kommersiellt viktigaste.

I avtalet förtecknas de geografiska beteckningar som omfattas av två bilagor.

Vin och sprit omfattas av bilaga 10-B till avtalet och omfattar bland annat följande:

Champagne, Grappa, Ribera del Duero, Ouzo och Scotch eller Irish Whiskey.

Jordbruksprodukter och livsmedel omfattas av bilaga 10-A till avtalet och omfattar följande:

Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Roquefort, Guijuelo, Turrón de Alicante och Bayerisches Bier.

 

De geografiska beteckningarna är skyddade mot

 • beskrivning eller presentation av en produkt som tyder på att den har sitt ursprung i ett annat geografiskt område än den verkliga ursprungsorten, på ett vilseledande sätt
 • användning av en geografisk beteckning för en liknande produkt som inte har sitt ursprung där, även om varornas verkliga ursprung anges eller åtföljs av uttryck som ”art”, ”stil” eller ”imitation”

Handeln med tjänster

Du kan dra nytta av en öppnare syd-koreansk tjänstemarknad inom ramen för handelsavtalet.

Reglerna omfattar

 • gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster 
 • etablering

Det betyder att du antingen kan tillhandahålla dina tjänster från ett EU-land eller etablera ett kontor, en filial eller ett dotterbolag i Sydkorea om du föredrar det.

Dessa fördelar gäller för EU-företag inom mer än 100 tjänstesektorer, däribland

Telekommunikation

 • EU:s satellitoperatörer (telefon och tv) kan bedriva verksamhet direkt över gränserna till Sydkorea, utan att behöva samarbeta med eller gå via en sydkoreansk operatör.

Miljötjänster

 • rening av icke-industriellt avloppsvatten (avloppstjänster).

Transporter

 • Rederier i EU kan tillhandahålla internationella sjöfartstjänster i Sydkorea och behandlas på samma sätt som sydkoreanska företag när de använder hamntjänster och hamninfrastruktur.
 • Europeiska företag kan också tillhandahålla ett större utbud av kompletterande sjöfartstjänster.
 • det finns fler möjligheter till kringtjänster för lufttransporter, t.ex. marktjänster.

Byggande

 • EU-företag omfattas inte längre av obligatoriska krav på underentreprenad.

Ekonomiska

 • EU:s finansföretag kan tillhandahålla fler tjänster till Sydkoreas finansmarknader
 • Finansiella företag i EU kan fritt överföra uppgifter från filialer och dotterbolag i Sydkorea till sina huvudkontor i EU.

Post- och expressutdelning

 • EU-företag kan tillhandahålla internationella expressleveranstjänster i Sydkorea.

Företagstjänster och professionella tjänster såsom juridiska tjänster, redovisningstjänster, ingenjörstjänster och arkitekttjänster

 • EU:s advokatbyråer kan öppna kontor i Sydkorea för att ge utländska eller sydkoreanska kunder råd om icke-sydkoreansk lagstiftning.
 • EU:s advokatbyråer kan bilda partnerskap med sydkoreanska företag och rekrytera sydkoreanska jurister för att tillhandahålla tjänster som omfattar flera jurisdiktioner.
 • EU-jurister kan använda de yrkestitlar de använder i EU

Tjänster som inte omfattas av avtalet

 • audio-visuella tjänster
 • inrikes sjötransport
 • flest lufttransporter
 • tjänster som tillhandahålls i samband med utövandet av statliga befogenheter:

Förteckning över Sydkoreas särskilda åtaganden att öppna sin tjänstemarknad för EU-företag.

Offentlig upphandling

Vill du delta i offentliga upphandlingar av varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten i Sydkorea?

Handelsavtalet mellan EU och Sydkorea ger dig bättre möjligheter att lämna anbud på Sydkoreas offentliga upphandlingar.

Sydkorea och EU hade redan enats om att öppna anbudsförfaranden för offentliga upphandlingskontrakt för utländska företag inom ramen för WTO-avtalet om offentlig upphandling.

Handelsavtalet mellan EU och Sydkorea utvidgar de kontrakt som du kan konkurrera om. I Sydkorea kan EU-företag nu lämna anbud på ”build-opere-transfer” (BOT) (koncessionstjänster). Om ditt företag är en leverantör av byggtjänster och tjänster i EU kan du konkurrera om stora infrastrukturprojekt i Sydkorea, t.ex. att bygga och driva motorvägar.

Kontakter för offentlig upphandling

Investeringar

Avtalet omfattar investeringar i både tjänster och annan ekonomisk verksamhet, bland annat

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • gruvdrift
 • tillverkning
 • energi

Konkurrenslagstiftning

EU och Sydkorea har enats om att genomdriva stränga konkurrenslagar.

Avtalet behandlar illojala och konkurrenshämmande affärsmetoder på ett effektivt sätt, bland annat

 • karteller
 • missbruk av företag med en dominerande ställning på marknaden
 • konkurrensbegränsande fusioner och förvärv

Avtalet säkerställer att konkurrensreglerna även gäller för statskontrollerade företag och förbjuder vissa typer av subventioner som anses vara särskilt skadliga för konkurrensen.

 • subventioner som täcker ett företags skulder utan begränsning eller varaktighet
 • subventioner till konkurshotade företag, utan en trovärdig omstruktureringsplan för att återställa deras långsiktiga lönsamhet utan ytterligare beroende av statligt stöd

Dessutom krävs det i handelsavtalet att subventioner ska vara transparenta. Om EU eller Sydkorea använder subventioner måste de varje år rapportera det totala beloppet, typen och utbudet av subventionerna.

Dessa subventionsregler gäller alla produkter utom jordbruk och fiske.

Handel och hållbar utveckling

EU och Sydkorea har enats om höga arbets- och miljönormer som skyddar arbetstagarna och miljön. Genom avtalet inrättas mekanismer för att se till att dessa åtaganden fullgörs, bland annat genom att involvera det civila samhället.

Arbetskraft

Miljö

 • Det finns ett gemensamt åtagande att genomföra alla multilaterala miljöavtal som varje handelspartner har enats om. Läs mer om EU:s multilaterala miljöavtal.

EU och Sydkorea enades om starka övervakningsmekanismer som inbegriper offentlig granskning. Det betyder att du har mer information och det finns platser där du kan ta upp frågor om arbets- och miljöfrågor som påverkar ditt företag i Sydkorea.

Länkar, kontakter och dokument

Tullmyndigheter, regeringsföreträdare, handelskammare och näringslivsorganisationer

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Kontakter för offentlig upphandling

Tullmyndigheter, regeringsföreträdare, handelskammare och näringslivsorganisationer

Koreas tullmyndighet

Korea Customs Service Building 1, Government Complex-Daejeon, 189 Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, 35208, KOREA

Internet: https://www.customs.go.kr/kcs/main.do

Världstullorganisationen

Internet: http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco.aspx

Europeiska unionens delegation i Republiken Korea

Europeiska unionens delegation i Republiken Korea 11:e våningen, Seoul Square, 416 Hangang-daero, Jung-gu Seoul, 04637, KOREA

Tfn: + 82 23704 1700

E-post: Delegation-rep-of-Korea@eeas.europa.eu

Republiken Koreas ambassad i Konungariket Belgien och Europeiska unionen

Republiken Koreas ambassad i Konungariket Belgien och Europeiska unionen Chaussee de la Hulpe 173–175, 1170 Bryssel (Watermael-Boitsfort), BELGIEN

Tfn: + 32 2675 5777

Fax: + 32 2675 5221/+ 32 2662 2305

E-post: Eukorea@mofa.go.kr

Korea International Trade Association (KITA)

Kita 511, Yeongdongdae-ro, Gangnam-gu, Seoul, KOREA

Tfn: + 82 1566 5114

Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA)

KOTRA (06792) 13, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KOREA

Tfn: + 82 1600 7119

Buykora

Tfn: + 82 23460 7432

Fax: + 82 23460 7958

E-post: Buykorea@kotra.or.kr

EU4Business

EU4Business Secretariat De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem BELGIUM Tfn: +32 2749 1851 e-post: Secretariat@eu4business.eu

Bank of Korea

67, Sejong-daero Jung-gu, Seoul, 04514, KOREA

Tfn: + 82 2759 4114

Internet: https://www.bok.or.kr/eng/main/contents.do?menuNo=400239

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Ministeriet för jordbruk, livsmedel och landsbygdsfrågor (MAFRA)

Ministeriet för jordbruk, livsmedel och landsbygdsfrågor (MAFRA), Complex Sejong 94, Dahar 2-RO KR-339012 Sejong City, KOREA

Tfn: + 82 2 61969110

Fax: + 82 44 8680846

Myndigheten för djur- och växtkarantän (QIA)

Animal and Plant Quarantine Agency (QIA) 177, Hyeoksin 8-RO Gyeongsangbuk-do KR-39660 Gimcheon-si, KOREA

Tfn: + 82 54 9121000, + 82 54 9120605, + 82 54 9120627

Fax: + 82 54 9120635

Ministeriet för livsmedels- och läkemedelssäkerhet

Ministeriet för livsmedels- och läkemedelssäkerhet 187, Osongsaengmyeong 2-RO Osong-eup Heungdeok-gu Cheongju-si Chungcheongbuk-do, KOREA [28159]

Tfn: + 82–43–719–1564

Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB)

Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB) 125 Gwahangno Yuseong-gu KR-34141 Daejeon, KOREA

Tfn: + 82 42 8798300

Fax: + 82 42 8798309

Officiell kontaktpunkt för giftiga kemikalier

Utrikesministeriet 60, Sajik-ro 8-gil Jongno-gu KR-03172 Seoul, KOREA

Tfn: + 82 2 21002114, + 82 2 21007794

Fax: + 82 2 21007999, + 82 2 21008470

Kontakter för offentlig upphandling

Offentlig upphandling (PPS)

PPS huvudkontor. Complex Daejeon Building 3, 189, Cheongsa-ro Seo-gu, Daejeon, KOREA

Tfn: Tfn + 82 7005 67470 + 82 505 480 1211

E-post: Ppskorea@korea.kr

Korea Online E-procurement System (KONEPS)

Internet: https://www.pps.go.kr/eng/index.do

Ytterligare länkar

Dela sidan:

Genvägar