Konvencija o panevro-mediteranskih preferencialnih pravilih

Na kratko

Cilj panevro-mediteranske konvencije o preferencialnih pravilih o poreklu (PEM) je določitev skupnih pravil o poreklu in kumulaciji med pogodbenicami PEM (države Efte, Türkiye, države, ki so podpisale Barcelonsko deklaracijo, Zahodni Balkan, Ferski otoki, Republika Moldavija, Gruzija in Ukrajina glej seznam pogodbenic PEM) in EU za olajšanje trgovine in povezovanje dobavnih verig v coni.

Pravila Konvencije PEM so v postopku revizije. Veliko pogodbenic PEM ta revidirana pravila že uporablja dvostransko, dokler vse pogodbenice PEM ne sprejmejo revidirane konvencije. Ta tako imenovana „prehodna pravila“ se uporabljajo namesto pravil sedanje PEM konvencije, ki bi se še naprej v celoti uporabljala v vseh pogodbenicah PEM.

Več informacij o Konvenciji PEM in njenem postopku revizije je na voljo na spletni strani Taxud.

Podrobne informacije o panevro-mediteranskem sistemu so na voljo v priročniku za uporabnike.

Pravila o poreklu

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, mora izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite interaktivnoorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v mojem trgovinskem pomočniku, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in ugotovite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Splošne informacije o pravilih o poreklu in postopkih glede porekla so na voljo v tem oddelku.

Poreklo je „ekonomsko državljanstvo“ blaga, s katerim se trguje. Če ste na to temo novi, lahko v razdelku „blago“ najdete uvod v glavne pojme.

Pravila o poreklu

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne stopnje, mora izpolnjevati nekatera pravila, ki dokazujejo njegovo poreklo.

Kje lahko najdem pravila o poreklu?

Pravila o poreklu so določena v Regionalni konvenciji o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (Konvencija PEM).

Zahteve za pravila o poreklu iz Konvencije PEM so opredeljene v Dodatku I h Konvenciji PEM. Ta pravila se pregledujejo in sredi leta 2021 bi se moral uporabljati nov sklop alternativnih pravil o poreklu, vključno z določbami o kumulaciji, povračilu dajatev, toleranci in pravilu o nespreminjanju (glej spodaj), ki se bodo sprostila.

Podrobne informacije o panevro-mediteranskem sistemu so na voljo v priročniku za uporabnike.

Ali je moj izdelek „s poreklom“ v skladu s Konvencijo PEM?

V Konvenciji PEM se izdelek šteje za izdelek s poreklom iz EU ali pogodbenice Konvencije PEM, če je:

 • so v celoti pridobljeni v EU ali pogodbenici Konvencije PEM, ali
 • izdelani v EU ali pogodbenici Konvencije PEM z uporabo materialov brez porekla, če so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani tako, da izpolnjujejo pravila za določene izdelke iz Priloge II
  Glej tudi Prilogo
  I „Uvodne opombe“ k pravilom o poreklu za določene izdelke. Poleg tegaDodatek II določa odstopanja od pravil za posamezne izdelke za nekatere izdelke.

 

Primeri glavnih vrstpravil zaposamezne izdelke v trgovinskih sporazumih EU

 • pravilo o dodani vrednosti – vrednost vseh materialov brez porekla v izdelku ne sme presegati določenega odstotka njegove cene franko tovarna
 • sprememba tarifne uvrstitve – proizvodni proces povzroči spremembo tarifne uvrstitve med materiali brez porekla in končnim izdelkom – na primer proizvodnja papirja (poglavje 48 harmoniziranega sistema) iz celuloze brez porekla (poglavje 47 harmoniziranega sistema)
 • posebni postopki – potreben je poseben proizvodni postopek, na primer predenje vlaken v prejo – takšna pravila se večinoma uporabljajo v tekstilnem, oblačilnem in kemijskem sektorju.

 

Veljavna pravila za posamezne izdelke lahko najdete v Moji trgovinski pomočnik.

Nasveti za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke

Sporazum zagotavlja dodatno prožnost za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot sta toleranca ali kumulacija.

Dovoljeno odstopanje

 • pravilo o toleranci proizvajalcu omogoča uporabo materialov brez porekla, ki jih pravilo za določen izdelek običajno prepoveduje, do 10 % cene izdelka franko tovarna.
 • to odstopanje se ne sme uporabiti za preseganje praga najvišje vrednosti za materiale brez porekla, navedene v pravilih za posamezne izdelke.
 • posebna odstopanja veljajo za tekstil in oblačila, uvrščena v poglavja 50 do 63 harmoniziranega sistema, ki so vključena v opombi 5 in 6 Priloge I „Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II“.

Kumulacija

Konvencija PEM določa tri načine kumulacije porekla:

 • bilateralna kumulacija – materiali s poreklom iz pogodbenice PEM Konvencije se lahko štejejo za izdelke s poreklom iz EU (in obratno), kadar se uporabljajo pri izdelavi izdelka
 • diagonalna kumulacijamateriali s poreklom iz ene pogodbenice Konvencije PEM se lahko štejejo za materiale s poreklom iz druge pogodbenice, kadar se izvažajo v tretjo pogodbenico v panevro-mediteranskem območju. Vendar se diagonalna kumulacija uporablja le, če je sklenjen trgovinski sporazum med vsemi zadevnimi pogodbenicami in če te države uporabljajo enaka pravila o poreklu.
  — Preverite „matriko“ (preglednico z vsemi veljavnimi sporazumi z uporabo PEM konvencije), da ugotovite, med katerimi pogodbenicami se lahko uporablja diagonalna kumulacija.
 • popolna kumulacija velja med EU in Alžirijo, Marokom in Tunizijo ter med državami Evropskega gospodarskega prostora (EU, Islandija, Lihtenštajn in Norveška). EGP se šteje za enotno ozemlje s skupnim statusom „s poreklom iz EGP“. Popolna kumulacija omogoča upoštevanje obdelave ali predelave, ki je bila opravljena na materialih brez porekla v navedenih državah, za pomoč pri izpolnjevanju pravila za določen izdelek.

 

Kako deluje diagonalna kumulacija?

Diagonalna kumulacija se pojavlja v več različnih državah, ki imajo enaka pravila o poreklu in trgovinske sporazume. To je, kadar lahko proizvajalec blaga v eni ali drugi državi uvaža materiale in jih uporablja, kot da bi izviral iz svoje države. Na primer, v skladu s Konvencijo PEM lahko moldavski trgovec, ki izdeluje oblačila za izvoz v EU, za proizvodnjo oblačil uporablja tkanine s poreklom iz Moldavije, Gruzije in Ukrajine (in/ali katere koli druge pogodbenice Konvencije PEM). Zahteva po dvojni pretvorbi (tj. izdelana iz preje) je bila izpolnjena, oblačila pa se ob izvozu v EU štejejo za oblačila s poreklom iz Moldavije, zato bodo imela prost dostop na trg EU.

 

Dodatna pojasnila o kumulaciji PEM so na voljo tukaj.

Druge zahteve

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz Konvencije, kot so nezadostna obdelava ali predelava ali pravilo o neposrednem prevozu:

Prevoz prek tretje države: pravilo neposrednega prevoza

Izdelki s poreklom se morajo prevažati iz EU v pogodbenico Konvencije PEM (in obratno) ali čez ozemlja pogodbenic, s katerimi se uporablja kumulacija, ne da bi bili nadalje obdelani v tretji državi.

Če izdelki ostanejo pod nadzorom carinskih organov, so dovoljeni naslednji postopki:

 • razkladanje
 • ponovno nakladanje
 • kateri koli drug postopek za ohranitev proizvodov v dobrem stanju

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez ozemlja, ki niso ozemlja pogodbenic, delujočih kot izvoznice ali uvoznice.

Kot dokazilo, da so ti pogoji izpolnjeni, je treba carinskim organom države uvoznice predložiti:

 • enotno prevozno listino (na primer tovorni list), ki zajema prehod iz države izvoznice prek tretje države, skozi katero je bilo blago v tranzitu;
 • potrdilo, ki ga izdajo carinski organi tretje države, prek katere prevažate svoje blago. To potrdilo mora potrditi dejstvo, da je bilo blago ves čas pod nadzorom carinskih organov tretje države; ali
 • če teh ni, kakršni koli dokazni dokumenti

Povračilo dajatev

V skladu s Konvencijo PEM ni mogoče dobiti nadomestila za predhodno plačane dajatve za materiale brez porekla, uporabljene za proizvodnjo izdelka, ki se izvaža po preferencialni tarifi, razen v izključno dvostranski trgovini med EU in

 • Alžirija
 • Egipt
 • Jordanija
 • Maroko
 • Tunizija
 • Gaza in Zahodni breg

Izključno dvostranska trgovina pomeni, da se diagonalna kumulacija ne uporablja in se izdelek ne izvozi ponovno iz države uvoza v katero koli drugo državo na območju.

Postopki v zvezis poreklom

Izvozniki in uvozniki morajo upoštevati postopke glede porekla. Postopki so določeni v naslovu V o dokazilu o poreklu in naslovu VI o dogovorih o upravnem sodelovanju. Pojasnjujejo na primer, kako prijaviti poreklo izdelka, kako zahtevati preferenciale ali kako lahko carinski organi preverijo poreklo izdelka.

Kako zahtevati preferencialno tarifo

Da bi bili uvozniki upravičeni do preferencialne tarife, morajo predložiti dokazilo o poreklu.

Dokazilo o poreklu je lahko:

Dokazilo o poreklu se ne zahteva, če skupna vrednost izdelkov ne presega

 • 500 EUR v primeru majhnih pakiranj ali
 • 1 200 EUR za osebno prtljago.

Dokazilo o poreklu je veljavno štiri mesece od datuma izdaje.

Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED

 • Potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED izdajo carinski organi države izvoznice.
 • Priloga III a in b vsebuje vzorec potrdil EUR.1 in EUR-MED ter daje navodila za izpolnjevanje.
 • Izvoznik, ki vlaga zahtevek za potrdilo, mora biti pripravljen predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov.

Dodatna pojasnila o tem, kdaj uporabljati potrdilo EUR.1 ali EUR-MED, so na voljo na strani 72 priročnika.

Izjava o poreklu ali izjava o poreklu EUR-MED

Izvozniki lahko z izjavo o poreklu sami izjavijo, da njihov izdelek izvira iz EU ali pogodbenice Konvencije PEM. Izjavo o poreklu lahko da:

 • pooblaščeni izvoznik
 • kateri koli izvoznik, če skupna vrednost izdelkov ne presega 6 000 EUR.

Kako podati izjavo o poreklu

Izvoznik mora na račun, dobavnico ali drug trgovinski dokument za identifikacijo izdelka natipkati, žigosati ali natisniti naslednjo izjavo (Priloga IVa):

„Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša ta dokument (carinsko dovoljenje št....) ) izjavlja, da so ti izdelki [...] preferencialnega porekla, razen če je jasno navedeno drugače.“

Kako pripraviti izjavo o poreklu EUR-MED

Za izjavo o poreklu EUR-MED je izjava naslednja (Priloga IV b):

„Izvoznik izdelkov, ki jih zajema ta dokument (carinsko dovoljenje št....), izjavlja, da so ti izdelki... preferencialnega porekla, razen če ni drugače navedeno.

kumulacija, ki se uporablja z... (ime države/držav).

- Kumulacija se ne uporablja“

Izjava o poreklu se lahko poda v katerem koli uradnem jeziku EU ali uradnem jeziku v območju PEM, kot je navedeno v Prilogi IVa in (b) (izjava v zvezi s kumulacijo mora biti vedno v angleščini). 

Izjavo o poreklu morate podpisati osebno. Če ste pooblaščeni izvoznik, ste oproščeni te zahteve, če se svojim carinskim organom pisno zavežete, da sprejemate polno odgovornost za vsako izjavo, s katero se identificirate.

Preverjanje porekla

Carinski organi lahko preverijo dejansko poreklo uvoženega izdelka in ali izpolnjuje druge zahteve glede porekla. Preverjanje temelji na:

 • upravno sodelovanje med carinskimi organi pogodbenic uvoznic in izvoznikov
 • pregledi, ki jih opravijo lokalni carinski organi – obiski pogodbenice uvoznice pri izvozniku niso dovoljeni.

Organi pogodbenice izvoznice dokončno določijo poreklo in o rezultatih obvestijo organe pogodbenice uvoznice.

Uporabne povezave (v angleščini)

Deli to stran:

Hitre povezave