Mašinos ir techniniai produktai

Šis puslapis yra informacinis dokumentas, skirtas tik ES masto gaminiams taikomiems reikalavimams. Atsižvelgiant į paskirties ES šalį, gali būti taikomi papildomi reikalavimai. Daugiau informacijos rasite mano prekybos asistente.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad šiame puslapyje bendras kiekvienos antraštinės dalies aprašymas pateikiamas visomis ES kalbomis. Tačiau išsami informacija pateikiama tik anglų kalba.

Techninis derinimas

Techniniu derinimu Europos Sąjungoje (ES) siekiama suderinti esminius reikalavimus, kuriuos turi atitikti rinkai pateikiami gaminiai, taikant „bendrosios nuorodos į standartus“ formulę ir abipusio pripažinimo principą, kad būtų pašalintos techninės kliūtys laisvam prekių judėjimui. Tokios techninės specifikacijos skiriasi priklausomai nuo nagrinėjamų gaminių kategorijos.

 

Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos ir apsaugos sistemų techniniai standartai (ATEX)

Visa potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemos prieš jas pateikiant ES rinkai turi atitikti standartizavimo įgaliojimus ir suderintas technines specifikacijas.

 

Statybos produktų techninės specifikacijos

Bet koks produktas ar rinkinys, kuris gaminamas ir pateikiamas rinkai, kad būtų įtrauktas į statinius, prieš pateikiant jį ES rinkai turi atitikti standartizacijos įgaliojimus ir darniąsias technines specifikacijas.

 

Žaislų techniniai standartai

Į ES importuojami žaislai turi atitikti specialius saugos reikalavimus, taikomus konkrečiai amžiaus grupei, taip pat atsekamumo reikalavimus.

 

Civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų techniniai standartai

Į ES importuojamiems civiliniam naudojimui skirtiems sprogmenims taikoma ES direktyva, grindžiama JT rekomendacija dėl pavojingų krovinių vežimo.

 

Pirotechnikos gaminių techniniai standartai

Šie techniniai standartai taikomi tik teatro pirotechnikos gaminiams (skirtiems naudoti vidaus arba lauko scenoje, įskaitant filmus ir televizijos kūrinius ar panašią paskirtį), fejerverkams ir kitiems techninės paskirties pirotechnikos gaminiams.

 

Mašinos

 

Liftų techniniai standartai

Liftai, kuriuos ketinama stacionariai įrengti pastatuose, prieš pateikiant juos ES rinkai turi atitikti sveikatos ir saugos reikalavimus, susijusius su pajėgumo apribojimais, priešgaisrine sauga ir technine priežiūra.

 

Mašinų ir saugos įrangos techniniai standartai

Mašinų projektavimas ir gamyba turi atitikti privalomus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, kad jas būtų galima pateikti į ES rinką.

 

Asmens apsaugos priemonių techniniai standartai

ES rinkai pateikiamos asmeninės apsaugos priemonės turi atitikti reikalavimus, susijusius su projektavimu, gamyba, medžiagomis, bandymais, instrukcijomis, informacija, kurią turi pateikti gamintojas, ir kitus aspektus.

 

Lauko įrangos, prisidedančios prie aplinkos triukšmo skleidimo, techniniai standartai

ES rinkai pateikiama lauko sąlygomis naudojama įranga turi atitikti į aplinką skleidžiamo triukšmo reikalavimus.

 

Slėginiai įrenginiai

 

Slėginės įrangos techniniai standartai

ES rinkai pateikiami slėginiai indai, vamzdynai, pagalbiniai saugos įtaisai ir pagalbiniai slėginiai įtaisai turi atitikti tam tikrus projektavimo, gamybos ir atitikties vertinimo reikalavimus. Tai taikoma tik įrangai, kurios didžiausias leidžiamasis slėgis yra didesnis kaip 0.5 barai.

 

Paprastų slėginių indų techniniai standartai

ES rinkai pateikiami paprasti suvirinti slėginiai indai turi atitikti privalomus esminius saugos reikalavimus. Tai taikoma tik suvirintiems indams, veikiamiems didesniu kaip 0.5 barų slėgiu, skirtiems laikyti orą arba azotą ir neskirtiems deginti.

 

Medicinos prietaisai

Siekiant užtikrinti aukštą pacientų, naudotojų ir trečiųjų šalių sveikatos apsaugos ir saugos lygį ir pasiekti numatytą veiksmingumo lygį, medicinos prietaisai ES rinkai pateikiami tik tuo atveju, jei jie atitinka esminius reikalavimus.

 

Medicinos prietaisų techniniai standartai

 

Diagnostikos in vitro medicinos prietaisų techniniai standartai

 

Aktyviųjų implantuojamų medicinos prietaisų techniniai standartai

 

Elektros ir elektroninė įranga bei dujiniai prietaisai

 

Elektromagnetinio suderinamumo techniniai standartai

Visi elektros ir elektroniniai aparatai turi atitikti Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) direktyvoje nustatytus privalomus esminius reikalavimus, siekiant užtikrinti, kad jų veikimas būtų apsaugotas nuo elektromagnetinių trikdžių.

 

Tretinės apšvietimo įrangos ekologinio projektavimo reikalavimai

Liuminescencines lempas be įmontuoto balastinio įtaiso, didelio intensyvumo išlydžio lempas, balastinius įtaisus ir tas lempas naudoti galinčius šviestuvus galima pateikti ES rinkai tik jei jie atitinka tam tikrus ekologinio projektavimo reikalavimus.

 

Buitinių dujinių prietaisų techniniai standartai

ES parduodami buitiniai dujiniai prietaisai (įskaitant priverstinius sausros degiklius) turi atitikti privalomus sveikatos ir saugos reikalavimus, be kita ko, susijusius su užsidegimu, ilgaamžiškumu ir energijos suvartojimu.

 

Žemos įtampos elektros įrangos techniniai standartai

Žemos įtampos elektros įrangai taikomi privalomi esminiai reikalavimai, kad būtų užtikrinta žmonių, naminių gyvūnų ir turto sveikata ir sauga.

 

Radijo įrenginių techniniai standartai

Radijo ryšio įrenginiai turi atitikti privalomus esminius reikalavimus. Produktų, kuriems daromas poveikis, pavyzdžiai: internetiniai prietaisai, namų stebėjimo medicinos prietaisai, navigacijos ar sekimo sistemos, mobilieji telefonai.

 

Transporto

 

Variklinių transporto priemonių techniniai standartai

Tam tikrų kategorijų motorinės transporto priemonės turi atitikti ES teisės aktais nustatytus suderintus techninius reikalavimus, taikomus lengviesiems automobiliams, motociklams ir traktoriams, taip pat jų priekaboms, sistemoms, sudėtinėms dalims ir atskiriems techniniams mazgams.

 

Keleivinių lynų kelių techniniai standartai

Lynų kelio įrenginiai, skirti žmonėms vežti, turi atitikti tam tikrus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus. Visų pirma jie taikomi funikulieriams ar kitoms transporto priemonėms, kai trauka užtikrinama vienu ar daugiau lynų, lyniniams vagonams, pakeltiems ir (arba) pasislinkusiems lynais, įskaitant gondolas ir kėdžių keltuvus, ir vilkimo keltuvams.

 

Pramoginiams laivams taikomi techniniai standartai

Pramoginiai laivai (įskaitant asmeninius vandens laivus) turi laikytis darniųjų standartų ir atitikties vertinimo.

 

Techniniai žvejybos laivų standartai

24 metrų ir ilgesni žvejybos laivai turi atitikti ES taisyklėse nustatytus saugos reikalavimus ir atitikties sertifikatus.

 

Laivų įrenginių techniniai standartai

Laivų įrenginiai turi atitikti tam tikrus reikalavimus ir nuostatas. Jie taikomi šiai įrangai: gelbėjimosi priemonės, jūrų taršos prevencija, priešgaisrinė įranga, navigacijos įranga ir radijo ryšio įranga.

 

Keleivinių laivų techniniai standartai

Saugos reikalavimai ir atitinkami sertifikatai reikalingi naujiems ir eksploatuojamiems 24 metrų ilgio ir ilgesniems keleiviniams laivams bei greitaeigiams keleiviniams laivams, plaukiojantiems vidaus reisais ES valstybėje narėje.

 

Civiliniams orlaiviams taikomi techniniai standartai

Importuojami civiliniai orlaiviai (įskaitant jų dalis) turi atitikti ES reikalavimus dėl gaminio tinkamumo skraidyti, vientisumo, veikimo ir organizacinės struktūros.

 

Geležinkelių sistemos sudedamųjų dalių techniniai standartai

Geležinkelių transporto struktūriniams ir veiklos aspektams taikoma ES direktyva.

 

Metrologija

 

Automatinių svarstyklių techniniai standartai

Automatinės svarstyklės turi atitikti specialioje direktyvoje nustatytus esminius reikalavimus. Automatinės svarstyklės – tai svarstyklės, skirtos kūno masei nustatyti pagal tą kūną veikiančią sunkio jėgą be operatoriaus įsikišimo.

 

Ilgio matų techniniai standartai

Ilgio matai turi atitikti medžiagų, žymenų, norminių sąlygų ir didžiausių galimų paklaidų reikalavimus.

 

Skaitiklių techniniai standartai

Skaitikliams taikomi konkrečioje direktyvoje nustatyti esminiai reikalavimai. Tai taikoma: vandens skaitikliai, dujų skaitikliai ir tūrio perskaičiavimo prietaisai, aktyviosios elektros energijos skaitikliai, šiluminės energijos skaitikliai, nuolatinio ir dinaminio skysčių, išskyrus vandenį, kiekio matavimo sistemos ir taksometrai

 

Neautomatinių svarstyklių techniniai standartai

Neautomatinės svarstyklės turi atitikti specialioje direktyvoje nustatytus esminius reikalavimus. Neautomatinės svarstyklės apibrėžiamos kaip svarstyklės, kurias sveriant turi veikti operatorius.

 

Energiją vartojančių gaminių ekologinis projektavimas

ES nustatė sistemą, pagal kurią energiją vartojančių gaminių (energiją vartojančių gaminių) gamintojai projektavimo etape privalo sumažinti energijos suvartojimą ir kitą neigiamą poveikį aplinkai, kuris pasireiškia gaminio gyvavimo ciklo metu. Informacija apie gaminio aplinkosauginį veiksmingumą ir energijos vartojimo efektyvumą, jei įmanoma, taip pat turi būti matoma ant paties gaminio, kad vartotojai galėtų palyginti duomenis prieš pirkdami.

 

Tam tikrų oro šildymo ir vėsinimo gaminių ekologinio projektavimo reikalavimai

 

Beriebokšlių apytakinių siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai

 

Ventiliatorių ekologinio projektavimo reikalavimai

 

Vandens siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai

 

Nekryptinių buitinių lempų ekologinio projektavimo reikalavimai

 

Serverių ir duomenų saugojimo gaminių ekologinio projektavimo reikalavimai

 

Išorinių maitinimo šaltinių ekologinio projektavimo reikalavimai

 

Elektros variklių ekologinio projektavimo reikalavimai

 

Paprastųjų televizoriaus priedėlių ekologinio projektavimo reikalavimai

 

Kryptinių lempų, šviesos diodų lempų ir susijusios įrangos ekologinio projektavimo reikalavimai

 

Galios transformatorių ekologinio projektavimo reikalavimai

 

Kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai

 

Tretinės apšvietimo įrangos ekologinio projektavimo reikalavimai

 

Budėjimo ir išjungties režimu veikiančios ir tinklinės budėjimo režimu veikiančios elektros ir elektroninės buitinės ir biuro įrangos elektros energijos suvartojimo ekologinio projektavimo reikalavimai

 

Energiją taupantys gaminiai

Be ES ekologinio projektavimo direktyvoje nustatytų įpareigojimų mažinti energijos suvartojimą ir kitą neigiamą poveikį aplinkai gaminant energiją vartojančius gaminius, ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo direktyvoje nustatyta su energija susijusių gaminių energijos suvartojimu susijusio ženklinimo ir vartotojų informavimo apie juos sistema. Tikslas – sudaryti sąlygas vartotojams priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl pirkimo, atsižvelgiant į energijos suvartojimą, ir skatinti gamintojus projektuoti efektyvesnius gaminius, kad jie atitiktų vartotojų poreikius. Toliau pateikiamas reikalavimų sąrašas apima abiejų direktyvų nuostatas dėl tam tikrų energiją vartojančių gaminių:

 

Oro kondicionierių ir patogumo ventiliatorių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

Kietojo kuro katilų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

Buitinių būgninių džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

Buitinių skalbyklių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

Buitinių šaldymo aparatų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

Buitinių virimo ir kepimo prietaisų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

Dulkių siurblių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

Vėdinimo įrenginių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

Patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

Vietinių patalpų šildytuvų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

Vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

Pramoninių šaldymo įrenginių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

Televizijos aparatų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

Buitinių indaplovių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 
Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos