ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Αρθρο 37

Στόχος

Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να θεσπίσει τις διατάξεις που διέπουν την καταγωγή των εμπορευμάτων για τους σκοπούς της εφαρμογής προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, και να καθορίσει τις σχετικές διαδικασίες καταγωγής.

Αρθρο 38

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«κατάταξη»: η κατάταξη προϊόντος ή ύλης σε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο, κλάση ή διάκριση του εναρμονισμένου συστήματος·

β)

«αποστολή»: τα προϊόντα που είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από κάποιον εξαγωγέα σε κάποιον παραλήπτη ή καλύπτονται από ένα μόνο έγγραφο μεταφοράς το οποίο καλύπτει τη μεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλήπτη ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ένα μόνο τιμολόγιο·

γ)

«εξαγωγέας»: το πρόσωπο που εδρεύει σε ένα Μέρος, το οποίο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του εν λόγω Μέρους, εξάγει ή παράγει το καταγόμενο προϊόν και εκδίδει βεβαίωση καταγωγής·

δ)

«εισαγωγέας»: το πρόσωπο που εισάγει το καταγόμενο προϊόν και ζητεί προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση για το εν λόγω προϊόν·

ε)

«υλικό»: κάθε ουσία που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ενός προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου κάθε κατασκευαστικού στοιχείου, συστατικού, πρώτης ύλης ή εξαρτήματος·

στ)

«μη καταγόμενη ύλη»: η ύλη που δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί καταγόμενη δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των υλών των οποίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο χαρακτήρας καταγωγής·

ζ)

«προϊόν»: το αποτέλεσμα της παραγωγής, ακόμη και αν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως υλικό για την παραγωγή άλλου προϊόντος·

η)

«παραγωγή»: κάθε μορφή επεξεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης.

Αρθρο 39

Γενικές απαιτήσεις

1.   Για τους σκοπούς της εφαρμογής της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης από ένα Μέρος σε καταγόμενο εμπόρευμα του άλλου Μέρους σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα πληρούν όλες τις άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται καταγόμενα στο άλλο Μέρος:

α)

τα προϊόντα που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στο εν λόγω Μέρος κατά την έννοια του άρθρου 41·

β)

τα προϊόντα που παράγονται στο εν λόγω Μέρος αποκλειστικά από καταγόμενα υλικά στο εν λόγω Μέρος· και

γ)

τα προϊόντα που παράγονται στο εν λόγω Μέρος τα οποία περιέχουν μη καταγόμενες ύλες, με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα 3.

2.   Αν ένα προϊόν έχει λάβει χαρακτήρα καταγόμενου, οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος αυτού δεν θεωρούνται μη καταγόμενες, όταν το προϊόν ενσωματώνεται ως ύλη σε άλλο προϊόν.

3.   Η απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής πληρούται ανελλιπώς στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ένωση.

Αρθρο 40

Σώρευση καταγωγής

1.   Ένα προϊόν καταγωγής ενός Μέρους θεωρείται καταγόμενο στο άλλο Μέρος όταν το εν λόγω προϊόν χρησιμοποιείται ως υλικό για την παραγωγή άλλου προϊόντος στο εν λόγω άλλο Μέρος.

2.   Η παραγωγή που πραγματοποιείται σε ένα Μέρος επί μη καταγόμενης ύλης μπορεί να λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του κατά πόσον ένα προϊόν είναι καταγωγής του άλλου Μέρους.

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται εάν η παραγωγή που πραγματοποιείται στο άλλο Μέρος δεν εκτείνεται πέραν των εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 43.

4.   Για να συμπληρώσει ο εξαγωγέας τη βεβαίωση καταγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) για προϊόν που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ο εξαγωγέας λαμβάνει από τον προμηθευτή του δήλωση προμηθευτή όπως προβλέπεται στο παράρτημα 6 ή ισοδύναμο έγγραφο που περιέχει τις ίδιες πληροφορίες που περιγράφουν τις σχετικές μη καταγόμενες ύλες με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους.

Αρθρο 41

Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα

1.   Τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται εξ ολοκλήρου παραγόμενα σε ένα Μέρος:

α)

ορυκτά προϊόντα που εξορύσσονται ή λαμβάνονται από το έδαφός του ή από τον θαλάσσιο πυθμένα του·

β)

φυτά και λαχανικά που καλλιεργούνται ή συλλέγονται στο εν λόγω Μέρος·

γ)

ζώντα ζώα που γεννιούνται και εκτρέφονται στο εν λόγω Μέρος·

δ)

προϊόντα που προέρχονται από ζώντα ζώα τα οποία εκτρέφονται στο εν λόγω Μέρος·

ε)

προϊόντα που λαμβάνονται με τη σφαγή ζώων τα οποία έχουν γεννηθεί και εκτραφεί στο εν λόγω Μέρος·

στ)

προϊόντα που θηρεύονται ή αλιεύονται στο εν λόγω Μέρος·

ζ)

«υδατοκαλλιέργεια»: η καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών, στους οποίους περιλαμβάνονται ψάρια, μαλάκια, μαλακόστρακα, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια και υδρόβια φυτά, από γόνους όπως αυγά, σπέρματα, γόνους, ιχθύδια, προνύμφες, νεαρά ή άλλα ανώριμα ψάρια μετά το προνυμφικό στάδιο, με παρέμβαση στις διαδικασίες εκτροφής ή ανάπτυξης για τη βελτίωση της παραγωγής, όπως η συστηματική δημιουργία αποθεμάτων, η παροχή τροφής ή η προστασία από αρπακτικά ζώα·

η)

προϊόντα θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα που έχουν αλιευθεί από πλοίο Μέρους εκτός των χωρικών υδάτων·

θ)

προϊόντα που έχουν παραχθεί επί του πλοίου-εργοστασίου ενός Μέρους αποκλειστικά από προϊόντα που εμπίπτουν στο στοιχείο η)·

ι)

προϊόντα που αλιεύονται από τον θαλάσσιο βυθό ή το υπέδαφος πέραν των χωρικών υδάτων, με την προϋπόθεση ότι έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης ή χρησιμοποίησης του συγκεκριμένου θαλάσσιου βυθού ή υπεδάφους·

ια)

απορρίμματα ή υπολείμματα προερχόμενα από εργασίες παραγωγής που πραγματοποιούνται στο εν λόγω Μέρος·

ιβ)

απορρίμματα ή υπολείμματα που προέρχονται από χρησιμοποιημένα προϊόντα τα οποία συλλέγονται στο εν λόγω Μέρος, με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά είναι κατάλληλα μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών·

ιγ)

προϊόντα που παράγονται στο εν λόγω Μέρος αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ιβ).

2.   Ως «πλοίο Μέρους» και «πλοίο-εργοστάσιο Μέρους» στην παράγραφο 1 στοιχείο η) και στοιχείο θ) νοούνται πλοίο και πλοίο-εργοστάσιο τα οποία:

α)

είναι νηολογημένα σε κράτος μέλος ή στο Ηνωμένο Βασίλειο·

β)

φέρουν σημαία κράτους μέλους ή του Ηνωμένου Βασιλείου· και

γ)

πληρούν έναν από τους εξής όρους:

i)

ανήκουν τουλάχιστον κατά 50 % στην κυριότητα υπηκόων ενός κράτους μέλους ή του Ηνωμένου Βασιλείου· ή

ii)

ανήκουν σε νομικά πρόσωπα τα οποία:

Α)

έχουν την έδρα και την κύρια εγκατάστασή τους στην Ένωση ή στο Ηνωμένο Βασίλειο· και

Β)

ανήκουν τουλάχιστον κατά 50 % στην κυριότητα δημόσιων φορέων, υπηκόων ή νομικών προσώπων ενός κράτους μέλους ή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αρθρο 42

Όρια ανοχής

1.   Εάν ένα προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος 3 λόγω της χρήσης μη καταγόμενης ύλης στην παραγωγή, το προϊόν θεωρείται καταγόμενο σε ένα Μέρος με την προϋπόθεση ότι:

α)

το συνολικό βάρος των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων που κατατάσσονται στα κεφάλαια 2 και 4 έως 24 του εναρμονισμένου συστήματος, εκτός των μεταποιημένων αλιευτικών προϊόντων που κατατάσσονται στο κεφάλαιο 16, δεν υπερβαίνει το 15 % του βάρους του προϊόντος·

β)

η συνολική αξία μη καταγόμενων υλών για όλα τα άλλα προϊόντα, με εξαίρεση τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος, δεν υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος· ή

γ)

για προϊόν που κατατάσσεται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος, ισχύουν τα όρια ανοχής που καθορίζονται στις σημειώσεις 7 και 8 του παραρτήματος 2

2.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται αν η αξία ή το βάρος των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενός προϊόντος υπερβαίνει τα ποσοστά της μέγιστης αξίας ή του μέγιστου βάρους μη καταγόμενων υλών όπως ορίζονται στις απαιτήσεις του παραρτήματος 3.

3.   Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα που είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα σε Μέρος κατά την έννοια του άρθρου 41. Αν από το παράρτημα 3 απαιτείται τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενός προϊόντος να είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 43

Ανεπαρκείς εργασίες παραγωγής

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο γ), ένα προϊόν δεν θεωρείται καταγόμενο σε ένα Μέρος, εάν κατά την παραγωγή του προϊόντος στο εν λόγω Μέρος πραγματοποιούνται μόνο μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες εργασίες σε μη καταγόμενες ύλες:

α)

εργασίες διατήρησης, όπως ξήρανση, κατάψυξη, φύλαξη σε άλμη και άλλες παρόμοιες εργασίες, όταν αποσκοπούν αποκλειστικά στο να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα παραμένουν σε καλή κατάσταση κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση (2)·

β)

διαιρέσεις ή συνενώσεις δεμάτων·

γ)

πλύσιμο, καθάρισμα· αφαίρεση σκόνης, οξειδίων, ελαίων, χρωμάτων ή άλλων επικαλύψεων·

δ)

σιδέρωμα ή πρεσάρισμα υφασμάτων και ειδών κλωστοϋφαντουργίας·

ε)

απλές εργασίες βαφής και στίλβωσης·

στ)

αποφλοίωση και μερική ή ολική άλεση ρυζιού· γυάλισμα και λείανση δημητριακών και ρυζιού· λεύκανση ρυζιού·

ζ)

εργασίες για την προσθήκη χρωστικών ή αρωματικών ουσιών σε ζάχαρη ή για την παρασκευή κύβων ζάχαρης· μερική ή ολική άλεση ζάχαρης σε στερεά μορφή·

η)

αφαίρεση του φλοιού, των πυρήνων και του κελύφους φρούτων, καρπών και λαχανικών·

θ)

ακόνισμα, απλή λείανση ή απλός τεμαχισμός·

ι)

κοσκίνισμα, διαλογή, ταξινόμηση, κατάταξη, διαβάθμιση, συνδυασμός, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης συνδυασμού ειδών·

ια)

απλή τοποθέτηση σε φιάλες, κονσέρβες, φιαλίδια, σάκους, θήκες, κουτιά, στερέωση σε σανίδες ή πλάκες και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας·

ιβ)

επίθεση ή εκτύπωση σημάτων, ετικετών, λογοτύπων και άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων στα προϊόντα ή τη συσκευασία τους·

ιγ)

απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφορετικού είδους· ανάμειξη της ζάχαρης με οποιαδήποτε άλλη ύλη·

ιδ)

απλή προσθήκη νερού ή αραίωση με νερό ή άλλη ουσία που δεν μεταβάλλει ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή αφυδάτωση ή μετουσίωση προϊόντων·

ιε)

απλή συνένωση μερών ειδών για την κατασκευή πλήρους προϊόντος ή αποσυναρμολόγηση προϊόντων στα μέρη τους·

ιστ)

σφαγή ζώων.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι εργασίες θεωρούνται απλές όταν για την εκτέλεσή τους δεν απαιτούνται ούτε ειδικές δεξιότητες ούτε μηχανές, συσκευές ή εργαλεία που κατασκευάζονται ή εγκαθίστανται ειδικά για τις εργασίες αυτές.

Αρθρο 44

Μονάδα χαρακτηρισμού

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, η μονάδα χαρακτηρισμού είναι το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο θεωρείται η βασική μονάδα κατάταξης του προϊόντος στο εναρμονισμένο σύστημα.

2.   Όταν μια αποστολή αποτελείται από ορισμένα πανομοιότυπα προϊόντα που κατατάσσονται στην ίδια κλάση του εναρμονισμένου συστήματος, κάθε μεμονωμένο προϊόν λαμβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.

Αρθρο 45

Υλικά συσκευασίας και εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς

Υλικά συσκευασίας και εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για την προστασία του προϊόντος κατά τη μεταφορά δεν λαμβάνονται υπόψη για να καθοριστεί ο χαρακτήρας καταγωγής του προϊόντος.

Αρθρο 46

Υλικά συσκευασίας και εμπορευματοκιβώτια για πωλήσεις λιανικής

Υλικά συσκευασίας και εμπορευματοκιβώτια στα οποία συσκευάζεται το προϊόν για λιανική πώληση, αν κατατάσσονται μαζί με το προϊόν, δεν λαμβάνονται υπόψη για να καθοριστεί η καταγωγή του προϊόντος, παρά μόνο για τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών αν το προϊόν υπόκειται σε μέγιστη αξία μη καταγόμενων υλών σύμφωνα με το παράρτημα 3.

Αρθρο 47

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία

1.   Εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλεία και οδηγίες ή άλλο ενημερωτικό υλικό θεωρούνται ενιαίο προϊόν με το εν λόγω μηχάνημα, μηχανή, συσκευή ή όχημα εάν:

α)

κατατάσσονται και παραδίδονται από κοινού με το προϊόν, αλλά δεν τιμολογούνται χωριστά από το προϊόν· και

β)

οι τύποι, οι ποσότητες και η αξία τους είναι συνήθεις για το εν λόγω προϊόν.

2.   Εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλεία και οδηγίες ή άλλο ενημερωτικό υλικό που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν λαμβάνονται υπόψη για να καθοριστεί η καταγωγή του προϊόντος, παρά μόνο για τον υπολογισμό της μέγιστης αξίας των μη καταγόμενων υλών αν το προϊόν υπόκειται σε μέγιστη αξία μη καταγόμενων υλών σύμφωνα με το παράρτημα 3.

Αρθρο 48

Συνδυασμοί εμπορευμάτων

Κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 του εναρμονισμένου συστήματος, οι συνδυασμοί εμπορευμάτων θεωρούνται καταγόμενοι σε ένα Μέρος, αν όλα τα συστατικά μέρη τους είναι καταγόμενα. Αν ένας συνδυασμός εμπορευμάτων αποτελείται από καταγόμενα και μη καταγόμενα συστατικά μέρη, ο συνδυασμός θεωρείται στο σύνολό του καταγόμενος σε ένα Μέρος, εάν η αξία των μη καταγόμενων στοιχείων δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του συνδυασμού εμπορευμάτων.

Αρθρο 49

Ουδέτερα στοιχεία

Για να προσδιοριστεί κατά πόσον ένα προϊόν είναι καταγόμενο σε ένα Μέρος, δεν είναι αναγκαίο να καθορίζεται η καταγωγή των κατωτέρω στοιχείων που ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του:

α)

καυσίμου, ενέργειας, καταλυτών και διαλυτών·

β)

μηχανημάτων, εξοπλισμού, ανταλλακτικών και υλικών που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση εξοπλισμού και κτιρίων·

γ)

μηχανημάτων, εργαλείων, βαφών και μητρών·

δ)

λιπαντικών, γράσων, σύνθετων υλικών και άλλων υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ή στη λειτουργία εξοπλισμού και κτιρίων·

ε)

γαντιών, γυαλιών, υποδημάτων, ενδυμάτων, εξοπλισμού ασφαλείας και προμηθειών·

στ)

εξοπλισμού, συσκευών και προμηθειών που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή δοκιμών ή την επιθεώρηση του προϊόντος· και

ζ)

κάθε άλλου υλικού που χρησιμοποιείται στην παραγωγή και δεν ενσωματώνεται στο προϊόν ούτε προορίζεται προς ενσωμάτωση στην τελική σύνθεση του προϊόντος.

Αρθρο 50

Λογιστικός διαχωρισμός

1.   Καταγόμενες και μη καταγόμενες ανταλλάξιμες ύλες ή «ανταλλάξιμα προϊόντα» τηρούνται χωριστά κατά την αποθήκευση, ώστε να διατηρούν τον χαρακτηρισμό τους ως καταγόμενες ή μη καταγόμενες.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως «ανταλλάξιμες ύλες» ή «ανταλλάξιμα προϊόντα» νοούνται οι ύλες ή τα προϊόντα του ίδιου είδους και της ίδιας εμπορικής ποιότητας, με τα ίδια τεχνικά και φυσικά χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων δεν μπορεί να γίνει διάκριση για λόγους καταγωγής.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, καταγόμενες και μη καταγόμενες ανταλλάξιμες ύλες μπορούν να χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενός προϊόντος χωρίς να τηρούνται χωριστά κατά την αποθήκευση, εφόσον χρησιμοποιείται μέθοδος λογιστικού διαχωρισμού.

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, καταγόμενα και μη καταγόμενα ανταλλάξιμα προϊόντα τα οποία κατατάσσονται στα κεφάλαια 10, 15, 27, 28, 29, κλάσεις 32.01 έως 32.07 ή κλάσεις 39.01 έως 39.14 του εναρμονισμένου συστήματος μπορούν να αποθηκεύονται σε ένα Μέρος πριν από την εξαγωγή στο άλλο Μέρος χωρίς να είναι φυσικά διαχωρισμένα υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται μέθοδος λογιστικού διαχωρισμού.

5.   Η μέθοδος λογιστικού διαχωρισμού που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4 εφαρμόζεται σύμφωνα με τη μέθοδο διαχείρισης αποθεμάτων στο πλαίσιο αρχών λογιστικής που είναι γενικά αποδεκτές στο Μέρος.

6.   Η μέθοδος λογιστικού διαχωρισμού είναι κάθε μέθοδος που εξασφαλίζει ότι, ανά πάσα στιγμή, δεν αποκτούν χαρακτήρα καταγωγής περισσότερες ύλες ή προϊόντα από όσες θα αποκτούσαν χαρακτήρα καταγωγής εάν οι ύλες ή τα προϊόντα τηρούνταν χωριστά.

7.   Ένα Μέρος μπορεί να απαιτεί, υπό τους όρους που ορίζουν οι νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του, η χρήση μεθόδου λογιστικού διαχωρισμού να υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από την τελωνειακή αρχή του εν λόγω Μέρους. Οι τελωνειακές αρχές του Μέρους παρακολουθούν τη χρήση των εν λόγω εγκρίσεων και μπορούν να ανακαλέσουν μια έγκριση αν ο κάτοχος κάνει κακή χρήση της μεθόδου λογιστικού διαχωρισμού ή αν δεν πληροί κάποιον από τους όρους που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

Αρθρο 51

Επανεισαγόμενα προϊόντα

Αν ένα προϊόν καταγωγής ενός Μέρους, το οποίο έχει εξαχθεί από το εν λόγω Μέρος σε τρίτη χώρα, επανεισαχθεί στο εν λόγω Μέρος, θεωρείται μη καταγόμενο προϊόν, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για την τελωνειακή αρχή του εν λόγω Μέρους ότι το επανεισαγόμενο προϊόν:

α)

είναι το ίδιο με εκείνο που είχε εξαχθεί· και

β)

δεν έχει υποβληθεί σε εργασίες, εκτός αυτών που είναι αναγκαίες για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση, ενώ βρισκόταν στην εν λόγω τρίτη χώρα ή κατά την εξαγωγή του.

Αρθρο 52

Μη τροποποίηση

1.   Ένα καταγόμενο προϊόν που έχει δηλωθεί για εγχώρια χρήση στο Μέρος εισαγωγής, μετά την εξαγωγή και πριν δηλωθεί για εγχώρια χρήση, δεν τροποποιείται, μετατρέπεται με οποιονδήποτε τρόπο ούτε υποβάλλεται σε εργασίες εκτός από εκείνες που είναι αναγκαίες για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση ή σε εργασίες εκτός από την προσθήκη ή την επίθεση σημάτων, ετικετών, σφραγίδων ή οποιασδήποτε τεκμηρίωσης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με ειδικές εγχώριες απαιτήσεις του Μέρους εισαγωγής.

2.   Η αποθήκευση ή η έκθεση ενός προϊόντος μπορεί να πραγματοποιείται σε τρίτη χώρα, με την προϋπόθεση ότι το προϊόν παραμένει υπό τελωνειακή επιτήρηση στην εν λόγω τρίτη χώρα.

3.   Ο διαχωρισμός των αποστολών μπορεί να γίνεται σε τρίτη χώρα, αν πραγματοποιείται από τον εξαγωγέα ή υπ’ ευθύνη του εξαγωγέα και με την προϋπόθεση ότι οι αποστολές παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση στην εν λόγω τρίτη χώρα.

4.   Σε περίπτωση αμφιβολίας όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 3, η τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής μπορεί να απαιτήσει από τον εισαγωγέα να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων των συμβάσεων μεταφοράς, όπως φορτωτικές, ή πραγματικά ή απτά αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται στη σήμανση ή την αρίθμηση συσκευασιών ή κάθε αποδεικτικό στοιχείο που συνδέεται με το προϊόν καθαυτό.

Αρθρο 53

Επανεξέταση της επιστροφής τελωνειακών δασμών ή της απαλλαγής από τελωνειακούς δασμούς

Το νωρίτερο δύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κατόπιν αιτήματος ενός εκ των Μερών, η ειδική σε θέματα εμπορίου επιτροπή για την τελωνειακή συνεργασία και τους κανόνες καταγωγής επανεξετάζει τα αντίστοιχα συστήματα επιστροφής δασμών και τελειοποίησης προς επανεξαγωγή των Μερών. Προς τον σκοπό αυτό, κατόπιν αιτήματος ενός Μέρους, το αργότερο εντός 60 ημερών από το εν λόγω αίτημα, το άλλο Μέρος παρέχει στο αιτούν Μέρος διαθέσιμες πληροφορίες και λεπτομερή στατιστικά στοιχεία που καλύπτουν την περίοδο από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, ή τα προηγούμενα πέντε έτη, εάν αυτή η περίοδος είναι η συντομότερη, σχετικά με τη λειτουργία του οικείου συστήματος επιστροφής δασμών και τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. Υπό το πρίσμα της επανεξέτασης αυτής, η ειδική σε θέματα εμπορίου επιτροπή για την τελωνειακή συνεργασία και τους κανόνες καταγωγής μπορεί να απευθύνει συστάσεις στο συμβούλιο εταιρικής σχέσης για την τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου και των παραρτημάτων του, με σκοπό τη θέσπιση ορίων ή περιορισμών όσον αφορά την επιστροφή τελωνειακών δασμών ή την απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς.

ΤΜΗΜΑ 2

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Αρθρο 54

Αίτηση για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση

1.   Το Μέρος εισαγωγής χορηγεί, κατά την εισαγωγή, προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση σε προϊόν καταγωγής του άλλου Μέρους κατά την έννοια του παρόντος κεφαλαίου ύστερα από αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης του εισαγωγέα. Ο εισαγωγέας είναι υπεύθυνος για την ορθότητα της αίτησης προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης και για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου.

2.   Η αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης βασίζεται στα εξής:

α)

βεβαίωση καταγωγής ότι το προϊόν είναι καταγόμενο, που συντάσσει ο εξαγωγέας· ή

β)

γνώση του εισαγωγέα ότι το προϊόν είναι καταγόμενο.

3.   Ο εισαγωγέας που υποβάλλει αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης βάσει βεβαίωσης καταγωγής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) τηρεί τη βεβαίωση καταγωγής και, εφόσον του ζητηθεί από την τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής, παρέχει αντίγραφό της στην εν λόγω τελωνειακή αρχή.

Αρθρο 55

Χρόνος υποβολής της αίτησης για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση

1.   Η αίτηση για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση και η βάση αυτής της αίτησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 περιλαμβάνονται στην τελωνειακή διασάφηση εισαγωγής σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του Μέρους εισαγωγής.

2.   Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αν ο εισαγωγέας δεν υπέβαλε αίτηση για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση κατά την εισαγωγή, το Μέρος εισαγωγής χορηγεί προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση και επιστρέφει ή διαγράφει κάθε καθ’ υπέρβαση δασμό που καταβλήθηκε, με την προϋπόθεση ότι:

α)

η αίτηση για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση υποβάλλεται το αργότερο εντός τριετίας από την ημερομηνία εισαγωγής ή εντός μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος όπως καθορίζεται από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του Μέρους εισαγωγής·

β)

ο εισαγωγέας παρέχει τη βάση της αίτησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2· και

γ)

το προϊόν θα θεωρηθεί καταγόμενο και θα πληροί όλες τις άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις κατά την έννοια του τμήματος 1 του παρόντος κεφαλαίου, εάν υποβλήθηκε σχετική αίτηση από τον εισαγωγέα κατά την εισαγωγή.

Οι άλλες υποχρεώσεις που ισχύουν για τον εισαγωγέα σύμφωνα με το άρθρο 54 παραμένουν αμετάβλητες.

Αρθρο 56

Βεβαίωση καταγωγής

1.   Η βεβαίωση καταγωγής συντάσσεται από τον εξαγωγέα ενός προϊόντος βάσει στοιχείων που αποδεικνύουν ότι το προϊόν είναι καταγόμενο, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον χαρακτήρα καταγωγής των υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος. Ο εξαγωγέας είναι υπεύθυνος για την ορθότητα της βεβαίωσης καταγωγής και των παρεχόμενων στοιχείων.

2.   Η βεβαίωση καταγωγής συντάσσεται με τη χρήση μιας εκ των γλωσσικών εκδόσεων που περιέχονται στο παράρτημα 7 στο τιμολόγιο ή κάθε άλλο έγγραφο που περιγράφει το καταγόμενο προϊόν επαρκώς αναλυτικά για την ταυτοποίησή του. Ο εξαγωγέας είναι υπεύθυνος για την παροχή επαρκώς λεπτομερών στοιχείων ώστε να καθίσταται δυνατή η ταυτοποίηση του καταγόμενου προϊόντος. Το Μέρος εισαγωγής δεν απαιτεί από τον εισαγωγέα την υποβολή μετάφρασης της βεβαίωσης καταγωγής.

3.   Η βεβαίωση καταγωγής ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία σύνταξής της ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που καθορίζει το Μέρος εισαγωγής, με ανώτατο όριο τους 24 μήνες.

4.   Η βεβαίωση καταγωγής μπορεί να ισχύει:

α)

για μία αποστολή ενός ή περισσότερων προϊόντων που εισάγονται σε ένα Μέρος· ή

β)

για πολλαπλές αποστολές πανομοιότυπων προϊόντων που εισάγονται σε ένα Μέρος εντός οποιασδήποτε χρονικής περιόδου ορίζεται στη βεβαίωση καταγωγής, η οποία δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες.

5.   Αν, ύστερα από αίτημα του εισαγωγέα, αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα προϊόντα κατά την έννοια του γενικού κανόνα 2 στοιχείο α) για την ερμηνεία του εναρμονισμένου συστήματος, τα οποία υπάγονται στα τμήματα XV έως XΧI του εναρμονισμένου συστήματος, εισάγονται με τμηματικές αποστολές, μπορεί να υποβάλλεται μία και μόνη βεβαίωση καταγωγής για τα προϊόντα αυτά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται από την τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής.

Αρθρο 57

Διαφορές

Η τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής δεν απορρίπτει αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης λόγω σφαλμάτων ή ανακολουθιών ήσσονος σημασίας στη βεβαίωση καταγωγής ή για τον λόγο και μόνον ότι το τιμολόγιο εκδόθηκε σε τρίτη χώρα.

Αρθρο 58

Γνώση του εισαγωγέα

1.   Για τους σκοπούς της υποβολής αίτησης για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση βάσει του άρθρου 54 παράγραφος 2 στοιχείο β), η γνώση του εισαγωγέα ότι ένα προϊόν είναι καταγόμενο στο Μέρος εξαγωγής βασίζεται σε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το προϊόν είναι καταγόμενο και πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου.

2.   Πριν από την υποβολή αίτησης για προτιμησιακή μεταχείριση, σε περίπτωση που ο εισαγωγέας αδυνατεί να συγκεντρώσει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου επειδή ο εξαγωγέας κρίνει ότι οι πληροφορίες συνιστούν πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ο εξαγωγέας μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση καταγωγής ώστε ο εισαγωγέας να είναι σε θέση να υποβάλει αίτηση για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση βάσει του άρθρου 54 παράγραφος 2 στοιχείο α).

Αρθρο 59

Απαιτήσεις τήρησης αρχείων

1.   Ο εισαγωγέας που υποβάλλει αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης για προϊόν που εισάγεται στο Μέρος εισαγωγής τηρεί, για ελάχιστο χρονικό διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία εισαγωγής του προϊόντος:

α)

τη βεβαίωση καταγωγής που συνέταξε ο εξαγωγέας, αν η αίτηση βασίζεται σε βεβαίωση καταγωγής· ή

β)

όλα τα αρχεία που αποδεικνύουν ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις για την απόκτηση χαρακτήρα καταγόμενου, αν η αίτηση βασίζεται στη γνώση του εισαγωγέα.

2.   Ο εξαγωγέας που συντάσσει τη βεβαίωση καταγωγής τηρεί, για ελάχιστο χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από τη σύνταξη της εν λόγω βεβαίωσης καταγωγής, αντίγραφο της βεβαίωσης καταγωγής και όλα τα άλλα αρχεία που αποδεικνύουν ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις απόκτησης χαρακτήρα καταγόμενου.

3.   Τα αρχεία που πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο μπορούν να είναι σε ηλεκτρονική μορφή.

Αρθρο 60

Μικρές αποστολές

1.   Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 54 έως 58, υπό τον όρο ότι το προϊόν έχει δηλωθεί ως προϊόν που πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου και η τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής δεν έχει αμφιβολίες ως προς την ειλικρίνεια της εν λόγω δήλωσης, το Μέρος εισαγωγής χορηγεί προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση:

α)

σε προϊόν που αποστέλλεται ως μικρό δέμα από ιδιώτες σε ιδιώτες·

β)

σε προϊόν που αποτελεί μέρος των προσωπικών αποσκευών ταξιδιώτη· και

γ)

για το Ηνωμένο Βασίλειο, πέραν των προϊόντων των στοιχείων α) και β) του παρόντος άρθρου, σε αποστολές μικρής αξίας.

2.   Τα ακόλουθα προϊόντα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου:

α)

προϊόντα των οποίων η εισαγωγή συνιστά μέρος μιας σειράς εισαγωγών για τις οποίες μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι πραγματοποιήθηκαν χωριστά με σκοπό να παρακαμφθούν οι απαιτήσεις του άρθρου 54·

β)

για την Ένωση:

i)

προϊόντα που εισάγονται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών· Περιστασιακές εισαγωγές και εισαγωγές αποτελούμενες αποκλειστικά από προϊόντα για προσωπική χρήση των παραληπτών ή των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους δεν θεωρούνται ως εισαγωγές στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών, εάν είναι προφανές, λόγω της φύσης και της ποσότητας των προϊόντων, ότι δεν επιδιώκεται εμπορικός σκοπός· και

ii)

προϊόντα, των οποίων η συνολική αξία υπερβαίνει τα 500 EUR στην περίπτωση προϊόντων που αποστέλλονται ως μικρά δέματα ή τα 1 200 EUR στην περίπτωση προϊόντων που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών. Τα ποσά που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένο εθνικό νόμισμα είναι ισοδύναμα σε αυτό το νόμισμα με τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου. Τα ποσά της συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι αυτά που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την εν λόγω ημέρα, εκτός αν ανακοινωθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφορετικό ποσό έως τις 15 Οκτωβρίου, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιεί στο Ηνωμένο Βασίλειο τα σχετικά ποσά. Η Ένωση μπορεί να θεσπίσει άλλα όρια τα οποία θα κοινοποιήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο· και

γ)

για το Ηνωμένο Βασίλειο, προϊόντα των οποίων η συνολική αξία υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται από το εσωτερικό δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα κοινοποιήσει τα όρια αυτά στην Ένωση.

3.   Ο εισαγωγέας είναι υπεύθυνος για την ορθότητα της δήλωσης και για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου. Οι απαιτήσεις τήρησης αρχείων που ορίζονται στο άρθρο 59 δεν εφαρμόζονται στον εισαγωγέα βάσει του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 61

Επαλήθευση

1.   Για να επαληθεύσει αν ένα προϊόν είναι καταγόμενο ή αν πληρούνται οι άλλες απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου, η τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής μπορεί να διενεργήσει επαλήθευση βάσει μεθόδων εκτίμησης κινδύνου, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν τυχαία επιλογή. Οι εν λόγω επαληθεύσεις μπορούν να διενεργηθούν μέσω αιτήματος υποβολής στοιχείων από τον εισαγωγέα ο οποίος υπέβαλε την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 54, κατά τη χρονική στιγμή της τελωνειακής διασάφησης εισαγωγής, πριν ή μετά τη θέση των προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία.

2.   Τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 καλύπτουν μόνο τα ακόλουθα:

α)

τη βεβαίωση καταγωγής, αν η βάση για την αίτηση είναι η βεβαίωση καταγωγής· και

β)

τα στοιχεία που αφορούν την εκπλήρωση των κριτηρίων καταγωγής, δηλαδή:

i)

όταν το κριτήριο καταγωγής είναι «εξ ολοκλήρου παραγόμενο», την εφαρμοστέα κατηγορία (όπως συγκομιδή, εξόρυξη, αλιεία) και τον τόπο παραγωγής·

ii)

όταν το κριτήριο καταγωγής βασίζεται σε αλλαγές της δασμολογικής κατάταξης, κατάλογο όλων των μη καταγόμενων υλών, συμπεριλαμβανομένης της δασμολογικής τους κατάταξης (σε διψήφια, τετραψήφια ή εξαψήφια μορφή ανάλογα με το κριτήριο καταγωγής)·

iii)

όταν το κριτήριο καταγωγής βασίζεται σε μέθοδο με γνώμονα την αξία, την αξία του τελικού προϊόντος, καθώς και την αξία του συνόλου των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή·

iv)

όταν το κριτήριο καταγωγής βασίζεται στο βάρος, το βάρος του τελικού προϊόντος καθώς και το βάρος των σχετικών μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν στο τελικό προϊόν·

v)

όταν το κριτήριο καταγωγής βασίζεται σε ειδική διαδικασία παραγωγής, περιγραφή της ειδικής αυτής διαδικασίας.

3.   Κατά την υποβολή των ζητούμενων στοιχείων, ο εισαγωγέας μπορεί να προσθέσει κάθε άλλο στοιχείο που θεωρεί σχετικό για τους σκοπούς της επαλήθευσης.

4.   Αν η αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης βασίζεται σε βεβαίωση καταγωγής, ο εισαγωγέας παρέχει την εν λόγω βεβαίωση καταγωγής αλλά μπορεί να απαντήσει στην τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής ότι δεν είναι σε θέση να παράσχει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β).

5.   Αν η αίτηση για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση βασίζεται στη γνώση του εισαγωγέα, αφού προηγουμένως έχουν ζητηθεί στοιχεία σύμφωνα με την παράγραφο 1, η τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής που διενεργεί την επαλήθευση μπορεί να ζητήσει από τον εισαγωγέα να παράσχει πρόσθετα στοιχεία, εφόσον η εν λόγω τελωνειακή αρχή κρίνει ότι απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής του προϊόντος ή αν πληρούνται οι άλλες απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου. Η τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής μπορεί να ζητήσει από τον εισαγωγέα συγκεκριμένα έγγραφα και στοιχεία, εφόσον χρειαστεί.

6.   Αν η τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής αποφασίσει να αναστείλει τη χορήγηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης για το οικείο προϊόν, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης, επιτρέπει στον εισαγωγέα να θέσει τα προϊόντα σε ελεύθερη κυκλοφορία με την προϋπόθεση εφαρμογής κατάλληλων προληπτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων. Τυχόν αναστολή της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης λήγει το ταχύτερο δυνατό μετά τη βεβαίωση από την τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής του χαρακτήρα του οικείου προϊόντος ως καταγόμενου ή την ικανοποίηση των άλλων απαιτήσεων του παρόντος κεφαλαίου.

Αρθρο 62

Διοικητική συνεργασία

1.   Για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, τα Μέρη συνεργάζονται, μέσω των τελωνειακών αρχών κάθε Μέρους, για την επαλήθευση του κατά πόσο ένα προϊόν είναι καταγόμενο και πληροί τις άλλες απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου.

2.   Αν η αίτηση για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση βασίζεται σε βεβαίωση καταγωγής, κατά περίπτωση, αφού προηγουμένως έχουν ζητηθεί στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 1 και με βάση την απάντηση του εισαγωγέα, η τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής που διενεργεί την επαλήθευση μπορεί επίσης να ζητήσει στοιχεία από την τελωνειακή αρχή του Μέρους εξαγωγής εντός περιόδου δύο ετών μετά την εισαγωγή των προϊόντων, ή από τη στιγμή που υποβλήθηκε η αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2 στοιχείο α), αν η τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής που διενεργεί την επαλήθευση κρίνει ότι απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής του προϊόντος ή του αν πληρούνται οι άλλες απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου. Το αίτημα υποβολής στοιχείων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τη βεβαίωση καταγωγής·

β)

τα στοιχεία της τελωνειακής αρχής που εξέδωσε το αίτημα·

γ)

την επωνυμία του εξαγωγέα·

δ)

το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής του ελέγχου· και

ε)

κάθε άλλο σχετικό έγγραφο.

Επιπλέον, η τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής μπορεί να ζητήσει από την τελωνειακή αρχή του Μέρους εξαγωγής συγκεκριμένα έγγραφα και στοιχεία, εφόσον χρειαστεί.

3.   Η τελωνειακή αρχή του Μέρους εξαγωγής μπορεί, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της, να ζητήσει τεκμηρίωση ή εξέταση, ζητώντας αποδεικτικά στοιχεία ή επισκεπτόμενη τις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα με σκοπό να ελέγξει τα αρχεία και τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος.

4.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, η τελωνειακή αρχή του Μέρους εξαγωγής που λαμβάνει το αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 παρέχει στην τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τη ζητούμενη τεκμηρίωση, εφόσον είναι διαθέσιμη·

β)

γνώμη σχετικά με τον χαρακτήρα καταγωγής του προϊόντος·

γ)

την περιγραφή του προϊόντος που υποβλήθηκε σε εξέταση και τη δασμολογική κατάταξη που αφορά την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου·

δ)

περιγραφή και επεξήγηση της διαδικασίας παραγωγής που να είναι επαρκείς για την τεκμηρίωση του χαρακτήρα καταγωγής του προϊόντος·

ε)

στοιχεία σχετικά με τον τρόπο διενέργειας της εξέτασης· και

στ)

δικαιολογητικά έγγραφα, κατά περίπτωση.

5.   Η τελωνειακή αρχή του Μέρους εξαγωγής δεν υποβάλλει στην τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχεία α), δ) και στ), αν ο εξαγωγέας κρίνει ότι τα στοιχεία είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα.

6.   Κάθε Μέρος κοινοποιεί στο άλλο Μέρος τα στοιχεία των τελωνειακών αρχών, καθώς και κάθε αλλαγή σχετικά με τα στοιχεία αυτά εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της αλλαγής.

Αρθρο 63

Απόρριψη της χορήγησης προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης

1.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής μπορεί να απορρίψει τη χορήγηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης αν:

α)

εντός τριών μηνών από την ημερομηνία του αιτήματος υποβολής στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 1:

i)

δεν έχει δοθεί απάντηση από τον εισαγωγέα·

ii)

δεν έχει παρασχεθεί η βεβαίωση καταγωγής, αν η αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης βασίζεται στη βεβαίωση καταγωγής· ή

iii)

τα στοιχεία που υποβάλλονται από τον εισαγωγέα είναι ανεπαρκή για να επιβεβαιωθεί ότι το προϊόν είναι καταγόμενο, όταν η αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης βασίζεται στη γνώση του εισαγωγέα·

β)

εντός τριών μηνών από την ημερομηνία του αιτήματος υποβολής πρόσθετων στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 5:

i)

δεν έχει δοθεί απάντηση από τον εισαγωγέα· ή

ii)

τα στοιχεία που υποβάλλονται από τον εισαγωγέα είναι ανεπαρκή για να επιβεβαιωθεί ότι το προϊόν είναι καταγόμενο·

γ)

εντός 10 μηνών (3) από την ημερομηνία του αιτήματος υποβολής στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 2:

i)

δεν έχει δοθεί απάντηση από την τελωνειακή αρχή του Μέρους εξαγωγής· ή

ii)

τα στοιχεία που υποβάλλονται από την τελωνειακή αρχή του Μέρους εξαγωγής είναι ανεπαρκή για να επιβεβαιωθεί ότι το προϊόν είναι καταγόμενο.

2.   Η τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής μπορεί να απορρίψει τη χορήγηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης ενός προϊόντος για το οποίο ο εισαγωγέας έχει αιτηθεί προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση, όταν ο εισαγωγέας δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου, πέραν αυτών που αφορούν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων.

3.   Αν η τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής διαθέτει επαρκή αιτιολόγηση για την απόρριψη της χορήγησης προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, σε περιπτώσεις που η τελωνειακή αρχή του Μέρους εξαγωγής έχει υποβάλει γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 4 στοιχείο β), με την οποία επιβεβαιώνει τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων, η τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής κοινοποιεί στην τελωνειακή αρχή του Μέρους εξαγωγής την πρόθεσή της να απορρίψει τη χορήγηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της εν λόγω γνώμης.

Μετά την κοινοποίηση και εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της κοινοποίησης διεξάγονται διαβουλεύσεις κατόπιν αιτήματος ενός από τα Μέρη. Η περίοδος διαβούλευσης μπορεί να παραταθεί κατά περίπτωση κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ τελωνειακών αρχών των Μερών. Η διαβούλευση μπορεί να διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η ειδική σε θέματα εμπορίου επιτροπή για την τελωνειακή συνεργασία και τους κανόνες καταγωγής.

Μετά το πέρας της περιόδου διαβούλευσης, εάν η τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ένα προϊόν είναι καταγόμενο, μπορεί να απορρίψει τη χορήγηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης επί τη βάσει επαρκούς αιτιολόγησης και αφού έχει παραχωρήσει στον εισαγωγέα το δικαίωμα ακρόασης. Ωστόσο, όταν η τελωνειακή αρχή του Μέρους εξαγωγής επιβεβαιώνει τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων και αιτιολογεί το συμπέρασμά της, η τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής δεν μπορεί να απορρίψει τη χορήγηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης σε προϊόν αποκλειστικά και μόνο λόγω της εφαρμογής του άρθρου 62 παράγραφος 5.

4.   Σε κάθε περίπτωση, οι διαφορές μεταξύ του εισαγωγέα και της τελωνειακής αρχής του μέρους εισαγωγής διευθετούνται βάσει της νομοθεσίας του μέρους εισαγωγής.

Αρθρο 64

Εμπιστευτικότητα

1.   Κάθε Μέρος τηρεί, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του, τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των στοιχείων που του υποβάλλει το άλλο Μέρος δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου και προστατεύει τα εν λόγω στοιχεία από τυχόν κοινοποίηση.

2.   Όπου, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 62 παράγραφος 5, η τελωνειακή αρχή του Μέρους εξαγωγής ή του Μέρους εισαγωγής λαμβάνει επιχειρηματικά στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα από τον εξαγωγέα, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 61 και 62, τα εν λόγω στοιχεία δεν κοινοποιούνται.

3.   Κάθε Μέρος διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα που συλλέγονται δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέραν της εφαρμογής και της επιβολής αποφάσεων και του προσδιορισμού καταγωγής και τελωνειακών θεμάτων, εκτός εάν έχει χορηγηθεί σχετική έγκριση από το πρόσωπο ή το Μέρος το οποίο παρείχε τις πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, τα Μέρη δύνανται να επιτρέπουν τη χρήση πληροφοριών που συλλέγονται δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου στο πλαίσιο τυχόν διοικητικών, δικαστικών ή οιονεί δικαστικών διαδικασιών οι οποίες κινούνται για λόγους μη συμμόρφωσης προς την τελωνειακή νομοθεσία για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου. Τα μέρη ενημερώνουν εκ των προτέρων το πρόσωπο ή το μέρος που παρείχε τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτή.

Αρθρο 65

Διοικητικά μέτρα και κυρώσεις

Κάθε Μέρος μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου. Κάθε Μέρος διασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές είναι σε θέση να επιβάλλουν διοικητικά μέτρα και, όπου ενδείκνυται, κυρώσεις, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του, σε κάθε πρόσωπο το οποίο συντάσσει αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου έγγραφο το οποίο περιέχει εσφαλμένες πληροφορίες τις οποίες παρείχε με σκοπό να επιτύχει την υπαγωγή σε καθεστώς προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης ενός προϊόντος που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 59 ή σε κάθε πρόσωπο που δεν παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ή αρνείται να υποβληθεί σε επίσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 3.

ΤΜΗΜΑ 3

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 66

Θέουτα και Μελίγια

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, στην περίπτωση της Ένωσης, ο όρος «Μέρος» δεν περιλαμβάνει τη Θέουτα και τη Μελίγια.

2.   Τα προϊόντα καταγωγής Ηνωμένου Βασιλείου, όταν εισάγονται στη Θέουτα και στη Μελίγια, υπάγονται από κάθε άποψη στην ίδια τελωνειακή μεταχείριση, βάσει της παρούσας συμφωνίας, που εφαρμόζεται στα προϊόντα καταγωγής του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης βάσει του πρωτοκόλλου 2 της πράξης προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχει στις εισαγωγές προϊόντων που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία και είναι καταγωγής Θέουτας και Μελίγιας την ίδια τελωνειακή μεταχείριση με αυτή που παρέχεται στα προϊόντα που εισάγονται και κατάγονται από την Ένωση.

3.   Οι κανόνες καταγωγής και οι διαδικασίες καταγωγής σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζονται αναλογικά στα προϊόντα που εξάγονται από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Θέουτα και τη Μελίγια και στα προϊόντα που εξάγονται από τη Θέουτα και τη Μελίγια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

4.   Η Θέουτα και η Μελίγια θεωρούνται ενιαίο έδαφος.

5.   Το άρθρο 40 εφαρμόζεται στις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων μεταξύ της Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Θέουτα και της Μελίγια.

6.   Οι εξαγωγείς εισάγουν «Ηνωμένο Βασίλειο» ή «Θέουτα και Μελίγια» στο πεδίο 3 του κειμένου της βεβαίωσης καταγωγής, ανάλογα με την καταγωγή του προϊόντος.

7.   Η τελωνειακή αρχή του Βασιλείου της Ισπανίας είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου στη Θέουτα και στη Μελίγια.

Αρθρο 67

Μεταβατικές διατάξεις για τα προϊόντα υπό διαμετακόμιση ή υπό αποθήκευση

Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας μπορούν να εφαρμόζονται σε προϊόντα τα οποία συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, βρίσκονται είτε υπό διαμετακόμιση από το Μέρος εξαγωγής προς το Μέρος εισαγωγής είτε υπό τελωνειακό έλεγχο στο Μέρος εισαγωγής χωρίς την καταβολή εισαγωγικών δασμών και φόρων, υπό την προϋπόθεση της υποβολής αίτησης προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης που αναφέρεται στο άρθρο 54 προς την τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής, εντός 12 μηνών από την εν λόγω ημερομηνία.

Αρθρο 68

Τροποποίηση του παρόντος κεφαλαίου και των παραρτημάτων του

Το συμβούλιο εταιρικής σχέσης μπορεί να τροποποιήσει το παρόν κεφάλαιο και τα παραρτήματά του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1

Γενικές αρχές

 

1.

Το παράρτημα ορίζει τους γενικούς κανόνες για τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του παραρτήματος 3, όπως προβλέπονται στο άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της παρούσας συμφωνίας.
 

2.

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος και του παραρτήματος 3, οι απαιτήσεις για να είναι ένα προϊόν καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της παρούσας συμφωνίας είναι μια αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης, μια διαδικασία παραγωγής, μια μέγιστη τιμή ή ένα μέγιστο βάρος μη καταγόμενων υλών, ή οποιαδήποτε άλλη απαίτηση που προσδιορίζεται στο παρόν παράρτημα και στο παράρτημα 3.
 

3.

Σε ειδικό κανόνα καταγωγής ανά προϊόν όταν γίνεται παραπομπή στο βάρος νοείται το καθαρό βάρος, το οποίο είναι το βάρος ενός υλικού ή ενός προϊόντος, μη συμπεριλαμβανομένου του βάρους οποιασδήποτε συσκευασίας.
 

4.

Το παρόν παράρτημα και το παράρτημα 3 βασίζονται στο Εναρμονισμένο Σύστημα, όπως τροποποιήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2017.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2

Η διάρθρωση του καταλόγου ειδικών κανόνων καταγωγής ανά προϊόν

 

1.

Οι σημειώσεις για τμήματα ή κεφάλαια, κατά περίπτωση, μελετώνται σε συνδυασμό με τους ειδικούς κανόνες καταγωγής ανά προϊόν για το οικείο τμήμα, κεφάλαιο, κλάση ή διάκριση.
 

2.

Κάθε ειδικός κανόνας καταγωγής ανά προϊόν που ορίζεται στη στήλη 2 του παραρτήματος 3 εφαρμόζεται στο αντίστοιχο προϊόν που αναφέρεται στη στήλη 1 του παραρτήματος 3.
 

3.

Αν ένα προϊόν υπόκειται σε εναλλακτικούς ειδικούς κανόνες καταγωγής ανά προϊόν, το προϊόν είναι καταγωγής σε ένα Μέρος αν πληροί έναν από τους εναλλακτικούς ειδικούς κανόνες.
 

4.

Αν ένα προϊόν υπόκειται σε ειδικό κανόνα καταγωγής ανά προϊόν που περιλαμβάνει πολλαπλές απαιτήσεις, το προϊόν είναι καταγωγής σε ένα Μέρος μόνον αν πληροί όλες τις απαιτήσεις.
 

5.

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος και του παραρτήματος 3, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«τμήμα»: τμήμα του Εναρμονισμένου Συστήματος·

β)

«κεφάλαιο»: τα πρώτα δύο ψηφία του αριθμού δασμολογικής κατάταξης στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος·

γ)

«κλάση»: τα πρώτα τέσσερα ψηφία του αριθμού δασμολογικής κατάταξης στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος· και

δ)

«διάκριση»: τα πρώτα έξι ψηφία του αριθμού δασμολογικής κατάταξης στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος·

 

6.

Για τους σκοπούς των ειδικών κανόνων καταγωγής ανά προϊόν, εφαρμόζονται οι ακόλουθες συντομογραφίες:

«CC»: παρασκευή από μη καταγόμενες ύλες οποιουδήποτε κεφαλαίου, εκτός του κεφαλαίου του προϊόντος· αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε μη καταγόμενη ύλη που χρησιμοποιείται στην παρασκευή του προϊόντος πρέπει να υπάγεται σε ένα κεφάλαιο (επίπεδο 2-ψήφιου αριθμού του εναρμονισμένου συστήματος) εκτός του κεφαλαίου του προϊόντος (δηλαδή αλλαγή κεφαλαίου)·

«CTH»: παρασκευή από μη καταγόμενες ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός της κλάσης του προϊόντος· αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε μη καταγόμενη ύλη που χρησιμοποιείται στην παρασκευή του προϊόντος πρέπει να υπάγεται σε μια κλάση (επίπεδο 4-ψήφιου αριθμού του εναρμονισμένου συστήματος) εκτός της κλάσης του προϊόντος (δηλαδή αλλαγή κλάσης)·

«CTSH»: παρασκευή από μη καταγόμενες ύλες οποιασδήποτε διάκρισης, εκτός της διάκρισης του προϊόντος· αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε μη καταγόμενη ύλη που χρησιμοποιείται στην παρασκευή του προϊόντος πρέπει να υπάγεται σε μια διάκριση (επίπεδο 6-ψήφιου αριθμού του εναρμονισμένου συστήματος) εκτός της διάκρισης του προϊόντος (δηλαδή αλλαγή διάκρισης).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3

Εφαρμογή των ειδικών κανόνων καταγωγής ανά προϊόν

 

1.

Το άρθρο 39 της παρούσας συμφωνίας, που αφορά προϊόντα τα οποία έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων προϊόντων, εφαρμόζεται ανεξάρτητα αν ο εν λόγω χαρακτήρας αποκτήθηκε στο ίδιο εργοστάσιο σε ένα Μέρος στο οποίο χρησιμοποιούνται αυτά τα προϊόντα.
 

2.

Εάν ένας ειδικός κανόνας καταγωγής προβλέπει ειδικά ότι μια ορισμένη μη καταγόμενη ύλη δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται, ή ότι η αξία ή το βάρος μιας προσδιοριζόμενης μη καταγόμενης ύλης δεν θα υπερβαίνει συγκεκριμένο κατώτατο όριο, αυτές οι προϋποθέσεις δεν εφαρμόζονται σε μη καταγόμενες ύλες υπαγόμενες σε άλλο σημείο του Εναρμονισμένου Συστήματος.

Παράδειγμα 1: όταν ο κανόνας για τις μπουλντόζες (διάκριση 8429,11) απαιτεί: «CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες μερών της κλάσης 84.31», η χρήση μη καταγόμενων υλικών που υπάγονται σε άλλο σημείο εκτός των κλάσεων 84.29 και 84.31 - όπως βιδών (κλάση 73.18 του ΕΣ), μονωμένων συρμάτων και ηλεκτρικών αγωγών (κλάση 85.44) και διάφορων ηλεκτρονικών μερών (κεφάλαιο 85) - δεν περιορίζεται.

Παράδειγμα 2: Όταν ο κανόνας για την κλάση 35.05 (δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους· κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους κ.λπ.) απαιτεί «CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες της κλάσης 11.08», τότε η χρήση μη καταγόμενων υλών που υπάγονται σε άλλα σημεία εκτός της κλάσης 11.08 (άμυλα, ινουλίνη), όπως υλών του κεφαλαίου 10 (δημητριακά), δεν περιορίζεται.

 

3.

Αν ένας ειδικός κανόνας καταγωγής ανά προϊόν προβλέπει ότι ένα προϊόν παράγεται από μια συγκεκριμένη ύλη, ο κανόνας αυτός δεν εμποδίζει τη χρήση και άλλων υλών οι οποίες δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τον εν λόγω κανόνα, λόγω της ίδιας της φύσης τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4

Υπολογισμός της μέγιστης αξίας των μη καταγόμενων υλών

Για τους σκοπούς των ειδικών κανόνων καταγωγής ανά προϊόν, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

δασμολογητέα αξία: η αξία που προσδιορίζεται βάσει της συμφωνίας του 1994 περί της εφαρμογής του άρθρου VII της GATT 1994·

β)

«EXW» ή «τιμή εκ του εργοστασίου»:

i)

η τιμή του προϊόντος πληρωθείσα ή πληρωτέα στον παραγωγό, στην επιχείρηση του οποίου έγινε η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση, υπό τον όρο ότι η τιμή περιλαμβάνει την αξία όλων των υλών που χρησιμοποιήθηκαν και όλα τα άλλα έξοδα που συνδέονται με την παραγωγή του προϊόντος, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επιστρέφονται ή είναι δυνατόν να επιστραφούν κατά την εξαγωγή του παραχθέντος προϊόντος· ή

ii)

αν δεν υπάρχει πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή ή αν η καταβαλλόμενη πραγματική τιμή δεν αντανακλά όλα τα έξοδα που συνδέονται με την παραγωγή του προϊόντος τα οποία έχουν όντως πραγματοποιηθεί κατά τη διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, η αξία όλων των υλών που χρησιμοποιήθηκαν και όλα τα λοιπά έξοδα που προκύπτουν κατά την παραγωγή ενός προϊόντος στο Μέρος εξαγωγής:

Α)

συμπεριλαμβανομένων των εξόδων πώλησης, των γενικών και διοικητικών εξόδων, καθώς και των κερδών, τα οποία μπορούν ευλόγως να καταλογιστούν στο προϊόν· και

Β)

εξαιρουμένου του κόστους μεταφοράς, ασφάλισης, όλων των άλλων εξόδων τα οποία προκύπτουν κατά τη μεταφορά του προϊόντος και τυχόν εσωτερικών φόρων του Μέρους εξαγωγής που επιστρέφονται ή είναι δυνατόν να επιστραφούν κατά την εξαγωγή του παραχθέντος προϊόντος·

iii)

για τους σκοπούς του σημείου i), όταν η τελευταία παραγωγή έχει ανατεθεί σε παραγωγό βάσει σύμβασης, ο όρος «παραγωγός» στο σημείο i) αναφέρεται στο πρόσωπο που προσέλαβε τον υπεργολάβο.

γ)

«MaxNOM»: η μέγιστη αξία μη καταγόμενων υλών, εκφραζόμενη ως ποσοστό, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Image 4

δ)

«VNM»: η αξία των μη καταγόμενων υλών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος, που είναι η δασμολογητέα αξία του κατά τη στιγμή της εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς, ασφάλισης κατά περίπτωση, συσκευασίας και όλων των άλλων εξόδων τα οποία προκύπτουν κατά τη μεταφορά υλών στον λιμένα εισαγωγής στο Μέρος όπου εδρεύει ο παραγωγός του προϊόντος. Όταν η αξία των μη καταγόμενων υλών δεν είναι γνωστή και δεν μπορεί να εξακριβωθεί, χρησιμοποιείται η πρώτη εξακριβώσιμη τιμή που καταβλήθηκε για τις μη καταγόμενες ύλες στην Ένωση ή στο Ηνωμένο Βασίλειο. η αξία των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος μπορεί να υπολογίζεται με βάση τον τύπο της σταθμισμένης μέσης τιμής ή άλλη μέθοδο αποτίμησης αποθέματος σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που είναι γενικά αποδεκτές στο Μέρος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5

Ορισμοί διαδικασιών που αναφέρονται στα τμήματα V έως VII του παραρτήματος 3

Για τους σκοπούς των ειδικών κανόνων καταγωγής ανά προϊόν, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«βιοτεχνολογική μέθοδος»:

i)

βιολογική ή βιοτεχνολογική καλλιέργεια (συμπεριλαμβανομένης της καλλιέργειας κυττάρων), υβριδισμός ή γενετική τροποποίηση μικροοργανισμών [βακτηρίδια, ιοί (συμπεριλαμβανομένων των φάγων) κ.λπ.] ή ανθρώπινων, ζωικών ή φυτικών κυττάρων· και

ii)

παραγωγή, απομόνωση ή καθαρισμός κυτταρικών ή διακυτταρικών δομών (όπως γονίδια που έχουν απομονωθεί, τμήματα γονιδίου και πλασμίδια) ή ζύμωση·

β)

«αλλαγή στο μέγεθος των σωματιδίων»: η σκόπιμη και ελεγχόμενη τροποποίηση του μεγέθους των σωματιδίων ενός προϊόντος, εκτός από την απλή θραύση ή έκθλιψη, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός προϊόντος με καθορισμένο μέγεθος σωματιδίων, καθορισμένη κατανομή μεγέθους σωματιδίων ή καθορισμένη επιφάνεια, η οποία είναι κρίσιμη για τους σκοπούς του προϊόντος που προκύπτει και με φυσικά ή χημικά χαρακτηριστικά διαφορετικά από αυτά των πρόδρομων υλών·

γ)

«χημική αντίδραση»: μια διεργασία (συμπεριλαμβανομένης της βιοχημικής) η οποία παράγει ένα μόριο με νέα δομή διασπώντας τους ενδομοριακούς δεσμούς και σχηματίζοντας νέους ενδομοριακούς δεσμούς ή μεταβάλλοντας τη χωρική διάταξη των ατόμων μέσα στο μόριο, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις οι οποίες δεν θεωρούνται χημικές αντιδράσεις για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού:

i)

η διάλυση στο νερό ή σε άλλα διαλυτικά·

ii)

η απομάκρυνση διαλυτών, συμπεριλαμβανομένου του νερού που χρησιμοποιείται ως διαλύτης· ή

iii)

προσθήκη ή απομάκρυνση νερού κρυστάλλωσης·

δ)

«απόσταξη»:

i)

ατμοσφαιρική απόσταξη: διαδικασία διαχωρισμού κατά την οποία λάδια από πετρέλαιο μετατρέπονται, σε πύργο απόσταξης, σε κλάσματα σύμφωνα με το σημείο βρασμού και στη συνέχεια ο ατμός συμπυκνώνεται σε διαφορετικά υγροποιημένα κλάσματα· τα προϊόντα που παράγονται από απόσταξη πετρελαίου μπορεί να περιλαμβάνουν υγραέριο, νάφθα, βενζίνη, κηροζίνη, πετρέλαιο κίνησης ή θέρμανσης, ελαφρύ πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και λιπαντικά· και

ii)

υπό κενό απόσταξη: απόσταξη σε πίεση χαμηλότερη της ατμοσφαιρικής, αλλά όχι τόσο χαμηλή ώστε να χαρακτηριστεί μοριακή απόσταξη· η υπό κενό απόσταξη χρησιμοποιείται για την απόσταξη θερμοευαίσθητων υλών υψηλού σημείου ζέσεως, όπως βαρέα αποστάγματα λαδιών πετρελαίου για να παραχθεί ελαφρύ έως βαρύ αεριέλαιο από απόσταξη υπό κενό και υπόλειμμα·

ε)

«διαχωρισμός ισομερών»: η απομόνωση ή ο διαχωρισμός των ισομερών από μείγμα ισομερών·

στ)

«μείξη και σύμμειξη»: η εσκεμμένη και ελεγχόμενη ως προς τις αναλογίες μείξη ή σύμμειξη (συμπεριλαμβανομένης της διασποράς) υλών, εκτός από την προσθήκη διαλυτών, μόνο για να είναι σύμφωνες με προκαθορισμένες προδιαγραφές, η οποία καταλήγει στην παραγωγή ενός προϊόντος με φυσικά ή χημικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι σημαντικά για τους σκοπούς ή τις χρήσεις του προϊόντος και είναι διαφορετικά από τις πρόδρομες ύλες·

ζ)

«παραγωγή πρότυπων υλών» (συμπεριλαμβανομένων των πρότυπων διαλυμάτων): η παραγωγή παρασκευάσματος κατάλληλου για την ανάλυση, τη βαθμονόμηση ή τη συσχέτιση των χρήσεων με συγκεκριμένους βαθμούς καθαρότητας ή αναλογίες που πιστοποιεί ο παραγωγός· και

η)

«καθαρισμός»: διαδικασία η οποία οδηγεί στην εξάλειψη του 80 % τουλάχιστον του περιεχομένου των υφιστάμενων προσμίξεων ή στη μείωση ή εξάλειψη των προσμείξεων με αποτέλεσμα ένα προϊόν κατάλληλο για μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες εφαρμογές:

i)

φαρμακευτικές, ιατρικές, καλλυντικές, κτηνιατρικές ουσίες ή ουσίες τροφίμων·

ii)

χημικά προϊόντα και αντιδραστήρια για αναλυτικές, διαγνωστικές ή εργαστηριακές χρήσεις·

iii)

στοιχεία και συστατικά μέρη για χρήση στη μικροηλεκτρονική·

iv)

εξειδικευμένες χρήσεις στην οπτική·

v)

βιοτεχνική χρήση, π.χ. στην καλλιέργεια κυττάρων, στη γενετική τεχνολογία ή ως καταλύτης·

vi)

φορείς που χρησιμοποιούνται σε διαδικασία διαχωρισμού· ή

vii)

πυρηνικές χρήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6

Ορισμοί των όρων που χρησιμοποιούνται στο τμήμα XI του παραρτήματος 3

Για τους σκοπούς των ειδικών κανόνων καταγωγής ανά προϊόν, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«τεχνητές ίνες μη συνεχείς»: δέσμες από συνθετικά ή τεχνητά νήματα, μη συνεχείς ίνες ή απορρίμματα νημάτων των κλάσεων 55.01 έως 55.07·

β)

«φυσικές ίνες»: ίνες άλλες από τεχνητές ή συνθετικές, η χρήση των οποίων περιορίζεται στα στάδια πριν από τη νηματοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων και, εκτός αν έχει οριστεί αλλιώς, ο όρος «φυσικές ίνες» περιλαμβάνει ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση, δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί· ο όρος «φυσικές ίνες» καλύπτει τις τρίχες αλόγου της κλάσης 05.11, το μετάξι των κλάσεων 50.02 και 50.03, τις ίνες από μαλλί και τις εκλεκτής ποιότητας και τις χονδροειδείς ζωικές τρίχες των κλάσεων 51.01 έως 51.05, τις βαμβακερές ίνες των κλάσεων 52.01 έως 52.03 και τις άλλες ίνες φυτικής προέλευσης των κλάσεων 53.01 έως 53.05·

γ)

«τύπωση»: μια τεχνική κατά την οποία μια λειτουργία που έχει αξιολογηθεί αντικειμενικά, όπως το χρώμα, ο σχεδιασμός, ή οι τεχνικές επιδόσεις, αποδίδεται σε υπόστρωμα από υφαντικές ύλες με μόνιμο χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας οθόνη, κύλινδρο, ψηφιακές τεχνικές ή τεχνικές μεταφοράς· και

δ)

«τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία)»: μια τεχνική κατά την οποία ένα αντικειμενικά αξιολογούμενο χαρακτηριστικό, όπως το χρώμα, ο σχεδιασμός ή οι τεχνικές επιδόσεις, αποδίδεται σε υπόστρωμα από υφαντικές ύλες με μόνιμο χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας μεταξοτυπία, κύλινδρο, ψηφιακές τεχνικές ή τεχνικές μεταφοράς σε συνδυασμό με δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώματος (π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, μαντάρισμα και εξάλειψη κόμπων (κουρά), καψάλισμα, διαδικασία σε κύλινδρο αέρα, διαδικασία σε ράμα, πιληματοποίηση, δεκάτισμα ατμού και υγρό δεκάτισμα), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της EXW του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 7

Όρια ανοχής που εφαρμόζονται σε προϊόντα που περιέχουν δύο ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες

 

1.

Για τους σκοπούς της παρούσας σημείωσης, βασικές υφαντικές ύλες είναι οι ακόλουθες:

α)

μετάξι·

β)

μαλλί·

γ)

χοντροειδείς ζωικές τρίχες·

δ)

ζωικές τρίχες εκλεκτής ποιότητας·

ε)

τρίχες χαίτης και ουράς ίππων·

στ)

βαμβάκι·

ζ)

ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί·

η)

λινάρι·

θ)

καννάβι·

ι)

γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλου·

ια)

σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του γένους Agaνe·

ιβ)

ίνες από κοκοφοίνικα, άβακα, ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες·

ιγ)

συνθετικές ίνες, συνεχείς·

ιδ)

τεχνητές ίνες, συνεχείς·

ιε)

νήματα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος·

ιστ)

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυπροπυλένιο·

ιζ)

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρες·

ιη)

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυαμίδια·

ιθ)

συνθετικές ίνες μη συνεχείς πολυακριλονιτριλικές·

κ)

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυιμίδια·

κα)

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυτετραφθοροαιθυλένιο·

κβ)

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυθειούχο φαινυλένιο·

κγ)

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυβινυλοχλωρίδιο·

κδ)

άλλες συνθετικές μη συνεχείς ίνες·

κε)

τεχνητές ίνες μη συνεχείς από βισκόζη·

κστ)

άλλες τεχνητές ίνες μη συνεχείς·

κζ)

νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα·

κη)

νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυεστέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα·

κθ)

προϊόντα της κλάσης 56.05 (μεταλλικά νήματα) στα οποία έχει ενσωματωθεί λωρίδα που έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό φύλλο αλουμινίου είτε από μία πλαστική μεμβράνη επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αλουμινίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και η οποία έχει συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής ουσίας μεταξύ δύο στρώσεων πλαστικής μεμβράνης·

λ)

άλλα προϊόντα της κλάσης 56.05·

λα)

γυάλινες ίνες· και

λβ)

μεταλλικές ίνες.

 

2.

Όταν γίνεται αναφορά στην εν λόγω σημείωση στο παράρτημα 3, οι απαιτήσεις που ορίζονται στη στήλη 2 δεν εφαρμόζονται, ως όρια ανοχής, σε μη καταγόμενες βασικές υφαντικές ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

το προϊόν περιέχει δύο ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες· και

β)

το βάρος των μη καταγόμενων βασικών υφαντικών υλών, συνολικά, δεν υπερβαίνει το 10 % του συνολικού βάρους όλων των βασικών υφαντικών υλών που έχουν χρησιμοποιηθεί.

Παράδειγμα: Για ένα ύφασμα από μαλλί της κλάσης 51.12, το οποίο περιέχει νήματα από μαλλί της κλάσης 51.07, συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 55.09 και άλλες ύλες εκτός των βασικών υφαντικών υλών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μη καταγόμενα νήματα από μαλλί που δεν πληρούν την απαίτηση που ορίζεται στο παράρτημα 3 ή μη καταγόμενα συνθετικά νήματα που δεν πληρούν την απαίτηση του παραρτήματος 3, ή συνδυασμός αυτών, εφόσον το συνολικό βάρος τους δεν υπερβαίνει το 10 % του βάρους όλων των βασικών υφαντικών υλών.

 

3.

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 στοιχείο β), για τα προϊόντα που περιέχουν «νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα», το μέγιστο όριο ανοχής είναι 20 %. Ωστόσο, το ποσοστό των άλλων μη καταγόμενων βασικών υφαντικών υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 %.
 

4.

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 στοιχείο β) για προϊόντα που περιέχουν «λωρίδα που έχει έναν πυρήνα ο οποίος αποτελείται είτε από ένα λεπτό φύλλο αλουμινίου είτε από μία πλαστική μεμβράνη επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αλουμινίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και η οποία έχει συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής ουσίας μεταξύ δύο στρώσεων πλαστικής μεμβράνης», το μέγιστο όριο ανοχής είναι 30 %. Ωστόσο, το ποσοστό των άλλων μη καταγόμενων βασικών υφαντικών υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 %.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 8

Άλλα όρια ανοχής που εφαρμόζονται σε ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

 

1.

Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα σημείωση στο παράρτημα 3, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μη καταγόμενες υφαντικές ύλες (με εξαίρεση τα είδη φοδραρίσματος και εσωτερικών επενδύσεων) οι οποίες δεν πληρούν τις απαιτήσεις της στήλης 2 για το έτοιμο προϊόν, υπό τον όρο ότι κατατάσσονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος και ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 8 % της EXW του προϊόντος.
 

2.

Μη καταγόμενες ύλες που δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς περιορισμούς στην παραγωγή των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63, ανεξάρτητα αν περιέχουν ή όχι υφαντικές ύλες.

Παράδειγμα: Αν μια απαίτηση που ορίζεται στο παράρτημα 3 ορίζει για ένα συγκεκριμένο είδος από υφαντική ύλη (όπως παντελόνια), ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται νήματα, αυτό δεν απαγορεύει τη χρήση μη καταγόμενων μεταλλικών ειδών (όπως κουμπιά), επειδή τα μεταλλικά είδη δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63. Για τους ίδιους λόγους, δεν απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται μη καταγόμενα κλείστρα-φερμουάρ, αν και κανονικά τα κλείστρα-φερμουάρ περιέχουν υφαντικές ύλες.

 

3.

Όταν μια απαίτηση που ορίζεται στο παράρτημα 3 αποτελείται από μια μέγιστη τιμή των μη καταγόμενων υλών, η αξία των μη καταγόμενων υλών που δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 9

Γεωργικά προϊόντα

Γεωργικά προϊόντα που κατατάσσονται στο τμήμα ΙΙ του εναρμονισμένου συστήματος και στην κλάση 24.01 και τα οποία καλλιεργούνται ή συγκομίζονται στο έδαφος ενός Μέρους, καταγωγής του εδάφους του εν λόγω Μέρους, ακόμη και αν καλλιεργούνται από σπόρους, βολβούς, ριζώματα, μοσχεύματα, μπόλια, βλαστούς, μπουμπούκια ή άλλα ζωντανά μέρη φυτών που εισάγονται από τρίτη χώρα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ

Στήλη 1

Κατάταξη εναρμονισμένου συστήματος (2017), συμπεριλαμβανομένης ειδικής περιγραφής

Στήλη 2

Ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν

ΤΜΗΜΑ Ι

ΖΩΝΤΑΝΑ ΖΩΑ· ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κεφάλαιο 1

Ζωντανά ζώα

01.01-01.06

Όλα τα ζώα του κεφαλαίου 1 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου.

Κεφάλαιο 2

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα

02.01-02.10

Παραγωγή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 1 και 2 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

Κεφάλαιο 3

Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια

03.01-03.08

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου.

Κεφάλαιο 4

Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας· αυγά πτηνών· μέλι φυσικό· προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

04.01-04.10

Εργασίες παραγωγής στις οποίες:

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου· και

το συνολικό βάρος των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών των κλάσεων 17.01 και 17.02 δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του προϊόντος.

Κεφάλαιο 5

Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

05.01-05.11

Παραγωγή από μη καταγόμενες ύλες οποιασδήποτε κλάσης.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

Κεφάλαιο 6

Δένδρα ζωντανά και άλλα φυτά· βολβοί, ρίζες και παρόμοια είδη· άνθη και διακοσμητικά φυλλώματα

06.01-06.04

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 6 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου.

Κεφάλαιο 7

Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα

07.01-07.14

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 7 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου.

Κεφάλαιο 8

Καρποί και φρούτα βρώσιμα· φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών

08.01-08.14

Εργασίες παραγωγής στις οποίες:

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 8 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου· και

το συνολικό βάρος των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών των κλάσεων 17.01 και 17.02 δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του προϊόντος.

Κεφάλαιο 9

Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά

09.01-09.10

Παραγωγή από μη καταγόμενες ύλες οποιασδήποτε κλάσης.

Κεφάλαιο 10

Δημητριακά

10.01-10.08

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 10 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου.

Κεφάλαιο 11

Προϊόντα αλευροποιίας· Βύνη. άμυλα· ινουλίνη· γλουτένη από σιτάρι

11.01-11.09

Παραγωγή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 10 και 11, των κλάσεων 07.01, 07.14, 23.02 και 23.03 ή της διάκρισης 0710,10 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου.

Κεφάλαιο 12

Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις· σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί· βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά· άχυρα και χορτονομές

12.01-12.14

CTH

Κεφάλαιο 13

Γομαλάκα· γόμες, ρητίνες και άλλοι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά

13.01-13.02

Παραγωγή από μη καταγόμενες ύλες οποιασδήποτε κλάσης στις οποίες το συνολικό βάρος των μη καταγόμενων υλών των κλάσεων 17.01 και 17.02 δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του προϊόντος.

Κεφάλαιο 14

Πλεκτικές ύλες φυτικές· φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

14.01-14.04

Παραγωγή από μη καταγόμενες ύλες οποιασδήποτε κλάσης.

ΤΜΗΜΑ III

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ· ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ· ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ H ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Κεφάλαιο 15

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα προϊόντα της διάσπασης αυτών· λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα· κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης

15.01-15.04

CTH

15.05-15.06

Παραγωγή από μη καταγόμενες ύλες οποιασδήποτε κλάσης.

15.07-15.08

CTSH

15.09-15.10

Παραγωγή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες έχουν παραχθεί εξολοκλήρου

15.11-15.15

CTSH

15.16-15.17

CTH

15.18-15.19

CTSH

15.20

Παραγωγή από μη καταγόμενες ύλες οποιασδήποτε κλάσης.

15.21-15.22

CTSH

ΤΜΗΜΑ IV

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ· ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ· ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

Κεφάλαιο 16

Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακόστρακων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων

1601.00-1604.18

Παραγωγή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 1, 2, 3 και 16 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου (1).

1604.19

CC

1604.20

 

Παρασκευάσματα από σουρίμι:

CC

Άλλα:

Παραγωγή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 3 και 16 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου (2).

1604.31-1605.69

Παραγωγή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 3 και 16 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

Κεφάλαιο 17

Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα

17.01

CTH

17.02

CTH, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό βάρος των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών των κλάσεων 11.01 έως 11.08, 17.01 και 17.03 δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του προϊόντος.

17.03

CTH

17.04

 

Λευκή σοκολάτα:

CTH, με την προϋπόθεση ότι:

α)

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου· και

β)

i)

το συνολικό βάρος των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών των κλάσεων 17.01 και 17.02 δεν υπερβαίνει το 40 % του βάρους του προϊόντος. ή

ii)

η αξία των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών των κλάσεων 17.01 και 17.02 δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος.

Άλλα:

CTH, με την προϋπόθεση ότι:

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου· και

το συνολικό βάρος των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών των κλάσεων 17.01 και 17.02 δεν υπερβαίνει το 40 % του βάρους του προϊόντος.

Κεφάλαιο 18

Κακάο και παρασκευάσματα αυτού

18.01-18.05

CTH

1806.10

CTH, με την προϋπόθεση ότι:

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου· και

το συνολικό βάρος των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών των κλάσεων 17.01 και 17.02 δεν υπερβαίνει το 40 % του βάρους του προϊόντος.

1806.20-1806.90

CTH, με την προϋπόθεση ότι:

α)

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου· και

β)

i)

το συνολικό βάρος των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών των κλάσεων 17.01 και 17.02 δεν υπερβαίνει το 40 % του βάρους του προϊόντος. ή

ii)

η αξία των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών των κλάσεων 17.01 και 17.02 δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος.

Κεφάλαιο 19

Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα ή το γάλα· είδη ζαχαροπλαστικής

19.01-19.05

CTH, με την προϋπόθεση ότι:

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου·

το συνολικό βάρος των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών των κεφαλαίων 2, 3 και 16 δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του προϊόντος·

το συνολικό βάρος των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών των κλάσεων 10.06 και 11.08 δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του προϊόντος· και

το συνολικό βάρος των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών των κλάσεων 17.01 και 17.02 δεν υπερβαίνει το 40 % του βάρους του προϊόντος.

Κεφάλαιο 20

Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών

20.01

CTH

20.02-20.03

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 7 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου.

20.04-20.09

CTH, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό βάρος των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών των κλάσεων 17.01 και 17.02 δεν υπερβαίνει το 40 % του βάρους του προϊόντος.

Κεφάλαιο 21

Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής

21.01-21.02

CTH, με την προϋπόθεση ότι:

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου· και

το συνολικό βάρος των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών των κλάσεων 17.01 και 17.02 δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του προϊόντος.

2103.10

2103.20

2103.90

CTH· ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιείται μη καταγόμενο αλεύρι από σινάπι ή μουστάρδα παρασκευασμένη.

2103.30

Παραγωγή από μη καταγόμενες ύλες οποιασδήποτε κλάσης.

21.04-21.06

CTH, με την προϋπόθεση ότι:

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου· και

το συνολικό βάρος των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών των κλάσεων 17.01 και 17.02 δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του προϊόντος.

Κεφάλαιο 22

Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι

22.01-22.06

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες των κλάσεων 22.07 και 22.08, με την προϋπόθεση ότι:

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των διακρίσεων 0806.10, 2009.61 και 2009.69 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου·

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου· και

το συνολικό βάρος των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών των κλάσεων 17.01 και 17.02 δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του προϊόντος.

22.07

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες της κλάσης 22.08, με την προϋπόθεση ότι όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 10 και των διακρίσεων 0806.10, 2009.61 και 2009.69 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου.

22.08-22.09

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες των κλάσεων 22.07 και 22.08, με την προϋπόθεση ότι όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των διακρίσεων 0806.10, 2009.61 και 2009.69 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου.

Κεφάλαιο 23

Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής· τροφές παρασκευασμένες για ζώα

23.01

CTH

2302.10-2303.10

CTH, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό βάρος των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών του κεφαλαίου 10 δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του προϊόντος.

2303.20-2308.00

CTH

23.09

CTH, με την προϋπόθεση ότι:

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 2 και 4 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου·

το συνολικό βάρος των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών των κλάσεων 10.01 έως 10.04, 10.07 έως 10.08, του κεφαλαίου 11 και των κλάσεων 23.02 και 23.03 δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του προϊόντος· και

το συνολικό βάρος των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών των κλάσεων 17.01 και 17.02 δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του προϊόντος.

Κεφάλαιο 24

Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού

24.01

Παραγωγή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες της κλάσης 24.01 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου.

2402.10

Παραγωγή από μη καταγόμενες ύλες οποιασδήποτε κλάσης, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό βάρος των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών της κλάσης 24.01 δεν υπερβαίνει το 30 % του βάρους των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 24.

2402.20

Παραγωγή από μη καταγόμενες ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από την κλάση του προϊόντος και του καπνού για κάπνισμα της διάκρισης 2403.19, και κατά την οποία τουλάχιστον το 10 % κατά βάρος όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 24.01 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

2402.90

Παραγωγή από μη καταγόμενες ύλες οποιασδήποτε κλάσης, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό βάρος των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών της κλάσης 24.01 δεν υπερβαίνει το 30 % του βάρους των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 24.

24.03

CTH, όπου τουλάχιστον το 10 % κατά βάρος όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 24.01 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου.

ΤΜΗΜΑ V

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

Σημείωση του τμήματος: Για τους ορισμούς των οριζόντιων κανόνων για την επεξεργασία του παρόντος τμήματος, βλέπε σημείωση 5 του παραρτήματος 2

Κεφάλαιο 25

Αλάτι· θείo, γαίες και πέτρες, γύψoς, ασβέστης και τσιμέντα

25.01-25.30

CTH·

ή

MaxNOM 70 % (EXW).

Κεφάλαιο 26

Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες

26.01-26.21

CTH

Κεφάλαιο 27

Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών· ασφαλτώδεις ύλες· κεριά ορυκτά

27.01-27.09

Παραγωγή από μη καταγόμενες ύλες οποιασδήποτε κλάσης.

27.10

CTH εκτός από μη καταγόμενο βιοντίζελ της διάκρισης 3824.99 ή 3826.00

ή

Πραγματοποιείται απόσταξη ή χημική αντίδραση, υπό την προϋπόθεση ότι το χρησιμοποιούμενο βιοντίζελ (συμπεριλαμβανομένων των υδρογονοκατεργασμένων φυτικών ελαίων) της κλάσης 27.10 και των διακρίσεων 3824.99 και 3826.00 παράγεται με εστεροποίηση, μετεστεροποίηση ή υδρογονοκατεργασία.

27.11-27.15

Παραγωγή από μη καταγόμενες ύλες οποιασδήποτε κλάσης.

ΤΜΗΜΑ VI

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Σημείωση του τμήματος: Για τους ορισμούς των οριζόντιων κανόνων για την επεξεργασία του παρόντος τμήματος, βλέπε σημείωση 5 του παραρτήματος 2

Κεφάλαιο 28

Ανόργανα χημικά προϊόντα· ενώσεις ανόργανες ή οργανικές πολύτιμων μετάλλων, των μετάλλων των σπανίων γαιών, των ραδιενεργών στοιχείων ή των ισοτόπων

28.01-28.53

CTSH·

Πραγματοποιείται χημική αντίδραση, καθαρισμός, μείξη και σύμμειξη, παραγωγή πρότυπων υλικών, αλλαγή στο μέγεθος των σωματιδίων, διαχωρισμός ισομερών ή βιοτεχνολογική επεξεργασία·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

Κεφάλαιο 29

Οργανικά χημικά προϊόντα

2901.10-2905.42

CTSH·

Πραγματοποιείται χημική αντίδραση, καθαρισμός, μείξη και σύμμειξη, παραγωγή πρότυπων υλικών, αλλαγή στο μέγεθος των σωματιδίων, διαχωρισμός ισομερών ή βιοτεχνολογική επεξεργασία·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

2905.43-2905.44

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες της κλάσης 17.02 και της διάκρισης 3824.60.

2905.45

CTSH, ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται μη καταγόμενες ύλες της ίδιας διάκρισης με εκείνη του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

2905.49-2942

CTSH·

Πραγματοποιείται χημική αντίδραση, καθαρισμός, μείξη και σύμμειξη, παραγωγή πρότυπων υλικών, αλλαγή στο μέγεθος των σωματιδίων, διαχωρισμός ισομερών ή βιοτεχνολογική επεξεργασία·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

Κεφάλαιο 30

Φαρμακευτικά προϊόντα

30.01-30.06

CTSH·

Πραγματοποιείται χημική αντίδραση, καθαρισμός, μείξη και σύμμειξη, παραγωγή πρότυπων υλικών, αλλαγή στο μέγεθος των σωματιδίων, διαχωρισμός ισομερών ή βιοτεχνολογική επεξεργασία·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

Κεφάλαιο 31

Λιπάσματα

31.01-31.04

CTH, ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται μη καταγόμενες ύλες της ίδιας κλάσης με εκείνη του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της EXW του προϊόντος·

ή

MaxNOM 40 % (EXW).

31.05

 

Νιτρικό νάτριο

Κυαναμίδη του ασβεστίου

Θειικό κάλιο

Θειικό καλιομαγνήσιο

CTH, ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται μη καταγόμενες ύλες της ίδιας κλάσης με εκείνη του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της EXW του προϊόντος·

ή

MaxNOM 40 % (EXW).

-Άλλα:

CTH, ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται μη καταγόμενες ύλες της ίδιας κλάσης με εκείνη του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της EXW του προϊόντος, και κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της EXW του προϊόντος·

ή

MaxNOM 40 % (EXW).

Κεφάλαιο 32

Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα· ταννίνες και τα παράγωγά τους· χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες· χρώματα επίχρισης και βερνίκια· μαστίχες (στόκοι)· μελάνια

32.01-32.15

CTSH·

Πραγματοποιείται χημική αντίδραση, καθαρισμός, μείξη και σύμμειξη, παραγωγή πρότυπων υλικών, αλλαγή στο μέγεθος των σωματιδίων, διαχωρισμός ισομερών ή βιοτεχνολογική επεξεργασία·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

Κεφάλαιο 33

Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή· προϊόντα αρωματοποιίας, καλλωπισμού ή καλλυντικά παρασκευάσματα

33.01

CTSH·

Πραγματοποιείται χημική αντίδραση, καθαρισμός, μείξη και σύμμειξη, παραγωγή πρότυπων υλικών, αλλαγή στο μέγεθος των σωματιδίων, διαχωρισμός ισομερών ή βιοτεχνολογική επεξεργασία·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

3302.10

CTH, ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται μη καταγόμενες ύλες της διάκρισης 3302.10, με την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της EXW του προϊόντος.

3302.90

CTSH·

Πραγματοποιείται χημική αντίδραση, καθαρισμός, μείξη και σύμμειξη, παραγωγή πρότυπων υλικών, αλλαγή στο μέγεθος των σωματιδίων, διαχωρισμός ισομερών ή βιοτεχνολογική επεξεργασία·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

33.03

Παραγωγή από μη καταγόμενες ύλες οποιασδήποτε κλάσης.

33.04 -33.07

CTSH·

Πραγματοποιείται χημική αντίδραση, καθαρισμός, μείξη και σύμμειξη, παραγωγή πρότυπων υλικών, αλλαγή στο μέγεθος των σωματιδίων, διαχωρισμός ισομερών ή βιοτεχνολογική επεξεργασία·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

Κεφάλαιο 34

Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόμοια είδη, πάστες για προπλάσματα, «κεριά για την οδοντοτεχνική» και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση τον γύψο

34.01-34.07

CTSH·

Πραγματοποιείται χημική αντίδραση, καθαρισμός, μείξη και σύμμειξη, παραγωγή πρότυπων υλικών, αλλαγή στο μέγεθος των σωματιδίων, διαχωρισμός ισομερών ή βιοτεχνολογική επεξεργασία·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

Κεφάλαιο 35

Λευκωματώδεις ύλες· τροποποιημένα άμυλα· κόλλες· ένζυμα

35.01-35.04

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες του κεφαλαίου 4.

35.05

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες της κλάσης 11.08.

35.06-35.07

CTSH·

Πραγματοποιείται χημική αντίδραση, καθαρισμός, μείξη και σύμμειξη, παραγωγή πρότυπων υλικών, αλλαγή στο μέγεθος των σωματιδίων, διαχωρισμός ισομερών ή βιοτεχνολογική επεξεργασία·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

Κεφάλαιο 36

Πυρίτιδες· είδη πυροτεχνίας· σπίρτα· πυροφορικά κράματα· εύφλεκτες ύλες

36.01-36.06

CTSH·

Πραγματοποιείται χημική αντίδραση, καθαρισμός, μείξη και σύμμειξη, παραγωγή πρότυπων υλικών, αλλαγή στο μέγεθος των σωματιδίων, διαχωρισμός ισομερών ή βιοτεχνολογική επεξεργασία·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

Κεφάλαιο 37

Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα

37.01-37.07

CTSH·

Πραγματοποιείται χημική αντίδραση, καθαρισμός, μείξη και σύμμειξη, παραγωγή πρότυπων υλικών, αλλαγή στο μέγεθος των σωματιδίων, διαχωρισμός ισομερών ή βιοτεχνολογική επεξεργασία·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

Κεφάλαιο 38

Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών

38.01-38.08

CTSH·

Πραγματοποιείται χημική αντίδραση, καθαρισμός, μείξη και σύμμειξη, παραγωγή πρότυπων υλικών, αλλαγή στο μέγεθος των σωματιδίων, διαχωρισμός ισομερών ή βιοτεχνολογική επεξεργασία·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

3809.10

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες των κλάσεων 11.08 και 35.05.

3809.91-3822.00

CTSH·

Πραγματοποιείται χημική αντίδραση, καθαρισμός, μείξη και σύμμειξη, παραγωγή πρότυπων υλικών, αλλαγή στο μέγεθος των σωματιδίων, διαχωρισμός ισομερών ή βιοτεχνολογική επεξεργασία·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

38.23

Παραγωγή από μη καταγόμενες ύλες οποιασδήποτε κλάσης.

3824.10-3824.50

CTSH·

Πραγματοποιείται χημική αντίδραση, καθαρισμός, μείξη και σύμμειξη, παραγωγή πρότυπων υλικών, αλλαγή στο μέγεθος των σωματιδίων, διαχωρισμός ισομερών ή βιοτεχνολογική επεξεργασία·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

3824.60

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες των διακρίσεων 2905.43 και 2905.44.

3824.71-3825.90

CTSH·

Πραγματοποιείται χημική αντίδραση, καθαρισμός, μείξη και σύμμειξη, παραγωγή πρότυπων υλικών, αλλαγή στο μέγεθος των σωματιδίων, διαχωρισμός ισομερών ή βιοτεχνολογική επεξεργασία·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

38.26

Παρασκευή κατά την οποία το βιοντίζελ παράγεται μέσω μετεστεροποίησης, εστεροποίησης ή υδρογονοκατεργασίας.

ΤΜΗΜΑ VII

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ· ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Σημείωση του τμήματος: Για τους ορισμούς των οριζόντιων κανόνων για την επεξεργασία του παρόντος τμήματος, βλέπε σημείωση 5 του παραρτήματος 2

Κεφάλαιο 39

Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες

39.01-39.15

CTSH·

Πραγματοποιείται χημική αντίδραση, καθαρισμός, μείξη και σύμμειξη, παραγωγή πρότυπων υλικών, αλλαγή στο μέγεθος των σωματιδίων, διαχωρισμός ισομερών ή βιοτεχνολογική επεξεργασία·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

39.16-39.19

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

39.20

CTSH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

39.21-39.22

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

3923.10-3923.50

CTSH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

3923.90-3925.90

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

39.26

CTSH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

Κεφάλαιο 40

Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ

40.01-40.11

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

4012.11-4012.19

CTSH·

ή

Αναγόμωση μεταχειρισμένων επισώτρων

4012.20-4017.00

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

ΤΜΗΜΑ XVIII

ΔΕΡΜΑΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ· ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ· ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ· ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ [ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΞΟΤΡΙΧΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΜΕΣΣΗΝΕΖΕΣ)]

Κεφάλαιο 41

Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα)

41.01-4104.19

CTH

4104.41-4104.49

CTSH, εκτός από μη καταγόμενες ύλες των διακρίσεων 4104.41 έως 4104.49.

4105.10

CTH

4105.30

CTSH

4106.21

CTH

4106.22

CTSH

4106.31

CTH

4106.32-4106.40

CTSH

4106.91

CTH

4106.92

CTSH

41.07-41.13

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες των διακρίσεων 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 και 4106.92. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μη καταγόμενες ύλες των διακρίσεων 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 ή 4106.92 με την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται σε διαδικασία επαναδέψησης.

4114.10

CTH

4114.20

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες των διακρίσεων 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 και 4107. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μη καταγόμενες ύλες των διακρίσεων 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 και της κλάσης 41.07 με την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται σε διαδικασία επαναδέψησης.

41.15

CTH

Κεφάλαιο 42

Τεχνουργήματα από δέρμα· είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα· είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και παρόμοια· τεχνουργήματα από έντερα [άλλα από μεταξότριχες αλιείας (μεσσηνέζες)]

42.01-42.06

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

Κεφάλαιο 43

Γουνοδέρματα και γουναρικά· τεχνητά γουνοδέρματα

4301.10-4302.20

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

4302.30

CTSH

43.03-43.04

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

ΤΜΗΜΑ IΧ

ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ· ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ· ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ· ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ

Κεφάλαιο 44

Ξυλεία και τεχνουργήματα από ξύλο ξυλάνθρακας

44.01-44.21

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

Κεφάλαιο 45

Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό

45.01-45.04

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

Κεφάλαιο 46

Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιίας ή από άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· είδη καλαθοποιίας και ψάθινα

46.01-46.02

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

ΤΜΗΜΑ X

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ· ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ) ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

Κεφάλαιο 47

Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες· Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα)

47.01-47.07

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

Κεφάλαιο 48

Χαρτί και χαρτόνια· τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι

48.01-48.23

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

Κεφάλαιο 49

Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του Τύπου ή άλλων βιομηχανιών που ασχολούνται με τις γραφικές

τέχνες· κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια

49.01-49.11

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

ΤΜΗΜΑ XI

ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

Σημείωση του τμήματος: Για τους ορισμούς των όρων που χρησιμοποιούνται για ορισμένα προϊόντα που αποτελούνται από υφαντικές ύλες και τα όρια ανοχής που εφαρμόζονται σε αυτά, βλ. σημειώσεις 6, 7 και 8 του παραρτήματος 2

Κεφάλαιο 50

Μετάξι

50.01-50.02

CTH

50.03

 

Λαναρισμένο ή χτενισμένο:

Λαναρισμένα ή χτενισμένα απορρίμματα μεταξιού.

Άλλα:

CTH

50.04-50.05

Νηματοποίηση φυσικών ινών·

Εξώθηση τεχνητώς κατασκευασμένων συνεχών νημάτων συνδυασμένη με νηματοποίηση·

Εξώθηση τεχνητώς κατασκευασμένων συνεχών νημάτων συνδυασμένη με στρίψιμο·

ή

Στρίψιμο συνδυασμένο με μηχανική εργασία.

50.06

 

Νήματα από μετάξι και νήματα από απορρίμματα μεταξιού:

Νηματοποίηση φυσικών ινών·

Εξώθηση τεχνητώς κατασκευασμένων συνεχών νημάτων συνδυασμένη με νηματοποίηση·

Εξώθηση τεχνητώς κατασκευασμένων συνεχών νημάτων συνδυασμένη με στρίψιμο·

ή

Στρίψιμο συνδυασμένο με μηχανική εργασία.

Μεταξότριχες αλιείας (μεσσηνέζες):

CTH

50.07

Νηματοποίηση φυσικών ή τεχνητώς κατασκευασμένων μη συνεχών ινών, συνδυασμένη με ύφανση·

Εξώθηση τεχνητώς κατασκευασμένων νημάτων συνεχών ινών συνδυασμένη με ύφανση·

Στρίψιμο ή οποιαδήποτε μηχανική εργασία συνδυασμένη με ύφανση·

Ύφανση συνδυασμένη με βαφή·

Βαφή νήματος σε συνδυασμό με ύφανση·

Ύφανση συνδυασμένη με τύπωση·

ή

Τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

Κεφάλαιο 51

Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς· Νήματα και υφάσματα από χοντρότριχες

51.01-51.05

CTH

51.06-51.10

Νηματοποίηση φυσικών ινών·

Εξώθηση τεχνητών ινών συνδυασμένη με νηματοποίηση·

ή

Στρίψιμο συνδυασμένο με μηχανική εργασία.

51.11-51.13

Νηματοποίηση φυσικών ή τεχνητώς κατασκευασμένων μη συνεχών ινών, συνδυασμένη με ύφανση·

Εξώθηση τεχνητώς κατασκευασμένων νημάτων συνεχών ινών συνδυασμένη με ύφανση·

Ύφανση συνδυασμένη με βαφή·

Βαφή νήματος σε συνδυασμό με ύφανση·

Ύφανση συνδυασμένη με τύπωση·

ή

Τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

Κεφάλαιο 52

Βαμβάκι

52.01-52.03

CTH

52.04-52.07

Νηματοποίηση φυσικών ινών·

Εξώθηση τεχνητών ινών συνδυασμένη με νηματοποίηση·

ή

Στρίψιμο συνδυασμένο με μηχανική εργασία.

52.08-52.12

Νηματοποίηση φυσικών ή τεχνητώς κατασκευασμένων μη συνεχών ινών, συνδυασμένη με ύφανση·

Εξώθηση τεχνητώς κατασκευασμένων νημάτων συνεχών ινών συνδυασμένη με ύφανση·

Στρίψιμο ή οποιαδήποτε μηχανική εργασία συνδυασμένη με ύφανση·

Ύφανση σε συνδυασμό με βαφή ή με επίχριση ή με επικάλυψη σε απανωτές στρώσεις·

Βαφή νήματος σε συνδυασμό με ύφανση·

Ύφανση συνδυασμένη με τύπωση·

ή

Τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

Κεφάλαιο 53

Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες· νήματα από χαρτί και υφάσματα από νήματα από χαρτί

53.01-53.05

CTH

53.06-53.08

Νηματοποίηση φυσικών ινών·

Εξώθηση τεχνητών ινών συνδυασμένη με νηματοποίηση·

ή

Στρίψιμο συνδυασμένο με μηχανική εργασία.

53.09-53.11

Νηματοποίηση φυσικών ή τεχνητώς κατασκευασμένων μη συνεχών ινών, συνδυασμένη με ύφανση·

Εξώθηση τεχνητώς κατασκευασμένων νημάτων συνεχών ινών συνδυασμένη με ύφανση·

Ύφανση σε συνδυασμό με βαφή ή με επίχριση ή με επικάλυψη σε απανωτές στρώσεις·

Βαφή νήματος σε συνδυασμό με ύφανση·

Ύφανση συνδυασμένη με τύπωση·

ή

Τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

Κεφάλαιο 54

Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς· συνεχείς λουρίδες και παρόμοιες μορφές, από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

54.01-54.06

Νηματοποίηση φυσικών ινών·

Εξώθηση τεχνητών ινών συνδυασμένη με νηματοποίηση·

ή

Στρίψιμο συνδυασμένο με μηχανική εργασία.

54.07-54.08

Νηματοποίηση φυσικών ή τεχνητώς κατασκευασμένων μη συνεχών ινών, συνδυασμένη με ύφανση·

Εξώθηση τεχνητώς κατασκευασμένων νημάτων συνεχών ινών συνδυασμένη με ύφανση·

Βαφή νήματος σε συνδυασμό με ύφανση·

Ύφανση σε συνδυασμό με βαφή ή με επίχριση ή με επικάλυψη σε απανωτές στρώσεις·

Στρίψιμο ή οποιαδήποτε μηχανική εργασία συνδυασμένη με ύφανση·

Ύφανση συνδυασμένη με τύπωση·

ή

Τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

Κεφάλαιο 55

Συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς

55.01-55.07

Εξώθηση τεχνητών ινών.

55.08-55.11

Νηματοποίηση φυσικών ινών·

Εξώθηση τεχνητών ινών συνδυασμένη με νηματοποίηση·

ή

Στρίψιμο συνδυασμένο με μηχανική εργασία.

55.12-55.16

Νηματοποίηση φυσικών ή τεχνητώς κατασκευασμένων μη συνεχών ινών, συνδυασμένη με ύφανση·

Εξώθηση τεχνητώς κατασκευασμένων νημάτων συνεχών ινών συνδυασμένη με ύφανση·

Στρίψιμο ή οποιαδήποτε μηχανική εργασία συνδυασμένη με ύφανση·

Ύφανση σε συνδυασμό με βαφή ή με επίχριση ή με επικάλυψη σε απανωτές στρώσεις·

Βαφή νήματος σε συνδυασμό με ύφανση·

Ύφανση συνδυασμένη με τύπωση·

ή

Τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

Κεφάλαιο 56

Bάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα· νήματα ειδικά· σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά· είδη σχοινοποιίας

56.01

Νηματοποίηση ή συγκόλληση φυσικών ινών·

Εξώθηση τεχνητών ινών συνδυασμένη με νηματοποίηση ή συγκόλληση·

Φλοκάρισμα συνδυασμένο με βαφή ή τύπωση·

ή

Επίχριση, φλοκάρισμα, επικάλυψη σε απανωτές στρώσεις, ή μεταλλική επικάλυψη σε συνδυασμό με τουλάχιστον δύο άλλες κύριες εργασίες προετοιμασίας ή τελειώματος (όπως καλανδράρισμα, κατεργασία για αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, θερμική σταθεροποίηση, οριστικό τελείωμα), υπό τον όρο ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της EXW του προϊόντος.

56.02

 

Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι:

Εξώθηση τεχνητώς κατασκευασμένων ινών συνδυασμένη με σχηματισμό υφάσματος· ωστόσο:

μη καταγόμενα νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 54.02·

μη καταγόμενες ίνες πολυπροπυλενίου της κλάσης 55.03 ή 55.06· ή

μη καταγόμενες δέσμες νημάτων πολυπροπυλενίου της κλάσης 55.01·

μπορούν να χρησιμοποιούνται, εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις τα απλά νήματα ή ίνες έχουν τίτλο κάτω των 9 decitex, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 40 % της EXW του προϊόντος·

ή

Μόνο σχηματισμός υφάσματος χωρίς ύφανση στην περίπτωση των πιλημάτων από φυσικές ίνες.

Άλλα:

Εξώθηση τεχνητώς κατασκευασμένων ινών συνδυασμένη με σχηματισμό υφάσματος·

ή

Μόνο σχηματισμός υφάσματος χωρίς ύφανση στην περίπτωση άλλων πιλημάτων από φυσικές ίνες.

5603.11-5603.14

Παραγωγή από

κατευθυνόμενα ή τυχαία προσανατολισμένα νήματα· ή

ουσίες ή πολυμερή φυσικής καταγωγής ή τεχνητώς κατασκευασμένα·

και στις δύο περιπτώσεις ακολούθησε συγκόλληση σε μη υφασμένα.

5603.91-5603.94

Παραγωγή από

κατευθυνόμενες ή τυχαία προσανατολισμένες μη συνεχείς ίνες· ή

τεμαχισμένα νήματα φυσικής καταγωγής ή τεχνητώς κατασκευασμένα·

και στις δύο περιπτώσεις ακολούθησε συγκόλληση σε μη υφασμένα.

5604.10

Παραγωγή από νήματα ή σχοινιά από καουτσούκ, μη επικαλυμμένα με υφαντικές ύλες.

5604.90

Νηματοποίηση φυσικών ινών·

Εξώθηση τεχνητών ινών συνδυασμένη με νηματοποίηση·

ή

Στρίψιμο συνδυασμένο με μηχανική εργασία.

56.05

Νηματοποίηση φυσικών ή τεχνητώς κατασκευασμένων μη συνεχών ινών·

Εξώθηση τεχνητών ινών συνδυασμένη με νηματοποίηση·

ή

Στρίψιμο συνδυασμένο με μηχανική εργασία.

56.06

Εξώθηση τεχνητών ινών συνδυασμένη με νηματοποίηση·

Στρίψιμο συνδυασμένο με περιέλιξη·

Νηματοποίηση φυσικών ή τεχνητώς κατασκευασμένων μη συνεχών ινών·

ή

Φλοκάρισμα συνδυασμένο με βαφή.

56.07-56.09

Νηματοποίηση φυσικών ινών·

ή

Εξώθηση τεχνητώς κατασκευασμένων ινών συνδυασμένη με νηματοποίηση.

Κεφάλαιο 57

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες

Σημειώσεις κεφαλαίου: Για τα προϊόντα του παρόντος κεφαλαίου το μη καταγόμενο ύφασμα από γιούτα μπορεί να χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα.

57.01-57.05

Νηματοποίηση φυσικών ή τεχνητώς κατασκευασμένων μη συνεχών ινών, συνδυασμένη με ύφανση ή κατασκευή θυσάνων·

Εξώθηση τεχνητώς κατασκευασμένων νημάτων συνεχών ινών συνδυασμένη με ύφανση ή κατασκευή θυσάνων·

Παραγωγή από νήματα κοκκοφοίνικα ή σιζάλ ή γιούτας ή νήμα βισκόζης κλασσικής δακτυλιοφόρου κλώσης·

Κατασκευή θυσάνων συνδυασμένη με βαφή ή τύπωση·

Κατασκευή θυσάνων ή ύφανση τεχνητών συνεχών ινών συνδυασμένη με επίχριση ή επικάλυψη σε απανωτές στρώσεις·

Φλοκάρισμα συνδυασμένο με βαφή ή τύπωση·

ή

Εξώθηση τεχνητώς κατασκευασμένων ινών συνδυασμένη με τεχνικές χωρίς ύφανση, συμπεριλαμβανομένης της διάτρησης με βελόνα.

Κεφάλαιο 58

Υφάσματα ειδικά· υφαντικές φουντωτές επιφάνειες· δαντέλες· είδη επίστρωσης· είδη ταινιοπλεκτικής· κεντήματα

58.01-58.04

Νηματοποίηση φυσικών ή τεχνητώς κατασκευασμένων μη συνεχών ινών, συνδυασμένη με ύφανση ή κατασκευή θυσάνων·

Εξώθηση τεχνητώς κατασκευασμένων νημάτων συνεχών ινών συνδυασμένη με ύφανση ή κατασκευή θυσάνων·

Ύφανση σε συνδυασμό με βαφή ή φλοκάρισμα ή επίχριση ή επικάλυψη σε απανωτές στρώσεις ή μεταλλική επικάλυψη·

Κατασκευή θυσάνων συνδυασμένη με βαφή ή τύπωση·

Φλοκάρισμα συνδυασμένο με βαφή ή τύπωση·

Βαφή νήματος σε συνδυασμό με ύφανση·

Ύφανση συνδυασμένη με τύπωση·

ή

Τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

58.05

CTH

58.06-58.09

Νηματοποίηση φυσικών ή τεχνητώς κατασκευασμένων μη συνεχών ινών, συνδυασμένη με ύφανση ή κατασκευή θυσάνων·

Εξώθηση τεχνητώς κατασκευασμένων νημάτων συνεχών ινών συνδυασμένη με ύφανση ή κατασκευή θυσάνων·

Ύφανση σε συνδυασμό με βαφή ή φλοκάρισμα ή επίχριση ή επικάλυψη σε απανωτές στρώσεις ή μεταλλική επικάλυψη·

Κατασκευή θυσάνων συνδυασμένη με βαφή ή τύπωση·

Φλοκάρισμα συνδυασμένο με βαφή ή τύπωση·

Βαφή νήματος σε συνδυασμό με ύφανση·

Ύφανση συνδυασμένη με τύπωση·

ή

Τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

58.10

Κέντημα στο οποίο η αξία των μη καταγόμενων χρησιμοποιούμενων υλών οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, δεν υπερβαίνει το 50 % της EXW του προϊόντος.

58.11

Νηματοποίηση φυσικών ή τεχνητώς κατασκευασμένων μη συνεχών ινών, συνδυασμένη με ύφανση ή κατασκευή θυσάνων·

Εξώθηση τεχνητώς κατασκευασμένων νημάτων συνεχών ινών συνδυασμένη με ύφανση ή κατασκευή θυσάνων·

Ύφανση σε συνδυασμό με βαφή ή φλοκάρισμα ή επίχριση ή επικάλυψη σε απανωτές στρώσεις ή μεταλλική επικάλυψη·

Κατασκευή θυσάνων συνδυασμένη με βαφή ή τύπωση·

Φλοκάρισμα συνδυασμένο με βαφή ή τύπωση·

Βαφή νήματος σε συνδυασμό με ύφανση·

Ύφανση συνδυασμένη με τύπωση·

ή

Τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

Κεφάλαιο 59

Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις. Είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες

59.01

Ύφανση σε συνδυασμό με βαφή ή φλοκάρισμα ή επίχριση ή επικάλυψη σε απανωτές στρώσεις ή μεταλλική επικάλυψη·

ή

Φλοκάρισμα συνδυασμένο με βαφή ή τύπωση.

59.02

 

Που περιέχουν όχι περισσότερο από 90 % κατά βάρος υφαντικές ύλες:

Ύφανση.

Άλλα:

Εξώθηση τεχνητώς κατασκευασμένων ινών συνδυασμένη με ύφανση.

59.03

Ύφανση, πλέξιμο ή βελονάκι σε συνδυασμό με εμποτισμό ή επίχριση ή επικάλυψη σε μία ή απανωτές στρώσεις ή μεταλλική επικάλυψη·

Ύφανση συνδυασμένη με τύπωση· ή

Τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

59.04

Καλανδράρισμα συνδυασμένο με βαφή, επίχριση, επικάλυψη σε απανωτές στρώσεις ή μεταλλική επικάλυψη. Το μη καταγόμενο ύφασμα από γιούτα μπορεί να χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα·

ή

Ύφανση σε συνδυασμό με βαφή ή επίχριση ή επικάλυψη σε απανωτές στρώσεις ή μεταλλική επικάλυψη. Το μη καταγόμενο ύφασμα από γιούτα μπορεί να χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα.

59.05

 

Εμποτισμένες, επιχρισμένες, επικαλυμμένες με μία ή απανωτές στρώσεις από καουτσούκ, πλαστικές ή άλλες ύλες:

Ύφανση, πλέξιμο ή σχηματισμός υφάσματος χωρίς ύφανση συνδυασμένη με εμποτισμό ή επίχριση ή επικάλυψη σε μία ή απανωτές στρώσεις ή μεταλλική επικάλυψη.

Άλλα:

Νηματοποίηση φυσικών ή τεχνητώς κατασκευασμένων μη συνεχών ινών, συνδυασμένη με ύφανση·

Εξώθηση τεχνητώς κατασκευασμένων νημάτων συνεχών ινών συνδυασμένη με ύφανση·

Ύφανση, πλέξιμο ή σχηματισμός υφάσματος χωρίς ύφανση σε συνδυασμό με βαφή ή με επίχριση ή με επικάλυψη σε απανωτές στρώσεις·

Ύφανση συνδυασμένη με τύπωση·

ή

Τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

59.06

 

Υφάσματα πλεκτά ή με βελονάκι:

Νηματοποίηση φυσικών ή τεχνητώς κατασκευασμένων μη συνεχών ινών συνδυασμένη με πλέξιμο ή βελονάκι·

Εξώθηση τεχνητώς κατασκευασμένων νημάτων συνεχών ινών συνδυασμένη με πλέξιμο ή βελονάκι·

Πλέξιμο ή βελονάκι σε συνδυασμό με καουτσούκ· ή

Καουτσούκ σε συνδυασμό με τουλάχιστον δύο άλλες κύριες εργασίες προετοιμασίας ή τελειώματος (όπως καλανδράρισμα, κατεργασία για αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, θερμική σταθεροποίηση, οριστικό τελείωμα) υπό τον όρο ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της EXW του προϊόντος.

Άλλα υφάσματα από συνθετικά νήματα συνεχών ινών που περιέχουν υφαντικές ύλες περισσότερο από 90 % κατά βάρος:

Εξώθηση τεχνητώς κατασκευασμένων ινών συνδυασμένη με ύφανση.

Άλλα:

Ύφανση, πλέξιμο ή διεργασία χωρίς ύφανση σε συνδυασμό με βαφή ή με επίχριση ή με καουτσούκ·

Βαφή νήματος σε συνδυασμό με ύφανση, πλέξιμο ή διεργασία χωρίς ύφανση·

ή

Καουτσούκ σε συνδυασμό με τουλάχιστον δύο άλλες κύριες εργασίες προετοιμασίας ή τελειώματος (όπως καλανδράρισμα, κατεργασία για αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, θερμική σταθεροποίηση, οριστικό τελείωμα) υπό τον όρο ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της EXW του προϊόντος.

59.07

Ύφανση, πλέξιμο ή σχηματισμός υφάσματος χωρίς ύφανση σε συνδυασμό με βαφή ή τύπωση ή επίχριση ή εμποτισμό ή επικάλυψη σε μία στρώση·

Φλοκάρισμα συνδυασμένο με βαφή ή τύπωση·

ή

Τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

59.08

 

Αμίαντα φωτισμού, εμποτισμένα:

Παραγωγή από σωληνοειδή αμίαντα φωτισμού πλεκτά ή με βελονάκι.

Άλλα:

CTH

59.09-59.11

Νηματοποίηση φυσικών ή τεχνητώς κατασκευασμένων μη συνεχών ινών, συνδυασμένη με ύφανση·

Εξώθηση τεχνητώς κατασκευασμένων ινών συνδυασμένη με ύφανση·

Ύφανση σε συνδυασμό με βαφή ή με επίχριση ή με επικάλυψη σε απανωτές στρώσεις·

ή

Επίχριση, φλοκάρισμα, επικάλυψη σε απανωτές στρώσεις, ή μεταλλική επικάλυψη σε συνδυασμό με τουλάχιστον δύο άλλες κύριες εργασίες προετοιμασίας ή τελειώματος (όπως καλανδράρισμα, κατεργασία για αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, θερμική σταθεροποίηση, οριστικό τελείωμα), υπό τον όρο ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της EXW του προϊόντος.

Κεφάλαιο 60

Υφάσματα πλεκτά

60.01-60.06

Νηματοποίηση φυσικών ή τεχνητώς κατασκευασμένων μη συνεχών ινών συνδυασμένη με πλέξιμο ή βελονάκι·

Εξώθηση τεχνητώς κατασκευασμένων νημάτων συνεχών ινών συνδυασμένη με πλέξιμο ή βελονάκι·

Πλέξιμο ή βελονάκι σε συνδυασμό με βαφή ή φλοκάρισμα ή επίχριση ή επικάλυψη σε απανωτές στρώσεις ή τύπωση·

Φλοκάρισμα συνδυασμένο με βαφή ή τύπωση·

Βαφή νήματος σε συνδυασμό με πλέξιμο ή βελονάκι· ή

Στρίψιμο ή τεξτουράρισμα, συνοδευόμενο από πλέξιμο ή βελονάκι, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη καταγόμενων νημάτων που δεν έχουν υποβληθεί σε στρίψιμο ή τεξτουράρισμα και χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της EXW του προϊόντος.

Κεφάλαιο 61

Ενδύματα και συμπληρώματα ενδύματος, πλεκτά

61.01-61.17

 

Προερχόμενα από ραφή ή άλλη συναρμολόγηση δύο ή περισσότερων τεμαχίων πλεκτών υφασμάτων που έχουν κοπεί σε τεμάχια που παράγονται ευθέως σε σχήματα

Πλέξιμο ή βελονάκι, σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανομένης της κοπής υφάσματος.

Άλλα:

Νηματοποίηση φυσικών ή τεχνητώς κατασκευασμένων μη συνεχών ινών συνδυασμένη με πλέξιμο ή βελονάκι·

Εξώθηση τεχνητώς κατασκευασμένων νημάτων συνεχών ινών συνδυασμένη με πλέξιμο ή βελονάκι· ή

Πλέξιμο και σύνθεση σε μία εργασία.

Κεφάλαιο 62

Ενδύματα και συμπληρώματα ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά

62.01

Ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανόμενης της κοπής υφάσματος·

ή

Σύνθεση, συμπεριλαμβανομένης της κοπής των υφασμάτων πριν από την τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

62.02

 

Κεντημένα:

Ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανόμενης της κοπής υφάσματος·

ή

Παραγωγή από μη κεντημένα υφάσματα, με την προϋπόθεση ότι η αξία του χρησιμοποιούμενου μη καταγόμενου μη κεντημένου υφάσματος δεν υπερβαίνει το 40 % της EXW του προϊόντος.

Άλλα:

Ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανόμενης της κοπής υφάσματος·

ή

Σύνθεση, συμπεριλαμβανομένης της κοπής των υφασμάτων πριν από την τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

62.03

Ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανόμενης της κοπής υφάσματος·

ή

Σύνθεση, συμπεριλαμβανομένης της κοπής των υφασμάτων πριν από την τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

62.04

 

Κεντημένα:

Ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανόμενης της κοπής υφάσματος·

ή

Παραγωγή από μη κεντημένα υφάσματα, με την προϋπόθεση ότι η αξία του χρησιμοποιούμενου μη καταγόμενου μη κεντημένου υφάσματος δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος.

Άλλα:

Ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανόμενης της κοπής υφάσματος·

ή

Σύνθεση, συμπεριλαμβανομένης της κοπής των υφασμάτων πριν από την τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

62.05

Ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανόμενης της κοπής υφάσματος·

ή

Σύνθεση, συμπεριλαμβανομένης της κοπής των υφασμάτων πριν από την τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

62.06

 

Κεντημένα:

Ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανόμενης της κοπής υφάσματος·

ή

Παραγωγή από μη κεντημένα υφάσματα, με την προϋπόθεση ότι η αξία του χρησιμοποιούμενου μη καταγόμενου μη κεντημένου υφάσματος δεν υπερβαίνει το 40 % της EXW του προϊόντος.

Άλλα:

Ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανόμενης της κοπής υφάσματος·

ή

Σύνθεση, συμπεριλαμβανομένης της κοπής των υφασμάτων πριν από την τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

62.07-62.08

Ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανόμενης της κοπής υφάσματος·

ή

Σύνθεση, συμπεριλαμβανομένης της κοπής των υφασμάτων πριν από την τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

62.09

 

Κεντημένα:

Ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανόμενης της κοπής υφάσματος·

ή

Παραγωγή από μη κεντημένα υφάσματα, με την προϋπόθεση ότι η αξία του χρησιμοποιούμενου μη καταγόμενου μη κεντημένου υφάσματος δεν υπερβαίνει το 40 % της EXW του προϊόντος.

Άλλα:

Ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανόμενης της κοπής υφάσματος·

ή

Σύνθεση, συμπεριλαμβανομένης της κοπής των υφασμάτων πριν από την τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

62.10

 

Αντιπυρικός εξοπλισμός από υφάσματα επικαλυμμένα με φύλλο πολυεστέρα επαργιλωμένου:

Ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανόμενης της κοπής υφάσματος·

ή

Επίχριση ή επικάλυψη σε απανωτές στρώσεις σε συνδυασμό με σύνθεση συμπεριλαμβανομένης της κοπής υφάσματος, με την προϋπόθεση ότι η αξία του χρησιμοποιούμενου μη καταγόμενου μη επιχρισμένου ή μη επικαλυμμένου με απανωτές στρώσεις υφάσματος, δεν υπερβαίνει το 40 % της EXW του προϊόντος.

Άλλα:

Ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανόμενης της κοπής υφάσματος·

ή

Σύνθεση, συμπεριλαμβανομένης της κοπής των υφασμάτων πριν από την τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

62.11

 

Ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια, κεντημένα:

Ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανόμενης της κοπής υφάσματος·

ή

Παραγωγή από μη κεντημένα υφάσματα, με την προϋπόθεση ότι η αξία του χρησιμοποιούμενου μη καταγόμενου μη κεντημένου υφάσματος δεν υπερβαίνει το 40 % της EXW του προϊόντος.

Άλλα:

Ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανόμενης της κοπής υφάσματος·

ή

Σύνθεση, συμπεριλαμβανομένης της κοπής των υφασμάτων πριν από την τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

62.12

 

Πλεκτά προερχόμενα από ραφή ή άλλη συναρμολόγηση δύο ή περισσότερων τεμαχίων πλεκτών υφασμάτων ή που έχουν προηγουμένως κοπεί ή παράγονται απευθείας σε διάφορα σχήματα:

Πλέξη σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανομένης της κοπής υφάσματος·

ή

Σύνθεση, συμπεριλαμβανομένης της κοπής των υφασμάτων πριν από την τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

Άλλα:

Ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανόμενης της κοπής υφάσματος·

ή

Σύνθεση, συμπεριλαμβανομένης της κοπής των υφασμάτων πριν από την τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

62.13-62.14

 

Κεντημένα:

Ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανόμενης της κοπής υφάσματος·

Παραγωγή από μη κεντημένα υφάσματα, με την προϋπόθεση ότι η αξία του χρησιμοποιούμενου μη καταγόμενου μη κεντημένου υφάσματος δεν υπερβαίνει το 40 % της EXW του προϊόντος·

ή

Σύνθεση, συμπεριλαμβανομένης της κοπής των υφασμάτων πριν από την τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

Άλλα:

Ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανόμενης της κοπής υφάσματος·

ή

Σύνθεση, συμπεριλαμβανομένης της κοπής των υφασμάτων πριν από την τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

62.15

Ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανόμενης της κοπής υφάσματος·

ή

Σύνθεση, συμπεριλαμβανομένης της κοπής των υφασμάτων πριν από την τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

62.16

 

Αντιπυρικός εξοπλισμός από υφάσματα επικαλυμμένα με φύλλο πολυεστέρα επαργιλωμένου:

Ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανόμενης της κοπής υφάσματος·

ή

Επίχριση ή επικάλυψη σε απανωτές στρώσεις σε συνδυασμό με σύνθεση συμπεριλαμβανομένης της κοπής υφάσματος, με την προϋπόθεση ότι η αξία του χρησιμοποιούμενου μη καταγόμενου μη επιχρισμένου ή μη επικαλυμμένου με απανωτές στρώσεις υφάσματος, δεν υπερβαίνει το 40 % της EXW του προϊόντος.

Άλλα:

Ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανόμενης της κοπής υφάσματος·

ή

Σύνθεση, συμπεριλαμβανομένης της κοπής των υφασμάτων πριν από την τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

62.17

 

Κεντημένα:

Ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανόμενης της κοπής υφάσματος·

Παραγωγή από μη κεντημένα υφάσματα, με την προϋπόθεση ότι η αξία του χρησιμοποιούμενου μη καταγόμενου μη κεντημένου υφάσματος δεν υπερβαίνει το 40 % της EXW του προϊόντος·

ή

Σύνθεση, συμπεριλαμβανομένης της κοπής των υφασμάτων πριν από την τύπωση (ως αυτοτελής λειτουργία).

Αντιπυρικός εξοπλισμός από υφάσματα επικαλυμμένα με φύλλο πολυεστέρα επαργιλωμένου:

Ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανόμενης της κοπής υφάσματος·

ή

Επίχριση ή επικάλυψη σε απανωτές στρώσεις σε συνδυασμό με σύνθεση συμπεριλαμβανομένης της κοπής υφάσματος, με την προϋπόθεση ότι η αξία του χρησιμοποιούμενου μη καταγόμενου μη επιχρισμένου ή μη επικαλυμμένου με απανωτές στρώσεις υφάσματος, δεν υπερβαίνει το 40 % της EXW του προϊόντος.

Εσωτερικές επενδύσεις για περιλαίμια και μανικέτια, κομμένα:

CTH, με την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της EXW του προϊόντος.

Άλλα:

Ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανομένης της κοπής υφάσματος.

Κεφάλαιο 63

Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. συνδυασμοί· μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη· ράκη

63.01-63.04

 

Από πιλήματα, από μη υφασμένα υφάσματα:

Σχηματισμός υφάσματος χωρίς ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανομένης της κοπής υφάσματος.

Άλλα:

Κεντημένα:

Ύφανση ή πλέξιμο ή βελονάκι, σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανομένης της κοπής υφάσματος·

ή

Παραγωγή από μη κεντημένα υφάσματα (άλλα από τα πλεκτά), με την προϋπόθεση ότι η αξία του χρησιμοποιούμενου μη καταγόμενου μη κεντημένου υφάσματος δεν υπερβαίνει το 40 % της EXW του προϊόντος.

Άλλα:

Ύφανση, πλέξιμο ή βελονάκι, σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανομένης της κοπής υφάσματος.

63.05

Εξώθηση τεχνητώς κατασκευασμένων ινών ή νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητώς κατασκευασμένων ινών σε συνδυασμό με ύφανση ή πλέξιμο και σύνθεση, συμπεριλαμβανομένης της κοπής.

63.06

 

Από μη υφασμένα υφάσματα:

Σχηματισμός υφάσματος χωρίς ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανομένης της κοπής υφάσματος.

Άλλα:

Ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανομένης της κοπής υφάσματος.

63.07

MaxNOM 40 % (EXW).

63.08

Κάθε στοιχείο του συνόλου πρέπει να πληροί τον κανόνα που θα εφαρμοζόταν σε αυτό, εάν δεν ήταν μέρος του συνόλου· ωστόσο, μπορούν να περιλαμβάνονται μη καταγόμενα είδη, με την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 15 % της EXW του συνόλου.

63.09-63.10

CTH

ΤΜΗΜΑ XII

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ· ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ· ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ· ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Κεφάλαιο 64

Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη, μέρη των ειδών αυτών

64.01-64.05

Παραγωγή από μη καταγόμενες ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από μη καταγόμενα συναρμολογημένα τμήματα που αποτελούνται από τα πάνω μέρη των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέλμα ή σε άλλα κατώτερα μέρη της κλάσης 64.06.

64.06

CTH

Κεφάλαιο 65

Καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών

65.01-65.07

CTH

Κεφάλαιο 66

Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπαστούνια), ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους

66.01-66.03

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

Κεφάλαιο 67

Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα και είδη από φτερά ή από πούπουλα· τεχνητά άνθη· τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου

67.01-67.04

CTH

ΤΜΗΜΑ XIII

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ· ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ· ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

Κεφάλαιο 68

Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες

68.01-68.15

CTH·

ή

MaxNOM 70 % (EXW).

Κεφάλαιο 69

Προϊόντα κεραμευτικής

69.01-69.14

CTH

Κεφάλαιο 70

Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί

70.01-70.09

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

70.10

CTH

70.11

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

70.13

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες της κλάσης 70.10.

70.14-70.20

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

ΤΜΗΜΑ XIV

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ· ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Κεφάλαιο 71

Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές· απομιμήσεις κοσμημάτων· νομίσματα

71.01-71.05

Παραγωγή από μη καταγόμενες ύλες οποιασδήποτε κλάσης.

71.06

 

Σε μορφές ακατέργαστες:

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες των κλάσεων 71.06, 71.08 και 71.10·

Ηλεκτρολυτικός, θερμικός ή χημικός διαχωρισμός μη καταγόμενων πολύτιμων μετάλλων των κλάσεων 71.06, 71.08 και 71.10·

ή

Τήξη ή κραματοποίηση μη καταγόμενων πολύτιμων μετάλλων των κλάσεων 71.06, 71.08 και 71.10 μεταξύ τους ή με κοινά μέταλλα ή με καθαρισμό.

Σε μορφές ημικατεργασμένες ή σε σκόνη:

Παραγωγή από μη καταγόμενα πολύτιμα μέταλλα σε μορφές ακατέργαστες.

71.07

Παραγωγή από μη καταγόμενες ύλες οποιασδήποτε κλάσης.

71.08

 

Σε μορφές ακατέργαστες:

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες των κλάσεων 71.06, 71.08 και 71.10·

Ηλεκτρολυτικός, θερμικός ή χημικός διαχωρισμός μη καταγόμενων πολύτιμων μετάλλων των κλάσεων 71.06, 71.08 και 71.10·

ή

Τήξη ή κραματοποίηση μη καταγόμενων πολύτιμων μετάλλων των κλάσεων 71.06, 71.08 και 71.10 μεταξύ τους ή με κοινά μέταλλα ή με καθαρισμό.

Σε μορφές ημικατεργασμένες ή σε σκόνη:

Παραγωγή από μη καταγόμενα πολύτιμα μέταλλα σε μορφές ακατέργαστες.

71.09

Παραγωγή από μη καταγόμενες ύλες οποιασδήποτε κλάσης.

71.10

 

Σε μορφές ακατέργαστες:

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες των κλάσεων 71.06, 71.08 και 71.10·

Ηλεκτρολυτικός, θερμικός ή χημικός διαχωρισμός μη καταγόμενων πολύτιμων μετάλλων των κλάσεων 71.06, 71.08 και 71.10·

ή

Τήξη ή κραματοποίηση μη καταγόμενων πολύτιμων μετάλλων των κλάσεων 71.06, 71.08 και 71.10 μεταξύ τους ή με κοινά μέταλλα ή με καθαρισμό.

Σε μορφές ημικατεργασμένες ή σε σκόνη:

Παραγωγή από μη καταγόμενα πολύτιμα μέταλλα σε μορφές ακατέργαστες.

71.11

Παραγωγή από μη καταγόμενες ύλες οποιασδήποτε κλάσης.

71.12-71.18

CTH

ΤΜΗΜΑ XV

ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ

Κεφάλαιο 72

Σίδηρος και χάλυβας

72.01-72.06

CTH

72.07

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες της κλάσης 72.06.

72.08-72.17

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες των κλάσεων 72.08 έως 72.17.

72.18

CTH

72.19-72.23

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες των κλάσεων 72.19 έως 72.23.

72.24

CTH

72.25-72.29

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες των κλάσεων 72.25 έως 72.29.

Κεφάλαιο 73

Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

7301.10

CC εκτός από μη καταγόμενες ύλες των κλάσεων 72.08 έως 72.17.

7301.20

CTH

73.02

CC εκτός από μη καταγόμενες ύλες των κλάσεων 72.08 έως 72.17.

73.03

CTH

73.04-73.06

CC εκτός από μη καταγόμενες ύλες των κλάσεων 72.13 έως 72.17, 72.21 έως 72.23 και 72.25 έως 72.29.

73.07

 

Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα:

CTH εκτός από μη καταγόμενα σφυρήλατα ημικατεργασμένα μέταλλα· ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται μη καταγόμενα σφυρήλατα ημικατεργασμένα μέταλλα με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της EXW του προϊόντος.

Άλλα:

CTH

73.08

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες της διάκρισης 7301.20.

7309.00-7315.19

CTH

7315.20

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

7315.81-7326.90

CTH

Κεφάλαιο 74

Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό

74.01-74.02

CTH

74.03

Παραγωγή από μη καταγόμενες ύλες οποιασδήποτε κλάσης.

74.04-74.07

CTH

74.08

CTH και MaxNOM 50 % (EXW)·

74.09-74.19

CTH

Κεφάλαιο 75

Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο

75.01

CTH

75.02

Παραγωγή από μη καταγόμενες ύλες οποιασδήποτε κλάσης.

75.03-75.08

CTH

Κεφάλαιο 76

Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο

76.01

CTH και MaxNOM 50 % (EXW)·

ή

Θερμική ή ηλεκτρολυτική επεξεργασία από αργίλιο όχι σε κράμα ή απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου

76.02

CTH

76.03-76.16

CTH και MaxNOM 50 % (EXW) (3).

Κεφάλαιο 78

Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο

7801.10

Παραγωγή από μη καταγόμενες ύλες οποιασδήποτε κλάσης.

7801.91-7806.00

CTH

Κεφάλαιο 79

Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο

79.01-79.07

CTH

Κεφάλαιο 80

Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο

80.01-80.07

CTH

Κεφάλαιο 81

Άλλα κοινά μέταλλα· κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις· τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές

81.01-81.13

Παραγωγή από μη καταγόμενες ύλες οποιασδήποτε κλάσης.

Κεφάλαιο 82

Εργαλεία και συλλογές εργαλείων, είδη μαχαιροποιίας, κουτάλια και πιρούνια, από κοινά μέταλλα· μέρη των ειδών αυτών από κοινά μέταλλα

8201.10-8205.70

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

8205.90

CTH, ωστόσο, μπορούν να ενσωματώνονται στη συλλογή μη καταγόμενα εργαλεία της κλάσης 82.05, με την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 15 % της EXW του συνόλου.

82.06

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες των κλάσεων 82.02 έως 82.05· ωστόσο, μπορούν να ενσωματώνονται στη συλλογή μη καταγόμενα εργαλεία των κλάσεων 82.02 έως 82.05, με την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 15 % της EXW του συνόλου.

82.07-82.15

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

Κεφάλαιο 83

Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα

83.01-83.11

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

ΤΜΗΜΑ XVI

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ· ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ· ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ· ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

Κεφάλαιο 84

Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις· μέρη αυτών

84.01-84.06

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

84.07-84.08

MaxNOM 50 % (EXW).

84.09-84.12

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

8413.11-8415.10

CTSH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

8415.20

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

8415.81-8415.90

CTSH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

84.16-84.20

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

84.21

CTSH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

84.22-84.24

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

84.25-84.30

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες της κλάσης 84.31·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

84.31-84.43

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

84.44-84.47

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες της κλάσης 84.48·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

84.48-84.55

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

84.56-84.65

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες της κλάσης 84.66·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

84.66-84.68

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

84.70-84.72

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες της κλάσης 84.73·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

84.73-84.78

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.10-8479.40

CTSH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.50

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.60-8479.82

CTSH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.89

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

8479.90

CTSH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

84.80

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

84.81

CTSH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

84.82-84.87

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

Κεφάλαιο 85

Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους· συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών

85.01-85.02

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες της κλάσης 85.03·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

85.03-85.06

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

85.07

 

Συσσωρευτές που περιέχουν ένα ή περισσότερα στοιχεία μπαταρίας ή μονάδες μπαταρίας και τα κυκλώματα για τη μεταξύ τους διασύνδεση,

που αναφέρονται συχνά ως «συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών», του είδους που χρησιμοποιείται ως κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για την πρόωση των οχημάτων των κλάσεων 87.02, 87.03 και 87.04

CTH εκτός από μη καταγόμενα ενεργά υλικά καθόδου·

ή

MaxNOM 30 % (EXW) (4).

Στοιχεία μπαταρίας και μέρη αυτών που προορίζονται να ενσωματωθούν σε ένα είδος ηλεκτρικού συσσωρευτή που χρησιμοποιείται ως κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για την πρόωση των οχημάτων των κλάσεων 87.02, 87.03 και 87.04

CTH εκτός από μη καταγόμενα ενεργά υλικά καθόδου·

ή

MaxNOM 35 % (EXW) (5)

άλλα

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

85.08-85.18

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

85.19-85.21

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες της κλάσης 85.22·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

85.22-85.23

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

85.25-85.27

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες της κλάσης 85.29·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

85.28-85.34

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

85.35-85.37

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες της κλάσης 85.38·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

8538.10-8541.90

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

8542.31-8542.39

CTH·

Πραγματοποιείται διάχυση σε μη καταγόμενες ύλες·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

8542.90-8543.90

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

85.44-85.48

MaxNOM 50 % (EXW).

ΤΜΗΜΑ XVII

ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κεφάλαιο 86

Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους· εξαρτήματα και τεμάχια στερέωσης σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών γραμμών και τα μέρη αυτών· μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών

86.01-86.09

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες της κλάσης 86.07·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

Κεφάλαιο 87

Αυτοκίνητα οχήματα, εκτός του τροχαίου υλικού για σιδηροδρόμους και τραμ, τα μέρη και εξαρτήματά τους

87.01

MaxNOM 45 % (EXW).

87.02-87.04

 

οχήματα εξοπλισμένα με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης και με ηλεκτρικό κινητήρα ως κινητήρες για την πρόωση, που μπορούν να φορτιστούν με σύνδεση σε εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας («υβριδικά οχήματα με ρευματολήπτη»)·

οχήματα εξοπλισμένα μόνο με ηλεκτρικό κινητήρα για την πρόωση

MaxNOM 45 % (EXW) και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών της κλάσης 85.07 του είδους που χρησιμοποιείται ως η κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για την πρόωση του οχήματος πρέπει να είναι καταγόμενα (6).

άλλα

MaxNOM 45 % (EXW) (7).

87.05-87.07

MaxNOM 45 % (EXW).

87.08-87.11

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

87.12

MaxNOM 45 % (EXW).

87.13-87.16

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

Κεφάλαιο 88

Αεροπλοΐα ή διαστημοπλοΐα

88.01-88.05

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

Κεφάλαιο 89

Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα

89.01-89.08

CC·

ή

MaxNOM 40 % (EXW).

ΤΜΗΜΑ XVIII

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ· ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ· ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ· ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ

Κεφάλαιο 90

Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας· όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής· μέρη και εξαρτήματα αυτών

9001.10-9001.40

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

9001.50

CTH·

επίστρωση των ημικατεργασμένων φακών με αποτέλεσμα τον κατεργασμένο οφθαλμολογικό φακό με ιδιότητες διόρθωσης της όρασης που τοποθετείται σε γυαλιά·

επικάλυψη του φακού μέσω κατάλληλης επεξεργασίας για να βελτιωθεί η όραση και να εξασφαλιστεί η προστασία του χρήστη·

είτε

MaxNOM 50 % (EXW).

9001.90-9033.00

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

Κεφάλαιο 91

Ωρολογοποιία

91.01-91.14

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

Κεφάλαιο 92

Μουσικά όργανα· μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών

92.01-92.09

MaxNOM 50 % (EXW).

ΤΜΗΜΑ XIX

ΌΠΛΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ· ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ

Κεφάλαιο 93

Όπλα και πυρομαχικά· μέρη και εξαρτήματα αυτών

93.01-93.07

MaxNOM 50 % (EXW).

ΤΜΗΜΑ XX

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Κεφάλαιο 94

Έπιπλα· είδη κλινοστρωμνής, στρώματα, υποστρώματα, μαξιλάρια και παρόμοια παραγεμισμένα είδη· συσκευές φωτισμού που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού· φωτεινές πινακίδες, φωτεινές επιγραφές και παρόμοια είδη· προκατασκευές

94.01-94.06

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

Κεφάλαιο 95

Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή αθλητισμού· μέρη και εξαρτήματα αυτών

95.03-95.08

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

Κεφάλαιο 96

Τεχνουργήματα διάφορα

96.01-96.04

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

96.05

Κάθε τεμάχιο του συνόλου (σετ) πρέπει να ικανοποιεί τον κανόνα που θα ίσχυε αν το τεμάχιο δεν συμπεριλαμβανόταν στο σύνολο, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να περιλαμβάνονται μη καταγόμενα είδη, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 15 % της EXW του συνόλου.

96.06-9608.40

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

9608.50

Κάθε τεμάχιο του συνόλου (σετ) πρέπει να ικανοποιεί τον κανόνα που θα ίσχυε αν το τεμάχιο δεν συμπεριλαμβανόταν στο σύνολο, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να περιλαμβάνονται μη καταγόμενα είδη, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 15 % της EXW του συνόλου.

9608.60-96.20

CTH·

ή

MaxNOM 50 % (EXW).

ΤΜΗΜΑ XXI

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Κεφάλαιο 97

Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα και αρχαιότητες

97.01-97.06

CTH


(1)  Παρασκευάσματα ή κονσέρβες τόνων, παλαμίδων και παλαμίδων ρικιών (Sarda spp.), ολόκληρων ή σε τεμάχια (εκτός από κιμά τους) που κατατάσσονται στη διάκριση 1604.14 μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενα σύμφωνα με εναλλακτικούς ειδικούς κανόνες καταγωγής ανά προϊόν εντός των ετήσιων ποσοστώσεων όπως ορίζεται στο παράρτημα 4.

(2)  Παρασκευάσματα ή κονσέρβες τόνων, παλαμίδων και άλλων ψαριών του γένους Euthynnus (εκτός των ολόκληρων ή σε τεμάχια) που κατατάσσονται στη διάκριση 1604.20 μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενα σύμφωνα με εναλλακτικούς ειδικούς κανόνες καταγωγής ανά προϊόν εντός των ετήσιων ποσοστώσεων όπως ορίζεται στο παράρτημα 4.

(3)  Ορισμένα προϊόντα αργιλίου μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενα σύμφωνα με εναλλακτικούς ειδικούς κανόνες καταγωγής ανά προϊόν εντός των ετήσιων ποσοστώσεων όπως ορίζεται στο παράρτημα 4.

(4)  Για την περίοδο από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 εφαρμόζονται εναλλακτικοί ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν, όπως ορίζεται στο παράρτημα 5.

(5)  Για την περίοδο από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 εφαρμόζονται εναλλακτικοί ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν, όπως ορίζεται στο παράρτημα 5.

(6)  Για την περίοδο από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 εφαρμόζονται εναλλακτικοί ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν, όπως ορίζεται στο παράρτημα 5.

(7)  Για υβριδικά οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης και ηλεκτρικό κινητήρα ως κινητήρες πρόωσης, άλλα από εκείνα που μπορούν να φορτιστούν με σύνδεση σε εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύουν εναλλακτικοί ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν για την περίοδο από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, όπως ορίζεται στο παράρτημα 5.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΪΌΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3

Κοινές διατάξεις

1.

Για τα προϊόντα που παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες, οι αντίστοιχοι κανόνες καταγωγής αποτελούν εναλλακτικούς κανόνες έναντι εκείνων που παρατίθενται στο παράρτημα 3, εντός των ορίων της εφαρμοστέας ετήσιας ποσόστωσης.

2.

Η βεβαίωση καταγωγής που συντάσσεται σύμφωνα με το παρόν παράρτημα περιλαμβάνει την ακόλουθη ένδειξη: «Ποσοστώσεις καταγωγής —Προϊόν καταγωγής σύμφωνα με το παράρτημα 4».

3.

Στην Ένωση κάθε ποσότητα αναφερόμενη στο παρόν παράρτημα υπόκειται στη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία λαμβάνει όλα τα διοικητικά μέτρα που κρίνει σκόπιμα για την αποτελεσματική διαχείριση των ποσοτήτων σε σχέση με την εφαρμοστέα νομοθεσία της Ένωσης.

4.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε ποσότητα αναφερόμενη στο παρόν παράρτημα υπόκειται στη διαχείριση των τελωνειακών αρχών της χώρας, η οποία λαμβάνει όλα τα διοικητικά μέτρα που κρίνει σκόπιμα για την αποτελεσματική διαχείριση των ποσοτήτων σε σχέση με την εφαρμοστέα νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

5.

Το μέρος εισαγωγής διαχειρίζεται τις ποσοστώσεις καταγωγής κατά χρονολογική σειρά εισαγωγής και υπολογίζει την ποσότητα των προϊόντων που εισέρχονται δυνάμει των εν λόγω ποσοστώσεων καταγωγής βάσει των εισαγωγών του εν λόγω μέρους.

ΤΜΗΜΑ 1

Ετήσια κατανομή ποσοστώσεων για κονσερβοποιημένο τόνο

Κατάταξη εναρμονισμένου συστήματος (2017)

Περιγραφή προϊόντος

Εναλλακτικός ειδικός κανόνας ανά προϊόν

Ετήσια ποσόστωση για εξαγωγές από την Ένωση στο Ηνωμένο Βασίλειο

(καθαρό βάρος)

Ετήσια ποσόστωση για εξαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ένωση

(καθαρό βάρος)

1604.14

Παρασκευάσματα ή κονσέρβες τόνων, παλαμίδων και παλαμίδων ρικιών (Sarda spp.), ολόκληρων ή σε τεμάχια (εκτός από κιμά τους)

CC

3 000 τόνοι

3 000 τόνοι

1604.20

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών

 

τόνων, παλαμίδων και άλλων ψαριών του γένους Euthynnus (εκτός των ολόκληρων ή σε τεμάχια)

CC

4 000 τόνοι

4 000 τόνοι

Άλλων ψαριών

-

-

-

ΤΜΗΜΑ 2

Ετήσια κατανομή ποσοστώσεων για προϊόντα αλουμινίου (1)

Πίνακας 1

Ποσοστώσεις εφαρμοστέες από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023

Κατάταξη εναρμονισμένου συστήματος (2017)

Περιγραφή προϊόντος

Εναλλακτικός ειδικός κανόνας ανά προϊόν

Ετήσια ποσόστωση για εξαγωγές από την Ένωση στο Ηνωμένο Βασίλειο

(καθαρό βάρος)

Ετήσια ποσόστωση για εξαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ένωση

(καθαρό βάρος)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16

Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο (εκτός των συρμάτων και των φύλλων από αργίλιο)

CTH

95 000 τόνοι

95 000 τόνοι

76.05

Σύρματα από αργίλιο

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες της κλάσης 76.04

76.07

Φύλλα από αργίλιο

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες της κλάσης 76.06

 

Πίνακας 2

Ποσοστώσεις εφαρμοστέες από την 1η Ιανουαρίου 2024 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026

Κατάταξη εναρμονισμένου συστήματος (2017)

Περιγραφή προϊόντος

Εναλλακτικός ειδικός κανόνας ανά προϊόν

Ετήσια ποσόστωση για εξαγωγές από την Ένωση στο Ηνωμένο Βασίλειο

(καθαρό βάρος)

Ετήσια ποσόστωση για εξαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ένωση

(καθαρό βάρος)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16

Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο (εκτός των συρμάτων και των φύλλων από αργίλιο)

CTH

72 000 τόνοι

72 000 τόνοι

76.05

Σύρματα από αργίλιο

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες της κλάσης 76.04

76.07

Φύλλα από αργίλιο

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες της κλάσης 76.06

 

Πίνακας 3

Ποσοστώσεις εφαρμοστέες από την 1η Ιανουαρίου 2027 και έπειτα

Κατάταξη εναρμονισμένου συστήματος (2017)

Περιγραφή προϊόντος

Εναλλακτικός ειδικός κανόνας ανά προϊόν

Ετήσια ποσόστωση για εξαγωγές από την Ένωση στο Ηνωμένο Βασίλειο

(καθαρό βάρος)

Ετήσια ποσόστωση για εξαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ένωση

(καθαρό βάρος)

76.04

Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο

CTH

57 500 τόνοι

57 500 τόνοι

76.06

Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm

CTH

76.07

Φύλλα από αργίλιο

CTH εκτός από μη καταγόμενες ύλες της κλάσης 76.06

Επανεξέταση ποσοστώσεων για παραγωγή προϊόντων αργιλίου στο τμήμα 3 πίνακας 2

1.

Όχι νωρίτερα από 5 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας και όχι νωρίτερα από 5 έτη από την ολοκλήρωση οποιασδήποτε επανεξέτασης που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, η επιτροπή εμπορικής εταιρικής σχέσης, κατόπιν αιτήματος ενός από τα Μέρη και επικουρούμενη από την ειδική σε θέματα εμπορίου επιτροπή για την τελωνειακή συνεργασία και τους κανόνες καταγωγής, επανεξετάζει τις ποσοστώσεις για το αργίλιο που περιλαμβάνονται στο τμήμα 2 πίνακας 3.

2.

Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 επανεξέταση πραγματοποιείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς και στα δύο Μέρη και τις πληροφορίες σχετικά με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές των σχετικών προϊόντων τους.

3.

Με βάση το αποτέλεσμα της επανεξέτασης που διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 1, το συμβούλιο εταιρικής σχέσης μπορεί να εκδώσει απόφαση για αύξηση ή διατήρηση της ποσότητας, για αλλαγή του πεδίου εφαρμογής ή για κατανομή ή για αλλαγή της κατανομής μεταξύ των προϊόντων και των ποσοστώσεων για το αλουμίνιο (αργίλιο) που περιέχονται στο τμήμα 2 πίνακας 3.


(1)  Οι ποσότητες που αναφέρονται σε κάθε πίνακα στο τμήμα 2 είναι ολόκληρες οι ποσότητες ποσόστωσης που είναι διαθέσιμες (για εξαγωγές από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο και για εξαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Ένωση αντίστοιχα) για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στον πίνακα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ 1

Προσωρινοί ειδικοί κανόνες ανά προϊόν που εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026

Για τα προϊόντα που παρατίθενται στη στήλη 1 κατωτέρω, ο ειδικός κανόνας ανά προϊόν που αναφέρεται στη στήλη 2 εφαρμόζεται για την περίοδο από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Στήλη 1

Κατάταξη εναρμονισμένου συστήματος (2017), συμπεριλαμβανομένης ειδικής περιγραφής

Στήλη 2

Ειδικός κανόνας καταγωγής ανά προϊόν που εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026

85.07

 

Συσσωρευτές που περιέχουν ένα ή περισσότερα στοιχεία μπαταρίας ή μονάδες μπαταρίας και τα κυκλώματα για τη μεταξύ τους διασύνδεση, συχνά καλούμενα «συστοιχίες μπαταριών», των τύπων που χρησιμοποιούνται ως κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για την πρόωση των οχημάτων των κλάσεων 87.02, 87.03 και 87.04

CTSH·

Συναρμολόγηση συστοιχιών μπαταριών από μη καταγόμενα στοιχεία μπαταρίας ή μονάδες μπαταρίας·

ή

MaxNOM 70 % (EXW)

Στοιχεία μπαταρίας, μονάδες μπαταρίας και μέρη αυτών που προορίζονται να ενσωματωθούν σε ένα είδος ηλεκτρικού συσσωρευτή που χρησιμοποιείται ως κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για την πρόωση των οχημάτων των κλάσεων 87.02, 87.03 και 87.04

CTH·

ή

MaxNOM 70 % (EXW)

87.02-87.04

 

οχήματα εξοπλισμένα με κινητήρα εσωτερικής καύσης και με ηλεκτρικό κινητήρα ως κινητήρες για την πρόωση άλλα από αυτά που μπορούν να φορτιστούν με σύνδεση σε εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας («υβριδικά οχήματα»)·

οχήματα εξοπλισμένα με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης και με ηλεκτρικό κινητήρα ως κινητήρες για την πρόωση, που μπορούν να φορτιστούν με σύνδεση σε εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας («υβριδικά οχήματα με ρευματολήπτη»)·

οχήματα εξοπλισμένα μόνο με ηλεκτρικό κινητήρα για την πρόωση

MaxNOM 60 % (EXW)

ΤΜΗΜΑ 2

Προσωρινοί ειδικοί κανόνες ανά προϊόν που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

 

1.

Για τα προϊόντα που παρατίθενται στη στήλη 1 κατωτέρω, ο ειδικός κανόνας ανά προϊόν που αναφέρεται στη στήλη 2 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Στήλη 1

Κατάταξη εναρμονισμένου συστήματος (2017), συμπεριλαμβανομένης ειδικής περιγραφής

Στήλη 2

Ειδικός ανά προϊόν κανόνας καταγωγής που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026

85.07

 

Συσσωρευτές που περιέχουν ένα ή περισσότερα στοιχεία μπαταρίας ή μονάδες μπαταρίας και τα κυκλώματα για τη μεταξύ τους διασύνδεση, συχνά καλούμενα «συστοιχίες μπαταριών», των τύπων που χρησιμοποιούνται ως κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για την πρόωση των οχημάτων των κλάσεων 87.02, 87.03 και 87.04

CTH εκτός από μη καταγόμενα ενεργά υλικά καθόδου·

ή

MaxNOM 40 % (EXW)

Στοιχεία μπαταρίας και μέρη αυτών που προορίζονται να ενσωματωθούν σε ένα είδος ηλεκτρικού συσσωρευτή που χρησιμοποιείται ως κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για την πρόωση των οχημάτων των κλάσεων 87.02, 87.03 και 87.04

CTH εκτός από μη καταγόμενα ενεργά υλικά καθόδου·

ή

MaxNOM 50 % (EXW)

87.02-87.04

 

οχήματα εξοπλισμένα με κινητήρα εσωτερικής καύσης και με ηλεκτρικό κινητήρα ως κινητήρες για την πρόωση άλλα από αυτά που μπορούν να φορτιστούν με σύνδεση σε εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας («υβριδικά οχήματα»)·

οχήματα εξοπλισμένα με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης και με ηλεκτρικό κινητήρα ως κινητήρες για την πρόωση, που μπορούν να φορτιστούν με σύνδεση σε εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας («υβριδικά οχήματα με ρευματολήπτη»)·

οχήματα εξοπλισμένα μόνο με ηλεκτρικό κινητήρα για την πρόωση

MaxNOM 55 % (EXW)

ΤΜΗΜΑ 3

Αναθεώρηση των ειδικών ανά προϊόν κανόνων για την κλάση 85.07

 

1.

Το νωρίτερο 4 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η επιτροπή εμπορικής εταιρικής σχέσης, κατόπιν αιτήματος ενός από τα Μέρη και με τη συνδρομή της ειδικής σε θέματα εμπορίου επιτροπής για την τελωνειακή συνεργασία και τους κανόνες καταγωγής, επανεξετάζει τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν για την κλάση 85.07 που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2027 και περιλαμβάνονται στο παράρτημα 3.
 

2.

Η επανεξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις αγορές εντός των Μερών, όπως η διαθεσιμότητα επαρκών και κατάλληλων καταγόμενων υλών, η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και άλλες σχετικές πληροφορίες.
 

3.

Με βάση τα αποτελέσματα της επανεξέτασης που διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 1, το συμβούλιο εταιρικής σχέσης μπορεί να εκδώσει απόφαση για την τροποποίηση των ειδικών κανόνων ανά προϊόν για την κλάση 85.07 που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2027 και περιλαμβάνονται στο παράρτημα 3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1.   

Η δήλωση του προμηθευτή έχει το περιεχόμενο που ορίζεται στο παρόν παράρτημα.

2.   

Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο 3, ο προμηθευτής συντάσσει δήλωση προμηθευτή για κάθε αποστολή προϊόντων με τη μορφή που προβλέπεται στο προσάρτημα 6-Α και επισυνάπτεται στο τιμολόγιο ή σε κάθε άλλο έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η αναγνώρισή τους.

3.   

Όταν ένας προμηθευτής προμηθεύει τακτικά συγκεκριμένο πελάτη με προϊόντα για τα οποία η παραγωγή που πραγματοποιείται σε ένα Μέρος αναμένεται να παραμείνει σταθερή για ορισμένο χρονικό διάστημα, ο εν λόγω προμηθευτής μπορεί να υποβάλει ενιαία δήλωση προμηθευτή για την κάλυψη μεταγενέστερων αποστολών των εν λόγω προϊόντων («δήλωση τακτικού προμηθευτή»). Η δήλωση τακτικού προμηθευτή ισχύει κανονικά για περίοδο έως δύο ετών από την ημερομηνία σύνταξης της δήλωσης. Οι τελωνειακές αρχές του Μέρους στο οποίο συντάσσεται η δήλωση μπορούν να καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούνται μεγαλύτερες προθεσμίες. Η δήλωση τακτικού προμηθευτή συντάσσεται από τον προμηθευτή με τη μορφή που προβλέπεται στο προσάρτημα 6-Β και περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους. Ο προμηθευτής ενημερώνει αμέσως τον πελάτη εάν η δήλωση τακτικού προμηθευτή πάψει να ισχύει για τα παρεχόμενα προϊόντα.

4.   

Ο προμηθευτής που συντάσσει δήλωση πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει ανά πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος των τελωνειακών αρχών του Μέρους στο οποίο συντάσσεται η δήλωση, όλα τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην εν λόγω δήλωση είναι ορθές.

Προσάρτημα 6-Α

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Η δήλωση του προμηθευτή, το κείμενο της οποίας παρατίθεται παρακάτω, πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τις υποσημειώσεις. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητη η αναπαραγωγή των σημειώσεων.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο υπογράφων, προμηθευτής των προϊόντων που καλύπτονται από το συνημμένο έγγραφο, δηλώνω ότι:

1.

Οι ακόλουθες ύλες που δεν κατάγονται από [αναφέρατε το όνομα του οικείου Μέρους] χρησιμοποιήθηκαν στ... [αναφέρατε το όνομα του οικείου Μέρους] για την παραγωγή των εν λόγω προϊόντων:

Περιγραφή των παρεχόμενων προϊόντων(1)

Περιγραφή των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν

Κλάση ΕΣ των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν(2)

Αξία των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν(2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολική αξία

 

2.

Όλες οι άλλες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν στ... [αναφέρατε το όνομα του οικείου Μέρους] για την παραγωγή των εν λόγω προϊόντων κατάγονται από [αναφέρατε το όνομα του οικείου Μέρους]

Δεσμεύομαι να καταστήσω διαθέσιμα τυχόν περαιτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα.

….(Τόπος και ημερομηνία)

….(Όνομα και θέση του υπογράφοντος, επωνυμία και διεύθυνση εταιρείας)

… (Υπογραφή)(6)

Προσάρτημα 6-Β

ΔΗΛΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Η δήλωση τακτικού προμηθευτή, το κείμενο της οποίας παρατίθεται παρακάτω, πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τις υποσημειώσεις. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητη η αναπαραγωγή των σημειώσεων.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο υπογράφων, προμηθευτής των προϊόντων που καλύπτονται από το συνημμένο έγγραφο και παρέχονται τακτικά στ..(4) …, δηλώνω ότι:

1.

Οι ακόλουθες ύλες που δεν κατάγονται από [αναφέρατε το όνομα του οικείου Μέρους] χρησιμοποιήθηκαν στ... [αναφέρατε το όνομα του οικείου Μέρους] για την παραγωγή των εν λόγω προϊόντων:

Περιγραφή των παρεχόμενων προϊόντων(1)

Περιγραφή των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν

Κλάση ΕΣ των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν(2)

Αξία των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν(2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολική αξία

 

2.

Όλες οι άλλες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν στ... [αναφέρατε το όνομα του οικείου Μέρους] για την παραγωγή των εν λόγω προϊόντων κατάγονται από Μέρος [αναφέρατε το όνομα του οικείου Μέρους]

Η παρούσα δήλωση ισχύει για όλες τις επόμενες αποστολές των εν λόγω προϊόντων που αποστέλλονται

από … προς … (5)

Δεσμεύομαι να ενημερώσω. … (4) αμέσως αν πάψει να ισχύει η παρούσα δήλωση.

…. (Τόπος και ημερομηνία)

(Όνομα και θέση του υπογράφοντος, επωνυμία και διεύθυνση εταιρείας)

… (Υπογραφή)(6)

Υποσημειώσεις

1)

Όταν το τιμολόγιο ή άλλο έγγραφο στο οποίο επισυνάπτεται η δήλωση αφορά διαφορετικά είδη προϊόντων ή προϊόντα στα οποία δεν ενσωματώνονται στον ίδιο βαθμό μη καταγόμενες ύλες, ο προμηθευτής πρέπει να τα διαφοροποιεί σαφώς.

2)

Οι ζητούμενες πληροφορίες δεν χρειάζεται να παρέχονται, εκτός εάν είναι αναγκαίες.

Παράδειγμα:

Ένας από τους κανόνες για τα ενδύματα του κεφαλαίου 62 προβλέπει «Ύφανση σε συνδυασμό με σύνθεση, συμπεριλαμβανόμενης της κοπής υφάσματος». Εάν ένας κατασκευαστής τέτοιων ενδυμάτων σε ένα Μέρος χρησιμοποιεί ύφασμα που έχει εισαχθεί από το άλλο Μέρος και έχει ληφθεί εκεί με ύφανση μη καταγόμενου νήματος, αρκεί ο προμηθευτής του τελευταίου να περιγράψει στη δήλωσή του τη μη καταγόμενη ύλη που χρησιμοποιήθηκε ως νήμα, χωρίς να είναι αναγκαίο να αναφερθεί η κλάση ΕΣ και η αξία του εν λόγω νήματος.

Παραγωγός σύρματος από σίδηρο της κλάσης ΕΣ 72.17 που το παρήγαγε από μη καταγόμενες ράβδους σιδήρου θα πρέπει θα πρέπει να αναφέρει στη δεύτερη στήλη «ράβδοι σιδήρου». Όταν το σύρμα αυτό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μηχανής για την οποία ο κανόνας περιλαμβάνει περιορισμό για όλες τις μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται σε ορισμένη ποσοστιαία αξία, είναι αναγκαίο να αναφέρεται στην τρίτη στήλη η αξία των μη καταγόμενων ράβδων.

3)

«Αξία των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών»: η αξία των μη καταγόμενων υλών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος, που είναι η δασμολογητέα αξία του κατά τη στιγμή της εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς, ασφάλισης κατά περίπτωση, συσκευασίας και όλων των άλλων εξόδων τα οποία προκύπτουν κατά τη μεταφορά υλών στον λιμένα εισαγωγής στο Μέρος όπου εδρεύει ο παραγωγός του προϊόντος. Όταν η αξία των μη καταγόμενων υλών δεν είναι γνωστή και δεν μπορεί να εξακριβωθεί, χρησιμοποιείται η πρώτη εξακριβώσιμη τιμή που καταβλήθηκε για τις μη καταγόμενες ύλες στην Ένωση ή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

4)

Όνομα και διεύθυνση πελάτη

5)

Εισαγωγή ημερομηνιών

6)

Το πεδίο αυτό μπορεί να περιέχει ηλεκτρονική υπογραφή, σαρωμένη εικόνα ή άλλη οπτική αναπαράσταση της ιδιόχειρης υπογραφής του υπογράφοντος αντί των πρωτότυπων υπογραφών, κατά περίπτωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Η βεβαίωση καταγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 56 της παρούσας συμφωνίας συντάσσεται με βάση το παρακάτω κείμενο, σε μία από τις ακόλουθες γλώσσες και σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του Μέρους εξαγωγής. Αν η βεβαίωση καταγωγής είναι χειρόγραφη, γράφεται με μελάνι και με ευανάγνωστους χαρακτήρες. Η βεβαίωση καταγωγής συντάσσεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες υποσημειώσεις. Δεν είναι απαραίτητη η αναπαραγωγή των σημειώσεων.

Βουλγαρικό κείμενο

Κροατικό κείμενο

Τσεχικό κείμενο

Δανικό κείμενο

Ολλανδικό κείμενο

Αγγλικό κείμενο

Εσθονικό κείμενο

Φινλανδικό κείμενο

Γαλλικό κείμενο

Γερμανικό κείμενο

Ελληνικό κείμενο

Ουγγρικό κείμενο

Ιταλικό κείμενο

Λετονικό κείμενο

Λιθουανικό κείμενο

Μαλτέζικο κείμενο

Πολωνικό κείμενο

Πορτογαλικό κείμενο

Ρουμανικό κείμενο

Σλοβακικό κείμενο

Σλοβενικό κείμενο

Ισπανικό κείμενο

Σουηδικό κείμενο

(Περίοδος: από___________ έως __________ (1))

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτεται από το παρόν έγγραφο (Αριθμός αναφοράς εξαγωγέα...(2)) δηλώνει ότι, εκτός αν άλλως υποδεικνύεται σαφώς, τα εν λόγω προϊόντα είναι...(3) προτιμησιακής καταγωγής.

….(4)

(Τόπος και ημερομηνία)

….

(Όνομα εξαγωγέα)

1)

Αν η βεβαίωση καταγωγής συμπληρώνεται για πολλαπλές αποστολές πανομοιότυπων καταγόμενων προϊόντων κατά την έννοια του άρθρου 56 παράγραφος 4 στοιχείο β) της παρούσας συμφωνίας, να οριστεί η χρονική περίοδος για την οποία πρόκειται να εφαρμοστεί η βεβαίωση καταγωγής. Η χρονική αυτή περίοδος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 12 μήνες. Όλες οι εισαγωγές του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός της αναγραφόμενης περιόδου. Αν δεν αναγράφεται χρονική περίοδος, το πεδίο μπορεί να παραμείνει κενό.

2)

Να αναγραφεί ο αριθμός αναφοράς με τον οποίο εξακριβώνεται η ταυτότητα του εξαγωγέα. Για τον εξαγωγέα της Ένωσης, θα είναι ο αριθμός που αποδίδεται σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Ένωσης. Για τον εξαγωγέα του Ηνωμένου Βασιλείου, θα είναι ο αριθμός που αποδίδεται σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που εφαρμόζονται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε περίπτωση που ο εξαγωγέας δεν έχει λάβει αριθμό, το πεδίο μπορεί να παραμείνει κενό.

3)

Να αναφερθεί η καταγωγή του προϊόντος: το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Ένωση.

4)

Ο τόπος και η ημερομηνία μπορούν να παραλείπονται, αν η πληροφορία περιέχεται στο ίδιο το έγγραφο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΙΓΚΗΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΝΔΟΡΑΣ

1.   

Τα προϊόντα καταγωγής Πριγκιπάτου της Ανδόρας, που εμπίπτουν στα κεφάλαια 25 έως 97 του Εναρμονισμένου Συστήματος, γίνονται δεκτά από το Ηνωμένο Βασίλειο ως ενωσιακής καταγωγής κατά την έννοια της παρούσας συμφωνίας.

2.   

Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνο αν, δυνάμει της τελωνειακής ένωσης που θεσπίζεται με την απόφαση 90/680/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 1990, για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας, το Πριγκιπάτο της Ανδόρας εφαρμόζει για τα προϊόντα καταγωγής Ηνωμένου Βασιλείου την ίδια προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση που εφαρμόζει η Ένωση για τα εν λόγω προϊόντα.

3.   

Το δεύτερο μέρος, πρώτος τομέας, τίτλος Ι, κεφάλαιο 2 της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, για τον καθορισμό του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας κοινής δήλωσης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ

1.   

Τα προϊόντα καταγωγής της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου γίνονται δεκτά από το Ηνωμένο Βασίλειο ως προϊόντα καταγωγής της Ένωσης, κατά την έννοια της παρούσας συμφωνίας.

2.   

Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνο αν, δυνάμει της συμφωνίας συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, η οποία συνάφθηκε στις Βρυξέλλες στις 16 Δεκεμβρίου 1991, η Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου εφαρμόζει για τα προϊόντα καταγωγής Ηνωμένου Βασιλείου την ίδια προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση που εφαρμόζει η Ένωση στα εν λόγω προϊόντα.

3.   

Το δεύτερο μέρος, πρώτος τομέας, τίτλος Ι, κεφάλαιο δύο της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, για τον καθορισμό του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας κοινής δήλωσης.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις