CAIBIDIL 2

RIALACHA TIONSCNAIMH

ROINN 1

RIALACHA TIONSCNAIMH

Airteagal 37

Cuspóir

Is iad cuspóirí na Caibidle seo na forálacha a leagan síos lena gcinntear tionscnamh earraí chun cóir fhabhrach taraife a chur i bhfeidhm faoin gComhaontú seo, agus lena leagtar amach na nósanna imeachta maidir le tionscnamh lena mbaineann.

Airteagal 38

Sainmhínithe

Chun críocha na Caibidle seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)

ciallaíonn ‘aicmiú’ aicmiú táirge nó ábhair faoi chaibidil, ceannteideal nó fo-cheannteideal áirithe den Chóras Comhchuibhithe;

(b)

ciallaíonn ‘coinsíneacht’ táirgí a chuirtear go comhuaineach ó onnmhaireoir amháin chuig coinsíní amháin nó atá cumhdaithe ag aon doiciméad iompair amháin lena gcumhdaítear seoladh na dtáirgí sin ón onnmhaireoir chuig an gcoinsíní nó, in éagmais doiciméad den sórt sin, a sheoltar le sonrasc amháin;

(c)

ciallaíonn ‘onnmhaireoir’ duine, atá lonnaithe i bPáirtí, a onnmhairíonn nó a tháirgeann an táirge tionscnaimh agus a dhéanann amach ráiteas maidir le tionscnamh, i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar síos i ndlíthe agus rialacháin an Pháirtí sin;

(d)

ciallaíonn ‘allmhaireoir’ duine a allmhairíonn an táirge tionscnaimh agus a éilíonn cóir fhabhrach taraife dó;

(e)

ciallaíonn ‘ábhar’ aon substaint a úsáidtear chun táirge a tháirgeadh, lena n-áirítear aon chomhpháirt, comhábhar, amhábhar, nó páirt;

(f)

ciallaíonn ‘ábhar neamhthionscnaimh’ ábhar nach gcáilíonn mar ábhar tionscnaimh faoin gCaibidil seo, lena n-áirítear ábhar nach féidir a stádas tionscnaimh a chinneadh;

(g)

ciallaíonn ‘táirge’ an táirge a thagann as an táirgeadh, fiú má tá sé beartaithe é a úsáid mar ábhar chun táirge eile a tháirgeadh;

(h)

ciallaíonn ‘táirgeadh’ aon chineál oibrithe nó próiseála lena n-áirítear cóimeáil.

Airteagal 39

Ceanglais ghinearálta

1.   Chun críocha an chóir fhabhrach taraife a chur i bhfeidhm arna déanamh ag Páirtí maidir le hearra tionscnaimh an Pháirtí eile i gcomhréir leis an gComhaontú seo, ar choinníoll go gcomhlíonann na táirgí gach ceanglas eile is infheidhme den Chaibidil seo, measfar gur de thionscnamh an Pháirtí eile na táirgí seo a leanas:

(a)

táirgí a fuarthas go hiomlán sa Pháirtí sin de réir bhrí Airteagal 41;

(b)

táirgí a tháirgtear sa Pháirtí sin as ábhair thionscnaimh sa Pháirtí sin agus as na hábhair sin amháin; agus

(c)

táirgí a tháirgtear sa Pháirtí sin ina n-ionchorpraítear ábhair neamhthionscnaimh ar choinníoll go gcomhlíonann siad na ceanglais a leagtar amach in Iarscríbhinn 3.

2.   Má tá stádas tionscnaimh faighte ag táirge, ní mheasfar gur ábhair neamhthionscnaimh iad na hábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh chun an táirge sin a tháirgeadh nuair atá an táirge sin ionchorpraithe mar ábhar i dtáirge eile.

3.   Déanfar éadáil an stádais tionscnaimh a chomhlíonadh gan bhriseadh sa Ríocht Aontaithe ná san Aontas.

Airteagal 40

Carnadh Tionscnaimh

1.   Táirge a thionscnófar i bPáirtí , measfar gur de thionscnamh an Pháirtí eile é má úsáidtear an táirge sin mar ábhar chun táirge eile a tháirgeadh sa Pháirtí eile sin.

2.   Féadfar táirgeadh a dhéantar i bPáirtí ar ábhar neamhthionscnaimh a chur san áireamh chun a chinneadh an bhfuil táirge de thionscnamh an Pháirtí eile.

3.   Níl feidhm ag míreanna 1 ná 2 mura dtéann an táirgeadh a dhéantar sa Pháirtí eile thar na hoibríochtaí dá dtagraítear in Airteagal 43.

4.   Chun go gcomhlánóidh onnmhaireoir an ráiteas maidir le tionscnamh dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 54(2) i dtaca le táirge dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo, gheobhaidh an t-onnmhaireoir, óna sholáthraí, dearbhú soláthraí dá bhforáiltear in Iarscríbhinn 6 nó doiciméad coibhéiseach ina bhfuil an fhaisnéis chéanna ina bhfuil tuairisc ar na hábhair neamhthionscnaimh lena mbaineann, agus é mionsonraithe go leor chun gur féidir iad a shainaithint.

Airteagal 41

Táirgí a Fuarthas go hIomlán

1.   Measfar go bhfuarthas go hiomlán i bPáirtí na nithe seo a leanas:

(a)

táirgí mianracha a eastóscadh as ithir nó as grinneall farraige an Pháirtí sin;

(b)

plandaí agus táirgí glasraí a fhástar nó a bhuaintear sa Pháirtí sin;

(c)

ainmhithe beo a rugadh agus a tógadh sa Pháirtí sin;

(d)

táirgí a fuarthas ó ainmhithe beo a tógadh sa Pháirtí sin;

(e)

táirgí a fuarthas ó ainmhithe maraithe a rugadh agus a tógadh sa Pháirtí sin;

(f)

táirgí a fuarthas de thoradh fiach nó iascaireacht a rinneadh sa Pháirtí sin;

(g)

táirgí a fhaightear ó dhobharshaothrú sna críocha sin má bheirtear nó má thógtar orgánaigh uisceacha, lena n-áirítear iasc, moilisc, crústaigh, inveirteabraigh uisceacha eile ó stoc síl amhail uibheacha, eochraí, fiailí, méaróga, larbhaí, smólta nó éisc neamhaibí eile ag céim iarghoirte trí idirghabháil a dhéanamh sna próisis tógála nó fáis chun feabhas a chur ar an táirgeadh amhail stocáil rialta, beathú nó cosaint ó chreachadóirí;

(h)

táirgí iascaireachta mara agus táirgí eile a bhain soithí an Pháirtí sin as an bhfarraige lasmuigh d'aon fharraige theorann;

(i)

táirgí a dhéantar ar bord loinge monarchan de chuid Páirtí as táirgí dá dtagraítear i bhfomhír (h) agus as na táirgí sin amháin;

(j)

táirgí a bhaintear as grinneall na farraige nó as an bhfo-ithir lasmuigh d'aon fharraige theorann ar choinníoll go mbeidh na cearta acu an grinneall nó an fo-ithir sin a shaothrú;

(k)

dramhaíl agus fuíoll a tháinig as oibríochtaí táirgthe a rinneadh sa Pháirtí sin;

(l)

dramhaíl agus fuíoll ó tháirgí úsáidte a bailíodh sa Pháirtí sin, ar choinníoll nach bhfuil na táirgí sin oiriúnach ach amháin chun amhábhair a aisghabháil;

(m)

táirgí a táirgeadh sa Pháirtí sin as na táirgí a luaitear go sonrach i bhfomhíreanna (a) go (l) agus as na táirgí sin amháin.

2.   Ciallaíonn na téarmaí ‘soitheach de chuid Páirtí’ agus ‘long mhonarchan de chuid Páirtí’ i bpointí (h) agus (i) ó mhír 1 soitheach nó long mhonarchan:

(a)

atá cláraithe i mBallstát nó sa Ríocht Aontaithe;

(b)

a sheolann faoi bhratach Ballstáit nó faoi bhratach na Ríochta Aontaithe; agus

(c)

a chomhlíonann ceann de na coinníollacha seo a leanas:

(i)

a bhfuil 50 % de ar a laghad faoi úinéireacht náisiúnach de Bhallstát nó den Ríocht Aontaithe; nó

(ii)

atá faoi úinéireacht daoine dlítheanacha:

(A)

a bhfuil a gceannoifig agus bpríomháit ghnó acu san Aontas nó sa Ríocht Aontaithe; agus

(B)

a bhfuil 50 % ar a laghad de faoi úinéireacht eintiteas poiblí, náisiúnach nó daoine dlítheanacha de Bhallstát nó den Ríocht Aontaithe.

Airteagal 42

Lamháltais

1.   Mura gcomhlíonann táirge na ceanglais a leagtar amach in Iarscríbhinn 3 de bharr úsáid ábhair neamhthionscnaimh sa táirgeadh, measfar mar sin féin gur de thionscnamh Páirtí an táirge sin, ar choinníoll:

(a)

nach mó meáchan iomlán na n-ábhar neamhthionscnaimh a úsáidtear chun táirgí a tháirgeadh a aicmítear faoi Chaibidlí 2 agus 4 go 24 den Chóras Comhchuibhithe, cé is moite de tháirgí iascaigh faoi Chaibidil 16, nach mó a meáchan iomlán ná 15 % de mheáchan an táirge;

(b)

nach mó luach iomlán na n-ábhar neamhthionscnaimh le haghaidh gach táirge eile, cé is moite de tháirgí a aicmítear faoi Chaibidlí 50 go 63 den Chóras Comhchuibhithe, nach mó luach iomlán na n-ábhar ná 10 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha; nó

(c)

i gcás táirge a aicmítear faoi Chaibidlí 50 go 63 den Chóras Comhchuibhithe, tá feidhm ag na lamháltais a leagtar amach i Nótaí 7 agus 8 d'Iarscríbhinn 2.

2.   Níl feidhm ag mír 1 má tá luach nó meáchan na n-ábhar neamhthionscnaimh arna n-úsáid chun táirge a tháirgeadh os cionn aon cheann de na céatadáin do luach uasta nó meáchan uasta na n-ábhar neamhthionscnaimh mar a shonraítear iad sna ceanglais a leagtar amach in Iarscríbhinn 3.

3.   Níl feidhm ag mír 1 den Airteagal seo maidir le táirgí a fuarthas go hiomlán i bPáirtí de réir bhrí Airteagal 41. Má cheanglaítear le hIarscríbhinn 3 nach mór do na hábhair a úsáidtear chun táirge a tháirgeadh a bheith ina n-ábhair a fuarthas go hiomlán, beidh feidhm ag míreanna 1 agus 2 den Airteagal seo.

Airteagal 43

Táirgeadh neamhleor

1.   D'ainneoin phointe (c) d’Airteagal 39(1), ní mheasfar gur de thionscnamh Páirtí é táirge mura mbeidh ach ceann amháin nó níos mó de na hoibríochtaí seo a leanas a rinneadh ar ábhair neamhthionscnaimh mar chuid de tháirgeadh an táirge i bPáirtí:

(a)

oibríochtaí caomhnaithe amhail triomú, reo, coinneáil i sáile agus oibríochtaí comhchosúla eile i gcás gurb é an t-aon chuspóir amháin atá leo a áirithiú go bhfanfaidh na táirgí i riocht maith le linn a n-iompair agus a stórála (2);

(b)

briseadh agus cóimeáil pacáistí;

(c)

ní, glanadh; deannach, ocsaíd, ola, péint nó cumhdaigh eile a bhaint;

(d)

teicstílí agus earraí teicstíle a iarnáil nó a phreasáil;

(e)

oibríochtaí simplí péinteála agus snasúcháin;

(f)

rís a scileadh agus a pháirtmheilt nó a mheilt ar fad; snasú agus gloiniú gránach agus ríse; rís a thuaradh;

(g)

oibríochtaí chun siúcra a dhathú nó a bhlaistiú nó chun cnapaí siúcra a fhoirmiú; siúcra i bhfoirm sholadach a mhuilleáil go páirteach nó go hiomlán;

(h)

torthaí, cnónna agus glasraí a scileadh, an craiceann a bhaint díobh agus na clocha a bhaint astu;

(i)

géarú, meilt shimplí nó gearradh simplí;

(j)

criathrú, scagadh, sórtáil, aicmiú, grádú, comhoiriúnú (lena n-áirítear tacair earraí a dhéanamh);

(k)

an táirge a chur go simplí i mbuidéil, i gcannaí, i bhfleascáin, i málaí, i gcásanna, i mboscaí, a dhaingniú ar chartaí nó ar chláir, agus gach oibríocht pacáistithe shimplí eile;

(l)

marcanna, lipéid, suaitheantais agus comharthaí idirdhealaithe den chineál sin a ghreamú de tháirgí nó dá bpacáistíocht nó iad a phriontáil orthu;

(m)

táirgí, cibé acu is de chineálacha éagsúla iad nó nach ea, a mheascadh go simplí; siúcra a mheascadh le hábhar ar bith;

(n)

uisce a chur leis go simplí nó caolú le huisce nó le substaint eile nach ndéanann athrú ábhartha ar shaintréithe an táirge, nó díhiodráitiú nó dínádúrú táirgí;

(o)

codanna d'earraí a chóimeáil go simplí chun earra iomlán a dhéanamh nó táirgí a dhíchóimeáil ina gcodanna;

(p)

ainmhithe a mharú.

2.   Chun críocha mhír 1, measfar gur oibríochtaí simplí iad oibríochtaí mura bhfuil gá le scileanna, innill, gaireas ná trealamh speisialta arna dtáirgeadh nó arna suiteáil go háirithe chun na hoibríochtaí sin a chur i gcrích.

Airteagal 44

Aonad Incháilitheachta

1.   Chun críocha na Caibidle seo, is é bheidh san aonad incháilitheachta an táirge sonrach a meastar gurb é an bunaonad é agus an táirge á aicmiú faoin gCóras Comhchuibhithe.

2.   I gcás coinsíneachta ina bhfuil líon táirgí comhionanna atá aicmithe faoin gceannteideal céanna den Chóras Comhchuibhithe, cuirfear gach táirge aonair san áireamh agus forálacha na Caibidle seo á gcur i bhfeidhm.

Airteagal 45

Pacáistíocht agus Coimeádáin le haghaidh Loingsiú

Ní chuirfear pacáistíocht agus coimeádáin le haghaidh loingsithe a úsáidtear chun táirge a chosaint le linn iompair san áireamh chun a chinneadh an táirge tionscnaimh é an táirge.

Airteagal 46

Pacáistíocht agus Coimeádáin le haghaidh Miondíola

Ní chuirfear pacáistíocht ná coimeádáin ina bhfuil an táirge pacáistithe lena miondíol san áireamh chun tionscnamh an táirge a chinneadh má tá siad aicmithe leis an táirge, ach amháin chun luach ábhar neamhthionscnaimh a ríomh más rud é go bhfuil an táirge faoi réir uasluach ábhar neamhthionscnaimh i gcomhréir le hIarscríbhinn 3.

Airteagal 47

Gabhálais, Páirteanna Breise agus Uirlisí

1.   Déanfar gabhálais, páirteanna breise agus uirlisí agus ábhair teagaisc nó faisnéise eile a mheas mar aon tháirge amháin leis an bpíosa trealaimh, inneall, uirlis nó feithicil atá i gceist sna cásanna seo a leanas:

(a)

má aicmítear agus má seachadtar iad leis an táirge, ach nach ndéantar sonrasc orthu ar leithligh ón táirge; agus

(b)

má tá siad de na cineálacha, de na cainníochtaí agus den luach is coitianta don táirge sin.

2.   Ní chuirfear gabhálais, páirteanna breise, uirlisí ná ábhar teagaisc nó faisnéise eile dá dtagraítear i mír 1 san áireamh chun tionscnamh táirge a chinneadh ach amháin chun uasluach na n-ábhar neamhthionscnaimh a ríomh má tá táirge faoi réir luach ábhar neamhthionscnaimh mar a leagtar amach in Iarscríbhinn 3.

Airteagal 48

Tacair

Measfar gur de thionscnamh Páirtí iad tacair, mar a shainmhínítear iad i Riail Ghinearálta 3 um Léiriú ar an gCóras Comhchuibhithe, más comhpháirteanna tionscnaimh iad a gcomhpháirteanna uile. I gcás ina bhfuil idir chomhpháirteanna tionscnaimh agus neamhthionscnaimh i dtacar, measfar gur tacar de thionscnamh Páirtí an tacar ina iomláine, ar choinníoll nach mó luach na gcomhpháirteanna neamhthionscnaimh ná 15 % de phraghas an tacair díreach ón monarcha.

Airteagal 49

Eilimintí Neodracha

Chun a chinneadh an táirge de thionscnamh Páirtí é an táirge, ní bheidh sé riachtanach tionscnamh na nithe seo a leanas, ar féidir iad a úsáid le linn a tháirgthe, a chinneadh:

(a)

breosla, fuinneamh, catalaigh, agus tuaslagóirí;

(b)

gléasra, trealamh, páirteanna breise agus ábhair a úsáidtear chun trealamh agus foirgnimh a chothabháil;

(c)

innill, uirlisí, díslí agus múnlaí;

(d)

bealaí, gréisceanna, ábhair chumaisc agus ábhair eile a úsáidtear sa táirgeadh nó chun trealamh agus foirgnimh a oibriú;

(e)

lámhainní, spéaclaí, coisbheart, éadaí, trealamh agus soláthairtí sábháilteachta;

(f)

trealamh, gairis agus soláthairtí a úsáidtear chun an táirge a thástáil nó chun iniúchadh a dhéanamh air; agus

(g)

ábhair eile a úsáidtear sa táirgeadh ach nach bhfuil ionchorpraithe sa táirge agus nach mbeartaítear a ionchorprú i gcomhdhéanamh deiridh an táirge.

Airteagal 50

Deighilt chuntasaíochta

1.   Déanfar ábhair idirmhalartacha tionscnaimh agus neamhthionscnaimh nó ‘táirgí idirmhalartacha’ a dheighilt go fisiceach le linn stórála ionas go ndéanfar a stádas tionscnaimh agus neamhthionscnaimh a choinneáil.

2.   Chun críocha mhir 1, ciallaíonn ‘ábhair idirmhalartacha’ nó ‘táirgí idirmhalartacha’ ábhair nó táirgí ar den chineál agus den cháilíocht tráchtála céanna iad, a bhfuil na saintréithe teicniúla agus fisiceacha céanna acu, agus nach féidir ceann a idirdhealú ó cheann eile chun críche tionscnaimh.

3.   D'ainneoin mhír 1, féadfar ábhair idirmhalartacha tionscnaimh agus neamhthionscnaimh a úsáid chun táirge a tháirgeadh gan iad a bheith deighilte go fisiceach ó chéile le linn stórála ar choinníoll go n-úsáidtear modh deighilte cuntasaíochta.

4.   D’ainneoin mhír 1, féadfar táirgí idirmhalartacha tionscnaimh agus neamthionscnaimh a aicmítear faoi Chaibidlí 10, 15, 27, 28, 29 faoi cheannteidil 32.01 go 32.07, nó ceannteidil 39.01 go 39.14 den Chóras Comhchuibhithe a stóráil i bPáirtí sula n-onnmhairítear iad go Páirtí eile gach iad a dheighilt go fisiceach ar choinníoll go n-úsáidtear modh deighilte cuntasaíochta.

5.   Cuirfear an modh deighilte cuntasaíochta dá dtagraítear i míreanna 3 agus 4 i bhfeidhm i gcomhréir le modh bainistíochta stoic faoi phrionsabail chuntasaíochta a nglactar leo go ginearálta sa Pháirtí.

6.   Is éard a bheidh sa mhodh deighilte cuntasaíochta aon mhodh lena n-áiritheofar nach dtugtar stádas tionscnaimh do níos mó ábhar nó táirgí ná mar a thabharfaí dá mbeadh na hábhair nó na táirgí sin deighilte go fisiceach.

7.   Féadfaidh Páirtí a cheangal, faoi choinníollacha a leagtar amach ina dhlíthe nó ina rialacháin, go mbeidh úsáid modha deighilte cuntasaíochta faoi réir údarú a fháil roimh ré ó údaráis chustaim an Pháirtí. Déanfaidh údaráis chustaim an Pháirtí faireachán ar úsáid an údaraithe agus féadfaidh siad an t-údarú a tharraingt siar má bhaineann an sealbhóir úsáid mhíchuí as an modh deighilte cuntasaíochta nó má mhainníonn sé aon cheann de na coinníollacha eile a leagtar síos sa Chaibidil seo a chomhlíonadh.

Airteagal 51

Táirgí arna dTabhairt ar Ais

Má fhilleann táirge tionscnaimh de chuid Páirtí a onnmhairítear ón bPáirtí sin chuig tríú tír ar an bPáirtí sin, measfar gur táirge neamhthionscnaimh é murar féidir an méid seo a leanas maidir leis an táirge fillte a léiriú chun sástacht údarás custaim an Pháirtí sin:

(a)

arb ionann í agus an ceann a onnmhairíodh; agus

(b)

nach ndeachaigh sé faoi aon oibríocht seachas an oibríocht a bhí riachtanach chun bail mhaith a choinneáil uirthi le linn dó a bheith sa tríú tír sin nó le linn a onnmhairithe.

Airteagal 52

Neamhathrú

1.   Maidir le táirge tionscnaimh atá dearbhaithe le haghaidh úsáid intíre sa Pháirtí allmhairiúcháin, ní bheidh, tar éis a onnmhairithe agus sula ndearbhaítear le haghaidh úsáid intíre é, athrú ná claochlú ar aon bhealach déanta air ná ní bheidh oibríochtaí déanta air seachas chun bail mhaith a choinneáil air nó chun marcanna, lipéid, séalaí nó aon doiciméad eile a chur leis nó a ghreamú air chun a áirithiú go gcomhlíonfar ceanglais intíre shonracha de chuid an Pháirtí allmhairiúcháin.

2.   Féadfar táirge a stóráil nó a thaispeáint i dtríú tír, ar choinníoll go bhfanfaidh an táirge faoi mhaoirseacht chustaim sa tríú tír sin.

3.   Féadfar coinsíneachtaí a roinnt i dtríú tír más é an t-onnmhaireoir a dhéanann an roinnt nó más faoi fhreagracht an onnmhaireora atá sé, ar choinníoll go bhfanann na coinsíneachtaí faoi mhaoirseacht chustaim sa tríú tír sin.

4.   I gcás ina mbeidh amhras ann an gcomhlíontar na ceanglais dá bhforáiltear i mír 1 go mír 3, féadfaidh údarás custaim an Pháirtí allmhairíochta iarraidh ar an allmhaireoir fianaise a sholáthar go bhfuil na ceanglais sin á gcomhlíonadh, fianaise a fhéadfar a thabhairt ar mhodh ar bith, lena n-áirítear doiciméid iompair chonarthacha amhail billí luchta nó fianaise fhíorasach nó nithiúil atá bunaithe ar mharcáil nó uimhriú pacáistí nó aon fhianaise a bhaineann leis an táirge féin.

Airteagal 53

Athbhreithniú ar dhleachtanna allmhairiúcháin a aistarraingt, nó ar dhíolúine uathu

Tráth nach luaithe ná dhá bhliain ó theacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe seo, arna iarraidh sin do cheachtar Páirtí, déanfaidh an Coiste Speisialaithe Trádála um Chomhar Custaim agus um Rialacha Tionscnaimh athbhreithniú ar aistarraingt dleachta agus ar scéimeanna próiseála isteach na bPáirtithe faoi seach. Chun na críche sin, arna iarraidh sin do cheann de na Pháirtithe, tráth nach déanaí ná 60 lá ón iarraidh sin, soláthróidh an Páirtí eile don Pháirtí iarrthach an fhaisnéis atá ar fáil agus staidreamh mionsonraithe a chumhdóidh an tréimhse ó theacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe seo, nó na cúig bliana roimhe sin más giorra é an tréimhse sin, maidir le hoibriú a scéime aistarraingthe dleachta agus próiseála isteach. I bhfianaise an athbhreithnithe sin, féadfaidh an Coiste Speisialaithe Trádála um Chomhar Custaim agus um Rialacha Tionscnaimh moltaí a chur faoi bhráid na Comhairle Comhpháirtíochta chun forálacha na Caibidle seo agus a hIarscríbhinní a leasú, d’fhonn teorannuithe nó srianta a thabhairt isteach maidir le haistarraingt dleachtanna custaim nó díolúine ó dhleachtanna custaim.

ROINN 2

NÓSANNA IMEACHTA MAIDIR LE TIONSCNAMH

Airteagal 54

Éileamh ar chóir fhabhrach taraife

1.   Tabharfaidh an Páirtí allmhairiúcháin, cóir fhabhrach taraife do tháirge de thionscnamh an Pháirtí eile, tráth a allmhairithe, de réir bhrí na Caibidle seo ar bhonn éilimh ón allmhaireoir ar chóir fhabhrach taraife. Is é an t-allmhaireoir a bheidh freagrach as cruinneas an éilimh ar chóir fhabhrach taraife agus as comhlíonadh na gceanglas dá bhforáiltear sa Chaibidil seo.

2.   Beidh éileamh ar chóir fhabhrach taraife bunaithe ar na nithe seo a leanas:

(a)

ráiteas maidir le tionscnamh arna dhéanamh ag an onnmhaireoir gur táirge tionscnaimh é an táirge; nó

(b)

eolas an allmhaireora gur táirge tionscnaimh é an táirge.

3.   An t-allmhaireoir a bhfuil an t-éileamh ar chóir fhabhrach taraife á dhéanamh aige bunaithe ar ráiteas tionscnaimh dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 2, coinneoidh sé an ráiteas maidir le tionscnamh agus, i gcás ina n-éileoidh údarás custaim an Pháirtí allmhairiúcháin é, cuirfidh sé cóip de ar fáil don údarás sin.

Airteagal 55

Tráth an éilimh ar chóir fhabhrach taraife

1.   Áireofar éileamh ar chóir fhabhrach taraife agus an bonn atá leis an éileamh sin dá dtagraítear in Airteagal 54(2) sa dearbhú allmhairiúcháin custaim i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin an Pháirtí allmhairiúcháin.

2.   De mhaolú ar mhír 1 den Airteagal seo, i gcás nach ndearna an t-allmhaireoir éileamh ar chóir fhabhrach taraife tráth an allmhairithe, deonóidh an Páirtí allmhairiúcháin cóir fhabhrach taraife agus déanfaidh sé aon dleacht chustaim bhreise a íocadh a aisíoc nó a loghadh ar choinníoll:

(a)

go ndéantar an t-éileamh ar chóir fhabhrach taraife tráth nach déanaí ná 3 bliana tar éis dháta an allmhairithe, nó cibé tréimhse ama is faide ná sin a shonraítear i ndlíthe agus i rialacháin Páirtí;

(b)

go soláthróidh an t-allmhaireoir an bonn don éileamh mar a thagraítear in Airteagal 54(2); agus

(c)

go measfaí gur táirge tionscnaimh é an táirge agus go sásódh sé na ceanglais eile is infheidhme de réir bhrí Roinn 1 den Chaibidil seo dá n-éileodh an t-allmhaireoir é tráth an allmhairithe.

Ní thiocfaidh aon athrú ar na hoibleagáidí eile is infheidhme maidir leis an allmhaireoir faoi Airteagal 54.

Airteagal 56

Ráiteas maidir le Tionscnamh

1.   Déanfaidh onnmhaireoir táirge ráiteas maidir le tionscnamh a tharraingt suas ar bhonn faisnéise lena léireofar gur táirge tionscnaimh é an táirge, lena n-áirítear faisnéis faoi stádas tionscnaimh na n-ábhar a úsáideadh i dtáirgeadh an táirge. Is é an t-onnmhaireoir atá freagrach as cruinneas an ráitis maidir le tionscnamh agus as an bhfaisnéis a chuirtear ar fáil.

2.   Déanfar ráiteas maidir le tionscnamh trí úsáid a bhaint as ceann de na leaganacha teanga a leagtar amach in Iarscríbhinn 7 ar shonrasc nó ar aon doiciméad eile ina bhfuil cur síos leordhóthanach ar an táirge tionscnaimh chun é a shainaithint. Beidh an t-onnmhaireoir freagrach as sonraí leordhóthanacha a chur ar fáil ionas go mbeifear in ann an táirge tionscnaimh a shainaithint. Ní cheanglóidh an Páirtí allmhairiúcháin ar an allmhaireoir aistriúchán ar an ráiteas maidir le tionscnamh a chur isteach.

3.   Beidh ráiteas maidir le tionscnamh bailí ar feadh 12 mhí ón dáta a ndearnadh amach é nó ar feadh cibé tréimhse is faide ná sin a sholáthróidh an Páirtí allmhairiúcháin ar feadh uastréimhse 24 mhí.

4.   Féadfaidh feidhm a bheith ag ráiteas maidir le tionscnamh maidir leis na nithe seo a leanas:

(a)

lastas amháin de tháirge amháin nó níos mó a allmhairítear isteach i bPáirtí; nó

(b)

il-lastais de tháirgí comhionanna isteach i bPáirtí laistigh den tréimhse nach faide ná 12 mhí a shonrófar sa ráiteas maidir le tionscnamh.

5.   Más rud é, arna iarraidh sin don allmhaireoir, go ndéantar táirgí neamhchóimeáilte nó díchóimeáilte de réir bhrí Riail Ghinearálta 2(a) chun an Córas Comhchuibhithe a Léiriú, ar táirgí iad a thagann faoi chuimsiú Roinn XV go Roinn XXI den Chóras Comhchuibhithe, na táirgí sin a allmhairiú i dtráthchodanna, féadfar ráiteas amháin maidir le tionscnamh na dtáirgí sin a úsáid i gcomhréir leis na ceanglais atá leagtha síos ag údarás custaim an pháirtí allmhairiúcháin.

Airteagal 57

Neamhréireachtaí

Ní dhiúltóidh údarás custaim an Pháirtí allmhairiúcháin éileamh ar chóir fhabhrach taraife de bharr mionearráidí nó neamhréireachtaí sa ráiteas maidir le tionscnamh, ná de bharr gur eisíodh sonrasc i dtríú tír agus ar an gcúis sin amháin.

Airteagal 58

Eolas an allmhaireora

1.   Chun críocha éilimh ar chóir fhabhrach taraife arna dhéanamh faoi phointe (b) d’Airteagal 54(2), beidh eolas an allmhaireora go bhfuil táirge de thionscnamh an Pháirtí onnmhairiúcháin bunaithe ar fhaisnéis a thaispeánann gur táirge tionscnaimh an táirge sin agus go gcomhlíonann sé na ceanglais dá bhforáiltear sa Chaibidil seo.

2.   Sula n-éileoidh sé an chóir fhabhrach, i gcás nach féidir le hallmhaireoir an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a fháil de bharr go measann an t-onnmhaireoir gur faisnéis rúnda í an t-eolas sin nó ar aon chúis eile, féadfaidh an t-onnmhaireoir ráiteas a sholáthar maidir leis an tionscnamh ionas go bhféadfaidh an t-allmhaireoir an chóir fhabhrach taraife a éileamh ar bhonn phointe (a) de mhír 2 d’Airteagal 54(2).

Airteagal 59

Ceanglais maidir le Taifid a Choinneáil

1.   Ar feadh trí bliana ar a laghad tar éis dháta allmhairithe an táirge, allmhaireoir a dhéanann éileamh ar chóir fhabhrach taraife le haghaidh táirge a allmhairítear isteach sa Pháirtí allmhairiúcháin, coinneoidh sé an méid seo a leanas:

(a)

más ar ráiteas maidir le tionscnamh a bunaíodh an t-éileamh, an ráiteas maidir le tionscnamh a rinne an t-onnmhaireoir; nó

(b)

más ar eolas an allmhaireora a bhí an t-éileamh bunaithe, na taifid uile lena léirítear go gcomhlíonann an táirge na ceanglais chun stádas tionscnaimh a fháil.

2.   Onnmhaireoir a bhfuil ráiteas maidir le tionscnamh déanta amach aige, coinneoidh sé cóip den ráiteas maidir le tionscnamh agus de na taifid eile uile lena léirítear go gcomhlíonann an táirge na ceanglais chun stádas tionscnaimh a fháil, ar feadh ceithre bliana ar a laghad tar éis dó an ráiteas maidir le tionscnamh sin a dhéanamh.

3.   Féadfar na taifid a choinneofar i gcomhréir leis an Airteagal seo a choinneáil i bhformáid leictreonach.

Airteagal 60

Coinsíneachtaí beaga

1.   De mhaolú ar Airteagail 54 go dtí 58, ar choinníoll go bhfuil sé dearbhaithe go gcomhlíonann an táirge ceanglais na Caibidle seo agus nach bhfuil aon amhras ar údarás custaim an Pháirtí allmhairiúcháin maidir le fírinneacht an dearbhaithe sin, deonóidh an Páirtí allmhairiúcháin cóir fhabhrach taraife sna cásanna seo a leanas:

(a)

táirge a sheoltar i bpacáiste beag ó dhaoine príobháideacha chuig daoine príobháideacha;

(b)

táirge ar cuid é de bhagáiste pearsanta taistealaí; agus

(c)

i gcás na Ríochta Aontaithe, mar aon le pointí (a) agus (b) den Airteagal seo, coinsíneachtaí eile ar luach íseal.

2.   Níl na táirgí seo a leanas san áireamh le cur i bhfeidhm mhír 1 den Airteagal seo:

(a)

táirgí, ar cuid de shraith allmhairithe allmhairiú na dtáirgí sin a d’fhéadfaí a mheas le réasún go ndearnadh iad ar leithligh chun ceanglais Airteagal 54;

(b)

i gcás an Aontais:

(i)

táirge a allmhairítear trí thrádáil, na hallmhairí atá ócáideach agus nach bhfuil iontu ach táirgí lena n-úsáid go pearsanta ag na faighteoirí nó na taistealaithe nó a dteaghlach, ní mheastar gur allmhairí lena dtrádáil iad más léir ar chineál agus ar chainníocht na dtáirgí nach bhfuil aon chríoch thrádála beartaithe dóibh; agus

(ii)

táírgí, ar mó a luach iomlán ná EUR 500 i gcás táirgí a sheoltar i bpacáistí beaga, nó EUR 1 200 i gcás táirgí ar cuid iad de bhagáiste pearsanta taistealaí. Beidh na suimeanna atá le húsáid in airgeadra náisiúnta áirithe coibhéiseach san airgeadra sin leis na suimeanna arna sloinneadh in euro an chéad lá oibre de mhí Dheireadh Fómhair. Is iad na méideanna ráta malairte iad siúd a bheidh foilsithe ag an mBanc Ceannais Eorpach don lá sin, mura gcuirfear méid eile in iúl don Choimisiún Eorpach faoin 15 Deireadh Fómhair, agus beidh feidhm acu ón 1 Eanáir an bhliain ina dhiaidh sin. Tabharfaidh an Coimisiún Eorpach fógra don Ríocht Aontaithe faoi na méideanna ábhartha. Féadfaidh an tAontas teorainneacha eile a bhunú a chuirfidh sé in iúl don Ríocht Aontaithe; agus

(c)

i gcás na Ríochta Aontaithe, táirgí ar mó a luach iomlán ná na teorainneacha a leagtar síos faoi dhlí baile na Ríochta Aontaithe. Cuirfidh an Ríocht Aontaithe na teorainneacha sin in iúl don Aontas.

3.   Is é an t-allmhaireoir atá freagrach as cruinneas an dearbhaithe agus as comhlíonadh na gceanglas dá bhforáiltear sa Chaibidil seo. Ní bheidh feidhm ag na ceanglais maidir le taifid a choinneáil a leagtar amach in Airteagal 59 maidir leis an allmhaireoir faoin Airteagal seo.

Airteagal 61

Fíorú

1.   Féadfaidh údarás custaim an Pháirtí allmhairiúcháin a fhíorú an táirge tionscnaimh é táirge agus an gcomhlíontar ceanglais eile na Caibidle seo, bunaithe ar mhodhanna measúnaithe riosca, a bhféadfadh roghnú randamach a bheith san áireamh leo. Féadfar na fíoruithe sin a dhéanamh trí bhíthin iarraidh ar fhaisnéis ón allmhaireoir a rinne an t-éileamh dá dtagraítear in Airteagal 54, tráth a gcuirtear isteach an dearbhú allmhairiúcháin, sula scaoilfear na táirgí, nó tar éis scaoileadh na dtáirgí.

2.   Ní chumhdóidh an fhaisnéis a iarrfar de bhun mhír 1 ach na heilimintí seo a leanas ar a mhéid:

(a)

más ar ráiteas maidir le tionscnamh a bunaíodh an t-éileamh, an ráiteas maidir le tionscnamh sin; agus

(b)

faisnéis a bhaineann le comhlíonadh na gcritéar tionscnaimh, eadhon:

(i)

i gcás ina bhfuil an critéar tionscnaimh ‘faighte go hiomlán’, an chatagóir is infheidhme (amhail buaint, mianadóireacht, iascaireacht) agus ionad an táirgthe;

(ii)

i gcás ina bhfuil an critéar tionscnaimh bunaithe ar athrú ar aicmiú taraifí, liosta de na hábhair neamhthionscnaimh go léir, lena n-áirítear a aicmiú taraife (i bhformáid 2, 4 nó 6 dhigit, ag brath ar an gcritéar tionscnaimh);

(iii)

i gcás ina bhfuil an critéar tionscnaimh bunaithe ar mhodh luacha, luach an táirge deiridh chomh maith le luach na n-ábhar neamhthionscnaimh go léir a úsáideadh i dtáirgeadh an táirge sin;

(iv)

i gcás ina bhfuil an critéar tionscnaimh bunaithe ar mheáchan, meáchan an táirge deiridh chomh maith le meáchan na n-ábhar neamhthionscnaimh ábhartha a úsáideadh sa táirge deiridh;

(v)

i gcás ina bhfuil an critéar tionscnaimh bunaithe ar phróiseas táirgthe ar leith, tuairisc ar an bpróiseas sonrach sin.

3.   Agus an fhaisnéis a iarrtar á cur ar fáil aige, féadfaidh an t-allmhaireoir aon fhaisnéis eile a mheasann sé a bheith ábhartha chun críche fíoraithe a chur isteach.

4.   Má tá éileamh ar chóir fhabhrach taraife bunaithe ar ráiteas maidir le tionscnamh, cuirfidh an t-allmhaireoir an ráiteas sin maidir le tionscnamh ar fáil ach féadfaidh sé freagra a thabhairt ar údarás custaim an Pháirtí allmhairiúcháin nach féidir leis an allmhaireoir an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 2 a chur ar fáil.

5.   Má tá an t-éileamh ar chóir fhabhrach taraife bunaithe ar eolas an allmhaireora, tar éis dó faisnéis a iarraidh ar dtús i gcomhréir le mír 1 den Airteagal seo, féadfaidh údarás custaim an Pháirtí allmhairiúcháin a dhéanfaidh an fíorú iarraidh ar an allmhaireoir faisnéis bhreise a chur ar fáil má mheasann an t-údarás custaim sin go bhfuil gá le faisnéis bhreise chun stádas tionscnaimh an táirge a fhíorú nó chun a chinneadh an gcomhlíontar ceanglais eile na Caibidle seo. Féadfaidh údarás custaim an Pháirtí allmhairiúcháin a iarraidh ar an allmhaireoir doiciméid shonracha agus faisnéis shonrach a iarraidh, más iomchuí.

6.   Má chinneann údarás custaim an Pháirtí is allmhaireoir an chóir fhabhrach taraife le haghaidh an táirge lena mbaineann a chur ar fionraí go dtí go dtiocfaidh torthaí an fhíoraithe sin isteach, tairgfear scaoileadh na dtáirgí don allmhaireoir faoi réir aon bheart réamhchúraim iomchuí, lena n-áirítear ráthaíochtaí. Cuirfear deireadh le haon fhionraí ar chóir fhabhrach taraife a luaithe is féidir tar éis d'údarás custaim an Pháirtí allmhairiúcháin stádas tionscnaimh na dtáirgí lena mbaineann nó comhlíonadh cheanglais eile na Caibidle seo a fhionnadh.

Airteagal 62

Comhar Riaracháin

1.   Chun a áirithiú go gcuirfear an Chaibidil seo i bhfeidhm go cuí, comhoibreoidh na Páirtithe, trí údarás custaim gach Páirtí, chun a fhíorú an táirge tionscnaimh é táirge agus an bhfuil sé i gcomhréir leis na ceanglais eile dá bhforáiltear sa Chaibidil seo.

2.   Más ar ráiteas maidir le tionscnamh a bhí an t-éileamh ar chóir fhabhrach taraife bunaithe, de réir mar is iomchuí tar éis dó faisnéis a iarraidh ar dtús i gcomhréir le hAirteagal 61(1), agus bunaithe ar an bhfreagra ón allmhaireoir, féadfaidh údarás custaim an Pháirtí allmhairiúcháin a bhfuil an fíorú á dhéanamh aige faisnéis a iarraidh freisin ar údarás custaim an Pháirtí onnmhairiúcháin laistigh de thréimhse 2 bhliain tar éis allmhairiú na dtáirgí, nó ón nóiméad a dhéantar an t-éileamh de bhun phointe (a) d’Airteagal 55(2) má mheasann údarás custaim an Pháirtí onnmhairiúcháin a bhfuil an fíorú a dhéanamh aige go bhfuil gá le faisnéis bhreise chun stádas tionscnaimh an táirge a fhíorú nó chun a fhíorú ar comhlíonadh na ceanglais eile dá bhforáiltear sa Chaibidil seo. Beidh na heilimintí seo a leanas san áireamh san iarraidh ar fhaisnéis:

(a)

an ráiteas maidir le tionscnamh;

(b)

céannacht an údaráis custaim a d'eisigh an iarraidh;

(c)

ainm an onnmhaireora;

(d)

ábhar agus raon feidhme an fhíoraithe; agus

(e)

aon doiciméadacht ábhartha.

Ina theannta sin, féadfaidh údarás custaim an Pháirtí allmhairiúcháin a iarraidh ar údarás custaim an Pháirtí onnmhairiúcháin doiciméid shonracha agus faisnéis shonrach a chur ar fáil, i gcás inarb iomchuí.

3.   Féadfaidh údarás custaim an Pháirtí onnmhairiúcháin, i gcomhréir lena dhlíthe agus lena rialacháin, doiciméadacht nó scrúdú a iarraidh trí fhianaise a iarraidh, nó trí chuairt a thabhairt ar áitreabh an onnmhaireora, chun athbhreithniú a dhéanamh ar thaifid agus chun breathnú ar na saoráidí a úsáidtear i dtáirgeadh an táirge.

4.   Gan dochar do mhír 5, cuirfidh údarás custaim an Pháirtí onnmhairiúcháin a gheobhaidh an iarraidh dá dtagraítear i mír 2 an fhaisnéis seo a leanas ar fáil d'údarás custaim an Pháirtí allmhairiúcháin:

(a)

an doiciméadacht a iarradh, má tá sí ar fáil;

(b)

tuairim maidir le stádas tionscnaimh an táirge;

(c)

tuairisc ar an táirge atá faoi réir scrúdúcháin agus an t-aicmiú taraife a bhaineann le cur i bhfeidhm na Caibidle seo;

(d)

tuairisc agus míniú ar an bpróiseas táirgthe a bheidh leordhóthanach chun tacú le stádas tionscnaimh an táirge;

(e)

faisnéis faoin gcaoi a ndearnadh scrúdú ar an táirge; agus

(f)

doiciméadacht tacaíochta, más iomchuí.

5.   Ní chuirfidh údarás custaim an Pháirtí onnmhairiúcháin an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 4(a), (d) agus (f) ar fáil d'údarás custaim an Pháirtí allmhairiúcháin má mheasann an t-onnmhaireoir go bhfuil an fhaisnéis sin faoi rún.

6.   Tabharfaidh gach Páirtí fógra don Pháirtí eile faoi shonraí teagmhála na n-údarás custaim agus cuirfidh sé an Páirtí eile ar an eolas faoi aon mhodhnú ar fhaisnéis den sórt sin laistigh de 30 lá tar éis dháta an mhodhnaithe.

Airteagal 63

Cóir fhabhrach taraife a dhiúltú

1.   Gan dochar do mhír 3, féadfaidh údarás custaim an Pháirtí allmhairiúcháin cóir fhabhrach taraife a dhiúltú sna cásanna seo a leanas:

(a)

laistigh de 3 mhí tar éis dháta na hiarrata ar fhaisnéis de bhun Airteagal 61(1):

(i)

nár chuir an t-allmhaireoir aon fhreagra ar fáil;

(ii)

i gcás ina raibh an t-éileamh ar chóir fhabhrach taraife bunaithe ar ráiteas tionscnaimh, nár soláthraíodh aon ráiteas maidir le tionscnamh; nó

(iii)

i gcás ina raibh an t-éileamh ar chóir fhabhrach taraife bunaithe ar eolas an allmhaireora, nach bhfuil an fhaisnéis a chuir an t-allmhaireoir ar fáil leordhóthanach chun a dheimhniú gur táirge tionscnaimh é an táirge;

(b)

laistigh de 3 mhí tar éis dháta na hiarrata ar fhaisnéis bhreise de bhun Airteagal 61(5):

(i)

nár chuir an t-allmhaireoir aon fhreagra ar fáil; nó

(ii)

nach leor an fhaisnéis a sholáthair an t-allmhaireoir chun a dheimhniú gur táirge tionscnaimh é an táirge;

(c)

laistigh de 10 mí (3) tar éis na hiarrata ar fhaisnéis de bhun Airteagal 62(2):

(i)

nár chuir údarás custaim an Pháirtí onnmhairiúcháin aon fhreagra ar fáil; nó

(ii)

nach leor an fhaisnéis a chuir údarás custaim an Pháirtí onnmhairiúcháin ar fáil chun a dheimhniú gur táirge tionscnaimh é an táirge.

2.   Féadfaidh údarás custaim an Pháirtí allmhairiúcháin cóir fhabhrach taraife a dhiúltú do tháirge a n-éilíonn allmhaireoir cóir fhabhrach taraife ina leith i gcás nach gcomhlíonfaidh an t-allmhaireoir ceanglais na Caibidle seo seachas na ceanglais a bhaineann le stádas tionscnaimh na dtáirgí.

3.   Má bhíonn údar leordhóthanach ag údarás custaim an Pháirtí allmhairiúcháin chun cóir fhabhrach taraife a dhiúltú faoi mhír 1 den Airteagal seo, i gcásanna ina mbeidh tuairim tugtha ag údarás custaim an Pháirtí onnmhairiúcháin de bhun fhomhír (b) d'Airteagal 62(4) lena ndeimhnítear stádas tionscnaimh na dtáirgí, tabharfaidh údarás custaim an Pháirtí allmhairiúcháin fógra d'údarás custaim an Pháirtí onnmhairiúcháin go bhfuil sé ar intinn aige an chóir fhabhrach taraife a dhiúltú laistigh de dhá mhí tar éis dó an tuairim sin a fháil.

Má thugtar fógra den sórt sin, tionólfar comhairliúcháin ar iarraidh ó Pháirtí, laistigh de thrí mhí tar éis dháta an fhógra. Féadfar síneadh a chur leis an tréimhse chomhairliúcháin ar bhonn cás ar chás trí chomhaontú frithpháirteach idir údaráis chustaim na bPáirtithe. Féadfar an comhairliúchán a dhéanamh i gcomhréir leis an nós imeachta atá leagtha síos ag an gCoiste Speisialaithe Trádála um Chomhar Custaim agus um Chomhar Custaim agus um Rialacha Tionscnaimh.

Ar dhul in éag don tréimhse comhairliúcháin, mura bhféadfaidh údarás custaim an Pháirtí allmhairiúcháin a dheimhniú gur táirge tionscnaimh é, féadfaidh sé an chóir fhabhrach taraife a dhiúltú má bhíonn údar leordhóthanach aige leis sin agus tar éis dó an ceart éisteacht a fháil a thabhairt don allmhaireoir. Mar sin féin, nuair a dheimhneoidh údarás custaim an Pháirtí onnmhairiúcháin stádas tionscnaimh na dtáirgí agus nuair a thabharfaidh sé bonn cirt leis an gconclúid sin, ní dhiúltóidh údarás custaim an Pháirtí allmhairiúcháin cóir fhabhrach taraife do tháirge ar an bhforas gur cuireadh Airteagal 62(5) i bhfeidhm agus ar an bhforas sin amháin.

4.   I ngach cás, is faoi dhlí an Pháirtí allmhairiúcháin a shocrófar difríochtaí idir an t-allmhaireoir agus údarás custaim an Pháirtí allmhairiúcháin.

Airteagal 64

Rúndacht

1.   Coimeádfaidh gach Páirtí, de réir a dhlíthe agus a rialacháin, rúndacht aon fhaisnéise arna cur ar fáil ag an bPáirtí eile dó, de bhun na Caibidle seo, agus cosnóidh sé an fhaisnéis sin ar nochtadh.

2.   D’ainneoin Airteagal 62(5), ní nochtfar faisnéis rúnda gnó a fuair údarás custaim an Pháirtí onnmhairiúcháin nó an Pháirtí allmhairiúcháin ón onnmhaireoir trí Airteagail 61 agus 62 a chur i bhfeidhm.

3.   Áiritheoidh gach Páirtí nach ndéanfar faisnéis rúnda arna bailiú de bhun na Caibidle seo a úsáid chun críocha seachas chun cinntí agus cinntí a bhaineann le tionscnamh agus le hábhair chustaim a riaradh agus a fhorghníomhú, ach amháin le cead ón duine nó ón bPáirtí a chuir an fhaisnéis faoi rún ar fáil.

4.   D’ainneoin mhír 3, féadfaidh Páirtí cead a thabhairt faisnéis arna bailiú de bhun na Caibidle seo a úsáid in aon imeachtaí riaracháin, breithiúnacha nó garbhreithiúnacha arna tionscnamh de dheasc nár comhlíonadh dlíthe a bhaineann le custaim lena gcuirtear an Chaibidil seo chun feidhme. Tabharfaidh Páirtí fógra roimh ré don duine nó don Pháirtí a sholáthair an fhaisnéis faoin úsáid sin.

Airteagal 65

Bearta agus smachtbhannaí riaracháin

Déanfaidh gach Páirtí forfheidhmiú éifeachtach na Caibidle seo a áirithiú. Áiritheoidh gach Páirtí go bhfuil na húdaráis inniúla in ann bearta riaracháin agus, i gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí a fhorchur i gcomhréir lena dhlíthe agus lena rialacháin, ar aon duine a tharraingíonn suas doiciméad, nó a chuireann faoi deara doiciméad a tharraingt suas, ina bhfuil faisnéis mhícheart a sholáthraíodh chun cóir fhabhrach taraife a fháil do tháirge, duine nach gcomhlíonann na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 59, nó nach gcuireann an fhianaise ar fáil nó a dhiúltaíonn dul faoi chuairt, mar a tagraítear dó in Airteagal 62(3).

ROINN 3

FORÁLACHA EILE

Airteagal 66

Ceuta agus Melilla

1.   Chun críocha na Caibidle seo, i gcás an Aontais, níl Ceuta agus Melilla san áireamh leis an téarma ‘Páirtí’.

2.   Maidir le táirgí de thionscnamh na Ríochta Aontaithe, nuair a allmhairítear isteach in Ceuta agus Melilla iad, beidh siad faoi réir na córa custaim céanna faoin gComhaontú seo, ar gach slí, leis an gcóir chustaim a chuirtear i bhfeidhm maidir le táirgí de thionscnamh chríoch chustaim an Aontais Eorpaigh de réir Phrótacal 2 d'Ionstraim Aontachais Ríocht na Spáinne agus Phoblacht na Portaingéile don Aontas Eorpach. Tabharfaidh an Ríocht Aontaithe d'allmhairí táirgí a chumhdaítear leis an gComhaontú seo agus de thionscnamh Ceuta agus Melilla iad, an chóir chustaim chéanna agus a thugtar do tháirgí de thionscnamh an Aontais Eorpaigh a allmhairítear ón Aontas.

3.   Tá feidhm mutatis mutandis ag na rialacha tionscnaimh agus ag na nósanna imeachta maidir le tionscnamh dá dtagraítear sa Chaibidil seo maidir le táirgí a onnmhairítear ón Ríocht Aontaithe go Ceuta agus Melilla agus maidir le táirgí a onnmhairítear ó Ceuta agus Melilla go dtí an Ríocht Aontaithe.

4.   Measfar gur aon chríoch amháin iad Ceuta agus Melilla.

5.   Tá feidhm ag Airteagal 40 maidir le hallmhairiú agus onnmhairiú táirgí idir an tAontas, an Ríocht Aontaithe agus Ceuta agus Melilla.

6.   Cuirfidh na honnmhaireoirí ‘an Ríocht Aontaithe’ nó ‘Ceuta agus Melilla’ isteach i réimse 3 de théacs an ráitis maidir le tionscnamh, ag brath ar thionscnamh an táirge.

7.   Is é údarás custaim Ríocht na Spáinne a bheidh freagrach as an gCaibidil seo a chur i bhfeidhm agus a chur chun feidhme in Ceuta agus Melilla.

Airteagal 67

Forálacha Idirthréimhseacha le haghaidh táirgí faoi bhealach nó táirgí atá á stóráil

Féadfar forálacha an Chomhaontaithe seo a chur i bhfeidhm maidir le táirgí a chomhlíonann forálacha na Caibidle seo agus a bheidh, ar dháta theacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe seo, faoi bhealach ón bPáirtí onnmhairiúcháin go dtí an Páirtí allmhairiúcháin nó faoi rialú custaim sa Pháirtí allmhairiúcháin gan dleachtanna allmhairiúcháin ná cánacha a íoc, faoi réir éileamh a dhéanamh ar chóir fhabhrach taraife mar a thagraítear dó in Airteagal 54 arna chur faoi bhráid údarás custaim an Pháirtí allmhairiúcháin, laistigh de 12 mhí ón dáta sin.

Airteagal 68

Leasú ar an gCaibidil seo agus ar na hIarscríbhinní a ghabhann léi

Féadfaidh an Chomhairle Comhpháirtíochta an Chaibidil seo agus na hIarscríbhinní a ghabhann léi a leasú.

IARSCRÍBHINN 2

RÉAMHFHORÁLACHA MAIDIR LE RIALACHA TIONSCNAIMH TÁIRGESHONRACHA

NÓTA 1

Prionsabail ghinearálta

 

1.

Leagtar amach san Iarscríbhinn seo na rialacha ginearálta maidir leis na ceanglais is infheidhme in Iarscríbhinn 3 dá bhforáiltear i bpointe (c) d’Airteagal 39(1) den Chomhaontú seo.
 

2.

Chun críocha na hIarscríbhinne seo agus Iarscríbhinn 3, is iad na ceanglais le haghaidh táirge a bheith de thionscnamh i gcomhréir le pointe (c) d’Airteagal 39(1) den Chomhaontú seo, athrú ar aicmiú taraifí, próiseas táirgthe, luach nó meáchan uasta ábhar neamhthionscnaimh, nó aon cheanglas eile a shonraítear san Iarscríbhinn seo agus in Iarscríbhinn 3.
 

3.

Ciallaíonn tagairt do mheáchan i riail tionscnaimh táirgeshonracha an glanmheáchan, arb é meáchan ábhair nó táirge é, gan meáchan aon phacáistithe a áireamh.
 

4.

Tá an Iarscríbhinn seo agus Iarscríbhinn 3 bunaithe ar an gCóras Comhchuibhithe, arna leasú an 1 Eanáir 2017.

NÓTA 2

Struchtúr liosta na rialacha tionscnaimh táirgeshonracha

 

1.

Léitear nótaí ar ranna nó ar Chaibidlí, i gcás inarb infheidhme, i gcomhar le rialacha tionscnaimh táirgeshonracha don roinn, Caibidil, ceannteideal nó fo-cheannteideal ábhartha.
 

2.

Tá feidhm ag gach riail tionscnaimh táirgeshonracha a leagtar amach i gColún 2 d’Iarscríbhinn 3 maidir leis an táirge comhfhreagrach a léirítear i gColún 1 d’Iarscríbhinn 3.
 

3.

Má tá táirge faoi réir rialacha tionscnaimh táirgeshonracha malartacha, beidh an táirge de thionscnamh Páirtí má shásaíonn sé ceann de na roghanna malartacha.
 

4.

Má tá táirge faoi réir riail tionscnaimh táirgeshonracha lena n-áirítear ceanglais iolracha, beidh an táirge de thionscnamh Páirtí ach amháin má shásaíonn sé na ceanglais go léir.
 

5.

Chun críocha na hIarscríbhinne seo agus Iarscríbhinn 3, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)

ciallaíonn ‘roinn’ cuid den Chóras Comhchuibhithe;

(b)

ciallaíonn ‘Caibidil’ na chéad dhá dhigit den uimhir aicmiúcháin taraife faoin gCóras Comhchuibhithe;

(c)

ciallaíonn ‘ceannteideal’ na chéad cheithre dhigit den uimhir aicmiúcháin taraife faoin gCóras Comhchuibhithe;

(d)

ciallaíonn ‘fo-cheannteideal’na chéad sé dhigit den uimhir aicmiúcháin taraife faoin gCóras Comhchuibhithe;

 

6.

Chun críocha na rialacha tionscnaimh atá sonrach ó thaobh an táirge de, beidh feidhm ag na giorrúcháin seo a leanas:

Ciallaíonn ‘CC'’táirgeadh ó aon ábhar neamhthionscnaimh de chuid aon Chaibidle, cé is moite den Chaibidil faoina bhfuil an táirge; ciallaíonn sin nach mór aon ábhar neamhthionscnaimh a mbaintear úsáid as i dtáirgeadh an táirge a aicmiú faoi Chaibidil (leibhéal 2-dhigit an Chórais Chomhchuibhithe) nach í an Chaibidil í a bhfuil an táirge fúithi (i.e. athrú Caibidle);

Ciallaíonn ‘CTH’ táirgeadh ó aon ábhar neamhthionscnaimh de chuid aon cheannteidil, cé is moite den cheannteideal faoina bhfuil an táirge; ciallaíonn sin nach mór aon ábhar neamhthionscnaimh a mbaintear úsáid as i dtáirgeadh an táirge a aicmiú faoi cheannteideal (leibhéal 4-dhigit an Chórais Chomhchuibhithe) nach é an ceannteideal é a bhfuil an táirge faoi (i.e. athrú ceannteidil);

Ciallaíonn ‘CTSH'’táirgeadh ó aon ábhar neamhthionscnaimh de chuid aon fho-cheannteidil, cé is moite den fho-cheannteideal faoina bhfuil an táirge; ciallaíonn sin nach mór aon ábhar neamhthionscnaimh a mbaintear úsáid as i dtáirgeadh an táirge a aicmiú faoi fho-cheannteideal (leibhéal 6-dhigit an Chórais Chomhchuibhithe) nach é an fo-cheannteideal é a bhfuil an táirge faoi (i.e. athrú fo-cheannteidil).

NÓTA 3

Cur i bhfeidhm na rialacha tionscnaimh táirgeshonracha

 

1.

Beidh feidhm ag Airteagal 39 den Chomhaontú seo maidir le táirgí a bhfuil stádas tionscnaimh faighte acu a mbaintear úsáid astu i dtáirgeadh táirgí eile is cuma ar baineadh an stádas sin amach laistigh den mhonarcha chéanna i bPáirtí ina mbaintear úsáid as na táirgí sin nó nár baineadh amach é.
 

2.

Mura n-áirítear i riail tionscnaimh táirgeshonrach ábhair neamhthionscnaimh áirithe nó má fhoráiltear leis nach sáróidh luach nó meáchan ábhair neamhthionscnaimh shonraithe tairseach shonrach, ní bheidh feidhm ag na coinníollacha sin maidir le hábhair neamhthionscnaimh a aicmítear in aon áit eile sa Chóras Comhchuibhithe.

Sampla 1: nuair a éilítear leis an riail maidir le hollscartairí (HS fo-cheannteideal 8429.11): ‘CTH seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteideal 84.31, níl úsáid a bhaint as ábhar neamhthionscnaimh a aicmítear in áit eile seachas 84.29 agus 84.31 – amhail scriúnna (HS ceannteideal 73.18), sreanga inslithe agus seoltóirí leictreacha (ceannteideal 85.44) agus leictreonaic éagsúil (Caibidil 85) – teoranta.

Sampla 2: Nuair atá an riail maidir le ceannteideal 35.05 (eisliní agus stáirsí modhnaithe eile; gliúnna atá bunaithe ar stáirsí etc) ‘CTH seachas ó hábhair atá faoi cheannteideal neamhthionscnaimh 11.08’ ansin níl úsáid a bhaint as ábhair neamhthionscnaimh atá aicmithe in áit eile seachas 1108 (stáirsí, ionúilin), amhail ábhair faoi Chaibidil 10 (arbhair), teoranta.

 

3.

Má fhoráiltear i riail tionscnaimh táirgeshonracha go dtáirgfear táirge ó ábhar ar leith, ní chuirfidh sé sin cosc ar úsáid a bhaint as ábhair eile nach bhfuil in ann an riail sin a shásamh de bharr a gcineáil gné dhílis.

NÓTA 4

Uasluach ábhar neamhthionscnaimh a ríomh

Chun críocha na rialacha nós imeachta seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)

ciallaíonn ‘luach custaim’ an luach arna chinneadh i gcomhréir leis an gComhaontú maidir le hAirteagal VII GATT 1994 a Chur Chun Feidhme;

(b)

ciallaíonn ‘EXW’ nó ‘praghas díreach ón monarcha’:

(i)

praghas an táirge a íoctar nó is iníoctha leis an táirgeoir ar ina ghnóthas a dhéantar an táirgeadh deireanach, ar choinníoll go bhfuil luach na n-ábhar uile ar baineadh úsáid astu agus na costais eile go léir a tabhaíodh i dtáirgeadh an táirge, lúide aon chánacha inmheánacha a aisíoctar, nó is féidir a aisíoc, nuair a dhéantar an táirge sin a fuarthas a onnmhairiú;

(ii)

mura bhfuil aon phraghas íoctha nó iníoctha nó mura léiríonn an praghas iarbhír a íocadh na costais go léir a bhaineann le táirgeadh an táirge a thabhaítear iarbhír i dtáirgeadh an táirge, luach na n-ábhar go léir ar baineadh úsáid astu agus na costais eile go léir arna dtabhú i dtáirgeadh an táirge sa Pháirtí onnmhairiúcháin:

(A)

lena n-áirítear costais díola, ginearálta agus riaracháin, chomh maith le brabús, ar féidir iad a leithdháileadh go réasúnach ar an táirge;

(B)

nach n-áirítear costas lasta, árachais, costais eile go léir a thabhaítear le linn an táirge a iompar ná aon chánacha inmheánacha de chuid an Pháirtí onnmhairiúcháin a aisíoctar, nó is féidir a aisíoc, nuair a onnmhairítear an táirge a fhaightear;

(iii)

chun críocha phointe (i), i gcás ina bhfuil an táirgeadh deireanach curtha amach ar conradh do tháirgeoir, tagraíonn an téarma ‘táirgeoir’i bpointe (i) don duine a d’fhostaigh an fochonraitheoir.

(c)

Ciallaíonn ‘MaxNOM’ luach uasta na n-ábhar neamhthionscnaimh arna sloinneadh mar chéatadán agus déanfar é a ríomh de réir na foirmle seo a leanas:

Image 4

(d)

Ciallaíonn ‘VNM’ luach na n-ábhar neamhthionscnaimh a mbaintear úsáid astu i dtáirgeadh an táirge arb é a luach custaim é tráth an allmhairithe lena n-áirítear lasta, árachas más iomchuí, pacáistiú agus gach costas eile a thabhaítear le linn na hábhair a iompar go dtí an calafort allmhairithe sa Pháirtí ina bhfuil táirgeoir an táirge suite; I gcás nach eol luach na n-ábhar neamhthionscnaimh agus nach féidir é a fhionnadh, úsáidfear céad phraghas infhionnta na n-ábhar neamhthionscnaimh san Aontas nó sa Ríocht Aontaithe; Féadfar luach na n-ábhar neamhthionscnaimh a mbaintear úsáid astu i dtáirgeadh an táirge a ríomh ar bhonn na foirmle ualaithe meánluacha nó modh luachála fardail eile faoi phrionsabail chuntasaíochta a nglactar go ginearálta leo sa Pháirtí.

NÓTA 5

Sainmhínithe ar phróisis dá dtagraítear i Roinn V go Roinn VII d’Iarscríbhinn 3

Chun críocha na rialacha nós imeachta seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)

Ciallaíonn ‘bithphróiseas’:

(i)

saothrú bitheolaíoch nó biththeicneolaíoch (lena n-áirítear saothrán ceall), hibridiú nó modhnú géiniteach ar mhicrea-orgánaigh (baictéir, víris (lena n-áirítear faghaigh) etc.) nó cealla daonna, ainmhithe nó plandaí;

(ii)

struchtúir cheallach (amhail géinte leithliseacha, géineghlise agus plasmóidí) a tháirgeadh, a leithlisiú nó a íonú, nó coipeadh;

(b)

ciallaíonn ‘athrú ar mhéid na gcáithníní’ modhnú ar mhéid cáithníní táirge d’aon ghnó agus é rialaithe, seachas trí bhrúscadh nó trí bhrú amháin, as a n-eascraíonn táirge ar a bhfuil méid na gcáithníní sainithe, dáileadh méide cáithníní sainithe nó achar dromchla sainithe, atá ábhartha maidir le críocha an táirge a thiocfaidh as agus ag a bhfuil saintréithe fisiceacha nó ceimiceacha nach ionann iad agus na hábhair ionchuir;

(c)

ciallaíonn ‘imoibriú ceimiceach’ próiseas (lena n-áirítear próiseáil bhithcheimiceach) as a dtagann móilín ag a bhfuil struchtúr nua de thoradh naisc ionmhóilíneacha a bhriseadh agus naisc nua ionmhóilíneacha a fhoirmiú, nó leagan amach spásúil na n-adamh i móilín a athrú, leis an méid seo a leanas mar eisceacht, nach meastar a bheith ina n-imoibrithe ceimiceacha chun críche an tsainmhínithe seo:

(i)

tuaslagadh in uisce nó i dtuaslagóirí eile;

(ii)

tuaslagóirí a dhíothú, lena n-áirítear uisce tuaslagach; nó

(iii)

uisce criostalúcháin a chur leis nó a dhíothú;

(d)

ciallaíonn ‘driogadh’:

(i)

driogadh atmaisféarach: driogadh atmaisféarach: próiseas deighilte ina ndéantar olaí peitriliam a thiontú, i dtúr driogtha, ina gcodáin de réir fiuchphointe agus ina gcomhdhlúthaítear an gal ansin ina chodáin leachtaithe éagsúla; ar an táirgí a fhéadfar a áireamh mar tháirgí a tháirgtear ó dhriogadh peitriliam, tá gás peitriliam leachtaithe, nafta, gásailín, ceirisín, díosal nó ola téite, olaí gáis éadroma agus ola bealaithe; agus

(ii)

driogadh folúis: driogadh ag brú faoi bhun an atmaisféir ach gan a bheith chomh híseal sin go n-aicmeofaí é mar dhriogadh móilíneach; baintear úsáid as driogadh folúis chun ábhair le fiuchphointe ard agus ábhar teas-íogair a dhriogadh amhail driogáití troma in olaí peitriliam chun folús-olaí gáis agus athsiduam éadrom go trom a tháirgeadh

(e)

ciallaíonn ‘scaradh isiméirí’ isiméirí a leithlisiú nó a scaradh ó mheascán isiméirí;

(f)

ciallaíonn ‘meascadh agus cumasc’ meascadh nó cumasc (lena n-áirítear scaipeadh) ábhar d’aon ghnó agus go comhréireach, seachas caolaitheoirí a chur leis, chun a bheith i gcomhréir le sonraíochtaí réamhchinntithe amháin as a dtagann táirgeadh táirge a bhfuil tréithe fisiceacha nó ceimiceacha aige atá ábhartha maidir le críocha nó úsáidí an táirge agus nach ionann iad agus na hábhair ionchuir;

(g)

ciallaíonn ‘táirgeadh ábhar caighdeánach’(lena n-áirítear tuaslagáin chaighdeánacha) táirgeadh ullmhóide atá oiriúnach d’úsáidí anailíseacha, calabrúcháin nó tagartha a bhfuil leibhéil bheachta íonachta nó cionmhaireachtaí aici arna ndeimhniú ag an táirgeoir; agus

(h)

ciallaíonn ‘íonú’ próiseas arb é is toradh air deireadh a chur le 80 % ar a laghad d’ábhar na n-eisíontas atá ann cheana nó deireadh a chur le heisíontais a bhfuil sé mar thoradh air é oiriúnach a bheith oiriúnach do cheann amháin nó níos mó de na feidhmeanna seo a leanas:

(i)

substaintí de ghrád cógaisíochta, leighis, cosmaide, tréidliachta nó bia;

(ii)

táirgí ceimiceacha agus imoibrithe le haghaidh úsáidí anailíseacha, diagnóiseacha nó saotharlainne;

(iii)

eilimintí agus comhpháirteanna lena n-úsáid sa mhicrileictreonaic;

(iv)

úsáidí optúla speisialaithe;

(v)

úsáid bhith-theicniúil, mar shampla, i saothrú ceall, sa teicneolaíocht ghéiniteach, nó mar chatalaíoch;

(vi)

iompróirí a mbaintear úsáid astu i bpróiseas scartha; nó

(vii)

úsáidí de ghrád núicléach.

NÓTA 6

Sainmhínithe ar théarmaí a úsáidtear i Roinn XI d’Iarscríbhinn 3

Chun críocha na rialacha nós imeachta seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)

ciallaíonn ‘snáithíní stáplacha de dhéantús an duine’ barrach filiméadach sintéiseach nó saorga, snáithíní stáplacha nó dramhaíl, faoi cheannteidil 55.01 go 55.07;

(b)

ciallaíonn ‘snáithíní nádúrtha'’snáithíní seachas snáithíní sintéiseacha nó saorga, a bhfuil a n-úsáid teoranta do na céimeanna sula ndéantar an sníomh, lena n-áirítear dramhaíl, agus, mura sonraítear a mhalairt, áirítear leis snáithíní cardáilte, cíortha nó próiseáilte ar shlí eile, ach nach bhfuil sníofa; áirítear le ‘snáithíní nádúrtha'’ rón faoi cheannteideal 05.11, síoda faoi cheannteidil 50.02 agus 50.03, snáithíní olla agus fionnadh ainmhíoch mín nó garbh faoi cheannteidil 51.01 go 51.05, snáithíní cadáis faoi cheannteidil 52.01 go 52.03, agus snáithíní plandúla eile faoi cheannteidil 53.01 go 53.05;

(c)

ciallaíonn ‘clódóireacht’ teicníc lena ndéantar feidhm a mheastar go hoibiachtúil amhail dath, dearadh, feidhmíocht theicniúil, a thabhairt do shubstráit teicstíle ar dhóigh bhuan, ag úsáid teicnící scagphriontála, rollóra, digiteacha nó aistrithe; agus

(d)

ciallaíonn ‘clódóireacht (mar oibríocht neamhspleách)’ teicníc lena ndéantar feidhm a mheastar go hoibiachtúil amhail dath, dearadh, feidhmíocht theicniúil, a thabhairt do shubstráit teicstíle ar dhóigh bhuan, ag úsáid teicnící scagphriontála, rollóra, digiteacha nó aistrithe in éineacht le dhá oibríocht ullmhúcháin nó bhailchríche ar a laghad (amhail sciúradh, tuaradh, meirsiriú, socrú teasa, ardú, cleandráil, próiseáil friotaíochta craptha, bailchríochnú buan, coirteadh tirim, tuile, deisiú agus díshnaidhmiú, bearradh, barrloscadh, próiseas aerthriomaitheora, próiseas díshnámhaithe, muilleoireacht, gaile agus friotaíochta craptha, agus coirteadh), ar choinníoll nach mó luach na n-ábhar neamhthionscnaimh uile, agus a mbaintear úsáid astu lena linn, ná 50 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha.

NÓTA 7

Lamháltais is infheidhme maidir le táirgí a bhfuil dhá ábhar teicstíle bhunúsacha nó níos mó iontu

 

1.

Chun críocha an Nóta seo, is iad seo a leanas ábhair teicstíle bhunúsacha:

(a)

síoda;

(b)

olann;

(c)

fionnadh ainmhíoch garbh;

(d)

fionnadh ainmhíoch mín;

(e)

rón;

(f)

cadás;

(g)

ábhair déanta páipéir agus páipéar;

(h)

líon;

(i)

fíorchnáib;

(j)

siúit agus snáithíní eile cáiteoige teicstíle;

(k)

siseal agus snáithíní teicstíle eile den ghéineas Agave;

(l)

cnó cócó, abacá, ráimí agus snáithíní teicstíle plandúla eile;

(m)

filiméid shintéiseacha de dhéantús an duine;

(n)

filiméid shaorga de dhéantús an duine;

(o)

filiméid seolta srutha;

(p)

snáithíní stáplacha sintéiseacha polapróipiléine de dhéantús an duine;

(q)

snáithíní stáplacha sintéiseacha poileistir de dhéantús an duine;

(r)

snáithíní stáplacha sintéiseacha polaimíde de dhéantús an duine;

(s)

snáithíní stáplacha sintéiseacha polaicrilinítríle de dhéantús an duine;

(t)

snáithíní stáplacha sintéiseacha poilimíde de dhéantús an duine;

(u)

snáithíní stáplacha sintéiseacha polaiteitreafluaireitiléine de dhéantús an duine;

(v)

snáithíní stáplacha sintéiseacha suilfíde polaifeiniléine de dhéantús an duine;

(w)

snáithíní stáplacha sintéiseacha polaiviniolclóiríde de dhéantús an duine;

(x)

snáithíní stáplacha sintéiseacha eile de dhéantús an duine;

(y)

snáithíní stáplacha saorga vioscóis de dhéantús an duine;

(z)

snáithíní stáplacha saorga eile de dhéantús an duine;

(aa)

snáth atá déanta as polúireatán atá deighilte le deighleoga solúbtha poiléitir, bídís galúnaithe nó ná bíodh;

(bb)

snáth atá déanta as polúireatán atá deighilte le deighleoga solúbtha poileistir, bídís galúnaithe nó ná bídís;

(cc)

táirgí faoi cheannteideal 56.05 (snáth miotalaithe) ina n-ionchorpraítear stiall ina bhfuil lár de scragall alúmanaim nó lár de scannán plaisteach gan beann ar é a bheith brataithe le púdar alúmanaim nó gan a bheith brataithe, gan é níos mó ná 5 mm ar leithead, atá cisealaithe trí bhíthin greamacháin thrédhearcaigh nó daite idir dhá shraith de scannán plaisteach;

(dd)

táirgí eile faoi cheannteideal 56.05;

(ee)

snáithíní gloine;

(ff)

snáithíní miotail.

 

2.

I gcás ina ndéantar tagairt don Nóta seo in Iarscríbhinn 3, ní bheidh feidhm, mar lamháltas, ag na ceanglais a leagtar amach i gColún 2 maidir le hábhair theicstíle bhunúsacha neamhthionscnaimh a mbaintear úsáid astu i dtáirgeadh táirge, ar choinníoll:

(a)

go bhfuil dhá ábhar teicstíle bhunúsacha nó níos mó sa táirge; agus

(b)

nach mó meáchan na n-ábhar teicstíle bunúsach neamhthionscnaimh, i dteannta a chéile, ná 10 % de mheáchan iomlán na n-ábhar teicstíle bunúsach go léir a úsáideadh.

Mar shampla: Le haghaidh fabraic olla atá faoi cheannteideal 51.12 ina bhfuil snáth olla atá faoi cheannteideal 51.07, snáth sintéiseach as snáithíní stáplacha atá faoi cheannteideal 55.09 agus ábhair seachas ábhair bhunúsacha teicstíle, snáth olla neamhthionscnaimh nach gcomhlíonann an ceanglas a leagtar amach in Iarscríbhinn 3, nó snáth sintéiseach neamhthionscnaimh nach gcomhlíonann an ceanglas a leagtar amach in Iarscríbhinn 3, nó teaglaim den dá rud, féadfar é a úsáid, ar choinníoll nach mó ná a meáchan iomlán ná 10 % de mheáchan na n-ábhar bunúsach teicstíle uile.

 

3.

D’ainneoin pointe (b) de mhír 2, is é 20 % an lamháltas uasta le haghaidh táirgí ina bhfuil ‘snáth atá déanta as polúireatán atá deighilte le deighleoga solúbtha poiléitir, bídís galúnaithe nó ná bídís’. Mar sin féin, ní bheidh céatadán na n-ábhar teicstíle bunúsach neamhthionscnaimh eile níos mó ná 10 %.
 

4.

D’ainneoin pointe (b) de mhír 2, is é 30 % an lamháltas uasta le haghaidh táirgí ina bhfuil ‘stiall ina bhfuil lár de scragall alúmanaim nó lár de scannán plaisteach gan beann ar é a bheith brataithe le púdar alúmanaim nó gan é a bheith brataithe, gan é níos mó ná 5 mm ar leithead, atá cisealaithe trí bhíthin greamacháin thrédhearcaigh nó daite idir dhá shraith de scannán plaisteach’. Mar sin féin, ní bheidh céatadán na n-ábhar teicstíle bunúsach neamhthionscnaimh eile níos mó ná 10 %.

NÓTA 8

Lamháltais eile is infheidhme maidir le táirgí teicstíle áirithe

 

1.

I gcás ina ndéantar tagairt don Nóta sin in Iarscríbhinn 3, féadfar ábhair theicstíle neamhthionscnaimh (seachas líneálacha agus idirlíneálacha) nach gcomhlíonann na ceanglais a leagtar amach i gColún 2 le haghaidh táirge teicstíle déanta suas a úsáid, ar choinníoll go n-aicmítear iad faoi cheannteideal nach ceannteideal an táirge é agus nach mó a luach ná 8 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha.
 

2.

Féadfar ábhair neamhthionscnaimh nach bhfuil aicmithe i gCaibidlí 50 go 63 a úsáid gan srian i dtáirgeadh táirgí teicstíle a aicmítear faoi Chaibidlí 50 go 63, bíodh teicstílí iontu nó ná bíodh.

Mar shampla: Má fhoráiltear le ceanglas a leagtar amach in Iarscríbhinn 3, go n— úsáidfear snáth, le haghaidh ítime teicstíle áirithe (amhail bríste), ní chuireann sé sin cosc ar ítimí miotail neamhthionscnaimh (ar nós cnaipí) a úsáid toisc nach n-aicmítear ítimí miotail faoi Chaibidlí 50 go 63. Níl cosc, ar an gcúis chéanna, ar fháiscíní sleamhnáin a úsáid, cé go mbíonn teicstílí i bhfáiscíní sleamhnáin de ghnáth.

 

3.

I gcás ina leagtar amach in Iarscríbhinn 3 ceanglas ina bhfuil uasluach na n-ábhar neamhthionscnaimh, cuirfear luach na n-ábhar neamhthionscnaimh nach bhfuil aicmithe faoi Chaibidlí 50 go 63 san áireamh agus luach na n-ábhar neamhthionscnaimh á ríomh.

NÓTA 9

Táirgí talmhaíochta

Táirgí talmhaíochta atá aicmithe faoi Roinn II den Chóras Comhchuibhithe agus faoi cheannteideal 24.01, táirgí a fhástar nó a bhuaintear i gcríoch Páirtí, is mar tháirgí de thionscnamh chríoch an Pháirtí sin a chaithfear leo, fiú má fhástar iad ó shíolta, bleibeanna, fréamhstoc, gearrthóga, cliatháin, beanguithe, péacáin, bachlóga nó codanna beo eile de phlandaí, a allmhairíodh ó thríú tír.


IARSCRÍBHINN 3

RIALACHA TIONSCNAIMH TÁIRGESHONRACHA

Colún 1

Córas Comhchuibhithe um Aicmiú (2017) lena n-áirítear tuairisc shonrach

Colún 2

Rialacha tionscnaimh táirgeshonracha

ROINN I

AINMHITHE BEO; TÁIRGÍ Ó AINMHITHE

Caibidil 1

Ainmhithe beo

01.01-01.06

Tá na hainmhithe go léir atá faoi Chaibidil 1 faighte go hiomlán

Caibidil 2

Feoil agus scairteach feola inite

02.01-02.10

Monarú ina bhfuil na hábhair uile atá faoi Chaibidlí 2, 1 agus 2, agus a úsáidtear ann, faighte go hiomlán

Caibidil 3

Éisc agus crústaigh, moilisc agus inveirteabraigh uisceacha eile

03.01-03.08

Monarú ina bhfuil na hábhair uile atá faoi Chaibidil 3, agus a úsáidtear ann, faighte go hiomlán

Caibidil 4

Toradh déiríochta; uibheacha éan; mil nádúrtha; táirgí inite de thionscnamh ainmhíoch, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile; táirgí inite de thionscnamh ainmhíoch, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile

04.01-04.10

Táirgeadh:

ina bhfuil na hábhair uile atá faoi Chaibidil 4, agus a mbaintear úsáid astu ann, faighte go hiomlán; agus

nach mó meáchan iomlán na n-ábhar neamhthionscnaimh faoi cheannteidil 17.01 agus 17.02, ná 20 % de mheáchan an táirge.

Caibidil 5

Táirgí inite de thionscnamh ainmhíoch, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile;

05.01-05.11

Monarú as ábhair [neamhthionscnaimh] atá faoi aon cheannteideal.

ROINN II

TÁIRGÍ PLANDÚLA

Caibidil 6

Crainn bheo agus plandaí eile; bleibeanna, fréamhacha agus a leithéidí; bláthanna gearrtha agus duilliúr ornáideach

06.01-06.04

Monarú ina bhfuil na hábhair uile atá faoi Chaibidil 6, agus a úsáidtear ann, faighte go hiomlán

Caibidil 7

Glasraí agus fréamhacha agus tiúbair áirithe atá inite

07.01-07.14

Monarú ina bhfuil na hábhair uile atá faoi Chaibidil 7, agus a úsáidtear ann, faighte go hiomlán

Caibidil 8

Torthaí agus cnónna inite; craiceann torthaí citris nó mealbhacán

08.01-08.14

Táirgeadh ina bhfuil:

ina bhfuil na hábhair uile atá faoi Chaibidil 8, agus a mbaintear úsáid astu ann, faighte go hiomlán; agus

nach mó meáchan iomlán na n-ábhar neamhthionscnaimh faoi cheannteidil 17.01 agus 17.02, ná 20 % de mheáchan an táirge.

Caibidil 9

Caife, tae, maité agus spíosraí

09.01-09.10

Monarú as ábhair [neamhthionscnaimh] atá faoi aon cheannteideal

Caibidil 10

Gránaigh

10.01-10.08

Monarú ina bhfuil na hábhair uile atá faoi Chaibidil 10, agus a úsáidtear ann, faighte go hiomlán

Caibidil 11

Táirgí an tionscail muilleoireachta; braich; stáirsí; ionúilin; glútan cruithneachta

11.01-11.09

Monarú ina bhfuil na hábhair uile atá faoi Chaibidlí 8, 10 agus 11, faoi cheannteidil 07.01, 07.14, 23.02 agus 23.03, agus faoi fho-cheannteideal 0710.10, agus a úsáidtear ann, faighte go hiomlán

Caibidil 12

Síolta ola agus torthaí olúla; grán, síolta agus torthaí ilghnéitheacha; plandaí tionsclaíocha nó íocshláinte; cochán agus farae

12.01-12.14

CTH

Caibidil 13

Leaic; gumaí, roisíní agus súnna agus úisc glasraí eile

13.01-13.02

Táirgeadh as ábhair neamhthionscnaimh faoi aon cheannteideal nach mó meáchan iomlán na n-ábhar neamhthionscnaimh faoi cheannteidil 17.01 agus 17.02 ná 20 % de mheáchan an táirge ann.

Caibidil 14

Ábhair thrilsithe glasraí; táirgí glasraí nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile

14.01-14.04

Monarú as ábhair [neamhthionscnaimh] atá faoi aon cheannteideal

ROINN III

SAILLTE AGUS OLAÍ AINMHÍOCHA NÓ PLANDÚLA AGUS A dTÁIRGÍ SCOILTE; SAILLTE INITE ULLMHAITHE; CÉARACHA AINMHÍOCHA NÓ PLANDÚLA

Caibidil 15

Saillte agus olaí ainmhíocha nó plandúla agus a dtáirgí scoilte; saillte inite ullmhaithe; céaracha ainmhíocha nó plandúla

15.01-15.04

CTH

15.05-15.06

Monarú as ábhair [neamhthionscnaimh] atá faoi aon cheannteideal.

15.07-15.08

CTSH

15.09-15.10

Monarú ina bhfuil na hábhair glasraí uile a úsáidtear ann faighte go hiomlán

15.11-15.15

CTSH

15.16-15.17

CTH

15.18-15.19

CTSH

15.20

Monarú as ábhair [neamhthionscnaimh] atá faoi aon cheannteideal.

15.21-15.22

CTSH

ROINN IV

BIA-ÁBHAIR ULLMHAITHE; DEOCHANNA, BIOTÁILLÍ AGUS FÍNÉAGAR; TOBAC AGUS IONADAIGH TOBAC MHONARAITHE

Caibidil 16

Ullmhóidí ó fheoil, ó éisc nó ó chrústaigh, ó mhoilisc nó ó inveirteabraigh uisceacha eile

1601.00-1604.18

Monarú ina bhfuil na hábhair uile atá faoi Chaibidlí 1, 2, 3 agus 16, agus a úsáidtear ann, faighte go hiomlán (1).

1604.19

CC

1604.20

 

Ullmhóidí ó surimi

CC

Eile:

Monarú ina bhfuil na hábhair uile atá faoi Chaibidlí 3 agus 16, agus a úsáidtear ann, faighte go hiomlán (2).

1604.31-1605.69

Monarú ina bhfuil na hábhair uile atá faoi Chaibidlí 2, 3 agus 16, agus a úsáidtear ann, faighte go hiomlán

Caibidil 17

Siúcraí agus milseoga siúcra;

17.01

CTH

17.02

CTH, ar choinníoll nach mó meáchan iomlán na n-ábhar neamhthionscnaimh faoi cheannteidil 11.01 go 11.08, 17.01 agus 17.03, a mbaintear úsáid astu ann, ná 20 % de mheáchan an táirge.

17.03

CTH

17.04

 

Seacláid bhán:

CTH, ar choinníoll:

(a)

na hábhair uile i gCaibidil 4, agus a mbaintear úsáid astu ann faighte go hiomlán, agus

(b)

(i)

nach mó meáchan na n-ábhar atá faoi cheannteidil 17.01 agus 17.02 a úsáideadh lena linn ná 40 % de mheáchan an táirge deiridh; nó

(ii)

nach mó luach aon ábhar atá faoi cheannteidil 17.01 agus 17.02 a úsáidtear ann ná 30 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha.

Eile:

CTH, ar choinníoll:

ina bhfuil na hábhair uile atá faoi Chaibidil 4, agus a mbaintear úsáid astu ann, faighte go hiomlán; agus

nach mó meáchan na n-ábhar atá faoi cheannteidil 17.01 agus 17.02 a úsáideadh lena linn ná 40 % de mheáchan an táirge deiridh.

Caibidil 18

Cócó agus ullmhóidí cócó

18.01-18.05

CTH

1806.10

CTH, ar choinníoll:

ina bhfuil na hábhair uile atá faoi Chaibidil 4, agus a mbaintear úsáid astu ann, faighte go hiomlán; agus

nach mó meáchan na n-ábhar atá faoi cheannteidil 17.01 agus 17.02 a úsáideadh lena linn ná 40 % de mheáchan an táirge deiridh.

1806.20-1806.90

CTH, ar choinníoll:

(a)

na hábhair uile atá faoi Chaibidil 4, agus a mbaintear úsáid astu ann faighte go hiomlán, agus

(b)

(i)

nach mó meáchan na n-ábhar atá faoi cheannteidil 17.01 agus 17.02 a úsáideadh lena linn ná 40 % de mheáchan an táirge deiridh; nó

(ii)

nach mó luach aon ábhar atá faoi cheannteidil 17.01 agus 17.02 a úsáidtear ann ná 30 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha.

Caibidil 19

Ullmhóidí gránach, plúir, stáirse nó bainne; táirgí taosráin

19.01-19.05

CTH, ar choinníoll:

ina bhfuil na hábhair uile atá faoi Chaibidil 4, agus a mbaintear úsáid astu ann, faighte go hiomlán;

nach mó meáchan na n-ábhar faoi Chaibidlí 2, 3 agus 16 a úsáideadh lena linn ná 20 % de mheáchan an táirge deiridh;

nach mó meáchan na n-ábhar atá faoi cheannteidil 10.06 agus 11.08 a úsáideadh lena linn ná 20 % de mheáchan an táirge deiridh; agus

nach mó meáchan na n-ábhar atá faoi cheannteidil 17.01 agus 17.02 a úsáideadh lena linn ná 40 % de mheáchan an táirge deiridh.

Caibidil 20

Ullmhóidí glasraí, torthaí, cnónna nó codanna eile de phlandaí

20.01

CTH

20.02-20.03

Monarú ina bhfuil na hábhair uile atá faoi Chaibidil 7, agus a úsáidtear ann, faighte go hiomlán.

20.04-20.09

CTH, ar choinníoll nach mó meáchan na n-ábhar faoi cheannteidil 17.01 agus 17.02 a úsáideadh lena linn ná 40 % de mheáchan an táirge deiridh.

Caibidil 21

Ullmhóidí inite ilghnéitheacha

21.01-21.02

CTH, ar choinníoll:

ina bhfuil na hábhair uile atá faoi Chaibidil 4, agus a mbaintear úsáid astu ann, faighte go hiomlán; agus

nach mó meáchan na n-ábhar atá faoi cheannteidil 17.01 agus 17.02 a úsáideadh lena linn ná 20 % de mheáchan an táirge deiridh.

2103.10

2103.20

2103.90

mar sin féin, féadfar úsáid a bhaint as plúr mustaird nó min mhustaird nó mustard ullmhaithe neamhthionscnaimh.

2103.30

Monarú as ábhair [neamhthionscnaimh] atá faoi aon cheannteideal.

21.04-21.06

CTH, ar choinníoll:

na hábhair uile i gCaibidil 4, agus a mbaintear úsáid astu ann faighte go hiomlán, agus

nach mó meáchan na n-ábhar atá faoi cheannteidil 17.01 agus 17.02 a úsáideadh lena linn ná 20 % de mheáchan an táirge deiridh.

Caibidil 22

Deochanna, biotáillí agus fínéagar

22.01-22.06

CTH, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteidil 22.07 go 22.08, ar choinníoll:

go bhfuil na hábhair uile atá faoi fho-cheannteidil 0806.10, 2009.61, 2009.69 agus a úsáidtear ann, faighte go hiomlán;

go bhfuil na hábhair uile i gCaibidil 4, agus a mbaintear úsáid astu ann faighte go hiomlán, agus

nach mó meáchan na n-ábhar atá faoi cheannteidil 17.01 agus 17.02 a úsáideadh lena linn ná 20 % de mheáchan an táirge deiridh.

22.07

CTH seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteideal 22.08, ar choinníoll go bhfaighfear ina n-iomláine na hábhair go léir atá faoi Chaibidil 10, fo-cheannteidil 0806.10, 2009.61 agus 2009.69 a úsáidtear.

22.08-22.09

CTH seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteidil 22.07 agus 22.08, ar choinníoll go bhfuil na hábhair uile faoi fho-cheannteidil 0806.10, 2009.61 agus 2009.69, agus a mbaintear úsáid astu ann, faighte go hiomlán.

Caibidil 23

Iarmhair agus dramhaíl ó na tionscail bhia; farae ullmhaithe d’ainmhithe

23.01

CTH

2302.10-2303.10

CTH, nach mó meáchan na n-ábhar faoi Chaibidil 10 a úsáideadh lena linn ná 20 % de mheáchan an táirge deiridh.

2303.20-2308.00

CTH

23.09

CTH, ar choinníoll:

ina bhfaightear ina n-iomláine na hábhair uile de chuid Chaibidlí 2 agus 4 a úsáidtear;

nach mó meáchan na n-ábhar faoi cheannteidil 10.01 go 10.04, 10.07 go 10.08, faoi Chaibidil 11, agus faoi cheannteidil 23.02 agus 23.03 a úsáideadh lena linn ná 20 % de mheáchan an táirge deiridh; agus

nach mó meáchan na n-ábhar atá faoi cheannteidil 17.01 agus 17.02 a úsáideadh lena linn ná 20 % de mheáchan an táirge deiridh.

Caibidil 24

Tobac agus ionadaigh tobac mhonaraithe

24.01

Táirgeadh ina bhfuil na hábhair uile faoi cheannteideal 24.01 faighte go hiomlán.

2402.10

Táirgeadh ó ábhair neamhthionscnaimh faoi aon cheannteideal, ar choinníoll nach mó meáchan iomlán na n-ábhar neamhthionscnaimh faoi cheannteideal 24.01 a úsáideadh lena linn ná 30 % de mheáchan na n-ábhar faoi Chaibidil 24 a úsáideadh.

2402.20

Táirgeadh as ábhair neamhthionscnaimh faoi aon cheannteideal, nach é ceannteideal an táirge é, agus nach tobac lena chaitheamh faoi fho-cheannteideal 2403.19 é, ina bhfuil ar a laghad 10 % de mheáchan na n-ábhar uile faoi cheannteideal 24.01, agus a mbaintear úsáid astu ann, faighte go hiomlán.

2402.90

Táirgeadh ó ábhair neamhthionscnaimh faoi aon cheannteideal, ar choinníoll nach mó meáchan iomlán na n-ábhar neamhthionscnaimh faoi cheannteideal 24.01 a úsáideadh lena linn ná 30 % de mheáchan na n-ábhar faoi Chaibidil 24 a úsáideadh.

24.03

CTH, ina bhfuil ar a laghad 10 % de mheáchan na n-ábhar uile faoi cheannteideal 24.01, agus a mbaintear úsáid astu ann, faighte go hiomlán.

ROINN V

TÁIRGÍ MIANRACHA

Nóta faoin Roinn: Chun sainmhínithe ar rialacha cothrománacha próiseála a fháil laistigh den Roinn seo, féach Nóta 5 d’Iarscríbhinn 2

Caibidil 25

Salann; sulfar; ithreacha agus clocha; ábhair phlástrála, aol agus stroighin

25.01-25.30

CTH;

MaxNOM 70 % (Praghas díreach ón monarcha).

Caibidil 26

Mianta, slaig agus luaith

26.01-26.21

CTH

Caibidil 27

Breoslaí mianracha, olaí mianracha agus táirgí de thoradh a ndriogtha; substaintí biotúmanacha; céaracha mianracha

27.01-27.09

Monarú as ábhair neamhthionscnaimh atá faoi aon cheannteideal

27.10

CTH, seachas ó bhithdhíosal neamhthionscnaimh faoi fho-cheannteideal 3824.99 nó 3826.00;

déantar driogadh nó imoibriú ceimiceach, ar choinníoll go bhfuil bithdhíosal (lena n-áirítear ola glasraí hidreachóireáilte) faoi cheannteideal 27.10 agus faoi fho-cheannteidil 3824.99 agus 3826.00, agus a mbaintear úsáid as ann, faighte trí eistearúchán, trí thras-eistearúchán nó trí hidreachóireáil.

27.11-27.15

Monarú as ábhair neamhthionscnaimh atá faoi aon cheannteideal

ROINN VI

TÁIRGÍ Ó NA TIONSCAIL CHEIMICEACHA NÓ Ó NA TIONSCAIL GHAOLMHARA

Nóta faoin Roinn: Chun sainmhínithe ar rialacha cothrománacha próiseála a fháil laistigh den Roinn seo, féach Nóta 5 d’Iarscríbhinn 2

Caibidil 28

Ceimiceáin neamhorgánacha; comhdhúile orgánacha nó neamhorgánacha de mhiotail lómhara, de mhiotail tearc-chré, de dhúile radaighníomhacha nó d’iseatóip

28.01-28.53

CTSH;

Déantar imoibriú ceimiceach, íonú, meascadh agus cumasc, táirgeadh ábhar caighdeánach, athrú ar mhéid na gcáithníní, scaradh isiméirí, nó bithphróiseáil;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

Caibidil 29

Ceimiceáin orgánacha

2901.10-2905.42

CTSH;

Déantar imoibriú ceimiceach, íonú, meascadh agus cumasc, táirgeadh ábhar caighdeánach, athrú ar mhéid na gcáithníní, scaradh isiméirí, nó bithphróiseáil;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

2905.43-2905.44

CTH, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteidil 17.02 agus faoi fho-cheannteideal 3824.60.

2905.45

CTSH, mar sin féin, féadfar ábhair atá faoi aon fho-cheannteideal leis an táirge a úsáid, ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 20 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

2905.49-2942

CTSH;

Déantar imoibriú ceimiceach, íonú, meascadh agus cumasc, táirgeadh ábhar caighdeánach, athrú ar mhéid na gcáithníní, scaradh isiméirí, nó bithphróiseáil;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

Caibidil 30

Táirgí cógaisíochta

30.01-30.06

CTSH;

Déantar imoibriú ceimiceach, íonú, meascadh agus cumasc, táirgeadh ábhar caighdeánach, athrú ar mhéid na gcáithníní, scaradh isiméirí, nó bithphróiseáil;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

Caibidil 31

Leasacháin

31.01-31.04

CTH, mar sin féin, féadfar ábhair atá faoi aon cheannteideal leis an táirge a úsáid, ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 20 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

MaxNOM 40 % (Praghas díreach ón monarcha).

31.05

 

Níotráit sóidiam

Cianaimíd chailciam

Sulfáit photaisiam

Maignéisiam sulfáite potaisiam

CTH, ach mar sin féin, féadfar ábhair atá faoi aon cheannteideal leis an táirge a úsáid, ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 20 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha;

MaxNOM 40 % (Praghas díreach ón monarcha).

-Eile

CTH, ach mar sin féin, féadfar úsáid a bhaint as ábhair neamhthionscnaimh atá faoi aon cheannteideal leis an táirge, ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 20 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha, agus nach mó luach na n-ábhar neamhthionscnaimh uile, a mbaintear úsáid astu ann, ná 50 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha ann;

MaxNOM 40 % (Praghas díreach ón monarcha).

Caibidil 32

Eastóscáin súdaireachta nó ruaimneoireachta; tainniní agus a ndíorthaigh; ruaimeanna, líocha agus ábhair dhathúcháin eile; péinteanna agus vearnaisí; puití agus maisteoga eile; dúigh

32.01-32.15

CTSH;

Déantar imoibriú ceimiceach, íonú, meascadh agus cumasc, táirgeadh ábhar caighdeánach, athrú ar mhéid na gcáithníní, scaradh isiméirí, nó bithphróiseáil;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

Caibidil 33

Blátholaí agus roisíneoidí; ullmhóidí cumhradóireachta, cosmaideacha nó maisíochta

33.01

CTSH;

Déantar imoibriú ceimiceach, íonú, meascadh agus cumasc, táirgeadh ábhar caighdeánach, athrú ar mhéid na gcáithníní, scaradh isiméirí, nó bithphróiseáil;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

3302.10

CTH, mar sin féin, féadfar úsáid a bhaint as ábhair neamhthionscnaimh faoi fho-cheannteideal 3302.10, ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 20 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha.

3302.90

CTSH;

Déantar imoibriú ceimiceach, íonú, meascadh agus cumasc, táirgeadh ábhar caighdeánach, athrú ar mhéid na gcáithníní, scaradh isiméirí, nó bithphróiseáil;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

33.03

Monarú as ábhair [neamhthionscnaimh] atá faoi aon cheannteideal

33.04 -33.07

CTSH;

Déantar imoibriú ceimiceach, íonú, meascadh agus cumasc, táirgeadh ábhar caighdeánach, athrú ar mhéid na gcáithníní, scaradh isiméirí, nó bithphróiseáil;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

Caibidil 34

Gallúnach, oibreáin dhromchlaghníomhacha orgánacha, ullmhóidí níocháin, ullmhóidí bealaithe, céaracha saorga, céaracha sainullmhaithe, ullmhóidí snasúcháin nó sciúracháin, coinnle agus earraí dá samhail, taos múnlóireachta, 'déadchéaracha' agus ullmhóidí déidliachta de bhunús plástair

34.01-34.07

CTSH;

Déantar imoibriú ceimiceach, íonú, meascadh agus cumasc, táirgeadh ábhar caighdeánach, athrú ar mhéid na gcáithníní, scaradh isiméirí, nó bithphróiseáil;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

Caibidil 35

Substaintí albaimineoideacha; stáirsí modhnaithe; gliúnna; einsímí

35.01-35.04

CTH, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi Chaibidil 4.

35.05

CTH, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteideal 11.08.

35.06-35.07

CTSH;

Déantar imoibriú ceimiceach, íonú, meascadh agus cumasc, táirgeadh ábhar caighdeánach, athrú ar mhéid na gcáithníní, scaradh isiméirí, nó bithphróiseáil;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

Caibidil 36

Pléascáin; táirgí piriteicniúla; lasáin; cóimhiotail phireafóracha; ullmhóidí indóite áirithe

36.01-36.06

CTSH;

Déantar imoibriú ceimiceach, íonú, meascadh agus cumasc, táirgeadh ábhar caighdeánach, athrú ar mhéid na gcáithníní, scaradh isiméirí, nó bithphróiseáil;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

Caibidil 37

Earraí fótagrafacha nó cineamatagrafacha

37.01-37.07

CTSH;

Déantar imoibriú ceimiceach, íonú, meascadh agus cumasc, táirgeadh ábhar caighdeánach, athrú ar mhéid na gcáithníní, scaradh isiméirí, nó bithphróiseáil;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

Caibidil 38

Táirgí ceimiceacha ilghnéitheacha

38.01-38.08

CTSH;

Déantar imoibriú ceimiceach, íonú, meascadh agus cumasc, táirgeadh ábhar caighdeánach, athrú ar mhéid na gcáithníní, scaradh isiméirí, nó bithphróiseáil;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

3809.10

CTH, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteidil 11.08 agus 35.05.

3809.91-3822.00

CTSH;

Déantar imoibriú ceimiceach, íonú, meascadh agus cumasc, táirgeadh ábhar caighdeánach, athrú ar mhéid na gcáithníní, scaradh isiméirí, nó bithphróiseáil;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

38.23

Monarú as ábhair neamhthionscnaimh atá faoi aon cheannteideal

3824.10-3824.50

CTSH;

Déantar imoibriú ceimiceach, íonú, meascadh agus cumasc, táirgeadh ábhar caighdeánach, athrú ar mhéid na gcáithníní, scaradh isiméirí, nó bithphróiseáil;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

3824.60

CTH, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi fho-cheannteidil 2905.43 agus 2905.44.

3824.71-3825.90

CTSH;

Déantar imoibriú ceimiceach, íonú, meascadh agus cumasc, táirgeadh ábhar caighdeánach, athrú ar mhéid na gcáithníní, scaradh isiméirí, nó bithphróiseáil;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

38.26

Táirgeadh ina bhfaightear bithdhíosal trí thras-eistearúchán, trí eistearúchán nó trí hidreachóireáil.

ROINN VII

PLAISTIGH AGUS EARRAÍ DÍOBH; RUBAR AGUS EARRAÍ DÍOBH

Nótaí faoin Roinn: Chun sainmhínithe ar rialacha cothrománacha próiseála a fháil laistigh den Roinn seo, féach Nóta 5 d’Iarscríbhinn 2

Caibidil 39

Plaistigh agus earraí díobh

39.01-39.15

CTSH;

Déantar imoibriú ceimiceach, íonú, meascadh agus cumasc, táirgeadh ábhar caighdeánach, athrú ar mhéid na gcáithníní, scaradh isiméirí, nó bithphróiseáil;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

39.16-39.19

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

39.20

CTSH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

39.21-39.22

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

3923.10-3923.50

CTSH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

3923.90-3925.90

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

39.26

CTSH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

Caibidil 40

Rubar agus earraí díobh

40.01-40.11

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

4012.11-4012.19

CTSH;

Atráchtadh bonn caite

4012.20-4017.00

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

ROINN VIII

SEITHÍ AGUS CRAICNE AMHA, LEATHAR, FIONNADHSHEITHÍ AGUS NITHE ASTU; DIALLATRA AGUS ÚMACHA; EARRAÍ TAISTIL, MÁLAÍ LÁIMHE AGUS COIMEÁDÁIN DÁ SAMHAIL; NITHE DÉANTA AS INNE AINMHITHE (SEACHAS INNE SEIRICEÁIN)

Caibidil 41

Seithí agus craicne amha (seachas craicne fionnaidh) agus leathar;

41.01-4104.19

CTH

4104.41-4104.49

CTSH, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh atá faoi cheannteidil 4104.41 go 4104.49.

4105.10

CTH

4105.30

CTSH

4106.21

CTH

4106.22

CTSH

4106.31

CTH

4106.32-4106.40

CTSH

4106.91

CTH

4106.92

CTSH

41.07-41.13

CTH, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi fho-cheannteidil 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 agus 4106.92. Féadfar úsáid a bhaint as ábhair neamhthionscnaimh faoi fho-cheannteidil 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 nó 4106.92, áfach, ar choinníoll go ndéantar oibríocht athshúdaireachta orthu.

4114.10

CTH

4114.20

CTH, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi fho-cheannteidil 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 agus 4107; Féadfar úsáid a bhaint as ábhair neamhthionscnaimh faoi fho-cheannteidil 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 agus 41.07, áfach, ar choinníoll go ndéantar oibríocht athshúdaireachta orthu.

41.15

CTH

Caibidil 42

Earraí leathair; diallatra agus úmacha; earraí taistil, málaí láimhe agus coimeádáin dá samhail; nithe déanta as inne ainmhithe (seachas inne seiriceáin)

42.01-42.06

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

Caibidil 43

Craicne fionnaidh agus fionnadh saorga; earraí atá monaraithe astu

4301.10-4302.20

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

4302.30

CTSH

43.03-43.04

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

ROINN IX

ADHMAD AGUS EARRAÍ ADHMAID; FIOGHUAL; CORC AGUS EARRAÍ COIRC; DÉANTÁIN (EARRAÍ MONARAITHE) DE CHOCHÁN, D’EASPARTÓ NÓ D’ÁBHAIR DUALAITHE EILE; CIS-EARRAÍ AGUS EARRAÍ CAOLADÓIREACHTA

Caibidil 44

Adhmad agus earraí adhmaid; fioghual

44.01-44.21

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

Caibidil 45

Corc agus earraí coirc

45.01-45.04

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

Caibidil 46

Déantáin de chochán, d’easpartó nó d’ábhair dualaithe eile; cis-earraí agus earraí caoladóireachta

46.01-46.02

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

ROINN X

LAÍON ADHMAID NÓ ÁBHAIR SHNÁITHÍNEACHA CHEALLALÓSACHA EILE; PÁIPÉAR ATHSHLÁNAITHE NÓ CAIRTCHLÁR ATHSHLÁNAITHE (ATÁ DÉANTA AS DRAMHAÍL AGUS FUÍOLL); PÁIPÉAR AGUS CAIRTCHLÁR AGUS NITHE DÉANTA ASTU

Caibidil 47

Laíon adhmaid nó ábhair shnáithíneacha cheallalósacha eile; páipéar athshlánaithe nó cairtchlár athshlánaithe (dramhaíl agus fuíoll)

47.01-47.07

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

Caibidil 48

Páipéar agus cairtchlár; nithe atá déanta as laíon páipéir, as páipéar nó as cairtchlár

48.01-48.23

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

Caibidil 49

Leabhair chlóite, nuachtáin, pictiúir agus táirgí eile de chuid na tionsclaíochta;

clódóireachta; lámhscríbhinní, clóscríbhinní agus pleananna

49.01-49.11

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

ROINN XI

TEICSTÍLÍ AGUS NITHE TEICSTÍLE

Nóta roinne: Chun sainmhínithe ar théarmaí a mbaintear úsáid astu maidir le lamháltais is infheidhme maidir le táirgí áirithe atá déanta as ábhair theicstíle, féach Nótaí 6, 7 agus 8 d’Iarscríbhinn 2

Caibidil 50

Síoda

50.01-50.02

CTH

50.03

 

Cardáilte nó cíortha:

Dramhshíoda a chardáil nó a chíoradh

Eile:

CTH

50.04-50.05

Sníomh snáithíní nádúrtha

Easbhrú snátha filiméid leanúnaigh de dhéantús an duine maille le sníomh

Easbhrú snátha filiméid leanúnaigh de dhéantús an duine maille le casadh

Casadh maille le haon oibríocht mheicniúil

50.06

 

Snáth síoda agus snáth a sníomhadh as dramhshíoda

Sníomh snáithíní nádúrtha

Easbhrú snátha filiméid leanúnaigh de dhéantús an duine maille le sníomh

Easbhrú snátha filiméid leanúnaigh de dhéantús an duine maille le casadh

Casadh maille le haon oibríocht mheicniúil

Inne péisteanna síoda:

CTH

50.07

Sníomh snáithíní nádúrtha agus/nó snáithíní stáplacha de dhéantús an duine maille le fíodóireacht;

Easbhrú snátha filiméid de dhéantús an duine maille le fíodóireacht;

Casadh nó aon oibríocht mheicniúil maille le fíodóireacht;

Fíodóireacht maille le ruaimniú;

Ruaimniú snátha maille le fíodóireacht;

Fíodóireacht maille le clódóireacht;

Clódóireacht (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

Caibidil 51

Olann, fionnadh ainmhíoch mín nó garbh; snáth róin agus fabraic fhite

51.01-51.05

CTH

51.06-51.10

Sníomh snáithíní nádúrtha;

Easbhrú snáithíní de dhéantús an duine maille le sníomh;

Casadh maille le haon oibríocht mheicniúil.

51.11-51.13

Sníomh snáithíní nádúrtha agus/nó snáithíní stáplacha de dhéantús an duine maille le fíodóireacht;

Easbhrú snátha filiméid de dhéantús an duine maille le fíodóireacht;

Fíodóireacht maille le ruaimniú;

Ruaimniú snátha maille le fíodóireacht;

Fíodóireacht maille le clódóireacht;

Clódóireacht (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

Caibidil 52

Cadás

52.01-52.03

CTH

52.04-52.07

Sníomh snáithíní nádúrtha;

Easbhrú snáithíní de dhéantús an duine maille le sníomh;

Casadh maille le haon oibríocht mheicniúil.

52.08-52.12

Sníomh snáithíní nádúrtha agus/nó snáithíní stáplacha de dhéantús an duine maille le fíodóireacht;

Easbhrú snátha filiméid de dhéantús an duine maille le fíodóireacht;

Casadh nó aon oibríocht mheicniúil maille le fíodóireacht;

Fíodóireacht maille le ruaimniú nó bratú nó lannú;

Ruaimniú snátha maille le fíodóireacht;

Fíodóireacht maille le clódóireacht;

Clódóireacht (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

Caibidil 53

Snáithíní teicstíle plandúla eile; snáth páipéir agus fabraicí fite de shnáth páipéir

53.01-53.05

CTH

53.06-53.08

Sníomh snáithíní nádúrtha;

Easbhrú snáithíní de dhéantús an duine maille le sníomh;

Casadh maille le haon oibríocht mheicniúil.

53.09-53.11

Sníomh snáithíní nádúrtha agus/nó snáithíní stáplacha de dhéantús an duine maille le fíodóireacht;

Easbhrú snátha filiméid de dhéantús an duine maille le fíodóireacht;

Fíodóireacht maille le ruaimniú nó bratú nó lannú;

Ruaimniú snátha maille le fíodóireacht;

Fíodóireacht maille le clódóireacht;

Clódóireacht (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

Caibidil 54

Filiméid de dhéantús an duine; stiallacha agus a leithéidí, d’ábhair theicstíle de dhéantús an duine

54.01-54.06

Sníomh snáithíní nádúrtha;

Easbhrú snáithíní de dhéantús an duine maille le sníomh;

Casadh maille le haon oibríocht mheicniúil.

54.07-54.08

Sníomh snáithíní nádúrtha agus/nó snáithíní stáplacha de dhéantús an duine maille le fíodóireacht;

Easbhrú snátha filiméid de dhéantús an duine maille le fíodóireacht;

Ruaimniú snátha maille le fíodóireacht;

Fíodóireacht maille le ruaimniú nó bratú nó lannú;

Casadh nó aon oibríocht mheicniúil maille le fíodóireacht;

Fíodóireacht maille le clódóireacht;

Clódóireacht (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

Caibidil 55

Snáithíní stáplacha de dhéantús an duine

55.01-55.07

Easbhrú snáithíní filiméid de dhéantús an duine.

55.08-55.11

Sníomh snáithíní nádúrtha;

Easbhrú snáithíní de dhéantús an duine maille le sníomh;

Casadh maille le haon oibríocht mheicniúil.

55.12-55.16

Sníomh snáithíní nádúrtha agus/nó snáithíní stáplacha de dhéantús an duine maille le fíodóireacht;

Easbhrú snátha filiméid de dhéantús an duine maille le fíodóireacht;

Casadh nó aon oibríocht mheicniúil maille le fíodóireacht;

Fíodóireacht maille le ruaimniú nó bratú nó lannú;

Ruaimniú snátha maille le fíodóireacht;

Fíodóireacht maille le clódóireacht;

Clódóireacht (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

Caibidil 56

Flocas, feilt agus ábhair neamhfhite; snáth speisialta; sreangán, téadra, rópaí agus cáblaí agus earraí díobh

56.01

Sníomh nó nascadh snáithíní nádúrtha;

Easbhrú snáithíní de dhéantús an duine maille le sníomh nó nascadh;

Flocasú maille le ruaimniú nó le priontáil;

Bratú, flocasú, lannú nó miotalú maille le dhá oibríocht ullmhúcháin nó bailchríche ar a laghad (amhail cleandráil, próiseáil craptha friotaíochta, socrú teasa, bailchríochnú buan) ar choinníoll nach mó luach na n-ábhar uile a úsáideadh lena linn ná 50 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha.

56.02

 

Feilt seoil snáthaide

Easbhrú snáithíní de dhéantús an duine maille le déanamh fabraice,

filiméad polapróipiléine neamhthionscnaimh faoi cheannteideal 54.02;

snáithíní polapróipiléine neamhthionscnaimh faoi cheannteideal 55.03 nó 55.06;

barrach filiméid polapróipiléine atá faoi cheannteideal 55.01,

inar lú ná 9 ndeiciteics ainmníocht gach filiméid nó snáithín aonair a fhéadfar a úsáid, ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 40 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

Fabraic neamhfhite amháin i gcás feilt de dhéantús snáithíní nádúrtha

Eile:

Easbhrú snáithíní de dhéantús an duine maille le déanamh fabraice,

Fabraic neamhfhite amháin i gcás feilt de dhéantús snáithíní nádúrtha

5603.11-5603.14

Táirgeadh as

as filiméid atá dírithe ó thaobh an treo de nó atá dírithe go randamach; nó

substaintí nó polaiméirí nádúrtha nó de dhéantús an duine,

trína nascadh, ina dhiaidh sin sa dá chás, le fabraic neamhfhite

560391-5603.94

Táirgeadh as

snáithíní stáplacha atá dírithe ó thaobh an treo de nó atá dírithe go randamach; nó

snáth mionghearrtha nádúrtha nó de dhéantús an duine,

trína nascadh, ina dhiaidh sin sa dá chás, le fabraic neamhfhite.

5604.10

Monarú as snáithe nó corda rubair, nach bhfuil clúdaithe le teicstíl.

5604.90

Sníomh snáithíní nádúrtha;

Easbhrú snáithíní de dhéantús an duine maille le sníomh;

Casadh maille le haon oibríocht mheicniúil.

56.05

Sníomh snáithíní nádúrtha agus/nó snáithíní stáplacha de dhéantús an duine;

Easbhrú snáithíní de dhéantús an duine maille le sníomh;

Casadh maille le haon oibríocht mheicniúil.

56.06

Easbhrú snáithíní de dhéantús an duine maille le sníomh;

Casadh maille le galúnú;

Sníomh snáithíní nádúrtha agus/nó snáithíní stáplacha de dhéantús an duine;

Flocas a chur ar ábhar maille le ruaimniú.

56.07-56.09

Sníomh snáithíní nádúrtha

Easbhrú snáithíní de dhéantús an duine maille le sníomh

Caibidil 57

Cairpéid agus clúdaigh urláir theicstíle eile

Nóta caibidle: Féadfar úsáid a bhaint as fabraic neamhthionscnaimh shiúite mar thaca le haghaidh táirgí den Chaibidil seo.

57.01-57.05

Sníomh snáithíní nádúrtha agus/nó snáithíní stáplacha de dhéantús an duine maille le fíodóireacht nó le caitíniú;

Easbhrú snátha filiméid de dhéantús an duine maille le fíodóireacht nó le caitíniú;

Monarú as snáth coighre nó snáth sisil, nó snáth siúite nó snáth vioscósach arna shníomh ar fháinne clasaiceach;

Caitíniú maille le ruaimniú nó le clódóireacht;

Easbhrú snátha filiméid de dhéantús an duine maille le fíodóireacht nó le caitíniú;

Flocasú maille le ruaimniú nó le priontáil;

Easbhrú snáithíní de dhéantús an duine maille le teicnící neamhfhite lena n-áirítear puinseáil le snáthaid.

Caibidil 58

Fabraicí fite speisialta; fabraicí teicstíle stothacha; lása; taipéisí; ciumhsóga; earraí bróidnéireachta

58.01-58.04

Sníomh snáithíní nádúrtha agus/nó snáithíní stáplacha de dhéantús an duine maille le fíodóireacht nó le caitíniú;

Easbhrú snátha filiméid de dhéantús an duine maille le fíodóireacht nó le caitíniú;

Fíodóireacht maille le ruaimniú nó le flocasú nó le bratú nó le lannú nó le miotalú;

Caitíniú maille le ruaimniú nó le clódóireacht;

Flocasú maille le ruaimniú nó le priontáil;

Ruaimniú snátha maille le fíodóireacht;

Fíodóireacht maille le clódóireacht;

Clódóireacht (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

58.05

CTH

58.06-58.09

Sníomh snáithíní nádúrtha agus/nó snáithíní stáplacha de dhéantús an duine maille le fíodóireacht nó le caitíniú;

Easbhrú snátha filiméid de dhéantús an duine maille le fíodóireacht nó le caitíniú;

Fíodóireacht maille le ruaimniú nó le flocasú nó le bratú nó le lannú nó le miotalú;

Caitíniú maille le ruaimniú nó le clódóireacht;

Flocasú maille le ruaimniú nó le priontáil;

Ruaimniú snátha maille le fíodóireacht;

Fíodóireacht maille le clódóireacht;

Clódóireacht (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

58.10

Bróidnéireacht nach bhfuil luach ábhar neamhthionscnaimh faoi aon cheannteideal, seachas ceannteideal an táirge, a úsáideadh lena linn níos mó ná 50 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha.

58.11

Sníomh snáithíní nádúrtha agus/nó snáithíní stáplacha de dhéantús an duine maille le fíodóireacht nó le caitíniú;

Easbhrú snátha filiméid de dhéantús an duine maille le fíodóireacht nó le caitíniú;

Fíodóireacht maille le ruaimniú nó le flocasú nó le bratú nó le lannú nó le miotalú;

Caitíniú maille le ruaimniú nó le clódóireacht;

Flocasú maille le ruaimniú nó le priontáil;

Ruaimniú snátha maille le fíodóireacht;

Fíodóireacht maille le clódóireacht;

Clódóireacht (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

Caibidil 59

Fabraicí teicstíle atá tuilte, brataithe, clúdaithe nó lannaithe; earraí teicstíle de chineál atá oiriúnach le haghaidh úsáid thionsclaíoch

59.01

Fíodóireacht maille le ruaimniú nó le flocasú nó le bratú nó le lannú nó le miotalú;

Flocasú maille le ruaimniú nó le priontáil.

59.02

 

Ina bhfuil cion ábhar teicstíle nach mó ná 90 % de réir meáchain

Fíodóireacht.

Eile:

Easbhrú snáithíní de dhéantús an duine maille le fíodóireacht.

59.03

Fíodóireacht, cniotáil nó cróiseáil maille le tuile nó le bratú nó le clúdach nó le lannú nó le miotalú;

Fíodóireacht maille le clódóireacht; nó

Clódóireacht (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

59.04

Féiliriú maille le ruaimniú, bratú, lannú nó miotalú. Is féidir fabraic shiúite neamhthionscnaimh a úsáid mar thaca;

Fíodóireacht maille le ruaimniú nó le flocasú nó le bratú nó le lannú nó le miotalú Is féidir fabraic shiúite neamhthionscnaimh a úsáid mar thaca.

59.05

 

Iad tuillte, brataithe, clúdaithe nó lannaithe le rubar, le plaistigh nó le hábhair eile

Fíodóireacht, cniotáil nó foirmiú fabraice neamhfhite maille le tuile nó le bratú nó le clúdach nó le lannú nó le miotalú.

Eile:

Sníomh snáithíní nádúrtha nó snáithíní stáplacha de dhéantús an duine maille le fíodóireacht;

Easbhrú snátha filiméid de dhéantús an duine maille le fíodóireacht;

Fíodóireacht, cniotáil nó foirmiú fabraice neamhfhite maille le ruaimniú nó le clódóireacht nó le lannú;

Fíodóireacht maille le clódóireacht;

Clódóireacht (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

59.06

 

Fabraicí cniotáilte nó cróiseáilte

Sníomh snáithíní nádúrtha agus/nó snáithíní stáplacha de dhéantús an duine maille le cniotáil nó cróiseáil;

Easbhrú snátha filiméid de dhéantús an duine maille le cniotáil nó le cróiseáil;

Cniotáil nó cróiseáil maille le rubarú; nó

Rubarú maille le dhá oibríocht ullmhúcháin nó bailchríche eile ar a laghad (amhail cleandráil, próiseáil friotaíochta craptha, socrú teasa, bailchríochnú buan) ar choinníoll nach mó luach na n-ábhar neamhthionscnaimh uile a úsáideadh lena linn ná 50 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha.

Fabraicí eile atá déanta as snáth filiméid shintéisigh, ina bhfuil, de réir meáchain, 90 % nó níos mó d’ábhair theicstíle:

Easbhrú snáithíní de dhéantús an duine maille le fíodóireacht.

Eile:

Fíodóireacht, cniotáil nó próiseas neamhfhite maille le ruaimniú nó le bratú nó le rubarú;

Ruaimniú snátha maille le fíodóireacht, cniotáil nó próiseas neamhfhite;

Rubarú maille le dhá oibríocht ullmhúcháin nó bailchríche eile ar a laghad (amhail cleandráil, próiseáil friotaíochta craptha, socrú teasa, bailchríochnú buan) ar choinníoll nach mó luach na n-ábhar neamhthionscnaimh uile a úsáideadh lena linn ná 50 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha.

59.07

Fíodóireacht nó cniotáil nó foirmiú fabraice neamhfhite maille le ruaimniú nó le clódóireacht nó le bratú nó le tuile nó le clúdach;

Flocasú maille le ruaimniú nó le priontáil;

Clódóireacht (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

59.08

 

Cochaill gháis ghealbhruthacha, tuilte

Táirgeadh as fabraic fheadánach chniotáilte nó cróiseáilte chochaill gáis.

Eile:

CTH

59.09-59.11

Sníomh snáithíní nádúrtha nó snáithíní stáplacha de dhéantús an duine maille le fíodóireacht;

Easbhrú snáithíní de dhéantús an duine maille le fíodóireacht;

Fíodóireacht maille le ruaimniú nó bratú nó lannú;

Bratú, flocasú, lannú nó miotalú maille le dhá oibríocht ullmhúcháin nó bailchríche ar a laghad (amhail cleandráil, próiseáil craptha friotaíochta, socrú teasa, bailchríochnú buan) ar choinníoll nach mó luach na n-ábhar neamhthionscnaimh uile a úsáideadh lena linn ná 50 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha.

Caibidil 60

Fabraicí cniotáilte nó cróiseáilte

60.01-60.06

Sníomh snáithíní nádúrtha nó snáithíní stáplacha de dhéantús an duine maille le cniotáil nó cróiseáil;

Easbhrú snátha filiméid de dhéantús an duine maille le cniotáil nó le cróiseáil;

Cniotáil/cróiseáil maille le ruaimniú nó le flocasú nó le bratú nó le lannú nó le clódóireacht;

Flocasú maille le ruaimniú nó le priontáil;

Ruaimniú snátha maille le cniotáil nó le cróiseáil;

Casadh nó uigeachtú maille le cniotáil/cróiseáil ar choinníoll nach mó luach na fabraice neamhchasta nó neamhuigeach neamhthionscnaimh a úsáideadh lena linn ná 50 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha.

Caibidil 61

Baill éadaigh agus gabhálais éadaigh, iad cniotáilte nó cróiseáilte

61.01-61.17

 

A fhaightear trí dhá cheann nó níos mó de phíosaí d’fhabraic chniotáilte nó chróiseáilte a gearradh ar fhoirm nó a fuarthas go díreach ar fhoirm, a fhuáil le chéile nó a chóimeáil ar shlí eile:

Cniotáil nó cróiseáil maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice.

Eile:

Sníomh snáithíní nádúrtha agus/nó snáithíní stáplacha de dhéantús an duine maille le cniotáil nó cróiseáil;

Easbhrú snátha filiméid de dhéantús an duine maille le cniotáil nó le cróiseáil; nó

Cniotáil agus cur le chéile in aon oibríocht amháin.

Caibidil 62

Baill éadaigh agus gabhálais éadaigh, gan chniotáil ná chróiseáil

62.01

Fíodóireacht maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice;

Cur le chéile lena n-áirítear an fhabraic a ghearradh tar éis chéim na clódóireachta (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

62.02

 

Bróidnithe

Fíodóireacht maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice;

Monarú as fabraic gan bhróidniú ar choinníoll nach mó luach na fabraice neamhthionscnaimh gan bhróidniú a úsáideadh lena linn ná 40 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha.

Eile:

Fíodóireacht maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice;

Cur le chéile lena n-áirítear an fhabraic a ghearradh tar éis chéim na clódóireachta (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

62.03

Fíodóireacht maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice;

Cur le chéile lena n-áirítear an fhabraic a ghearradh tar éis chéim na clódóireachta (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

62.04

 

Bróidnithe:

Fíodóireacht maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice;

Monarú as fabraic gan bhróidniú ar choinníoll nach mó luach na fabraice neamhthionscnaimh gan bhróidniú a úsáideadh lena linn ná 40 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha.

Eile:

Fíodóireacht maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice;

Cur le chéile lena n-áirítear an fhabraic a ghearradh tar éis chéim na clódóireachta (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

62.05

Fíodóireacht maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice;

Cur le chéile lena n-áirítear an fhabraic a ghearradh tar éis chéim na clódóireachta (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

62.06

 

Bróidnithe:

Fíodóireacht maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice;

Monarú as fabraic gan bhróidniú ar choinníoll nach mó luach na fabraice neamhthionscnaimh gan bhróidniú a úsáideadh lena linn ná 40 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha.

Eile:

Fíodóireacht maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice;

Cur le chéile lena n-áirítear an fhabraic a ghearradh tar éis chéim na clódóireachta (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

62.07-62.08

Fíodóireacht maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice;

Cur le chéile lena n-áirítear an fhabraic a ghearradh tar éis chéim na clódóireachta (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

62.09

 

Bróidnithe:

Fíodóireacht maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice;

Monarú as fabraic gan bhróidniú ar choinníoll nach mó luach na fabraice neamhthionscnaimh gan bhróidniú a úsáideadh lena linn ná 40 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha.

Eile:

Fíodóireacht maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice;

Cur le chéile lena n-áirítear an fhabraic a ghearradh tar éis chéim na clódóireachta (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

62.10

 

Trealamh dódhíonach d’fhabraic atá clúdaithe le scragall poileistir alúmanaim:

Fíodóireacht maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice;

Bratú nó lannú maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice, ar choinníoll nach mó luach na fabraice neamhthionscnaimh neamhbhrataithe nó neamhlannaithe, agus a mbaintear úsáid astu ann, ná 40 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha.

Eile:

Fíodóireacht maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice;

Cur le chéile lena n-áirítear an fhabraic a ghearradh tar éis chéim na clódóireachta (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

62.11

 

Baill éadaigh do mhná nó do chailíní, bróidnithe:

Fíodóireacht maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice;

Monarú as fabraic gan bhróidniú ar choinníoll nach mó luach na fabraice neamhthionscnaimh gan bhróidniú a úsáideadh lena linn ná 40 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha.

Eile:

Fíodóireacht maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice;

Cur le chéile lena n-áirítear an fhabraic a ghearradh tar éis chéim na clódóireachta (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

62.12

 

Cniotáilte nó cróiseáilte, a fhaightear trí dhá cheann nó níos mó de phíosaí d’fhabraic chniotáilte nó chróiseáilte a gearradh ar fhoirm nó a fuarthas go díreach ar fhoirm, a fhuáil le chéile nó a chóimeáil ar shlí eile:

Cniotáil maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice;

Cur le chéile lena n-áirítear an fhabraic a ghearradh tar éis chéim na clódóireachta (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

Eile:

Fíodóireacht maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice;

Cur le chéile lena n-áirítear an fhabraic a ghearradh tar éis chéim na clódóireachta (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

62.13-62.14

 

Bróidnithe

Fíodóireacht maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice;

Monarú as fabraic gan bhróidniú ar choinníoll nach mó luach na fabraice neamhthionscnaimh gan bhróidniú a úsáideadh lena linn ná 40 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha;

Cur le chéile lena n-áirítear an fhabraic a ghearradh tar éis chéim na clódóireachta (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

Eile:

Fíodóireacht maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice;

Cur le chéile lena n-áirítear an fhabraic a ghearradh tar éis chéim na clódóireachta (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

62.15

Fíodóireacht maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice;

Cur le chéile lena n-áirítear an fhabraic a ghearradh tar éis chéim na clódóireachta (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

62.16

 

Trealamh dódhíonach d’fhabraic atá clúdaithe le scragall poileistir alúmanaim:

Fíodóireacht maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice;

Bratú nó lannú maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice, ar choinníoll nach mó luach na fabraice neamhthionscnaimh neamhbhrataithe nó neamhlannaithe, agus a mbaintear úsáid astu ann, ná 40 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha.

Eile:

Fíodóireacht maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice;

Cur le chéile lena n-áirítear an fhabraic a ghearradh tar éis chéim na clódóireachta (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

62.17

 

Bróidnithe

Fíodóireacht maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice;

Monarú as fabraic gan bhróidniú ar choinníoll nach mó luach na fabraice neamhthionscnaimh gan bhróidniú a úsáideadh lena linn ná 40 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha;

Cur le chéile lena n-áirítear an fhabraic a ghearradh tar éis chéim na clódóireachta (a dhéantar mar oibríocht neamhspleách).

Trealamh dódhíonach d’fhabraic atá clúdaithe le scragall poileistir alúmanaim:

Fíodóireacht maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice;

Bratú nó lannú maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice, ar choinníoll nach mó luach na fabraice neamhthionscnaimh neamhbhrataithe nó neamhlannaithe, agus a mbaintear úsáid astu ann, ná 40 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha.

Idirlíneálacha do bhónaí agus do chufaí, iad gearrtha amach:

CTH, ar choinníoll nach mó luach na n-ábhar neamhthionscnaimh uile, agus a mbaintear úsáid astu ann, ná 40 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha.

Eile:

Fíodóireacht maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice.

Caibidil 63

Earraí teicstíle cóirithe eile; tacair; éadaí caite agus earraí teicstíle caite; ceirteacha

63.01-63.04

 

Déanta as feilt, as ábhair neamhfhite:

Foirmiú fabraice neamhfhite maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice.

Eile:

Bróidnithe

Fíodóireacht nó cniotáil/cróiseáil maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice;

Táirgeadh as fabraic gan bhróidniú (seachas fabraic chniotáilte nó chróiseáilte), ar choinníoll nach mó luach na fabraice neamhthionscnaimh gan bhróidniú, agus a mbaintear úsáid aisti lena linn, ná 40 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha.

Eile:

Cniotáil nó cróiseáil maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice.

63.05

Easbhrú snáithíní de dhéantús an duine nó sníomh snáithíní nádúrtha nó snáithíní de dhéantús an duine, maille le fíodóireacht agus le cniotáil agus le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice.

63.06

 

As ábhair neamhfhite:

Foirmiú fabraice neamhfhite maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice.

Eile:

Fíodóireacht maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice.

63.07

MaxNOM 40 % (Praghas díreach ón monarcha).

63.08

omhlíonfaidh gach ítim sa tacar an riail a mbeadh feidhm aici maidir léi mura n-áireofaí sa tacar í, ar choinníoll gur féidir earraí neamhthionscnaimh a ionchorprú, ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 15 % de phraghas an tacair díreach ón monarcha.

63.09-63.10

CTH

ROINN XII

SCÁTHANNA FEARTHAINNE AGUS SCÁTHANNA GRÉINE, BATAÍ SIÚIL, BATAÍ SUÍOCHÁIN, FUIPEANNA, FUIPEANNA MARCAÍOCHTA AGUS CODANNA DÍOBH SIN; CLEITÍ ULLMHAITHE AGUS EARRAÍ A DHÉANTAR LEO SIN; BLÁTHANNA SAORGA; EARRAÍ Ó GHRUAIG DHAONNA

Caibidil 64

Coisbhearta, loirgneáin agus a leithéidí; comhpháirteanna de na hearraí sin

64.01-64.05

Monarú as ábhair neamhthionscnaimh atá faoi aon cheannteideal, seachas as cóimeálacha d’uachtair atá greamaithe de bhoinn istigh nó de chomhpháirteanna eile de bhoinn atá faoi cheannteideal 64.06.

64.06

CTH

Caibidil 65

Ceannbhearta agus páirteanna díobh

65.01-65.07

CTH

Caibidil 66

Scáthanna fearthainne, scáthanna gréine, bataí siúil, bataí suíocháin, fuipeanna, fuipeanna marcaíochta agus páirteanna díobh

66.01-66.03

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

Caibidil 67

Cleití agus clúmh ullmhaithe agus earraí déanta de chleití nó de chlúmh; bláthanna saorga; earraí ó ghruaig dhaonna

67.01-67.04

CTH

ROINN XIII

EARRAÍ CLOICHE, PLÁSTAIR, STROIGHNE, AISPEISTE, MÍOCA NÓ ÁBHAIR CHOMHCHOSÚLA; TÁIRGÍ CEIRMEACHA; GLOINE AGUS EARRAÍ GLOINE

Caibidil 68

Earraí cloiche, plástair, stroighne, aispeiste, míoca nó ábhar comhchosúil

68.01-68.15

CTH;

MaxNOM 70 % (Praghas díreach ón monarcha).

Caibidil 69

Táirgí ceirmeacha

69.01-69.14

CTH

Caibidil 70

Gloine agus earraí gloine

70.01-70.09

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

70.10

CTH

70.11

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

70.13

CTH, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteideal 70.10.

70.14-70.20

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

ROINN XIV

PÉARLAÍ NÁDÚRTHA NÓ SAOTHRAITHE, CLOCHA LÓMHARA NÓ LEATHLÓMHARA, MIOTAIL LÓMHARA, MIOTAIL CUMHDAITHE LE MIOTAIL LÓMHARA, AGUS EARRAÍ DÍOBH; SEODRA BRÉIGE; BOINN AIRGID

Caibidil 71

Péarlaí nádúrtha nó saothraithe, clocha lómhara nó leathlómhara, miotail lómhara, miotail cumhdaithe le miotail lómhara, agus earraí díobh; seodra bréige; mona

71.01-71.05

Monarú as ábhair neamhthionscnaimh atá faoi aon cheannteideal

71.06

 

Neamhshaoirsithe:

CTH, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteidil 71.06, 71.08 agus 71.10;

Deighilt leictrealaíoch, theirmeach nó cheimiceach miotal lómhar neamhthionscnaimh faoi cheannteidil Uimh. 71.06, 71.08 nó 71.10;

miotail lómhara neamhthionscnaimh a chomhleá nó a chóimhiotalú faoi cheannteidil 71.06, 71.08 nó 71.10 lena chéile nó le táirmhiotail nó le híonú.

Leath-mhonaraithe nó i bhfoirm púdair:

Táirgeadh as miotail lómhara neamhshaoirsithe neamhthionscnaimh.

71.07

Monarú as ábhair neamhthionscnaimh atá faoi aon cheannteideal

71.08

 

Neamhshaoirsithe:

CTH, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteidil 71.06, 71.08 agus 71.10;

Deighilt leictrealaíoch, theirmeach nó cheimiceach miotal lómhar neamhthionscnaimh faoi cheannteidil Uimh. 71.06, 71.08 nó 71.10;

miotail lómhara neamhthionscnaimh a chomhleá nó a chóimhiotalú faoi cheannteidil 71.06, 71.08 nó 71.10 lena chéile nó le táirmhiotail nó le híonú.

Leath-mhonaraithe nó i bhfoirm púdair:

Táirgeadh as miotail lómhara neamhshaoirsithe neamhthionscnaimh.

71.09

Monarú as ábhair neamhthionscnaimh atá faoi aon cheannteideal.

71.10

 

Neamhshaoirsithe:

CTH, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteidil 71.06, 71.08 agus 71.10;

Deighilt leictrealaíoch, theirmeach nó cheimiceach miotal lómhar neamhthionscnaimh faoi cheannteidil Uimh. 71.06, 71.08 nó 71.10;

miotail lómhara neamhthionscnaimh a chomhleá nó a chóimhiotalú faoi cheannteidil 71.06, 71.08 nó 71.10 lena chéile nó le táirmhiotail nó le híonú.

Leath-mhonaraithe nó i bhfoirm púdair:

Táirgeadh as miotail lómhara neamhshaoirsithe neamhthionscnaimh.

71.11

Monarú as ábhair neamhthionscnaimh atá faoi aon cheannteideal.

71.12-71.18

CTH

ROINN XV

TÁIRMHIOTAIL AGUS EARRAÍ TÁIRMHIOTAIL

Caibidil 72

Iarann agus Cruach

72.01-72.06

CTH

72.07

CTH, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteideal 72.06.

72.08-72.17

CTH, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteidil 72.08 go 72.17.

72.18

CTH

72.19-72.23

CTH, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteidil 72.19 go 72.23.

72.24

CTH

72.25-72.29

CTH, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteidil 72.25 go 72.29.

Caibidil 73

Earraí iarainn nó cruach

7301.10

CC, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh atá faoi cheannteidil 72.08 go 72.17.

7301.20

CTH

73.02

CC, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh atá faoi cheannteidil 72.08 go 72.17.

73.03

CTH

73.04-73.06

CC, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh atá faoi cheannteidil 72.13 go 72.17, 72.21 go 72.23 agus 72.25 go 72.29.

73.07

 

Feistis feadáin nó píobáin atá déanta as cruach dhosmálta:

CTH, seachas ó chrotáin gaibhnithe neamhthionscnaimh; mar sin féin, féadfar crotáin ghaibhnithe neamhthionscnaimh a úsáid, ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 50 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha.

Eile:

CTH

73.08

CTH, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi fho-cheannteidil 7301.20.

7309.00-7315.19

CTH

7315.20

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

7315.81-7326.90

CTH

Caibidil 74

Copar agus earraí déanta as chopar

74.01-74.02

CTH

74.03

Monarú as ábhair [neamhthionscnaimh] atá faoi aon cheannteideal.

74.04-74.07

CTH

74.08

CTH agus MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

74.09-74.19

CTH

Caibidil 75

Nicil agus earraí déanta as nicil

75.01

CTH

75.02

Monarú as ábhair neamhthionscnaimh atá faoi aon cheannteideal

75.03-75.08

CTH

Caibidil 76

Alúmanam agus earraí déanta as alúmanam

76.01

CTH agus MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

Cóireáil theirmeach nó leictrealaíoch ó alúmanam nó dramhaíl neamh-chóimhiotalach agus fuíoll alúmanaim.

76.02

CTH

76.03-76.16

CTH agus MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha) (3).

Caibidil 78

Luaidhe agus earraí déanta as luaidhe

7801.10

Monarú as ábhair neamhthionscnaimh atá faoi aon cheannteideal.

7801.91-7806.00

CTH

Caibidil 79

Sinc agus earraí déanta as sinc

79.01-79.07

CTH

Caibidil 80

Stán agus earraí déanta as stán

80.01-80.07

CTH

Caibidil 81

Táirmhiotail eile; ceirméid; earraí díobh

81.01-81.13

Monarú as ábhair neamhthionscnaimh atá faoi aon cheannteideal.

Caibidil 82

Uirlisí, acraí, sceanra, spúnóga agus foirc, iad déanta as táirmhiotal; codanna díobh, iad déanta as táirmhiotal

8201.10-8205.70

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

8205.90

CTH, mar sin féin, féadfar úsáid a bhaint as ábhair neamhthionscnaimh faoi fho-cheannteideal 82.05, ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 15 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha.

82.06

CTH, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteidil 82.02 go 82.05; mar sin féin, féadfar uirlisí neamhthionscnaimh faoi cheannteidil 82.02 go 82.05 a ionchorprú isteach sa tacar, ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 15 % de phraghas an tacair díreach ón monarcha.

82.07-82.15

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

Caibidil 83

Earraí ilghnéitheacha as táirmhiotal

83.01-83.11

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

ROINN XVI

INNEALRA AGUS FEARAS MEICNIÚIL; TREALAMH LEICTREACH; PAIRTEANNA DÍOBH SIN; TAIFEADÁIN AGUS ATÁIRGEOIRÍ FUAIME, TAIFEADÁIN ATÁIRGEOIRÍ ÍOMHÁ AGUS FUAIME TEILIFÍSE, AGUS PÁIRTEANNA AGUS GABHÁLAIS DEN SÓRT SIN EARRAÍ

Caibidil 84

Imoibreoirí núicléacha, coirí, innealra agus fearais mheicniúla; páirteanna díobh

84.01-84.06

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

84.07-84.08

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

84.09-84.12

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

8413.11-8415.10

CTSH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

8415.20

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

8415.81-8415.90

CTSH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

84.16-84.20

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

84.21

CTSH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

84.22-84.24

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

84.25-84.30

CTH, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteideal 84.31;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

84.31-84.43

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

84.44-84.47

CTH, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteideal 84.48;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

84.48-84.55

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

84.56-84.65

CTH, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteideal 84.66;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

84.66-84.68

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

84.70-84.72

CTH, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteideal 84.73;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

84.73-84.78

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

8479.10-8479.40

CTSH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

8479.50

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

8479.60-8479.82

CTSH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

8479.89

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

8479.90

CTSH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

84.80

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

84.81

CTSH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

84.82-84.87

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

Caibidil 85

Innealra agus trealamh leictreach agus páirteanna díobh; taifeadáin agus atáirgeoirí fuaime, taifeadáin agus atáirgeoirí íomhánna agus fuaime teilifíse, agus páirteanna d’earraí den sórt sin agus gabhálais díobh

85.01-85.02

CTH, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteideal 85.03;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

85.03-85.06

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

85.07

 

Taisc-cheallraí ina bhfuil ceall ceallraí nó modúl ceallra amháin nó níos mó agus an ciorcadra chun iad a idirnascadh eatarthu féin,

dá ngairtear 'pacaí ceallraí' go minic, de chineál a úsáidtear mar phríomhfhoinse cumhachta leictrí chun feithiclí faoi cheannteidil 87.02, 87.03 agus 87.04 a thiomáint

CTH seachas ábhair chatóid ghníomhacha neamhthionscnaimh;

MaxNOM 30 % (Praghas díreach ón monarcha) (4).

Cealla ceallraí agus páirteanna díobh, atá ceaptha lena n-ionchorprú i gcnuasaitheoir leictreach de chineál a úsáidtear mar phríomhfhoinse cumhachta leictrí chun feithiclí atá faoi cheannteidil 87.02, 87.03 agus 87.04 a thiomáint

CTH seachas ábhair chatóid ghníomhacha neamhthionscnaimh;

MaxNOM 35 % (Praghas díreach ón monarcha) (5)

eile

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

85.08-85.18

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

85.19-85.21

CTH, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteideal 85.22;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

85.22-85.23

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

85.25-85.27

CTH, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteideal 85.29;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

85.28-85.34

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

85.35-85.37

CTH, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteideal 85.38;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

8538.10-8541.90

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

8542.31-8542.39

CTH;

Go rachfar i mbun scaipeadh ar ábhair neamhthionscnaimh;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

8542.90-8543.90

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

85.44-85.48

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

ROINN XVII

FEITHICLÍ, AERÁRTHAÍ, SOITHÍ AGUS TREALAMH IOMPAIR GAOLMHAR

Caibidil 86

Innill iarnróid nó trambhealaigh, rothstoc agus páirteanna díobh; daingneáin riain iarnróid nó trambhealaigh agus feistis agus páirteanna díobh; trealamh comharthaíochta tráchta meicniúil de gach cineál (lena n-áirítear leictrimheicniúil)

86.01-86.09

CTH, seachas ó ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteideal 86.07;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

Caibidil 87

Feithiclí seachas rothstoc iarnróid nó trambhealaigh, agus páirteanna agus gabhálais díobh

87.01

MaxNOM 45 % (Praghas díreach ón monarcha).

87.02-87.04

 

feithiclí eile, ina bhfuil inneall loiní frithingeacha dócháin inmheánaigh spréach-adhainte agus mótar leictreach araon mar mhótair le haghaidh tiomána, agus a d’fhéadfaí a luchtú trína gceangal le foinse sheachtrach cumhachta leictreachais ('hibrid inluchtaithe');

feithiclí eile, ina bhfuil mótar leictreach, agus é sin amháin, le haghaidh tiomána

Ní mór go mbeidh MaxNOM 45 % (Praghas díreach ón monarcha) agus pacáistí ceallraí atá faoi cheannteideal 85.07 de chineál a úsáidtear mar phríomhfhoinse cumhachta leictrí chun an fheithicil a thiomáint de thionscnamh (6).

eile

MaxNOM 45 % (Praghas díreach ón monarcha) (7).

87.05-87.07

MaxNOM 45 % (Praghas díreach ón monarcha).

87.08-87.11

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

87.12

MaxNOM 45 % (Praghas díreach ón monarcha).

87.13-87.16

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

Caibidil 88

Aerárthaí, spásárthaí, agus páirteanna díobh

88.01-88.05

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

Caibidil 89

Longa, báid agus déanmhais snámha

89.01-89.08

CC;

MaxNOM 40 % (Praghas díreach ón monarcha).

ROINN XVIII

IONSTRAIMÍ AGUS GAIRIS OPTÚLA, FHÓTAGRAFACHA, CHINEAMATAGRAFACHA, TOMHAIS, SEICEÁLA, BHEACHT-TOMHAIS, LEIGHIS NÓ MHÁINLIACHTA; CLOIG AGUS UAIREADÓIRÍ; GLÉASANNA CEOIL; PÁIRTEANNA AGUS GABHÁLAIS DÍOBH SIN

Caibidil 90

Ionstraimí agus gairis optúla, fhótagrafacha, chineamatagrafacha, tomhais, seiceála, bheacht-tomhais, leighis nó mháinliachta; páirteanna agus gabhálais díobh sin

9001.10-9001.40

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

9001.50

TH; An lionsa leathchríochnaithe a dhromchlú chun lionsaí ceartaithe optúla a dhéanamh díobh, ar lionsaí iad atá beartaithe le feistiú ar phéire spéaclaí;

Bratú na lionsa trí chóireálacha iomchuí chun an radharc a fheabhsú agus chun cosaint an té a chaitheann a áirithiú;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

9001.90-9033.00

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

Caibidil 91

Cloig agus uaireadóirí agus páirteanna díobh

91.01-91.14

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

Caibidil 92

Gléasanna ceoil; páirteanna agus gabhálais d’earraí den sórt sin

92.01-92.09

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

ROINN XIX

AIRM AGUS ARMLÓN; PÁIRTEANNA AGUS GABHÁLAIS DÍOBH SIN

Caibidil 93

Airm agus armlón; páirteanna agus gabhálais díobh sin

93.01-93.07

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

ROINN XX

EARRAÍ MONARAITHE ILGHNÉITHEACHA

Caibidil 94

Troscán; Troscán; cóir leapa, tochtanna, tacaí tochta, cúisíní agus feistis líonta dá samhail; lampaí agus feistis soilse, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile; comharthaí soilsithe, ainmchláir shoilsithe agus a leithéidí; foirgnimh réamhdhéanta

94.01-94.06

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

Caibidil 95

Bréagáin, cluichí agus gairis spóirt; páirteanna agus gabhálais díobh sin

95.03-95.08

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

Caibidil 96

Earraí monaraithe ilghnéitheacha

96.01-96.04

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

96.05

Comhlíonfaidh gach ítim sa tacar an riail a mbeadh feidhm aici maidir léi mura n-áireofaí sa tacar í, ar choinníoll gur féidir earraí neamhthionscnaimh a ionchorprú, ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 15 % de phraghas an tacair díreach ón monarcha .

96.06-9608.40

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

9608.50

Comhlíonfaidh gach ítim sa tacar an riail a mbeadh feidhm aici maidir léi mura n-áireofaí sa tacar í, ar choinníoll gur féidir earraí neamhthionscnaimh a ionchorprú, ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 15 % de de phraghas an tacair díreach ón monarcha.

9608.60-96.20

CTH;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha).

ROINN XXI

SAOTHAIR EALAÍNE, EARRAÍ BAILITHEORÍ AGUS SEANDACHTAÍ

Caibidil 97

Saothair ealaíne, earraí bailitheoirí agus seandachtaí

97.01-97.06

CTH


(1)  Féadfar tuinníní, an tuinnín aigéanach agus an tuinnín beag (Sarda spp.) atá ullmhaithe nó leasaithe, ina n-iomláine nó i bpíosaí (seachas i bhfoirm mionaithe) atá aicmithe faoi fho-cheannteideal 1604.14 a mheas mar ábhair thionscnaimh faoi rialacha tionscnaimh táirgeshonracha malartacha laistigh de chuótaí bliantúla mar a shonraítear in Iarscríbhinn 4.

(2)  Féadfar tuinníní, tuinnín aigéanach agus iasc eile den ghéineas Euthynnus atá ullmhaithe nó leasaithe (seachas ina n-iomláine nó i bpíosaí) atá aicmithe faoi fho-cheannteideal 1604.20 a mheas mar ábhair tionscnaimh faoi rialacha tionscnaimh táirgeshonracha malartacha laistigh de chuótaí bliantúla mar a shonraítear in Iarscríbhinn 4.

(3)  Féadfar táirgí alúmanaim áirithe a mheas mar nithe a thionscnaítear faoi rialacha tionscnaimh malartacha atá sonrach ó thaobh an táirge le cuótaí bliantúla mar a shainmhítear in Iarscríbhinn 4.

(4)  Don tréimhse ó theacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe seo go dtí an 31 Nollaig 2026, beidh feidhm ag rialacha malartacha tionscnaimh táirgeshonracha, mar a shonraítear in Iarscríbhinn ORIG-2B [Rialacha Idirthréimhseacha táirgeshonracha do Thaisceoirí Leictreacha agus d'Fheithiclí Leictreacha].

(5)  Don tréimhse ó theacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe seo go dtí an 31 Nollaig 2026, beidh feidhm ag rialacha malartacha tionscnaimh atá sonrach ó thaobh an táirge de, mar a shonraítear in Iarscríbhinn 5.

(6)  Don tréimhse ó theacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe seo go dtí an 31 Nollaig 2026, beidh feidhm ag rialacha malartacha tionscnaimh táirgeshonracha, mar a shonraítear in Iarscríbhinn 5.

(7)  I gcás feithiclí hibrideacha ina bhfuil inneall dócháin inmheánaigh agus mótar leictreach araon mar mhótair le haghaidh tiomána, seachas na feithiclí sin ar féidir iad a luchtú trína gcur le foinse sheachtrach cumhachta leictrí, beidh feidhm ag rialacha tionscnaimh malartacha táirgeshonracha don tréimhse ó theacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe seo go dtí an 31 Nollaig 2026, mar a shonraítear in Iarscríbhinn 5.


IARSCRÍBHINN 4

CUÓTAÍ TIONSCNAIMH AGUS ROGHANNA MALARTACHA AR NA RIALACHA TIONSCNAIMH TÁIRGESHONRACHA IN IARSCRÍBHINN 3

Forálacha coiteanna

1.

I gcás na dtáirgí atá liostaithe sna táblaí thíos, is malairtí ar na rialacha comhfhreagracha tionscnaimh iad na rialacha a leagtar amach in Iarscríbhinn 3,, laistigh de theorainneacha an chuóta bhliantúil is infheidhme.

2.

I ráiteas maidir le tionscnamh a dhéanfar de bhun na hIarscríbhinne seo beidh an ráiteas seo a leanas: ‘Cuótaí tionscnaimh – Táirge de thionscnamh i gcomhréir le hIarscríbhinn 4’.

3.

San Aontas, déanfaidh an Coimisiún Eorpach bainistiú ar aon chainníocht dá dtagraítear san Iarscríbhinn seo, agus déanfaidh sé gach beart riaracháin a mheasann sé a bheith inmholta dá mbainistíocht éifeachtúil i ndáil leis an reachtaíocht is infheidhme de chuid an Aontais.

4.

Sa Ríocht Aontaithe, déanfaidh a húdarás custaim bainistiú ar aon chainníocht dá dtagraítear san Iarscríbhinn seo, agus déanfaidh sé gach gníomhaíocht riaracháin a mheasann sé a bheith inmholta dá mbainistiú éifeachtúil i ndáil leis an reachtaíocht is infheidhme sa Ríocht Aontaithe.

5.

Bainisteoidh an Páirtí allmhairiúcháin na cuótaí tionscnaimh ar bhonn tús freastail ar an gceann is túisce agus ríomhfaidh sé cainníocht na dtáirgí arna n-iontráil faoi na cuótaí tionscnaimh sin ar bhonn allmhairí an Pháirtí sin.

ROINN 1

Leithdháileadh cuótaí bliantúil do thuinníní cannaithe

Aicmiú córas comhchuibhithe (2017)

Tuairisc ar an táirge

Riail mhalartach atá sonrach ó thaobh an táirge de

Cuóta bliantúil d’onnmhairí ón Aontas chuig an Ríocht Aontaithe

(glanmheáchan)

Cuóta bliantúil d’onnmhairí ón Ríocht Aontaithe go dtí an tAontas

(glanmheáchan)

1604.14

Tuinníní ullmhaithe nó leasaithe, boiníotó aigéineach agus boiníotó (Sarda spp.), iomlán nó i bpíosaí (seachas i bhfoirm mhionaithe)

CC

3 000  tona

3 000  tona

1604.20

Éisc eile ullmhaithe nó leasaithe

 

Ó thuinnín, boiníotó aigéanach nó ó iasc eile den ghéineas Euthynnus (seachas iomlán nó i bpíosaí)

CC

4 000  tona

4 000  tona

Ó éisc eile

-

-

-

ROINN 2

Leithdháileadh cuótaí bliantúil do tháirgí alúmanaim (1)

Tábla 1

Cuótaí is infheidhme ón 1 Eanáir 2021 go dtí an 31 Nollaig 2023

Aicmiú córas comhchuibhithe (2017)

Tuairisc ar an táirge

Riail mhalartach atá sonrach ó thaobh an táirge de

Cuóta bliantúil d’onnmhairí ón Aontas chuig an Ríocht Aontaithe

(glanmheáchan)

Cuóta bliantúil d’onnmhairí ón Ríocht Aontaithe go dtí an tAontas

(glanmheáchan)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16

Táirgí alúmanaim agus earraí alúmanaim (gan sreang alúmanaim agus scragall alúmanaim a áireamh)

CTH

95 000  tona

95 000  tona

76.05

Sreang alúmanaim

CTH seachas ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteideal 76.04

76.07

Scragall alúmanaim

CTH seachas ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteideal 76.06

 

Tábla 2

Cuótaí is infheidhme ón 1 Eanáir 2024 go dtí an 31 Nollaig 2026

Aicmiú córas comhchuibhithe (2017)

Tuairisc ar an táirge

Riail mhalartach atá sonrach ó thaobh an táirge de

Cuóta bliantúil d’onnmhairí ón Aontas chuig an Ríocht Aontaithe

(glanmheáchan)

Cuóta bliantúil d’onnmhairí ón Ríocht Aontaithe go dtí an tAontas

(glanmheáchan)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16

Táirgí alúmanaim agus earraí alúmanaim (gan sreang alúmanaim agus scragall alúmanaim a áireamh)

CTH

72 000  tona

72 000  tona

76.05

Sreang alúmanaim

CTH seachas ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteideal 76.04

76.07

Scragall alúmanaim

CTH seachas ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteideal 76.06

 

Tábla 3

Cuótaí is infheidhme ón 1 Eanáir 2027 ar aghaidh

Aicmiú córas comhchuibhithe (2017)

Tuairisc ar an táirge

Riail mhalartach atá sonrach ó thaobh an táirge de

Cuóta bliantúil d’onnmhairí ón Aontas chuig an Ríocht Aontaithe

(glanmheáchan)

Cuóta bliantúil d’onnmhairí ón Ríocht Aontaithe go dtí an tAontas

(glanmheáchan)

76.04

Barraí, slata agus próifílí alúmanaim

CTH

57 500  tona

57 500  tona

76.06

Plátaí, leatháin agus stiallacha alúmanaim, ar tiús níos mó ná 0,2 mm

CTH

76.07

Scragall alúmanaim

CTH seachas ábhair neamhthionscnaimh faoi cheannteideal 76.06

Athbhreithniú ar chuótaí do tháirgí alúmanaim i dTábla 3 i Roinn 2

1.

Tráth nach luaithe ná 5 bliana ó theacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe seo agus tráth nach luaithe ná 5 bliana ó chur i gcrích aon athbhreithnithe dá dtagraítear sa mhír seo, déanfaidh an Coiste Comhpháirtíochta Trádála, arna iarraidh sin do cheachtar Páirtí agus cúnamh á fháil aige ón gCoiste Speisialaithe Trádála um Chomhar Custaim agus um Rialacha Tionscnaimh, athbhreithniú ar na cuótaí alúmanaim atá i dTábla 3 i Roinn 2.

2.

Déanfar an t-athbhreithniú dá dtagraítear i mír 1 ar bhonn na faisnéise atá ar fáil faoi dhálaí an mhargaidh sna Páirtithe agus ar fhaisnéis faoina n-allmhairí agus faoina n-onnmhairí de tháirgí ábhartha.

3.

Ar bhonn an toraidh ar athbhreithniú arna dhéanamh de bhun mhír 1, féadfaidh an Chomhairle Comhpháirtíochta cinneadh a ghlacadh chun cainníocht na gcuótaí le haghaidh alúmanaim atá i dTábla 3 i Roinn 2 a mhéadú nó a choimeád ar bun, raon feidhme a athrú, nó cionroinnt nó athrú a dhéanamh ar aon chionroinnt idir táirgí.


(1)  Is iad na cainníochtaí a liostaítear i ngach tábla i Roinn 2 na cuótaíchainníochtaí iomlána atá ar fáil (i gcás onnmhairí ón Aontas chuig an Ríocht Aontaithe, agus i gcás onnmhairí ón Ríocht Aontaithe chuig an Aontas, faoi seach) i gcás na dtáirgí ar fad atá liostaithe sa tábla sin.


IARSCRÍBHINN 5

RIALACHA IDIRTHRÉIMHSEACHA TÁIRGESHONRACHA LE hAGHAIDH TAISC-CHEALLRAÍ LEICTREACHA AGUS FEITHICLÍ LEICTRITHE

ROINN 1

Rialacha eatramhacha táirgeshonracha is infheidhme ó theacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe seo go dtí an 31 Nollaig 2026

Maidir leis na táirgí a liostaítear i gcolún 1 thíos, beidh feidhm ag an riail tháirgeshonrach agus a liostaítear i gcolún 2 ar feadh na tréimhse ó theacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe seo go dtí an 31 Nollaig 2026.

Colún 1

An Córas Comhchuibhithe um Aicmiú (2017) lena n-áirítear tuairisc shonrach

Colún 2

An riail tionscnaimh tháirgeshonrach is infheidhme ó theacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe seo go dtí an 31 Nollaig 2026

85.07

 

Taisc-cheallraí ina bhfuil ceann amháin nó níos mó de mhodúil cheallra nó ceallra agus an ciorcadra chun iad a idirnascadh eatarthu féin, dá ngairtear go minic ‘pacaí ceallraí’, de chineál a úsáidtear mar phríomhfhoinse cumhachta leictrí chun feithiclí faoi cheannteidil 87.02, 87.03 agus 87.04 a thiomáint

CTSH;

Paicéid cheallra a chóimeáil ó chealla ceallra nó ó mhodúil cheallraí neamhthionscnaimh;

MaxNOM 70 % (Praghas díreach ón monarcha)

Cealla ceallraí, módúil ceallraí, agus páirteanna díobh, atá ceaptha lena n-ionchorprú i gcnuasaitheoir leictreach de chineál a úsáidtear mar phríomhfhoinse cumhachta leictrí chun feithiclí faoi cheannteidil 87.02, 87.03 agus 87.04 a thiomáint

CTH;

MaxNOM 70 % (Praghas díreach ón monarcha)

87.02-87.04

 

feithiclí ina bhfuil inneall dócháin inmheánaigh spréach-adhainte agus mótar leictreach araon mar mhótair le haghaidh tiomána, agus a d’fhéadfaí a luchtú trína gceangal le foinse sheachtrach cumhachta leictreachais (‘hibrid’);

feithiclí eile, ina bhfuil inneall loiní frithingeacha dócháin inmheánaigh spréach-adhainte agus mótar leictreach araon mar mhótair le haghaidh tiomána, agus a d’fhéadfaí a luchtú trína gceangal le foinse sheachtrach cumhachta leictreachais(‘hibrid inluchtaithe’);

feithiclí eile, ina bhfuil mótar leictreach, agus é sin amháin, le haghaidh tiomána

MaxNOM 60 % (Praghas díreach ón monarcha)

ROINN 2

Rialacha eatramhacha táirgeshonracha is infheidhme ón 1 Eanáir 2024 go dtí an 31 Nollaig 2026

 

1.

Maidir leis na táirgí atá liostaithe i gcolún 1 thíos, beidh feidhm ag an riail tháirgeshonrach atá liostaithe i gcolún 2 ar feadh na tréimhse ón 1 Eanáir 2024 go dtí an 31 Nollaig 2026.

Colún 1

Córas Comhchuibhithe um Aicmiú (2017) lena n-áirítear tuairisc shonrach

Colún 2

An riail tháirgeshonrach maidir le tionscnamh is infheidhme ón 1 Eanáir 2024 go dtí an 31 Nollaig 2026

85.07

 

Taisc-cheallraí ina bhfuil ceann amháin nó níos mó de mhodúil cheallra nó ceallra agus an ciorcadra chun iad a idirnascadh eatarthu féin, dá ngairtear go minic 'pacaí ceallraí', de chineál a úsáidtear mar phríomhfhoinse cumhachta leictrí chun feithiclí faoi cheannteidil 87.02, 87.03 agus 87.04 a thiomáint

CTH seachas ábhair chatóid ghníomhacha neamhthionscnaimh;

MaxNOM 40 % (Praghas díreach ón monarcha)

Cealla ceallraí, módúil ceallraí, agus páirteanna díobh, atá ceaptha lena n-ionchorprú i gcnuasaitheoir leictreach de chineál a úsáidtear mar phríomhfhoinse cumhachta leictrí chun feithiclí faoi cheannteidil 87.02, 87.03 agus 87.04 a thiomáint

CTH seachas ábhair chatóid ghníomhacha neamhthionscnaimh;

MaxNOM 50 % (Praghas díreach ón monarcha)

87.02-87.04

 

feithiclí ina bhfuil inneall dócháin inmheánaigh spréach-adhainte agus mótar leictreach araon mar mhótair le haghaidh tiomána, agus a d’fhéadfaí a luchtú trína gceangal le foinse sheachtrach cumhachta leictreachais ('hibrid’);

feithiclí eile, ina bhfuil inneall loiní frithingeacha dócháin inmheánaigh spréach-adhainte agus mótar leictreach araon mar mhótair le haghaidh tiomána, agus a d’fhéadfaí a luchtú trína gceangal le foinse sheachtrach cumhachta leictreachais('hibrid inluchtaithe');

feithiclí eile, ina bhfuil mótar leictreach, agus é sin amháin, le haghaidh tiomána

MaxNOM 55 % (Praghas díreach ón monarcha)

ROINN 3

Athbhreithniú ar na rialacha táirgeshonracha atá faoi cheannteideal 85.07

 

1.

Tráth nach luaithe ná 4 bliana ó theacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe seo, déanfaidh an Coiste Comhpháirtíochta Trádála, arna iarraidh sin do cheachtar Páirtí agus cúnamh á fháil aige ón gCoiste Speisialaithe Trádála um Chomhar Custaim agus um Rialacha Tionscnaimh, athbhreithniú ar na rialacha táirgeshonracha i gcás cheannteideal 85.07 is infheidhme amhail ón 1 Eanáir 2027, atá in Iarscríbhinn 3.
 

2.

Déanfar an t-athbhreithniú dá dtagraítear i mír 1 ar bhonn na faisnéise a bheidh ar fáil faoi na margaí laistigh de na Páirtithe, amhail infhaighteacht ábhar tionscnaimh atá leordhóthanach agus oiriúnach, an chothromaíocht idir soláthar agus éileamh agus faisnéis ábhartha eile.
 

3.

Ar bhonn thorthaí an athbhreithnithe arna dhéanamh de bhun mhír 1, féadfaidh an Chomhairle Comhpháirtíochta cinneadh a ghlacadh chun leasú a dhéanamh ar na rialacha táirgeshonracha i gcás cheannteideal 85.07 is infheidhme amhail ón 1 Eanáir 2027, atá in Iarscríbhinn 3.

IARSCRÍBHINN 6

DEARBHÚ SOLÁTHRÓRA

1.   

Beidh an t-inneachar a leagtar amach san Iarscríbhinn seo ag dearbhú soláthróra.

2.   

Ach amháin sna cásanna dá dtagraítear i bpointe 3, is é an soláthróir a dhéanfaidh dearbhú soláthróra i gcás gach coinsíneachta táirgí san fhoirm dá bhforáiltear i bhFoscríbhinn 6-A agus atá i gceangal leis an sonrasc, nó le haon doiciméad eile ina dtugtar tuairisc ar na táirgí lena mbaineann agus atá mionsonraithe go leor chun gur féidir iad a shainaithint.

3.   

I gcás ina soláthraíonn soláthróir táirgí do chustaiméir áirithe go rialta, ar táirgí iad a bhfuil coinne leo gur seasmhach an táirgeadh a dhéanfar ina leith i bPáirtí ar feadh tréimhse ama, féadfaidh an soláthróir sin dearbhú soláthróra aonair a sholáthar chun coinsíneachtaí na dtáirgí sin ina dhiaidh sin a chumhdach (an ‘dearbhú soláthróra fadtéarmach’). Is gnách gur bailí dearbhú soláthróra fadtéarmach ar feadh tréimhse suas go dhá bhliain ón dáta a tharraingeofar suas an dearbhú. Údaráis chustaim an Pháirtí ina ndéanfar an dearbhú féadfaidh siad na coinníollacha a leagan síos faoina bhféadfar tréimhsí níos faide a úsáid. Tarraingeoidh an soláthróir suas an dearbhú soláthróra fadtéarmach san fhoirm dá bhforáiltear i bhFoscríbhinn 6-B agus beidh tuairisc ann ar na táirgí lena mbaineann, tuairisc a bheidh mionsonraithe go leor chun iad a shainaithint. Cuirfidh an soláthróir an custaiméir ar an eolas láithreach má scoireann an dearbhú soláthróra fadtéarmach d’fheidhm a bheith aige maidir leis na táirgí a sholáthraítear.

4.   

Beidh an soláthróir a tharraingíonn suas an dearbhú réidh tráth ar bith, arna iarraidh sin d’údaráis chustaim an Pháirtí ina dtarraingítear suas an dearbhú, na doiciméid iomchuí uile a thíolacadh lena gcruthaítear go bhfuil an fhaisnéis a thugtar sa dearbhú sin ceart.

Foscríbhinn 6-A

DEARBHÚ SOLÁTHRÓRA

Ní mór an dearbhú soláthróra, a bhfuil a théacs thíos, a tharraingt suas i gcomhréir leis na fonótaí. Mar sin féin, ní gá na fonótaí a athsholáthar.

DEARBHÚ SOLÁTHRÓRA

Déanaimse, a bhfuil mo shíniú leis seo thíos, soláthróir na n-earraí a chumhdaítear sa doiciméad atá i gceangal, an méid seo a leanas a dhearbhú:

1.

Úsáideadh na hábhair seo a leanas nach de thionscnamh [sonraigh ainm an Pháirtí ábhartha] in [sonraigh ainm an Pháirtí ábhartha] chun na táirgí sin a tháirgeadh:

Tuairisc ar na táirgí a soláthraíodh (1)

Tuairisc ar na hábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh

Ceannteideal CC na n-ábhar neamhthionscnaimh a úsáideadh (2)

Luach na n-ábhar neamhthionscnaimh a úsáideadh (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luach iomlán

 

2.

Na hábhair eile go léir a úsáidtear in [sonraigh ainm an Pháirtí ábhartha] chun na táirgí sin a tháirgeadh is de thionscnamh [sonraigh ainm an Pháirtí ábhartha] iad

Geallaim go gcuirfidh mé aon doiciméad tacaíochta eile atá ag teastáil ar fáil.

… (Áit agus Dáta)

… (Ainm agus post an té a bhfuil a shíniú leis seo thíos, ainm agus seoladh na cuideachta)

… (Síniú)(6)

Foscríbhinn 6-B

DEARBHÚ SOLÁTHRÓRA FADTÉARMACH

Ní mór an dearbhú soláthróra fadtéarmach, a bhfuil a théacs thíos, a tharraingt suas i gcomhréir leis na fonótaí. Mar sin féin, ní gá na fonótaí a athsholáthar.

DEARBHÚ SOLÁTHRÓRA FADTÉARMACH

Déanaimse, a bhfuil mo shíniú leis seo thíos, soláthróir na n-earraí a chumhdaítear sa doiciméad atá i gceangal agus a sholáthraítear go rialta chuig (4) …, an méid seo a leanas a dhearbhú:

1.

Úsáideadh na hábhair seo a leanas nach de thionscnamh [sonraigh ainm an Pháirtí ábhartha] in [sonraigh ainm an Pháirtí ábhartha] chun na táirgí sin a tháirgeadh:

Tuairisc ar na táirgí a soláthraíodh (1)

Tuairisc ar na hábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh

Ceannteideal CC na n-ábhar neamhthionscnaimh a úsáideadh (2)

Luach na n-ábhar neamhthionscnaimh a úsáideadh (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luach iomlán

 

2.

Na hábhair eile go léir a úsáidtear in [sonraigh ainm an Pháirtí ábhartha] chun na táirgí sin a tháirgeadh is de thionscnamh Páirtí [sonraigh ainm an Pháirtí ábhartha] iad;

Tá an dearbhú seo bailí le haghaidh gach coinsíneachta de na hearraí sin a sheolfar ina dhiaidh seo

ó … go dtí … (5)

Geallaim go gcuirfidh mé … ar an eolas (4) láithreach má scoireann an dearbhú seo de bheith bailí.

… (Áit agus Dáta)

… (Ainm agus post an té a bhfuil a shíniú leis seo thíos, ainm agus seoladh na cuideachta)

… (Síniú) (6)

Fonótaí

(1)

I gcás ina mbaineann an sonrasc nó an doiciméad eile dá gceanglaítear an dearbhú, i gcás ina mbaineann sé le cineálacha difriúla earraí, nó le hearraí nach gcuimsíonn, a mhéid céanna, ábhair neamhthionscnaimh, ní mór don soláthróir idirdhealú soiléir a dhéanamh eatarthu.

(2)

Ní gá an fhaisnéis a iarrtar a thabhairt ach amháin más gá.

Samplaí:

Ar cheann de na rialacha maidir le baill éadaigh atá faoi Chaibidil 62 foráiltear ‘Fíodóireacht maille le cur le chéile lena n-áirítear gearradh fabraice’. Maidir le monaróir ball éadaigh den sórt sin i bPáirtí, má úsáideann sé fabraic a allmhairíodh ó Pháirtí eile agus a fuarthas ansin trí shnáth neamhthionscnaimh a shníomh, is leor don soláthróir ón bPáirtí eile tuairisc a thabhairt ina dhearbhú ar an ábhar neamhthionscnaimh a úsáideadh mar shnáth, gan é a bheith riachtanach ceannteideal CC agus luach an tsnátha sin a lua.

I gcás inar táirgeadh iarann faoi cheannteideal CC 72.17 ó bharraí iarainn neamhthionscnaimh, ba cheart don táirgeoir sreinge iarainn ‘barraí iarainn’ a scríobh sa dara colún. I gcás ina n-úsáidfear an tsreang sin i dtáirgeadh meaisín a bhfuil teorainn ina leith sa riail i ndáil le gach ábhar neamhthionscnaimh a úsáidtear suas go luach céatadáin áirithe, is gá luach na mbarraí neamhthionscnaimh a scríobh sa tríú colún.

(3)

Ciallaíonn ‘luach na n-ábhar neamhthionscnaimh a úsáidtear’ luach na n-ábhar neamhthionscnaimh a úsáidtear i dtáirgeadh an táirge, arb é a luach custaim é tráth an allmhairithe lena n-áirítear lasta, árachas más iomchuí, pacáistiú agus na costais eile uile a thabhaítear le linn na hábhair a iompar go dtí an calafort allmhairiúcháin sa Pháirtí ina bhfuil táirgeoir an táirge suite; i gcás nach eol luach na n-ábhar neamhthionscnaimh agus nach féidir é a fhionnadh, úsáidtear an chéad phraghas infhionnta a íocadh as na hábhair neamhthionscnaimh san Aontas nó sa Ríocht Aontaithe.

(4)

Ainm agus seoladh an chustaiméara

(5)

Cuir isteach na dátaí

(6)

D’fhéadfadh síniú leictreonach, íomhá scanta nó léiriú amhairc eile de shíniú lámhscríofa an tsínitheora a bheith sa réimse seo in ionad sínithe bunaidh, i gcás inarb iomchuí.

IARSCRÍBHINN 7

TÉACS AN RÁITIS MAIDIR LE TIONSCNAMH

Déanfar an ráiteas maidir le tionscnamh dá dtagraítear in Airteagal 56 den Chomhaontú seo trí úsáid a bhaint as an téacs a leagtar amach thíos i gceann de na teangacha seo a leanas agus i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin an Pháirtí onnmhairiúcháin. Má dhéantar an ráiteas maidir le tionscnamh a scríobh de láimh, is le dúch agus le carachtair phriontáilte a dhéanfar sin. Ní mór an ráiteas maidir le tionscnamh a leagan amach i gcomhréir leis na fonótaí faoi seach. Ní gá na fonótaí a athsholáthar.

An leagan Bulgáirise

An leagan Cróitise

An leagan Seicise

An leagan Danmhairgise

An leagan Ollainnise

An leagan Béarla

An leagan Eastóinise

An leagan Fionlainnise

An leagan Fraincise

An leagan Gearmáinise

An leagan Gréigise

An leagan Ungáirise

An leagan Iodáilise

An leagan Laitvise

An leagan Liotuáinise

An leagan Máltaise

An leagan Polainnise

An leagan Portaingéilise

An leagan Rómáinise

An leagan Slóvaicise

An leagan Slóivéinise

An leagan Spáinnise

An leagan Sualainnise

(Tréimhse: ó … go … (1))

Onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear sa doiciméad seo (Uimhir Thagartha an Onnmhaireora ... (2)) dearbhaítear leis seo, mura sonraítear a mhalairt go soiléir, gur táirgí de thionscnamh ... (3) tionscnamh fabhrach.

(4)

(Áit agus dáta)

(Ainm an onnmhaireora)

(1)

Má chuirtear an ráiteas tionscnaimh i gcrích le haghaidh il-lastais de tháirgí tionscnaimh comhionanna de réir bhrí phointe (b) d’Airteagal 56(4) den Chomhaontú seo, sonraigh an tréimhse a mbeidh feidhm ag an ráiteas tionscnaimh ina leith. Ní bheidh an tréimhse sin níos faide ná 12 mhí. Ní mór allmhairithe uile an táirge tarlú laistigh den tréimhse sonraithe. Mura bhfuil tréimhse infheidhme, féadfar an réimse a fhágáil bán.

(2)

Cuir isteach an uimhir thagartha lena n-aithnítear an t-onnmhaireoir. I gcás onnmhaireora de chuid an Aontais, is é sin an uimhir a shannfar i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin an Aontais. I gcás onnmhaireoir de chuid na Ríochta Aontaithe, is é sin an uimhir a shannfar i gcomhréir leis na dlíthe agus na rialacháin is infheidhme laistigh den Ríocht Aontaithe. I gcás nár sannadh uimhir don onnmhaireoir, is féidir an réimse seo a fhágáil folamh.

(3)

Sonraigh tionscnamh an táirge: an Ríocht Aontaithe nó an tAontas.

(4)

Féadfar áit agus dáta a fhágáil ar lár má tá an fhaisnéis sin sa doiciméad féin.

IARSCRÍBHINN 8

DEARBHÚ COMHPHÁIRTEACH MAIDIR LE PRIONSACHT ANDÓRA

1.   

Glacfaidh an Ríocht Aontaithe le táirgí de thionscnamh Phrionsacht Andóra a thagann faoi Chaibidlí 25 go 97 den Chóras Comhchuibhithe mar tháirgí de thionscnamh an Aontais de réir bhrí an Chomhaontaithe seo.

2.   

Más rud é de bhua an aontais chustaim arna bhunú le Cinneadh 90/680/CEE ón gComhairle an 26 Samhain 1990 maidir le tabhairt i gcrích comhaontaithe i bhfoirm malartú litreacha idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Prionsacht Andóra, go gcuireann Prionsacht Andóra an chóir tharaife fhabhrach chéanna i bhfeidhm maidir le táirgí de thionscnamh na Ríochta Aontaithe agus a chuireann an tAontas Eorpach i bhfeidhm le táirgí den sórt sin, beidh feidhm ag mír 1.

3.   

Tá feidhm mutatis mutandis ag Cuid a Dó, Ceannteideal a hAon , Teideal I, Caibidil 2 den Chomhaontú seo chun an stádas tionscnaimh a shainiú do tháirgí dá dtagraítear i mír 1 den Dearbhú Comhpháirteach seo.


IARSCRÍBHINN 9

DEARBHÚ COMHPHÁIRTEACH MAIDIR LE POBLACHT SAN MAIRÍNE

1.   

Glacfaidh an Ríocht Aontaithe le táirgí de thionscnamh Phoblacht San Mairíne mar tháirgí de thionscnamh an Aontais de réir bhrí an Chomhaontaithe seo.

2.   

Más rud é de bhua an Chomhaontaithe maidir le Comhar agus Aontas Custaim idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht San Mairíne, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 16 Nollaig 1991, go gcuirfidh Poblacht San Mairíne an chóir tharaife fhabhrach chéanna i bhfeidhm le táirgí de thionscnamh na Ríochta Aontaithe agus a chuireann an tAontas Eorpach i bhfeidhm le táirgí den sórt sin, beidh feidhm ag mír 1.

3.   

Tá feidhm mutatis mutandis ag Cuid a Dó, Ceannteideal a hAon, Teideal I, Caibidil 2 den Chomhaontú seo chun an stádas tionscnaimh a shainiú do tháirgí dá dtagraítear i mír 1 den Dearbhú Comhpháirteach seo.

Roinn an leathanach seo: