Partnerskapsavtalet mellan EU och Mexiko

De bilaterala handelsförbindelserna mellan EU och Mexiko regleras av partnerskapsavtalet, som tillämpas provisoriskt sedan 2000.

Europeiska unionen och Mexiko förhandlar för närvarande om ett nytt associeringsavtal mellan EU och Mexiko som ska ersätta det nuvarande partnerskapsavtalet.

Läs mer

Ursprungsregler

I detta avsnitt presenteras de viktigaste ursprungsreglerna och ursprungsreglerna i handelsavtalet.

Ursprung är handelsvarors ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet hittar du en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

Din produkt måste uppfylla vissa regler som styrker dess ursprung för att komma i fråga för förmånstullen.

Var hittar jag ursprungsreglerna?

Ursprungsreglerna återfinns i bilaga III till beslut nr 2/2000 av Gemensamma rådet EG-Mexiko av den 23 mars 2000 om definition av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete (EGT L 245, 29.09.2000, s. 953).

Produktspecifika regler har anpassats till de ändringar i klassificeringen av varor som infördes genom Harmoniserade systemet 2002. Rådets gemensamma beslut nr 5/2002 (EUT L 44, 18.2.2003, s. 1) innehåller det ”nya” tillägg II (tillsammans med några andra bestämmelser) som har offentliggjorts på nytt i sin helhet.

Bilaga III har ändrats för att ta hänsyn till EU:s utvidgning 2004 genom gemensamma rådets beslut nr 3/2004 (EUT L 293, 16.9.2004, s. 15). Ändringar i samband med EU:s utvidgning 2007 infördes genom gemensamma rådets beslut nr 2/2008 (EUT L 198, 26.7.2008, s. 55).

Genombeslut nr 1/2007 av Gemensamma kommittén EU-Mexiko (EUT L 279, 23.10.2007, s. 15) infördes vissa ändringar av ursprungsreglerna i bilaga III.

 • förlängning av den tillfälliga tillämpningen av två produktspecifika regler som anges i tillägg II a och som avser vissa kemiska produkter, till och med den 30 juni 2009
 • förlängning av den tillfälliga tillämpningen av de produktspecifika regler som anges i tillägg II a och som avser läderprodukter, till dess att de pågående WTO-förhandlingarna slutförts
 • ändring av den förvaltningsmetod som används för att fördela de årliga kvoter som anges i tillägg II för textilier som exporteras från EU till Mexiko, från ett auktionssystem till principen ”först till kvarn”.
 • ändring av den förvaltningsmetod som används för att fördela de årliga kvoter som anges i tillägg II a för skodon som exporteras från EU till Mexiko, från ett auktionssystem till principen ”först till kvarn”.
 • ändring av ursprungsregeln i tillägg II för produkter som klassificeras enligt HS-nummer 1904
 • ändring av ursprungsregeln i tillägg II för produkter som klassificeras enligt HS-nummer 7601

Har min produkt sitt ursprung i EU eller Mexiko enligt det övergripande avtalet mellan EU och Mexiko?

För att din produkt ska omfattas av den lägre eller inga förmånstullen enligt det övergripande avtalet mellan EU och Mexiko måste den ha sitt ursprung i EU eller Mexiko.

En produkt har sitt ursprung i EU eller Mexiko, om den

 • helt framställda i EU eller Mexiko, eller
 • Som tillverkats i EU eller Mexiko med användning av icke-ursprungsmaterial, förutsatt att dessa material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling genom att uppfylla de produktspecifika reglerna i tillägg II
  Se även tillägg I ”Inledande anmärkningar” till produktspecifika ursprungsregler.
  För vissa produkter finns det några alternativa produktspecifika regler – se tillägg IIa.

 

Exempel på produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • mervärderegeln – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av produktens pris fritt fabrik
 • ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialet och slutprodukten – t.ex. papperstillverkning (Harmoniserade systemets kapitel 48) av massa utan ursprungsstatus (Harmoniserade systemets kapitel 47).
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, till exempel spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textil- och konfektionssektorn samt inom kemisektorn.

 

Du hittar de särskilda reglerna för din produkt i Min handelsassistent.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans

 • toleransregeln gör det möjligt för tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln upp till 10 % av produktens pris fritt fabrik
 • tolerans får inte användas för att överskrida ett tröskelvärde för högsta värde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.
 • Särskilda toleranser gäller textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i HS och som ingår i anmärkningarna 5–7 till tillägg I ”Inledande anmärkningar” till produktspecifika ursprungsregler.

Kumulering

 • Bilateral kumulation – material med ursprung i Mexiko kan anses ha ursprung i EU (och omvänt) när det används vid tillverkningen av en produkt

Övriga krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i protokollet, såsom otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport.

Transport genom ett tredjeland: regeln om direkttransport

Ursprungsprodukter ska transporteras från EU till Mexiko (och omvänt) utan ytterligare bearbetning i ett tredjeland.

Omlastning eller tillfällig lagring i ett tredjeland är tillåten om produkterna förblir under tullmyndigheternas övervakning och inte genomgår någon annan behandling än

 • lossning
 • omlastning
 • varje åtgärd som syftar till att bevara dem i gott skick.

Du måste styrka den direkta transporten till tullmyndigheterna i importlandet.

Tullrestitution

Enligt det övergripande avtalet mellan EU och Mexiko är det inte möjligt att få återbetalning av tullar som tidigare betalats för icke-ursprungsmaterial som används för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull.

Ursprungsförfaranden

Om du vill ansöka om förmånstull måste du följa ursprungsreglerna och få din ansökan kontrollerad av tullmyndigheterna i det land där du importerar dina varor. Förfarandena fastställs i avdelning V om ursprungsintyg och i avdelning IV om arrangemang för administrativt samarbete.

Hur man ansöker om en förmånstariff

För att omfattas av en förmånstull måste importörerna tillhandahålla ursprungsintyg.

Ursprungsintyget kan vara antingen

 • ett varucertifikat EUR.1, eller
 • en ursprungsdeklaration

Ursprungsintyget är giltigt i 10 månader från och med utfärdandedagen.

Inget ursprungsintyg krävs om försändelsens totala värde inte överstiger

 • 500EUR för småförpackningar, eller
 • 1,200EUR för personligt bagage,

Se de förklarande anmärkningarna till bilaga III (inklusive den reviderade förklarande anmärkningen tillartikel 17) för närmare upplysningar om ifyllande eller upprättande av ursprungsintyg.

Varucertifikat EUR.1

Varucertifikat EUR.1 utfärdas i Mexiko av Secretaría de Economía (ekonomiministeriet). Ekonomiministeriet ansvarar också för

 • beviljande, övervakning och återkallande av tillstånd för godkända exportörer
 • efterkontroll på begäran av en tullmyndighet i en EU-medlemsstat

Tullmyndigheterna i Mexiko kan begära att tullmyndigheterna i EU:s medlemsstater kontrollerar varornas ursprungsstatus eller ursprungsintygets äkthet. Den exportör som ansöker om ett certifikat bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus. För Mexiko ska den 4-siffriga tullklassificeringen av de exporterade varorna anges i fält 8 på varucertifikatet EUR. 1

Tillägg III innehåller en förlaga till ett varucertifikat EUR.1 och anger hur det ska fyllas i.

Ursprungsdeklaration

Exportörer kan själva deklarera att deras produkter har sitt ursprung i EU eller Mexiko genom att tillhandahålla en ursprungsdeklaration. Det kan göras av

 • en godkänd exportör, eller
 • av vilken exportör som helst, under förutsättning att produkternas totala värde inte överstiger 6,000 EUR

För att bli godkänd exportör måste du kunna visa de behöriga tullmyndigheterna (Secretaria Economia vid ekonomiministeriet på den mexikanska sidan) att era produkter har ursprungsstatus, liksom eventuella andra krav som de ställer. De behöriga myndigheterna kan återkalla din status om du missbrukar den. För att få veta mer om förfarandena, kontakta de behöriga tullmyndigheterna (Secretaria Economia vid ekonomiministeriet på den mexikanska sidan).

Hur gör man en ursprungsdeklaration?

 • exportören bör skriva in, stämpla eller skriva ut följande deklaration (på lämpligt språk) på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling där de berörda produkterna beskrivs tillräckligt noggrant för att kunna identifieras.

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr....) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande... ursprung.

Fakturadeklarationen kan avfattas på vilket som helst av EU:s officiella språk och återfinns i tillägg IV. Hör med era tullmyndigheter om eventuella ytterligare krav.

Du måste underteckna fakturadeklarationen för hand. Om du är en godkänd exportör är du undantagen från detta krav förutsatt att du lämnar ett skriftligt åtagande till Era tullmyndigheter att du tar fullt ansvar för alla deklarationer som identifierar dig. När du fyller i en fakturadeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker era produkters ursprungsstatus.

En fakturadeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller efter export, på villkor att den inte uppvisas för tullmyndigheten i importlandet längre än den period som fastställs i respektive parts nationella lagstiftning två år i EU och ett år i Mexiko

Ursprungskontroll

Tullmyndigheterna får kontrollera om en importerad produkt verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra ursprungskrav. Verifieringen baseras på

 • administrativt samarbete mellan import- och exportparternas tullmyndigheter
 • kontroll utförd av lokala tullmyndigheter. Den importerande partens besök hos exportören är inte tillåtna.

Den exporterande partens myndigheter gör det slutgiltiga fastställandet av ursprung och underrättar myndigheterna i den importerande parten om resultaten.

Dela sidan:

Genvägar