Handelsavtalet mellan EU och Colombia-Peru-Ecuador

Handelsavtalet mellan EU och Colombia/Ecuador/Peru omfattar fullständig eller partiell tullliberalisering, väsentliga tullfria kvoter, avskaffande av rättsliga eller tekniska icke-tariffära hinder och införande av åtgärder för att underlätta handeln, såsom tullförfaranden. Handelsavtalet liberaliserar också kapitalrörelser, investeringar och marknader för offentlig upphandling. Inte minst förpliktar avtalet parterna att respektera de mänskliga rättigheterna, garantera arbetstagarnas rättigheter och säkerställa en adekvat miljöskyddsnivå.

Avtalet i korthet

EU:s övergripande handelsavtal med Colombia och Peru har tillämpats provisoriskt med Peru sedan den 1 mars 2013 och med Colombia sedan den 1 augusti 2013.

Den 1 januari 2017 anslöt sig Ecuador också till avtalet.

Fullständig text och bilagor till avtalet med Colombia, Peru och Ecuador.

En förteckning över alla ändringar och bilagor till avtalet finns på GD Handels webbplats.

Till följd av detta har EU nu ett förmånshandelsavtal med tre länder i Andinska gemenskapen (Bolivia är ett undantag). För närvarande omfattas Bolivia av EU:s allmänna preferenssystem, bland annat genom den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och samhällsstyrning, kallad GSP +. Bolivia skulle också kunna begära att få förhandla om att ansluta sig till handelsavtalet om det så önskar.

Vilka är fördelarna för ditt företag?

Handelsavtalet mellan EU, å ena sidan, och Colombia, Peru och Ecuador, å andra sidan, öppnade upp marknader på båda sidor och tillhandahåller

 • ett stabilare och mer förutsägbart företagsklimat
 • bättre villkor för handel genom nya regler om icke-tariffära handelshinder, konkurrens, öppenhet och immateriella rättigheter
 • sänkt tull eller nolltullsats för nästan alla varor
 • förbättrat tillträde till marknaderna för offentlig upphandling och investeringar

Löpande betalningar och kapitalrörelser liberaliseras också. Detta underlättar den fria rörligheten för tjänster, investeringar och etableringar.

 

Handelsförbindelserna mellan EU och Colombia, Ecuador och Peru

EU:s största export till de tre andinska länderna är tillverkade varor, särskilt maskiner och transportutrustning samt kemiska produkter.

Den största importen till EU från Colombia, Peru och Ecuador utgörs i sin tur av jordbruksprodukter, bränslen och gruvprodukter.

Tariffer

Handelsavtalet mellan EU och Colombia-Peru-Ecuador ger förbättrat marknadstillträde genom att tullarna på viktiga varor för bilateral handel sänks eller avskaffas.

EU

Under en övergångsperiod avskaffar EU tullarna på nästan all export från Colombia, Peru och Ecuador, med undantag för vissa grönsaker och viss frukt.

För särskilda känsliga produkter har tullkvoter införts. Detta innebär att endast en begränsad mängd känsliga produkter kan handlas tullfritt varje år. De produkter som omfattas av tullkvoter är

 • svampar
 • sockermajs
 • sötsaker
 • nötkreatur
 • komjölk
 • rom
 • socker
 • yoghurt
 • bananer

Dessa kvoter förvaltas enligt principen ”först till kvarn”. Ansökningsperioden löper från och med den 1 januari till och med den 31 december. Om någon import som anländer till EU överskrider dessa tullkvoter kommer en tull för mest gynnad nation att tillämpas.

Hitta de särskilda bestämmelserna om tullar per produktkategori och tillämpliga tullkvoter i

Colombia, Ecuador, Peru

Colombia, Peru och Ecuador beviljar också Europeiska unionen tullförmåner. Med tanke på asymmetrin i parternas utvecklingsnivåer är liberaliseringen gradvis och sträcker sig över en period på upp till 17 år. När alla tullsänkningar har genomförts

 • alla industri- och fiskeriprodukter från EU kommer att exporteras tullfritt till Peru, Colombia och Ecuador på vissa villkor.
 • de flesta jordbruksprodukter från EU kommer också att exporteras tullfritt. En förteckning över känsliga produkter omfattas dock inte av liberaliseringen, medan andra omfattas av tullkvoter.

Hitta de särskilda bestämmelserna om avskaffande av tullar och tillämpliga kvoter i

 

Innan du exporterar

Ursprungsregler

 

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera det interaktiva verktyget för självbedömningav ursprungsregler (Rosa) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsregler och ursprungsförfaranden finns i detta avsnitt.

Ursprung är handelsvarornas ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet hittar du en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

Var hittar jag ursprungsreglerna?

Ursprungsreglerna fastställs i bilaga II om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete. Länken avser en konsoliderad version med beaktande av Ecuadors anslutning 2016 (EUT L 356, 24.12.2016, s. 1093).

Har min produkt ”ursprungsstatus” enligt handelsavtalet?

För att din produkt ska kunna omfattas av den lägre eller noll förmånstullen enligt handelsavtalet mellan EU och Colombia, Ecuador och Peru måste den ha sitt ursprung i EU eller ett avtalsslutande andinskt land. En produkt anses ha ursprungsstatus om den

 • helt framställt i EU eller i ett avtalsslutande andinskt land
 • som tillverkats i EU eller i ett avtalsslutande andinskt land med användning av icke-ursprungsmaterial och uppfyller de produktspecifika reglerna i tillägg 2. Se tillägg 1 ”Inledande anmärkningar” för produktspecifika ursprungsregler. Se även tillägg 2A för alternativa produktspecifika regler för vissa produkter.

 

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • regeln om mervärde – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av dess pris fritt fabrik
 • ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterial och slutprodukten – till exempel tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) från massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet)
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textilindustrin och den kemiska sektorn.

Tips och tricks för att hjälpa till att följa de produktspecifika reglerna

Ytterligare flexibilitet planeras för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler, t.ex. toleranser eller kumulation.

Tolerans

 • toleransregeln gör det möjligt för tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln upp till 10 % av produktens pris fritt fabrik
 • denna tolerans får inte användas för att överskrida något tröskelvärde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.
 • särskilda toleranser gäller för textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i HS, vilka ingår i anmärkningarna 5–6 i tillägg 1 ”Inledande anmärkningar” till produktspecifika ursprungsregler.

Kumulering

Handelsavtalet mellan EU och Colombia, Ecuador och Peru innehåller flera sätt att kumulera ursprung

 • bilateral kumulation tillåter att material med ursprung i ett avtalsslutande andinskt land räknas som material med ursprung i EU (och vice versa) vid bedömningen av om slutprodukten har ursprungsstatus
 • diagonal kumulation mellan EU, Colombia, Ecuador och Peru
 • diagonal kumulation tillåter att material med ursprung i Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama och Venezuela på vissa villkor räknas som material med ursprung i Colombia, Ecuador och Peru när de används vid tillverkningen av en produkt.

 

Hur verkar diagonal kumulation?

Diagonal kumulation förekommer mellan flera olika länder som har samma ursprungsregler och handelsavtal. Detta är när en varuproducent i något av länderna kan importera material och använda dem som om de hade sitt ursprung i det egna landet. Enligt PEM-konventionen kan till exempel en moldavisk handlare som tillverkar kläder för export till EU använda tyger med ursprung i Moldavien, Georgien och Ukraina (och/eller någon annan part i PEM-koden) för att tillverka kläderna. Kravet på dubbel omvandling (dvs. tillverkad av garn) har uppfyllts och anses ha sitt ursprung i Moldavien när det exporteras till EU och kommer därför att omfattas av fritt tillträde till EU-marknaden.

Övriga krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i protokollet, såsom regeln om direkttransport.

Regeln om direkttransport

Ursprungsprodukter måste transporteras från EU till ett avtalsslutande andinskt land (och vice versa) utan att bearbetas vidare i ett tredjeland.

Omlastning eller tillfällig lagring i ett tredjeland är tillåtet om produkterna förblir under tullmyndigheternas övervakning och inte genomgår någon annan verksamhet än

 • lossning
 • omlastning
 • varje åtgärd som syftar till att bevara dem i gott skick.

Ursprungsprodukter får transporteras i rörledning genom ett annat territorium än EU:s eller de avtalsslutande andinska ländernas territorium.

Bevis för att dessa villkor är uppfyllda ska lämnas till tullmyndigheterna i importlandet.

Tullrestitution

Återbetalning av tullar som tidigare betalats på icke-ursprungsmaterial som använts för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull är tillåten enligt handelsavtalet mellan EU och Colombia, Ecuador och Peru.

Förfaranden för ursprung

I avsnitt 4 om ursprungsintyg och avsnitt 5 om arrangemang för administrativt samarbete anges ursprungsförfaranden i samband med ansökan om förmånstull och tullmyndigheternas kontroll.

Hur man ansöker om förmånstull

För att omfattas av en förmånstull måste importörerna uppvisa ett ursprungsintyg som kan vara antingen

Inget ursprungsintyg krävs om produkternas totala värde inte överstiger

 • 500 EUR för småförpackningar
 • 1,200 EUR för personligt bagage

Varucertifikat EUR.1

 • Tillägg 3 innehåller en förlaga till varucertifikat EUR.1 och anvisningar om hur det ska fyllas i.
 • Varucertifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet.
 • den exportör som ansöker om certifikatet bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.

Ursprungsdeklaration

Exportörer kan själva deklarera att deras produkt har sitt ursprung i EU eller Colombia, Peru och Ecuador genom att tillhandahålla en ursprungsdeklaration. Ursprungsdeklarationen kan upprättas genom att

 • en godkänd exportör
 • alla exportörer, om produkternas totala värde inte överstiger 6,000 EUR.
Godkända exportörer

Exportörer enligt detta avtal kan ansöka om tillstånd från sina tullmyndigheter att upprätta ursprungsdeklarationer för produkter av vilket värde som helst.

Tullmyndigheterna får återkalla status som godkänd exportör i händelse av missbruk.

Hur man upprättar en ursprungsdeklaration
 • exportören ska typa, stämpla eller skriva ut följande deklaration på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling där produkten identifieras (tillägg 4).
  • ”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens [eller behöriga statliga] tillstånd nr...) försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har... förmånsberättigande ursprung.”
 • texten till ursprungsdeklarationen kan upprättas på vilket som helst av EU:s officiella språk.
 • du måste underteckna din ursprungsdeklaration för hand. Om du är en godkänd exportör är du befriad från detta krav, förutsatt att du ger era tullmyndigheter en skriftlig försäkran om att ni tar fullt ansvar för alla deklarationer där du identifieras.
 • när du fyller i en ursprungsdeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker era produkters ursprungsstatus.
 • en ursprungsdeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller efter exporten på villkor att den uppvisas för importlandet senast två år efter importen av de produkter som den avser.

 Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna kan kontrollera om en importerad vara verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra krav på ursprung. Verifieringen grundar sig på

 • administrativt samarbete mellan tullmyndigheterna i de importerande och de exporterande parterna
 • kontroller utförda av lokala tullmyndigheter (besök av den importerande parten hos exportören är inte tillåtna)

När kontrollen har slutförts ska myndigheterna i exportlandet slutgiltigt fastställa ursprunget och underrätta myndigheterna i importlandet om resultaten.

Produktkrav 

Tekniska regler och krav

I de tekniska reglerna fastställs särskilda egenskaper som en produkt bör ha i fråga om utformning, etikettering, märkning, förpackning, funktionalitet och prestanda, vilka är utformade för att skydda människors hälsa och säkerhet samt miljöstandarder. Det kan dock vara dyrt för näringsidkarna att uppfylla olika krav på olika marknader.

Inom ramen för handelsavtalet samarbetar EU och de tre andinska länderna om marknadskontroll, tekniska föreskrifter, standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse. Parterna är fast beslutna att verka för öppenhet och göra alla tekniska föreskrifter tillgängliga för allmänheten. Detta samarbete underlättar handeln i allmänhet och särskilt med produkter som läkemedel, medicintekniska produkter, optiska instrument, bilar och andra typer av maskiner.

Partnerna övervakar de resultat av bedömningar av överensstämmelse som utfärdas av de behöriga myndigheterna samt ingåendet av avtal om erkännande med certifieringsorgan. Detta bidrar till harmoniseringen av förfarandena för bedömning av överensstämmelse mellan de två regionerna.

Märknings —

I avtalet fastställs innovativa regler för etikettering och märkning som begränsar den mängd information som krävs på en permanent etikett. Detta förhindrar betungande och onödiga märkningar som inte är av strikt relevans för konsumenterna.

 • förhandsgodkännande av registrering av etiketter krävs inte längre, såvida inte etiketterna är nödvändiga för att skydda människors, djurs eller växters hälsa.
 • internationella piktogram och nomenklatur för produktmärkning är tillåtna
 • när det gäller textilier och skodon är den information som tillverkarna måste lämna på permanenta etiketter begränsad, vilket innebär att icke-permanenta etiketter endast används för att visa ytterligare information vid behov.

Colombia – kontakter för tekniska krav

Ecuador – kontakter för tekniska krav

Peru – kontakter för tekniska krav

Hälso- och säkerhetskrav (SPS)

Handelsavtalet mellan EU och Colombia-Peru-Ecuador ger en balans mellan den handel som underlättar harmoniseringen av SPS-reglerna och skyddet av befintliga nationella sanitära regler, vilket säkerställer att standarderna inte äventyras.

Avtalet innehåller bestämmelser om harmonisering av sanitära och fytosanitära åtgärder, inbegripet särskilda regler och förfaranden för nationella institutioners inspektioner, kontroll av information, öppenhet och informationsutbyte.

I avtalet föreskrivs också att en underkommitté för sanitära och fytosanitära åtgärder ska lösa eventuella problem som kan uppstå på detta område samt att spåra och övervaka sanitära och fytosanitära åtgärder som vidtas av alla parter i detta avtal. Underkommittén har till exempel gjort betydande framsteg när det gäller att få verklig tillgång till jordbruks- och livsmedelsbearbetningsprodukter från EU till den colombianska marknaden.

Colombia – kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Ecuador – kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Peru – kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Tekniska handelshinder

Även om tekniska regler är viktiga kan de ibland fungera som hinder för internationell handel och därmed utgöra en betydande börda för dig som exportör.

 

 • om du anser att du står inför ett handelshinder som bromsar ditt företag eller hindrar dig från att exportera, kan du berätta för oss
 • rapportera om vad som stoppar din export till Colombia, Ecuador eller Peru med hjälp av onlineformuläret. Därefter kommer EU att analysera din situation och vidta lämpliga åtgärder.

Kontakta oss

Tullklarering – dokument och förfaranden

Avtalet säkerställer öppnare och förenklade tullförfaranden för att underlätta handeln och minska kostnaderna för företagen.

I destegvisa vägledningarna beskrivs de olika typer av dokument som du bör förbereda för tullklarering av dina produkter.

Beroende på din produkt kan tullmyndigheterna kräva alla eller några av de uppgifter som anges nedan.

 • faktura (ange de särskilda kraven på form och innehåll i Min handelsassistent)
 • packningslista
 • importlicenser för vissa varor
 • intyg som visar att din produkt uppfyller obligatoriska produktbestämmelser, t.ex. hälso- och säkerhetskrav, märkning och förpackning
 • ursprungsbevis – ursprungsdeklaration

För tydlighetens skull kan du ansöka om bindande klassificeringsbesked och/eller bindande ursprungsinformation i förväg.

För närmare information om vilka handlingar du måste visa upp för tullklarering för din produkt, gå till Min handelsassistent.

Förfaranden för styrkande och kontroll av ursprung

En beskrivning av hur era produkters ursprung kan styrkas för att ansöka om förmånstullar och regler för tullmyndigheternas kontroll av ursprung finns i avsnittet om ursprungsregler ovan.

Information om tullförfaranden för import och export i allmänhet finns på webbplatsen för GD Skatter och tullar.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Handelsavtalet ger starkare immaterialrättsligt skydd för din import/export till och från Colombia, Ecuador eller Peru.

Avdelning VII i handelsavtalet mellan EU och Colombia-Peru-Ecuador bekräftar parternas åtaganden enligt Trips-avtalet och konventionen om biologisk mångfald och ger dem både nationell behandling och behandling som mest gynnad nation. Detta innebär att dina immateriella rättigheter i Colombia, Ecuador eller Peru kommer att behandlas på samma sätt som medborgarna i dessa länder.

Colombia, Ecuador och Peru ändrade och antog också ny lagstiftning för att införliva regionala specialiteter och geografiska beteckningar på ett liknande sätt som EU.

Handel med tjänster

Handelsavtalet öppnar tjänstemarknaderna i båda regionerna för varandra och ger den rättssäkerhet och förutsägbarhet som du behöver som tjänsteleverantör. Det går längre än de åtaganden som gjorts inom ramen för WTO:s allmänna tjänstehandelsavtal och konsoliderar tillträdet till viktiga sektorer som telekommunikation, finansiella tjänster och företagstjänster, miljötjänster, distributionstjänster och andra sektorer än tjänstesektorn, samtidigt som parterna förbehåller sig rätten att ändra aspekter av särskild betydelse (t.ex. begränsningar av den minsta procentandel av arbetskraften som måste vara lokal, datatjänster som används i gränsöverskridande verksamhet och kringtjänster som används inom lufttransport).

Handelsavtalet säkerställer också att du inte diskrimineras som tjänsteleverantör inom de sektorer som är öppna för dig.

Se avdelning IV, Handel med tjänster, etablering och elektronisk handel.

Gränsöverskridande tillhandahållande och etablering av tjänster

Avtalet möjliggör nästan fullständigt marknadstillträde för gränsöverskridande tjänster och etablering på en rad olika områden, bland annat finansiella tjänster, professionella tjänster, sjötransport och telekommunikationstjänster.

Flera begränsningar gäller för gränsöverskridande tillhandahållande av banktjänster och järnvägstransporttjänster, t.ex. sådana som rör skydd av minoriteter.

Se bilaga VIII (Förteckning över åtaganden i fråga om gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster).

Icke-diskriminerande begränsningar gäller också för etablering inom distributions- och miljösektorer.

Bilaga VII (Förteckning över åtaganden i fråga om etablering)

Rörlighet för personer

Affärsresenärer från EU kan tillfälligt vistas i Colombia, Ecuador och Peru och vice versa. Detta inbegriper tjänsteleverantörer som har kontrakterats att tillhandahålla en tjänst i Europeiska unionen till en slutkonsument (arkitektur, ingenjörsvetenskap, medicinska tjänster, forskning och design, marknadsundersökningar, mässor, turism).

Se bilaga IX (Förbehåll avseende tillfällig närvaro av fysiska personer för affärsändamål).

Offentlig upphandling

Handelsavtalet mellan EU och Colombia/Ecuador och Peru gör det möjligt för EU-företag att lämna anbud och konkurrera om offentliga upphandlingar i partnerländerna på samma villkor som inhemska företag.

Ibilaga XII till avtalet anges de regler som är tillämpliga på offentlig upphandling. Där beskrivs vilka enheter som omfattas av avtalet samt vilka varor och tjänster som kan bli föremål för offentlig upphandling. Den innehåller också en förteckning över undantagna områden, såsom markförvärv eller markarrende, skatte- eller inlåningsbyråer och offentliga arbetsförmedlingar.

Slutligen innehåller avtalet allmänna principer för offentlig upphandling, inbegripet anbudsförfaranden, användning av elektroniska medier, ursprungsregler och ersättning.

Colombia – kontakter för offentlig upphandling

Ecuador – kontakter för offentlig upphandling

Peru – kontakter för offentlig upphandling

Länkar, kontakter och dokument

Colombia

Nationella institutioner – Colombia

Republiken Colombias centralbank

Carrera 7, nr 14–78, Cundinamarca, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tfn: + 57 1 343 1111

Fax: + 57 1 2861686

Nationella skatte- och tulldirektoratet (DIAN)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)

NIVEL Central, Carrera 8, nr 6–64, Edificio San Agustín, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tfn: + 57 1 6079999

Fax: + 57 1 3337841

Representationer, handelskammare och näringslivsorganisationer – Colombia

Europeiska unionens delegation i Colombia

Calle 116 número 7–15, Inior 2, piso 12, Edificio Cusezar, Barrio Santa Bárbara, Bogotá D.C., COLOMBIA

Tfn: + 57 1 7477700

Fax: + 57 1 7470074

E-post: delegation-colombia@eeas.europa.eu

Colombias ambassad i Belgien

96a Avenue Franklin Roosevelt, Ixelles, 1050 Bryssel, BELGIEN

Tfn: + 32 2 649 56 79

Fax: + 32 2 646 54 91

E-post: ebruselas@cancilleria.gov.co

Webbplats: belgica.embajada.gov.co

Ministeriet för handel, industri och turism

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)

Calle 28, nr 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tfn: + 57 1 4199450

Fax: + 57 1 6967521

PROCOLOMBIA

Calle 28, nr 13 A-15, Piso 35–36, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tfn: + 57 1 5600100, + 57 1 3275450

Fax: + 57 1 5600104

Webbplats: http://www.procolombia.co/

En enda kontaktpunkt för utrikeshandel (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle 28 nr 13 A – 15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tfn: + 57 1 6067676

Webbplats: http://vuce.gov.co/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tfn: + 32 2749 1851

E-post: secretariat@eu4business.eu

Kontakter för tekniska krav – Colombia

Avsikt för industri och handel (SIC) under ministeriet för handel, industri och turism (MINCIT)

Carrera 13 # 27–00, Floors: 1st och 3rd, 110311 Bogotá D.C., COLOMBIA

Tfn: + 57 1 5920400, + 57 1 5870000

Fax: + 57 1 5870284

Webbplats: https://www.sic.gov.co/en/international-community-home

Colombias institut för tekniska standarder och certifiering (ICONTEC)

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Carrera 37 52–95, Edificio ICONTEC, PO Box 14237, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tfn: + 57 1 6078888

Fax: + 57 1 2221435

E-post: direccion@icontec.org

Webbplats: https://www.icontec.org/

Colombias nationella ackrediteringsorgan (ONAC)

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

Calle 26 #57 – 83 Torre 8 – Oficina 1001, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tfn: + 57 1 742 7592, ext 103

Fax: + 57 1 321 2938, ext 117

Webbplats: http://www.onac.org.co

Gruv- och energiministeriet

Ministerio de Minas y Energia (MINMINAS)

Calle 43, nr 57–31, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tfn: + 57 1 2200300

Fax: + 57 1 3245202, + 57 1 3245207

Nationella myndigheten för miljötillstånd (ANLA)

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE)

Calle 37, nr 8–40, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tfn: + 57 1 3323434, + 57 1 3323400

Fax: + 57 1 3406212

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav – Colombia

Underdirektoratet för skydd och reglering av djurhälsa vid Colombias jordbruksinstitut

Subgerencia de Protección y Regulación de la Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nr 17–81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tfn: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Centrum för fytosanitär spetskompetens inom det colombianska jordbruksinstitutet

Centro de Excelencia Fitosanitaria (CEF) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 13 nr 37, Piso 6, Edificio Cavipetrol, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tfn: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Fax: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Underdirektoratet för skydd och reglering av jordbruket inom det colombianska jordbruksinstitutet

Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nr 17–81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tfn: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Nationella tekniska kommittén för biosäkerhet inom det colombianska jordbruksinstitutet

Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nr 17–81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tfn: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling (MINAGRICULTURA)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA)

Edificio Bancol, Carrera 8 Nr 12B – 31 Piso 5, Bogotá D. C., COLOMBIA

Tfn: + 57 1 2543300

Webbplats: https://www.minagricultura.gov.co/English/Paginas/default.aspx

Ministeriet för yttre förbindelser

Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, nr 5–51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tfn: + 57 1 3814000

Fax: + 57 1 3814747

Nationella myndigheten för vattenbruk och fiske (AUNAP)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

Edificio UGI, Calle 40A nr 13–09 Piso 6,14,15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tfn: + 57 1 3770500

E-post: atencionalciudadano@aunap.gov.co

Webbplats: https://www.aunap.gov.co/

Sanitärt informationssystem för import och export av jordbruks- och animalieprodukter (SISPAP)

Webbplats: https://www.ica.gov.co/

 

Avdelningen för multilaterala frågor vid utrikesministeriet

Viceministerio de Asuntos multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, nr 5–51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tfn: + 57 1 3814000, + 57 1 3811128, + 57 1 3814014

Fax: + 57 1 3814747

Forskningsinstitutet för biologiska resurser Alexander von Humboldt

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Calle 28 A, nr 15–09, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tfn: + 57 1 3202767

Kontakter för offentlig upphandling – Colombia

Colombia gör effektiva inköp

Colombia Compra eficiente

Nr 7 Race 26–20 Floor 17,10 och 8, Building Tequendama, 110311, Bogota, D.C., COLOMBIA

Tfn: + 57 1 7456788, + 57 1 7956600

Webbplats: https://colombiacompra.gov.co/

Colombias elektroniska system för offentlig upphandling (Secop)

 

Webbplats:

AVDELNING I: https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

AVDELNING II: https://colombiacompra.gov.co/secop-ii

Virtuell lagring av den colombianska staten: https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano

Ecuador

Nationella institutioner – Ecuador

Ecuadors centralbank

Banco Central del Ecuador

Avenida 10 de Agosto No. 11–409 y Briceño, EC-170409 Quito, ECUADOR

Tfn: + 593 2 2570013, + 593 2 2572522

Kommittén för utrikeshandel (COMEX)

Comité de Comercio Exterior (COMEX)

Eloy Alfaro y Amazonas, EG-Quito, ECUADOR

Tfn: + 593 2 2239258

Fax: + 593 2 2543897

Ecuadors nationella tullmyndighet (SENAE)

Aduana del Ecuador (SENAE)

Dirección General, Av. Malecón Simón Bolívar entre 9 de Occbre y P. Icaza, EC-Guayaquil, ECUADOR

Tfn: + 593 2 3731030

Webbplats: https://www.aduana.gob.ec/

Nationella rådet för frihandelszoner (CONAZOFRA)

Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)

Avenida Orellana E9–195 y Avenida 6 de diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Oficina 601, EC-Quito, ECUADOR

Tfn: + 593 2 2223612, + 593 2 2225494, + 593 2 2559634

Undersekreterare vid ministeriet för produktion, utrikeshandel, investeringar och fiske, med ansvar för mellan- och slutindustrier

Subsecretaría de Industrias Intermedias y Finales, Viceministerio de Producción e Industrias, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

Calle Yánez Pinzón N26–12, entre Avenida Colón y La Niña, Edificio Rigel, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tfn: + 593 2 3948760

Miljöministeriet

Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalusien, EC-Quito, ECUADOR

Tfn: + 593 2 3987600

Representationer, handelskammare och näringslivsorganisationer – Ecuador

Europeiska unionens delegation i Ecuador

Orellana E11–160 y Whymper, Edificio Schuman, Quito, ECUADOR

Tfn: + 593 2 2523912, + 593 2 2523161, + 593 2 2902103

E-post: delegation-ecuador@eeas.europa.eu

Ecuadoriansk ambassad i Belgien

Av. Louise 363–9:e våningen, 1050 Bryssel, BELGIEN

Tfn: + 32 2644 3258

E-post: consulado.ecuador@skynet.be / cecubruselas@cancilleria.gob.ec

Webbplats: http://bruselas.consulado.gob.ec/

Nationella förbundet för handel med jordbruksprodukter

Federacion Nacional de camaras de Agricultura

Av. Amazonas 1429 Y Colon Edificio Espana, Piso 1, Postal 17–21–322, EC-Quito, ECUADOR

Tfn: + 593 2 2230185

Ecuadors nationella branschorganisation

Federacion Nacional de camaras de Industrias del Ecuador

Av. Amazonas Y Republica, Edificio Las camaras, Piso 10, P.O.BOX 17012438, EC-Quito, ECUADOR

Tfn: + 593 2 2230185

Fax: + 593 2 2448118

E-post: camara@camindustriales.org.ec

PRO ECUADOR

Malecón Simón Bolivar 100 y 9 de Occbre, Edificio La Previsora piso 18, Guayaquil, ECUADOR

Tfn: + 593 2 2597980

E-post: contacto@proecuador.gob.ec

Webbplats: https://www.proecuador.gob.ec/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tfn: + 32 2749 1851

E-post: secretariat@eu4business.eu

Kontakter för tekniska krav – Ecuador

Ecuadorianska standardiseringstjänsten (INEN)

Servicio Ecuatoriano de Normalización

E8–29 Calles Baquerizo Moreno y Diego de Almagro, Edificio: INEN PO Box 17–01–3999, Quito, DM EC170517, Pichincha, ECUADOR

Tfn: + 593 2 3825960, + 593 2 3825961

E-post: direccionejecutiva.inen@gmail.com

Webbplats: https://www.normalizacion.gob.ec/

Direktoratet för validering och certifiering vid ecuadorianska standardiseringsinstitutet

Dirección y Certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)

Baquerizo Moreno E8–29 y Diego de Almagro, EC-Quito, ECUADOR

Tfn: + 593 2 2501885, + 593 2 2501886, + 593 2 2501887

Fax: + 593 2 2567815

Ecuadorianska ackrediteringstjänsten

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)

Av. Amazonas N38–42 y Juan José Villalengua, Quito, ECUADOR

Tfn: + 593 2 2454393

Webbplats: http://www.acreditacion.gob.ec

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav – Ecuador

Ecuadorianskt organ för kvalitetssäkring av jordbruksprodukter som tilldelats ministeriet för jordbruk och animalieproduktion (AGROCALIDAD)

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD) 

Växtskydds- och djurhälsoförordningen och kontrollbyrån

Teléfono: (+ 593) 3828 860 

Av. Eloy Alfaro N30–350 y Av. Amazonas. Ed. Mag, piso 9. Quito – Ecuador

Webbplats: https://www.agrocalidad.gob.ec

Undersekreterare för vattenbruk vid ministeriet för produktion, utrikeshandel, investeringar och fiske (MPCEIP)

Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

San Salvador E6–49 y Eloy Alfaro, EG-Quito, ECUADOR

Tfn: + 593 2 3827089

Webbplats: http://www.produccion.gob.ec/viceministerio-de-acuacultura-y-pesca/

Direktoratet för mångfald inom jordbruket, undersekreteraren för jordbruk och djurhållning

Dirección de Agrodiversidad de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Amazonas y Avenida Eloy Alfaro, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tfn: + 593 2 3960100, + 593 2 3960200, + 593 2 3961049, + 593 2 3961051, + 593 2 3961150

Ecuadorianska institutet för immateriella rättigheter, nationella direktoratet för växtförädlarrätt

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales

Avenida República 396 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, EC-Quito, ECUADOR

Tfn: + 593 2 3940000

Hälsovårdsministeriet (MSP)

Ministerio de Salud Pública (MSP)

República del Salvador 36–64, entre Suecia y Naciones Unidas, EC-170515 Quito, ECUADOR

Tfn: + 593 2 3814400

Ministeriet för produktion, utrikeshandel, investeringar och fiske (MPCEIP)

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

San Salvador E6–49 y Eloy Alfaro, EG-Quito, ECUADOR

Tfn: + 593 2 3827089

Webbplats: http://www.produccion.gob.ec/

Nationellt direktorat för biologisk mångfald under miljöministeriet

Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalusien, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tfn: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Fax: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Direktoratet för miljö och hållbar utveckling under utrikes- och migrationsministeriet

Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Jerónimo Carrión y Avenida 10 de Agosto, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tfn: + 593 2 2993200 ext. + 593 2 2912101

Kontakter för offentlig upphandling – Ecuador

Nationell tjänst för offentlig upphandling (SERCOP)

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

Avenida de Los Shyris 38–28 y el Telégrafo, EC-Quito, ECUADOR

Tfn: + 593 2 2440050

Compras Públicas

Webbplats: www.compraspublicas.gob.ec

 

Peru 

Nationella institutioner – Peru

Perus centralbank

Banco Central de Reserva del Peró

441–445, Santa Rosa Street, Lima-1, PERU

Tfn: + 51 1 6132000

Webbplats: http://www.bcrp.gob.pe

Perus nationella tullens avsikt (SUNAT)

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

Av. Garcilaso de la Vega 1472, Lima 1, PERU

Tfn: + 51 1 3150730

Webbplats: http://www.sunat.gob.pe/

Ekonomi- och finansministeriet (MEF)

Ministerio de Economía y Finanzas

Jirón Junín 319, Cercado de Lima 15001, PE-Lima 1, PERU

Tfn: + 51 1 3115930

Ministeriet för utrikeshandel och turism (MINCETUR)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Corpac, San Isidro, Lima, PERU

Tfn: + 51 1 5136100

E-post: webmaster@mincetur.gob.pe

Webbplats: https://www.gob.pe/mincetur

En enda kontaktpunkt för utrikeshandeln (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Córpac, San Isidro, Lima, PERU

Tfn: + 51 1 5136100, + 51 1 5131160

E-post: vuce@mincetur.gob.pe

Webbplats: https://www.vuce.gob.pe/

Generaldirektoratet för miljö (DIGESA)

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

LAS Amapolas # 350 Urb. San Eugenio, Lince (Lima 14), Lima, PERU

Tfn: + 51 1 6314430

E-post: consultas@digesa.minsa.gob.pe

Webbplats: http://www.digesa.minsa.gob.pe

Representationer, handelskammare och näringslivsorganisationer – Peru

Europeiska unionens delegation i Peru

Víctor Andrés Belaúnde 332, 5-piso (Edificio Cromo), San Isidro, PERU

Tfn: + 51 1 4150800

Fax: + 51 1 4214563

E-post: delegation-peru@eeas.europa.eu

Perus beskickning vid Europeiska unionen

Perus ambassad, 212 Tervuren Avenue, 1150 Bryssel, BELGIEN

Tfn: + 32 2 733 33 19

E-post: info@embaperu.be

Webbplats: https://www.embajadaperu.be/

Belgo Perús handelskammare – Bryssel

Rue Hobbema 75, 1000 Bryssel, Belgien

Tfn: + 32 475 920 974 e-post:

 info@belgoperu.com

webbplats: www.belgoperu.com 

Belgo Perús handelskammare – Antwerpen

Luitenant Lippenslaan 44, 2140 Antwerpen, Belgien

Tfn: + 32 475 920 974 e-post:

 info@belgoperu.com

webbplats: www.belgoperu.com

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tfn: + 32 2749 1851

E-post: secretariat@eu4business.eu

Kontakter för tekniska krav – Peru

Nationella kvalitetsinstitutet (INACAL)

Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Ministerio de Producción

Calle Las Camelias 815, San Isidro, Lima 27, PERU

Tfn: + 51 1 6408820

E-post: inacal@inacal.gob.pe

Webbplats: https://www.inacal.gob.pe/

Nationella institutet för försvar av konkurrens och skydd av immateriella rättigheter (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tfn: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Fax: + 51 1 2241715

Transport- och kommunikationsministeriet, vice transportministeriet

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Viceministerio de Transportes

Jiron Zorritos 1203, PE-Lima, PERU

Tfn: + 51 1 6157800

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav – Peru

Nationella myndigheten för jordbrukshälsa (SENASA), ministeriet för jordbruk och bevattning

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina nr 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tfn: + 51 1 3133300

E-post: senasacontigo@senasa.gob.pe

Nationella hälsoorganisationen för fiske (SANIPES)

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)

Domingo Orué nr 165, pisos 6 y 7, Surquillo, Lima, PERU

Tfn: + 51 1 2138570

Webbplats: https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/

Produktionsministeriet (PRODUCE)

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Calle Uno Oeste 060 – Urbanización Córpac, Lima 15036, PERU

Tfn: + 51 1 6162222

E-post: consultas@produce.gob.pe

Underdirektoratet för djurkarantän, generaldirektoratet för djurhälsa, den nationella myndigheten för jordbrukshälsa, ministeriet för jordbruk och bevattning

Subdirección de cuarentena Animal, Dirección General de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina nr 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tfn: + 51 1 3133300, + 51 1 3133324

Fax: + 51 1 3401486

E-post: senasacontigo@senasa.gob.pe

Direktoratet för uppfinningar och ny teknik (DIN), nationella institutet för försvar av konkurrens och skydd av immateriella rättigheter (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tfn: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Fax: + 51 1 2241715

Underdirektoratet för växtkarantän, generaldirektoratet för växtskydd, den nationella myndigheten för jordbrukshälsa, ministeriet för jordbruk och bevattning

Subdirección de cuarentena Vegetal, Dirección General de Sanidad Vegetal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina nr 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tfn: + 51 1 3133300, + 51 1 3133309, + 51 1 3133321

Fax: + 51 1 3401486

Generaldirektoratet för biologisk mångfald, miljöministeriet

Dirección General de Diversidad Biológica, Ministerio del Ambiente (MINAM)

Avenida Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, PE-Lima 27, PERU

Tfn: + 51 1 6116000, utvidgning 1349

Fax: + 51 1 6116000, utvidgning 1349

Nationella institutet för jordbruksinnovation

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Avenida La Molina 1981, Lima 12 – La Molina, Apartado Postal 2791, PE-Lima, PERU

Tfn: + 51 1 3492600, utvidgning 295

Fax: + 51 1 3495646

Peruanska kommittén för kosmetika och hygien under handelskammaren

Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) de Cámara de Comercio

Avenida Giuseppe Garibaldi (f.d. Gregorio Escobedo) 396, Jesús María, PE-Lima 11, PERU

Tfn: + 51 1 4633434

Generaldirektoratet för läkemedel, varor och narkotika (DIGEMID)

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)

Av. Parque de las Leyendas 240 Torre B, San Miguel, PERU

Tfn: + 51 1 6314300 

Webbplats: http://www.digemid.minsa.gob.pe/

Nationella rådet för förbud mot kemiska vapen vid utrikesministeriet

Consejo Nacional para la Prohibicíon de las Armas Químicas (CONAPAC) bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

Jirón Lampa 535, PE-Lima 1, PERU

Tfn: + 51 1 2042400, + 51 1 2042505

Fax: + 51 1 2042498

Kontakter för offentlig upphandling – Peru

Övervakningsorganet för offentlig upphandling (OSSE)

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSSE)

Av. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tfn: + 51 1 6143636

Webbplats: https://portal.osce.gob.pe/osce/,

http://www.osce.gob.pe/english.asp

Nationellt register över leverantörer (RNP)

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

Av. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tfn: + 51 1 6135555, + 51 1 6135000

E-post: rnpatiende@osce.gob.pe

Webbplats: https://portal.osce.gob.pe/rnp/

Ytterligare länkar

Källor

EU:s handelsförbindelser med Andinska gemenskapen (europa.eu) 

https://www.eumonitor.eu/

https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/15808/Colombia%20and%20the%20EU

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community/2049/andean-community_en

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community_en

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU (2018) 621834_EN.pdf

Dela sidan:

Genvägar