EPA SADC – Södra Afrikas utvecklingsgemenskap

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och SADC gör det lättare för människor och företag från de två regionerna att investera i och handla med varandra och att stimulera utvecklingen i hela södra Afrika. Läs om hur EU:s ekonomiska partnerskapsavtal med fem SADC-stater kan gynna din handel.

Överenskommelsen i korthet

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellanEU ochSödra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC), som omfattar Botswana, Lesotho, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Eswatini (tidigare Swaziland), undertecknades den 10 juni 2016. Avtalet om ekonomiskt partnerskap trädde provisoriskt i kraft den 10 oktober 2016, och Moçambique har tillämpat det provisoriskt sedan den 4 februari 2018.

Det ekonomiska partnerskapsavtalet med SADC är ett utvecklingsinriktat handelsavtal som beviljar asymmetriskt tillträde för partnerna i den ekonomiska partnerskapsavtalets SADC-grupp. De kan skydda känsliga produkter från fullständig liberalisering och införa skyddsåtgärder när importen från EU växer för snabbt. I ett kapitel om samarbete identifieras handelsrelaterade områden som kan få finansiering. Avtalet innehåller också ett kapitel om hållbar utveckling som omfattar sociala frågor och miljöfrågor.

När det gäller handel med varor omfattar det nya marknadstillträdet bättre handelsvillkor främst inom jordbruk och fiske, bland annat för vin, socker, fiskeriprodukter, blommor och konserverad frukt. EU kommer å sin sida att få meningsfullt nytt marknadstillträde till södra Afrikas tullunion (produkterna omfattar vete, korn, ost, köttprodukter och smör).

Förmånsländer

 • Botswana
 • Lesotho
 • Moçambique
 • Namibia
 • Sydafrika
 • Eswatini (kommun, CH-BE)

De övriga sex medlemmarna i Södra Afrikas utvecklingsgemenskap – Demokratiska republiken Kongo, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Zambia och Zimbabwe – ingår i eller förhandlar om avtal om ekonomiskt partnerskap med EU som en del av andra regionala grupper, nämligen Centralafrika eller östra och södra Afrika.

Asymmetriska bestämmelser till förmån för SADC-länderna

I avtalet om ekonomiskt partnerskap föreskrivs asymmetriska bestämmelser till förmån för de avtalsslutande SADC-länderna, såsom uteslutande av känsliga produkter från liberalisering, flexibla ursprungsregler, utöver särskilda skyddsåtgärder och åtgärder för jordbruk, livsmedelsprodukter och nyetablerade industrier.

 • De avtalsslutande SADC-länderna kan aktivera fem bilaterala skyddsåtgärder och höja importtullarna om importen från EU ökar så mycket eller så snabbt att den hotar att störa den inhemska produktionen.
 • Om EU tillämpar en skyddsåtgärd enligt WTO:s regler erbjuder EU sina avtalsslutande SADC-partner ett femårigt undantag från tillämpningen som kan förnyas, vilket gör det möjligt för de avtalsslutande SADC-länderna att fortsätta sin export.

Tullsatser

 • EU beviljar 100 % tull- och kvotfritt tillträde för all import från Botswana, Lesotho, Moçambique, Namibia och Swaziland. Tillträdet till EU-marknaden är permanent, fullständigt och fritt för alla produkter. EU avskaffar tullarna på 98,7 % av importen från Sydafrika inom ramen för särskilda kvantitetskvoter.
 • Länder som ingår i Södra Afrikas tullunion (Botswana, Lesotho, Namibia, Sydafrika och Eswatini) avskaffar tullar på omkring 86 % av importen från EU. Moçambique avskaffar tullar på 74 % av importen från EU
 • Alla tullar återfinns i bilagorna I, II och III till det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och SADC.

 

Använd sökalternativet i Min handelsassistent för att hitta exakt information om tullar och tariffer för din specifika produkt, med hänsyn till ursprungsland och destination. Om du är osäker, kontakta dina tullmyndigheter

Ursprungsregler

För att vara berättigad till förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera självbedömningsverktygetför ursprungsregler (ROSA) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsreglerna och ursprungsförfarandena finns i detta avsnitt.

Ursprunget är den ”ekonomiska nationaliteten” för de varor som det handlas med. Om du är ny på ämnet, kan du hitta en introduktion till de viktigaste begreppen i avsnittet varor.

Ursprungsregler

 

För att vara berättigad till förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera det interaktivaverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsreglerna finns nedan.

Var hittar jag ursprungsreglerna?

Ursprungsreglerna fastställs i protokoll I om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete (EUT L 250, 16.9.2016, s. 1924) till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och SADC. Se även vägledningen om tillämpningen av protokoll 1 till det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan SADC och EU.

Har min produkt sitt ursprung i EU eller en avtalsslutande SADC-stat?

För att din produkt ska omfattas av den lägre förmånstullen eller nolltullsatsen enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och SADC måste den ha sitt ursprung i EU eller en avtalsslutande SADC-stat.

En produkt anses ha ursprung i EU eller i en avtalsslutande SADC-stat om den

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet (t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling, regeln om icke-ändring). Det finns också ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler (t.ex. tolerans eller kumulering).

 

Exempel på produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • Mervärdesregeln – värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial får inte överstiga en viss procentandel av produktens pris fritt fabrik
 • Ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialen och slutprodukten, t.ex. tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) från massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet)
 • Särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer för garn. Sådana regler används främst inom textil- och beklädnadssektorn och den kemiska sektorn.
 • En kombination av dessa olika regler är möjlig om de olika reglerna följs alternativt eller i kombination.

Tips som hjälper dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger ytterligare flexibilitet som hjälper dig att följa produktspecifika regler, t.ex. tolerans eller kumulering.

Tolerans
 • I avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och SADC gör toleransregeln det möjligt för tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln upp till 15 % av produktens pris fritt fabrik.
 • Denna tolerans får inte användas för att överskrida ett tröskelvärde för icke-ursprungsmaterial, uttryckt i värde, som anges i de produktspecifika reglerna.
 • Särskilda toleranser gäller för textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet och som ingår i anmärkningarna 5–6 i bilaga 1 ”Inledande anmärkningar”.
Kumulation

I avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och SADC föreskrivs följande:

Undantag

På begäran av enavtalsslutande SADC-stat  kan ett särskilt undantag beviljas, på särskilda villkor, för att göra det möjligt att tillämpa mindre stränga ursprungsregler för specifika produkter med ursprung i specifika länder. För närvarande gäller inga särskilda undantag.

Övriga krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i protokollet, såsom otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkt transport:

Transport genom ett tredjeland: direkttransportregel

Enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och SADC måste ursprungsprodukter transporteras från EU till en avtalsslutande SADC-stat (och vice versa) utan att vidarebearbetas i ett tredjeland.

Vissa transaktioner kan utföras i ett tredjeland om produkterna kvarstår under tullövervakning, t.ex.

 • lägga till eller anbringa märken, etiketter, förseglingar eller annan dokumentation för att säkerställa överensstämmelse med särskilda inhemska krav i importlandet,
 • konservering av produkter under goda förhållanden
 • förvaring
 • uppdelning av sändningar

I tveksamma fall får tullmyndigheterna begära att deklaranten lägger fram bevis på efterlevnad, vilka kan vara av alla slag, inbegripet transportavtalsdokument såsom konossement eller faktiska eller konkreta bevis på grundval av märkning eller numrering av kollin eller bevis som rör själva varorna.

Tullrestitution

Återbetalning av tullar som tidigare betalats för icke-ursprungsmaterial som använts för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull är tillåten enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och SADC.

Ursprungsförfaranden

Ursprungsförfarandena i samband med ansökan om förmånstull och tullmyndigheternas kontroll fastställs i avdelning IV om ursprungsbevis och avdelning V om arrangemang för administrativt samarbete.

Hur ansöker man om förmånlig tull?

För att komma i åtnjutande av förmånsbehandling måste du uppvisa ursprungsbevis

 • Du kommer också att behöva
 • Ursprungsbeviset förblir giltigt i tio månader från och med dagen för utfärdandet.
 • Inget ursprungsbevis krävs när
  • produkternas totala värde inte överstiger 500 euro i fråga om småförpackningar, eller
  • 1 200 euro för produkter som ingår i resandes personliga bagage
Varucertifikat EUR.1
 • En förlaga till ett EUR.1-certifikat finns i bilaga III och innehåller anvisningar om hur det ska fyllas i.
 • Varucertifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet
 • Den exportör som ansöker om licensen bör vara beredd att lämna in handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.
Ursprungsdeklaration (exportörens egen försäkran)

Exportörer kan själva deklarera att deras produkt har sitt ursprung i EU eller en avtalsslutande SADC-stat genom att tillhandahålla en ursprungsdeklaration. Det kan göras av

 • en godkänd exportör, eller
 • av vilken exportör som helst, förutsatt att sändningens totala värde inte överstiger 6 000 euro

 

Godkända exportörer

Tullmyndigheterna i exportlandet får ge en exportör som ofta sänder produkter som omfattas av detta avtal tillstånd att upprätta ursprungsdeklarationer oberoende av de berörda produkternas värde.

En exportör som ansöker om ett sådant tillstånd ska lämna tullmyndigheterna alla garantier som behövs för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

Tullmyndigheterna kan återkalla statusen som godkänd exportör i händelse av missbruk.

 

Vad ska ursprungsdeklarationen innehålla?

 • För att upprätta en ursprungsdeklaration ska exportören skriva, stämpla eller skriva ut följande deklaration (på lämpligt språk) på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling: "Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr ... ) försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har ... förmånsberättigande ursprung."
 • Ursprungsdeklarationen kan upprättas på vilket som helst av EU:s officiella språk och återfinns i bilaga IV. Kontrollera med dina tullmyndigheter för eventuella extra krav som de kan ha.
 • Du måste underteckna din ursprungsdeklaration för hand. Om du är en godkänd exportör är du undantagen från detta krav förutsatt att du lämnar en skriftlig försäkran till tullmyndigheterna om att du tar fullt ansvar för alla deklarationer som identifierar dig.

Inlämning

 • En ursprungsdeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller efter exporten, förutsatt att den uppvisas i importlandet senast två år efter importen av de produkter som den avser.
 • När du fyller i en ursprungsdeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker dina produkters ursprungsstatus.

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna får kontrollera om en importerad produkt verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra ursprungskrav. Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och SADC bygger på följande principer:

 • Kontrollen grundar sig på administrativt samarbete mellan tullmyndigheterna i den importerande och den exporterande parten.
 • Kontroller av produkternas ursprung görs av den lokala tullen – den importerande parten får inte besöka exportören

Den exporterande partens myndigheter fastställer ursprunget och informerar den importerande partens myndigheter om resultaten.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • lära sig om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen
 • söka efter de specifika regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland i My Trade Assistant-databasen

Hälso- och säkerhetskrav SPS

Dokument och förfaranden för tullklarering

För en beskrivning av hur du kan bevisa ursprunget för dina produkter för att ansöka om förmånstullar och av reglerna för tullmyndigheternas kontroll av ursprung, se avsnittet om ursprungsregler ovan.

Läs om andra dokument och förfaranden för tullklarering som behövs för import till Europeiska unionen.

Information om tullförfaranden för import och export i allmänhet finns på GD Skatter och tullars webbplats.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Avtalet om ekonomiskt partnerskap innehåller ett bilateralt protokoll mellan EU och Sydafrika om skydd av geografiska beteckningar och om handel med vin och spritdrycker.

 • EU skyddar mer än 100 sydafrikanska namn som Rooibos, den berömda infusionen från Sydafrika och många vinnamn som Stellenbosch och Paarl
 • Sydafrika skyddar mer än 250 EU-namn spridda över kategorierna livsmedel, vin och spritdrycker

Detta innebär till exempel att en producent i ett annat land än Sydafrika inte kan marknadsföra ett te som bearbetats från en växt från sitt eget territorium under det symboliskt viktiga namnet Rooibos. Detsamma gäller EU:s traditionella produktnamn.

Handel med tjänster

Offentlig upphandling

Investeringar

 • hitta specifik information om utländska investeringar i EU
 • hitta allmän information för att möjliggöra din investering utomlands 

Andra områden

Konkurrens

 • EU har stoppat exportsubventionerna för alla produkter som exporteras till de avtalsslutande SADC-länderna
 • EU har minimerat åtgärderna med produktions- och handelssnedvridande effekter
 • Om den lokala industrin hotas på grund av importökningar från Europa gör avtalen om ekonomiskt partnerskap det möjligt att vidta åtgärder för att skydda industrisektorer och nyetablerad industri.

Tvistlösning

Enligt det ekonomiska partnerskapsavtalet med SADC ska tvister lösas genom samråd eller medling, och i sista hand genom skiljedom. Efter ett skiljeförfarande ska den svarande parten vidta alla nödvändiga åtgärder för att följa avgörandet. Vid bristande efterlevnad har den andra parten rätt till ersättning eller rätt att vidta alla lämpliga åtgärder, t.ex. höjda tullar.

Hållbar utveckling

Det ekonomiska partnerskapsavtalet med SADC bygger uttryckligen på de ”väsentliga och grundläggande” delar som anges i Cotonouavtalet, dvs. mänskliga rättigheter, demokratiska principer, rättsstatsprincipen och god samhällsstyrning. Avtalet innehåller således några av de starkaste formuleringarna om rättigheter och hållbar utveckling i EU:s avtal.

 • klausulen om icke-verkställighet: att ”lämpliga åtgärder” (enligt Cotonouavtalet) kan vidtas om någon part underlåter att fullgöra sina skyldigheter i fråga om de väsentliga delarna. Detta kan inbegripa upphävande av handelsförmåner.
 • De gemensamma institutionerna för avtal om ekonomiskt partnerskap har till uppgift att övervaka och bedöma hur genomförandet av avtalen om ekonomiskt partnerskap påverkar parternas hållbara utveckling. I enlighet med Cotonouavtalet har det civila samhället och parlamentsledamöterna en tydlig roll.

Regional integration

Det ekonomiska partnerskapsavtalet med SADC handlar lika mycket om handel mellan de avtalsslutande SADC-länderna som om handel med EU.

 • De avtalsslutande SADC-staternas ursprungsregler stöder utvecklingen av nya värdekedjor i regionen. Bestämmelserna om ackumulering gör det möjligt att tillämpa rabatter vid EU:s gränser för frukt som skördats i ett land i regionen och sedan konserverats och konserverats i ett annat. Denna typ av flexibla ursprungsregler gynnar företag inom jordbruks-, livsmedels-, fiskeri- och industrisektorerna.
 • Genom avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan SADC-staterna harmoniseras tullarna i Södra Afrikas tullunion på import med ursprung i EU, vilket förbättrar tullunionens funktion. På så sätt stärker det ekonomiska partnerskapsavtalet med SADC den regionala integrationen.
 • varje avtalsslutande SADC-stat har samtyckt till att alla fördelar som den har beviljat EU också ska utvidgas till att omfatta de andra avtalsslutande SADC-staterna

Kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd

EU tillhandahåller tekniskt bistånd inom ramen för Aid for Trade. Detta hjälper länderna att anpassa sina tullförfaranden och minska pappersarbetet. För dig innebär det mindre krångel när du hanterar tullen.

Användbara länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar