Zdravje in varstvo potrošnikov za živalske in rastlinske proizvode

Ta stran je referenčni dokument samo za zahteve za izdelke na ravni EU. Glede na namembno državo EU lahko veljajo dodatne zahteve. Za vse podrobnosti glej mojo strokovno-tehnično pomočnico za trgovino.

Opozarjamo vas, da je na tej strani splošen opis vsake rubrike v vseh jezikih EU. Vendar so podrobnosti na voljo samo v angleščini.

Zdravje živali

Obvezni pogoji za uvoz živali in proizvodov živalskega izvora v EU (zdravstvena odobritev države, odobreni obrat, zdravstvena spričevala, zdravstveni nadzor, skupni veterinarski vstopni dokument (SVVD))

 

Zdravstveni nadzor živih živali

Žive živali se lahko uvozijo v EU le, če prihajajo iz tretje države s pozitivnega seznama upravičenih držav za zadevno žival, če so jim priložena ustrezna spričevala in če so bile uspešno izvedene obvezne kontrole na mejni kontrolni točki zadevne države članice.

 

Zdravstveni nadzor proizvodov živalskega izvora za prehrano ljudi

Uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi, mora izpolnjevati naslednje zdravstvene zahteve, ki se med drugim nanašajo na zdravstvene pogoje za javnost in zaščito živine, odobritev zdravstvenega varstva države in odobrene obrate.

 

Zdravstveni nadzor proizvodov živalskega izvora, ki niso namenjeni prehrani ljudi

Uvoz proizvodov živalskega izvora, ki niso namenjeni za prehrano ljudi, v EU mora biti v skladu s splošnimi pravili o javnem zdravju in zdravju živali. Namen tega je zagotoviti visoko raven zdravja in varnosti v celotni prehranski in krmni verigi ter preprečiti širjenje bolezni, nevarnih za živino ali ljudi.

 

Zdravstveni nadzor ribiških proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi

Uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva za prehrano ljudi mora izpolnjevati splošne zdravstvene zahteve v zvezi z zdravstveno odobritvijo pooblaščene države, odobrenega obrata, zdravstvenih spričeval in zdravstvenega nadzora.

 

Zdravstveni nadzor ribiških proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi

Uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, ki niso namenjeni prehrani ljudi, mora izpolnjevati splošne zdravstvene zahteve v zvezi z zdravstveno odobritvijo pooblaščene države, odobrenega obrata, zdravstvenih spričeval in zdravstvenega nadzora.

 

Zdravstveni nadzor semena, jajčnih celic in zarodkov

Namen uvoza semena, jajčnih celic in zarodkov živali v Evropsko unijo mora biti zagotoviti odsotnost posebnih patogenov, ki bi se lahko prenašali s temi proizvodi, ter preprečiti kontaminacijo samic prejemnikov in njihovih potomcev.

 

Zdravje rastlin

Zaščitni ukrepi proti vnosu rastlin, organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v EU in proti njihovemu širjenju

 

Nadzor zdravja rastlin

Za uvoz rastlinskih proizvodov in kakršnega koli materiala, ki lahko zadržuje rastlinske škodljive organizme (npr. leseni proizvodi, tla itd.), v EU lahko veljajo zaščitni ukrepi. S tem naj bi preprečili vnos in/ali širjenje organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, ki prečkajo meje EU.

 

Varnost živil in krme

Uvoz živil in krme neživalskega izvora je dovoljen le, če izpolnjuje splošne pogoje in posebne določbe za preprečevanje tveganj za zdravje ljudi in živali.

 

Sledljivost, skladnost in odgovornost na področju živil in krme

Živil in krme ni mogoče dati na trg v Evropski uniji (EU), če niso varni. Živilska zakonodaja EU si ne prizadeva le za visoko raven varovanja življenja in zdravja ljudi ter interesov potrošnikov, temveč tudi za varovanje zdravja in dobrobiti živali, zdravja rastlin in okolja.

 

Zdravstveni nadzor krme neživalskega izvora

Uvoz krme neživalskega izvora v EU je dovoljen le, če prihaja iz obratov, ki imajo predstavnika v EU ter so v skladu s splošnimi in posebnimi pravili, namenjenimi preprečevanju tveganja za zdravje ljudi in živali ter varstvu okolja.

 

Zdravstveni nadzor živil neživalskega izvora

Uvoz živil neživalskega izvora v Evropsko unijo (EU) mora biti v skladu s splošnimi pogoji in posebnimi določbami, namenjenimi preprečevanju tveganja za javno zdravje in varstvu interesov potrošnikov.

 

Zdravstveni nadzor izdelkov v stiku z živili

Vsi materiali in izdelki, namenjeni (neposrednemu ali posrednemu) stiku z živili, morajo izpolnjevati zahteve EU, katerih namen je zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi in interesov potrošnikov.

 

Zdravstveni nadzor gensko spremenjenih živil in novih živil

Uvoz gensko spremenjenih živil in novih živil v EU mora biti v skladu s posebnimi postopki odobritve, da se zagotovi najvišja raven varovanja zdravja ljudi.

 

Nadzor zdravja in označevanja tobačnih izdelkov

Vsi tobačni izdelki, uvoženi v EU, morajo biti v skladu z novim pravnim okvirom (ki se uporablja od 20. maja 2016), ki ureja proizvodnjo, predstavitev in prodajo tobačnih izdelkov, da se zaščitijo javno zdravje in interesi potrošnikov.

 

Nadzor kemičnih snovi v živilih

Uvoz živil in krme je dovoljen le, če ne vsebujejo kemičnih ostankov (tj. veterinarskih zdravil, pesticidov in onesnaževal) na ravneh, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi.

 

Nadzor ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini pri živalih in živalskih proizvodih za prehrano ljudi

Uvoz proizvodov živalskega izvora za prehrano ljudi v EU je dovoljen le, če je skladen z zakonodajo EU, ki omejuje količino kemičnih snovi in ostankov, dovoljenih v živih živalih in živalskih proizvodih.

 

Nadzor onesnaževal v živilih

Uvoz živil v EU bi moral biti v skladu z zakonodajo EU, katere namen je zagotoviti, da so živila, dana na trg, varna za uživanje in da ne vsebujejo onesnaževal v količinah, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi.

 

Nadzor ostankov pesticidov v rastlinskih in živalskih proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi

Uvoz rastlinskih in živalskih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, ki lahko vsebujejo ostanke pesticidov, je dovoljen le, če je skladen z zakonodajo EU, namenjeno nadzoru prisotnosti kemičnih snovi in ostankov v živih živalih, živalskih proizvodih in proizvodih rastlinskega izvora.

 

Tržni (kakovostni) standardi za kmetijske in ribiške proizvode

Nekateri kmetijski in ribiški proizvodi, ki se potrošniku dobavljajo sveži, morajo biti skladni s skupnimi standardi trženja in kakovosti, ki se nanašajo na različne vidike (svežost, velikost, kakovost, predstavitev, odstopanja, označevanje itd.) in se lahko spremljajo z dokumentacijskimi in/ali fizičnimi pregledi.

 

Tržni standardi za valilna jajca in piščance domače perutnine

Valilna jajca in piščanci, uvoženi v EU, morajo imeti jasno navedbo njihovega namena in države izvora. Skupaj se lahko pakirajo samo živali iste vrste, kategorije in tipa perutnine.

 

Tržni standardi za jajca

Uvožena kokošja jajca, primerna za prehrano ljudi ali za uporabo v živilski industriji, se ne smejo dajati na trg Evropske unije (EU), če niso v skladu s pravili EU o razvrščanju, označevanju in etiketiranju/embalaži.

 

Tržni standardi za nekatere ribiške proizvode

Nekateri ribiški proizvodi se lahko uvažajo iz tretjih držav in tržijo v Evropski uniji (EU) le, če izpolnjujejo pravila EU o razvrščanju po kategorijah svežosti, velikosti ali teže, pakiranju, predstavitvi in označevanju.

 

Tržni standardi za sveže sadje in zelenjavo

Sadje in zelenjava, ki se potrošniku v EU prodajata sveže, se lahko tržita le, če sta zdrava, neoporečna in tržne kakovosti ter če je država porekla navedena v skladu s predpisi EU. Posebne določbe veljajo za uvoz takih izdelkov iz Indije, Kenije, Maroka, Senegala, Türkiyeja in Južne Afrike.

 

Tržni standardi za sveže sadje in zelenjavo iz Indije

 

Tržni standardi za sveže sadje in zelenjavo iz Kenije

 

Tržni standardi za sveže sadje in zelenjavo iz Maroka

 

Tržni standardi za sveže sadje in zelenjavo iz Senegala

 

Tržni standardi za sveže sadje in zelenjavo iz Türkiye

 

Tržni standardi za sveže sadje in zelenjavo iz Južne Afrike

 

Tržni standardi za sveže banane

Uvožene banane morajo biti v skladu s pravili EU na področjih, kot so kakovost, velikost, predstavitev itd., preden se dajo na trg.

 

Tržni standardi za konopljo

(Zahteva se samo za semena konoplje) Uvožena konoplja se mora pregledati na področjih, kot sta namen in vsebnost tretrahidrokanabinola (THC).

 

Tržni standardi za hmelj

Hmelj in hmeljni proizvodi se lahko uvažajo v EU le, če dokažejo, da so njihovi standardi kakovosti vsaj enakovredni minimalnim tržnim zahtevam, ki jih je določila EU.

 

Tržni standardi za naravno mineralno vodo

Uporaba opisov in opredelitev naravne mineralne vode je obvezna za izvoz ustekleničene vode na trg EU in izpolnjuje standardna merila kakovosti.

 

Tržni standardi za oljčno olje

Uporaba opisov in opredelitev oljčnih olj in olj iz oljčnih tropin je obvezna za izvoz oljčnih olj na trg EU ter izpolnjuje standardna merila kakovosti.

 

Tržni standardi za perutninsko meso

Uvoženo perutninsko meso mora biti v skladu s pravili EU na področjih, kot so konzerviranje, merila za razvrščanje, označevanje in vsebnost vode, preden se da na trg.

 

Tržni standardi za konzervirane sardele

Uvožene konzervirane sardele morajo biti v skladu s pravili EU na področjih, kot so vrsta vrste, predstavitev, poročanje o medijih, sterilizacija itd., preden se dajo na trg EU.

 

Zahteve glede trženja semen in rastlinskega razmnoževalnega materiala

Semena in rastlinski razmnoževalni material, ki vstopajo na trg EU, morajo biti v skladu s posebno zakonodajo EU o zahtevah glede trženja. Njihov namen je zagotoviti, da proizvodi izpolnjujejo merila zdravja in visoke kakovosti ter zaščite biotske raznovrstnosti.

 

Tržni standardi za konzerviranega tuna in palamide

Konzervirani tuni in palamide, uvoženi v EU, morajo pred dajanjem na trg EU upoštevati tržne standarde glede uporabe ribjih vrst, homogenosti, ki zajema medij, trgovsko oznako itd.

 

Potrdilo in analizni izvid za vino, grozdni sok in mošt

Za uvoz vina, grozdnega mošta in grozdnega soka je potreben dokument V I 1, ki je potrdilo analiznega izvida, ki ga je pripravil uradni laboratorij, ki ga je priznala tretja država.

 

Proizvodi ekološke pridelave

Opis sheme ekološke pridelave, katere cilj je spodbujanje kakovostnega blaga in vključevanje ohranjanja okolja v kmetijstvo.

 
Deli to stran:

Hitre povezave