EPS – Rytų Afrikos bendrija

ES ir RAB EPS padės abiejų regionų gyventojams ir įmonėms lengviau investuoti, tarpusavyje prekiauti ir skatinti vystymąsi Rytų Afrikoje. Sužinokite, kaip ES ekonominės partnerystės susitarimai (EPS) su 6 Afrikos valstybėmis gali būti naudingi jūsų prekybai.

Glaustai

RAB yra viena iš labiausiai integruotų Afrikos Sąjungos regioninių ekonominių bendruomenių. Tai muitų sąjunga, kurioje dauguma prekių ir paslaugų parduodamos be muito tarp valstybių narių ir kuriai taikomas bendras išorės tarifas su trečiosiomis šalimis. Kaip bendroji rinka, asmenys, prekės, paslaugos ir kapitalas gali laisvai judėti. Be to, RAB planuoja 2023 m. sukurti pinigų sąjungą ir siekti glaudesnės politinės integracijos.

Derybos dėl ES ir RAB EPS sėkmingai baigtos 2014 m. spalio mėn. Susitarimą jau pasirašė Kenija, Ruanda ir visos ES valstybės narės. Dar laukiama, kol jį pasirašys kitos RAB valstybės narės (Tanzanija, Uganda, Burundis, taip pat Pietų Sudanas), o visos šalys jį ratifikuos.

Įsigaliojęs ES ir RAB EPS suteiks galimybę iš karto be muitų ir kvotų patekti į ES rinką visam RAB eksportui, taip pat iš dalies ir laipsniškai atverti RAB rinką importui iš ES.

Į susitarimą taip pat įtrauktos išsamios nuostatos dėl kilmės taisyklių ir sanitarinių bei fitosanitarinių priemonių. Juo uždraudžiami nepagrįsti arba diskriminaciniai importo ir eksporto apribojimai, taip prisidedant prie RAB pastangų panaikinti netarifines kliūtis RAB vidaus prekybai.

Be to, žemės ūkiui ir žuvininkystei skirtais skyriais siekiama stiprinti bendradarbiavimą tausaus išteklių naudojimo srityje. Šalys taip pat įsipareigoja tęsti derybas dėl prekybos paslaugomis ir su prekyba susijusių taisyklių, kuriomis sprendžiami darnaus vystymosi, konkurencijos politikos, investicijų ir privačiojo sektoriaus vystymosi, intelektinės nuosavybės teisių ir viešųjų pirkimų skaidrumo klausimai.

Lengvatomis besinaudojančios šalys

 • Burundis – laukiama pasirašymo. Taikoma programa „Viskas, išskyrus ginklus“ (EBI).
 • Kenija – pasirašė ir ratifikavo EPS. EBI neapima. Į ES rinką galima patekti netaikant muitų ir kvotų.
 • Ruanda – pasirašė EPS. Apima EBI.
 • Tanzanija – laukiama pasirašymo. Apima EBI.
 • Uganda – laukiama parašo. Apima EBI.
 • Pietų Soudanas – Did nedalyvavo derybose, nes 2016 m. įstojo į RAB. Gali prisijungti prie susitarimo jam įsigaliojus. Nėra PPO narys. Apima EBI.

RAB šalims taikomos asimetrinės nuostatos

ES ir RAB EPS numatytos nuostatos dėl asimetrijos RAB šalims, pavyzdžiui, dėl neliberalizavimo taikymo jautriems produktams, ilgų liberalizavimo laikotarpių, lanksčių kilmės taisyklių ir specialių žemės ūkio, aprūpinimo maistu ir naujos pramonės apsaugos priemonių bei priemonių.

 • Nors ES rinkos yra nedelsiant ir visiškai atvertos, RAB rinka iš dalies ir palaipsniui atveriama importui iš ES, visapusiškai atsižvelgiant į išsivystymo lygio skirtumus.

Tarifai

 • ES suteiks 100 % galimybę be muitų ir kvotų importuoti visą importą iš RAB šalių. Galimybė patekti į ES rinką yra nuolatinė, visapusiška ir nemokama visiems
 • RAB šalys palaipsniui, per 15–25 metus, naikina 82,6 % muitų. Jautriems produktams visiškai netaikomas liberalizavimas, įskaitant įvairius žemės ūkio produktus, vynus ir spiritinius gėrimus, chemines medžiagas, plastikus, medienos pagrindo popierių, tekstilę ir drabužius, avalynę, keramikos produktus, stiklo dirbinius, netauriųjų metalų gaminius ir transporto priemones:
 • Jei staiga išauga kai kurių ES prekių importas į RP šalis, RAB šalys gali taikyti tokias apsaugos priemones kaip importo kvotos ir pakartotinis muitų įvedimas.
 • Ribojami galimi papildomi eksporto mokesčiai žaliavoms ir neperdirbtiems maisto produktams. Todėl RAB narės galės taikyti naujus eksporto mokesčius tik pranešusios apie tai ES ir tik ribotą laikotarpį.
 • Norėdami rasti tikslią informaciją apie konkretaus jūsų produkto muitus ir tarifus, atsižvelgdami į jo kilmės ir paskirties šalį, naudokitės mano prekybos asistento paieškos funkcija. Jei kyla abejonių, kreipkitės į savo muitinę.

Kilmės taisyklės

Lanksčios kilmės taisyklės RAB šalims suteikia galimybę eksportuoti produktus su žaliavomis iš kitų šalių, ypač pagrindiniuose sektoriuose – žemės ūkio, žuvininkystės, tekstilės ir aprangos. Pavyzdžiui, tekstilės gaminys gali būti įvežamas į ES be muito, jei bent vienas jo gamybos etapas, pavyzdžiui, audimas ar mezgimas, vyko EPS šalyje.

Prieš eksportuodami ir (arba) importuodami įsitikinkite, kad:

Nuokrypis

Į AAA įtraukti nuokrypiai yra švelnesni nei įprasti nuokrypiai. Jie sudaro 15 % galutinio produkto ex-works kainos, o ne 10 %, kaip numatyta daugumoje ES susitarimų. Tekstilės gaminiams ir drabužiams taikomos specialios leidžiamosios nuokrypos.

Kumuliacija

EPS apima šias kumuliacijos rūšis:

 • Dvišalė kumuliacija su ES
 • Įstrižinė ir visapusiška kumuliacija su UŠT ir AKR šalimis tam tikromis sąlygomis.
 • Kumuliacija su kaimyninėmis besivystančiomis šalimis tam tikromis sąlygomis.

Tiesioginis transportas

Tiesioginio vežimo įrodymas turi būti pateiktas importuojančios šalies muitinei.

Muito grąžinimas

Grąžinamosios išmokos gali būti prašoma už medžiagas, kurios anksčiau buvo importuotos tolesniam perdirbimui ir po to eksportuotos į šalį, pasirašiusią EPS su ES.

Laivų sąlygos

Atviroje jūroje ir RAB šalių išskirtinėse ekonominėse zonose sužvejotos žuvys gali būti laikomos RAB šalies kilmės tik tuo atveju, jei jas sužvejoja tam tikrus kriterijus atitinkantys laivai. Šie kriterijai susiję su laivo registracijos vieta, vėliava, su kuria jis plaukioja, ir laivo nuosavybe.

Konkretus reikalavimas dėl įgulos narių, kapitonų ar vadovaujančių specialistų pilietybės netaikomas. Šie reikalavimai, kurie buvo nustatyti pradiniame Kotonu susitarime, dabar buvo panaikinti, kad EPS šalių sugautoms žuvims būtų lengviau suteikti kilmės statusą.

Konkretiems produktams taikomos kilmės taisyklės

Gaminiams taikomi reikalavimai

Techninės taisyklės ir reikalavimai

 • Sužinokite apie techninius reikalavimus, taisykles ir procedūras [link], kuriuos turi atitikti į Europos Sąjungą importuojamos prekės.
 • Konkrečių taisyklių ir reglamentų, taikomų jūsų produktui ir jo kilmės šaliai, paieška My Trade Assistant duomenų bazėje.

Sveikatos ir saugos reikalavimai SFS

Muitinio įforminimo dokumentai ir procedūros

Prekių kilmės įrodymai

 • Kad taptumėte patvirtintu eksportuotoju, turite galėti savo muitinei įrodyti savo produktų kilmės statusą ir visus kitus reikalavimus, kuriuos jos gali nustatyti.

Netinkamo naudojimo atveju muitinė gali panaikinti jūsų patvirtinto eksportuotojo statusą. Jei norite daugiau sužinoti apie procedūras, kreipkitės į savo muitinę.

 • Kad būtų galima taikyti lengvatinius muitų tarifus, RAB šalių kilmės produktams turi būti pateiktas kilmės įrodymas. Kilmės įrodymas galioja 10 mėnesius. Tai gali būti:
  • A EUR.1 judėjimo sertifikatas, išduotas eksportuojančios šalies muitinės. Sertifikato prašantis eksportuotojas (arba įgaliotasis atstovas) turi būti pasirengęs paprašius pateikti dokumentus, įrodančius atitinkamų produktų kilmę, ir atitikti kitus Protokolo dėl kilmės taisyklių reikalavimus.
  • Sąskaitos faktūros deklaracija, išduota bet kurio eksportuotojo siuntoms, kurių vertė ne didesnė kaip 6,000 EUR, arba patvirtintų eksportuotojų bet kokios vertės siuntoms. Pildydami sąskaitos faktūros deklaraciją turėtumėte būti pasirengę pateikti dokumentus, įrodančius jūsų produktų kilmę.

Kiti dokumentai

 • Sužinokite apie kitus muitinio įforminimo dokumentus ir procedūras, kurių reikia importuojant į Europos Sąjungą.

Intelektinė nuosavybė ir geografinės nuorodos

Prekyba paslaugomis

 • Konkreti informacija apie ES paslaugų rinką
 • Bendro pobūdžio informacija apie prekybą paslaugomis reglamentuojančias taisykles, reglamentus ir priemones

Viešieji pirkimai

Investicijos

Kita (konkurencija, ŽSD)

Konkurencija

 • Nuo 2014 m. ES nebeteikia eksporto subsidijų visiems į visas EPS šalis eksportuojamiems produktams.
 • ES iki minimumo sumažino priemones, kuriomis iškraipoma gamyba ir prekyba
 • Žemės ūkiui skirtu skyriumi užtikrinama, kad ES netaikys eksporto subsidijų net ir rinkos krizės metu.
 • Jei vietos pramonei kyla grėsmė dėl importo iš Europos padidėjimo, EPS leidžiama imtis pramonės sektorių ir RAB besivystančios pramonės apsaugos priemonių.

Tvarus vystymasis

 • Žemės ūkiui skirtame skyriuje RAB siekiama tvaraus žemės ūkio vystymosi, įskaitant apsirūpinimo maistu saugumą, kaimo plėtrą ir skurdo mažinimą. Juo Šalys įpareigojamos palaikyti gilesnį politinį dialogą žemės ūkio ir aprūpinimo maistu klausimais, įskaitant jų atitinkamos vidaus politikos skaidrumą.
 • Žuvininkystės skyriuje stiprinamas bendradarbiavimas tausaus išteklių naudojimo žuvininkystės srityje, pavyzdžiui, išteklių vertinimas ir valdymas; stebėti poveikį aplinkai, ekonominį ir socialinį poveikį; atitiktį galiojantiems nacionaliniams teisės aktams ir atitinkamiems tarptautiniams dokumentams; veiksminga kontrolė ir priežiūra kovojant su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba;
 • Ekonominio ir vystomojo bendradarbiavimo skyriaus tikslas – didinti RAB šalių ekonomikos konkurencingumą, didinti tiekimo pajėgumus ir padėti RAB narėms sklandžiai įgyvendinti EPS;
 • EPS yra glaudžiai susijęs su Kotonu susitarimu ir jo esminiais elementais, pavyzdžiui, žmogaus teisėmis, demokratija ir teisine valstybe;

Regioninė integracija

EPS yra susijęs ne tik su prekyba tarp RAB šalių, bet ir su prekyba su ES.

 • EPS draudžiami nepagrįsti arba diskriminaciniai importo ir eksporto apribojimai, o tai prisideda prie RAB pastangų panaikinti netarifines kliūtis RAB vidaus prekybai.

Gebėjimų stiprinimas ir techninė pagalba

ES teikia paramą, kuri bus finansuojama pagal esamas priemones, daugiausia iš ES vystymosi biudžeto ir Europos plėtros fondo (EPF), teikiant pagalbą prekybai.

Naudingos nuorodos ir dokumentai

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos