2. NODAĻA

IZCELSMES NOTEIKUMI

1. IEDAĻA

IZCELSMES NOTEIKUMI

37. Pants

Mērķis

Šīs nodaļas mērķis ir paredzēt noteikumus, kas nosaka preču izcelsmi, lai piemērotu preferenciāla tarifa režīmu saskaņā ar šo nolīgumu, un nosaka saistītās izcelsmes procedūras.

38. Pants

Definīcijas

Šajā nodaļā piemēro šādas definīcijas:

a)

"klasifikācija" ir ražojuma vai materiāla iekļaušana konkrētā Harmonizētās sistēmas nodaļā, pozīcijā vai apakšpozīcijā;

b)

"sūtījums" ir ražojumi, kurus vai nu viens eksportētājs vienlaicīgi nosūta vienam saņēmējam, vai uz kuriem attiecas vienots pārvadājuma dokuments par to nosūtīšanu no eksportētāja saņēmējam, vai, ja šāda dokumenta nav, viens rēķins;

c)

"eksportētājs" ir persona, kura atrodas vienā no Pusēm un kura saskaņā ar prasībām, kas noteiktas attiecīgās Puses normatīvajos aktos, eksportē vai ražo noteiktas izcelsmes ražojumu un sagatavo paziņojumu par izcelsmi;

d)

"importētājs" ir persona, kas importē noteiktas izcelsmes ražojumu un prasa tam piemērot preferenciāla tarifa režīmu;

e)

"materiāls" ir jebkāda viela, kas izmantota ražojuma izgatavošanā, tostarp jebkuras detaļas, sastāvdaļas, izejvielas vai daļas;

f)

"nenoteiktas izcelsmes materiāls" ir materiāls, kas nav kvalificējams kā noteiktas izcelsmes materiāls saskaņā ar šo nodaļu, tostarp materiāls, kura izcelsmes statusu nevar noteikt;

g)

"ražojums" ir ražojums, kas rodas ražošanas rezultātā, pat ja to paredzēts izmantot kā materiālu cita ražojuma ražošanā;

h)

"ražošana" ir jebkura apstrāde vai pārstrāde, ieskaitot montāžu.

39. Pants

Vispārīgas prasības

1.   Lai kāda Puse saskaņā ar šo nolīgumu otras Puses noteiktas izcelsmes precei piemērotu preferenciāla tarifa režīmu, ar noteikumu, ka ražojumi atbilst visām pārējām prasībām, kas piemērojamas saskaņā ar šo nodaļu, par otras Puses izcelsmes ražojumiem uzskata šādus ražojumus:

a)

ražojumi, kas ir pilnībā iegūti otrā Pusē 41. panta nozīmē;

b)

ražojumi, kas ražoti otrā Pusē tikai no otras Puses noteiktas izcelsmes materiāliem; un

c)

ražojumi, kas ražoti minētajā Pusē un satur nenoteiktas izcelsmes materiālus, ja tie atbilst 3. pielikumā izklāstītajām prasībām.

2.   Ja ražojums ir ieguvis noteiktas izcelsmes statusu, nenoteiktas izcelsmes materiālus, kas izmantoti šā ražojuma ražošanā, neuzskata par nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kad minētais ražojums kā materiāls tiek iekļauts kādā citā ražojumā.

3.   Noteiktas izcelsmes statusa iegūšana Apvienotajā Karalistē vai Savienībā notiek bez pārtraukuma.

40. Pants

Izcelsmes kumulācija

1.   Kādas Puses noteiktas izcelsmes ražojumu uzskata par otras Puses noteiktas izcelsmes ražojumu, ja šo ražojumu izmanto par materiālu cita ražojuma ražošanai minētajā otrā Pusē.

2.   Lai noteiktu, vai ražojums ir otras Puses noteiktas izcelsmes ražojums, var ņemt vērā kādā Pusē veiktu nenoteiktas izcelsmes materiālam piemērotu ražošanu.

3.   Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro, ja otrā Pusē veiktā ražošana nepārsniedz darbības, kas minētas 43. pantā.

4.   Lai eksportētājs varētu aizpildīt 54. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto paziņojumu par izcelsmi attiecībā uz šā panta 2. punktā minēto ražojumu, eksportētājs no sava piegādātāja saņem 6. pielikumā paredzēto piegādātāja deklarāciju vai līdzvērtīgu dokumentu, kurā ietverta tā pati informācija, pietiekami detalizēti aprakstot attiecīgos nenoteiktas izcelsmes materiālus, lai tos varētu identificēt.

41. Pants

Pilnībā iegūti ražojumi

1.   Šādus ražojumus uzskata par pilnībā iegūtiem kādā no Pusēm:

a)

minerālprodukti, kas iegūti vai paņemti no to zemes vai jūras gultnes;

b)

tajā audzēti vai novākti augi un augu valsts produkti;

c)

tur dzimuši un audzēti dzīvnieki;

d)

no tur audzētiem dzīviem dzīvniekiem iegūti produkti;

e)

produkti, kas iegūti no nokautiem dzīvniekiem, kuri tur dzimuši un audzēti;

f)

produkti, kas iegūti, tur medījot un zvejojot;

g)

produkti, kas tur iegūti akvakultūrā, ja ūdens organismi, tostarp zivis, gliemji, vēžveidīgie, citi ūdens bezmugurkaulnieki un ūdensaugi ir tur izšķīlušies vai audzēti no sēklas materiāla, piemēram, oliņām, ikriem, mazuļiem, nepieaugušām zivīm, kāpuriem, plankumotajā stadijā esošiem mazuļiem, smoltiem vai citām dzimumnenobriedušām zivīm pēckāpura stadijā, iejaucoties audzēšanas vai augšanas procesos, lai veicinātu ražošanu, piemēram, veicot regulāru krājumu papildināšanu, barošanu vai aizsardzību pret plēsējiem;

h)

jūras zvejas produkti un citi produkti, ko Puses kuģis ir ieguvis no jūras ārpus teritoriālajiem ūdeņiem ;

i)

ražojumi, kas izgatavoti uz kādas Puses zivju pārstrādes kuģiem vienīgi no h) apakšpunktā minētajiem produktiem;

j)

produkti, kas iegūti no jūras gultnes vai dzīlēm ārpus teritoriālajiem ūdeņiem, ja Pusēm ir tiesības izmantot vai apstrādāt šo jūras gultni vai dzīles;

k)

atkritumi un lūžņi, kas radušies tur veiktās ražošanas darbībās;

l)

no savāktiem lietotiem ražojumiem iegūti atkritumi un lūžņi, ar noteikumu, ka minētie ražojumi ir derīgi vienīgi izejvielu atgūšanai;

m)

ražojumi, ko tur ražo tikai no a)–l) apakšpunktā precizētajiem izstrādājumiem.

2.   Termini "kādas Puses kuģis" un "kādas Puses zivju pārstrādes kuģis" 1. punkta h) un i) apakšpunktā nozīmē kuģi un zivju pārstrādes kuģi, kas:

a)

ir reģistrēts kādā dalībvalstī vai Apvienotajā Karalistē;

b)

kuģo ar kādas dalībvalsts vai Apvienotās Karalistes karogu; un

c)

atbilst vienam no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

i)

vismaz 50 % no tā pieder kādas dalībvalsts vai Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem; vai

ii)

pieder juridiskām personām:

A)

no kurām katrai galvenais birojs un galvenā uzņēmējdarbības vieta ir Savienībā vai Apvienotajā Karalistē; un

B)

no kurām katra vismaz 50 % apmērā pieder kādas dalībvalsts vai Apvienotās Karalistes publiskām struktūrām, valstspiederīgajiem vai juridiskām personām.

42. Pants

Pielaides

1.   Ja ražojums neatbilst prasībām, kas izklāstītas 3. pielikumā, jo tā ražošanā ir izmantots nenoteiktas izcelsmes materiāls, minēto ražojumu tomēr uzskata par Puses izcelsmes ražojumu, ja:

a)

nenoteiktas izcelsmes materiālu, kas izmantoti to ražojumu ražošanā, kuri klasificēti Harmonizētās sistēmas 2. un 4.–24. nodaļā, izņemot 16. nodaļā klasificētos pārstrādātos zvejniecības produktus, kopējais svars nepārsniedz 15 % no ražojuma svara;

b)

nenoteiktas izcelsmes materiālu kopējā vērtība visiem pārējiem ražojumiem, izņemot Harmonizētās sistēmas 50.–63. nodaļā klasificētos ražojumus, nepārsniedz 10 % no ražojuma ražotāja cenas; vai

c)

ražojumam, kas klasificēts Harmonizētās sistēmas 50.–63. nodaļā, piemēro pielaides, kas noteiktas 2. pielikuma 7. un 8. piezīmē.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja ražojuma ražošanā izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība vai svars pārsniedz kādu nenoteiktas izcelsmes materiālu maksimālās vērtības vai svara procentuālo daudzumu, kā noteikts 3. pielikumā izklāstītajās prasībās.

3.   Šā panta 1. punktu nepiemēro ražojumiem, kas pilnībā iegūti kādā Pusē 41. panta nozīmē. Ja 3. pielikumā paredzēts, ka ražojuma ražošanā izmantotajiem materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem, piemēro šā panta 1. un 2. punktu.

43. Pants

Nepietiekama ražošana

1.   Neatkarīgi no 39. panta 1. punkta c) apakšpunkta ražojumu neuzskata par kādas Puses izcelsmes ražojumu, ja ražojuma ražošana kādā Pusē sastāv tikai no vienas vai vairākām šādām darbībām, kuras veic nenoteiktas izcelsmes materiāliem:

a)

saglabāšanas darbības, piemēram, žāvēšana, saldēšana, turēšana sālījumā un citas līdzīgas darbības, ja to vienīgais mērķis ir nodrošināt ražojumu uzturēšanu labā stāvoklī pārvadāšanas un uzglabāšanas (2) laikā;

b)

iepakojumu sadalīšana vai salikšana;

c)

mazgāšana, tīrīšana; putekļu, oksīdu, eļļu, krāsu vai citu segumu noņemšana;

d)

tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu gludināšana vai presēšana;

e)

vienkāršas krāsošanas un pulēšanas darbības;

f)

rīsu lobīšana un daļēja vai pilnīga samalšana; graudaugu un rīsu pulēšana un glazēšana; rīsu balināšana;

g)

darbības, lai iekrāsotu vai aromatizētu cukuru vai cukurgraudus; daļēja vai pilnīga cukura malšana cietā veidā;

h)

augļu, riekstu un dārzeņu mizošana, kauliņu izņemšana un lobīšana;

i)

asināšana, vienkārša slīpēšana vai vienkārša sadalīšana;

j)

sijāšana, šķirošana, sadalīšana, klasificēšana, piemeklēšana (ietverot preču komplektēšanu);

k)

vienkārša iepildīšana pudelēs, bundžās, flakonos, maisos, kastēs, kārbās, piestiprināšana pie kartītēm vai plāksnēm un visas pārējās vienkāršās iepakošanas darbības;

l)

marķējuma, etiķešu, logotipu un citu tamlīdzīgu atšķirības zīmju piestiprināšana vai uzdrukāšana uz ražojumiem vai to iesaiņojuma;

m)

vienkārša vienādu vai dažādu produktu sajaukšana; cukura sajaukšana ar jebkādiem citiem materiāliem;

n)

vienkārša ūdens pievienošana vai atšķaidīšana ar ūdeni vai citu vielu, kas būtiski nemaina ražojuma īpašības, vai ražojumu dehidratācija vai denaturācija;

o)

vienkārša sastāvdaļu salikšana, lai iegūtu gatavu ražojumu, vai ražojumu izjaukšana pa daļām;

p)

dzīvnieku kaušana.

2.   Šā panta 1. punkta nolūkos darbības uzskata par vienkāršām, ja to veikšanai nav vajadzīgas īpašas prasmes vai mehānismi, iekārtas vai aprīkojums, kas īpaši izgatavots vai uzstādīts un nepieciešams minēto darbību veikšanai.

44. Pants

Kvalifikācijas vienība

1.   Šīs nodaļas nolūkos kvalifikācijas vienība ir konkrētais ražojums, ko uzskata par pamatvienību, klasificējot ražojumu Harmonizētajā sistēmā.

2.   Ja sūtījumā ir vairāki vienādi ražojumi, kas Harmonizētajā sistēmā klasificēti vienā pozīcijā, tad, piemērojot šīs nodaļas noteikumus, katru ražojumu ņem vērā atsevišķi.

45. Pants

Iepakojuma materiāli un tara pārvadāšanai

Iepakojuma materiālus un taru, ko izmanto ražojuma aizsargāšanai transportēšanas laikā, neņem vērā, nosakot ražojuma noteiktas izcelsmes statusu.

46. Pants

Iepakojuma materiāli un tara mazumtirdzniecībai

Iepakojuma materiālus un taru, kurā ražojums ir iepakots mazumtirdzniecībai, ja to klasificē kopā ar ražojumu, neņem vērā, nosakot ražojuma izcelsmi, izņemot nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtības aprēķināšanas nolūkos, ja uz ražojumu attiecas nenoteiktas izcelsmes materiālu maksimālā vērtība saskaņā ar 3. pielikumu.

47. Pants

Palīgierīces, rezerves daļas un darbarīki

1.   Palīgierīces, rezerves daļas, darbarīkus un instrukcijas vai citus informatīvus materiālus uzskata par vienu ražojumu kopā ar attiecīgo iekārtu, mašīnu, aparātu vai transportlīdzekli, ja tie:

a)

ir klasificēti un piegādāti kopā ar ražojumu un par tiem nav izrakstīts atsevišķs rēķins; un

b)

ir minētajam ražojumam raksturīga veida un tam raksturīgā daudzumā un vērtībā.

2.   Šā panta 1. punktā minētās palīgierīces, rezerves daļas un darbarīkus un instrukcijas vai citus informatīvus materiālus neņem vērā, nosakot ražojuma izcelsmi, izņemot nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtības aprēķināšanas nolūkos, ja uz ražojumu attiecas nenoteiktas izcelsmes materiālu maksimālā vērtība saskaņā ar 3. pielikumu.

48. Pants

Komplekti

Uzskata, ka komplektiem, kas definēti Harmonizētās sistēmas interpretācijas 3. vispārīgajā interpretācijas noteikumā, ir kādas Puses izcelsme, ja visām to sastāvdaļām ir noteikta izcelsme. Ja komplekts ir veidots no noteiktas izcelsmes komponentiem un nenoteiktas izcelsmes komponentiem, tad uzskata, ka komplektam kopumā ir noteikta izcelsme Pusē, ja nenoteiktas izcelsmes komponentu vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta ražotāja cenas.

49. Pants

Neitrālie elementi

Lai noteiktu to, vai ražojums ir kādas Puses izcelsmes ražojums, nav jānosaka izcelsme šādiem ražošanas procesā izmantotiem elementiem:

a)

degviela, enerģija, katalizatori un šķīdinātāji;

b)

ražotne, aprīkojums, rezerves daļas un materiāli, ko izmanto iekārtu un ēku uzturēšanai;

c)

mehānismi, darbarīki, veidnes un matricas;

d)

smērvielas, ziedes, jaukti materiāli un citi materiāli, ko lieto ražošanā vai iekārtu un ēku izmantošanai,

e)

cimdi, brilles, apavi, apģērbs, drošības aprīkojums un piederumi;

f)

iekārtas, ierīces un piederumi, kurus izmanto, lai testētu vai pārbaudītu ražojumu; un

g)

citi ražošanā izmantoti materiāli, kas nav iekļauti ražojumā un nav arī paredzēti iekļaušanai ražojuma galīgajā sastāvā.

50. Pants

Uzskaites nošķiršana

1.   Noteiktas izcelsmes un nenoteiktas izcelsmes atvietojami materiāli vai atvietojami ražojumi glabāšanas laikā ir fiziski jānošķir, lai saglabātu to noteiktas un nenoteiktas izcelsmes statusu.

2.   Šā panta 1. punkta nolūkā "atvietojami materiāli" vai "atvietojami ražojumi" ir materiāli vai ražojumi, kas ir viena veida, kam ir vienāda komerciālā kvalitāte, vienādas tehniskās un fizikālās īpašības un ko nevar atšķirt vienu no otra izcelsmes noteikšanas nolūkā.

3.   Neatkarīgi no 1. punkta noteiktas izcelsmes un nenoteiktas izcelsmes atvietojamus materiālus var izmantot produkta ražošanā, materiālu glabāšanas laikā tos fiziski nenošķirot, ja tiek izmantota uzskaites nošķiršanas metode.

4.   Neatkarīgi no 1. punkta noteiktas izcelsmes un nenoteiktas izcelsmes atvietojamus ražojumus, kas klasificēti Harmonizētās sistēmas 10., 15., 27., 28., 29. nodaļā, 32.01.–32.07. pozīcijā vai 39.01.–39.14. pozīcijā, var uzglabāt kādā Pusē pirms eksporta uz otru Pusi, tos fiziski nenošķirot, ar noteikumu, ka tiek izmantota uzskaites nošķiršanas metode.

5.   Šā panta 3. un 4. punktā minēto uzskaites nošķiršanas metodi piemēro atbilstoši krājumu uzskaites metodei saskaņā ar Puses vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem.

6.   Uzskaites nošķiršanas metode ir jebkura metode, ar kuru nodrošina, ka jebkurā brīdī noteiktas izcelsmes statusu piemēro ne lielākam materiālu vai ražojumu daudzumam, kā tas būtu gadījumā, ja materiāli vai ražojumi būtu fiziski nošķirti.

7.   Saskaņā ar Puses normatīvajos aktos ietvertiem nosacījumiem Puse var pieprasīt, ka uzskaites nošķiršanas metodes izmantošanai ir nepieciešama iepriekšēja atļauja, ko sniedz minētās Puses muitas dienesti. Puses muitas dienesti pārrauga šādu atļauju izmantošanu un var atsaukt atļauju, ja tās turētājs nepareizi izmanto uzskaites nošķiršanas metodi vai nepilda kādu no šajā nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem.

51. Pants

Atpakaļnosūtīti ražojumi

Ja kādas Puses noteiktas izcelsmes ražojumu, kas no minētās Puses eksportēts uz trešās valsts teritoriju, nosūta atpakaļ minētajai Pusei, tad to uzskata par nenoteiktas izcelsmes ražojumu, ja vien minētās Puses muitas dienestiem nevar pierādīt, ka atpakaļ nosūtītais ražojums:

a)

ir tas pats ražojums, kas ticis eksportēts; un

b)

ar to nav veiktas nekādas darbības, izņemot darbības, kuras vajadzīgas, lai preci saglabātu labā stāvoklī, kamēr tā atrodas minētajā trešajā valstī vai kamēr to eksportē.

52. Pants

Nepārveidošana

1.   Noteiktas izcelsmes ražojums, kas deklarēts iekšzemes lietošanai importētājā Pusē, pēc izvešanas un pirms tā deklarēšanas iekšzemes lietošanai netiek mainīts, nekādā veidā pārveidots vai pakļauts kādām darbībām, izņemot darbības, kuras veic nolūkā to saglabāt labā stāvoklī vai pievienot vai piestiprināt marķējumu, etiķetes, zīmogus vai citu dokumentāciju, lai nodrošinātu atbilstību konkrētām importējošās Puses iekšzemes prasībām.

2.   Ražojumu var glabāt vai izstādīt trešā valstī ar noteikumu, ka minētajā trešā valstī šis ražojums paliek muitas uzraudzībā.

3.   Sūtījumus trešā valstī var sadalīt, ja to veic eksportētājs vai viņš ir par to atbildīgs un ja minētajā trešā valstī sūtījumi paliek muitas uzraudzībā.

4.   Ja rodas šaubas par to, vai 1.–3. punktā noteiktās prasības tiek ievērotas, importētājas Puses muitas dienests var pieprasīt, lai importētājs iesniedz pierādījumus par atbilstību minētajām prasībām, kas var būt dažāda veida, ieskaitot līgumiskos pārvadājumu dokumentus, piemēram, pavadzīmes vai konosamentus vai faktisku vai konkrētu pierādījumu, kura pamatā ir iepakojumu marķējums vai numerācija, vai jebkādu ar pašu ražojumu saistītu pierādījumu.

53. Pants

Muitas nodokļu atmaksas vai atbrīvojuma pārskatīšana

Ne agrāk kā divus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Tirdzniecības specializētā komiteja muitas sadarbības un izcelsmes noteikumu jomā pēc vienas vai otras Puses pieprasījuma pārskata Pušu attiecīgās nodokļu atmaksas un ievešanas pārstrādei shēmas. Šajā nolūkā pēc kādas Puses pieprasījuma ne vēlāk kā 60 dienas pēc minētā pieprasījuma otra Puse pieprasījuma iesniedzējai Pusei sniedz pieejamo informāciju un detalizētus statistikas datus, kas aptver laikposmu kopš šā nolīguma stāšanās spēkā vai iepriekšējos piecus gadus, ja minētais laikposms ir īsāks, par tās nodokļu atmaksas un ievešanas pārstrādei shēmas darbību. Ņemot vērā šo pārskatīšanu, Tirdzniecības specializētā komiteja muitas sadarbības un izcelsmes noteikumu jomā var sniegt ieteikumus Partnerības padomei, lai grozītu šīs nodaļas un tās pielikumu noteikumus nolūkā ieviest ierobežojumus attiecībā uz muitas nodokļu atmaksu vai atbrīvojumu no tiem.

2. IEDAĻA

IZCELSMES PROCEDŪRAS

54. Pants

Pieprasījums piemērot preferenciāla tarifa režīmu

1.   Importētāja Puse importējot piešķir preferenciāla tarifa režīmu otras Puses izcelsmes ražojumam šīs nodaļas nozīmē, pamatojoties uz importētāja pieprasījumu piemērot preferenciāla tarifa režīmu. Importētājs ir atbildīgs par to, ka pieprasījums piemērot preferenciāla tarifa režīmu ir pareizs un atbilst šajā nodaļā noteiktajām prasībām.

2.   Pieprasījuma piemērot preferenciāla tarifa režīmu pamatā ir:

a)

eksportētāja sagatavots paziņojums par izcelsmi, kurā apliecināts, ka tas ir noteiktas izcelsmes ražojums; vai

b)

importētāja informētība par to, ka ražojums ir noteiktas izcelsmes ražojums.

3.   Importētājs, kas prasa piemērot preferenciāla tarifa režīmu, pamatojoties uz 2. punkta a) apakšpunktā minēto paziņojumu par izcelsmi, saglabā paziņojumu par izcelsmi un, ja to pieprasa importētājas Puses muitas dienests, iesniedz tā kopiju minētajam muitas dienestam.

55. Pants

Preferenciāla tarifa režīma pieprasīšanas laiks

1.   Preferenciāla tarifa režīma pieprasījumu un šāda pieprasījuma pamatojumu, kā minēts 54. panta 2. punktā, iekļauj importa muitas deklarācijā saskaņā ar importētājas Puses normatīvajiem aktiem.

2.   Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, ja importētājs importēšanas laikā nav prasījis preferenciāla tarifa režīmu, importētāja Puse piešķir preferenciāla tarifa režīmu un atmaksā vai atlaiž visus pārmaksātos muitas nodokļus, ja:

a)

pieprasījums piemērot preferenciāla tarifa režīmu tiek iesniegts ne vēlāk kā trīs gadus pēc importēšanas dienas vai tādā ilgākā periodā, kā noteikts importētājas Puses normatīvajos aktos;

b)

importētājs sniedz pamatojumu pieprasījumam, kā minēts 54. panta 2. punktā; un

c)

ražojumu uzskatītu par noteiktas izcelsmes ražojumu un tas atbilstu visām citām piemērojamām prasībām šīs nodaļas 1. iedaļas nozīmē, ja importētājs būtu prasījis preferenciāla tarifa režīmu importēšanas laikā.

Pārējie pienākumi, kas piemērojami importētājam saskaņā ar 54. pantu, paliek nemainīgi.

56. Pants

Paziņojums par izcelsmi

1.   Paziņojumu par izcelsmi sagatavo ražojuma eksportētājs, pamatojoties uz informāciju, kas apliecina, ka tas ir noteiktas izcelsmes ražojums, norādot informāciju par ražojuma ražošanā izmantoto materiālu noteiktas izcelsmes statusu. Eksportētājs ir atbildīgs par to, lai paziņojums par izcelsmi un sniegtā informācija būtu pareiza.

2.   Paziņojumu par izcelsmi sagatavo, izmantojot vienu no 7. pielikumā sniegtajām valodu versijām, uz rēķina vai cita dokumenta, kurš sniedz pietiekami detalizētu noteiktas izcelsmes ražojuma aprakstu, kas ļauj minēto ražojumu identificēt. Eksportētājs ir atbildīgs par pietiekami detalizētas informācijas sniegšanu, lai varētu identificēt noteiktas izcelsmes ražojumu. Importētāja Puse nepieprasa, lai importētājs iesniedz paziņojuma par izcelsmi tulkojumu.

3.   Paziņojums par izcelsmi ir derīgs 12 mēnešus no tā sagatavošanas dienas vai ilgāku laikposmu, kā paredzējusi importētāja Puse, bet ne ilgāk kā 24 mēnešus.

4.   Paziņojums par izcelsmi var attiekties uz:

a)

viena vai vairāku ražojumu, ko importē kādā no Pusēm, vienu sūtījumu; vai

b)

identisku ražojumu vairākiem sūtījumiem, kurus importē uz kādu no Pusēm jebkurā laikposmā, kas norādīts paziņojumā par izcelsmi un nepārsniedz 12 mēnešus.

5.   Ja pēc importētāja pieprasījuma nesaliktus vai izjauktus ražojumus Harmonizētās sistēmas interpretācijas 2. vispārīgā noteikuma a) punkta nozīmē, kuri ietilpst Harmonizētās sistēmas XV–XXI sadaļā, ieved pa daļām, šādiem ražojumiem var izmantot vienu paziņojumu par izcelsmi saskaņā ar prasībām, ko noteicis importētājas Puses muitas dienests.

57. Pants

Neatbilstības

Importētājas Puses muitas dienests nenoraida pieprasījumu piemērot preferenciāla tarifa režīmu, ja paziņojumā par izcelsmi ir nelielas kļūdas vai neatbilstības, vai tikai tā iemesla dēļ, ka rēķins ir izrakstīts trešā valstī.

58. Pants

Importētāja informētība

1.   Attiecībā uz preferenciāla tarifa režīma pieprasījumu, kas iesniegts saskaņā ar 54. panta 2. punkta b) apakšpunktu, importētāja informētība par to, ka ražojuma izcelsme ir eksportētājā Pusē, pamatojas uz informāciju, kas pierāda, ka ražojums ir noteiktas izcelsmes ražojums un atbilst šajā nodaļā noteiktajām prasībām.

2.   Pirms tiek prasīts preferenciāla tarifa režīms, ja importētājs nespēj iegūt šā panta 1. punktā minēto informāciju, jo eksportētājs minēto informāciju uzskata par konfidenciālu informāciju vai kāda cita iemesla dēļ, eksportētājs var iesniegt paziņojumu par izcelsmi, lai importētājs varētu prasīt preferenciāla tarifa režīmu, pamatojoties uz 54. panta 2. punkta a) apakšpunktu.

59. Pants

Dokumentēšanas prasības

1.   Importētājs, kas iesniedz pieprasījumu piemērot preferenciāla tarifa režīmu attiecībā uz ražojumu, kurš importēts importētājā Pusē, vismaz trīs gadus pēc ražojuma importēšanas uzglabā:

a)

ja pieprasījuma pamatā bijis paziņojums par izcelsmi – paziņojumu par izcelsmi, ko sagatavojis eksportētājs; vai

b)

ja pieprasījuma pamatā bijusi importētāja informētība – visus dokumentus, kas apliecina, ka ražojums atbilst prasībām, lai iegūtu noteiktas izcelsmes statusu.

2.   Eksportētājs, kas ir sagatavojis paziņojumu par izcelsmi, ne mazāk kā četrus gadus pēc minētā paziņojuma par izcelsmi sagatavošanas saglabā paziņojuma par izcelsmi kopiju un visus citus dokumentus, kuri apliecina, ka ražojums atbilst prasībām, lai iegūtu noteiktas izcelsmes statusu.

3.   Saskaņā ar šo pantu uzglabājamos dokumentus var glabāt elektroniski.

60. Pants

Nelieli sūtījumi

1.   Atkāpjoties no 54.–58. pantam, gadījumos, kad ražojums ir deklarēts kā tāds, kas atbilst šīs nodaļas prasībām, un ja importētājas Puses muitas dienestam nav šaubu par minētās deklarācijas patiesumu, tad importētāja Puse piešķir preferenciāla tarifa režīmu:

a)

ražojumam, ko privātpersonas nelielos iepakojumos sūta privātpersonām;

b)

ražojumam, kas ir daļa no ceļotāja personīgās bagāžas; un

c)

Apvienotās Karalistes gadījumā papildus šā panta a) un b) apakšpunktam – citiem zemas vērtības sūtījumiem.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro šādiem ražojumiem:

a)

ražojumi, kuru imports ir daļa no tāda importa virknes, kuru var pamatoti uzskatīt par tādu, kas veikts atsevišķi, lai izvairītos no 54. panta prasībām;

b)

attiecībā uz Savienību:

i)

ražojums, kas importēts tirdzniecības ceļā; ja imports notiek neregulāri un ražojumi ir paredzēti tikai saņēmēju, ceļotāju vai viņu ģimenes locekļu personīgai lietošanai, tad to neuzskata par ražojumu importu tirdzniecībai, ja pēc ražojumu veida un daudzuma ir redzams, ka nav plānoti nekādi komerciāli mērķi; un

ii)

ražojumi, kuru kopējā vērtība pārsniedz 500 EUR, ja tos sūta sīkpakās, vai 1 200 EUR to ražojumu gadījumā, kuri ir daļa no ceļotāja personīgās bagāžas. Summas katrā attiecīgajā valsts valūtā ir līdzvērtīgas tām summām, kuras izteiktas euro pēc kursa oktobra pirmajā darba dienā. Valūtas maiņas summas ir tās, ko Eiropas Centrālā banka publicē minētajā dienā, izņemot gadījumus, kad Eiropas Komisijai līdz 15. oktobrim ir paziņota atšķirīga summa, un tās piemēro no nākamā gada 1. janvāra. Eiropas Komisija paziņo Apvienotajai Karalistei attiecīgās summas. Savienība var noteikt citus ierobežojumus, kurus tā paziņos Apvienotajai Karalistei; un

c)

attiecībā uz Apvienoto Karalisti – ražojumi, kuru kopējā vērtība pārsniedz Apvienotās Karalistes tiesību aktos noteiktās robežvērtības. Apvienotā Karaliste paziņos Savienībai šīs robežvērtības.

3.   Importētājs ir atbildīgs par to, ka deklarācija ir pareiza, un par atbilstību šajā nodaļā noteiktajām prasībām. Dokumentēšanas prasības, kas izklāstītas 59. pantā, neattiecas uz importētāju saskaņā ar šo pantu.

61. Pants

Pārbaude

1.   Importētājas Puses muitas dienests var pārbaudīt, vai ražojums ir noteiktas izcelsmes ražojums un vai ir izpildītas pārējās šīs nodaļas prasības, pamatojoties uz riska novērtēšanas metodēm, kas var ietvert atlasi pēc nejaušības principa. Šādu pārbaudi var veikt, pieprasot informāciju no importētāja, kurš iesniedzis 54. pantā minēto pieprasījumu, importa deklarācijas iesniegšanas laikā, pirms ražojumu izlaišanas vai pēc ražojumu izlaišanas.

2.   Saskaņā ar 1. punktu pieprasītā informācija ietver tikai šādus elementus:

a)

ja pieprasījuma pamatā bijis paziņojums par izcelsmi – paziņojums par izcelsmi; un

b)

informācija par izcelsmes kritēriju izpildi, kas attiecas uz šādiem elementiem:

i)

ja izcelsmes kritērijs ir "pilnībā iegūts" – piemērojamā kategorija (piemēram, ievākšana, ieguves rūpniecība, zveja) un ražošanas vieta;

ii)

ja izcelsmes kritērija pamatā ir tarifa klasifikācijas maiņa – visu nenoteiktas izcelsmes materiālu saraksts, tostarp to tarifa klasifikācija (2, 4 vai 6 ciparu formātā atkarībā no izcelsmes kritērija);

iii)

ja izcelsmes kritērija pamatā ir izmantota vērtības metode – galaražojuma vērtība, kā arī visu minētā ražojuma ražošanā izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība;

iv)

ja izcelsmes kritērija pamatā ir svars – galaražojuma svars, kā arī galaražojumā izmantoto attiecīgo nenoteiktas izcelsmes materiālu svars;

v)

ja izcelsmes kritērija pamatā ir konkrēts ražošanas process – minētā konkrētā procesa apraksts.

3.   Sniedzot pieprasīto informāciju, importētājs var pievienot jebkādu citu informāciju, ko tas uzskata par būtisku pārbaudes nolūkiem.

4.   Ja preferenciāla tarifa režīma pieprasījuma pamatā ir paziņojums par izcelsmi, importētājs sniedz minēto paziņojumu par izcelsmi, bet var atbildēt importētājas Puses muitas dienestam, ka importētājs nespēj sniegt 2. punkta b) apakšpunktā minēto informāciju.

5.   Ja preferenciāla tarifa režīma pieprasījuma pamatā ir importētāja informētība, pēc tam, kad pārbaudi veicošais importētājas Puses muitas dienests ir pieprasījis informāciju saskaņā ar 1. punktu, tas var pieprasīt no importētāja sniegt papildu informāciju, ja šis muitas dienests uzskata, ka papildu informācija ir nepieciešama, lai pārbaudītu ražojuma noteiktu izcelsmi vai to, ka ir izpildītas pārējās šīs nodaļas prasības. Importētājas Puses muitas dienests vajadzības gadījumā var pieprasīt importētājam sniegt konkrētus dokumentus un informāciju.

6.   Ja importētājas Puses muitas dienests nolemj apturēt preferenciāla režīma piešķiršanu attiecīgajam ražojumam līdz pārbaudes rezultātu saņemšanai, tad tas importētājam piedāvā ražojumu izlaist, piemērojot atbilstošus piesardzības pasākumus, tostarp galvojumus. Preferenciāla tarifa režīma apturēšana tiek izbeigta iespējami drīz pēc tam, kad importētājas Puses muitas dienests ir pārliecinājies par attiecīgo ražojumu noteiktas izcelsmes statusu vai par pārējo šīs nodaļas prasību izpildi.

62. Pants

Administratīva sadarbība

1.   Lai nodrošinātu šīs nodaļas pareizu piemērošanu, Puses ar savu muitas dienestu starpniecību sadarbojas, pārbaudot, vai ražojums ir noteiktas izcelsmes ražojums un vai tas atbilst pārējām šajā nodaļā noteiktajām prasībām.

2.   Ja preferenciāla tarifa režīma pieprasījuma pamatā ir bijis paziņojums par izcelsmi, pēc tam, kad pārbaudi veicošais importētājas Puses muitas dienests vispirms ir attiecīgi pieprasījis informāciju saskaņā ar 61. panta 1. punktu un ievērojot importētāja atbildi, tas var arī pieprasīt informāciju no eksportētājas Puses muitas dienesta divu gadu laikā pēc ražojumu importēšanas vai no brīža, kad ir iesniegts pieprasījums atbilstīgi 55. panta 2. punkta a) apakšpunktam, ja pārbaudi veicošais importētājas Puses muitas dienests uzskata, ka papildu informācija ir nepieciešama, lai pārbaudītu ražojuma noteiktu izcelsmi vai lai pārbaudītu to, ka ir izpildītas pārējās šīs nodaļas prasības. Informācijas pieprasījumā ir šādi elementi:

a)

paziņojums par izcelsmi;

b)

tā muitas dienesta identifikācijas dati, kas iesniedz pieprasījumu;

c)

eksportētāja vārds vai nosaukums;

d)

pārbaudes objekts un darbības joma; un

(e)

visa attiecīgā dokumentācija.

Turklāt importētājas Puses muitas dienests vajadzības gadījumā var lūgt eksportētājas Puses muitas dienestam iesniegt konkrētus dokumentus un informāciju.

3.   Eksportētājas Puses muitas dienests var saskaņā ar Puses normatīvajiem aktiem pieprasīt dokumentus vai pārbaudi, pieprasot jebkādus pierādījumus vai apmeklējot eksportētāja telpas, lai apskatītu dokumentus un iekārtas, ko izmanto ražojuma ražošanā.

4.   Neskarot 5. punktu, eksportētājas Puses muitas dienests, kas saņēmis 2. punktā minēto pieprasījumu, sniedz importētājas Puses muitas dienestam šādu informāciju:

a)

pieprasītā dokumentācija, ja tā ir pieejama;

b)

atzinums par ražojuma noteiktas izcelsmes statusu;

c)

pārbaudāmā ražojuma apraksts un tarifa klasifikācija saistībā ar šīs nodaļas piemērošanu;

d)

ražošanas procesa apraksts un skaidrojums, kas ir pietiekams, lai pamatotu ražojuma noteiktas izcelsmes statusu;

e)

informācija par veidu, kādā veikta pārbaude; un

f)

vajadzības gadījumā – pavaddokumenti.

5.   Eksportētājas Puses muitas dienests nesniedz 4. punkta a), d) un f) apakšpunktā minēto informāciju importētājas Puses muitas dienestam, ja eksportētājs uzskata, ka minētā informācija ir konfidenciāla.

6.   Katra Puse paziņo otrai Pusei muitas dienestu kontaktinformāciju un paziņo otrai Pusei par jebkādām izmaiņām šajā kontaktinformācijā 30 dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas dienas.

63. Pants

Preferenciāla tarifa režīma atteikums

1.   Neskarot 3. punktu, importētājas Puses muitas dienests var atteikt preferenciāla tarifa režīmu, ja:

a)

trīs mēnešu laikā pēc dienas, kad pieprasīta informācija saskaņā ar 61. panta 1. punktu:

i)

importētājs nav sniedzis atbildi;

ii)

ja preferenciāla tarifa režīma pieprasījuma pamatā bijis paziņojums par izcelsmi, paziņojums par izcelsmi nav iesniegts; vai

iii)

ja preferenciāla tarifa režīma pieprasījuma pamatā bijusi importētāja informētība, importētāja sniegtā informācija nav pietiekama, lai apstiprinātu, ka ražojums ir noteiktas izcelsmes ražojums;

b)

trīs mēnešu laikā pēc dienas, kad pieprasīta papildu informācija saskaņā ar 61. panta 5. punktu:

i)

importētājs nav sniedzis atbildi; vai

ii)

importētāja sniegtā informācija nav pietiekama, lai apstiprinātu, ka ražojums ir noteiktas izcelsmes ražojums;

c)

10 mēnešu (3) laikā pēc dienas, kad pieprasīta informācija saskaņā ar 62. panta 2. punktu:

i)

eksportētājas Puses muitas dienests nav sniedzis atbildi; vai

ii)

eksportētājas Puses muitas dienesta sniegtā informācija nav pietiekama, lai apstiprinātu, ka ražojums ir noteiktas izcelsmes ražojums.

2.   Importētājas Puses muitas dienests var atteikt preferenciāla tarifa režīmu ražojumam, kam importētājs prasa piemērot preferenciāla tarifa režīmu, ja importētājs neievēro tādas šīs nodaļas prasības, kuras neattiecas uz ražojumu noteiktas izcelsmes statusu.

3.   Ja importētājas Puses muitas dienestam ir pietiekams pamatojums atteikt preferenciāla tarifa režīmu saskaņā ar šā panta 1. punktu, gadījumos, kad eksportētājas Puses muitas dienests ir sniedzis atzinumu saskaņā ar 62. panta 4. punkta b) apakšpunktu, apliecinot ražojuma noteiktas izcelsmes statusu, importētājas Puses muitas dienests savu nodomu atteikt preferenciāla tarifa režīmu eksportētājas Puses muitas dienestam paziņo divu mēnešu laikā pēc minētā atzinuma saņemšanas dienas.

Ja ir sniegts šāds paziņojums, pēc vienas Puses pieprasījuma Puses apspriežas trīs mēnešu laikā pēc paziņojuma dienas. Apspriešanās termiņu var pagarināt, katru gadījumu izskatot atsevišķi, ja Pušu muitas dienesti par to savstarpēji vienojas. Apspriešanās var notikt saskaņā ar procedūru, ko noteikusi Tirdzniecības specializētā komiteja muitas sadarbības un izcelsmes noteikumu jomā.

Beidzoties apspriešanās termiņam, ja importētājas Puses muitas dienests nevar apstiprināt, ka ražojums ir noteiktas izcelsmes ražojums, tas var atteikt preferenciāla tarifa režīmu, ja tam ir pietiekams pamatojums un ja importētājam ir bijušas piešķirtas tiesības tikt uzklausītam. Tomēr, ja eksportētājas Puses muitas dienests apstiprina ražojumu noteiktas izcelsmes statusu un sniedz šāda secinājuma pamatojumu, importētājas Puses muitas dienests neliedz ražojumam piemērot preferenciāla tarifa režīmu, pamatojoties tikai uz to, ka ir ticis piemērots 62. panta 5. punkts.

4.   Visos gadījumos domstarpību atrisināšanu starp importētāju un importētājas Puses muitas dienestu veic atbilstoši importētājas Puses tiesību aktiem.

64. Pants

Konfidencialitāte

1.   Katra Puse saskaņā ar tās normatīvajiem aktiem saglabā jebkādas informācijas, ko otra Puse tai sniegusi saskaņā ar šo nodaļu, konfidencialitāti un aizsargā minēto informāciju pret izpaušanu.

2.   Ja neatkarīgi no 62. panta 5. punkta eksportētājas Puses vai importētājas Puses muitas dienests no eksportētāja ir ieguvis konfidenciālu uzņēmējdarbības informāciju, piemērojot 61. un 62. pantu, šāda informācija netiek izpausta.

3.   Katra Puse nodrošina, ka konfidenciālā informācija, kas iegūta saskaņā ar šo nodaļu, netiek izmantota citos nolūkos, kā tikai to lēmumu un nolēmumu administrēšanai un izpildei, kuri attiecas uz izcelsmes un muitas jautājumiem, izņemot ar tās personas vai Puses atļauju, kas sniegusi konfidenciālo informāciju.

4.   Neatkarīgi no 3. punkta Puse var atļaut saskaņā ar šo nodaļu iegūto informāciju izmantot jebkurā administratīvā, tiesas vai tiesvedībai pielīdzināmā procesā, kas uzsākts saistībā ar to muitas tiesību aktu neievērošanu, ar kuriem īsteno šo nodaļu. Par šādu izmantošanu Puse iepriekš paziņo personai vai Pusei, kas sniegusi informāciju.

65. Pants

Administratīvie pasākumi un sankcijas

Katra Puse nodrošina šīs nodaļas efektīvu izpildi. Katra Puse nodrošina, ka kompetentās iestādes var piemērot administratīvus pasākumus un, ja vajadzīgs, sankcijas saskaņā ar tās normatīvajiem aktiem jebkurai personai, kura sagatavo dokumentu vai liek sagatavot dokumentu, kurā ietverta nepareiza informācija, kas tika sniegta, lai saņemtu preferenciāla tarifa režīmu ražojumam, kurš neatbilst 59. pantā noteiktajām prasībām, vai kura nesniedz pierādījumus vai atsaka 62. panta 3. punktā minēto apmeklējumu.

3. IEDAĻA

CITI NOTEIKUMI

66. Pants

Seūta un Melilja

1.   Šīs nodaļas nolūkos attiecībā uz Savienību termins "Puse" neietver Seūtu un Melilju.

2.   Importējot Seūtā vai Meliljā Apvienotās Karalistes izcelsmes ražojumus, tiem visos aspektos piemēro tādu pašu muitas režīmu saskaņā ar šo nolīgumu kā to, ko piemēro Savienības muitas teritorijas izcelsmes ražojumiem saskaņā ar Akta par Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai 2. protokolu. To Seūtas un Meliljas izcelsmes ražojumu importam, uz kuriem attiecas šis nolīgums, Apvienotā Karaliste piemēro tādu pašu muitas režīmu kā to, ko piemēro ražojumiem, kurus importē no Savienības un kuru izcelsme ir Savienībā.

3.   Šajā nodaļā minētos izcelsmes noteikumus un izcelsmes procedūras mutatis mutandis piemēro ražojumiem, ko eksportē no Apvienotās Karalistes uz Seūtu un Melilju, un ražojumiem, ko eksportē no Seūtas un Meliljas uz Apvienoto Karalisti.

4.   Seūtu un Melilju uzskata par vienu teritoriju.

5.   40. pantu piemēro ražojumu importam un eksportam starp Savienību, Apvienoto Karalisti un Seūtu un Melilju.

6.   Atkarībā no ražojuma izcelsmes eksportētāji izcelsmes paziņojuma teksta 3. ailē ieraksta "Apvienotā Karaliste" vai "Seūta un Melilja".

7.   Par šīs nodaļas piemērošanu un īstenošanu Seūtā un Meliljā ir atbildīgs Spānijas Karalistes muitas dienests.

67. Pants

Pārejas noteikumi tranzītā vai uzglabāšanā esošiem produktiem

Šā nolīguma noteikumus var piemērot ražojumiem, kas atbilst šīs nodaļas noteikumiem un kas šā nolīguma spēkā stāšanās dienā atrodas vai nu tranzītā no eksportētājas Puses uz importētāju Pusi, vai importētājas Puses muitas kontrolē bez importa nodokļu un nodevu samaksas, ar nosacījumu, ka 12 mēnešu laikā pēc minētā datuma importētājas Puses muitas dienestam tiek prasīts piemērot preferenciāla tarifa režīmu, kas minēts 54. pantā.

68. Pants

Šīs nodaļas un tās pielikumu grozīšana

Partnerības padome var grozīt šo nodaļu un tās pielikumus.

2. PIELIKUMS

IEVADPIEZĪMES PAR KONKRĒTIEM RAŽOJUMIEM PIEMĒROJAMAJIEM IZCELSMES NOTEIKUMIEM

1. PIEZĪME

Vispārīgi principi

 

1.

Šajā pielikumā izklāstīti vispārīgie noteikumi par 3. pielikuma piemērojamajām prasībām, kā paredzēts šā nolīguma 39. panta 1. punkta c) apakšpunktā.
 

2.

Šajā pielikumā un 3. pielikumā paredzētās prasības, kas ir jāizpilda, lai ražojumam būtu noteikta izcelsme saskaņā ar šā nolīguma 39. punkta 1. punkta c) apakšpunktu, ir maiņa uz citu tarifa klasifikāciju, ražošanas process, nenoteiktas izcelsmes materiālu maksimālā vērtība vai svars vai jebkura cita prasība, kas norādīta šajā pielikumā un 3. pielikumā.
 

3.

Atsauce uz svaru konkrētiem ražojumiem piemērojamajos izcelsmes noteikumos nozīmē neto svaru, t. i., materiāla vai ražojuma svaru bez iepakojuma svara.
 

4.

Šā pielikuma un 3. pielikuma pamatā ir Harmonizētā sistēma ar grozījumiem, kas izdarīti 2017. gada 1. janvārī.

2. PIEZĪME

Konkrētiem ražojumiem piemērojamu izcelsmes noteikumu saraksta uzbūve

 

1.

Piezīmes par sadaļām vai nodaļām, ja tādas ir, ir lasāmas kopā ar konkrētajiem ražojumiem piemērojamajiem izcelsmes noteikumiem attiecīgajā sadaļā, nodaļā, pozīcijā vai apakšpozīcijā.
 

2.

Katru konkrētiem ražojumiem piemērojamo izcelsmes noteikumu, kas norādīts 3. pielikuma 2. slejā, piemēro attiecīgajam ražojumam 3. pielikuma 1. slejā.
 

3.

Ja uz ražojumu attiecas alternatīvi konkrētiem ražojumiem piemērojamie izcelsmes noteikumi, ražojumam ir noteiktas Puses izcelsme, ja tas atbilst vienai no alternatīvām.
 

4.

Ja uz ražojumu attiecas konkrētiem ražojumiem piemērojamie izcelsmes noteikumi, kas ietver vairākas prasības, ražojumam ir noteiktas Puses izcelsme tikai tad, ja tas atbilst visām prasībām.
 

5.

Šajā pielikumā un 3. pielikumā piemēro šādas definīcijas:

a)

"sadaļa" ir Harmonizētās sistēmas sadaļa;

b)

"nodaļa" ir pirmie divi cipari Harmonizētās sistēmas tarifa klasifikācijas numurā;

c)

"pozīcija" ir pirmie četri cipari Harmonizētās sistēmas tarifa klasifikācijas numurā; un

d)

"apakšpozīcija" ir pirmie seši cipari Harmonizētās sistēmas tarifa klasifikācijas numurā.

 

6.

Konkrētiem ražojumiem piemērojamo izcelsmes noteikumu nolūkos piemēro šādus saīsinājumus:

"CC" ir ražošana no jebkurā nodaļā, izņemot paša ražojuma nodaļu, klasificētiem nenoteiktas izcelsmes materiāliem; tas nozīmē, ka jebkuram nenoteiktas izcelsmes materiālam, ko izmanto ražojuma ražošanā, ir jābūt klasificētam kādā citā nodaļā (2 ciparu līmenī Harmonizētajā sistēmā), kas nav paša ražojuma nodaļa (proti, cita nodaļa);

"CTH" ir ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem nenoteiktas izcelsmes materiāliem; tas nozīmē, ka jebkuram nenoteiktas izcelsmes materiālam, ko izmanto ražojuma ražošanā, ir jābūt klasificētam kādā citā pozīcijā (4 ciparu līmenī Harmonizētajā sistēmā), kas nav paša ražojuma pozīcija (proti, cita pozīcija);

"CTSH" ir ražošana no jebkurā apakšpozīcijā, izņemot paša ražojuma apakšpozīciju, klasificētiem nenoteiktas izcelsmes materiāliem; tas nozīmē, ka jebkuram nenoteiktas izcelsmes materiālam, ko izmanto ražojuma ražošanā, ir jābūt klasificētam apakšpozīcijā (6 ciparu līmenī harmonizētajā sistēmā), kas nav paša ražojuma apakšpozīcija (proti, cita apakšpozīcija).

3. PIEZĪME

Konkrētiem ražojumiem piemērojamu izcelsmes noteikumu piemērošana

 

1.

Šā nolīguma 39. pantu par ražojumiem, kas ieguvuši noteiktas izcelsmes statusu un ko izmanto citu ražojumu ražošanā, piemēro neatkarīgi no tā, vai minētais statuss ir iegūts tajā pašā Puses rūpnīcā, kurā šie ražojumi tiek izmantoti.
 

2.

Ja konkrētam ražojumam piemērojamā izcelsmes noteikumā izslēgts konkrēts nenoteiktas izcelsmes materiāls vai ja tur paredzēts, ka konkrēta nenoteiktas izcelsmes materiāla vērtība vai svars nedrīkst pārsniegt konkrētu robežvērtību, tad minētie nosacījumi neattiecas uz nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kas Harmonizētajā sistēmā klasificēti citur.

1. piemērs. Ja noteikums par buldozeriem (apakšpozīcija 8429.11) paredz: "CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem, pozīcijā 84.31, tad tādu nenoteiktas izcelsmes materiālu izmantošana, kas klasificēti citur nekā 84.29 un 84.31, piemēram, skrūves (HS pozīcija 73.18), izolēti vadi un elektrības vadītāji (pozīcija 85.44) un dažāda elektronika (85. nodaļa), nav ierobežota.

2. piemērs. Ja noteikumā attiecībā uz pozīciju 35.05 (dekstrīni un citādas modificētas cietes; līmes uz cietes bāzes utt.) ir prasīts "CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 11.08", tad tādu nenoteiktas izcelsmes materiālu izmantošana, kas klasificēti citur, nevis 11.08 (cietes, inulīns), piemēram, 10. nodaļas materiālu (labība), izmantošana nav ierobežota.

 

3.

Ja konkrētiem ražojumiem piemērojamajos izcelsmes noteikumos paredzēts, ka ražojums ražojams no konkrēta materiāla, tas neliedz izmantot citus materiālus, kuri nevar atbilst šai prasībai savu īpašību dēļ.

4. PIEZĪME

Nenoteiktas izcelsmes materiālu maksimālās vērtības aprēķināšana

Konkrētiem ražojumiem piemērojamo izcelsmes noteikumu nolūkos piemēro šādas definīcijas:

a)

"muitas vērtība" ir vērtība, ko nosaka saskaņā ar Nolīguma par GATT 1994 VII panta īstenošanu;

b)

"EXW""cena" jeb "ražotāja cena" ir:

i)

ražojuma cena, kas samaksāta vai maksājama ražotājam, kura uzņēmumā ir veikta ražojuma pēdējā apstrāde vai pārstrāde, ar nosacījumu, ka šajā cenā ir ietverta visu izmantoto materiālu vērtība un visas citas ar ražojuma ražošanu saistītās izmaksas, atskaitot visus iekšējos nodokļus, ko atmaksā vai var atmaksāt tad, ja iegūto ražojumu eksportē; vai

ii)

ja nav samaksātas vai maksājamas cenas vai ja faktiski samaksātā cena neatspoguļo visas ar ražojuma ražošanu saistītās izmaksas, kas faktiski ir radušās ražojuma ražošanas procesā – visu izmantoto materiālu vērtība un visas citas izmaksas, kuras radušās, ražojot ražojumu eksportētājā Pusē, un tas:

A)

ietver pārdošanas, vispārējās un administratīvās izmaksas, kā arī peļņu, kuru var pamatoti attiecināt uz ražojumu; un

B)

neietver pārvadājuma, apdrošināšanas izmaksas, kā arī visas citas izmaksas, kas ir radušās, ražojumu pārvadājot, un visus eksportētājas Puses iekšējos nodokļus, kurus atmaksā vai var atmaksāt, kad iegūto ražojumu eksportē;

iii)

Šā punkta i) apakšpunkta vajadzībām, ja pēdējā ražošanas darbība ir deleģēta citam ražotājam, tad termins "ražotājs" i) apakšpunktā attiecas uz to personu, kura nodarbina apakšuzņēmēju.

c)

"MaxNOM" ir nenoteiktas izcelsmes materiālu maksimālā vērtība, kas izteikta procentos un ko aprēķina pēc šādas formulas:

Image 4

d)

"VNM" ir ražojuma ražošanā izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība, kas ir to muitas vērtība importēšanas laikā, ieskaitot pārvadājuma izmaksas, attiecīgā gadījumā apdrošināšanas, iepakojuma un visas pārējās izmaksas, kas radušās, pārvadājot materiālus uz ievešanas ostu Pusē, kurā atrodas ražojuma ražotājs, ja nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nav zināma un to nevar noskaidrot, tad izmanto pirmo noskaidrojamo cenu, kas par nenoteiktas izcelsmes materiāliem samaksāta Savienībā vai Apvienotajā Karalistē, ražojuma ražošanā izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtību var aprēķināt, pamatojoties uz vidējās svērtās vērtības formulu vai citu inventāra vērtības noteikšanas metodi saskaņā ar grāmatvedības principiem, kas ir vispārpieņemti Pusē.

5. PIEZĪME

To procesu definīcijas, kas minētas 3. pielikuma V līdz VII iedaļā

Konkrētiem ražojumiem piemērojamo izcelsmes noteikumu nolūkos piemēro šādas definīcijas:

a)

"biotehnoloģiska apstrāde" ir:

i)

bioloģiska vai biotehnoloģiska kultivēšana (arī šūnu kultūra), mikroorganismu (baktēriju, vīrusu (ieskaitot fāgus) utt.) vai cilvēku, dzīvnieku vai augu šūnu hibridizācija vai ģenētiska modifikācija; un

ii)

šūnu vai starpšūnu struktūru (piemēram, izolētu gēnu, gēnu fragmentu un plazmīdu) iegūšana, izolācija vai attīrīšana, vai fermentācija;

b)

"daļiņu izmēra maiņa" ir ražojuma daļiņu izmēra tīša un kontrolēta maiņa, kas nav tikai saberšana vai saspiešana, kuras rezultātā tiek iegūts ražojums ar noteiktu daļiņu izmēru, noteiktu daļiņu izmēru sadalījumu vai noteiktu virsmas laukumu, kas ir raksturīgi iegūtajam ražojumam, un ar fizikālajām vai ķīmiskajām īpašībām, kuras atšķiras no izejmateriālu fizikālajām vai ķīmiskajām īpašībām;

c)

"ķīmiska reakcija" ir process (ieskaitot bioķīmisku pārstrādi), kura rezultātā rodas molekula ar jaunu struktūru, saraujot iekšmolekulārās saites un veidojot jaunas iekšmolekulārās saites vai mainot atomu telpisko izvietojumu molekulā, izņemot turpmāk minēto, kas nav uzskatāms par ķīmisku reakciju šīs definīcijas nolūkos:

i)

šķīdināšana ūdenī vai citos šķīdinātājos;

ii)

šķīdinātāju, tostarp ūdens, izdalīšanu; vai

iii)

kristalizācijas ūdens pievienošana vai atdalīšana;

d)

"destilācija" ir:

i)

destilācija pie atmosfēras spiediena: atdalīšanas process, kurā destilācijas kolonnā naftas eļļas tiek pārveidotas frakcijās atbilstīgi viršanas temperatūrai un tvaiks tad tiek kondensēts dažādās šķidrās frakcijās; produkti, kas ražoti naftas destilācijā, var ietvert sašķidrinātu naftas gāzi, jēlbenzīnu, benzīnu, petroleju, dīzeļdegvielu vai vieglo mazutu, vieglās gāzeļļas un smēreļļas; un

ii)

vakuumdestilācija: destilācija pie spiediena, kas ir mazāks par atmosfēras spiedienu, bet ne tik zems, ka tas būtu klasificējams kā molekulārā destilācija; vakuumdestilāciju izmanto, lai destilētu materiālus ar augstu viršanas temperatūru un termojutīgus materiālus, piemēram, naftas eļļu smagos destilātus, lai ražotu vieglās līdz smagās vakuuma gāzeļļas un nosēdumus;

e)

"izomēru atdalīšana" ir izomēru izolēšana vai atdalīšana no izomēru maisījuma;

f)

"maisīšana un sajaukšana" ir apzināta un samērīgi kontrolēta materiālu maisīšana vai sajaukšana (ieskaitot dispersiju), izņemot atšķaidītāju pievienošanu, tikai ar mērķi panākt atbilstību iepriekš noteiktām specifikācijām, kā rezultātā tiek saražots ražojums, kura fizikālās vai ķīmiskās īpašības ir raksturīgas ražojumam vai tā lietojumam un atšķiras no izejmateriālu fizikālajām vai ķīmiskajām īpašībām;

g)

"standarta materiālu ražošana" (tas attiecas arī uz standartšķīdumiem) ir tāda preparāta ražošana, kurš ir piemērots analītiskām, kalibrēšanas vai atsauces vajadzībām, ar precīzu tīrības pakāpi vai proporcijām, ko sertificējis ražotājs; un

h)

"attīrīšana" ir process, kura rezultātā tiek likvidēti vismaz 80 % no esošo piemaisījumu satura vai samazināti vai likvidēti piemaisījumi, tādējādi iegūstot preci, kas piemērota vienam vai vairākiem šādiem lietojumiem:

i)

farmaceitiskas, medicīniskas, kosmētiskas, veterinārmedicīniskās vai pārtikas kvalitātes vielas;

ii)

ķīmiskie produkti un reaģenti lietojumiem analīzē, diagnostikā vai laboratorijā;

iii)

mikroelektronikā izmantojami elementi un komponenti;

iv)

specializētie lietojumi optikā;

v)

biotehnoloģisks lietojums (piemēram, šūnu kultūrā, gēnu tehnoloģijā vai par katalizatoru);

vi)

nesēji, ko izmanto atdalīšanas procesā; vai

vii)

lietojumi, kam nepieciešama kodolkvalitāte.

6. PIEZĪME

3. pielikuma XI iedaļā izmantoto terminu definīcijas

Konkrētiem ražojumiem piemērojamo izcelsmes noteikumu nolūkos piemēro šādas definīcijas:

a)

"ķīmiskās štāpeļšķiedras" ir sintētisku vai mākslīgu pavedienu grīste, štāpeļšķiedras vai atlikas, kas minētas pozīcijā 55.01–55.07;

b)

"dabiskās šķiedras" attiecas uz šķiedrām, kas nav mākslīgās vai sintētiskās šķiedras un ko izmanto tikai pirmsvērpšanas posmos, ietverot atlikas, un, ja vien nav norādīts citādi, attiecas arī uz šķiedrām, kas ir kārstas, ķemmētas vai citādi apstrādātas, bet nav vērptas; "dabiskās šķiedras" attiecas uz astriem pozīcijā 05.11, zīdu pozīcijā 50.02 un 50.03, vilnas šķiedrām un smalkiem vai rupjiem dzīvnieku matiem pozīcijā 51.01–51.05, kokvilnas šķiedrām pozīcijā 52.01–52.03, kā arī citām augu šķiedrām pozīcijā 53.01–53.05;

c)

"apdrukāšana" ir metode, ar kuru tekstilizstrādājuma substrātam tiek pastāvīgi piešķirta objektīvi novērtējama funkcija, piemēram, krāsa, modelis vai tehniskais sniegums, izmantojot sietspiedes, gludspieduma, digitālus vai pārneses paņēmienus; un

d)

"apdrukāšana (kā atsevišķa darbība)" ir metode, ar kuru tekstilizstrādājuma substrātam tiek pastāvīgi piešķirta objektīvi novērtējama funkcija, piemēram, krāsa, modelis vai tehniskais sniegums, izmantojot sietspiedes, gludspieduma, digitālus vai pārneses paņēmienus apvienojumā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalandrēšana, apstrāde pret saraušanos, galapstrāde, dekatēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana, apgriešana, apsvilināšana, žāvēšana un platumošana, velšana, apstrāde ar tvaiku un saraušanās un mitrā dekatēšana), ja visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma EXW cenas.

7. PIEZĪME

Pielaides, kas piemērojamas ražojumiem, kuri sastāv no diviem vai vairākiem tekstila pamatmateriāliem

 

1.

Šīs piezīmes nolūkos tekstila pamatmateriāli ir šādi:

a)

zīds;

b)

vilna;

c)

rupji dzīvnieku mati;

d)

smalki dzīvnieku mati;

e)

astri;

f)

kokvilna;

g)

materiāli papīra izgatavošanai un papīrs;

h)

lini;

i)

kaņepāji;

j)

džuta un cita lūksnes tekstilšķiedra;

k)

sizals un citas agavju ģints augu tekstilšķiedras;

l)

kokosšķiedra, abaka, rāmija un citas augu tekstilšķiedras;

m)

sintētiskie ķīmiskie pavedieni;

n)

mākslīgie ķīmiskie pavedieni;

o)

strāvvadoši pavedieni;

p)

sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no polipropilēna;

q)

sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliestera;

r)

sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliamīda;

s)

sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliakrilnitrila;

t)

sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliimīda;

u)

sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no politetrafluoretilēna;

v)

sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poli(fenilēnsulfīda);

w)

sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poli(vinilhlorīda);

x)

citas sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras;

y)

mākslīgās ķīmiskās štāpeļšķiedras no viskozes;

z)

citas mākslīgās ķīmiskās štāpeļšķiedras;

aa)

dzija, kas izgatavota no poliuretāna ar elastīgiem poliētera segmentiem, pozamentēta vai ne,

bb)

dzija, kas izgatavota no poliuretāna ar elastīgiem poliestera segmentiem, pozamentēta vai ne;

cc)

pozīcijas 56.05 ražojumi (metalizēti pavedieni), kuri ietver ne vairāk kā 5 mm platu lenti, kas pamatā sastāv no alumīnija folijas vai plastmasas plēves, neatkarīgi no tā, vai tā ir ar alumīnija pulvera pārklājumu vai bez tā, un kas ir iestiprināta ar caurspīdīgu vai krāsainu adhezīvu starp divām plastmasas plēves kārtām;

dd)

citi pozīcijas 56.05 ražojumi;

ee)

stikla šķiedras; un

ff)

metāla šķiedras.

 

2.

Ja 3. pielikumā ir atsauce uz šo piezīmi, prasības, kas izklāstītas tā 2. slejā, nepiemēro kā pielaidi nenoteiktas izcelsmes tekstila pamatmateriāliem, kuri izmantoti ražojuma ražošanā, ja:

a)

ražojums satur divus vai vairākus tekstila pamatmateriālus; un

b)

nenoteiktas izcelsmes tekstila pamatmateriālu kopējais svars nepārsniedz 10 % no visu izmantoto tekstila pamatmateriālu kopējā svara.

Piemērs. Vilnas audumam pozīcijā 51.12, kas satur vilnas dziju pozīcijā 51.07, sintētisko štāpeļšķiedru dziju pozīcijā 55.09 un materiālus, kas nav tekstila pamatmateriāli, var izmantot nenoteiktas izcelsmes vilnas dziju, kura neatbilst 3. pielikumā noteiktajai prasībai, vai nenoteiktas izcelsmes sintētisku dziju, kas neatbilst 3. pielikumā noteiktajai prasībai, vai abu minēto kombināciju, ja to kopējais svars nepārsniedz 10 % no visu tekstila pamatmateriālu svara.

 

3.

Neatkarīgi no 2. punkta b) apakšpunkta ražojumiem, kuru sastāvā ir "dzija, kas izgatavota no poliuretāna ar elastīgiem poliētera segmentiem, pozamentēta vai ne", maksimālā pielaide ir 20 %. Tomēr citu nenoteiktas izcelsmes tekstila pamatmateriālu procentuālā daļa nepārsniedz 10 %.
 

4.

Neatkarīgi no 2. punkta b) apakšpunkta ražojumiem, kuru sastāvā ir "ne vairāk kā 5 mm plata lente, kas pamatā sastāv no alumīnija folijas vai plastmasas plēves, neatkarīgi no tā, vai tā ir ar alumīnija pulvera pārklājumu vai bez tā, un kas ir iestiprināta ar caurspīdīgu vai krāsainu adhezīvu starp divām plastmasas plēves kārtām", maksimālā pielaide ir 30 %. Tomēr citu nenoteiktas izcelsmes tekstila pamatmateriālu procentuālā daļa nepārsniedz 10 %.

8. PIEZĪME

Citas pielaides, kas piemērojamas konkrētiem tekstilizstrādājumiem

 

1.

Ja 3. pielikumā ir atsauce uz šo piezīmi, var izmantot nenoteiktas izcelsmes tekstilmateriālus (izņemot oderes un starpoderes), kas neatbilst minētā pielikuma 2. slejas noteikumiem attiecībā uz gataviem tekstilizstrādājumiem, ja tie ir klasificēti citā pozīcijā nekā ražojums un ja to vērtība nepārsniedz 8 % no ražojuma EXW cenas.
 

2.

Nenoteiktas izcelsmes materiālus, kas nav klasificēti 50. līdz 63. nodaļā, var bez ierobežojumiem izmantot 50.–63. nodaļā klasificētu tekstilizstrādājumu ražošanā neatkarīgi no tā, vai tajos ir vai nav tekstilmateriāli.

Piemērs. Ja 3. pielikumā noteiktā prasība paredz, ka konkrētam tekstilizstrādājumam (piemēram, biksēm) jāizmanto dzija, tas neliedz izmantot nenoteiktas izcelsmes metāla izstrādājumus (piemēram, pogas), jo metāla izstrādājumi nav klasificēti 50.–63. nodaļā. Šo pašu iemeslu dēļ nav liegts izmantot nenoteiktas izcelsmes rāvējslēdzējus, kaut arī rāvējslēdzējos parasti ietilpst tekstilmateriāli.

 

3.

Ja 3. pielikumā noteiktā prasība nosaka nenoteiktas izcelsmes materiālu maksimālo vērtību, nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtības aprēķināšanā ņem vērā to nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtību, kuri nav klasificēti 50.–63. nodaļā.

9. PIEZĪME

Lauksaimniecības produkti

Lauksaimniecības produktus, kas klasificēti Harmonizētās sistēmas II sadaļā un pozīcijā 24.01 un kas audzēti vai novākti Puses teritorijā, uzskata par tādiem, kuru izcelsme ir minētās Puses teritorijā, pat ja tie audzēti no sēklām, sīpoliem, potcelmiem, spraudeņiem, potzariem, dzinumiem, pumpuriem vai citām augu dzīvām daļām, kas importētas no trešās valsts.


3. PIELIKUMS

KONKRĒTIEM RAŽOJUMIEM PIEMĒROJAMIE IZCELSMES NOTEIKUMI

1. sleja

Harmonizētās sistēmas klasifikācija (2017), iekļaujot konkrētu aprakstu

2. sleja

Konkrētiem ražojumiem piemērojamie izcelsmes noteikumi

I SADAĻA

DZĪVI DZĪVNIEKI; DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI

1. nodaļa

Dzīvi dzīvnieki

01.01-01.06

Visi 1. nodaļas dzīvnieki ir pilnībā iegūti.

2. nodaļa

Gaļa un ēdami gaļas subprodukti

02.01-02.10

Ražošana, kurā visi izmantotie 1. un 2. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnībā iegūti.

3. nodaļa

Zivis un vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki

03.01-03.08

Ražošana, kurā visi izmantotie 3. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnībā iegūti.

4. nodaļa

Piena pārstrādes produkti; putnu olas; dabiskais medus; dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas citur nav minēti un iekļauti

04.01-04.10

Ražošana, kurā:

visi izmantotie 4. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnībā iegūti; un

pozīcijā 17.01 un 17.02 klasificēto nenoteiktas izcelsmes materiālu kopējais svars nepārsniedz 20 % no ražojuma svara.

5. nodaļa

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti un iekļauti

05.01-05.11

Ražošana no jebkuras pozīcijas nenoteiktas izcelsmes materiāliem.

II SADAĻA

AUGU VALSTS PRODUKTI

6. nodaļa

Dzīvi koki un citi augi; sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi

06.01-06.04

Ražošana, kurā visi izmantotie 6. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnībā iegūti.

7. nodaļa

Ēdami dārzeņi un atsevišķas saknes un bumbuļi

07.01-07.14

Ražošana, kurā visi izmantotie 7. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnībā iegūti.

8. nodaļa

Ēdami augļi un rieksti; citrusaugļu un meloņu mizas

08.01-08.14

Ražošana, kurā:

visi izmantotie 8. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnībā iegūti; un

pozīcijā 17.01 un 17.02 klasificēto nenoteiktas izcelsmes materiālu kopējais svars nepārsniedz 20 % no ražojuma svara.

9. nodaļa

Kafija, tēja, mate un garšvielas

09.01-09.10

Ražošana no jebkuras pozīcijas nenoteiktas izcelsmes materiāliem.

10. nodaļa

Graudaugu produkti

10.01-10.08

Ražošana, kurā visi izmantotie 10. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnībā iegūti.

11. nodaļa

Miltrūpniecības produkti; iesals; cietes; inulīns; kviešu lipeklis

11.01-11.09

Ražošana, kurā visi izmantotie 10. un 11. nodaļā, pozīcijā 07.01, 07.14, 23.02 un 23.03 un apakšpozīcijā 0710.10 klasificētie materiāli, ir pilnībā iegūti.

12. nodaļa

Eļļas augu sēklas un eļļas augu augļi; dažādi graudi, sēklas un augļi; augi rūpnieciskām vajadzībām un ārstniecības augi; salmi un rupjā barība

12.01-12.14

CTH

13. nodaļa

Šellaka; sveķi un citas augu sulas un ekstrakti

13.01-13.02

Ražošana no jebkuras pozīcijas nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kurā pozīcijā 17.01 un 17.02 klasificēto nenoteiktas izcelsmes materiālu kopējais svars nepārsniedz 20 % no ražojuma svara.

14. nodaļa

Augu materiāli pīšanai; augu valsts produkti, kas citur nav minēti un iekļauti

14.01-14.04

Ražošana no jebkuras pozīcijas nenoteiktas izcelsmes materiāliem.

III SADAĻA

DZĪVNIEKU UN AUGU TAUKI UN EĻĻAS UN TO ŠĶELŠANĀS PRODUKTI; GATAVI PĀRTIKAS TAUKI; DZĪVNIEKU VAI AUGU VASKI

15. nodaļa

Dzīvnieku un augu tauki un eļļas un to šķelšanās produkti; gatavi pārtikas tauki; dzīvnieku vai augu vaski

15.01-15.04

CTH

15.05-15.06

Ražošana no jebkuras pozīcijas nenoteiktas izcelsmes materiāliem.

15.07-15.08

CTSH

15.09-15.10

Ražošana, kurā visi izmantotie augu izcelsmes materiāli ir pilnībā iegūti.

15.11-15.15

CTSH

15.16-15.17

CTH

15.18-15.19

CTSH

15.20

Ražošana no jebkuras pozīcijas nenoteiktas izcelsmes materiāliem.

15.21-15.22

CTSH

IV SADAĻA

GATAVI PĀRTIKAS PRODUKTI; DZĒRIENI, ALKOHOLISKI DZĒRIENI UN ETIĶIS; TABAKA UN TABAKAS RŪPNIECISKI AIZSTĀJĒJI

16. nodaļa

Gaļas, zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku izstrādājumi

1601.00-1604.18

Ražošana, kurā visi izmantotie 1., 2., 3. un 16. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnībā iegūti (1).

1604.19

CC

1604.20

 

izstrādājumi no surimi:

CC

citādi:

Ražošana, kurā visi izmantotie 3. un 16. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnībā iegūti (2).

1604.31-1605.69

Ražošana, kurā visi izmantotie 3. un 16. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnībā iegūti.

17. nodaļa

Cukurs un cukura konditorejas izstrādājumi

17.01

CTH

17.02

CTH, ja izmantoto pozīcijā 11.01– 11.08, 17.01 un 17.03 klasificēto nenoteiktas izcelsmes materiālu kopējais svars nepārsniedz 20 % no ražojuma svara.

17.03

CTH

17.04

 

baltā šokolāde:

CTH, ja:

a)

visi izmantotie 4. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnībā iegūti; un

b)

i)

izmantoto pozīcijā 17.01 un 17.02 klasificēto nenoteiktas izcelsmes materiālu kopējais svars nepārsniedz 40 % no ražojuma svara; vai

ii)

izmantoto pozīcijā 17.01 un 17.02 klasificēto nenoteiktas izcelsmes materiālu kopējā vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas.

citādi:

CTH, ja:

visi izmantotie 4. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnībā iegūti; un

izmantoto pozīcijā 17.01 un 17.02 klasificēto nenoteiktas izcelsmes materiālu kopējais svars nepārsniedz 40 % no ražojuma svara.

18. nodaļa

Kakao un kakao izstrādājumi

18.01-18.05

CTH

1806.10

CTH, ja:

visi izmantotie 4. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnībā iegūti; un

izmantoto pozīcijā 17.01 un 17.02 klasificēto nenoteiktas izcelsmes materiālu kopējais svars nepārsniedz 40 % no ražojuma svara.

1806.20-1806.90

CTH, ja:

a)

visi izmantotie 4. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnībā iegūti; un

b)

i)

izmantoto pozīcijā 17.01 un 17.02 klasificēto nenoteiktas izcelsmes materiālu kopējais svars nepārsniedz 40 % no ražojuma svara; vai

ii)

izmantoto pozīcijā 17.01 un 17.02 klasificēto nenoteiktas izcelsmes materiālu kopējā vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas.

19. nodaļa

Labības, miltu, cietes vai piena izstrādājumi; miltu konditorejas izstrādājumi

19.01-19.05

CTH, ja:

visi izmantotie 4. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnībā iegūti;

izmantoto 2., 3. un 16. nodaļā klasificēto nenoteiktas izcelsmes materiālu kopējais svars nepārsniedz 20 % no ražojuma svara;

izmantoto pozīcijā 10.06 un11.08 klasificēto nenoteiktas izcelsmes materiālu kopējais svars nepārsniedz 20 % no ražojuma svara; un

izmantoto pozīcijā 17.01 un 17.02 klasificēto nenoteiktas izcelsmes materiālu kopējais svars nepārsniedz 40 % no ražojuma svara.

20. nodaļa

Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumi

20.01

CTH

20.02-20.03

Ražošana, kurā visi izmantotie 7. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnībā iegūti.

20.04-20.09

CTH, ja izmantoto pozīcijā 17.01 un 17.02 klasificēto nenoteiktas izcelsmes materiālu kopējais svars nepārsniedz 40 % no ražojuma svara.

21. nodaļa

Dažādi pārtikas produkti

21.01-21.02

CTH, ja:

visi izmantotie 4. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnībā iegūti; un

izmantoto pozīcijā 17.01 un 17.02 klasificēto nenoteiktas izcelsmes materiālu kopējais svars nepārsniedz 20 % no ražojuma svara.

2103.10

2103.20

2103.90

CTH tomēr var izmantot nenoteiktas izcelsmes sinepju pulveri vai gatavas sinepes.

2103.30

Ražošana no jebkuras pozīcijas nenoteiktas izcelsmes materiāliem.

21.04-21.06

CTH, ja:

visi izmantotie 4. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnībā iegūti; un

izmantoto pozīcijā 17.01 un 17.02 klasificēto nenoteiktas izcelsmes materiālu kopējais svars nepārsniedz 20 % no ražojuma svara.

22. nodaļa

Dzērieni, alkoholiski šķidrumi un etiķis

22.01-22.06

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 22.07 un 22.08, ja:

visi izmantotie apakšpozīcijā 0806.10, 2009.61, 2009.69 klasificētie materiāli ir pilnībā iegūti;

visi izmantotie 4. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnībā iegūti; un

izmantoto pozīcijā 17.01 un 17.02 klasificēto nenoteiktas izcelsmes materiālu kopējais svars nepārsniedz 20 % no ražojuma svara.

22.07

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 22.08, ja visi izmantotie 10. nodaļā un apakšpozīcijā 0806.10, 2009.61 un 2009369 klasificētie materiāli ir pilnībā iegūti.

22.08-22.09

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 22.07 un 22.08, ja visi izmantotie apakšpozīcijā 0806.10, 2009.61 un 2009.69 klasificētie materiāli ir pilnībā iegūti.

23. nodaļa

Pārtikas rūpniecības atliekas un atkritumi; gatava lopbarība

23.01

CTH

2302.10-2303.10

CTH, ja izmantoto 10. nodaļā klasificēto nenoteiktas izcelsmes materiālu kopējais svars nepārsniedz 20 % no ražojuma svara.

2303.20-2308.00

CTH

23.09

CTH, ja:

visi izmantotie 2. un 4. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti;

izmantoto pozīcijā 10,01 –10.04, 10.07–10.08, 11. nodaļā un pozīcijā 23.02. un 23.03 klasificēto nenoteiktas izcelsmes materiālu kopējais svars nepārsniedz 20 % no ražojuma svara; un

izmantoto pozīcijā 17.01 un 17.02 klasificēto nenoteiktas izcelsmes materiālu kopējais svars nepārsniedz 20 % no ražojuma svara.

24. nodaļa

Tabaka un tabakas rūpnieciski aizstājēji

24.01

Ražošana, kurā visi 24.01. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnībā iegūti.

2402.10

Ražošana no jebkuras pozīcijas nenoteiktas izcelsmes materiāliem, ja pozīcijā 24.01 klasificēto nenoteiktas izcelsmes materiālu kopējais svars nepārsniedz 30 % no izmantotajiem 24. nodaļas materiāliem.

2402.20

Ražošana no jebkuras pozīcijas nenoteiktas izcelsmes materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju un apakšpozīcijas 2403.19 smēķējamo tabaku, ja vismaz 10 % pēc svara no visiem izmantotajiem pozīcijas 24.01 materiāliem ir pilnībā iegūti.

2402.90

Ražošana no jebkuras pozīcijas nenoteiktas izcelsmes materiāliem, ja pozīcijā 24.01 klasificēto nenoteiktas izcelsmes materiālu kopējais svars nepārsniedz 30 % no izmantotajiem 24. nodaļas materiāliem.

24.03

CTH, kurā vismaz 10 svara % no visiem izmantotajiem pozīcijas 24.01 materiāliem ir pilnībā iegūti.

V IEDAĻA

MINERĀLPRODUKTI

Piezīme par sadaļu: horizontālās pārstrādes noteikumu definīcijas šai sadaļai skatīt 2. pielikuma 5. piezīmē.

25. nodaļa

Sāls; sērs; zemes un akmens; apmešanas materiāli, kaļķi un cements

25.01-25.30

CTH;

vai

MaxNOM 70 % (EXW).

26. nodaļa

Rūdas, sārņi un pelni

26.01-26.21

CTH

27. nodaļa

Minerālais kurināmais, minerāleļļas un to pārtvaices produkti; bitumenvielas; minerālvaski

27.01-27.09

Ražošana no jebkuras pozīcijas nenoteiktas izcelsmes materiāliem.

27.10

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes biodīzeļa apakšpozīcijā 3824.99 un 3826.00;

vai

notikusi destilācija vai ķīmiska reakcija, ja pozīcijā 27.10 un apakšpozīcijās 3824.99 un 3826.00 klasificētais biodīzelis (ieskaitot hidroattīrītu augu eļļu) ir iegūts ar esterificēšanu, pāresterificēšanu vai hidroattīrīšanu.

27.11-27.15

Ražošana no jebkuras pozīcijas nenoteiktas izcelsmes materiāliem.

VI SADAĻA

ĶĪMISKĀS RŪPNIECĪBAS UN TĀS SASKARNOZARU RAŽOJUMI

Piezīme par sadaļu: horizontālās pārstrādes noteikumu definīcijas šai sadaļai skatīt 2. pielikuma 5. piezīmē.

28. nodaļa

Neorganiskās ķīmijas produkti; dārgmetālu, retzemju metālu, radioaktīvo elementu vai izotopu organiskie vai neorganiskie savienojumi

28.01-28.53

CTSH;

notikusi ķīmiska reakcija, attīrīšana, maisīšana un sajaukšana, standarta materiālu ražošana, daļiņu izmēra maiņa, izomēru atdalīšana vai biotehnoloģiska apstrāde;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

29. nodaļa

Organiskie ķīmiskie savienojumi

2901.10-2905.42

CTSH;

notikusi ķīmiska reakcija, attīrīšana, maisīšana un sajaukšana, standarta materiālu ražošana, daļiņu izmēra maiņa, izomēru atdalīšana vai biotehnoloģiska apstrāde;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

2905.43-2905.44

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 17.02 un apakšpozīcijā 3824.60.

2905.45

CTSH, tomēr var izmantot paša ražojuma apakšpozīcijā klasificētus nenoteiktas izcelsmes materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

2905.49-2942

CTSH;

notikusi ķīmiska reakcija, attīrīšana, maisīšana un sajaukšana, standarta materiālu ražošana, daļiņu izmēra maiņa, izomēru atdalīšana vai biotehnoloģiska apstrāde;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

30. nodaļa

Farmaceitiskie produkti

30.01-30.06

CTSH;

notikusi ķīmiska reakcija, attīrīšana, maisīšana un sajaukšana, standarta materiālu ražošana, daļiņu izmēra maiņa, izomēru atdalīšana vai biotehnoloģiska apstrāde;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

31. nodaļa

Mēslošanas līdzekļi

31.01-31.04

CTH, tomēr var izmantot arī vienā pozīcijā ar ražojumu klasificētus nenoteiktas izcelsmes materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma EXW cenas;

vai

MaxNOM 40 % (EXW).

31.05

 

nātrija nitrāts

kalcija ciānamīds

kālija sulfāts

magnija un kālija sulfāts

CTH, tomēr var izmantot arī vienā pozīcijā ar ražojumu klasificētus nenoteiktas izcelsmes materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma EXW cenas;

vai

MaxNOM 40 % (EXW).

- citādi

CTH, tomēr var izmantot arī vienā pozīcijā ar ražojumu klasificētus nenoteiktas izcelsmes materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma EXW cenas, un visu ražošanā izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma EXW cenas;

vai

MaxNOM 40 % (EXW).

32. nodaļa

Miecvielu vai krāsu ekstrakti; tanīni un to atvasinājumi; pigmenti un citas krāsvielas; krāsas un lakas; špakteļtepes, tepes un citas mastikas; tintes

32.01-32.15

CTSH;

notikusi ķīmiska reakcija, attīrīšana, maisīšana un sajaukšana, standarta materiālu ražošana, daļiņu izmēra maiņa, izomēru atdalīšana vai biotehnoloģiska apstrāde;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

33. nodaļa

Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; parfimērijas, kosmētikas un ķermeņa kopšanas līdzekļi

33.01

CTSH;

notikusi ķīmiska reakcija, attīrīšana, maisīšana un sajaukšana, standarta materiālu ražošana, daļiņu izmēra maiņa, izomēru atdalīšana vai biotehnoloģiska apstrāde;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

3302.10

CTH, tomēr var izmantot arī apakšpozīcijā 3302.10 klasificētus nenoteiktas izcelsmes materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma EXW cenas

3302.90

CTSH;

notikusi ķīmiska reakcija, attīrīšana, maisīšana un sajaukšana, standarta materiālu ražošana, daļiņu izmēra maiņa, izomēru atdalīšana vai biotehnoloģiska apstrāde;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

33.03

Ražošana no jebkuras pozīcijas nenoteiktas izcelsmes materiāliem.

33.04 -33.07

CTSH;

notikusi ķīmiska reakcija, attīrīšana, maisīšana un sajaukšana, standarta materiālu ražošana, daļiņu izmēra maiņa, izomēru atdalīšana vai biotehnoloģiska apstrāde;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

34. nodaļa

Ziepes, organiskās virsmaktīvās vielas, mazgāšanas līdzekļi, eļļošanas līdzekļi, mākslīgie vaski, gatavi vaski, spodrināšanas vai tīrīšanas līdzekļi, sveces un tamlīdzīgi izstrādājumi, veidošanas pastas, zobtehnikas vaski un izstrādājumi zobārstniecībai uz ģipša bāzes

34.01-34.07

CTSH;

notikusi ķīmiska reakcija, attīrīšana, maisīšana un sajaukšana, standarta materiālu ražošana, daļiņu izmēra maiņa, izomēru atdalīšana vai biotehnoloģiska apstrāde;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

35. nodaļa

Olbaltumvielas; modificētas cietes; līmes; fermenti

35.01-35.04

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem 4. nodaļā.

35.05

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 11.08.

35.06-35.07

CTSH;

notikusi ķīmiska reakcija, attīrīšana, maisīšana un sajaukšana, standarta materiālu ražošana, daļiņu izmēra maiņa, izomēru atdalīšana vai biotehnoloģiska apstrāde;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

36. nodaļa

Sprāgstvielas; pirotehnikas izstrādājumi; sērkociņi; pirofori sakausējumi; daži degmaisījumi

36.01-36.06

CTSH;

notikusi ķīmiska reakcija, attīrīšana, maisīšana un sajaukšana, standarta materiālu ražošana, daļiņu izmēra maiņa, izomēru atdalīšana vai biotehnoloģiska apstrāde;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

37. nodaļa

Foto un kino preces

37.01-37.07

CTSH;

notikusi ķīmiska reakcija, attīrīšana, maisīšana un sajaukšana, standarta materiālu ražošana, daļiņu izmēra maiņa, izomēru atdalīšana vai biotehnoloģiska apstrāde;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

38. nodaļa

Jaukti ķīmiskie produkti

38.01-38.08

CTSH;

notikusi ķīmiska reakcija, attīrīšana, maisīšana un sajaukšana, standarta materiālu ražošana, daļiņu izmēra maiņa, izomēru atdalīšana vai biotehnoloģiska apstrāde;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

3809.10

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 11.08 un 35.05.

3809.91-3822.00

CTSH;

notikusi ķīmiska reakcija, attīrīšana, maisīšana un sajaukšana, standarta materiālu ražošana, daļiņu izmēra maiņa, izomēru atdalīšana vai biotehnoloģiska apstrāde;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

38.23

Ražošana no jebkuras pozīcijas nenoteiktas izcelsmes materiāliem.

3824.10-3824.50

CTSH;

notikusi ķīmiska reakcija, attīrīšana, maisīšana un sajaukšana, standarta materiālu ražošana, daļiņu izmēra maiņa, izomēru atdalīšana vai biotehnoloģiska apstrāde;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

3824.60

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem apakšpozīcijā 2905.43 un 2905.44.

3824.71-3825.90

CTSH;

notikusi ķīmiska reakcija, attīrīšana, maisīšana un sajaukšana, standarta materiālu ražošana, daļiņu izmēra maiņa, izomēru atdalīšana vai biotehnoloģiska apstrāde;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

38.26

Ražošana, kurā biodīzelis tiek iegūts ar pāresterificēšanu, esterificēšanu vai hidroattīrīšanu.

VII SADAĻA

PLASTMASAS UN TO IZSTRĀDĀJUMI; KAUČUKS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI

Piezīme par sadaļu: horizontālās pārstrādes noteikumu definīcijas šai sadaļai skatīt 2. pielikuma 5. piezīmē.

39. nodaļa

Plastmasas un to izstrādājumi

39.01-39.15

CTSH;

notikusi ķīmiska reakcija, attīrīšana, maisīšana un sajaukšana, standarta materiālu ražošana, daļiņu izmēra maiņa, izomēru atdalīšana vai biotehnoloģiska apstrāde;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

39.16-39.19

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

39.20

CTSH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

39.21-39.22

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

3923.10-3923.50

CTSH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

3923.90-3925.90

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

39.26

CTSH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

40. nodaļa

Kaučuks un tā izstrādājumi

40.01-40.11

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

4012.11-4012.19

CTSH;

vai

lietotu riepu atjaunošana.

4012.20-4017.00

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

VIII SADAĻA

JĒLĀDAS, ĀDA, KAŽOKĀDAS UN TO IZSTRĀDĀJUMI; ZIRGLIETAS UN IEJŪGS; CEĻOJUMA PIEDERUMI, SOMAS UN TAMLĪDZĪGAS PRECES; IZSTRĀDĀJUMI NO DZĪVNIEKU ZARNĀM (IZŅEMOT ZĪDVĒRPĒJA PAVEDIENU)

41. nodaļa

Jēlādas (izņemot kažokādas) un āda

41.01-4104.19

CTH

4104.41-4104.49

CTSH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem apakšpozīcijā 4104.41-4104.49.

4105.10

CTH

4105.30

CTSH

4106.21

CTH

4106.22

CTSH

4106.31

CTH

4106.32-4106.40

CTSH

4106.91

CTH

4106.92

CTSH

41.07-41.13

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem apakšpozīcijā 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 un 4106.92. Tomēr var izmantot apakšpozīcijās 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 vai 4106.92 klasificētos nenoteiktas izcelsmes materiālus, ja tie ir atkārtoti miecēti.

4114.10

CTH

4114.20

CTH, izņemot no apakšpozīcijā 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 un 41.07 klasificētiem nenoteiktas izcelsmes materiāliem. Tomēr apakšpozīcijā 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 un pozīcijā 41.07 klasificētos nenoteiktas izcelsmes materiālus var izmantot, ja tie ir atkārtoti miecēti.

41.15

CTH

42. nodaļa

Ādas izstrādājumi; zirglietas un iejūgs; ceļojuma piederumi, somas un tamlīdzīgas preces; izstrādājumi no dzīvnieku zarnām (izņemot zīdvērpēja pavedienu)

42.01-42.06

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

43. nodaļa

Kažokādas un mākslīgās kažokādas; to izstrādājumi

4301.10-4302.20

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

4302.30

CTSH

43.03-43.04

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

IX SADAĻA

KOKS UN KOKA IZSTRĀDĀJUMI; KOKOGLE; KORĶIS UN KORĶA IZSTRĀDĀJUMI; IZSTRĀDĀJUMI NO SALMIEM, ESPARTO VAI CITIEM PINAMIEM MATERIĀLIEM; PĪTI TRAUKI UN PINUMI

44. nodaļa

Koks un koka izstrādājumi; kokogle

44.01-44.21

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

45. nodaļa

Korķis un korķa izstrādājumi

45.01-45.04

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

46. nodaļa

Izstrādājumi no salmiem, esparto vai citiem pinamiem materiāliem; pīti trauki un pinumi

46.01-46.02

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

X SADAĻA

PAPĪRA MASA NO KOKSNES VAI CITA CELULOZES ŠĶIEDRMATERIĀLA; PĀRSTRĀDĀTS (ATKRITUMU UN MAKULATŪRAS) PAPĪRS VAI KARTONS; PAPĪRS UN KARTONS UN TO IZSTRĀDĀJUMI

47. nodaļa

Papīra masa no koksnes vai cita celulozes šķiedrmateriāla; pārstrādāts (atkritumu un makulatūras) papīrs vai kartons

47.01-47.07

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

48. nodaļa

Papīrs un kartons; papīra masas, papīra vai kartona izstrādājumi

48.01-48.23

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

49. nodaļa

Iespiestas grāmatas, laikraksti, attēli un citi poligrāfijas

rūpniecības izstrādājumi; rokraksti, mašīnraksti un plāni

49.01-49.11

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

XI SADAĻA

TEKSTILS UN TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI

Piezīme par sadaļu: izmantoto terminu definīcijas attiecībā uz pielaidēm, kas piemērojamas konkrētiem ražojumiem, kuri izgatavoti no tekstilmateriāliem, skatīt 2. pielikuma 6., 7. un 8. piezīmē.

50. nodaļa

Zīds

50.01-50.02

CTH

50.03

 

kārsti vai ķemmēti:

Zīda atkritumu kāršana vai ķemmēšana.

citādi:

CTH

50.04-50.05

Dabisko šķiedru vērpšana;

ķīmisko vienlaidu pavedienu ekstrūzija apvienojumā ar vērpšanu;

ķīmisko vienlaidu pavedienu ekstrūzija apvienojumā ar šķeterēšanu;

vai

šķeterēšana apvienojumā ar jebkādu mehānisku darbību.

50.06

 

zīda dzija un dzija no zīda atlikām

Dabisko šķiedru vērpšana;

ķīmisko vienlaidu pavedienu ekstrūzija apvienojumā ar vērpšanu;

ķīmisko vienlaidu pavedienu ekstrūzija apvienojumā ar šķeterēšanu;

vai

šķeterēšana apvienojumā ar jebkādu mehānisku darbību.

zīdvērpēja pavediens

CTH

50.07

Dabisko vai ķīmisko štāpeļšķiedru vērpšana apvienojumā ar aušanu;

ķīmisko pavedienu dzijas ekstrūzija apvienojumā ar aušanu;

šķeterēšana vai jebkāda mehāniska darbība apvienojumā ar aušanu;

aušana apvienojumā ar krāsošanu;

dzijas krāsošana apvienojumā ar aušanu;

aušana apvienojumā ar apdrukāšanu;

vai

apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

51. nodaļa

Vilna, smalkie vai rupjie dzīvnieku mati; zirgu astru dzija un austs audums

51.01-51.05

CTH

51.06-51.10

Dabisko šķiedru vērpšana;

ķīmisko šķiedru ekstrūzija apvienojumā ar vērpšanu;

vai

šķeterēšana apvienojumā ar jebkādu mehānisku darbību.

51.11-51.13

Dabisko vai ķīmisko štāpeļšķiedru vērpšana apvienojumā ar aušanu;

ķīmisko pavedienu dzijas ekstrūzija apvienojumā ar aušanu;

aušana apvienojumā ar krāsošanu;

dzijas krāsošana apvienojumā ar aušanu;

aušana apvienojumā ar apdrukāšanu;

vai

apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

52. nodaļa

Kokvilna

52.01-52.03

CTH

52.04-52.07

Dabisko šķiedru vērpšana;

ķīmisko šķiedru ekstrūzija apvienojumā ar vērpšanu;

vai

šķeterēšana apvienojumā ar jebkādu mehānisku darbību.

52.08-52.12

Dabisko vai ķīmisko štāpeļšķiedru vērpšana apvienojumā ar aušanu;

ķīmisko pavedienu dzijas ekstrūzija apvienojumā ar aušanu;

šķeterēšana vai jebkāda mehāniska darbība apvienojumā ar aušanu;

aušana apvienojumā ar krāsošanu vai pārklāšanu vai laminēšanu;

dzijas krāsošana apvienojumā ar aušanu;

aušana apvienojumā ar apdrukāšanu;

vai

apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

53. nodaļa

Citādas augu tekstilšķiedras; papīra pavedieni un audumi no papīra pavedieniem

53.01-53.05

CTH

53.06-53.08

Dabisko šķiedru vērpšana;

ķīmisko šķiedru ekstrūzija apvienojumā ar vērpšanu;

vai

šķeterēšana apvienojumā ar jebkādu mehānisku darbību.

53.09-53.11

Dabisko vai ķīmisko štāpeļšķiedru vērpšana apvienojumā ar aušanu;

ķīmisko pavedienu dzijas ekstrūzija apvienojumā ar aušanu;

aušana apvienojumā ar krāsošanu vai pārklāšanu vai laminēšanu;

dzijas krāsošana apvienojumā ar aušanu;

aušana apvienojumā ar apdrukāšanu;

vai

apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

54. nodaļa

Ķīmiskie pavedieni; dekoratīvās lentes un tamlīdzīgi ķīmiskie tekstilmateriāli

54.01-54.06

Dabisko šķiedru vērpšana;

ķīmisko šķiedru ekstrūzija apvienojumā ar vērpšanu;

vai

šķeterēšana apvienojumā ar jebkādu mehānisku darbību.

54.07-54.08

Dabisko vai ķīmisko štāpeļšķiedru vērpšana apvienojumā ar aušanu;

ķīmisko pavedienu dzijas ekstrūzija apvienojumā ar aušanu;

dzijas krāsošana apvienojumā ar aušanu;

aušana apvienojumā ar krāsošanu vai pārklāšanu vai laminēšanu;

šķeterēšana vai jebkāda mehāniska darbība apvienojumā ar aušanu;

aušana apvienojumā ar apdrukāšanu;

vai

apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

55. nodaļa

Ķīmiskās štāpeļšķiedras

55.01-55.07

Ķīmisko šķiedru ekstrūzija.

55.08-55.11

Dabisko šķiedru vērpšana;

ķīmisko šķiedru ekstrūzija apvienojumā ar vērpšanu;

vai

šķeterēšana apvienojumā ar jebkādu mehānisku darbību.

55.12-55.16

Dabisko vai ķīmisko štāpeļšķiedru vērpšana apvienojumā ar aušanu;

ķīmisko pavedienu dzijas ekstrūzija apvienojumā ar aušanu;

šķeterēšana vai jebkāda mehāniska darbība apvienojumā ar aušanu;

aušana apvienojumā ar krāsošanu vai pārklāšanu vai laminēšanu;

dzijas krāsošana apvienojumā ar aušanu;

aušana apvienojumā ar apdrukāšanu;

vai

apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

56. nodaļa

Vate, tūba un filcs un neaustie materiāli; speciāla dzija; auklas, tauvas, virves un troses un izstrādājumi no tiem

56.01

Dabisko šķiedru vērpšana vai iestrādāšana;

ķīmisko šķiedru ekstrūzija apvienojumā ar vērpšanu vai iestrādāšanu;

flokēšana apvienojumā ar krāsošanu vai apdrukāšanu;

vai

pārklāšana, flokēšana, laminēšana vai metalizēšana apvienojumā ar vismaz divām sagatavošanas vai galapstrādes operācijām (piemēram, kalandrēšanu, apstrādāšanu pret saraušanos, termofiksēšanu, gala apstrādi), ja izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma EXW cenas.

56.02

 

adatota tūba un filcs:

Ķīmisko šķiedru ekstrūzija apvienojumā ar auduma formēšanu, tomēr:

nenoteiktas izcelsmes polipropilēna pavedienus pozīcijā 54.02;

nenoteiktas izcelsmes polipropilēna šķiedras pozīcijā 55.03 vai 55.06 vai

nenoteiktas izcelsmes polipropilēna pavedienu grīsti pozīcijā 55.01;

kam viena pavediena vai šķiedras lineārais blīvums nav lielāks par 9 deciteksiem, var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma EXW cenas;

vai

tikai neausta auduma veidošana no filca, kas gatavots no dabiskajām šķiedrām.

citādi:

Ķīmisko šķiedru ekstrūzija apvienojumā ar auduma formēšanu;

vai

tikai neausta auduma veidošana no citāda filca, kas gatavots no dabiskajām šķiedrām.

5603.11-5603.14

Ražošana no

virzīti vai nejauši orientētas šķiedras; vai

dabiskas vai ķīmiskas izcelsmes vielām vai polimēriem;

abos gadījumos pēc tam iestrādājot neaustā drānā.

5603.91-5603.94

Ražošana no

virzīti vai nejauši orientētām štāpeļšķiedrām; vai

dabiskas vai ķīmiskas izcelsmes kapātiem diegiem;

abos gadījumos pēc tam iestrādājot neaustā drānā.

5604.10

Ražošana no gumijas pavedieniem vai kordiem, kas nav pārklāti ar tekstilmateriāliem.

5604.90

Dabisko šķiedru vērpšana;

ķīmisko šķiedru ekstrūzija apvienojumā ar vērpšanu;

vai

šķeterēšana apvienojumā ar jebkādu mehānisku darbību.

56.05

Dabisko vai ķīmisko štāpeļšķiedru vērpšana;

ķīmisko šķiedru ekstrūzija apvienojumā ar vērpšanu;

vai

šķeterēšana apvienojumā ar jebkādu mehānisku darbību.

56.06

ķīmisko šķiedru ekstrūzija apvienojumā ar vērpšanu;

šķeterēšana apvienojumā ar pozamentēšanu;

Dabisko vai ķīmisko štāpeļšķiedru vērpšana;

vai

flokēšana apvienojumā ar krāsošanu.

56.07-56.09

Dabisko šķiedru vērpšana;

vai

ķīmisko šķiedru ekstrūzija apvienojumā ar vērpšanu.

57. nodaļa

Paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas

Piezīme par nodaļu: šīs nodaļas ražojumiem par pamatni var izmantot nenoteiktas izcelsmes džutas audumu.

57.01-57.05

Dabisko vai ķīmisko štāpeļšķiedru vērpšana apvienojumā ar aušanu vai ar stepēšanu;

ķīmisko pavedienu dzijas ekstrūzija apvienojumā ar aušanu vai ar stepēšanu;

ražošana no kokosšķiedras, sizala vai džutas dzijas vai klasiskas savērptas viskozes dzijas;

stepēšana apvienojumā ar krāsošanu vai apdrukāšanu;

ķīmisko pavedienu dzijas stepēšana un aušana apvienojumā ar pārklāšanu vai ar laminēšanu;

flokēšana apvienojumā ar krāsošanu vai apdrukāšanu;

vai

sintētisko šķiedru ekstrūzija apvienojumā ar paņēmieniem, kas nav saistīti ar aušanu, tostarp adatošanu.

58. nodaļa

Speciāli audumi; audumi ar šūtām plūksnām; mežģīnes; gobelēni; apdares materiāli; izšuvumi

58.01-58.04

Dabisko vai ķīmisko štāpeļšķiedru vērpšana apvienojumā ar aušanu vai ar stepēšanu;

ķīmisko pavedienu dzijas ekstrūzija apvienojumā ar aušanu vai ar stepēšanu;

aušana apvienojumā ar krāsošanu vai flokēšanu, vai pārklāšanu, vai laminēšanu, vai metalizēšanu;

stepēšana apvienojumā ar krāsošanu vai apdrukāšanu;

flokēšana apvienojumā ar krāsošanu vai apdrukāšanu;

dzijas krāsošana apvienojumā ar aušanu;

aušana apvienojumā ar apdrukāšanu;

vai

apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

58.05

CTH

58.06-58.09

Dabisko vai ķīmisko štāpeļšķiedru vērpšana apvienojumā ar aušanu vai ar stepēšanu;

ķīmisko pavedienu dzijas ekstrūzija apvienojumā ar aušanu vai ar stepēšanu;

aušana apvienojumā ar krāsošanu vai flokēšanu, vai pārklāšanu, vai laminēšanu, vai metalizēšanu;

stepēšana apvienojumā ar krāsošanu vai apdrukāšanu;

flokēšana apvienojumā ar krāsošanu vai apdrukāšanu;

dzijas krāsošana apvienojumā ar aušanu;

aušana apvienojumā ar apdrukāšanu;

vai

apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

58.10

Izšūšana, kurā izmantoto jebkuras pozīcijas, izņemot paša ražojuma pozīciju, nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma EXW cenas.

58.11

Dabisko vai ķīmisko štāpeļšķiedru vērpšana apvienojumā ar aušanu vai ar stepēšanu;

ķīmisko pavedienu dzijas ekstrūzija apvienojumā ar aušanu vai ar stepēšanu;

aušana apvienojumā ar krāsošanu vai flokēšanu, vai pārklāšanu, vai laminēšanu, vai metalizēšanu;

stepēšana apvienojumā ar krāsošanu vai apdrukāšanu;

flokēšana apvienojumā ar krāsošanu vai apdrukāšanu;

dzijas krāsošana apvienojumā ar aušanu;

aušana apvienojumā ar apdrukāšanu;

vai

apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

59. nodaļa

Impregnēti, piesūcināti, apvilkti, pārklāti vai laminēti tekstilmateriāli; rūpniecībā izmantojami tekstilizstrādājumi

59.01

Aušana apvienojumā ar krāsošanu vai flokēšanu, vai pārklāšanu, vai laminēšanu, vai metalizēšanu;

vai

flokēšana apvienojumā ar krāsošanu vai apdrukāšanu.

59.02

 

kas satur ne vairāk par 90 % no svara tekstilmateriālu:

Aušana.

citādi:

Ķīmisko šķiedru ekstrūzija apvienojumā ar aušanu.

59.03

Aušana, adīšana, vai tamborēšana apvienojumā ar impregnēšanu vai pārklāšanu, vai apklāšanu, vai laminēšanu, vai metalizēšanu;

aušana apvienojumā ar apdrukāšanu; vai

apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

59.04

Kalandrēšana apvienojumā ar krāsošanu, pārklāšanu, laminēšanu vai metalizēšanu. Par pamatni var izmantot nenoteiktas izcelsmes džutas audumu;

vai

aušana apvienojumā ar krāsošanu vai pārklāšanu, vai laminēšanu, vai metalizēšanu. Par pamatni var izmantot nenoteiktas izcelsmes džutas audumu.

59.05

 

impregnētas, ar gumiju, plastmasu vai citiem materiāliem pārklātas vai laminētas:

Aušana, adīšana vai neausta auduma veidošana apvienojumā ar impregnēšanu vai pārklāšanu, vai apklāšanu, vai laminēšanu, vai metalizēšanu.

citādi:

Dabisko vai ķīmisko štāpeļšķiedru vērpšana apvienojumā ar aušanu;

ķīmisko pavedienu dzijas ekstrūzija apvienojumā ar aušanu;

Dabisko vai ķīmisko štāpeļšķiedru vērpšana apvienojumā ar aušanu;

aušana apvienojumā ar apdrukāšanu;

vai

apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

59.06

 

adītas vai tamborētas drānas:

Dabisko vai ķīmisko štāpeļšķiedru vērpšana apvienojumā ar adīšanu vai ar tamborēšanu;

ķīmisko pavedienu dzijas ekstrūzija apvienojumā ar adīšanu vai ar tamborēšanu;

adīšana vai tamborēšana apvienojumā ar gumijošanu; vai

gumijošana apvienojumā ar vismaz divām sagatavošanas vai galapstrādes operācijām (piemēram, kalandrēšanu, apstrādāšanu pret saraušanos, termofiksēšanu, gala apstrādi), ja izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma EXW cenas.

citādi audumi no sintētisko pavedienu dzijas, kā sastāvā pēc svara ir vairāk nekā 90 % tekstilmateriāla:

ķīmisko šķiedru ekstrūzija apvienojumā ar aušanu.

citādi:

Aušana, adīšana vai ar aušanu nesaistīts process apvienojumā ar krāsošanu vai pārklāšanu, vai gumijošanu;

dzijas krāsošana apvienojumā ar aušanu, adīšanu vai ar aušanu nesaistītu procesu;

vai

gumijošana apvienojumā ar vismaz divām sagatavošanas vai galapstrādes operācijām (piemēram, kalandrēšanu, apstrādāšanu pret saraušanos, termofiksēšanu, gala apstrādi), ja izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma EXW cenas.

59.07

Aušana, adīšana vai neausta auduma veidošana apvienojumā ar krāsošanu vai apdrukāšanu, vai pārklāšanu, vai impregnēšanu, vai apklāšanu;

flokēšana apvienojumā ar krāsošanu vai apdrukāšanu;

vai

apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

59.08

 

gāzes lukturu kvēltīkliņi, impregnēti:

Ražošana no cauruļveida trikotāžas gāzes degļiem.

citādi:

CTH

59.09-59.11

Dabisko vai ķīmisko štāpeļšķiedru vērpšana apvienojumā ar aušanu;

ķīmisko šķiedru ekstrūzija apvienojumā ar aušanu;

aušana apvienojumā ar krāsošanu vai pārklāšanu vai laminēšanu;

vai

pārklāšana, flokēšana, laminēšana vai metalizēšana apvienojumā ar vismaz divām sagatavošanas vai galapstrādes operācijām (piemēram, kalandrēšanu, apstrādāšanu pret saraušanos, termofiksēšanu, gala apstrādi), ja izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma EXW cenas.

60. nodaļa

Adītas vai tamborētas drānas

60.01-60.06

Dabisko vai ķīmisko štāpeļšķiedru vērpšana apvienojumā ar adīšanu vai ar tamborēšanu;

ķīmisko pavedienu dzijas ekstrūzija apvienojumā ar adīšanu vai ar tamborēšanu;

adīšana vai tamborēšana apvienojumā ar krāsošanu vai flokēšanu, vai pārklāšanu, vai laminēšanu, vai apdrukāšanu;

flokēšana apvienojumā ar krāsošanu vai apdrukāšanu;

dzijas krāsošana apvienojumā ar adīšanu vai tamborēšanu; vai

šķeterēšana vai teksturēšana apvienojumā ar adīšanu vai tamborēšanu, ja izmantotās nenoteiktas izcelsmes nešķeterētas un neteksturētas dzijas vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma EXW cenas.

61. nodaļa

Adīti vai tamborēti apģērbi un apģērba piederumi

61.01-61.17

 

šūti vai citādi savienoti no diviem vai vairākiem adītiem vai tamborētiem auduma gabaliem, kas ir piegriezti vai uzreiz izgatavoti pēc formas:

Adīšana vai tamborēšana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu.

citādi:

Dabisko vai ķīmisko štāpeļšķiedru vērpšana apvienojumā ar adīšanu vai ar tamborēšanu;

ķīmisko pavedienu dzijas ekstrūzija apvienojumā ar adīšanu vai ar tamborēšanu; vai

adīšana un apdare vienā operācijā.

62. nodaļa

Apģērba gabali un apģērba piederumi, kas nav adīti vai tamborēti

62.01

Aušana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu;

vai

apdare, ieskaitot auduma piegriešanu, pirms kā notiek apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

62.02

 

izšūti:

Aušana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu;

vai

ražošana no auduma bez izšuvumiem, ja izmantotā nenoteiktas izcelsmes auduma bez izšuvumiem vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma EXW cenas.

citādi:

Aušana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu;

vai

apdare, ieskaitot auduma piegriešanu, pirms kā notiek apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

62.03

Aušana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu;

vai

apdare, ieskaitot auduma piegriešanu, pirms kā notiek apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

62.04

 

izšūti:

Aušana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu;

vai

ražošana no auduma bez izšuvumiem, ja izmantotā nenoteiktas izcelsmes auduma bez izšuvumiem vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma EXW cenas.

citādi:

Aušana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu;

vai

apdare, ieskaitot auduma piegriešanu, pirms kā notiek apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

62.05

Aušana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu;

vai

apdare, ieskaitot auduma piegriešanu, pirms kā notiek apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

62.06

 

izšūti:

Aušana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu;

vai

ražošana no auduma bez izšuvumiem, ja izmantotā nenoteiktas izcelsmes auduma bez izšuvumiem vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma EXW cenas.

citādi:

Aušana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu;

vai

apdare, ieskaitot auduma piegriešanu, pirms kā notiek apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

62.07-62.08

Aušana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu;

vai

apdare, ieskaitot auduma piegriešanu, pirms kā notiek apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

62.09

 

izšūti:

Aušana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu;

vai

ražošana no auduma bez izšuvumiem, ja izmantotā nenoteiktas izcelsmes auduma bez izšuvumiem vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma EXW cenas.

citādi:

Aušana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu;

vai

apdare, ieskaitot auduma piegriešanu, pirms kā notiek apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

62.10

 

ugunsizturīgs aprīkojums no auduma ar aluminizēta poliestera folijas pārklājumu:

Aušana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu;

vai

pārklāšana vai laminēšana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu, ja izmantotā nenoteiktas izcelsmes nepārklāta vai nelaminēta auduma vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma EXW cenas.

citādi:

Aušana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu;

vai

apdare, ieskaitot auduma piegriešanu, pirms kā notiek apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

62.11

 

izšūti sieviešu vai meiteņu apģērbi:

Aušana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu;

vai

ražošana no auduma bez izšuvumiem, ja izmantotā nenoteiktas izcelsmes auduma bez izšuvumiem vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma EXW cenas.

citādi:

Aušana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu;

vai

apdare, ieskaitot auduma piegriešanu, pirms kā notiek apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

62.12

 

adīti vai tamborēti, iegūti, sašujot kopā vai citādi sastiprinot divus vai vairākus adīta vai tamborēta auduma gabalus, kas ir vai nu piegriezti pēc formas vai izgatavoti tieši pēc formas:

Adīšana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu;

vai

apdare, ieskaitot auduma piegriešanu, pirms kā notiek apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

citādi:

Aušana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu;

vai

apdare, ieskaitot auduma piegriešanu, pirms kā notiek apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

62.13-62.14

 

izšūti:

Aušana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu;

vai ražošana no auduma bez izšuvumiem, ja izmantotā nenoteiktas izcelsmes auduma bez izšuvumiem vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma EXW cenas;

vai

apdare, ieskaitot auduma piegriešanu, pirms kā notiek apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

citādi:

Aušana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu;

vai

apdare, ieskaitot auduma piegriešanu, pirms kā notiek apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

62.15

Aušana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu;

vai

apdare, ieskaitot auduma piegriešanu, pirms kā notiek apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

62.16

 

ugunsizturīgs aprīkojums no auduma ar aluminizēta poliestera folijas pārklājumu:

Aušana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu;

vai

pārklāšana vai laminēšana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu, ja izmantotā nenoteiktas izcelsmes nepārklāta vai nelaminēta auduma vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma EXW cenas.

citādi:

Aušana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu;

vai

apdare, ieskaitot auduma piegriešanu, pirms kā notiek apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

62.17

 

izšūti:

Aušana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu;

vai ražošana no auduma bez izšuvumiem, ja izmantotā nenoteiktas izcelsmes auduma bez izšuvumiem vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma EXW cenas;

vai

apdare, ieskaitot auduma piegriešanu, pirms kā notiek apdrukāšana (kā atsevišķa darbība).

ugunsizturīgs aprīkojums no auduma ar aluminizēta poliestera folijas pārklājumu:

Aušana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu;

vai

pārklāšana vai laminēšana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu, ja izmantotā nenoteiktas izcelsmes nepārklāta vai nelaminēta auduma vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma EXW cenas.

piegrieztas starplikas apkaklēm un aprocēm:

CTH, ja visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma EXW cenas.

citādi:

Aušana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu.

63. nodaļa

Citādi gatavie tekstilizstrādājumi; komplekti; valkāts apģērbs un lietoti tekstilizstrādājumi; lupatas

63.01-63.04

 

no filca, neaustām drānām:

Neausta auduma veidošana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu.

citādi:

izšūti:

Aušana vai adīšana, vai tamborēšana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu;

vai

ražošana no auduma bez izšuvumiem (izņemot adītu vai tamborētu), ja izmantotā nenoteiktas izcelsmes auduma bez izšuvumiem vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma EXW cenas.

citādi:

Aušana, adīšana, vai tamborēšana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu.

63.05

Ķīmisko šķiedru ekstrūzija vai dabisko vai ķīmisko štāpeļšķiedru vērpšana apvienojumā ar aušanu vai adīšanu un apdari, ieskaitot auduma piegriešanu.

63.06

 

no neaustām drānām:

Neausta auduma veidošana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu.

citādi:

Aušana apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu.

63.07

MaxNOM 40 % (EXW).

63.08

Katram priekšmetam no komplekta jāatbilst noteikumiem, kas uz to attiektos, ja tas nebūtu ietverts komplektā, tomēr nenoteiktas izcelsmes ražojumus var iekļaut, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta EXW cenas.

63.09-63.10

CTH

XII SADAĻA

APAVI, GALVASSEGAS, LIETUSSARGI, SAULESSARGI, SPIEĶI, SPIEĶSĒDEKĻI, PĀTAGAS, PLETNES UN TO DAĻAS; APSTRĀDĀTAS SPALVAS UN IZSTRĀDĀJUMI NO TĀM; MĀKSLĪGIE ZIEDI; IZSTRĀDĀJUMI NO CILVĒKU MATIEM

64. nodaļa

Apavi, getras un tamlīdzīgi izstrādājumi; šādu izstrādājumu daļas

64.01-64.05

Ražošana no jebkuras pozīcijas nenoteiktas izcelsmes materiāliem, izņemot nenoteiktas izcelsmes apavus, kas piestiprināti pie iekšējām pazolēm vai citām zoles sastāvdaļām pozīcijā 64.06.

64.06

CTH

65. nodaļa

Galvassegas un to daļas

65.01-65.07

CTH

66. nodaļa

Lietussargi, saulessargi, spieķi, spieķsēdekļi, pātagas, pletnes un to daļas

66.01-66.03

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

67. nodaļa

Apstrādātas spalvas un dūnas un izstrādājumi no spalvām vai dūnām; mākslīgie ziedi; izstrādājumi no cilvēku matiem

67.01-67.04

CTH

XIII SADAĻA

AKMENS, ĢIPŠA, CEMENTA, AZBESTA, VIZLAS UN TAMLĪDZĪGU MATERIĀLU IZSTRĀDĀJUMI; KERAMIKAS IZSTRĀDĀJUMI; STIKLS UN STIKLA IZSTRĀDĀJUMI

68. nodaļa

Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas un tamlīdzīgu materiālu izstrādājumi

68.01-68.15

CTH;

vai

MaxNOM 70 % (EXW).

69. nodaļa

Keramikas izstrādājumi

69.01-69.14

CTH

70. nodaļa

Stikls un stikla izstrādājumi

70.01-70.09

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

70.10

CTH

70.11

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

70.13

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 70.10.

70.14-70.20

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

XIV SADAĻA

DABISKAS VAI KULTIVETAS PERLES, DARGAKMENI UN PUSDARGAKMENI, DARGMETALI, AR DARGMETALU PLAKETI METALI UN TO IZSTRADAJUMI; BIZUTERIJA; MONETAS

71. nodaļa

Dabiskas vai kultivētas pērles, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi; bižutērija; monētas

71.01-71.05

Ražošana no jebkuras pozīcijas nenoteiktas izcelsmes materiāliem.

71.06

 

neapstrādāti:

CTH, izņemot no pozīcijā 71.06, 71.08 un 71.10 klasificētiem nenoteiktas izcelsmes materiāliem;

elektrolītiska, termiska vai ķīmiska pozīcijā 71.06, 71.08 un 71.10 klasificēto nenoteiktas izcelsmes dārgmetālu atdalīšana;

vai

pozīcijas 71.06, 71.08 un 71.10 nenoteiktas izcelsmes dārgmetālu sakausēšana vai leģēšana savstarpēji vai ar parastajiem metāliem vai attīrīšana.

daļēji apstrādāti vai pulverveidā:

Ražošana no nenoteiktas izcelsmes neapstrādātiem dārgmetāliem.

71.07

Ražošana no jebkuras pozīcijas nenoteiktas izcelsmes materiāliem.

71.08

 

neapstrādāti:

CTH, izņemot no pozīcijā 71.06, 71.08 un 71.10 klasificētiem nenoteiktas izcelsmes materiāliem;

elektrolītiska, termiska vai ķīmiska pozīcijā 71.06, 71.08 un 71.10 klasificēto nenoteiktas izcelsmes dārgmetālu atdalīšana;

vai

pozīcijas 71.06, 71.08 un 71.10 nenoteiktas izcelsmes dārgmetālu sakausēšana vai leģēšana savstarpēji vai ar parastajiem metāliem vai attīrīšana.

daļēji apstrādāti vai pulverveidā:

Ražošana no nenoteiktas izcelsmes neapstrādātiem dārgmetāliem.

71.09

Ražošana no jebkuras pozīcijas nenoteiktas izcelsmes materiāliem.

71.10

 

neapstrādāti:

CTH, izņemot no pozīcijā 71.06, 71.08 un 71.10 klasificētiem nenoteiktas izcelsmes materiāliem;

elektrolītiska, termiska vai ķīmiska pozīcijā 71.06, 71.08 un 71.10 klasificēto nenoteiktas izcelsmes dārgmetālu atdalīšana;

vai

pozīcijas 71.06, 71.08 un 71.10 nenoteiktas izcelsmes dārgmetālu sakausēšana vai leģēšana savstarpēji vai ar parastajiem metāliem vai attīrīšana.

daļēji apstrādāti vai pulverveidā:

Ražošana no nenoteiktas izcelsmes neapstrādātiem dārgmetāliem.

71.11

Ražošana no jebkuras pozīcijas nenoteiktas izcelsmes materiāliem.

71.12-71.18

CTH

XV SADAĻA

PARASTIE METĀLI UN PARASTO METĀLU IZSTRĀDĀJUMI

72. nodaļa

Dzelzs un tērauds

72.01-72.06

CTH

72.07

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 72,06.

72.08-72.17

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 72.08–72.17.

72.18

CTH

72.19-72.23

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 72.19–72.23.

72.24

CTH

72.25-72.29

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 72.25–72.29.

73. nodaļa

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi

7301,10

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 72.08–72.17.

7301,20

CTH

73.02

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 72.08–72.17.

73.03

CTH

73.04-73.06

CC, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 72.13–72.17, 72.21–72.23 un 72.25–72.29.

73.07

 

savienotājelementi caurulēm no nerūsējošā tērauda:

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes sagatavēm, tomēr var izmantot nenoteiktas izcelsmes sagataves, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma EXW cenas.

citādi:

CTH

73.08

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem apakšpozīcijā 7301.20.

7309.00-7315.19

CTH

7315.20

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

7315.81-7326.90

CTH

74. nodaļa

Varš un tā izstrādājumi

74.01-74.02

CTH

74.03

Ražošana no jebkuras pozīcijas nenoteiktas izcelsmes materiāliem.

74.04-74.07

CTH

74.08

CTH un MaxNOM 50 % (EXW).

74.09-74.19

CTH

75. nodaļa

Niķelis un tā izstrādājumi

75.01

CTH

75.02

Ražošana no jebkuras pozīcijas nenoteiktas izcelsmes materiāliem.

75.03-75.08

CTH

76. nodaļa

Alumīnijs un tā izstrādājumi

76.01

CTH un MaxNOM 50 % (EXW);

vai

Termiska vai elektrolītiska apstrāde neleģēta alumīnija vai alumīnija atgriezumiem un lūžņiem.

76.02

CTH

76.03-76.16

CTH un MaxNOM 50 % (EXW) (3).

78. nodaļa

Svins un tā izstrādājumi

7801.10

Ražošana no jebkuras pozīcijas nenoteiktas izcelsmes materiāliem.

7801.91-7806.00

CTH

79. nodaļa

Cinks un tā izstrādājumi

79.01-79.07

CTH

80. nodaļa

Alva un tās izstrādājumi

80.01-80.07

CTH

81. nodaļa

Pārējie parastie metāli; metālkeramika; to izstrādājumi

81.01-81.13

Ražošana no jebkuras pozīcijas nenoteiktas izcelsmes materiāliem.

82. nodaļa

Parasto metālu instrumenti, darbarīki, griešanas rīki, karotes un dakšiņas; to daļas no parastajiem metāliem

8201.10-8205.70

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

8205.90

CTH, tomēr komplektā var iekļaut pozīcijā 82.05 klasificētus nenoteiktas izcelsmes instrumentus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta EXW cenas.

82.06

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 82.02–82.05. tomēr komplektā var iekļaut pozīcijā 82.02–82.05 klasificētus nenoteiktas izcelsmes instrumentus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta EXW cenas.

82.07-82.15

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

83. nodaļa

Dažādi parasto metālu izstrādājumi

83.01-83.11

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

XVI SADAĻA

MEHĀNISMI UN MEHĀNISKAS IERĪCES; ELEKTROIEKĀRTAS; TO DAĻAS; SKAŅU IERAKSTĪŠANAS UN ATSKAŅOŠANAS APARATŪRA, TELEVĪZIJAS ATTĒLA UN SKAŅAS IERAKSTĪŠANAS UN REPRODUCĒŠANAS APARATŪRA UN ŠĀDU IZSTRĀDĀJUMU DAĻAS UN PIEDERUMI

84. nodaļa

Kodolreaktori, katli, mehānismi un mehāniskas ierīces; to daļas

84.01-84.06

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.07-84.08

MaxNOM 50 % (EXW).

84.09-84.12

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

8413.11-8415.10

CTSH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

8415.20

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

8415.81-8415.90

CTSH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.16-84.20

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.21

CTSH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.22-84.24

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.25-84.30

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 84.31;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.31-84.43

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.44-84.47

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 84.48;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.48-84.55

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.56-84.65

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 84.66;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.66-84.68

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.70-84.72

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 84.73;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.73-84.78

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.10-8479.40

CTSH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.50

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.60-8479.82

CTSH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.89

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.90

CTSH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.80

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.81

CTSH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

84.82-84.87

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

85. nodaļa

Elektroierīces un elektroiekārtas un to detaļas; skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra un šādu izstrādājumu detaļas un piederumi

85.01-85.02

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 85.03;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

85.03-85.06

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

85.07

 

Akumulatori, kuros ir viens vai vairāki baterijas elementi vai bateriju moduļi, un shēma to savstarpējai savienošanai;

bieži dēvēti par "bateriju komplektiem", ko izmanto kā primāro elektroenerģijas avotu pozīcijā 87.02, 87.03 un 87.04 minēto transportlīdzekļu piedziņai

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes aktīvajiem katodmateriāliem;

vai

MaxNOM 30 % (EXW) (4)

baterijas elementi, baterijas moduļi un to daļas, kas paredzēti iebūvēšanai elektriskajā akumulatorā, ko izmanto kā primāro elektroenerģijas avotu pozīcijā 87.02, 87.03 un 87.04 minēto transportlīdzekļu piedziņai

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes aktīvajiem katodmateriāliem;

vai

MaxNOM 35 % (EXW) (5)

citādi:

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

85.08-85.18

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

85.19-85.21

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 85.22;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

85.22-85.23

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

85.25-85.27

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 85.29;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

85.28-85.34

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

85.35-85.37

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 85.38;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

8538.10-8541.90

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

8542.31-8542.39

CTH;

notiek nenoteiktas izcelsmes materiālu difūzija

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

8542.90-8543.90

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

85.44-85.48

MaxNOM 50 % (EXW).

XVII SADAĻA

SATIKSMES LĪDZEKĻI UN TO APRĪKOJUMS

86. nodaļa

Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīves, ritošais sastāvs un to daļas; dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un tā daļas; visu veidu mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās) satiksmes signalizācijas iekārtas

86.01-86.09

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 86.07;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

87. nodaļa

Transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa vai tramvaju ritošo sastāvu, un to daļas un piederumi

87.01

MaxNOM 45 % (EXW).

87.02-87.04

 

transportlīdzekļi, kuru piedziņa ir gan atgriezeniskās virzes kustības iekšdedzes virzuļdzinējs, gan elektriskais motors un kurus var uzlādēt, pieslēdzot pie ārēja elektroenerģijas avota ("uzlādējams hibrīds");

transportlīdzekļi, kuru dzinējs ir vienīgi elektriskais motors

MaxNOM 45 % (EXW) un pozīcijā 85.07 minētajiem bateriju komplektiem, ko izmanto kā galveno elektroenerģijas avotu transportlīdzekļa piedziņai, jābūt noteiktas izcelsmes (6).

citādi:

MaxNOM 45 % (EXW) (7).

87.05-87.07

MaxNOM 45 % (EXW).

87.08-87.11

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

87.12

MaxNOM 45 % (EXW).

87.13-87.16

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

88. nodaļa

Gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas

88.01-88.05

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

89. nodaļa

Kuģi, laivas un citi peldlīdzekļi

89.01-89.08

CC;

vai

MaxNOM 40 % (EXW).

XVIII SADAĻA

OPTISKĀS IERĪCES UN APARATŪRA, FOTO UN KINO IERĪCES UN APARATŪRA, MĒRIERĪCES UN KONTROLIERĪCES UN APARATŪRA, PRECĪZIJAS INSTRUMENTI UN IEKĀRTAS, MEDICĪNAS UN ĶIRURĢISKI INSTRUMENTI UN APARATŪRA; PULKSTEŅI; MŪZIKAS INSTRUMENTI; TO DAĻAS UN PIEDERUMI

90. nodaļa

Optiskās ierīces un aparatūra, foto un kino ierīces un aparatūra, mērierīces un kontrolierīces un aparatūra, precīzijas instrumenti un iekārtas, medicīnas un ķirurģiski instrumenti un aparatūra; to daļas un piederumi

9001.10-9001.40

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

9001.50

CTH;

lēcas sagataves virsmas apstrāde, iegūstot pabeigtu oftalmoloģisku lēcu, ko paredzēts ielikt brillēs, ar optisko koriģējošo jaudu;

lēcas pārklāšana attiecīgā apstrādē, lai uzlabotu redzamību un nodrošinātu nēsātāja aizsardzību;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

9001.90-9033.00

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

91. nodaļa

Pulksteņi un to daļas

91.01-91.14

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

92. nodaļa

Mūzikas instrumenti; to daļas un piederumi

92.01-92.09

MaxNOM 50 % (EXW).

XIX SADAĻA

IEROČI UN MUNĪCIJA; TO DAĻAS UN PIEDERUMI

93. nodaļa

Ieroči un munīcija; to daļas un piederumi

93.01-93.07

MaxNOM 50 % (EXW).

XX SADAĻA

DAŽĀDI IZSTRĀDĀJUMI

94. nodaļa

Mēbeles; gultas piederumi, matrači, matraču pamati, polsterējumi un tamlīdzīgi pildīti mājas aprīkojuma izstrādājumi; lampas un apgaismes piederumi, kas citur nav minēti un iekļauti; izgaismotas izkārtnes, tablo un tamlīdzīgi izstrādājumi; saliekamās būvkonstrukcijas

94.01-94.06

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

95. nodaļa

Rotaļlietas, spēles un sporta piederumi; to daļas un piederumi

95.03-95.08

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

96. nodaļa

Dažādi izstrādājumi

96.01-96.04

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

96.05

Katram priekšmetam no komplekta jāatbilst noteikumiem, kas uz to attiektos, ja tas nebūtu ietverts komplektā, ar noteikumu, ka var iekļaut nenoteiktas izcelsmes izstrādājumus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta EXW cenas.

96.06-9608.40

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

9608.50

Katram priekšmetam no komplekta jāatbilst noteikumiem, kas uz to attiektos, ja tas nebūtu ietverts komplektā, ar noteikumu, ka var iekļaut nenoteiktas izcelsmes izstrādājumus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta EXW cenas.

9608.60-96.20

CTH;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

XXI SADAĻA

MĀKSLAS DARBI, KOLEKCIJU PRIEKŠMETI UN SENLIETAS

97. nodaļa

Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas

97.01-97.06

CTH


(1)  Sagatavotas vai konservētas tunzivis, svītrainās tunzivis un pelamīdas (Sarda spp.), nesadalītas vai gabalos (izņemot maltas zivis), kas klasificētas apakšpozīcijā 1604.14, var būt uzskatāmas par tādām, kas ieguvušas noteiktu izcelsmi saskaņā ar alternatīvajiem konkrētiem ražojumiem piemērojamajiem noteikumiem gada kvotu ietvaros, kā norādīts 4. pielikumā.

(2)  Sagatavotas vai konservētas tunzivis, svītrainās tunzivis vai citas Euthynnus ģints zivis (izņemot veselas vai gabalos), kas klasificētas apakšpozīcijā 1604.20, var būt uzskatāmas par tādām, kas ieguvušas noteiktu izcelsmi saskaņā ar alternatīvajiem konkrētiem ražojumiem piemērojamajiem noteikumiem gada kvotu ietvaros, kā norādīts 4. pielikumā.

(3)  Konkrēti alumīnija ražojumi var būt uzskatāmi par tādiem, kas ieguvuši noteiktu izcelsmi saskaņā ar alternatīvajiem konkrētiem ražojumiem piemērojamajiem noteikumiem gada kvotu ietvaros, kā norādīts 4. pielikumā.

(4)  Laikposmā no šā nolīguma stāšanās spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim piemēro alternatīvus konkrētiem ražojumiem piemērojamos izcelsmes noteikumus, kā norādīts 5. pielikumā.

(5)  Laikposmā no šā nolīguma stāšanās spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim piemēro alternatīvus konkrētiem ražojumiem piemērojamos izcelsmes noteikumus, kā norādīts 5. pielikumā.

(6)  Laikposmā no šā nolīguma stāšanās spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim piemēro alternatīvus konkrētiem ražojumiem piemērojamos izcelsmes noteikumus, kā norādīts 5. pielikumā.

(7)  Hibrīda transportlīdzekļiem, kuru dzinējs ir gan iekšdedzes dzinējs, gan elektromotors, izņemot tos, ko var uzlādēt, pieslēdzot tos ārējam elektroenerģijas avotam, uz laiku no šā nolīguma stāšanās spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim piemēro alternatīvus konkrētiem ražojumiem paredzētus izcelsmes noteikumus, kā noteikts 5 pielikumā.


4. PIELIKUMS

IZCELSMES KVOTAS UN ALTERNATĪVAS KONKRĒTIEM RAŽOJUMIEM PIEMĒROJAMIEM IZCELSMES NOTEIKUMIEM 3 PIELIKUMĀ

Kopīgie noteikumi

1.

Attiecīgie izcelsmes noteikumi tabulās uzskaitītajiem ražojumiem ir alternatīvas 3. pielikumā izklāstītajiem noteikumiem piemērojamās gada kvotas robežās.

2.

Paziņojumā par izcelsmi, kas sagatavots saskaņā ar šo pielikumu, iekļauj šādu paziņojumu: "Izcelsmes kvotas. Noteiktas izcelsmes ražojums saskaņā ar 4. pielikumu".

3.

Savienībā visus šajā pielikumā minētos daudzumus pārvalda Eiropas Komisija, kas veic visas administratīvās darbības, kuras tā uzskata par vajadzīgām to efektīvai pārvaldībai, ievērojot piemērojamos Savienības tiesību aktus.

4.

Apvienotajā Karalistē visus šajā pielikumā minētos daudzumus pārvalda muitas dienests, kas veic visas administratīvās darbības, kuras tas uzskata par vajadzīgām to efektīvai pārvaldībai, ievērojot piemērojamos Apvienotās Karalistes tiesību aktus.

5.

Importētāja Puse pārvalda izcelsmes kvotas, ievērojot rindas kārtības principu, un aprēķina to ražojumu daudzumu, kas ievesti atbilstoši šīm izcelsmes kvotām, pamatojoties uz minētās Puses importu.

1. IEDAĻA

Gada kvotu sadalījums konservētām tunzivīm

Harmonizētās sistēmas klasifikācija (2017)

Ražojuma apraksts

Alternatīvais konkrētiem ražojumiem piemērojamais noteikums

Gada kvotas eksportam no Savienības uz Apvienoto Karalisti

(neto svars)

Gada kvotas eksportam no Apvienotās Karalistes uz Savienību

(neto svars)

1604,14

sagatavotas vai konservētas tunzivis, svītrainās tunzivis un pelamīdas (Sarda spp.), veselas vai gabalos (izņemot maltas)

CC

3 000 tonnas

3 000 tonnas

1604,20

citi gatavi izstrādājumi no zivīm vai zivju konservi

 

No tunzivīm, svītrainajām tunzivīm vai citām Euthynnus ģints zivīm (izņemot veselas vai gabalos)

CC

4 000 tonnas

4 000 tonnas

no citām zivīm

-

-

-

2. IEDAĻA

Gada kvotu sadalījums alumīnija ražojumiem (1)

1. tabula.

No 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim piemērojamās kvotas

Harmonizētās sistēmas klasifikācija (2017)

Ražojuma apraksts

Alternatīvais konkrētiem ražojumiem piemērojamais noteikums

Gada kvotas eksportam no Savienības uz Apvienoto Karalisti

(neto svars)

Gada kvotas eksportam no Apvienotās Karalistes uz Savienību

(neto svars)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16

alumīnija ražojumi un izstrādājumi no alumīnija (izņemot alumīnija stiepli un alumīnija foliju)

CTH

95 000 tonnas

95 000 tonnas

76.05

alumīnija stieples

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 76.04.

76.07

alumīnija folija

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 76.06.

 

2. tabula.

No 2024. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim piemērojamās kvotas

Harmonizētās sistēmas klasifikācija (2017)

Ražojuma apraksts

Alternatīvais konkrētiem ražojumiem piemērojamais noteikums

Gada kvotas eksportam no Savienības uz Apvienoto Karalisti

(neto svars)

Gada kvotas eksportam no Apvienotās Karalistes uz Savienību

(neto svars)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16

alumīnija ražojumi un izstrādājumi no alumīnija (izņemot alumīnija stiepli un alumīnija foliju)

CTH

72 000 tonnas

72 000 tonnas

76.05

alumīnija stieples

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 76.04.

76.07

alumīnija folija

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 76.06.

 

3. tabula.

No 2027. gada 1. janvāra turpmāk piemērojamās kvotas

Harmonizētās sistēmas klasifikācija (2017)

Ražojuma apraksts

Alternatīvais konkrētiem ražojumiem piemērojamais noteikums

Gada kvotas eksportam no Savienības uz Apvienoto Karalisti

(neto svars)

Gada kvotas eksportam no Apvienotās Karalistes uz Savienību

(neto svars)

76.04

alumīnija stieņi un profili

CTH

57 500  tonnas

57 500  tonnas

76.06

alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm

CTH

76.07

alumīnija folija

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 76.06.

Kvotu pārskatīšana 2. iedaļas 3. tabulas alumīnija ražojumiem

1.

Ne agrāk kā 5 gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā un ne agrāk kā 5 gadus pēc šajā punktā minētās pārskatīšanas pabeigšanas Tirdzniecības partnerības komiteja pēc jebkuras Puses pieprasījuma un ar Tirdzniecības specializētās komitejas muitas sadarbības un izcelsmes noteikumu jomā palīdzību pārskata 2. iedaļas 3. tabulā iekļautās alumīnija kvotas.

2.

Šā panta 1. punktā minēto pārskatīšanu veic, pamatojoties uz pieejamo informāciju par tirgus apstākļiem abās Pusēs un informāciju par to attiecīgo ražojumu importu un eksportu.

3.

Pamatojoties uz rezultātiem, kas iegūti pārskatīšanā, kura veikta saskaņā ar 1. punktu, Partnerības padome var pieņemt lēmumu palielināt vai saglabāt 2. iedaļas 3. tabulā iekļauto alumīnija kvotu apjomu, mainīt darbības jomu vai sadalīt vai mainīt sadalījumu starp ražojumiem.


(1)  Daudzumi, kas norādīti katrā tabulā 2. iedaļā, ir visi pieejamie kvotas daudzumi (attiecīgi eksportam no Savienības uz Apvienoto Karalisti un eksportam no Apvienotās Karalistes uz Savienību) attiecībā uz visiem minētajā tabulā uzskaitītajiem ražojumiem.


5. PIELIKUMS

KONKRĒTIEM RAŽOJUMIEM PIEMĒROJAMI PĀREJAS NOTEIKUMI ELEKTRISKAJIEM AKUMULATORIEM UN ELEKTRIFICĒTIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM

1. IEDAĻA

Konkrētiem ražojumiem piemērojamie pagaidu noteikumi, ko piemēro no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas līdz 2026. gada 31. decembrim

Ražojumiem, kas uzskaitīti turpmāk 1. slejā, no šā nolīguma stāšanās spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim piemēro 2. slejā uzskaitītos konkrētiem ražojumiem piemērojamos noteikumus.

1. sleja

Harmonizētās sistēmas klasifikācija (2017), iekļaujot konkrētu aprakstu

2. sleja

Konkrētiem ražojumiem piemērojamie izcelsmes noteikumi no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas līdz 2026. gada 31. decembrim

85.07

 

akumulatori, kuros ir viens vai vairāki baterijas elementi vai baterijas moduļi un shēma, kas savstarpēji savieno baterijas elementus, bieži dēvēti par “bateriju komplektiem”, ko izmanto kā primāro elektroenerģijas avotu pozīcijā 87.02, 87.03 un 87.04 minēto transportlīdzekļu piedziņai

CTSH;

Bateriju komplektu mezgls no nenoteiktas izcelsmes baterijas elementiem vai baterijas moduļiem;

vai

MaxNOM 70 % (EXW)

baterijas elementi, baterijas moduļi un to daļas, kas paredzēti iebūvēšanai elektriskajā akumulatorā, ko izmanto kā primāro elektroenerģijas avotu pozīcijā 87.02, 87.03 un 87.04 minēto transportlīdzekļu piedziņai

CTH;

vai

MaxNOM 70 % (EXW)

87.02–87.04

 

transportlīdzekļi, kuru piedziņa ir gan iekšdedzes dzinējs, gan elektriskais motors un kurus nevar uzlādēt, pieslēdzot pie ārēja elektroenerģijas avota (“hibrīds”),

transportlīdzekļi, kuru piedziņa ir gan atgriezeniskās virzes kustības iekšdedzes virzuļdzinējs, gan elektriskais motors un kurus var uzlādēt, pieslēdzot pie ārēja elektroenerģijas avota (“uzlādējams hibrīds”),

transportlīdzekļi, kuru dzinējs ir vienīgi elektriskais motors

MaxNOM 60 % (EXW)

2. IEDAĻA

Konkrētiem ražojumiem piemērojamie pagaidu noteikumi, kurus piemēro no 2024. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim.

 

1.

Ražojumiem, kas uzskaitīti turpmāk 1. slejā, no 2024. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim piemēro 2. slejā uzskaitītos konkrētiem ražojumiem piemērojamos noteikumus.

1. sleja

Harmonizētās sistēmas klasifikācija (2017), iekļaujot konkrētu aprakstu

2. sleja

Konkrētiem ražojumiem piemērojamie izcelsmes noteikumi no 2024. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim

85.07

 

akumulatori, kuros ir viens vai vairāki baterijas elementi vai baterijas moduļi un shēma, kas savstarpēji savieno baterijas elementus, bieži dēvēti par "bateriju komplektiem", ko izmanto kā primāro elektroenerģijas avotu pozīcijā 87.02, 87.03 un 87.04 minēto transportlīdzekļu piedziņai

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes aktīvajiem katodmateriāliem;

vai

MaxNOM 40 % (EXW).

baterijas elementi, baterijas moduļi un to daļas, kas paredzēti iebūvēšanai elektriskajā akumulatorā, ko izmanto kā primāro elektroenerģijas avotu pozīcijā 87.02, 87.03 un 87.04 minēto transportlīdzekļu piedziņai

CTH, izņemot no nenoteiktas izcelsmes aktīvajiem katodmateriāliem;

vai

MaxNOM 50 % (EXW).

87.02-87.04

 

transportlīdzekļi, kuru piedziņa ir gan iekšdedzes dzinējs, gan elektriskais motors un kurus nevar uzlādēt, pieslēdzot pie ārēja elektroenerģijas avota ("hibrīds");

transportlīdzekļi, kuru piedziņa ir gan atgriezeniskās virzes kustības iekšdedzes virzuļdzinējs, gan elektriskais motors un kurus var uzlādēt, pieslēdzot pie ārēja elektroenerģijas avota ("uzlādējams hibrīds");

transportlīdzekļi, kuru dzinējs ir vienīgi elektriskais motors

MaxNOM 55 % (EXW).

3. IEDAĻA

Konkrētiem ražojumiem piemērojamo noteikumu pārskatīšana 85.07. pozīcijai

 

1.

Ne agrāk kā 4 gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Tirdzniecības partnerības komiteja pēc jebkuras Puses pieprasījuma un ar Tirdzniecības specializētās komitejas muitas sadarbības un izcelsmes noteikumu jomā palīdzību pārskata 3. pielikumā ietvertos konkrētiem ražojumiem piemērojamos noteikumus attiecībā uz 85.07. pozīciju, kas piemērojami no 2027. gada 1. janvāra.
 

2.

Šā panta 1. punktā minēto pārskatīšanu veic, pamatojoties uz pieejamo informāciju par Pušu tirgiem, piemēram, par pietiekamu un piemērotu noteiktas izcelsmes materiālu pieejamību, piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvaru un citu būtisku informāciju.
 

3.

Pamatojoties uz pārskatīšanas, kas veikta saskaņā ar 1. punktu, rezultātiem, Partnerības padome var pieņemt lēmumu grozīt konkrētiem ražojumiem piemērojamos noteikumus pozīcijai 85.07 no 2027. gada 1. janvāra, kas ietverti 3. pielikumā.

6. PIELIKUMS

PIEGĀDĀTĀJA DEKLARĀCIJA

1.   

Piegādātāja deklarācijas saturs atbilst šajā pielikumā noteiktajam.

2.   

Izņemot 3. punktā minētos gadījumus, piegādātājs katram ražojumu sūtījumam 6-A papildinājuma noteiktajā veidā sagatavo piegādātāja deklarāciju un pievieno faktūrrēķinam vai jebkuram citam dokumentam, kurā attiecīgie produkti ir pietiekami sīki aprakstīti, lai tos varētu identificēt.

3.   

Ja piegādātājs konkrētam klientam regulāri piegādā ražojumus, attiecībā uz kuriem paredzams, ka kādā Pusē veiktā ražošana kādu laiku paliks nemainīga, minētais piegādātājs var sniegt vienu piegādātāja deklarāciju, kas aptver vairākkārtīgus šo ražojumu sūtījumus ("ilgtermiņa piegādātāja deklarācija"). Ilgtermiņa piegādātāja deklarācija parasti ir derīga ne ilgāk kā divus gadus no deklarācijas sagatavošanas dienas. Tās Puses muitas dienesti, kurā deklarāciju sagatavo, var paredzēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem var izmantot ilgākus termiņus. Ilgtermiņa piegādātāja deklarāciju piegādātājs sagatavo 6-B papildinājumā norādītajā veidā, un tajā pietiekami sīki apraksta attiecīgos produktus, lai tos varētu identificēt. Piegādātājs nekavējoties informē klientu, ja ilgtermiņa piegādātāja deklarācija vairs neattiecas uz piegādātajiem produktiem.

4.   

Piegādātājs, kurš sagatavo deklarāciju, ir gatavs jebkurā laikā pēc tās Puses muitas dienestu pieprasījuma, kurā deklarāciju sagatavo, iesniegt visus attiecīgos dokumentus, kas pierāda, ka deklarācijā sniegtā informācija ir pareiza.

6-A papildinājums

PIEGĀDĀTĀJA DEKLARĀCIJA

Piegādātāja deklarāciju, kuras teksts ir norādīts turpmāk, jāsagatavo saskaņā ar zemsvītras piezīmēm. Taču zemsvītras piezīmes nav jāpārraksta.

PIEGĀDĀTĀJA DEKLARĀCIJA

Es, apakšā parakstījies pievienotajā dokumentā norādīto ražojumu piegādātājs, apliecinu, ka:

1.

Šo ražojumu ražošanā [norādīt attiecīgās Puses nosaukumu] ir izmantoti šādi materiāli, kuru izcelsme nav [norādīt attiecīgās Puses nosaukumu]:

Piegādāto ražojumu apraksts (1)

Izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu apraksts

Izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu HS pozīcija (2)

Izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopējā vērtība

 

2.

Visu pārējo materiālu, kas [norādīt attiecīgās Puses nosaukumu] izmantoti šo ražojumu ražošanā, izcelsme ir [norādīt attiecīgās Puses nosaukumu].

Es apņemos iesniegt visus citus pieprasītos pavaddokumentus.

… (Vieta un datums)

… (parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats, uzņēmuma nosaukums un adrese)

… (paraksts) (6)

6-B papildinājums

ILGTERMIŅA PIEGĀDĀTĀJA DEKLARĀCIJA

Ilgtermiņa piegādātāja deklarācija, kuras teksts ir norādīts turpmāk, jāsagatavo saskaņā ar zemsvītras piezīmēm. Taču zemsvītras piezīmes nav jāpārraksta.

ILGTERMIŅA PIEGĀDĀTĀJA DEKLARĀCIJA

Es, apakšā parakstījies pievienotajā dokumentā norādīto ražojumu, ko regulāri piegādā … (4) piegādātājs, apliecinu, ka:

1.

Šo ražojumu ražošanā [norādīt attiecīgās Puses nosaukumu] ir izmantoti šādi materiāli, kuru izcelsme nav [norādīt attiecīgās Puses nosaukumu]:

Piegādāto ražojumu apraksts (1)

Izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu apraksts

Izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu HS pozīcija (2)

Izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopējā vērtība

 

2.

Visu pārējo materiālu, kas [norādīt attiecīgās Puses nosaukumu] izmantoti šo ražojumu ražošanā, izcelsme ir Pusē [norādīt attiecīgās Puses nosaukumu].

Šī deklarācija ir derīga visiem turpmākajiem šo preču sūtījumiem

No … uz … (5)

Es apņemos … (4) nekavējoties informēt, ja šī deklarācija vairs nebūs derīga.

… (Vieta un datums)

(parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats, uzņēmuma nosaukums un adrese)

… (paraksts) (6)

Zemsvītras piezīmes

1)

Ja faktūrrēķins vai cits dokuments, kam pievienota deklarācija, attiecas uz dažādiem ražojumiem vai ražojumiem, kuros nenoteiktas izcelsmes materiāli nav iekļauti tādā pašā apjomā, piegādātājam tie ir skaidri jānošķir.

2)

Pieprasītā informācija nav jāsniedz, ja vien tā nav nepieciešama.

Piemērs.

Viens no 62. nodaļas noteikumiem attiecībā uz apģērbu paredz "Aušanu apvienojumā ar apdari, ieskaitot auduma piegriešanu". Ja šādu apģērbu ražotājs kādā Pusē izmanto no otras Puses importētu audumu, kas tur iegūts, aužot nenoteiktas izcelsmes dziju, ir pietiekami, ja piegādātājs šajā Pusē savā deklarācijā apraksta nenoteiktas izcelsmes materiālu, kas izmantots kā dzija, nenorādot HS pozīciju un šādas dzijas vērtību.

HS pozīcijas 72.17 dzelzs stiepļu ražotājam, kas tās ražojis no nenoteiktas izcelsmes dzelzs stieņiem, otrajā slejā jānorāda "dzelzs stieņi". Ja minēto stiepli paredzēts izmantot tādas mašīnas ražošanā, kurai noteikums paredz ierobežojumu attiecībā uz visiem izmantotajiem nenoteiktas izcelsmes materiāliem līdz noteiktai procentuālai vērtībai, trešajā slejā jānorāda nenoteiktas izcelsmes stieņu vērtība.

3)

"Izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība" ir ražojuma ražošanā izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība, kas ir to muitas vērtība importēšanas laikā, ieskaitot pārvadājuma izmaksas, attiecīgā gadījumā apdrošināšanas, iepakojuma un visas pārējās izmaksas, kas radušās, pārvadājot materiālus uz ievešanas ostu Pusē, kurā atrodas ražojuma ražotājs, ja nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nav zināma un to nevar noskaidrot, tad izmanto pirmo noskaidrojamo cenu, kas par nenoteiktas izcelsmes materiāliem samaksāta Savienībā vai Apvienotajā Karalistē.

4)

Klienta vārds, uzvārds (nosaukums) un adrese

5)

Pievienot datumu

6)

Vajadzības gadījumā šajā laukā var būt elektroniskais paraksts, skenēts attēls vai cits parakstītāja ar roku rakstīta paraksta vizuāls attēlojums, nevis parakstu oriģināli.

7. PIELIKUMS

PAZIŅOJUMA PAR IZCELSMI TEKSTS

Šā nolīguma 56 pantā minēto paziņojumu par izcelsmi sagatavo, izmantojot turpmāk norādīto tekstu vienā no turpmāk norādītajām valodām un saskaņā ar eksportētājas Puses normatīvajiem aktiem. Ja paziņojumu par izcelsmi raksta ar roku, lieto tinti un raksta drukātiem burtiem. Paziņojumu par izcelsmi sagatavo saskaņā ar attiecīgajām zemsvītras piezīmēm. Zemsvītras piezīmes nav jāpārraksta.

Teksts bulgāru valodā

Teksts horvātu valodā

Teksts čehu valodā

Teksts dāņu valodā

Teksts nīderlandiešu valodā

Teksts angļu valodā

Teksts igauņu valodā

Teksts somu valodā

Teksts franču valodā

Teksts vācu valodā

Teksts grieķu valodā

Teksts ungāru valodā

Teksts itāļu valodā

Teksts latviešu valodā

Teksts lietuviešu valodā

Teksts maltiešu valodā

Teksts poļu valodā

Teksts portugāļu valodā

Teksts rumāņu valodā

Teksts slovāku valodā

Teksts slovēņu valodā

Teksts spāņu valodā

Teksts zviedru valodā

(Laikposms: no___________ līdz __________( 1 ))

To ražojumu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (eksportētāja atsauce Nr....( 2 )), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem ražojumiem ir preferenciāla izcelsme ...( 3 ) .

( 4 )

(Vieta un datums)

(Eksportētāja vārds, uzvārds/nosaukums)

1)

Ja paziņojums par izcelsmi tiek aizpildīts vairākiem sūtījumiem ar identiskiem noteiktas izcelsmes ražojumiem šā nolīguma 56. panta 4. punkta b) apakšpunkta nozīmē, tad norāda laikposmu, uz kuru paziņojums par izcelsmi attiecināms. Šis laikposms nepārsniedz 12 mēnešus. Visam ražojuma importam jānotiek norādītajā laikposmā. Ja laikposms nav piemērojams, šo lauku var atstāt neaizpildītu.

2)

Norāda atsauces numuru, pēc kura identificē eksportētāju. Savienības eksportētājam tas ir numurs, kas piešķirts saskaņā ar Savienības normatīvajiem aktiem. Apvienotās Karalistes eksportētājam tas ir numurs, kas piešķirts saskaņā ar Apvienotajā Karalistē piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Ja eksportētājam numurs nav piešķirts, šo lauku var atstāt neaizpildītu.

3)

Norāda produkta izcelsmi – Apvienotā Karaliste vai Savienība.

4)

Vietu un datumu var izlaist, ja informācija jau ir sniegta pašā dokumentā.

8. PIELIKUMS

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ANDORAS FIRSTISTI

1.   

Andoras Firstistes izcelsmes ražojumus, ko klasificē Harmonizētās sistēmas 25.–97. nodaļā, Apvienotā Karaliste atzīst par Savienības izcelsmes ražojumiem šā nolīguma nozīmē.

2.   

Šīs deklarācijas 1. punktu piemēro tikai tad, ja atbilstīgi muitas savienībai, kas izveidota ar Padomes 1990. gada 26. novembra Lēmumu 90/680/EEK par Nolīguma vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Andoras Firstisti noslēgšanu, Andoras Firstiste ražojumiem, kuru izcelsme ir Apvienotajā Karalistē, piemēro tādu pašu preferenciālu tarifa režīmu, kādu Savienība piemēro šādiem ražojumiem.

3.   

Šā nolīguma 2. nodaļas I sadaļas pirmā temata otro daļu mutatis mutandis piemēro, lai noteiktu noteiktas izcelsmes statusu ražojumiem, kas minēti šīs kopīgās deklarācijas 1. punktā.


9. PIELIKUMS

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR SANMARĪNO REPUBLIKU

1.   

Sanmarīno Republikas izcelsmes ražojumus Apvienotā Karaliste atzīst par Savienības izcelsmes ražojumiem šā nolīguma nozīmē.

2.   

Šīs deklarācijas 1. punktu piemēro tikai tad, ja saskaņā ar Nolīgumu par sadarbību un muitas savienību starp Eiropas Kopienu un Sanmarīno Republiku, kas parakstīts Briselē 1991. gada 16. decembrī, Sanmarīno Republika piemēro Apvienotās Karalistes izcelsmes ražojumiem tādu pašu preferenciālu tarifa režīmu, kādu šiem ražojumiem piemēro Savienība.

3.   

Šā nolīguma 2. nodaļas I sadaļas pirmā temata otro daļu mutatis mutandis piemēro, lai noteiktu noteiktas izcelsmes statusu ražojumiem, kas minēti šīs kopīgās deklarācijas 1. punktā.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites