Kilmės taisyklės

ES su šalimis partnerėmis yra sudariusi specialius susitarimus ar susitarimus dėl lengvatinių muitų tarifų, į kuriuos taip pat įtrauktos konkrečios kilmės taisyklės, pagal kurias nustatoma,kada produktas laikomas kilusiu iš šalies partnerės. Tokiomis aplinkybėmis produktui taikomas lengvatinis muitų tarifų režimas.

Kilmės taisyklės, taikomos kiekvienai šaliai partnerei pagal skirtingus susitarimus, nėra identiškos, nors visos jos grindžiamos tomis pačiomis sąvokomis. Taigi, prie kiekvieno lengvatinio režimo pridedamas specialus kilmės taisyklių rinkinys, su kuriuo turite susipažinti, kaip nurodyta toliau.

  • Mano prekybos asistentas išvardija pasirinktos rinkos konkretiems produktams taikomas taisykles
  • bendrųjų principų, nuostatų ir taikytinų procedūrų ypatumų apžvalga plačiau pateikiama skirsnyje „Ne ES rinkos“.

Daugiau informacijos apie pagrindinius principus rasite.

Kilmės procedūros

Kilmės įrodymas

Kilmės įrodymas yra tarptautinės prekybos dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad siuntoje esančios prekės yra kilusios iš konkrečios šalies ar teritorijos. Kilmės sertifikatai pateikiami kartu su muitinės importo deklaracija (arba bendruoju administraciniu dokumentu, BAD), kai jie pateikiami ES muitinei.

Prekių kilmės statusas gali būti įrodytas:

  • nelengvatinės kilmės sertifikatas. Juo patvirtinama, kad prekių kilmės šaliai negali būti taikomas lengvatinis režimas – šiuos sertifikatus paprastai išduoda prekybos rūmai.
  • lengvatinės kilmės sertifikatas. Jis suteikia galimybę prekėms taikyti sumažintus arba nulinius muitus, kai jos importuojamos iš ES nepriklausančios šalies, su kuria ES yra sudariusi preferencinį susitarimą

Šiuos sertifikatus turi išduoti eksportuojančios šalies muitinė ir jie pateikiami atliekant muitinį įforminimą.

Kokia sertifikato rūšis nustatoma kiekviename lengvatiniame susitarime: A forma (BLS režimo atveju), EUR MED (kai kuriais konkrečiais atvejais PEM sistemoje) arba 1 EUR (visi kiti atvejai).

Arba siuntoms, kurių vertė neviršija 6 000 EUR, eksportuotojai gali išduoti sąskaitos faktūros deklaraciją, neatsižvelgiant į prekybos šalį partnerę. Dėl siuntų, kurių vertė viršija 6 000 EUR, sąskaitos faktūros deklaracijos priimamos tik tada, kai jas išduoda vadinamasis patvirtintas eksportuotojas.  

Konkretus sąskaitų faktūrų deklaracijų atvejis yra REX sistema:

REX sistema grindžiama ekonominės veiklos vykdytojų, kurie patys išduoda vadinamuosius kilmės pareiškimus, savarankiško sertifikavimo principu.

Pareiškimas apie prekių kilmę – tai kilmės deklaracija, kurią registruotasis eksportuotojas prideda sąskaitoje faktūroje arba bet kuriame kitame komerciniame dokumente. Pareiškimo apie prekių kilmę tekstas pateiktas SMK ĮA (Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447 (OL L-343, 2015 12 29) ( CELEX 32015R2447) 22–07 priede.

Kad galėtų surašyti pareiškimą apie prekių kilmę, ekonominės veiklos vykdytojai turi būti įregistruoti jų kilmės šalies kompetentingų institucijų duomenų bazėje. Po šios registracijos ekonominės veiklos vykdytojas taps „registruotuoju eksportuotoju“.

Informacija apie registruotojo eksportuotojo duomenis skelbiama specialiuose ES puslapiuose apie REX. Šiame puslapyje bendrovės gali patikrinti pareiškimus apie prekių kilmę teikiančių registruotųjų eksportuotojų registracijos galiojimą.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad siuntų, kurių vertė mažesnė kaip 6 000 EUR, atveju pareiškimas apie prekių kilmę gali būti surašytas nereikalaujant registracijos.

Laipsniškas REX sistemos įgyvendinimas

REX sistema palaipsniui pakeičia dabartinę sistemą, grindžiamą vyriausybinių institucijų išduotais kilmės sertifikatais ir ekonominės veiklos vykdytojų pateiktomis sąskaitų faktūrų deklaracijomis.

Jis pirmą kartą ir palaipsniui taikomas bendrajai lengvatinių muitų tarifų sistemai (BLS). Žr. dabartinę jos įgyvendinimo padėtį ir ją taikančių šalių sąrašą.

Privalomoji kilmės informacija (PKI)

Jei nesate tikri dėl savo prekių kilmės arba tiesiog norite teisinio tikrumo, galite prašyti priimti sprendimą dėl privalomos kilmės informacijos.

PKI sprendimai adresatui ir ES muitinei yra privalomi. Jos galioja ir yra privalomos po jų išdavimo, jeigu prekės ir aplinkybės, aprašytos teikiant prašymą dėl PKI sprendimo, visais aspektais yra identiškos.  Sprendimai paprastai galioja trejus metus nuo išdavimo dienos.

Čia pateikiamas kiekvienos iš 27 ES šalių institucijų, atsakingų už PKI išdavimą, sąrašas (žr. OL C 29, 2017 1 28, p. 19). Daugiau gairių dėl privalomos kilmės informacijos taip pat galite rasti čia.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos