KAPITOLA 2

PRAVIDLÁ PÔVODU

ODDIEL 1

PRAVIDLÁ PÔVODU

Článok 37

Cieľ

Účelom tejto kapitoly je stanoviť ustanovenia, ktoré určujú pôvod tovaru na účely uplatňovania preferenčného sadzobného zaobchádzania podľa tejto dohody a stanovujú príslušné postupy stanovenia pôvodu.

Článok 38

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto kapitoly sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„zatriedenie“ je zatriedenie výrobku alebo materiálu v rámci určitej kapitoly, položky alebo podpoložky harmonizovaného systému;

b)

„zásielka“ sú výrobky, ktoré buď súčasne zasiela jeden vývozca jednému príjemcovi, alebo sa na ne vzťahuje jednotný prepravný doklad, ktorý pokrýva ich prepravu od vývozcu k príjemcovi, alebo, ak taký doklad neexistuje, vzťahuje sa na ne jednotná faktúra;

c)

„vývozca“ je osoba, ktorá sa nachádza na území zmluvnej strany a ktorá v súlade s požiadavkami stanovenými v zákonoch a iných právnych predpisoch tejto zmluvnej strany vyváža alebo vyrába pôvodný výrobok a vyhotovuje potvrdenie o pôvode;

d)

„dovozca“ je osoba, ktorá dováža pôvodný výrobok a žiada preň preferenčné sadzobné zaobchádzanie;

e)

„materiál“ je akákoľvek látka, ktorá sa používa na výrobu výrobku, vrátane všetkých zložiek, súčastí, surovín alebo častí;

f)

„nepôvodný materiál“ je materiál, ktorý nespĺňa podmienky na status pôvodného materiálu podľa tejto kapitoly, vrátane materiálu, ktorého status pôvodu nie je možné určiť;

g)

„výrobok“ je produkt, ktorý je výsledkom výroby, a to aj vtedy, ak sa má použiť ako materiál na výrobu iného výrobku;

h)

„výroba“ je každý druh opracovania alebo spracovania vrátane montáže.

Článok 39

Všeobecné požiadavky

1.   Na účely uplatňovania preferenčného sadzobného zaobchádzania jednej zmluvnej strany s pôvodným tovarom druhej zmluvnej strany v súlade s touto dohodou sa za pôvodné výrobky pochádzajúce z druhej zmluvnej strany, za predpokladu, že spĺňajú všetky ostatné uplatniteľné požiadavky tejto kapitoly, považujú tieto výrobky:

a)

výrobky, ktoré sú úplne získané v danej zmluvnej strane v zmysle článku 41;

b)

výrobky vyrobené v danej zmluvnej strane výlučne z pôvodných materiálov pochádzajúcich z danej zmluvnej strany a

c)

výrobky vyrobené v danej zmluvnej strane, ktoré obsahujú nepôvodné materiály, a to za predpokladu, že spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe 3.

2.   Ak výrobok získal status pôvodu, nepôvodné materiály použité na výrobu tohto výrobku sa nepovažujú za nepôvodné, ak je tento výrobok začlenený ako materiál do iného výrobku.

3.   Podmienky získania statusu pôvodu musia byť splnené bez prerušenia v Spojenom kráľovstve alebo v Únii.

Článok 40

Kumulácia pôvodu

1.   Výrobok s pôvodom v zmluvnej strane sa považuje za výrobok s pôvodom v druhej zmluvnej strane, ak sa tento výrobok používa ako materiál na výrobu iného výrobku v tejto druhej zmluvnej strane.

2.   Výroba uskutočnená v zmluvnej strane na nepôvodnom materiáli sa môže zohľadniť na účel určenia toho, či je výrobok výrobkom s pôvodom v druhej zmluvnej strane.

3.   Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak výroba uskutočnená v druhej zmluvnej strane nepresahuje rámec operácií uvedených v článku 43.

4.   Aby vývozca mohol vyplniť potvrdenie o pôvode výrobku uvedené v článku 54 ods. 2 písm. a) pre výrobok uvedený v odseku 2 tohto článku, získa od svojho dodávateľa vyhlásenie dodávateľa uvedené v prílohe 6 alebo rovnocenný dokument obsahujúci tie isté informácie, ktoré opisujú dotknuté nepôvodné materiály dostatočne podrobne na to, aby ich bolo možné identifikovať.

Článok 41

Úplne získané výrobky

1.   Za výrobky úplne získané v zmluvnej strane sa považujú:

a)

nerastné produkty vyťažené alebo získané z pôdy alebo morského dna zmluvnej strany;

b)

rastliny a rastlinné produkty vypestované alebo zozbierané v zmluvnej strane;

c)

živé zvieratá narodené a chované v zmluvnej strane;

d)

výrobky získané zo živých zvierat chovaných v zmluvnej strane;

e)

výrobky získané z jatočných zvierat narodených a chovaných v zmluvnej strane;

f)

výrobky získané lovom alebo rybolovom v zmluvnej strane;

g)

výrobky získané z akvakultúry v zmluvnej strane, ak ide o vodné organizmy vrátane rýb, mäkkýšov, kôrovcov, iných vodných bezstavovcov a vodných rastlín, ktoré sú narodené alebo chované/pestované zo zdrojov, akými sú vajíčka, ikry a mliečie, plôdiky, plôdiky s absorbovaným žĺtkovým vakom, larvy, mladé lososy do jedného roku veku, mladé lososy alebo iné nedospelé ryby v postlarválnom štádiu, prostredníctvom zasahovania do procesov chovu alebo rastu s cieľom podporovať produkciu, napríklad pravidelným zarybňovaním, kŕmením alebo ochranou pred predátormi;

h)

produkty morského rybolovu a iné produkty získané plavidlom zmluvnej strany z mora mimo teritoriálnych vôd;

i)

výrobky vyrobené na palube spracovateľskej lode zmluvnej strany výlučne z produktov uvedených v písmene h);

j)

výrobky vyťažené z morského dna alebo podložia mimo teritoriálnych vôd, a to za predpokladu, že daná zmluvná strana má právo využívať takéto morské dno alebo podložie, alebo na ňom pracovať;

k)

odpad a zvyšky pochádzajúce z výrobných operácií uskutočnených v zmluvnej strane;

l)

odpad a zvyšky pochádzajúce z použitých výrobkov získaných v zmluvnej strane, a to za predpokladu, že tieto výrobky sú vhodné iba na opätovné získanie surovín;

m)

výrobky vyrobené v zmluvnej strane výlučne z výrobkov uvedených v písmenách a) až l).

2.   „Plavidlo zmluvnej strany“ a „spracovateľské plavidlo zmluvnej strany“ uvedené v odseku 1 písm. h) a i) sú plavidlo, resp. spracovateľské plavidlo, ktoré:

a)

je registrované v členskom štáte alebo Spojenom kráľovstve;

b)

pláva pod vlajkou členského štátu alebo Spojeného kráľovstva a

c)

spĺňa jednu z týchto podmienok:

i)

najmenej z 50 % vlastnia štátni príslušníci členského štátu alebo Spojeného kráľovstva alebo

ii)

vlastnia právnické osoby, z ktorých každá:

A)

má svoje ústredie a hlavné miesto podnikateľskej činnosti v Únii alebo Spojenom kráľovstve a

B)

je najmenej z 50 % vo vlastníctve verejnoprávnych subjektov, štátnych príslušníkov alebo právnických osôb členského štátu alebo Spojeného kráľovstva.

Článok 42

Prípustné odchýlky

1.   Ak výrobok nespĺňa požiadavky stanovené v prílohe 3 z dôvodu použitia nepôvodného materiálu na jeho výrobu, tento výrobok sa napriek tomu považuje za výrobok s pôvodom v zmluvnej strane za predpokladu, že:

a)

celková hmotnosť nepôvodných materiálov použitých pri výrobe výrobkov zatriedených do kapitoly 2 a kapitol 4 až 24 harmonizovaného systému, ktoré nie sú spracovanými produktmi rybolovu zatriedenými do kapitoly 16, nepresahuje 15 % hmotnosti výrobku;

b)

v prípade všetkých ostatných výrobkov okrem výrobkov zatriedených do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému celková hodnota nepôvodných materiálov nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu alebo

c)

v prípade výrobku zatriedeného do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému sa uplatňujú prípustné odchýlky stanovené v poznámke 7 a 8 prílohy 2.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje, ak hodnota alebo hmotnosť nepôvodných materiálov použitých na výrobu výrobku presahuje ktorýkoľvek z percentuálnych podielov pre maximálnu hodnotu alebo hmotnosť nepôvodných materiálov uvedených v požiadavkách stanovených v prílohe 3.

3.   Odsek 1 tohto článku sa nevzťahuje na výrobky úplne získané v zmluvnej strane v zmysle článku 41. Ak sa v prílohe 3 vyžaduje, aby materiály použité na výrobu určitého výrobku boli úplne získané, uplatnia sa odseky 1 a 2.

Článok 43

Nedostatočná výroba

1.   Bez ohľadu na článok 39 ods. 1 písm. c) sa výrobok nepovažuje za výrobok s pôvodom v zmluvnej strane, ak výroba výrobku v zmluvnej strane pozostáva iba z jednej alebo viacerých z týchto operácií uskutočnených na nepôvodných materiáloch:

a)

konzervačné operácie, ako napríklad sušenie, mrazenie, nakladanie do soľného roztoku a iné podobné operácie, ktorých jediným účelom je zabezpečiť, aby výrobky zostali v dobrom stave počas prepravy a skladovania (2);

b)

delenie alebo zostavovanie zásielok;

c)

umývanie, čistenie; odstraňovanie prachu, hrdze, oleja, náteru alebo iných nánosov;

d)

žehlenie alebo lisovanie textílií alebo textilných výrobkov;

e)

jednoduché operácie súvisiace s natieraním a leštením;

f)

lúpanie a čiastočné alebo úplné mletie ryže; leštenie a glazovanie obilnín a ryže; bielenie ryže;

g)

operácie súvisiace s farbením alebo ochucovaním cukru alebo jeho tvarovaním do kociek; čiastočné alebo úplné mletie cukru v pevnom stave;

h)

šúpanie, odkôstkovanie a lúskanie ovocia, orechov a zeleniny;

i)

ostrenie, jednoduché brúsenie alebo jednoduché rezanie;

j)

osievanie, prečisťovanie, triedenie, zatrieďovanie, preberanie, párovanie vrátane zostavovania súprav predmetov;

k)

jednoduché plnenie do fliaš, plechoviek, baniek, vriec, debien, škatúľ, pripevňovanie na kartóny alebo dosky a všetky ostatné jednoduché baliace operácie;

l)

pripevňovanie značiek, štítkov, log a iných podobných rozlišovacích znakov na výrobky alebo ich obaly alebo ich tlač;

m)

jednoduché miešanie výrobkov, aj rôzneho druhu; miešanie cukru s iným materiálom;

n)

jednoduché pridanie vody alebo riedenie vodou, prípadne inou látkou, ktorá podstatným spôsobom nemení vlastnosti výrobku, dehydratácia alebo denaturácia výrobkov;

o)

jednoduché skladanie častí predmetov na vytvorenie kompletného predmetu alebo rozkladanie výrobkov na časti;

p)

zabíjanie zvierat.

2.   Na účely odseku 1 sa operácie považujú za jednoduché, ak na ich vykonávanie nie sú potrebné osobitné schopnosti ani stroje, prístroje alebo zariadenia osobitne vyrobené či nainštalované na uskutočňovanie týchto operácií.

Článok 44

Určujúca jednotka

1.   Na účely tejto kapitoly je určujúcou jednotkou konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku pri zatrieďovaní výrobku podľa harmonizovaného systému.

2.   V prípade zásielky pozostávajúcej z niekoľkých identických výrobkov zatriedených do rovnakej položky harmonizovaného systému sa každý výrobok pri uplatňovaní ustanovení tejto kapitoly posudzuje jednotlivo.

Článok 45

Obalové materiály a obaly na prepravu

Obalové materiály a obaly na prepravu, ktoré sa používajú na ochranu výrobku počas prepravy, sa pri určovaní pôvodu výrobku neberú do úvahy.

Článok 46

Obalové materiály a obaly na maloobchodný predaj

Obalové materiály a obaly, v ktorých je výrobok zabalený na maloobchodný predaj, ak sú zatriedené spolu s výrobkom, sa pri určovaní pôvodu výrobku neberú do úvahy s výnimkou prípadov na účely výpočtu hodnoty nepôvodných materiálov, ak výrobok podlieha maximálnej hodnote nepôvodných materiálov v súlade s prílohou 3.

Článok 47

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje

1.   Príslušenstvo, náhradné diely, nástroje a inštruktážne alebo iné informačné materiály sa považujú za jeden výrobok spolu s daným zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ak:

a)

sú zatriedené a dodané s výrobkom, ale nie sú fakturované oddelene od výrobku, a

b)

ide o druhy, množstvá a hodnotu, ktoré sú obvyklé pre daný výrobok.

2.   Príslušenstvo, náhradné diely, nástroje a inštruktážne alebo iné informačné materiály uvedené v odseku 1 sa pri určovaní pôvodu výrobku neberú do úvahy s výnimkou prípadov na účely výpočtu hodnoty nepôvodných materiálov, ak výrobok podlieha maximálnej hodnote nepôvodných materiálov stanovenej v prílohe 3.

Článok 48

Súpravy

Súpravy vymedzené vo všeobecnom pravidle 3 na interpretáciu harmonizovaného systému sa považujú za súpravy s pôvodom v zmluvnej strane, ak všetky zložky, z ktorých sa skladajú, sú pôvodné. Ak sa súprava skladá z pôvodných a nepôvodných zložiek, súprava ako celok sa považuje za súpravu s pôvodom v zmluvnej strane, ak hodnota nepôvodných zložiek nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu.

Článok 49

Neutrálne prvky

Na určenie toho, či má výrobok pôvod v zmluvnej strane, nie je potrebné určovať pôvod nasledujúcich prvkov, ktoré sa môžu použiť na jeho výrobu:

a)

palivo, energia, katalyzátory a rozpúšťadlá;

b)

strojové zariadenia, vybavenie, náhradné diely a materiály používané na údržbu zariadení a budov;

c)

stroje, nástroje, farbivá a formy;

d)

mazacie oleje, mazivá, zmesové materiály a iné materiály používané na výrobu alebo používané na prevádzkovanie zariadení a budov;

e)

rukavice, okuliare, obuv, odev, bezpečnostné vybavenie a spotrebný materiál;

f)

zariadenia, prístroje a spotrebný materiál používaný na skúšanie alebo inšpekciu výrobku a

g)

iné materiály používané na výrobu, ktoré nie sú zapracované do výrobku ani nie sú určené na to, aby boli zapracované do konečného zloženia výrobku.

Článok 50

Účtovné delenie

1.   Pôvodné a nepôvodné zastupiteľné materiály alebo zastupiteľné výrobky sú počas skladovania fyzicky oddelené, aby sa zachoval ich status pôvodných, resp. nepôvodných materiálov.

2.   Na účely odseku 1 „zastupiteľné materiály“ alebo „zastupiteľné výrobky“ sú materiály alebo výrobky rovnakého druhu a obchodnej kvality, s rovnakými technickými a fyzickými vlastnosťami, ktoré sa nedajú navzájom rozlíšiť na účely pôvodu.

3.   Bez ohľadu na odsek 1 možno pôvodné a nepôvodné zastupiteľné materiály použiť pri výrobe výrobku bez toho, aby boli počas skladovania fyzicky oddelené, pod podmienkou, že sa používa metóda účtovného delenia.

4.   Bez ohľadu na odsek 1 možno pôvodné a nepôvodné zastupiteľné výrobky zatriedené do kapitol 10, 15, 27, 28 a 29, položiek 32.01 až 32.07 alebo položiek 39.01 až 39.14 harmonizovaného systému uskladniť v zmluvnej strane pred ich vývozom do druhej zmluvnej strany bez toho, aby boli fyzicky oddelené, ak sa použije metóda účtovného delenia.

5.   Metóda účtovného delenia uvedená v odsekoch 3 a 4 sa uplatňuje v súlade s metódou riadenia zásob podľa účtovných zásad, ktoré sú v zmluvnej strane všeobecne akceptované.

6.   Metóda účtovného delenia je každá metóda, ktorou sa zabezpečuje, že status pôvodu nezíska v žiadnom momente viac materiálov alebo výrobkov, než by to bolo v prípade, keby tieto materiály alebo výrobky boli fyzicky oddelené.

7.   Za podmienok stanovených vo svojich zákonoch alebo iných právnych predpisoch môže zmluvná strana požadovať, aby využívanie metódy účtovného delenia podliehalo predchádzajúcemu povoleniu colných orgánov tejto zmluvnej strany. Colné orgány zmluvnej strany monitorujú využívanie takých povolení a môžu povolenie odobrať, ak držiteľ využíva metódu účtovného delenia nesprávnym spôsobom alebo neplní iné podmienky stanovené v tejto kapitole.

Článok 51

Vrátené výrobky

Ak sa výrobok s pôvodom v zmluvnej strane, ktorý sa z nej vyváža do tretej krajiny, vráti späť do tejto zmluvnej strany, považuje sa za nepôvodný výrobok, ak nie je možné colnému orgánu tejto zmluvnej strany uspokojivo preukázať, že vrátený výrobok:

a)

je ten istý ako vyvezený výrobok a

b)

v danej tretej krajine alebo počas vývozu neprešiel žiadnou inou operáciou než operáciou nevyhnutnou na jeho uchovanie v dobrom stave.

Článok 52

Nepozmeňovanie

1.   Pôvodný výrobok, ktorý bol deklarovaný ako výrobok na domáce používanie v dovážajúcej zmluvnej strane, sa nesmie po vývoze a pred tým, ako je deklarovaný na domáce používanie, nijako pozmeňovať, pretvárať ani podrobovať iným operáciám, než sú tie, ktoré ho majú uchovať v dobrom stave, alebo ktorými sa pridávajú alebo pripevňujú značky, označenia, pečate alebo akékoľvek iné doklady zabezpečujúce súlad s konkrétnymi vnútroštátnymi požiadavkami dovážajúcej zmluvnej strany.

2.   Výrobok sa môže skladovať alebo vystavovať v tretej krajine pod podmienkou, že zostane v tejto tretej krajine pod colným dohľadom.

3.   Zásielky sa môžu v tretej krajine rozdeľovať, ak tak urobí vývozca alebo ak sa tak stane na jeho zodpovednosť, za predpokladu, že zásielky zostanú v tejto tretej krajine pod colným dohľadom.

4.   Colný orgán dovážajúcej zmluvnej strany môže v prípade pochybností o tom, či boli splnené požiadavky stanovené v odsekoch 1 až 3, požiadať dovozcu, aby poskytol dôkaz o splnení daných požiadaviek, ktorý je možné poskytnúť akýmkoľvek spôsobom vrátane zmluvných prepravných dokladov, ako sú nákladné listy, alebo v podobe faktických či konkrétnych dôkazov založených na označení alebo číslovaní balení, alebo akýchkoľvek dôkazov týkajúcich sa samotného výrobku.

Článok 53

Preskúmanie vrátenia cla alebo oslobodenia od cla

Osobitný výbor pre colnú spoluprácu a pravidlá pôvodu v oblasti obchodu najskôr dva roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany preskúma príslušné systémy vrátenia cla a aktívneho zušľachťovacieho styku zmluvných strán. Na tento účel na žiadosť jednej zmluvnej strany poskytne druhá zmluvná strana najneskôr do 60 dní odo dňa žiadosti žiadajúcej zmluvnej strane dostupné informácie a podrobné štatistické údaje o fungovaní jej systému vrátenia cla a aktívneho zušľachťovacieho styku za obdobie od nadobudnutia platnosti tejto dohody alebo za predchádzajúcich päť rokov, ak je uvedené obdobie kratšie. Osobitný výbor pre colnú spoluprácu a pravidlá pôvodu v oblasti obchodu môže na základe tohto preskúmania predkladať Rade pre partnerstvo odporúčania na zmenu ustanovení tejto kapitoly a jej príloh s cieľom zaviesť podmienky alebo obmedzenia v súvislosti s vracaním cla alebo oslobodením od cla.

ODDIEL 2

POSTUPY STANOVENIA PÔVODU

Článok 54

Žiadosť o preferenčné sadzobné zaobchádzanie

1.   Dovážajúca zmluvná strana pri dovoze poskytne preferenčné sadzobné zaobchádzanie výrobku s pôvodom v druhej zmluvnej strane v zmysle tejto kapitoly na základe žiadosti dovozcu o preferenčné sadzobné zaobchádzanie. Dovozca je zodpovedný za správnosť žiadosti o preferenčné sadzobné zaobchádzanie a súlad s požiadavkami stanovenými v tejto kapitole.

2.   Žiadosť o preferenčné sadzobné zaobchádzanie sa zakladá na:

a)

potvrdení o pôvode uvádzajúcom, že ide o pôvodný výrobok, ktorý vyhotovil vývozca, alebo

b)

vedomosti dovozcu, že výrobok je pôvodným výrobkom.

3.   Dovozca podávajúci žiadosť o preferenčné sadzobné zaobchádzanie na základe potvrdenia o pôvode uvedeného v odseku 2 písm. a) toto potvrdenie o pôvode uchová, a keď ho oň colný orgán dovážajúcej zmluvnej strany požiada, poskytne tomuto colnému orgánu jeho kópiu.

Článok 55

Lehota žiadosti o preferenčné sadzobné zaobchádzanie

1.   Žiadosť o preferenčné sadzobné zaobchádzanie a základ na predloženie danej žiadosti, ako sa uvádza v článku 54 ods. 2, je zahrnutá do dovozného colného vyhlásenia v súlade so zákonmi a právnymi predpismi dovážajúcej zmluvnej strany.

2.   Odchylne od odseku 1 tohto článku, ak dovozca v čase dovozu nepodal žiadosť o preferenčné sadzobné zaobchádzanie, dovážajúca zmluvná strana poskytne preferenčné sadzobné zaobchádzanie a vráti alebo odpustí zaplatené nadmerné clo za predpokladu, že:

a)

žiadosť o preferenčné sadzobné zaobchádzanie je podaná najneskôr do troch rokov od dátumu dovozu alebo v dlhšom časovom období, ktoré je stanovené v zákonoch a iných právnych predpisoch dovážajúcej zmluvnej strany;

b)

dovozca poskytne základ žiadosti podľa článku 54 ods. 2 a

c)

výrobok by sa považoval za pôvodný a spĺňal by všetky ostatné uplatniteľné požiadavky v zmysle oddielu 1 tejto kapitoly, keby o to dovozca v čase dovozu požiadal.

Ostatné povinnosti vzťahujúce sa na dovozcu podľa článku 54 sa nemenia.

Článok 56

Potvrdenie o pôvode

1.   Potvrdenie o pôvode vyhotoví vývozca výrobku na základe informácií, ktoré preukazujú, že výrobok je pôvodný, vrátane informácií o statuse pôvodu materiálov, ktoré sa použili na výrobu tohto výrobku. Vývozca je zodpovedný za správnosť potvrdenia o pôvode a poskytnutých informácií.

2.   Potvrdenie o pôvode sa vyhotovuje v jednej z jazykových verzií uvedených v prílohe 7, a to vo faktúre alebo v akomkoľvek inom dokumente, ktorý opisuje pôvodný výrobok dostatočne podrobne nato, aby daný výrobok bolo možné identifikovať. Za poskytnutie dostatočne podrobných informácií umožňujúcich identifikáciu pôvodného výrobku zodpovedá vývozca. Dovážajúca zmluvná strana nevyžaduje od dovozcu, aby predložil preklad potvrdenia o pôvode.

3.   Potvrdenie o pôvode platí 12 mesiacov od dátumu jeho vyhotovenia alebo počas takého dlhšieho obdobia, ktoré stanovila zmluvná strana dovozu a ktoré nepresahuje 24 mesiacov.

4.   Potvrdenie o pôvode sa môže vzťahovať na:

a)

jednu zásielku jedného alebo viacerých výrobkov dovezených do zmluvnej strany alebo

b)

viaceré zásielky rovnakých výrobkov dovezených do zmluvnej strany v rámci obdobia určeného v potvrdení o pôvode, ktoré nepresahuje 12 mesiacov.

5.   Ak sa na žiadosť dovozcu dovážajú po častiach nezložené alebo rozobrané výrobky v zmysle všeobecného pravidla 2 a) na interpretáciu harmonizovaného systému, ktoré patria do tried XV až XXI harmonizovaného systému, môže sa v súlade s požiadavkami stanovenými colným orgánom dovážajúcej zmluvnej strany používať pre tieto výrobky jedno potvrdenie o pôvode.

Článok 57

Nezrovnalosti

Colný orgán dovážajúcej zmluvnej strany nezamietne žiadosť o preferenčné sadzobné zaobchádzanie z dôvodu menej významných chýb alebo nezrovnalostí v potvrdení o pôvode alebo len z toho dôvodu, že faktúra bola vystavená v tretej krajine.

Článok 58

Vedomosť dovozcu

1.   Na účely žiadosti o preferenčné sadzobné zaobchádzanie, ktorá sa predkladá podľa článku 54 ods. 2 písm. b), sa vedomosť dovozcu o tom, že výrobok je výrobkom s pôvodom vo vyvážajúcej zmluvnej strane, opiera o informácie, ktoré preukazujú, že výrobok je pôvodný a že spĺňa požiadavky stanovené v tejto kapitole.

2.   Pred požiadaním o preferenčné zaobchádzanie v prípade, že dovozca nedokáže získať informácie uvedené v odseku 1 tohto článku z dôvodu, že vývozca považuje uvedené informácie za dôverné, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, môže vývozca poskytnúť potvrdenie o pôvode, aby dovozca mohol požiadať o preferenčné sadzobné zaobchádzanie na základe článku 54 ods. 2 písm. a).

Článok 59

Požiadavky na uchovávanie záznamov

1.   Dovozca, ktorý predkladá žiadosť o preferenčné sadzobné zaobchádzanie pre výrobok dovážaný do dovážajúcej zmluvnej strany, je povinný počas najmenej troch rokov od dátumu dovozu výrobku uchovávať:

a)

potvrdenie o pôvode vyhotovené vývozcom, ak bola žiadosť založená na potvrdení o pôvode, alebo

b)

všetky záznamy, ktoré preukazujú, že výrobok spĺňa požiadavky na získanie statusu pôvodu, ak bola žiadosť založená na vedomosti dovozcu.

2.   Vývozca, ktorý vyhotovil potvrdenie o pôvode, uchováva minimálne počas štyroch rokov od vyhotovenia daného potvrdenia o pôvode kópiu daného potvrdenia o pôvode a všetky ostatné záznamy, ktoré preukazujú, že výrobok spĺňa požiadavky na získanie statusu pôvodu.

3.   Záznamy, ktoré sa majú uchovávať v súlade s týmto článkom, sa môžu uchovávať v elektronickej podobe.

Článok 60

Malé zásielky

1.   Odchylne od článkov 54 až 58 za predpokladu, že výrobok bol deklarovaný ako výrobok spĺňajúci požiadavky tejto kapitoly, pričom colný orgán dovážajúcej zmluvnej strany nepochybuje o pravdivosti daného vyhlásenia, dovážajúca zmluvná strana poskytne preferenčné sadzobné zaobchádzanie:

a)

výrobku, ktorý súkromné osoby posielajú v malej zásielke súkromným osobám;

b)

výrobku, ktorý je súčasťou osobnej batožiny cestujúceho, a

c)

v prípade Spojeného kráľovstva okrem výrobkov podľa písmen a) a b) tohto článku aj ostatným zásielkam s nízkou hodnotou.

2.   Z uplatňovania odseku 1 tohto článku sú vylúčené tieto výrobky:

a)

výrobky, ktorých dovoz je súčasťou série dovozov, ktoré možno odôvodnene považovať za uskutočnené jednotlivo s cieľom vyhnúť sa požiadavkám článku 54;

b)

v prípade Únie:

i)

výrobok dovezený na obchodné účely; dovozy, ktoré sú príležitostné a pozostávajú výlučne z výrobkov na osobné použitie príjemcov alebo cestujúcich alebo ich rodín, sa nepovažujú za dovozy na obchodné účely, ak je z povahy a množstva výrobkov zrejmé, že nie sú určené na obchodné účely, a

ii)

výrobky, ktorých celková hodnota presahuje 500 EUR v prípade výrobkov posielaných v malých balíkoch, alebo 1 200 EUR v prípade výrobkov, ktoré sú súčasťou osobnej batožiny cestujúceho. Sumy, ktoré sa majú použiť v danej národnej mene, sa v tejto mene rovnajú sumám vyjadreným v eurách podľa výmenného kurzu platného v prvý pracovný deň mesiaca október. Tieto sumy podľa výmenného kurzu sú sumy, ktoré uverejní pre uvedený deň Európska centrálna banka, pokiaľ sa Európskej komisii do 15. októbra každého roka neoznámi iná suma, a uplatňujú sa od 1. januára nasledujúceho roka. Európska komisia oznámi príslušné sumy Spojenému kráľovstvu. Únia môže stanoviť ďalšie hraničné sumy, ktoré oznámi Spojenému kráľovstvu, a

c)

v prípade Spojeného kráľovstva výrobky, ktorých celková hodnota presahuje hraničné sumy stanovené vo vnútroštátnom práve Spojeného kráľovstva. Spojené kráľovstvo tieto hraničné sumy oznámi Únii.

3.   Dovozca je zodpovedný za správnosť vyhlásenia a súlad s požiadavkami stanovenými v tejto kapitole. Požiadavky na uchovávanie záznamov stanovené v článku 59 sa na dovozcu podľa tohto článku nevzťahujú.

Článok 61

Overovanie

1.   Colný orgán dovážajúcej zmluvnej strany môže vykonať overenie, či je výrobok pôvodný alebo či sú splnené ostatné požiadavky tejto kapitoly, a to na základe metód posúdenia rizika, ktoré môžu zahŕňať náhodný výber. Takéto overenia sa môžu vykonať prostredníctvom žiadosti o informácie od dovozcu, ktorý podal žiadosť uvedenú v článku 54, a to v čase predloženia dovozného vyhlásenia, pred prepustením výrobkov alebo po prepustení výrobkov.

2.   Informácie požadované podľa odseku 1 nezahŕňajú viac než tieto prvky:

a)

potvrdenie o pôvode, ak bola žiadosť založená na potvrdení o pôvode, a

b)

tieto informácie týkajúce sa splnenia kritérií pôvodu:

i)

ak je kritérium pôvodu založené na „úplnom získaní“, príslušnú kategóriu (napr. zber, ťažba, rybolov) a miesto výroby;

ii)

ak je kritérium pôvodu založené na zmene nomenklatúrneho zatriedenia, zoznam všetkých nepôvodných materiálov vrátane ich nomenklatúrneho zatriedenia (v 2, 4 alebo 6-cifernom formáte v závislosti od kritéria pôvodu);

iii)

ak je kritérium pôvodu založené na metóde hodnoty, hodnotu konečného výrobku, ako aj hodnotu všetkých nepôvodných materiálov použitých na výrobu daného výrobku;

iv)

ak je kritérium pôvodu založené na hmotnosti, hmotnosť konečného výrobku, ako aj hmotnosť príslušných nepôvodných materiálov použitých v konečnom výrobku;

v)

ak je kritérium pôvodu založené na konkrétnom výrobnom procese, opis daného konkrétneho procesu.

3.   Dovozca môže pri poskytovaní požadovaných informácií poskytnúť aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považuje za relevantné na účely overenia.

4.   Ak je žiadosť o preferenčné sadzobné zaobchádzanie založená na potvrdení o pôvode, dovozca poskytne dané potvrdenie o pôvode, ale môže colnému orgánu dovážajúcej zmluvnej strany odpovedať, že nie je schopný poskytnúť informácie uvedené v odseku 2 písm. b).

5.   Ak je žiadosť o preferenčné sadzobné zaobchádzanie založená na vedomosti dovozcu, colný orgán dovážajúcej zmluvnej strany, ktorý vykonáva overenie, môže po prvotnom vyžiadaní informácií v súlade s odsekom 1 požiadať dovozcu o ďalšie informácie, ak sa tento colný orgán domnieva, že sú potrebné ďalšie informácie na overenie statusu pôvodu výrobku alebo toho, či sú splnené ostatné požiadavky tejto kapitoly. Colný orgán dovážajúcej zmluvnej strany môže v prípade potreby požiadať dovozcu o konkrétnu dokumentáciu a informácie.

6.   Ak sa colný orgán dovážajúcej zmluvnej strany rozhodne pozastaviť udelenie preferenčného sadzobného zaobchádzania dotknutému výrobku počas čakania na výsledky overenia, ponúkne sa dovozcovi prepustenie výrobkov pod podmienkou prijatia vhodných ochranných opatrení vrátane záruk. Každé pozastavenie preferenčného sadzobného zaobchádzania sa ukončí čo najskôr po tom, ako colný orgán dovážajúcej zmluvnej strany zistí status pôvodu dotknutých výrobkov alebo splnenie ostatných požiadaviek tejto kapitoly.

Článok 62

Administratívna spolupráca

1.   S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie tejto kapitoly zmluvné strany spolupracujú prostredníctvom svojich colných orgánov pri overovaní toho, či je výrobok pôvodný a či spĺňa ostatné požiadavky stanovené v tejto kapitole.

2.   Ak bola žiadosť o preferenčné sadzobné zaobchádzanie založená na potvrdení o pôvode, po prvotnom vyžiadaní informácií v súlade s článkom 61 ods. 1 a na základe odpovede dovozcu môže podľa potreby colný orgán dovážajúcej zmluvnej strany, ktorý vykonáva overenie, požiadať o informácie aj colný orgán vyvážajúcej zmluvnej strany, a to do dvoch rokov od dovozu výrobkov alebo od okamihu predloženia žiadosti podľa článku 55 ods. 2 písm. a), ak sa colný orgán dovážajúcej zmluvnej strany, ktorý vykonáva overenie, domnieva, že sú potrebné ďalšie informácie na overenie statusu pôvodu výrobku alebo toho, či sú splnené ostatné požiadavky stanovené v tejto kapitole. Žiadosť o informácie obsahuje nasledujúce prvky:

a)

potvrdenie o pôvode;

b)

totožnosť colného orgánu, ktorý vydáva žiadosť;

c)

meno vývozcu;

d)

predmet a rozsah overenia a

e)

akúkoľvek príslušnú dokumentáciu.

Okrem toho môže colný orgán dovážajúcej zmluvnej strany požiadať colný orgán vyvážajúcej zmluvnej strany o poskytnutie konkrétnej dokumentácie a informácií, ak je to vhodné.

3.   Colný orgán vyvážajúcej zmluvnej strany môže v súlade so svojimi zákonmi a inými právnymi predpismi požadovať dokumentáciu alebo preskúmanie tým, že požiada o akékoľvek dôkazy alebo navštívi priestory vývozcu s cieľom skontrolovať záznamy a zariadenia používané na výrobu výrobku.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 5, colný orgán vyvážajúcej zmluvnej strany, ktorý dostane žiadosť podľa odseku 2, poskytne colnému orgánu dovážajúcej zmluvnej strany tieto informácie:

a)

požadovanú dokumentáciu, ak je k dispozícii;

b)

stanovisko k statusu pôvodu výrobku;

c)

opis výrobku, ktorý je predmetom overenia, a nomenklatúrne zatriedenie relevantné na uplatňovanie tejto kapitoly;

d)

opis a vysvetlenie výrobného procesu, ktoré sú dostatočné na doloženie statusu pôvodu výrobku;

e)

informácie o spôsobe, akým sa overenie výrobku vykonalo, a

f)

prípadne podporné doklady.

5.   Colný orgán vyvážajúcej zmluvnej strany neposkytne informácie uvedené v odseku 4 písm. a), d) a f) colnému orgánu dovážajúcej zmluvnej strany, ak vývozca považuje dané informácie za dôverné.

6.   Každá zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane kontaktné údaje colných orgánov a do 30 dní od dátumu zmeny oznámi druhej zmluvnej strane všetky zmeny týkajúce sa daných kontaktných údajov.

Článok 63

Odopretie preferenčného sadzobného zaobchádzania

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, colný orgán dovážajúcej zmluvnej strany môže odoprieť preferenčné sadzobné zaobchádzanie, ak:

a)

do troch mesiacov od dátumu žiadosti o informácie podľa článku 61 ods. 1:

i)

dovozca neposkytol odpoveď;

ii)

ak bola žiadosť o preferenčné sadzobné zaobchádzanie založená na potvrdení o pôvode, nebolo poskytnuté potvrdenie o pôvode, alebo

iii)

ak bola žiadosť o preferenčné colné zaobchádzanie založená na vedomosti dovozcu, informácie poskytnuté dovozcom nie sú dostatočné na potvrdenie toho, že výrobok je pôvodný;

b)

do troch mesiacov od dátumu žiadosti o ďalšie informácie podľa článku 61 ods. 5:

i)

dovozca neposkytol odpoveď alebo

ii)

informácie poskytnuté dovozcom nie sú dostatočné na potvrdenie toho, že výrobok je pôvodný;

c)

do 10 mesiacov (3) od dátumu žiadosti o informácie podľa článku 62 ods. 2:

i)

colný orgán vyvážajúcej zmluvnej strany neposkytol odpoveď alebo

ii)

informácie poskytnuté colným orgánom vyvážajúcej zmluvnej strany nie sú dostatočné na potvrdenie toho, že výrobok je pôvodný.

2.   Colný orgán dovážajúcej zmluvnej strany môže odoprieť preferenčné sadzobné zaobchádzanie výrobku, pre ktorý dovozca žiada preferenčné sadzobné zaobchádzanie, ak tento dovozca nesplní iné požiadavky tejto kapitoly než tie, ktoré sa týkajú statusu pôvodu výrobkov.

3.   Ak má colný orgán dovážajúcej zmluvnej strany dostatočné dôvody nato, aby odoprel preferenčné sadzobné zaobchádzanie podľa odseku 1 tohto článku, v prípadoch, keď colný orgán vyvážajúcej zmluvnej strany poskytol stanovisko podľa článku 62 ods. 4 písm. b) potvrdzujúce status pôvodu výrobkov, colný orgán dovážajúcej zmluvnej strany oznámi colnému orgánu vyvážajúcej zmluvnej strany svoj úmysel odoprieť preferenčné sadzobné zaobchádzanie, a to do dvoch mesiacov od dátumu doručenia uvedeného stanoviska.

V prípade takéhoto oznámenia sa na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany uskutočnia konzultácie, a to do troch mesiacov odo dňa oznámenia. Lehotu na konzultácie možno v jednotlivých prípadoch predĺžiť vzájomnou dohodou medzi colnými orgánmi zmluvných strán. Konzultácia sa môže uskutočniť v súlade s postupom, ktorý ustanovil Osobitný výbor pre colnú spoluprácu a pravidlá pôvodu v oblasti obchodu.

Ak colný orgán dovážajúcej zmluvnej strany nemôže po uplynutí lehoty na konzultácie potvrdiť, že výrobok je pôvodný, môže odoprieť preferenčné sadzobné zaobchádzanie, ak má na to dostatočné dôvody, po tom, čo mal dovozca možnosť uplatniť si svoje právo na vypočutie. Keď však colný orgán vyvážajúcej zmluvnej strany potvrdí status pôvodu výrobkov a poskytne dôvody pre takýto záver, colný orgán dovážajúcej zmluvnej strany výrobku neodoprie preferenčné sadzobné zaobchádzanie iba z toho dôvodu, že sa uplatnil článok 62 ods. 5.

4.   Riešenie všetkých sporov medzi dovozcom a colným orgánom zmluvnej strany dovozu sa riadi právnymi predpismi zmluvnej strany dovozu.

Článok 64

Dôvernosť

1.   Každá zmluvná strana zachováva v súlade so svojimi zákonmi a inými právnymi predpismi dôvernosť všetkých informácií, ktoré jej druhá zmluvná strana poskytla podľa tejto kapitoly, a chráni ich pred sprístupnením.

2.   Bez ohľadu na článok 62 ods. 5 sa neuverejňujú dôverné obchodné informácie v prípade, že ich colný orgán vyvážajúcej zmluvnej strany alebo dovážajúcej zmluvnej strany získal od vývozcu na základe uplatňovania článkov 61 a 62.

3.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa dôverné informácie získané na základe tejto kapitoly nepoužili na iné účely než na účely správy a presadzovania rozhodnutí a na určenia týkajúce sa pôvodu a colných záležitostí s výnimkou prípadov, keď to osoba alebo zmluvná strana, ktorá dôverné informácie poskytla, povolí.

4.   Bez ohľadu na odsek 3 zmluvná strana môže povoliť použitie informácií získaných na základe tejto kapitoly v akýchkoľvek správnych, súdnych alebo kvázisúdnych konaniach začatých z dôvodu nedodržania colných právnych predpisov, ktorými sa vykonáva táto kapitola. Takéto použitie zmluvná strana vopred oznámi osobe alebo zmluvnej strane, ktorá poskytla tieto informácie.

Článok 65

Nápravné opatrenia a sankcie

Každá zmluvná strana zabezpečí účinné presadzovanie tejto kapitoly. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby príslušné orgány mohli v súlade so svojimi zákonmi a inými právnymi predpismi ukladať nápravné opatrenia a prípadne sankcie voči každej osobe, ktorá vyhotoví dokument alebo spôsobí vyhotovenie dokumentu, ktorý obsahuje nesprávne informácie poskytnuté s cieľom získať pre výrobok preferenčné sadzobné zaobchádzanie, alebo ktorá nespĺňa požiadavky stanovené v článku 59, alebo ktorá neposkytne dôkazy, prípadne sa odmietne podrobiť návšteve, ako je uvedené v článku 62 ods. 3.

ODDIEL 3

INÉ USTANOVENIA

Článok 66

Ceuta a Melilla

1.   Na účely tejto kapitoly pojem „zmluvná strana“ nezahŕňa v prípade Únie Ceutu a Melillu.

2.   Na výrobky s pôvodom v Spojenom kráľovstve sa pri dovoze do Ceuty a Melilly uplatňuje vo všetkých ohľadoch rovnaké colné zaobchádzanie podľa tejto dohody, aké sa uplatňuje na výrobky s pôvodom na colnom území Únie podľa protokolu 2 Aktu o pristúpení Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky k Európskej únii. Spojené kráľovstvo poskytne pri dovoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda a ktoré majú pôvod v Ceute a Melille, rovnaké colné zaobchádzanie, aké sa poskytuje výrobkom dovážaným z Únie a s pôvodom v nej.

3.   Pravidlá pôvodu a postupy stanovenia pôvodu uvedené v tejto kapitole sa uplatňujú mutatis mutandis na výrobky vyvážané zo Spojeného kráľovstva do Ceuty a Melilly a na výrobky vyvážané z Ceuty a Melilly do Spojeného kráľovstva.

4.   Ceuta a Melilla sa považujú za jednotné územie.

5.   Článok 40 sa uplatňuje na dovoz a vývoz výrobkov medzi Úniou, Spojeným kráľovstvom a Ceutou a Melillou.

6.   Vývozcovia do poľa 3 textu potvrdenia o pôvode uvedú „Spojené kráľovstvo“ alebo „Ceuta a Melilla“, a to v závislosti od pôvodu výrobku.

7.   Za uplatňovanie a vykonávanie tejto kapitoly v Ceute a Melille sú zodpovedné colné orgány Španielskeho kráľovstva.

Článok 67

Prechodné ustanovenia pre výrobky v režime tranzit alebo uskladnenie

Ustanovenia tejto dohody možno uplatňovať na výrobky, ktoré spĺňajú ustanovenia tejto kapitoly a ktoré ku dňu nadobudnutia platnosti tejto dohody sú buď v tranzite z vyvážajúcej zmluvnej strany do dovážajúcej zmluvnej strany, alebo pod colnou kontrolou v dovážajúcej zmluvnej strane bez zaplatenia dovozného cla a daní, pod podmienkou predloženia žiadosti o preferenčné sadzobné zaobchádzanie uvedenej v článku 54 colnému orgánu dovážajúcej zmluvnej strany do 12 mesiacov od uvedeného dátumu.

Článok 68

Zmena tejto kapitoly a príloh k nej

Rada pre partnerstvo môže túto kapitolu a prílohy k nej zmeniť.

PRÍLOHA 2

ÚVODNÉ POZNÁMKY K ŠPECIFICKÝM PRAVIDLÁM PÔVODU PRE VÝROBKY

POZNÁMKA 1

Všeobecné zásady

 

1.

V tejto prílohe sa stanovujú všeobecné pravidlá pre uplatniteľné požiadavky prílohy 3, ktoré sú stanovené v článku 39 ods. 1 písm. c) tejto dohody.
 

2.

Na účely tejto prílohy a prílohy 3 sú požiadavky na výrobok, ktorý je pôvodným výrobkom v súlade s článkom 39 ods. 1 písm. c) tejto dohody, zmena nomenklatúrneho zatriedenia, výrobný proces, maximálna hodnota alebo hmotnosť nepôvodných materiálov alebo akákoľvek iná požiadavka uvedená v tejto prílohe a v prílohe 3.
 

3.

Odkaz na hmotnosť v špecifickom pravidle pôvodu pre výrobky predstavuje čistú hmotnosť, ktorá je hmotnosťou materiálu alebo výrobku bez započítania hmotnosti akéhokoľvek obalu.
 

4.

Táto príloha a príloha 3 sú založené na harmonizovanom systéme v znení zmien z 1. januára 2017.

POZNÁMKA 2

Štruktúra zoznamu špecifických pravidiel pôvodu pre výrobky

 

1.

Poznámky k triedam alebo kapitolám sa v prípade potreby vykladajú v spojení so špecifickými pravidlami pôvodu pre výrobky v príslušnej triede, kapitole, položke alebo podpoložke.
 

2.

Každé špecifické pravidlo pôvodu pre výrobky stanovené v stĺpci 2 prílohy 3 sa vzťahuje na zodpovedajúci výrobok uvedený v stĺpci 1 prílohy 3.
 

3.

Ak sa na výrobok vzťahujú alternatívne špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky, výrobok je pôvodným výrobkom zmluvnej strany, ak spĺňa jednu z alternatív.
 

4.

Ak sa na výrobok vzťahuje špecifické pravidlo pôvodu pre výrobky, ktoré zahŕňa viaceré požiadavky, výrobok je pôvodným výrobkom zmluvnej strany, len ak spĺňa všetky požiadavky.
 

5.

Na účely tejto prílohy a prílohy 3 sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„trieda“ je trieda harmonizovaného systému;

b)

„kapitola“ sú prvé dve číslice v čísle nomenklatúrneho zatriedenia v rámci harmonizovaného systému;

c)

„položka“ sú prvé štyri číslice v čísle nomenklatúrneho zatriedenia v rámci harmonizovaného systému a

d)

„podpoložka“ je prvých šesť číslic v čísle nomenklatúrneho zatriedenia v rámci harmonizovaného systému.

 

6.

Na účely špecifických pravidiel pôvodu pre výrobky sa uplatňujú tieto skratky:

„CC“ je výroba z nepôvodných materiálov akejkoľvek kapitoly okrem kapitoly daného výrobku. To znamená, že akýkoľvek nepôvodný materiál použitý pri výrobe výrobku musí byť zatriedený v kapitole (zatriedenie na úrovni 2 číslic harmonizovaného systému) inej, než je kapitola daného výrobku (t. j. zmena kapitoly);

„CTH“ je výroba z nepôvodných materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. To znamená, že akýkoľvek nepôvodný materiál použitý pri výrobe výrobku musí byť zatriedený v položke (zatriedenie na úrovni 4 číslic harmonizovaného systému) inej, než je položka daného výrobku (t. j. zmena položky);

„CTSH“ je výroba z nepôvodných materiálov akejkoľvek podpoložky okrem podpoložky daného výrobku. To znamená, že akýkoľvek nepôvodný materiál použitý pri výrobe výrobku musí byť zatriedený v podpoložke (zatriedenie na úrovni 6 číslic harmonizovaného systému) inej, než je podpoložka daného výrobku (t. j. zmena podpoložky).

POZNÁMKA 3

Uplatňovanie špecifických pravidiel pôvodu pre výrobky

 

1.

Článok 39 tejto dohody týkajúci sa výrobkov, ktoré nadobudli status pôvodného výrobku a používajú sa na výrobu ďalších výrobkov, platí bez ohľadu na to, či sa tento status získal v rámci toho istého závodu zmluvnej strany, kde sa dané výrobky používajú.
 

2.

Ak pravidlo pôvodu pre jednotlivé výrobky výslovne vylučuje určitý nepôvodný materiál alebo stanovuje, že hodnota alebo hmotnosť uvedeného nepôvodného materiálu nepresahuje konkrétnu prahovú hodnotu, tieto podmienky sa neuplatňujú na nepôvodné materiály zatriedené inde v harmonizovanom systéme.

Príklad 1: keď sa v pravidle pre buldozéry (podpoložka 8429.11) vyžaduje: „CTH okrem nepôvodných materiálov položky 84.31“, použitie nepôvodných materiálov zatriedených do iných položiek, ako sú položky 84.29 a 84.31 – napríklad skrutiek (položka 73.18), izolovaných drôtov a elektrických vodičov (položka 85.44) a rôznej elektroniky (85. kapitola) – nie je obmedzené.

Príklad 2: Keď sa v pravidle pre položku 35.05 (dextríny a ostatné modifikované škroby; gleje na základe škrobov atď.) vyžaduje „CTH okrem nepôvodných materiálov položky 11.08“, použitie nepôvodných materiálov zatriedených do iných položiek ako položky 11.08 (škroby; inulín), napríklad materiálov z 10. kapitoly (obilniny), nie je obmedzené.

 

3.

Ak sa v špecifickom pravidle pôvodu pre výrobky stanovuje, že výrobok musí byť vyrobený z konkrétneho materiálu, nebráni to použitiu iných materiálov, ktoré pre svoje prirodzené vlastnosti túto podmienku nemôžu spĺňať.

POZNÁMKA 4

Výpočet maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov

Na účely špecifických pravidiel pôvodu pre výrobky sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„colná hodnota“ je hodnota určená v súlade s Dohodou o vykonávaní článku VII GATT 1994;

b)

„EXW“ alebo „cena zo závodu“ je:

i)

cena výrobku zaplatená alebo splatná výrobcovi, v ktorého podniku sa realizuje posledné opracovanie alebo spracovanie, za predpokladu, že cena zahŕňa hodnotu všetkých použitých materiálov a všetkých ostatných nákladov vynaložených pri výrobe výrobku, po odpočítaní všetkých vnútroštátnych daní, ktoré sú alebo môžu byť vrátené pri vývoze získaného výrobku alebo alebo

ii)

ak nejestvuje zaplatená alebo splatná cena, alebo ak skutočná zaplatená cena nevyjadruje všetky náklady súvisiace s výrobou výrobku, ktoré boli skutočne vynaložené pri výrobe výrobku, hodnota všetkých použitých materiálov a všetkých ostatných nákladov vynaložených pri výrobe výrobku vo vyvážajúcej zmluvnej strane, ktorá:

A)

zahŕňa predajné, všeobecné a administratívne náklady, ako aj zisk, ktorý možno odôvodnene priradiť k tomuto výrobku, a

B)

nezahŕňa náklady na dopravu, poistenie, všetky ostatné náklady vynaložené pri preprave výrobku ani žiadne vnútroštátne dane vyvážajúcej zmluvnej strany, ktoré sú alebo môžu byť vrátené pri vývoze získaného výrobku;

iii)

na účely bodu i), ak bola posledná výroba subdodávateľsky zadaná výrobcovi, pojem „výrobca“ v bode i) sa vzťahuje na osobu, ktorá zamestnala subdodávateľa.

c)

„MaxNOM“ je maximálna hodnota nepôvodných materiálov vyjadrená v percentách, ktorá sa vypočítava podľa tohto vzorca:

Image 4

d)

„VNM“ je hodnota nepôvodného materiálu použitého pri výrobe výrobku, ktorá je jeho colnou hodnotou v čase dovozu vrátane nákladov na dopravu, prípadného poistenia, ako aj balenia a všetkých ostatných nákladov vynaložených pri preprave materiálu do prístavu dovozu v zmluvnej strane, v ktorej sa nachádza výrobca výrobku; ak hodnota nepôvodného materiálu nie je známa a nie je možné ju zistiť, použije sa prvá zistiteľná cena zaplatená za nepôvodný materiál v Únii alebo Spojenom kráľovstve; hodnota nepôvodného materiálu použitého pri výrobe výrobku sa môže vypočítať na základe vzorca pre výpočet váženého priemeru alebo inej metódy oceňovania zásob podľa účtovných zásad, ktoré sú všeobecne akceptované v zmluvnej strane.

POZNÁMKA 5

Vymedzenia procesov uvedených v V. až VII. triede prílohy 3

Na účely špecifických pravidiel pôvodu pre výrobky sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„biotechnologické spracovanie“ je:

i)

biologická alebo biotechnologická kultivácia (vrátane kultivácie buniek), hybridizácia alebo genetická modifikácia mikroorganizmov (baktérie, vírusy vrátane fágov atď.) alebo ľudských, živočíšnych alebo rastlinných buniek a

ii)

výroba, izolácia alebo purifikácia bunkových alebo medzibunkových štruktúr (ako sú izolované gény, fragmenty génov a plazmidy) alebo fermentácia;

b)

„zmena veľkosti častíc“ je úmyselná a kontrolovaná zmena veľkosti častíc výrobku iným spôsobom ako len drvením alebo lisovaním, ktorá vedie k výrobku s vymedzenou veľkosťou častíc, s vymedzeným granulometrickým zložením alebo vymedzenou plochou povrchu, čo je relevantné na účely výsledného výrobku s fyzikálnymi alebo chemickými vlastnosťami odlišnými od fyzikálnych alebo chemických vlastností vstupných materiálov;

c)

„chemická reakcia“ je proces (vrátane biochemického spracovania), ktorého výsledkom je molekula s novou štruktúrou následkom rozbíjania intramolekulárnych väzieb a vytvorením nových intramolekulárnych väzieb alebo zmenou priestorového usporiadania atómov v molekule, s výnimkou týchto procesov, ktoré sa nepovažujú za chemické reakcie na účely tohto vymedzenia:

i)

rozpustenie vo vode alebo v iných rozpúšťadlách;

ii)

odstránenie rozpúšťadiel vrátane činidla vody alebo

iii)

pridanie alebo odstránenie vody z kryštalizácie;

d)

„destilácia“ je:

i)

atmosférická destilácia: separačný proces, pri ktorom sa ropné oleje v destilačnej veži konvertujú na frakcie podľa teploty varu a para sa následne kondenzuje do rôznych skvapalnených frakcií; výrobky vyrobené z ropnej destilácie môžu zahŕňať skvapalnený ropný plyn, ťažký benzín, benzín, kerozín, naftu alebo vykurovací olej, ľahké plynové oleje a mazací olej a

ii)

vákuová destilácia: destilácia pri tlaku nižšom, ako je atmosférický, ktorý však nie je taký nízky, aby bola zaradená ako molekulová destilácia; vákuová destilácia sa používa na destiláciu materiálov s vysokým bodom varu a materiálov citlivých na teplo, ako sú ťažké destiláty v ropných olejoch, na výrobu ľahkých až ťažkých vákuových plynových olejov a rezídua;

e)

„separácia izomérov“ je izolácia alebo separácia izomérov od zmesi izomérov;

f)

„zmiešavanie a miešanie“ je úmyselné a primerane kontrolované zmiešavanie alebo miešanie (vrátane rozstrekovania) materiálov, iné ako pridávanie rozpúšťadiel, ktorého jediným účelom je splniť vopred určené špecifikácie a ktoré vedie k výrobe výrobku s fyzikálnymi alebo chemickými vlastnosťami, ktoré sú relevantné z hľadiska účelu alebo použitia výrobku a ktoré sú odlišné od fyzikálnych alebo chemických vlastností vstupných materiálov;

g)

„výroba štandardných materiálov“ (vrátane štandardných roztokov) je výroba prípravku vhodného na analytické, kalibračné alebo referenčné použitie s presným stupňom čistoty alebo pomermi certifikovanými výrobcom a

h)

„purifikácia“ je proces, ktorého výsledkom je odstránenie najmenej 80 % obsahu existujúcich nečistôt alebo obmedzenie alebo odstránenie nečistôt, ktorého výsledkom je tovar vhodný na jednu alebo viaceré z týchto aplikácií:

i)

látky farmaceutickej, medicínskej, kozmetickej, veterinárnej alebo potravinárskej akosti;

ii)

chemické výrobky a činidlá na analytické, diagnostické alebo laboratórne účely;

iii)

prvky a komponenty na použitie v mikroelektronike;

iv)

špecializované optické použitia;

v)

biotechnologické použitie, napríklad na kultiváciu buniek, v genetickej technológii alebo ako katalyzátor;

vi)

nosiče používané pri procese separácie alebo

vii)

použitia na jadrové účely.

POZNÁMKA 6

Vymedzenie pojmov použitých v XI. triede prílohy 3

Na účely špecifických pravidiel pôvodu pre výrobky sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„chemické strižné vlákna“ sú kábliky zo syntetického alebo z umelého vlákna, strižné vlákna alebo odpad položiek 55.01 až 55.07;

b)

„prírodné vlákna“ sú vlákna iné než syntetické alebo umelé vlákna, ktorých použitie je obmedzené na fázy predchádzajúce spriadaniu vrátane odpadov a, ak nie je uvedené inak, zahŕňa vlákna mykané, česané alebo inak spracované, ale nie spriadané; „prírodné vlákna“ zahŕňajú vlásie položky 05.11, hodváb položiek 50.02 a 50.03, vlnené vlákna a jemné alebo hrubé chlpy zvierat položiek 51.01 až 51.05, bavlnené vlákna položiek 52.01 až 52.03 a iné rastlinné vlákna položiek 53.01 až 53.05;

c)

„tlač“ je technika, prostredníctvom ktorej textilný substrát získa objektívne posúditeľnú funkciu trvalého charakteru, akou je farba, dizajn alebo technické vlastnosti, a to použitím siete, valčeka, digitálnych alebo prenosových techník a

d)

„tlač (ako samostatná operácia)“ je technika, prostredníctvom ktorej textilný substrát získa objektívne posúditeľnú funkciu trvalého charakteru, akou je farba, dizajn alebo technické vlastnosti, a to použitím siete, valčeka, digitálnych alebo prenosových techník v spojení s najmenej dvomi prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie, opaľovanie, proces sušenia vzduchom, proces sušenia s použitím napínacích rámov, valcovanie, parenie a zrážanie a mokré dekatovanie) za predpokladu, že hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nepresahuje 50 % EXW výrobku.

POZNÁMKA 7

Tolerancie uplatniteľné na výrobky obsahujúce dva alebo viac základných textilných materiálov

 

1.

Na účely tejto poznámky, základné textilné materiály sú tieto:

a)

hodváb;

b)

vlna;

c)

hrubé chlpy zvierat;

d)

jemné chlpy zvierat;

e)

vlásie;

f)

bavlna;

g)

materiály na výboru papiera a papier;

h)

ľan;

i)

pravé konope;

j)

juta a ostatné textilné lykové vlákna;

k)

sisalové a ostatné textilné vlákna rodu Agáve;

l)

kokosové, abakové, ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna;

m)

syntetické chemické vlákna;

n)

umelé chemické vlákna;

o)

vodivé vlákna;

p)

syntetické chemické strižné vlákna z polypropylénu;

q)

syntetické chemické strižné vlákna z polyesteru;

r)

syntetické chemické strižné vlákna z polyamidu;

s)

syntetické chemické strižné vlákna z polyakrylonitrilu;

t)

syntetické chemické strižné vlákna z polyimidu;

u)

syntetické chemické strižné vlákna z polytetrafluóretylénu;

v)

syntetické chemické strižné vlákna z polyfenylénsulfidu;

w)

syntetické chemické strižné vlákna z polyvinylchloridu;

x)

ostatné syntetické chemické strižné vlákna;

y)

umelé chemické strižné vlákna z viskózy;

z)

ostatné umelé chemické strižné vlákna;

aa)

priadza vyrobená z polyuretánu, delená pružnými segmentmi z polyéteru, aj opradená;

bb)

priadza vyrobená z polyuretánu, delená pružnými segmentmi z polyesteru, aj opradená;

cc)

výrobky položky 56.05 (metalizovaná priadza) obsahujúce pásik, ktorého jadro pozostáva z hliníkovej fólie alebo z plastového filmu, aj potiahnutý hliníkovým práškom, ktorého šírka nepresahuje 5 mm, laminovaný pomocou priesvitného alebo farebného lepidla medzi dvomi vrstvami plastového filmu;

dd)

ostatné výrobky položky 56.05;

ee)

sklenené vlákna a

ff)

kovové vlákna.

 

2.

Ak je v prílohe 3 odkaz na túto poznámku, požiadavky stanovené v jej stĺpci 2 sa ako tolerancia nevzťahujú na nepôvodné základné textilné materiály, ktoré sa používajú pri výrobe výrobku, za predpokladu, že:

a)

výrobok obsahuje dva alebo viac základných textilných materiálov a

b)

súhrnná hmotnosť nepôvodných základných textilných materiálov nepresahuje 10 % celkovej hmotnosti všetkých použitých základných textilných materiálov.

Príklad: Na vlnenú tkaninu položky 51.12, ktorá obsahuje vlnenú priadzu položky 51.07, syntetickú priadzu zo strižných vlákien položky 55.09 a materiály iné ako základné textilné materiály, sa môže použiť nepôvodná vlnená priadza, ktorá nespĺňa požiadavku stanovenú v prílohe 3, alebo nepôvodná syntetická priadza, ktorá nespĺňa požiadavku stanovenú v prílohe 3 alebo kombinácia oboch, za predpokladu, že ich celková hmotnosť nepresahuje 10 % hmotnosti všetkých základných textilných materiálov.

 

3.

Bez ohľadu na ods. 2 písm. b) v prípade výrobkov obsahujúcich „priadzu vyrobenú z polyuretánu, delenú pružnými segmentmi z polyéteru, aj opradenú“ je maximálna tolerancia 20 %. Percentuálny podiel iných nepôvodných základných textilných materiálov však nesmie presiahnuť 10 %.
 

4.

Bez ohľadu na ods. 2 písm. b) v prípade výrobkov obsahujúcich „pásik, ktorého jadro pozostáva z hliníkovej fólie alebo z plastového filmu, aj potiahnutého hliníkovým práškom, ktorého šírka nepresahuje 5 mm, laminovaného pomocou priesvitného alebo farebného lepidla medzi dvomi vrstvami plastového filmu“, je maximálna tolerancia 30 %. Percentuálny podiel iných nepôvodných základných textilných materiálov však nesmie presiahnuť 10 %.

POZNÁMKA 8

Ostatné tolerancie, ktoré sa uplatňujú pri určitých textilných výrobkoch

 

1.

Ak je v prílohe 3 odkaz na túto poznámku, nepôvodné textilné materiály (s výnimkou podšívok a medzipodšívok), ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v jej stĺpci 2 pre celkom dohotovený textilný výrobok, sa môžu použiť za predpokladu, že sú zatriedené do inej položky, než je položka výrobku, a že ich hodnota nepresahuje 8 % EXW výrobku.
 

2.

Nepôvodné materiály, ktoré nie sú zatriedené v 50. až 63. kapitole, možno bez obmedzenia použiť pri výrobe textilných výrobkov zatriedených v 50. až 63. kapitole bez ohľadu na to, či obsahujú textílie.

Príklad: Ak sa v požiadavke stanovenej v prílohe 3 stanovuje, že pre určitú textilnú položku (napr. nohavice) sa používa priadza, nebráni to použitiu nepôvodných kovových položiek (ako sú gombíky), pretože kovové položky nie sú zatriedené v 50. až 63. kapitole. Z rovnakých dôvodov to nebráni použitiu nepôvodných zipsov, aj keď zipsy obyčajne obsahujú textílie.

 

3.

Ak požiadavka stanovenej v prílohe 3 pozostáva z maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov, pri výpočte hodnoty nepôvodných materiálov sa vezme do úvahy hodnota nepôvodných materiálov, ktoré nie sú zatriedené v 50. až 63. kapitole.

POZNÁMKA 9

Poľnohospodárske výrobky

Poľnohospodárske výrobky zatriedené v II. triede harmonizovaného systému a položke 24.01, ktoré sa pestujú alebo zbierajú na území zmluvnej strany, sa považujú za výrobky s pôvodom na území danej zmluvnej strany, a to aj v prípade, že sa pestujú zo semien, cibuliek, odnoží, odrezkov, vrúbľov, výhonkov, pukov alebo iných živých častí rastlín dovezených z tretej krajiny.


PRÍLOHA 3

ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ PÔVODU PRE VÝROBKY

Stĺpec 1

Zatriedenie podľa harmonizovaného systému (2017) vrátane špecifického opisu

Stĺpec 2

Špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky

I. TRIEDA

ŽIVÉ ZVIERATÁ; ŽIVOČÍŠNE VÝROBKY

1. kapitola

Živé zvieratá

01.01 – 01.06

Všetky zvieratá 1. kapitoly sú úplne získané.

2. kapitola

Mäso a jedlé mäsové droby

02.01 – 02.10

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 1. a 2. kapitoly úplne získané.

3. kapitola

Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce

03.01 – 03.08

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 3. kapitoly úplne získané.

4. kapitola

Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, inde neuvedené ani nezahrnuté

04.01 – 04.10

Výroba, pri ktorej:

všetky použité materiály 4. kapitoly sú úplne získané a

celková hmotnosť nepôvodných materiálov položiek 17.01 a 17.02 nepresahuje 20 % hmotnosti výrobku.

5. kapitola

Produkty živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté

05.01 – 05.11

Výroba z nepôvodných materiálov ktorejkoľvek položky.

II. TRIEDA

RASTLINNÉ VÝROBKY

6. kapitola

Živé stromy a ostatné rastliny; cibule, korene a podobne; rezané kvetiny a okrasné lístie

06.01 – 06.04

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 6. kapitoly úplne získané.

7. kapitola

Jedlá zelenina a niektoré korene a hľuzy

07.01 – 07.14

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 7. kapitoly úplne získané.

8. kapitola

Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov alebo melónov

08.01 – 08.14

Výroba, pri ktorej:

všetky použité materiály 8. kapitoly sú úplne získané a

celková hmotnosť nepôvodných materiálov položiek 17.01 a 17.02 nepresahuje 20 % hmotnosti výrobku.

9. kapitola

Káva, čaj, maté a koreniny

09.01 – 09.10

Výroba z nepôvodných materiálov ktorejkoľvek položky.

10. kapitola

Obilniny

10.01 – 10.08

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 10. kapitoly úplne získané.

11. kapitola

Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok

11.01 – 11.09

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 10. a 11. kapitoly, položiek 07.01, 07.14, 23.02 až 23.03 alebo podpoložky 0710,10 úplne získané.

12. kapitola

Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne zrná, semená a plody; priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a krmoviny

12.01 – 12.14

CTH

13. kapitola

Šelak; gumy, živice a iné rastlinné šťavy a výťažky

13.01 – 13.02

Výroba z nepôvodných materiálov ktorejkoľvek položky, v ktorej celková hmotnosť použitých nepôvodných materiálov položiek 17.01 a 17.02 nepresahuje 20 % hmotnosti výrobku.

14. kapitola

Rastlinné pletacie materiály; produkty rastlinného pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté

14.01 – 14.04

Výroba z nepôvodných materiálov ktorejkoľvek položky.

III. TRIEDA

ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ TUKY A OLEJE A PRODUKTY ICH ŠTIEPENIA; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ VOSKY

15. kapitola

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a produkty ich štiepenia; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky

15.01 – 15.04

CTH

15.05 – 15.06

Výroba z nepôvodných materiálov ktorejkoľvek položky.

15.07 – 15.08

CTSH

15.09 – 15.10

Výroba, pri ktorej sú všetky použité rastlinné materiály úplne získané.

15.11 – 15.15

CTSH

15.16 – 15.17

CTH

15.18 – 15.19

CTSH

15.20

Výroba z nepôvodných materiálov ktorejkoľvek položky.

15.21 – 15.22

CTSH

IV. TRIEDA

PRIPRAVENÉ POTRAVINY; NÁPOJE, LIEHOVINY A OCOT; TABAK A VYROBENÉ NÁHRADKY TABAKU

16. kapitola

Prípravky z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov

1601.00 – 1604.18

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály podľa 1., 2., 3. a 16. kapitoly úplne získané (1).

1604.19

CC

1604.20

 

Prípravky zo surimi:

CC

Ostatné:

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 3. a 16. kapitoly úplne získané (2).

1604.31 – 1605.69

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 3. a 16. kapitoly úplne získané.

17. kapitola

Cukor a cukrovinky

17.01

CTH

17.02

CTH za predpokladu, že celková hmotnosť použitých nepôvodných materiálov položiek 11.01 až 11.08 a položiek 17.01 a 17.03 nepresahuje 20 % hmotnosti výrobku.

17.03

CTH

17.04

 

Biela čokoláda:

CTH za predpokladu, že:

a)

– všetky použité materiály 4. kapitoly sú úplne získané a

b)

i)

– celková hmotnosť použitých nepôvodných materiálov položiek 17.01 a 17.02 nepresahuje 40 % hmotnosti výrobku. alebo

ii)

hodnota použitých nepôvodných materiálov položiek 17.01 a 17.02 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu.

Ostatné:

CTH za predpokladu, že:

všetky použité materiály 4. kapitoly sú úplne získané a

celková hmotnosť použitých nepôvodných materiálov položiek 17.01 a 17.02 nepresahuje 40 % hmotnosti výrobku.

18. kapitola

Kakao a prípravky z kakaa

18.01 – 18.05

CTH

1806.10

CTH za predpokladu, že:

všetky použité materiály 4. kapitoly sú úplne získané a

celková hmotnosť použitých nepôvodných materiálov položiek 17.01 a 17.02 nepresahuje 40 % hmotnosti výrobku.

1806.20 – 1806.90

CTH za predpokladu, že:

a)

– všetky použité materiály 4. kapitoly sú úplne získané a

b)

i)

– celková hmotnosť použitých nepôvodných materiálov položiek 17.01 a 17.02 nepresahuje 40 % hmotnosti výrobku. alebo

ii)

hodnota použitých nepôvodných materiálov položiek 17.01 a 17.02 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu.

19. kapitola

Prípravky z obilnín, múky, škrobu alebo mlieka; cukrárske výrobky

19.01 – 19.05

CTH za predpokladu, že:

všetky použité materiály 4. kapitoly sú úplne získané;

celková hmotnosť použitých nepôvodných materiálov 2., 3. a 16. kapitoly nepresahuje 20 % hmotnosti výrobku,

celková hmotnosť použitých nepôvodných materiálov položiek 10.06 a 11.08 nepresahuje 20 % hmotnosti výrobku a

celková hmotnosť použitých nepôvodných materiálov položiek 17.01 a 17.02 nepresahuje 40 % hmotnosti výrobku.

20. kapitola

Prípravky zo zeleniny, z ovocia, orechov alebo ostatných častí rastlín

20.01

CTH

20.02 – 20.03

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 7. kapitoly úplne získané.

20.04 – 20.09

CTH za predpokladu, že celková hmotnosť použitých nepôvodných materiálov položiek 17.01 a 17.02 nepresahuje 40 % hmotnosti výrobku.

21. kapitola

Rôzne jedlé prípravky

21.01 – 21.02

CTH za predpokladu, že:

všetky použité materiály 4. kapitoly sú úplne získané a

celková hmotnosť použitých nepôvodných materiálov položiek 17.01 a 17.02 nepresahuje 20 % hmotnosti výrobku.

2103,10

2103,20

2103,90

CTH; môže sa však použiť nepôvodná horčičná múka alebo krupica, alebo pripravená horčica.

2103,30

Výroba z nepôvodných materiálov ktorejkoľvek položky.

21.04 – 21.06

CTH za predpokladu, že:

všetky použité materiály 4. kapitoly sú úplne získané a

celková hmotnosť použitých nepôvodných materiálov položiek 17.01 a 17.02 nepresahuje 20 % hmotnosti výrobku.

22. kapitola

Nealkoholické a alkoholické nápoje a ocot

22.01 – 22.06

CTH okrem nepôvodných materiálov položiek 22.07 a 22.08 za predpokladu, že:

všetky použité materiály podpoložiek 0806,10, 2009,61 a 2009,69 sú úplne získané,

všetky použité materiály 4. kapitoly sú úplne získané a

celková hmotnosť použitých nepôvodných materiálov položiek 17.01 a 17.02 nepresahuje 20 % hmotnosti výrobku.

22.07

CTH okrem nepôvodných materiálov položky 22.08 za predpokladu, že všetky použité materiály 10. kapitoly, podpoložiek 0806,10, 2009,61 a 2009,69 sú úplne získané.

22.08 – 22.09

CTH okrem nepôvodných materiálov položiek 22.07 a 22.08 za predpokladu, že všetky použité materiály podpoložiek 0806,10, 2009,61 a 2009,69 sú úplne získané.

23. kapitola

Zvyšky a odpad z potravinárskeho priemyslu; pripravené krmivo pre zvieratá

23.01

CTH

2302,10 – 2303,10

CTH za predpokladu, že celková hmotnosť použitých nepôvodných materiálov 10. kapitoly nepresahuje 20 % hmotnosti výrobku.

2303,20 – 2308,00

CTH

23.09

CTH za predpokladu, že:

všetky použité materiály 2. a 4. kapitoly sú úplne získané;

celková hmotnosť použitých nepôvodných materiálov položiek 10.01 až 10.04, položiek 10.07 až 10.08, 11. kapitoly a položiek 23.02 a 23.03 nepresahuje 20 % hmotnosti výrobku a

celková hmotnosť použitých nepôvodných materiálov položiek 17.01 a 17.02 nepresahuje 20 % hmotnosti výrobku.

24. kapitola

Tabak a vyrobené náhradky tabaku

24.01

Výroba, v ktorej sú všetky použité materiály položky 24.01 úplne získané.

2402,10

Výroba z nepôvodných materiálov ktorejkoľvek položky za predpokladu, že celková hmotnosť použitých nepôvodných materiálov položky 24.01 nepresahuje 30 % hmotnosti použitých materiálov 24. kapitoly.

2402,20

Výroba z nepôvodných materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a tabaku na fajčenie podpoložky 2403,19, pri ktorej je aspoň 10 % hmotnosti všetkých použitých materiálov položky 24.01 úplne získaných.

2402,90

Výroba z nepôvodných materiálov ktorejkoľvek položky za predpokladu, že celková hmotnosť použitých nepôvodných materiálov položky 24.01 nepresahuje 30 % hmotnosti použitých materiálov 24. kapitoly.

24.03

CTH, pričom najmenej 10 % hmotnosti všetkých použitých materiálov položky 24.01 je úplne získaných.

V. TRIEDA

NERASTNÉ VÝROBKY

Poznámka k triede: Vymedzenie horizontálnych pravidiel spracovania v rámci tejto triedy je uvedené v poznámke 5 prílohy 2.

25. kapitola

Soľ; síra; zeminy a kamene; sadra, vápno a cement

25.01 – 25.30

CTH;

alebo

MaxNOM 70 % (EXW).

26. kapitola

Rudy, trosky a popoly

26.01 – 26.21

CTH

27. kapitola

Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; bitúmenové látky; minerálne vosky

27.01 – 27.09

Výroba z nepôvodných materiálov ktorejkoľvek položky.

27.10

CTH okrem nepôvodnej bionafty podpoložky 3824,99 alebo 3826,00;

alebo

Destilácia alebo chemická reakcia sa uskutočňuje za predpokladu, že použitá bionafta (vrátane hydrogenačne rafinovaného rastlinného oleja) položky 27.10 a podpoložiek 3824,99 a 3826,00 je získaná esterifikáciou, transesterifikáciou alebo hydrogenizáciou.

27.11 – 27.15

Výroba z nepôvodných materiálov ktorejkoľvek položky.

VI. TRIEDA

VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU ALEBO PRÍBUZNÉHO PRIEMYSLU

Poznámka k triede: Vymedzenie horizontálnych pravidiel spracovania v rámci tejto triedy je uvedené v poznámke 5 prílohy 2.

28. kapitola

Anorganické chemikálie; organické alebo anorganické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo izotopov

28.01 – 28.53

CTSH;

uskutočňuje sa chemická reakcia, purifikácia, zmiešavanie a miešanie, výroba štandardných materiálov, zmena veľkosti častíc, separácia izomérov alebo biotechnologické spracovanie;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

29. kapitola

Organické chemikálie

2901,10 – 2905,42

CTSH;

uskutočňuje sa chemická reakcia, purifikácia, zmiešavanie a miešanie, výroba štandardných materiálov, zmena veľkosti častíc, separácia izomérov alebo biotechnologické spracovanie;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

2905,43 – 2905,44

CTH okrem nepôvodných materiálov položky 17.02 a podpoložky 3824,60.

2905,45

CTSH, nepôvodné materiály tej istej podpoložky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

2905,49 – 2942

CTSH;

uskutočňuje sa chemická reakcia, purifikácia, zmiešavanie a miešanie, výroba štandardných materiálov, zmena veľkosti častíc, separácia izomérov alebo biotechnologické spracovanie;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

30. kapitola

Farmaceutické výrobky

30.01 – 30.06

CTSH;

uskutočňuje sa chemická reakcia, purifikácia, zmiešavanie a miešanie, výroba štandardných materiálov, zmena veľkosti častíc, separácia izomérov alebo biotechnologické spracovanie;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

31. kapitola

Hnojivá

31.01 – 31.04

CTH, pričom ale možno použiť nepôvodné materiály tej istej položky ako daný výrobok, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % EXW výrobku;

alebo

MaxNOM 40 % (EXW).

31.05

 

dusičnan sodný

kyánamid vápenatý

síran draselný

síran horečnato-draselný

CTH, pričom ale možno použiť nepôvodné materiály tej istej položky ako daný výrobok, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % EXW výrobku;

alebo

MaxNOM 40 % (EXW).

–Ostatné

CTH, pričom ale možno použiť nepôvodné materiály tej istej položky ako výrobok, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny EXW výrobku, a pričom hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nepresahuje 50 % EXW výrobku;

alebo

MaxNOM 40 % (EXW).

32. kapitola

Trieslovinové alebo farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tmely; atramenty

32.01 – 32.15

CTSH;

uskutočňuje sa chemická reakcia, purifikácia, zmiešavanie a miešanie, výroba štandardných materiálov, zmena veľkosti častíc, separácia izomérov alebo biotechnologické spracovanie;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

33. kapitola

Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky

33.01

CTSH;

uskutočňuje sa chemická reakcia, purifikácia, zmiešavanie a miešanie, výroba štandardných materiálov, zmena veľkosti častíc, separácia izomérov alebo biotechnologické spracovanie;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

3302,10

CTH, pričom ale možno použiť nepôvodné materiály podpoložky 3302,10, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % EXW výrobku.

3302,90

CTSH;

uskutočňuje sa chemická reakcia, purifikácia, zmiešavanie a miešanie, výroba štandardných materiálov, zmena veľkosti častíc, separácia izomérov alebo biotechnologické spracovanie;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

33.03

Výroba z nepôvodných materiálov ktorejkoľvek položky.

33,04 – 33.07

CTSH;

uskutočňuje sa chemická reakcia, purifikácia, zmiešavanie a miešanie, výroba štandardných materiálov, zmena veľkosti častíc, separácia izomérov alebo biotechnologické spracovanie;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

34. kapitola

Mydlo, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace alebo čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky a zubné prípravky na základe sadry

34.01 – 34.07

CTSH;

uskutočňuje sa chemická reakcia, purifikácia, zmiešavanie a miešanie, výroba štandardných materiálov, zmena veľkosti častíc, separácia izomérov alebo biotechnologické spracovanie;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

35. kapitola

Bielkovinové látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy

35.01 – 35.04

CTH okrem nepôvodných materiálov 4. kapitoly.

35.05

CTH okrem nepôvodných materiálov položky 11.08.

35.06 – 35.07

CTSH;

uskutočňuje sa chemická reakcia, purifikácia, zmiešavanie a miešanie, výroba štandardných materiálov, zmena veľkosti častíc, separácia izomérov alebo biotechnologické spracovanie;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

36. kapitola

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické zliatiny; niektoré horľavé prípravky

36.01 – 36.06

CTSH;

uskutočňuje sa chemická reakcia, purifikácia, zmiešavanie a miešanie, výroba štandardných materiálov, zmena veľkosti častíc, separácia izomérov alebo biotechnologické spracovanie;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

37. kapitola

Fotografický alebo kinematografický tovar

37.01 – 37.07

CTSH;

uskutočňuje sa chemická reakcia, purifikácia, zmiešavanie a miešanie, výroba štandardných materiálov, zmena veľkosti častíc, separácia izomérov alebo biotechnologické spracovanie;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

38. kapitola

Rôzne chemické výrobky

38.01 – 38.08

CTSH;

uskutočňuje sa chemická reakcia, purifikácia, zmiešavanie a miešanie, výroba štandardných materiálov, zmena veľkosti častíc, separácia izomérov alebo biotechnologické spracovanie;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

3809,10

CTH okrem nepôvodných materiálov položiek 11.08 a 35.05.

3809,91 – 3822,00

CTSH;

uskutočňuje sa chemická reakcia, purifikácia, zmiešavanie a miešanie, výroba štandardných materiálov, zmena veľkosti častíc, separácia izomérov alebo biotechnologické spracovanie;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

38.23

Výroba z nepôvodných materiálov ktorejkoľvek položky.

3824,10 – 3824,50

CTSH;

uskutočňuje sa chemická reakcia, purifikácia, zmiešavanie a miešanie, výroba štandardných materiálov, zmena veľkosti častíc, separácia izomérov alebo biotechnologické spracovanie;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

3824,60

CTH okrem nepôvodných materiálov podpoložiek 2905,43 a 2905,44.

3824,71 – 3825,90

CTSH;

uskutočňuje sa chemická reakcia, purifikácia, zmiešavanie a miešanie, výroba štandardných materiálov, zmena veľkosti častíc, separácia izomérov alebo biotechnologické spracovanie;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

38.26

Výroba, pri ktorej sa bionafta získava prostredníctvom transesterifikácie, esterifikácie alebo hydrogenizácie.

VII. TRIEDA

PLASTY A VÝROBKY Z NICH; KAUČUK A VÝROBKY Z NEHO

Poznámka k triede: Vymedzenie horizontálnych pravidiel spracovania v rámci tejto triedy je uvedené v poznámke 5 prílohy 2.

39. kapitola

Plasty a výrobky z nich

39.01 – 39.15

CTSH;

uskutočňuje sa chemická reakcia, purifikácia, zmiešavanie a miešanie, výroba štandardných materiálov, zmena veľkosti častíc, separácia izomérov alebo biotechnologické spracovanie;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

39.16 – 39.19

CTH;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

39.20

CTSH;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

39.21 – 39.22

CTH;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

3923,10 – 3923,50

CTSH;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

3923,90 – 3925,90

CTH;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

39.26

CTSH;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

40. kapitola

Kaučuk a výrobky z neho

40,01 -40,11

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

4012,11 – 4012,19

CTSH;

alebo

Protektorovanie použitých pneumatík.

4012,20 – 4017,00

CTH;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

VIII. TRIEDA

SUROVÉ KOŽE A KOŽKY, USNE, KOŽUŠINY A VÝROBKY Z NICH; SEDLÁRSKE A REMENÁRSKE VÝROBKY; CESTOVNÉ POTREBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY Z ČRIEV ZVIERAT (INÉ AKO MESINSKÝ VLAS)

41. kapitola

Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne

41.01 – 4104,19

CTH

4104,41 – 4104,49

CTSH okrem nepôvodných materiálov podpoložiek 4104,41 až 4104,49.

4105,10

CTH

4105,30

CTSH

4106,21

CTH

4106,22

CTSH

4106,31

CTH

4106,32 – 4106,40

CTSH

4106,91

CTH

4106,92

CTSH

41.07 – 41.13

CTH okrem nepôvodných materiálov podpoložiek 4104,41, 4104,49, 4105,30, 4106,22, 4106,32 a 4106,92. Môžu sa však použiť nepôvodné materiály podpoložiek 4104,41, 4104,49, 4105,30, 4106,22, 4106,32 alebo 4106,92 za predpokladu, že sa na nich vykoná opätovné činenie.

4114,10

CTH

4114,20

CTH okrem nepôvodných materiálov podpoložiek 4104,41, 4104,49, 4105,30, 4106,22, 4106,32, 4106,92 a 4107. Môžu sa však použiť nepôvodné materiály podpoložiek 4104,41, 4104,49, 4105,30, 4106,22, 4106,32, 4106,92 a položky 41.07 za predpokladu, že sa na nich vykoná opätovné činenie.

41.15

CTH

42. kapitola

Výrobky z usne; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas)

42.01 – 42.06

CTH;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

43. kapitola

Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich

4301,10 – 4302,20

CTH;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

4302,30

CTSH

43.03 – 43.04

CTH;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

IX. TRIEDA

DREVO A VÝROBKY Z DREVA; DREVNÉ UHLIE; KOROK A VÝROBKY Z KORKU; VÝROBKY ZO SLAMY, ESPARTA ALEBO OSTATNÝCH PLETACÍCH MATERIÁLOV; KOŠIKÁRSKY TOVAR A PRÚTENÉ VÝROBKY

44. kapitola

Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie

44.01 – 44.21

CTH;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

45. kapitola

Korok a výrobky z korku

45.01 – 45.04

CTH;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

46. kapitola

Výrobky zo slamy, esparta alebo ostatných pletacích materiálov; košikársky tovar a prútené výrobky

46.01 – 46.02

CTH;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

X. TRIEDA

VLÁKNINA Z DREVA ALEBO OSTATNÝCH VLÁKNINOVÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV; ZBEROVÝ (ODPAD A VÝMET) PAPIER ALEBO LEPENKA; PAPIER A LEPENKA A PREDMETY Z NICH

47. kapitola

Vláknina z dreva alebo ostatných vlákninových celulózových materiálov; zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka

47.01 – 47.07

CTH;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

48. kapitola

Papier a lepenka; predmety z papieroviny, papiera alebo lepenky

48.01 – 48.23

CTH;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

49. kapitola

Tlačené knihy, noviny, obrazy a ostatné výrobky polygrafického

priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány

49.01 – 49.11

CTH;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

XI. TRIEDA

TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY

Poznámka k triede: Vymedzenie použitých pojmov tolerancie uplatniteľné na určité výrobky vyrobené z textilných materiálov sa nachádzajú v poznámkach 6, 7 a 8 prílohy 2.

50. kapitola

Hodváb

50.01 – 50.02

CTH

50.03

 

Mykané alebo česané:

Mykanie alebo česanie hodvábneho odpadu.

Ostatné:

CTH

50.04 – 50.05

Spriadanie prírodných vlákien;

Extrúzia z nekonečných chemických vlákien v kombinácii so spriadaním;

Extrúzia nekonečných chemických vlákien v kombinácii so zakrucovaním;

alebo

Zakrucovanie v kombinácii s akoukoľvek mechanickou operáciou.

50.06

 

Hodvábna priadza a priadza spradená z hodvábneho odpadu:

Spriadanie prírodných vlákien;

Extrúzia z nekonečných chemických vlákien v kombinácii so spriadaním;

Extrúzia nekonečných chemických vlákien v kombinácii so zakrucovaním;

alebo

Zakrucovanie v kombinácii s akoukoľvek mechanickou operáciou.

Mesinský vlas:

CTH

50.07

Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s tkaním;

Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním;

Zakrucovanie alebo akákoľvek mechanická operácia v kombinácii s tkaním;

Tkanie v kombinácii s farbením;

Farbenie priadze v kombinácii s tkaním;

Tkanie v kombinácii s tlačou;

alebo

Tlač (ako samostatná operácia).

51. kapitola

Vlna, jemné alebo hrubé chlpy zvierat; priadza z vlásia a tkaniny z vlásia

51.01 – 51.05

CTH

51.06 – 51.10

Spriadanie prírodných vlákien;

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním;

alebo

Zakrucovanie v kombinácii s akoukoľvek mechanickou operáciou.

51.11 – 51.13

Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s tkaním;

Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním;

Tkanie v kombinácii s farbením;

Farbenie priadze v kombinácii s tkaním;

Tkanie v kombinácii s tlačou

alebo

Tlač (ako samostatná operácia).

52. kapitola

Bavlna

52.01 – 52.03

CTH

52.04 – 52.07

Spriadanie prírodných vlákien;

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním;

alebo

Zakrucovanie v kombinácii s akoukoľvek mechanickou operáciou.

52.08 – 52.12

Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s tkaním;

Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním;

Zakrucovanie alebo akákoľvek mechanická operácia v kombinácii s tkaním;

Tkanie v kombinácii s farbením alebo s poťahovaním alebo s laminovaním;

Farbenie priadze v kombinácii s tkaním;

Tkanie v kombinácii s tlačou;

alebo

Tlač (ako samostatná operácia).

53. kapitola

Ostatné rastlinné textilné vlákna; papierová priadza a tkaniny z papierovej priadze

53.01 – 53.05

CTH

53.06 – 53.08

Spriadanie prírodných vlákien;

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním

alebo

Zakrucovanie v kombinácii s akoukoľvek mechanickou operáciou.

53.09 – 53.11

Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s tkaním;

Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním;

Tkanie v kombinácii s farbením alebo s poťahovaním alebo s laminovaním;

Farbenie priadze v kombinácii s tkaním;

Tkanie v kombinácii s tlačou;

alebo

Tlač (ako samostatná operácia).

54. kapitola

Chemické vlákna; pásiky a podobné tvary z chemických textilných materiálov

54.01 – 54.06

Spriadanie prírodných vlákien;

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním;

alebo

Zakrucovanie v kombinácii s akoukoľvek mechanickou operáciou.

54.07 – 54.08

Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s tkaním;

Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním;

Farbenie priadze v kombinácii s tkaním;

Tkanie v kombinácii s farbením alebo s poťahovaním alebo s laminovaním;

Zakrucovanie alebo akákoľvek mechanická operácia v kombinácii s tkaním;

Tkanie v kombinácii s tlačou

alebo

Tlač (ako samostatná operácia).

55. kapitola

Chemické strižné vlákna

55.01 – 55.07

Extrúzia chemických vlákien.

55.08 – 55.11

Spriadanie prírodných vlákien;

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním

alebo

Zakrucovanie v kombinácii s akoukoľvek mechanickou operáciou.

55.12 – 55.16

Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s tkaním;

Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním;

Zakrucovanie alebo akákoľvek mechanická operácia v kombinácii s tkaním;

Tkanie v kombinácii s farbením alebo s poťahovaním alebo s laminovaním;

Farbenie priadze v kombinácii s tkaním;

Tkanie v kombinácii s tlačou

alebo

Tlač (ako samostatná operácia).

56. kapitola

Vata, plsť a netkané textílie; špeciálne priadze; motúzy, šnúry, povrazy a laná a výrobky z nich

56.01

Spriadanie alebo viazanie prírodných vlákien;

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním alebo viazaním;

Vločkovanie v kombinácii s farbením alebo s tlačou

alebo

Poťahovanie, vločkovanie, laminovanie alebo pokovovanie v kombinácii s najmenej dvomi ďalšími hlavnými prípravnými alebo dokončovacími operáciami (ako je kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, ustaľovanie za tepla, stála apretúra) za predpokladu, že hodnota použitých nepôvodných materiálov nepresahuje 50 % EXW výrobku.

56.02

 

Vpichovaná plsť:

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii s tvarovaním textílie, pričom:

nepôvodné polypropylénové vlákna položky 54.02,

nepôvodné polypropylénové vlákna položky 55.03 alebo 55.06 alebo

nepôvodný kábel z polypropylénových vlákien položky 55.01,

pričom vo všetkých prípadoch jemnosť jedného káblika alebo vlákna je menej ako 9 decitexov, ak ich celková hodnota nepresahuje 40 % EXW výrobku

alebo

v prípade plsti vyrobenej z prírodných vlákien len tvarovanie netkanej textílie.

Ostatné:

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii s tvarovaním textílie

alebo

V prípade ostatnej plsti vyrobenej z prírodných vlákien len tvarovanie netkanej textílie.

5603,11 – 5603,14

Výroba z

z náhodne alebo smerovo orientovaných vlákien alebo

látok alebo polymérov prírodného alebo chemického pôvodu,

po ktorých v oboch prípadoch nasleduje viazanie do netkanej textílie.

5603,91 – 5603,94

Výroba z

náhodne alebo smerovo orientovaných strižných vlákien alebo

rezaných priadzí prírodného alebo chemického pôvodu,

po ktorých v oboch prípadoch nasleduje viazanie do netkanej textílie.

5604,10

Výroba z kaučukovej nite alebo kordu, nepokrytých textíliou.

5604,90

Spriadanie prírodných vlákien;

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním

alebo

Zakrucovanie v kombinácii s akoukoľvek mechanickou operáciou.

56.05

Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien;

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním

alebo

Zakrucovanie v kombinácii s akoukoľvek mechanickou operáciou.

56.06

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním;

Zakrucovanie v kombinácii s opradením;

Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien

alebo

Vločkovanie v kombinácii s farbením.

56.07 – 56.09

Spriadanie prírodných vlákien

alebo

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním.

57. kapitola

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny

Poznámka ku kapitole: Pri výrobkoch tejto kapitoly možno ako podklad použiť nepôvodnú jutovú tkaninu.

57.01 – 57.05

Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s tkaním alebo so všívaním;

Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním alebo so všívaním;

Výroba z kokosovej priadze, sisalovej priadze alebo jutovej priadze alebo z klasickej viskózovej prstencovo spriadanej priadze;

Všívanie v kombinácii s farbením alebo s tlačou;

Všívanie alebo tkanie priadze z chemických vlákien v kombinácii s poťahovaním alebo laminovaním;

Vločkovanie v kombinácii s farbením alebo s tlačou;

alebo

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii s technikami výroby netkaných textílií vrátane vpichovania.

58. kapitola

Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; pramikárske výrobky; výšivky

58.01 – 58.04

Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s tkaním alebo so všívaním;

Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním alebo so všívaním;

Tkanie v kombinácii s farbením alebo s vločkovaním alebo s poťahovaním alebo s laminovaním alebo pokovovaním;

Všívanie v kombinácii s farbením alebo s tlačou;

Vločkovanie v kombinácii s farbením alebo s tlačou;

Farbenie priadze v kombinácii s tkaním;

Tkanie v kombinácii s tlačou

alebo

Tlač (ako samostatná operácia).

58.05

CTH

58.06 – 58.09

Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s tkaním alebo so všívaním;

Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním alebo so všívaním;

Tkanie v kombinácii s farbením alebo s vločkovaním alebo s poťahovaním alebo s laminovaním alebo pokovovaním;

Všívanie v kombinácii s farbením alebo s tlačou;

Vločkovanie v kombinácii s farbením alebo s tlačou;

Farbenie priadze v kombinácii s tkaním;

Tkanie v kombinácii s tlačou

alebo

Tlač (ako samostatná operácia).

58.10

Vyšívanie, pri ktorom hodnota použitých nepôvodných materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku nepresahuje 50 % EXW výrobku.

58.11

Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s tkaním alebo so všívaním;

Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním alebo so všívaním;

Tkanie v kombinácii s farbením alebo s vločkovaním alebo s poťahovaním alebo s laminovaním alebo pokovovaním;

Všívanie v kombinácii s farbením alebo s tlačou;

Vločkovanie v kombinácii s farbením alebo s tlačou;

Farbenie priadze v kombinácii s tkaním;

Tkanie v kombinácii s tlačou

alebo

Tlač (ako samostatná operácia).

59. kapitola

Impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované textílie; textilné výrobky vhodné na priemyselné použitie

59.01

Tkanie v kombinácii s farbením alebo s vločkovaním alebo s poťahovaním alebo s laminovaním alebo s pokovovaním

alebo

Vločkovanie v kombinácii s farbením alebo s tlačou.

59.02

 

Obsahujúce najviac 90 % hmotnosti textilných materiálov:

Tkanie.

Ostatné:

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii s tkaním.

59.03

Tkanie, pletenie alebo háčkovanie v kombinácii s impregnovaním alebo s poťahovaním alebo s pokrývaním alebo s laminovaním alebo s pokovovaním;

Tkanie v kombinácii s tlačou alebo

Tlač (ako samostatná operácia)

59.04

Kalandrovanie v kombinácii s farbením, pokrývaním, laminovaním alebo pokovovaním. Ako podklad možno použiť nepôvodnú jutovú tkaninu

alebo

Tkanie v kombinácii s farbením alebo s poťahovaním alebo s laminovaním alebo s pokovovaním. Ako podklad možno použiť nepôvodnú jutovú tkaninu.

59.05

 

Impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované kaučukom, plastmi alebo inými materiálmi:

Tkanie, pletenie alebo tvarovanie netkanej textílie v kombinácii s impregnovaním alebo s poťahovaním alebo s pokrývaním alebo s laminovaním alebo s pokovovaním.

Ostatné:

Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s tkaním;

Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním;

Tkanie, pletenie alebo tvarovanie netkanej textílie v kombinácii s farbením alebo s poťahovaním alebo s laminovaním;

Tkanie v kombinácii s tlačou

alebo

Tlač (ako samostatná operácia).

59.06

 

Pletené alebo háčkované textílie:

Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s pletením alebo s háčkovaním;

Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s pletením alebo s háčkovaním;

Pletenie alebo háčkovanie v kombinácii s pogumovaním alebo

Pogumovanie v kombinácii s najmenej dvomi ďalšími hlavnými prípravnými alebo dokončovacími operáciami (ako je kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, ustaľovanie za tepla, stála apretúra) za predpokladu, že hodnota použitých nepôvodných materiálov nepresahuje 50 % EXW výrobku.

Ostatné textílie vyrobené z priadze zo syntetických vlákien, obsahujúce viac ako 90 % hmotnosti textilných materiálov:

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii s tkaním.

Ostatné:

Tkanie, pletenie alebo spracovanie okrem tkania v kombinácii s farbením alebo s poťahovaním alebo s pogumovaním;

Farbenie priadze v kombinácii s tkaním, pletením alebo so spracovaním okrem tkania

alebo

Pogumovanie v kombinácii s najmenej dvomi ďalšími hlavnými prípravnými alebo dokončovacími operáciami (ako je kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, ustaľovanie za tepla, stála apretúra) za predpokladu, že hodnota použitých nepôvodných materiálov nepresahuje 50 % EXW výrobku.

59.07

Tkanie, pletenie alebo tvarovanie netkanej textílie v kombinácii s farbením alebo s tlačením alebo s poťahovaním alebo s impregnovaním alebo s pokrývaním;

Vločkovanie v kombinácii s farbením alebo s tlačou

alebo

Tlač (ako samostatná operácia).

59.08

 

Žiarové plynové pančušky, impregnované:

Výroba z dutej pleteniny alebo háčkovanej tkaniny na výrobu žiarových pančušiek.

Ostatné:

CTH

59.09 – 59.11

Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s tkaním;

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii s tkaním;

Tkanie v kombinácii s farbením alebo s poťahovaním alebo s laminovaním

alebo

Poťahovanie, vločkovanie, laminovanie alebo pokovovanie v kombinácii s najmenej dvomi ďalšími hlavnými prípravnými alebo dokončovacími operáciami (ako je kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, ustaľovanie za tepla, stála apretúra) za predpokladu, že hodnota použitých nepôvodných materiálov nepresahuje 50 % EXW výrobku.

60. kapitola

Pletené alebo háčkované textílie

60.01 – 60.06

Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s pletením alebo s háčkovaním;

Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s pletením alebo s háčkovaním;

Pletenie alebo háčkovanie v kombinácii s farbením alebo s povločkovaním alebo s poťahovaním alebo s laminovaním alebo s tlačením;

Vločkovanie v kombinácii s farbením alebo s tlačou;

Farbenie priadze v kombinácii s pletením alebo s háčkovaním alebo

Zakrucovanie alebo tvarovanie v kombinácii s pletením alebo s háčkovaním za predpokladu, že hodnota použitých nepôvodných nezakrútených alebo netvarovaných priadzí nepresahuje 50 % EXW výrobku.

61. kapitola

Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované

61.01 – 61.17

 

Získané zošitím alebo iným spojením dvoch alebo viacerých kusov pletenej alebo háčkovanej tkaniny, ktorá bola buď strihaná do tvaru alebo priamo získaná v tvare:

Pletenie alebo háčkovanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie.

Ostatné:

Spriadanie prírodných alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s pletením alebo s háčkovaním;

Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s pletením alebo s háčkovaním alebo

Pletenie s dohotovením v jednej operácii.

62. kapitola

Odevy a odevné doplnky, nepletené alebo neháčkované

62.01

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Dohotovenie vrátane nastrihania textílie, ktorému predchádza tlač (ako samostatná operácia).

62.02

 

Vyšívané:

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Výroba z nevyšívanej tkaniny za predpokladu, že hodnota použitej nepôvodnej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % EXW výrobku

Ostatné:

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie;

alebo

Dohotovenie vrátane nastrihania textílie, ktorému predchádza tlač (ako samostatná operácia).

62.03

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Dohotovenie vrátane nastrihania textílie, ktorému predchádza tlač (ako samostatná operácia).

62.04

 

Vyšívané:

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie;

alebo

Výroba z nevyšívanej tkaniny za predpokladu, že hodnota použitej nepôvodnej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % EXW výrobku

Ostatné:

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

dohotovenie vrátane nastrihania textílie, ktorému predchádza tlač (ako samostatná operácia).

62.05

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

dohotovenie Dohotovenie vrátane nastrihania textílie, ktorému predchádza tlač (ako samostatná operácia).

62.06

 

Vyšívané:

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Výroba z nevyšívanej tkaniny za predpokladu, že hodnota použitej nepôvodnej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % EXW výrobku

Ostatné:

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Dohotovenie vrátane nastrihania textílie, ktorému predchádza tlač (ako samostatná operácia).

62.07 – 62.08

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Dohotovenie vrátane nastrihania textílie, ktorému predchádza tlač (ako samostatná operácia).

62.09

 

Vyšívané:

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Výroba z nevyšívanej tkaniny za predpokladu, že hodnota použitej nepôvodnej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % EXW výrobku

Ostatné:

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Dohotovenie vrátane nastrihania textílie, ktorému predchádza tlač (ako samostatná operácia).

62.10

 

Ohňovzdorná výbava z tkaniny potiahnutej fóliou z pohliníkovaného polyesteru:

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Poťahovanie alebo laminovanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie za predpokladu, že hodnota použitých nepôvodných nepotiahnutých alebo nelaminovaných textílií nepresahuje 40 % EXW výrobku.

Ostatné:

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Dohotovenie vrátane nastrihania textílie, ktorému predchádza tlač (ako samostatná operácia)

62.11

 

Dámske alebo dievčenské odevy, vyšívané:

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Výroba z nevyšívanej tkaniny za predpokladu, že hodnota použitej nepôvodnej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % EXW výrobku

Ostatné:

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Dohotovenie vrátane nastrihania textílie, ktorému predchádza tlač (ako samostatná operácia).

62.12

 

Pletené alebo háčkované získané zošitím alebo iným spojením dvoch alebo viacerých kusov pletenej alebo háčkovanej tkaniny, ktorá bola buď strihaná do tvaru alebo priamo získaná v tvare:

Pletenie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Dohotovenie vrátane nastrihania textílie, ktorému predchádza tlač (ako samostatná operácia).

Ostatné:

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Dohotovenie vrátane nastrihania textílie, ktorému predchádza tlač (ako samostatná operácia).

62.13 – 62.14

 

Vyšívané:

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie;

Výroba z nevyšívanej tkaniny za predpokladu, že hodnota použitej nepôvodnej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % EXW výrobku

alebo

Dohotovenie vrátane nastrihania textílie, ktorému predchádza tlač (ako samostatná operácia).

Ostatné:

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Dohotovenie vrátane nastrihania textílie, ktorému predchádza tlač (ako samostatná operácia).

62.15

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Dohotovenie vrátane nastrihania textílie, ktorému predchádza tlač (ako samostatná operácia).

62.16

 

Ohňovzdorná výbava z tkaniny potiahnutej fóliou z pohliníkovaného polyesteru:

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Poťahovanie alebo laminovanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie za predpokladu, že hodnota použitých nepôvodných nepotiahnutých alebo nelaminovaných textílií nepresahuje 40 % EXW výrobku.

Ostatné:

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Dohotovenie vrátane nastrihania textílie, ktorému predchádza tlač (ako samostatná operácia).

62.17

 

Vyšívané:

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie;

Výroba z nevyšívanej tkaniny za predpokladu, že hodnota použitej nepôvodnej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % EXW výrobku

alebo

Dohotovenie vrátane nastrihania textílie, ktorému predchádza tlač (ako samostatná operácia).

Ohňovzdorná výbava z tkaniny potiahnutej fóliou z pohliníkovaného polyesteru:

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Poťahovanie alebo laminovanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie za predpokladu, že hodnota použitých nepôvodných nepotiahnutých alebo nelaminovaných textílií nepresahuje 40 % EXW výrobku.

Medzipodšívky do golierov a manžiet, nastrihané:

CTH za predpokladu, že hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nepresahuje 40 % EXW výrobku.

Ostatné:

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie.

63. kapitola

Ostatné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy; obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky; handry

63.01 – 63.04

 

Z plsti, z netkaných textílií:

Tvarovanie netkanej textílie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie.

Ostatné:

Vyšívané:

Tkanie alebo pletenie alebo háčkovanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

alebo

Výroba z nevyšívanej tkaniny (inej ako pletenej alebo háčkovanej) za predpokladu, že hodnota použitej nepôvodnej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % EXW výrobku.

Ostatné:

Tkanie, pletenie alebo háčkovanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie.

63.05

Extrúzia chemických vlákien alebo spriadanie prírodných vlákien alebo chemických strižných vlákien v kombinácii s tkaním alebo pletením a dohotovením vrátane nastrihania textílií.

63.06

 

Z netkaných textílií:

Tvarovanie netkanej textílie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie.

Ostatné:

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie.

63.07

MaxNOM 40 % (EXW).

63.08

Každý predmet v súprave musí spĺňať pravidlo, ktoré by sa naň vzťahovalo, keby nebol súčasťou súpravy; do súpravy sa však môžu zaradiť aj nepôvodné výrobky, ak ich celková hodnota nepresahuje 15 % EXV súpravy.

63.09 – 63.10

CTH

XII. TRIEDA

OBUV, POKRÝVKA HLAVY, DÁŽDNIKY, SLNEČNÍKY, VYCHÁDZKOVÉ PALICE, PALICE SO SEDADIELKOM, BIČE, JAZDECKÉ BIČÍKY A ICH ČASTI; UPRAVENÉ PERÁ A PREDMETY Z NICH; UMELÉ KVETY; PREDMETY Z ĽUDSKÝCH VLASOV

64. kapitola

Obuv, gamaše a podobné predmety; časti týchto predmetov

64.01 – 64.05

Výroba z nepôvodných materiálov ktorejkoľvek položky okrem nepôvodných zvrškov pripevnených k vnútornej podrážke alebo k iným komponentom podrážky položky 64,06.

64.06

CTH

65. kapitola

Pokrývky hlavy a ich časti

65.01 – 65.07

CTH

66. kapitola

Dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich časti

66.01 – 66.03

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

67. kapitola

Upravené perie a páperie a výrobky vyrobené z peria alebo páperia; umelé kvetiny; predmety z ľudských vlasov

67.01 – 67.04

CTH

XIII. TRIEDA

PREDMETY Z KAMEŇA, SADRY, CEMENTU, AZBESTU, SĽUDY ALEBO PODOBNÝCH MATERIÁLOV; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENENÝ TOVAR

68. kapitola

Predmety z kameňa, sadry, cementu, azbestu, zo sľudy alebo z podobných materiálov

68.01 – 68.15

CTH

alebo

MaxNOM 70 % (EXW).

69. kapitola

Keramické výrobky

69.01 – 69.14

CTH

70. kapitola

Sklo a sklenený tovar

70.01 – 70.09

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

70.10

CTH

70.11

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

70.13

CTH okrem nepôvodných materiálov položky 70,10.

70.14 – 70.20

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

XIV. TRIEDA

PRÍRODNÉ ALEBO UMELO PESTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY ALEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVMI A PREDMETY Z NICH; BIŽUTÉRIA; MINCE

71. kapitola

Prírodné alebo umelo pestované perly, drahokamy alebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi a predmety z nich; bižutéria; mince

71.01 – 71.05

Výroba z nepôvodných materiálov ktorejkoľvek položky.

71.06

 

Netepané:

CTH okrem nepôvodných materiálov položiek 71.06, 71.08 a 71.10;

Elektrolytická, termálna alebo chemická separácia nepôvodných drahých kovov položiek 71.06, 71.08 a 71.10

alebo

Tavenie alebo legovanie nepôvodných drahých kovov položiek 71.06, 71.08 a 71.10 navzájom alebo so základnými kovmi, alebo purifikácia.

Polotovary alebo vo forme prachu:

Výroba z nepôvodných netepaných drahých kovov.

71.07

Výroba z nepôvodných materiálov ktorejkoľvek položky.

71.08

 

Netepané:

CTH okrem nepôvodných materiálov položiek 71.06, 71.08 a 71.10;

Elektrolytická, termálna alebo chemická separácia nepôvodných drahých kovov položiek 71.06, 71.08 a 71.10;

alebo

Tavenie alebo legovanie nepôvodných drahých kovov položiek 71.06, 71.08 a 71.10 navzájom alebo so základnými kovmi, alebo purifikácia.

Polotovary alebo vo forme prachu:

Výroba z nepôvodných netepaných drahých kovov.

71.09

Výroba z nepôvodných materiálov ktorejkoľvek položky.

71.10

 

Netepané:

CTH okrem nepôvodných materiálov položiek 71.06, 71.08 a 71.10;

Elektrolytická, termálna alebo chemická separácia nepôvodných drahých kovov položiek 71.06, 71.08 a 71.10

alebo

Tavenie alebo legovanie nepôvodných drahých kovov položiek 71.06, 71.08 a 71.10 navzájom alebo so základnými kovmi, alebo purifikácia.

Polotovary alebo vo forme prachu:

Výroba z nepôvodných netepaných drahých kovov.

71.11

Výroba z nepôvodných materiálov ktorejkoľvek položky.

71.12 – 71.18

CTH

XV. TRIEDA

ZÁKLADNÉ KOVY A PREDMETY ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV

72. kapitola

Hutníctvo železa a ocele

72.01 – 72.06

CTH

72.07

CTH okrem nepôvodných materiálov položky 72,06.

72.08 – 72.17

CTH okrem nepôvodných materiálov položiek 72.08 až 72.17.

72.18

CTH

72.19 – 72.23

CTH okrem nepôvodných materiálov položiek 72.19 až 72.23.

72.24

CTH

72.25 – 72.29

CTH okrem nepôvodných materiálov položiek 72.25 až 72.29.

73. kapitola

Predmety zo železa alebo z ocele

7301,10

CC okrem nepôvodných materiálov položiek 72.08 až 72.17.

7301,20

CTH

73.02

CC okrem nepôvodných materiálov položiek 72.08 až 72.17.

73.03

CTH

73.04 – 73.06

CC okrem nepôvodných materiálov položiek 72.13 až 72.17, položiek 72.21 až 72.23 a položiek 72.25 až 72.29.

73.07

 

Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele:

CTH okrem nepôvodných hrubých výkovkov, nepôvodné hrubé výkovky sa však môžu použiť za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 50 % EXW výrobku.

Ostatné:

CTH

73.08

CTH okrem nepôvodných materiálov podpoložky 7301,20.

7309,00 – 7315,19

CTH

7315,20

CTH;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

7315,81-7326,90

CTH

74. kapitola

Meď a predmety z nej

74.01 – 74.02

CTH

74.03

Výroba z nepôvodných materiálov ktorejkoľvek položky.

74.04 – 74.07

CTH

74.08

CTH a MaxNOM 50 % (EXW).

74.09 – 74.19

CTH

75. kapitola

Nikel a predmety z neho

75.01

CTH

75.02

Výroba z nepôvodných materiálov ktorejkoľvek položky.

75.03 – 75.08

CTH

76. kapitola

Hliník a predmety z neho

76.01

CTH a MaxNOM 50 % (EXW);

alebo

Výroba tepelným alebo elektrolytickým spracovaním z nelegovaného hliníka alebo z hliníkových odpadov a hliníkového šrotu.

76.02

CTH

76.03 – 76.16

CTH a MaxNOM 50 % (EXW) (3).

78. kapitola

Olovo a predmety z neho

7801,10

Výroba z nepôvodných materiálov ktorejkoľvek položky.

7801,91 – 7806,00

CTH

79. kapitola

Zinok a predmety z neho

79.01 – 79.07

CTH

80. kapitola

Cín a predmety z neho

80.01 – 80.07

CTH

81. kapitola

Ostatné základné kovy; cermety; výrobky z nich

81.01 – 81.13

Výroba z nepôvodných materiálov ktorejkoľvek položky.

82. kapitola

Nástroje, náradie, nožiarsky tovar, lyžice a vidličky, zo základného kovu; ich časti a súčasti zo základného kovu

8201,10 – 8205,70

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

8205,90

CTH, do súpravy sa však môžu začleniť nepôvodné nástroje položky 82.05 za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 15 % EXW súpravy.

82.06

CTH okrem nepôvodných materiálov položiek 82.02 až 82.05, nepôvodné nástroje položiek 82.02 až 82.05 však možno do súpravy začleniť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 15 % EXW súpravy.

82.07 – 82.15

CTH;

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

83. kapitola

Rôzne predmety zo základného kovu

83.01 – 83.11

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

XVI. TRIEDA

STROJE A MECHANICKÉ ZARIADENIA; ELEKTRICKÉ ZARIADENIA; ICH ČASTI A SÚČASTI; PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU TELEVÍZNEHO OBRAZU A ZVUKU, ČASTI A SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TÝCHTO PRÍSTROJOV

84. kapitola

Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia; ich časti a súčasti

84.01 – 84.06

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.07 – 84.08

MaxNOM 50 % (EXW).

84.09 – 84.12

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

8413,11 – 8415,10

CTSH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

8415,20

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

8415,81 – 8415,90

CTSH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.16 – 84.20

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.21

CTSH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.22 – 84.24

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.25 – 84.30

CTH okrem nepôvodných materiálov položky 84.31

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.31 – 84.43

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.44 – 84.47

CTH okrem nepôvodných materiálov položky 84.48

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.48 – 84.55

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.56 – 84.65

CTH okrem nepôvodných materiálov položky 84.66

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.66 – 84.68

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.70 – 84.72

CTH okrem nepôvodných materiálov položky 84.73

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.73 – 84.78

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

8479,10 – 8479,40

CTSH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

8479,50

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

8479,60 – 8479,82

CTSH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

8479,89

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

8479,90

CTSH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.80

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.81

CTSH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

84.82 – 84.87

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

85. kapitola

Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo týchto prístrojov

85.01 – 85.02

CTH okrem nepôvodných materiálov položky 85.03

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

85.03 – 85.06

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

85,07

 

Akumulátory obsahujúce jeden alebo viac batériových článkov alebo batériových modulov a obvody na ich vzájomné prepojenie,

často označované ako „súpravy batérií“, ktoré sa používajú ako primárny zdroj elektrickej energie na pohon vozidiel z položiek 87.02, 87.03 a 87.04

CTH okrem nepôvodných aktívnych katódových materiálov

alebo

MaxNOM 30 % (EXW) (4).

Batériové články, batériové moduly a ich časti a súčasti, určené na zapracovanie do elektrického akumulátora používaného ako primárny zdroj elektrickej energie na pohon vozidiel z položiek 87.02, 87.03 a 87.04

CTH okrem nepôvodných aktívnych katódových materiálov

alebo

MaxNOM 35 % (EXW) (5)

ostatné

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

85.08 – 85.18

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

85.19 – 85.21

CTH okrem nepôvodných materiálov položky 85.22

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

85.22 – 85.23

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

85.25 – 85.27

CTH okrem nepôvodných materiálov položky 85.29

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

85.28 – 85.34

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

85.35 – 85.37

CTH okrem nepôvodných materiálov položky 85.38

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

8538,10 – 8541,90

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

8542,31 – 8542,39

CTH

nepôvodné materiály podliehajú difúzii

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

8542,90 – 8543,90

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

85.44 – 85.48

MaxNOM 50 % (EXW).

XVII. TRIEDA

VOZIDLÁ, LIETADLÁ, PLAVIDLÁ A PRIDRUŽENÉ DOPRAVNÉ ZARIADENIA

86. kapitola

Železničné alebo električkové lokomotívy, koľajové vozidlá a ich časti a súčasti; zvrškový upevňovací materiál železničných alebo električkových tratí a jeho časti a súčasti; mechanické (vrátane elektromechanických) dopravné signalizačné zariadenia všetkých druhov

86.01 – 86.09

CTH okrem nepôvodných materiálov položky 86.07

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

87. kapitola

Vozidlá, iné ako železničné alebo električkové koľajové vozidlá, a ich časti a súčasti a príslušenstvo

87.01

MaxNOM 45 % (EXW).

87.02 – 87.04

 

vozidlá s vratným spaľovacím piestovým motorom a elektrickým motorom slúžiacimi ako motory na pohon, ktoré sú schopné napájania z externého zdroja elektrickej energie(ďalej len „plug-in hybrid“);

vozidlá iba s elektrickým motorom slúžiacim na pohon

MaxNOM 45 % (EXW) a súpravy batérií položky 85.07 používané ako primárny zdroj elektrickej energie na pohon vozidla musia byť pôvodné (6).

ostatné

MaxNOM 45 % (EXW) (7).

87.05 – 87.07

MaxNOM 45 % (EXW).

87.08 – 87.11

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

87.12

MaxNOM 45 % (EXW).

87.13 – 87.16

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

88. kapitola

Lietadlá, kozmické lode a ich časti a súčasti

88.01 – 88.05

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

89. kapitola

Lode, člny a plávajúce konštrukcie

89.01 – 89.08

CC

alebo

MaxNOM 40 % (EXW).

XVIII. TRIEDA

NÁSTROJE A PRÍSTROJE OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MERACIE, KONTROLNÉ, PRESNÉ, LEKÁRSKE ALEBO CHIRURGICKÉ; HODINY A HODINKY; HUDOBNÉ NÁSTROJE; ICH ČASTI A SÚČASTI

90. kapitola

Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske alebo chirurgické; ich časti a súčasti

9001,10 – 9001,40

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

9001,50

CTH

Povrchová úprava polodokončených šošoviek na dokončené oftalmologické šošovky s optickou korekčnou silou, ktoré sa majú pripevniť na okuliare;

Poťahovanie šošovky pomocou vhodných úprav na zlepšenie videnia a zabezpečenie ochrany nositeľa

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

9001,90 – 9033,00

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

91. kapitola

Hodiny, hodinky a ich časti a súčasti

91.01 – 91.14

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

92. kapitola

Hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov

92.01 – 92.09

MaxNOM 50 % (EXW).

XIX. TRIEDA

ZBRANE A STRELIVO; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO

93. kapitola

Zbrane a strelivo; ich časti a súčasti

93.01 – 93.07

MaxNOM 50 % (EXW).

XX. TRIEDA

RÔZNE VÝROBKY

94. kapitola

Nábytok; posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vypchaté potreby; svietidlá a osvetľovacie zariadenia inde nešpecifikované ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky; montované stavby

94.01 – 94.06

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

95. kapitola

Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo

95.03 – 95.08

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

96. kapitola

Rôzne výrobky

96.01 – 96.04

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

96.05

Každý predmet v súprave musí spĺňať pravidlo, ktoré by sa naň vzťahovalo, keby nebol súčasťou súpravy, za predpokladu, že sa môžu zaradiť aj nepôvodné výrobky, ak ich celková hodnota nepresahuje 15 % EXV súpravy.

96.06 – 9608,40

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

9608,50

Každý predmet v súprave musí spĺňať pravidlo, ktoré by sa naň vzťahovalo, keby nebol súčasťou súpravy, za predpokladu, že sa môžu zaradiť aj nepôvodné výrobky, ak ich celková hodnota nepresahuje 15 % EXV súpravy.

9608,60 – 96.20

CTH

alebo

MaxNOM 50 % (EXW).

XXI. TRIEDA

UMELECKÉ DIELA, ZBERATEĽSKÉ PREDMETY A STAROŽITNOSTI

97. kapitola

Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

97.01 – 97.06

CTH


(1)  Pripravené alebo konzervované tuniaky, tuniaky pruhované a pelamídy (Sarda spp.), celé alebo v kusoch (okrem mletých), zatriedené v podpoložke 1604.14 sa môžu považovať za výrobky, na ktoré sa vzťahujú alternatívne špecifické pravidlá pôvodu s ročnými kvótami uvedenými v prílohe 4.

(2)  Pripravené alebo konzervované tuniaky, tuniaky pruhované alebo iné ryby rodu Euthynnus (okrem celých alebo v kusoch) zatriedené v podpoložke 1604.20 sa môžu považovať za výrobky, na ktoré sa vzťahujú alternatívne špecifické pravidlá pôvodu s ročnými kvótami uvedenými v prílohe 4.

(3)  Určité hliníkové výrobky sa môžu považovať za výrobky, na ktoré sa vzťahujú alternatívne špecifické pravidlá pôvodu s ročnými kvótami uvedenými v prílohe 4.

(4)  Na obdobie od nadobudnutia platnosti tejto dohody do 31. decembra 2026 sa vzťahujú alternatívne špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky, ako sa uvádza v prílohe 5.

(5)  Na obdobie od nadobudnutia platnosti tejto dohody do 31. decembra 2026 sa vzťahujú alternatívne špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky, ako sa uvádza v prílohe 5.

(6)  Na obdobie od nadobudnutia platnosti tejto dohody do 31. decembra 2026 sa vzťahujú alternatívne špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky, ako sa uvádza v prílohe 5.

(7)  Na hybridné vozidlá s vratným spaľovacím motorom a elektrickým motorom slúžiacimi ako motory na pohon, okrem tých, ktoré sú schopné napájania z externého zdroja elektrickej energie, sa na obdobie od nadobudnutia platnosti tejto dohody do 31. decembra 2026 vzťahujú alternatívne špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky, ako sa uvádza v prílohe 5.


PRÍLOHA 4

KVÓTY PÔVODU A ALTERNATÍVY K ŠPECIFICKÝM PRAVIDLÁM PÔVODU PRE VÝROBKY V PRÍLOHE 3

Spoločné ustanovenia

1.

Príslušné pravidlá pôvodu pre výrobky uvedené v tabuľkách v rámci každého oddielu predstavujú alternatívy k pravidlám pôvodu stanoveným v prílohe 3, a to v rámci obmedzení uplatniteľnej ročnej kvóty.

2.

Dôkaz o pôvode vyhotovený podľa tejto prílohy obsahuje toto vyhlásenie: „Kvóty pôvodu – výrobok s pôvodom v súlade s prílohou 4“.

3.

V Únii spravuje všetky množstvá uvedené v tejto prílohe Európska komisia, ktorá prijme všetky administratívne opatrenia, ktoré považuje za vhodné na ich účinnú správu so zreteľom na platné právne predpisy Únie.

4.

V Spojenom kráľovstve spravuje všetky množstvá uvedené v tejto prílohe colný orgán, ktorý prijme všetky administratívne opatrenia, ktoré považuje za vhodné na ich účinnú správu so zreteľom na platné právne predpisy Spojeného kráľovstva.

5.

Zmluvná strana dovozu spravuje kvóty pôvodu podľa zásady „kto príde skôr, ten má prednosť“, a vypočítava množstvo výrobkov zahrnutých do týchto kvót pôvodu na základe dovozu danej zmluvnej strany.

ODDIEL 1

Pridelená ročná kvóta pre konzervované tuniaky

Zatriedenie podľa harmonizovaného systému (2017)

Opis výrobku

Alternatívne špecifické pravidlo pre výrobky

Ročná kvóta na vývozy z Únie do Spojeného kráľovstva

(netto hmotnosť)

Ročná kvóta na vývozy zo Spojeného kráľovstva do Únie

(netto hmotnosť)

1604,14

Spracované alebo konzervované tuniaky, tuniaky pruhované a pelamídy (Sarda spp.), celé alebo v kusoch (okrem mletých)

CC

3 000  ton

3 000  ton

1604,20

Ostatné pripravené alebo konzervované ryby

 

Tuniaky, tuniaky pruhované alebo iné ryby rodu Euthynnus (okrem celých alebo v kusoch)

CC

4 000  ton

4 000  ton

Z ostatných rýb

ODDIEL 2

Pridelená ročná kvóta pre výrobky z hliníka (1)

Tabuľka 1

Kvóty platné od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023

Zatriedenie podľa harmonizovaného systému (2017)

Opis výrobku

Alternatívne špecifické pravidlo pre výrobky

Ročná kvóta na vývozy z Únie do Spojeného kráľovstva

(netto hmotnosť)

Ročná kvóta na vývozy zo Spojeného kráľovstva do Únie

(netto hmotnosť)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08 – 76.16

Výrobky a predmety z hliníka (okrem hliníkových drôtov a hliníkových fólií)

CTH

95 000  ton

95 000  ton

76.05

Hliníkové drôty

CTH okrem nepôvodných materiálov položky 76.04

76.07

Hliníkové fólie

CTH okrem nepôvodných materiálov položky 76.06

 

Tabuľka 2

Kvóty platné od 1. januára 2024 do 31. decembra 2026

Zatriedenie podľa harmonizovaného systému (2017)

Opis výrobku

Alternatívne špecifické pravidlo pre výrobky

Ročná kvóta na vývozy z Únie do Spojeného kráľovstva

(netto hmotnosť)

Ročná kvóta na vývozy zo Spojeného kráľovstva do Únie

(netto hmotnosť)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08 – 76.16

Výrobky a predmety z hliníka (okrem hliníkových drôtov a hliníkových fólií)

CTH

72 000 ton

72 000 ton

76.05

Hliníkové drôty

CTH okrem nepôvodných materiálov položky 76.04

76.07

Hliníkové fólie

CTH okrem nepôvodných materiálov položky 76.06

 

Tabuľka 3

Kvóty platné od 1. januára 2027

Zatriedenie podľa harmonizovaného systému (2017)

Opis výrobku

Alternatívne špecifické pravidlo pre výrobky

Ročná kvóta na vývozy z Únie do Spojeného kráľovstva

(netto hmotnosť)

Ročná kvóta na vývozy zo Spojeného kráľovstva do Únie

(netto hmotnosť)

76.04

Hliníkové tyče, prúty a profily

CTH

57 500  ton

57 500  ton

76.06

Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm

CTH

76.07

Hliníkové fólie

CTH okrem nepôvodných materiálov položky 76.06

Preskúmanie kvót pre výrobky z hliníka v tabuľke 3 v oddiele 2

1.

Výbor pre obchodné partnerstvo najskôr päť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody a najskôr päť rokov po dokončení akéhokoľvek preskúmania uvedeného v tomto bode, na základe žiadosti ktorejkoľvek zo zmluvných strán a s pomocou Osobitného výboru pre colnú spoluprácu a pravidlá pôvodu v oblasti obchodu, preskúma kvóty pre hliník uvedené v tabuľke 3 v oddiele 2.

2.

Preskúmanie uvedené v bode 1 sa vykoná na základe dostupných informácií o podmienkach na trhu oboch zmluvných strán a informácií o ich dovoze a vývoze relevantných výrobkov.

3.

Rada pre partnerstvo môže na základe výsledkov preskúmania vykonaného v súlade s bodom 1 prijať rozhodnutie o zvýšení alebo zachovaní stanoveného objemu, zmene rozsahu alebo rozdelení alebo zmene akéhokoľvek rozdelenia medzi výrobkami vo vzťahu ku kvótam pre hliník uvedeným v tabuľke 3 v oddiele 2.


(1)  Množstvá uvedené v každej tabuľke v oddiele 2 prestavujú celkové množstvá dostupné v rámci kvóty (na vývozy z Únie do Spojeného kráľovstva a na vývozy zo Spojeného kráľovstva do Únie) pre všetky výrobky uvedené v danej tabuľke.


PRÍLOHA 5

PRECHODNÉ ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ PRE ELEKTRICKÉ AKUMULÁTORY A ELEKTRICKÉ VOZIDLÁ

ODDIEL 1

Dočasné špecifické pravidlá pre výrobky platné od nadobudnutia platnosti tejto dohody do 31. decembra 2026

 

Na výrobky uvedené v stĺpci 1 sa uplatňuje špecifické pravidlo uvedené v stĺpci 2 na obdobie od nadobudnutia platnosti tejto dohody do 31. decembra 2026.

Stĺpec 1

Zatriedenie podľa harmonizovaného systému (2017) vrátane špecifického opisu

Stĺpec 2

Špecifické pravidlo pôvodu pre výrobky platné od nadobudnutia platnosti tejto dohody do 31. decembra 2026

85.07

 

Akumulátory obsahujúce jeden alebo viac batériových článkov alebo batériových modulov a obvody na ich vzájomné prepojenie, často označované ako „súpravy batérií“, ktoré sa používajú ako primárny zdroj elektrickej energie na pohon vozidiel z položiek 87.02, 87.03 a 87.04

CTSH;

sústava súpravy batérií z nepôvodných batériových článkov alebo batériových modulov

alebo

MaxNOM 70 % (EXW)

Batériové články, batériové moduly a ich časti a súčasti, určené na zapracovanie do elektrického akumulátora používaného ako primárny zdroj elektrickej energie na pohon vozidiel z položiek 87.02, 87.03 a 87.04

CTH

alebo

MaxNOM 70 % (EXW)

87.02 – 87.04

 

vozidlá s vratným spaľovacím motorom a elektrickým motorom slúžiacimi ako motory na pohon iné ako tie, ktoré sú schopné napájania z externého zdroja elektrickej energie (ďalej len „hybrid“),

vozidlá s vratným spaľovacím piestovým motorom a elektrickým motorom slúžiacimi ako motory na pohon, ktoré sú schopné napájania z externého zdroja elektrickej energie (ďalej len „plug-in hybrid“),

vozidlá iba s elektrickým motorom slúžiacim na pohon

MaxNOM 60 % (EXW)

ODDIEL 2

Dočasné špecifické pravidlá pre výrobky platné od 1. januára 2024 do 31. decembra 2026.

 

1.

Na výrobky uvedené v stĺpci 1 sa uplatňuje špecifické pravidlo uvedené v stĺpci 2 na obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2026.

Stĺpec 1

Zatriedenie podľa harmonizovaného systému (2017) vrátane špecifického opisu

Stĺpec 2

Špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky platné od 1. januára 2024 do 31. decembra 2026

85.07

 

Akumulátory obsahujúce jeden alebo viac batériových článkov alebo batériových modulov a obvody na ich vzájomné prepojenie, často označované ako „súpravy batérií“, ktoré sa používajú ako primárny zdroj elektrickej energie na pohon vozidiel z položiek 87.02, 87.03 a 87.04

CTH okrem nepôvodných aktívnych katódových materiálov

alebo

MaxNOM 40 % (EXW)

Batériové články, batériové moduly a ich časti a súčasti, určené na zapracovanie do elektrického akumulátora používaného ako primárny zdroj elektrickej energie na pohon vozidiel z položiek 87.02, 87.03 a 87.04

CTH okrem nepôvodných aktívnych katódových materiálov

alebo

MaxNOM 50 % (EXW)

87.02 – 87.04

 

vozidlá s vratným spaľovacím motorom a elektrickým motorom slúžiacimi ako motory na pohon, ktoré sú schopné napájania z externého zdroja elektrickej energie(ďalej len „hybrid“);

vozidlá s vratným spaľovacím piestovým motorom a elektrickým motorom slúžiacimi ako motory na pohon, ktoré sú schopné napájania z externého zdroja elektrickej energie(ďalej len „plug-in hybrid“);

vozidlá iba s elektrickým motorom slúžiacim na pohon

MaxNOM 55 % (EXW)

ODDIEL 3

Preskúmanie špecifických pravidiel pre výrobky pre položku 85.07

 

1.

Výbor pre obchodné partnerstvo najskôr štyri roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody, na základe žiadosti ktorejkoľvek zo zmluvných strán a s pomocou Osobitného výboru pre colnú spoluprácu a pravidlá pôvodu v oblasti obchodu, preskúma špecifické pravidlá pre výrobky pre položku 85,07 platné od 1. januára 2027, obsiahnuté v prílohe 3.
 

2.

Preskúmanie uvedené v bode 1 sa vykoná na základe dostupných trhových informácií v rámci zmluvných strán, ako napr. dostupnosť dostatočných a vhodných pôvodných materiálov, rovnováha medzi ponukou a dopytom a iné relevantné informácie.
 

3.

Na základe výsledkov prieskumu vykonaného podľa bodu 1 môže Rada pre partnerstvo prijať rozhodnutie o zmene špecifických pravidiel pre položku 85.07 platných od 1. januára 2027, obsiahnutých v prílohe 3.

PRÍLOHA 6

VYHLÁSENIE DODÁVATEĽA

1.   

Vyhlásenie dodávateľa má obsah uvedený v tejto prílohe.

2.   

Okrem prípadov v bode 3 dodávateľ každej zásielky výrobkov vyhotoví vyhlásenie dodávateľa prostredníctvom formulára poskytnutého v dodatku 6-A a pripojí ho k faktúre alebo akémukoľvek inému dokladu, ktorý opisuje dotknuté výrobky dostatočne podrobne nato, aby ich bolo možné identifikovať.

3.   

Ak dodávateľ pravidelne dodáva určitému zákazníkovi výrobky, v prípade ktorých sa očakáva, že výroba vykonávaná v zmluvnej strane bude pretrvávať určité obdobie, tento dodávateľ môže predložiť jediné vyhlásenie dodávateľa, ktoré sa vzťahuje aj na budúce zásielky týchto výrobkov (ďalej len „dlhodobé vyhlásenie dodávateľa“). Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa je obvykle platné maximálne dva roky od dátumu vyhotovenia vyhlásenia. Colné orgány zmluvnej strany, v ktorej sa vyhlásenie vyhotovilo, môžu stanoviť podmienky, pri ktorých je možné povoliť dlhšiu dobu platnosti. Dodávateľ vyhotoví dlhodobé vyhlásenie dodávateľa prostredníctvom formulára poskytnutého v dodatku 6-B a dotknuté výrobky opíše dostatočne podrobne tak, aby ich bolo možné identifikovať. Dodávateľ bezodkladne informuje zákazníka, ak dlhodobé vyhlásenie dodávateľa už nie je platné pre dodávané výrobky.

4.   

Dodávateľ, ktorý vyhotovuje vyhlásenie, musí byť kedykoľvek pripravený predložiť na žiadosť colného orgánu zmluvnej strany, v ktorej sa vyhlásenie vyhotovuje, všetky príslušné doklady preukazujúce správnosť informácií uvedených v tomto vyhlásení.

Dodatok 6-A

VYHLÁSENIE DODÁVATEĽA

Vyhlásenie dodávateľa, ktorého znenie je uvedené ďalej, musí byť vyhotovené v súlade s poznámkami pod čiarou. Poznámky pod čiarou však netreba znovu uvádzať.

VYHLÁSENIE DODÁVATEĽA

Ja, podpísaný dodávateľ výrobkov, na ktoré sa vzťahuje pripojený doklad, vyhlasujem, že:

1.

Nasledujúce materiály, ktoré nemajú pôvod v [uveďte názov príslušnej zmluvnej strany], boli použité v [uveďte názov príslušnej zmluvnej strany] na výrobu týchto výrobkov:

Opis dovážaných výrobkov (1)

Opis použitých nepôvodných materiálov

Položka HS použitých nepôvodných materiálov (2)

Hodnota použitých nepôvodných materiálov (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková hodnota

 

2.

Všetky iné materiály použité [uveďte názov príslušnej zmluvnej strany] na výrobu uvedených výrobkov majú pôvod v [uveďte názov príslušnej zmluvnej strany].

Zaväzujem sa, že poskytnem akékoľvek ďalšie požadované podporné doklady.

… (Miesto a dátum)

… (Meno a funkcia podpísaného, názov a adresa spoločnosti)

… (Podpis) (6)

Dodatok 6-B

DLHODOBÉ VYHLÁSENIE DODÁVATEĽA

Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa, ktorého znenie je uvedené ďalej, musí byť vyhotovené v súlade s poznámkami pod čiarou. Poznámky pod čiarou však netreba znovu uvádzať.

DLHODOBÉ VYHLÁSENIE DODÁVATEĽA

Ja, podpísaný dodávateľ výrobkov, na ktoré sa vzťahuje pripojený doklad a ktorý sa pravidelne dodáva do (4) …, vyhlasujem, že:

1.

Nasledujúce materiály, ktoré nemajú pôvod v [uveďte názov príslušnej zmluvnej strany], boli použité v [uveďte názov príslušnej zmluvnej strany] na výrobu týchto výrobkov:

Opis dovážaných výrobkov (1)

Opis použitých nepôvodných materiálov

Položka HS použitých nepôvodných materiálov (2)

Hodnota použitých nepôvodných materiálov (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková hodnota

 

2.

Všetky iné materiály použité [uveďte názov príslušnej zmluvnej strany] na výrobu uvedených výrobkov majú pôvod v [uveďte názov príslušnej zmluvnej strany].

Toto vyhlásenie je platné pre všetky následné zásielky týchto výrobkov odoslané

od … do … (5)

Zaväzujem sa, že poskytnem informácie … (4) okamžite po uplynutí platnosti tohto vyhlásenia.

… (Miesto a dátum)

(Meno a funkcia podpísaného, názov a adresa spoločnosti)

… (Podpis) (6)

Poznámky pod čiarou

(1)

Ak sa faktúra alebo iný doklad, ku ktorému je vyhlásenie pripojené, týkajú rôznych druhov výrobkov alebo výrobkov, v ktorých nie sú nepôvodné materiály použité v rovnakej miere, dodávateľ musí medzi nimi jasne rozlišovať.

(2)

Požadované informácie sa nemusia poskytnúť, pokiaľ to nie je potrebné.

Príklady:

V jednom z pravidiel pre odevy 62. kapitoly sa stanovuje „Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie“. Ak výrobca takýchto odevov v jednej zmluvnej strane použije tkaninu dovezenú z druhej zmluvnej strany získanú tkaním nepôvodnej priadze, stačí, aby dodávateľ z tejto druhej zmluvnej strany opísal vo svojom vyhlásení použitý nepôvodný materiál ako priadzu bez toho, aby bolo potrebné uviesť položku HS a hodnotu takejto priadze.

Výrobca drôtu zo železa položky HS 72,17, ktorý ho vyrobil z nepôvodných železných tyčí, by mal uviesť v druhom stĺpci „tyče zo železa“. Ak sa takýto drôt má použiť pri výrobe stroja, pre ktorý dané pravidlo obsahuje obmedzenie všetkých použitých nepôvodných materiálov na určitú percentuálnu hodnotu, je potrebné uviesť v treťom stĺpci hodnotu nepôvodných tyčí.

(3)

„Hodnota použitých nepôvodných materiálov“ je hodnota nepôvodných materiálov použitých pri výrobe výrobku, ktorá je jeho colnou hodnotou v čase dovozu vrátane nákladov na dopravu, prípadného poistenia, ako aj balenia a všetkých ostatných nákladov vynaložených pri preprave materiálu do prístavu dovozu v zmluvnej strane, v ktorej sa nachádza výrobca výrobku; ak hodnota nepôvodných materiálov nie je známa a nie je možné ju zistiť, použije sa prvá zistiteľná cena zaplatená za nepôvodné materiály v Únii alebo Spojenom kráľovstve.

(4)

Meno a adresa zákazníka

(5)

Vložte dátumy

(6)

Toto pole môže obsahovať elektronický podpis, naskenovaný obrázok alebo iné vizuálne zobrazenie vlastnoručného podpisu podpísanej osoby namiesto originálnych podpisov, ak je to vhodné.

PRÍLOHA 7

TEXT VYHLÁSENIA O PÔVODE

Potvrdenie o pôvode uvedené v článku 56 tejto dohody sa vyhotovuje podľa textu, ktorý sa uvádza ďalej, v jednom z uvedených jazykových znení a v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi vyvážajúcej zmluvnej strany. Ak je vyhlásenie o pôvode písané rukou, použije sa atramentové pero a píše sa paličkovým písmom. Potvrdenie o pôvode sa vypracuje v súlade s príslušnými poznámkami pod čiarou. Poznámky pod čiarou však nie je potrebné znovu uvádzať.

Bulharské znenie

Chorvátske znenie

České znenie

Dánske znenie

Holandské znenie

Anglické znenie

Estónske znenie

Fínske znenie

Francúzske znenie

Nemecké znenie

Grécke znenie

Maďarské znenie

Talianske znenie

Lotyšské znenie

Litovské znenie

Maltské znenie

Poľské znenie

Portugalské znenie

Rumunské znenie

Slovenské znenie

Slovinské znenie

Španielske znenie

Švédske znenie

(Obdobie: od… do … (1))

Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (referenčné číslo vývozcu ...(2)), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...(3).

(4)

(Miesto a dátum)

(Názov vývozcu)

(1)

Ak je vyhlásenie o pôvode vyplnené pre viacnásobné zásielky identických pôvodných výrobkov v zmysle článku 56 ods. 4 písm. b) tejto dohody, uveďte obdobie, na ktoré sa vyhlásenie o pôvode vzťahuje. Uvedené obdobie nesmie byť dlhšie ako 12 mesiacov. Každý dovoz výrobku sa musí uskutočniť v rámci uvedeného obdobia. Ak sa neuplatňuje žiadne obdobie, políčko sa môže ponechať prázdne.

(2)

Uveďte referenčné číslo, podľa ktorého sa vývozca identifikuje. V prípade vývozcu Únie bude týmto číslom číslo pridelené v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi Únie. V prípade vývozcu Spojeného kráľovstva bude týmto číslom číslo pridelené v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi platnými v rámci Spojeného kráľovstva. Ak vývozcovi nebolo pridelené číslo, toto políčko sa môže ponechať prázdne.

(3)

Uveďte pôvod výrobku: Spojené kráľovstvo alebo Únia.

(4)

Miesto a dátum sa môžu vynechať, ak tieto informácie obsahuje samotný doklad.

PRÍLOHA 8

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA ANDORRSKÉHO KNIEŽATSTVA

1.   

Výrobky s pôvodom v Andorrskom kniežatstve, ktoré patria do 25. až 97. kapitoly harmonizovaného systému, Spojené kráľovstvo akceptuje ako výrobky s pôvodom v Únii v zmysle tejto dohody.

2.   

Bod 1 sa uplatňuje len za predpokladu, že na základe colnej únie zriadenej rozhodnutím Rady 90/680/EHS z 26. novembra 1990 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom Andorrské kniežatstvo uplatňuje na výrobky s pôvodom v Spojenom kráľovstve rovnaké preferenčné sadzobné zaobchádzanie, aké uplatňuje Únia na takéto výrobky.

3.   

Druhá časť prvý okruh hlava I kapitola 2 tejto dohody sa uplatňuje mutatis mutandis na účely určenia statusu pôvodu výrobkov uvedených v bode 1 tohto spoločného vyhlásenia.


PRÍLOHA 9

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA SANMARÍNSKEJ REPUBLIKY

1.   

Výrobky s pôvodom v Sanmarínskej republike Spojené kráľovstvo akceptuje ako výrobky s pôvodom v Únii v zmysle tejto dohody.

2.   

Bod 1 sa uplatňuje len za predpokladu, že na základe Dohody o spolupráci a colnej únii medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou, podpísanej v Bruseli 16. decembra 1991, Sanmarínska republika uplatňuje na výrobky s pôvodom v Spojenom kráľovstve rovnaké preferenčné sadzobné zaobchádzanie, aké uplatňuje Únia na takéto výrobky.

3.   

Druhá časť prvý okruh hlava I kapitola 2 tejto dohody sa uplatňuje mutatis mutandis na účely určenia statusu pôvodu výrobkov uvedených v bode 1 tohto spoločného vyhlásenia.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy