Kaip skaityti prekybos susitarimą

Jei norite eksportuoti savo produktą ar paslaugą, jums gali būti sudarytos palankesnės sąlygos dėl prekybos susitarimo. Dėl prekybos susitarimų eksportuoti lengviau ir pigiau, todėl jūsų produktas įgyja konkurencinį pranašumą paskirties rinkoje. Šiame skyriuje galite suprasti, kaip veikia ES prekybos susitarimai, ir sužinoti, kaip rasti reikiamą informaciją.

ES prekybos susitarimai gali atrodyti sudėtingi, tačiau jie grindžiami paprasta logiška struktūra. Toliau pateikiama standartinė pagrindinė prekybos susitarimo struktūra, kuri padės jums rasti informacijos, kurios jums reikia vykdant konkrečią prekybos veiklą. Tai yra bendra gairė. Kiekvienas susitarimas yra skirtingas, atsižvelgiant į susitarimą pasirašiusių šalių padėtį ir jų užmojus liberalizuoti prekybą.

1 Preambulė

Preambulėje minimos Šalys, patvirtinami jų bendri tikslai, susiję su jų ekonominių santykių plėtojimu, ir pripažįstamas šių santykių pagrindas.

2 Sąvokų apibrėžimai, tikslai ir pradinės nuostatos

Šiame skyriuje paaiškinami susitarime vartojami terminai, kad būtų užtikrintas bendras kalbos supratimas.

3 Nacionalinis režimas ir patekimas į prekių rinką

Skyriuje ir jo prieduose paprastai aprašoma, kokiu mastu ir kaip greitai susitarimu bus sumažinti arba panaikinti muitai, mokesčiai ar kitos importo rinkliavos prekėms, kuriomis šalys prekiauja tarpusavyje. Čia rasite konkrečius muitus ir tarifus, taikomus visoms prekėms, kurioms taikomas prekybos susitarimas. Paprastai yra atskiras priedas, kuriame pateikiami konkretūs įsipareigojimai, kuriuos kiekviena šalis prisiėmė dėl kiekvienos prekių kategorijos.

4 Prekybos teisių gynimo priemonės

Šiame skyriuje kalbama apie atsakomąsias priemones, kurių viena šalis gali imtis reaguodama į neigiamą nesąžiningos prekybos praktikos poveikį, pavyzdžiui, dempingą ir neteisėtas subsidijas.

5 Techninės prekybos kliūtys

Šiame skyriuje numatomas tam tikrų reglamentų suderinimas ir pripažįstama, kad kai kurios kokybės sertifikavimo procedūros tam tikruose sektoriuose yra lygiavertės.Jame gali būti numatytas abipusis atitikties vertinimo procedūrų pripažinimas, o tai reiškia, kad produktai gali būti priimti importuoti į paskirties šalį remiantis eksportuojančioje šalyje išduotais atitikties vertinimo dokumentais.

6 Sanitarijos ir fitosanitarijos priemonės

Šiame skyriuje nustatomos maisto saugos ir gyvūnų bei augalų sveikatos taisyklės. Paprastai ja siekiama supaprastinti ir suderinti atitikties procedūras, užtikrinant, kad teisėtos maisto saugos ir gyvūnų bei augalų sveikatos priemonės nesudarytų nepagrįstų kliūčių prekybai. Čia rasite kiekvienos šalies kompetentingas institucijas ir patvirtinimo mechanizmus, kuriuos turite taikyti, kad galėtumėte eksportuoti.  

7 Muitinė ir prekybos lengvinimas

Šiuo skyriumi siekiama supaprastinti muitinės procedūras ir padaryti jas veiksmingesnes. Čia galite rasti kitur nepaminėtas muitinės procedūras, reikalavimus dokumentams ir kilmės taisyklių laikymosi nustatymo metodams, kitą informaciją, susijusią su muitiniu vertinimu, mokesčiais ir rinkliavomis, ir teisę apskųsti muitinės sprendimus.

8 Investicijos

Šiame skyriuje nustatomos priemonės, kuriomis siekiama atverti galimybes investicijoms ir apsaugoti investuotojus, užtikrinant jiems vienodas sąlygas. Taip būtų galima panaikinti užsienio kapitalo viršutines ribas arba veiklos rezultatų reikalavimus, palengvinti pelno pervedimą ir nustatyti stabilias ir nuspėjamas taisykles, reglamentuojančias investicijų garantijas. Ji taip pat galėtų sukurti investicinių teismų sistemas, kurios sudarytų sąlygas investuotojams greitai ir sąžiningai spręsti investicinius ginčus su vyriausybėmis.

9 Prekyba paslaugomis

Šiame skyriuje kalbama apie tarpvalstybinę prekybą paslaugomis. Jis iš dalies atitinka Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis, kuriuo nustatomos prekybos paslaugomis tarp kiekvienos šalies, kuri yra PPO narė, taisyklės, struktūrą. Tačiau prekybos susitarimuose dažnai nustatomi papildomi įsipareigojimai tokiuose sektoriuose kaip finansinės paslaugos, telekomunikacijos, e. prekyba ir laikinas fizinių asmenų judėjimas. Konkretūs kiekvienos šalies įsipareigojimai gali būti pateikti prieduose ir atskirame tvarkaraštyje.

10 Viešieji pirkimai

Šiame skyriuje nurodomos sritys, kuriose abiejų šalių įmonės gali tiekti prekes ir teikti paslaugas viena kitos vyriausybėms, įskaitant centrines, regionines, provincijų ir vietos valdžios institucijas. Jei šalys jau yra PPO sutarties dėl viešųjų pirkimų (SVP) narės, prekybos susitarimu gali būti padidinti įsipareigojimai, susiję su perkančiųjų subjektų, kuriems taikoma sutartis, skaičiumi, prekių ir paslaugų, kurioms taikoma sutartis, skaičiumi ir konkurso tinkamumo vertės ribomis.

11 Intelektinės nuosavybės

Paprastai remiantis esamomis tarptautinėmis intelektinės nuosavybės konvencijomis, šiame skyriuje apibrėžiamos procedūros ir taisyklės, susijusios su autorių teisėmis, prekių ženklais, dizainu, patentais, duomenų apsauga ir t. t. Jame taip pat galėtų būti apibrėžtos naujos bendradarbiavimo sritys, pavyzdžiui, geografinių nuorodų apsauga.

12 Konkurencija ir susiję klausimai

Šiame skirsnyje paprastai nurodoma konkurencijos teisė, tyrimai ir sankcijos, susiję su prekybos karteliais, dominuojančią padėtį rinkoje užimančių įmonių piktnaudžiavimu ir antikonkurenciniais susijungimais. Jame taip pat gali būti nustatytos taisyklės dėl subsidijų, valstybės valdomų įmonių ir įmonių, kurioms suteiktos specialios privilegijos, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas privačioms įmonėms.

13 Ginčų sprendimas ir tarpininkavimas

Šiame skyriuje nustatoma ginčų dėl to, kaip šalys taiko arba aiškina susitarimą, sprendimo sistema ir nurodomos oficialios procedūros, kurių turi laikytis abi šalys, jei jos negali pasiekti susitarimo tarpininkaujant.

14 Baigiamosios nuostatos

Šiame skyriuje paprastai nustatoma, kaip susitarimas įsigalioja, suteikiama galimybė naujoms šalims prisijungti po jo pasirašymo ir nustatomos susitarimo keitimo ateityje procedūros.

15 Kiti protokolai

Į ją gali būti įtraukta kitur nenurodyta atitinkama informacija, pavyzdžiui, konkrečios kiekvienos kategorijos produktų kilmės taisyklės.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos