Prekės, pagamintos laikantis išsaugojimo taisyklių

Šis puslapis yra informacinis dokumentas, skirtas tik ES masto gaminiams taikomiems reikalavimams. Atsižvelgiant į paskirties ES šalį, gali būti taikomi papildomi reikalavimai. Daugiau informacijos rasite mano prekybos asistente.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad šiame puslapyje bendras kiekvienos antraštinės dalies aprašymas pateikiamas visomis ES kalbomis. Tačiau išsami informacija pateikiama tik anglų kalba.

Ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OAM) ir fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų importo apribojimai

Ozono sluoksnį ardantys produktai

Siekiant apsaugoti aplinką, draudžiama į Europos Sąjungą importuoti produktus ir įrangą, kuriuose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OAM). Šis draudimas taikomas importui iš bet kurios šalies, neatsižvelgiant į tai, ar ji yra 1987 m. Monrealio protokolo dėl OAM šalis, ar ne.

Ozono sluoksnį ardančios medžiagos

Siekiant apsaugoti aplinką, į Europos Sąjungą (ES) leidžiama įvežti ozono sluoksnį ardančias medžiagas (OAM) tik jei jos atitinka tam tikras sąlygas.

Produktų, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, draudimas

Siekiant sumažinti į Kioto protokolą įtrauktų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, draudžiama pateikti į rinką tam tikrus produktus ir įrangą, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Dažų ir lakų prekybos reikalavimai

Dažai ir lakai turi atitikti prekybos reikalavimus, kad būtų išvengta išmetamų lakiųjų organinių junginių (LOJ) neigiamo poveikio aplinkai.

Prekyba produktais, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų

Produktams ir įrangai, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, taikomos nuostatos dėl, be kita ko, rinkos draudimų, ženklinimo reikalavimų, informacijos teikimo ir registravimo prievolių.

 

Nykstančių rūšių apsauga (Fauna ir Flora)

Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija (CITES). nykstančių rūšių apsauga

Rūšių, kurioms taikoma Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija (CITES), importui taikoma dvigubos kontrolės sistema, įskaitant eksporto ir importo kontrolę tiek kilmės šalyje, tiek ES nustatytuose įvežimo punktuose.

Prekybos didžiaakiais tunais ir durklažuvėmis statistinė stebėsena

Importuoti tunus ir durklažuves leidžiama tik tuo atveju, jei prie atitinkamo krovinio pridedamas statistinis importo dokumentas. Priemonės tikslas – išsaugoti paveiktas rūšis.

Sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentavimo sistema

Paprastųjų tunų importui taikoma sugautų žuvų kiekio dokumentavimo sistema, skirta visų paprastųjų tunų kilmei nustatyti, siekiant reguliuoti šios rūšies žuvų išteklius, pagerinti statistinių duomenų kokybę ir patikimumą ir užkirsti kelią neteisėtai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti.

Dissostichus spp. sugavimo dokumentavimo sistema

Siekiant įgyvendinti CCAMLR (Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos konvencijos) stebėsenos priemones, prie Dissostichus spp. (paprastai vadinamų nototeniniais dančius) importo turi būti pridedamas sugavimo dokumentas.

Produktų iš ruonių importo reikalavimai

Draudžiama komerciniais tikslais importuoti grenlandinių ruonių jauniklių baltųjų kotų kailius ir kanopinių ruonių jauniklius bei iš jų pagamintus dirbinius. Kai kuriuos konkrečius šios rūšies produktus gali būti leidžiama importuoti, jei jie atitinka tam tikrus reikalavimus.

Neteisėtos žvejybos kontrolė

Tam tikrų žuvininkystės produktų importas kontroliuojamas siekiant užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti.

Neteisėtos medienos ir medienos produktų kontrolė

Draudžiama importuoti neteisėtai paruoštą medieną ir jos gaminius.

FLEGT licencijavimo schema medienos importui

Medienos produktų, eksportuojamų iš šią savanorišką schemą įgyvendinančių šalių, importas draudžiamas, išskyrus atvejus, kai siuntai išduota FLEGT licencija.

 

Gamybos ir pogamybinių procesų, kuriuose naudojamos pavojingos medžiagos, kontrolė

Baterijų ir akumuliatorių pardavimo reikalavimai

Atsižvelgiant į jose esančių pavojingų medžiagų kiekį ir siekiant apsaugoti aplinką, draudžiama pateikti į rinką tam tikras baterijas ir akumuliatorius.

Elektros ir elektroninės įrangos prekybos reikalavimai

ES rinkai pateikiamoje elektros ir elektroninėje įrangoje (EEĮ) ribojamas tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimas. Šių produktų gamintojai ir importuotojai yra atsakingi už atliekų tvarkymą, ypač už tokių atliekų pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir kitokio naudojimo skatinimą.

Radioaktyvieji produktai

Radioaktyviųjų produktų importas griežtai ribojamas siekiant apsaugoti aplinką ir visuomenės sveikatą nuo radioaktyviosios rizikos.

 
Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos