AEP – Östafrika och Södra Afrika

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och ESA gör det lättare för människor och företag från de båda regionerna att investera i och bedriva handel med varandra, och att stimulera utvecklingen i östra och södra Afrika. Läs om hur EU:s avtal om ekonomiskt partnerskap med 5 afrikanska stater kan gynna din handel.

I korthet

Interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och östra och södra Afrika (interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och ESA) undertecknades av Mauritius, Seychellerna, Zimbabwe och Madagaskar i augusti 2009 och tillämpades provisoriskt i maj 2012. I januari 2013 godkände Europaparlamentet avtalet. Komorerna undertecknade avtalet i juli 2017 och började tillämpa det i februari 2019.

Interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och ESA omfattar följande:

 • avskaffande av alla EU:s tullar och kvoter för import från ESA-staterna.
 • det gradvisa öppnandet av ESA-marknaderna för EU:s export,
 • närmare bestämmelser om ursprungsregler, fiskeregler och handelspolitiska skyddsåtgärder.
 • samarbete om tekniska handelshinder samt standarder för djurhälsa och växtskydd.
 • bestämmelser om utvecklingssamarbete.
 • mekanismer för tvistlösning.

De fem länder som redan tillämpar avtalet har förklarat sig beredda att gå vidare från varuhandeln till ett mer omfattande avtal. Den 2 oktober 2019 inleddes förhandlingar för att utvidga tillämpningsområdet för avtalet om ekonomiskt partnerskap till att omfatta handel med tjänster, investeringar, hållbar utveckling och konkurrens. Dessutom enades parterna om ett paket för modernisering av ursprungsreglerna för detta avtal om ekonomiskt partnerskap.

Stödmottagande länder

 • Komorerna
 • Madagaskar
 • Mauritius
 • Seychellerna
 • Zimbabwe
 • Avtalet är fortfarande öppet för andra länder i regionen.

Asymmetriska bestämmelser till förmån för ESA-länderna

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och ESA innehåller bestämmelser om asymmetri till förmån för ESA-länderna, såsom uteslutning av känsliga produkter från liberalisering, långa liberaliseringsperioder, flexibla ursprungsregler samt särskilda skyddsåtgärder och åtgärder för jordbruk, tryggad livsmedelsförsörjning och skydd av nyetablerade industrier.

 • EU:s marknader öppnades omedelbart och fullständigt, men ESA-staterna öppnade delvis sina marknader för import från EU, med full hänsyn tagen till skillnaderna i utvecklingsnivå.

Tariffer

EU beviljar 100 % tull- och kvotfritt tillträde för all import från ESA-länder. Tillträdet till EU-marknaden är permanent, fullständigt och fritt för alla produkter.

ESA-länderna fasar ut tullarna delvis, i enlighet med deras individuella bindningslistor som bifogas interimsavtalet, enligt följande:

 • Madagaskar liberaliserar 81 % av EU:s import.
 • Mauritius 96 %,
 • Seychellerna 98 %,
 • Zimbabwe 80 %.

Känsliga produkter kan helt uteslutas från liberaliseringen. De viktigaste undantagen från avregleringen är följande:

 • Madagaskar: kött, mjölk och ost, fiske, grönsaker, spannmål, oljor och fetter, ätbara beredningar, socker, kakao, drycker, tobak, kemikalier, plast- och pappersartiklar, textilier, metallartiklar, möbler.
 • Mauritius: levande djur och kött, ätbara produkter av animaliskt ursprung, fetter, ätbara beredningar och drycker, kemikalier, plast och gummivaror av läder och pälsskinn, järnstål och konsumentelektronik.
 • Seychellerna: kött, fiske, drycker, tobak, lädervaror, glas- och keramikprodukter och fordon.
 • Zimbabwe: produkter av animaliskt ursprung, spannmål, dryckespapper, plast och gummi, textilier och kläder, skodon, glas och keramik, konsumentelektronik och fordon.

Använd sökalternativet Min handelsassistent för att hitta exakt information om tullar och tullar för din specifika produkt, med hänsyn tagen till ursprungsland och bestämmelseland. Om du är osäker, kontakta era tullmyndigheter.

Ursprungsregler

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla de ursprungsregler som anges i avtalet. Kontrollera det interaktivaverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA) i min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

 

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • Lär dig mer om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen.
 • Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland i databasen Mina handelsassistenter.

Hälso- och säkerhetskrav (SPS)

Dokument och förfaranden för tullklarering

Ursprungsintyg

För att bli godkänd exportör måste du kunna bevisa för era tullmyndigheter att era produkter har ursprungsstatus, liksom eventuella andra krav som de ställer.

Tullmyndigheterna kan återkalla din status som godkänd exportör vid missbruk. Om du vill veta mer om förfarandena kan du kontakta dina tullmyndigheter.

För att omfattas av förmånstullsatser måste produkter med ursprung i ESA-länderna åtföljas av ett ursprungsintyg. Ursprungsintyget är giltigt i 10 månader. Detta kan vara antingen

 1. ett varucertifikat EUR.1 – utfärdat av tullmyndigheterna i exportlandet. Den exportör (eller det befullmäktigade ombud) som ansöker om ett certifikat ska vara beredd att på begäran uppvisa handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus och att de uppfyller övriga villkor i protokollet om ursprungsregler.
 2. en fakturadeklaration – som utfärdats av en exportör, för sändningar till ett värde av högst 6,000 EUR, eller av godkända exportörer, för sändningar av vilket värde som helst. När en fakturadeklaration fylls i bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker era produkters ursprungsstatus och uppfyller övriga villkor i protokollet om ursprungsregler.

Andra dokument

Läs om andra tullklareringsdokument och förfaranden som krävs för import till Europeiska unionen.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Handel med tjänster

Offentlig upphandling

Investeringar

Övriga (konkurrens, handel och hållbar utveckling)

Konkurrens

 • Sedan 2014 har EU stoppat exportsubventionerna för alla produkter som exporteras till länder som omfattas av avtalet om ekonomiskt partnerskap.
 • EU har minimerat åtgärderna med produktion och handelssnedvridande åtgärder
 • Om den lokala industrin hotas på grund av ökad import från Europa är det enligt EPA möjligt att vidta åtgärder för att skydda industrisektorer och nyetablerade industrier.

Hållbar utveckling

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och ESA grundar sig uttryckligen på de ”grundsatser och grundsatser” som anges i Cotonouavtalet, dvs. mänskliga rättigheter, demokratiska principer, rättsstatsprincipen och god samhällsstyrning.

 • Klausulen om icke-genomförande innebär att ”lämpliga åtgärder” (i enlighet med Cotonouavtalet) kan vidtas om någon part underlåter att fullgöra sina skyldigheter i fråga om grundsatserna. Detta kan inbegripa upphävande av handelsförmåner.
 • De gemensamma EPA-institutionerna har till uppgift att övervaka och bedöma effekterna av genomförandet av avtalet om ekonomiskt partnerskap på parternas hållbara utveckling. I enlighet med Cotonouavtalet har det civila samhället och parlamentsledamöter en tydlig roll.

Regional integration

Avtalet om ekonomiskt partnerskap främjar ESA-ländernas beredskap att genomföra det afrikanska kontinentala frihandelsområdet inom ramen för Afrikanska unionen och utgör därmed en byggsten för regional ekonomisk integration.

Utvecklingssamarbete, kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd

 • EU är redo att tillhandahålla stöd, som kommer att finansieras genom befintliga instrument, främst EU:s utvecklingsbudget och Europeiska utvecklingsfonden (EUF), genom Aid for Trade.
 • På begäran av de fem ESA-länderna har Europeiska unionen redan gått med på att ge ekonomiskt stöd till inrättandet av en samordningsmekanism för avtalen om ekonomiskt partnerskap. Syftet är att säkerställa lämplig samordning och tekniskt stöd till de fem ESA-länderna, så att de kan delta effektivt i förhandlingsprocessen. Samordningsmekanismen har på ESA-sidan redan bidragit till förberedelserna inför avgränsningsfasen för de kommande förhandlingarna.

Användbara länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar