01 januari 2024

Wijzigingen van de btw-tarieven in bepaalde EU-lidstaten die van toepassing waren op 1 januari 2024

Sommige EU-lidstaten wijzigen hun btw-tarieven per 1 januari 2024 als volgt:

Luxemburg:

Met ingang van 1 januari 2024 zijn de normale, tussentijdse en verlaagde btw-tarieven met 1 % verhoogd:

 • Normaal tarief: 17 % (ten opzichte van 16 %);
 • Intermediair tarief: 14 % (ten opzichte van 13 %): van toepassing op leveringen van goederen en diensten als bedoeld in aanhangsel C van de btw-wet, zoals:
  • vaste minerale brandstoffen,
  • minerale oliën en hout die bestemd zijn om als brandstof te worden gebruikt;
  • reinigings- en reinigingsmiddelen, sommige wijnen, enz.
 • Verlaagd tarief: 8 % (ten opzichte van 7 %): van toepassing op leveringen van goederen en diensten als bedoeld in aanhangsel A van de btw-wet, zoals:
  • vloeibaar of gasvormig gas, gebruikt voor verwarming, verlichting en motorbrandstof;
  • producten van de bloementeelt,
  • bepaalde kunstwerken enz.
 • Het sterk verlaagde btw-tarief blijft 3 %.

Juridische referentie: Loi du 26/10/2022 portant mise en œuvre de la baisse temporaire du taux de TVA et modifiant la loi du 12/05/2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de assers produits pétroliers (Mémorial A nr. 534-26/10/2022): https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/10/26/a534/jo

Tsjechië:

Met ingang van 1 januari 2024 gelden in Tsjechië de volgende btw-tarieven:

 • Normaal tarief: 21 %
 • Verlaging van het percentage: 12 %

Het normale tarief blijft 21 %, terwijl de eerdere verlaagde tarieven (10 % en 15 %) zijn geconsolideerd in een nieuw verlagingspercentage van 12 %.

Juridische referentie: Zákon č. 349/2023 Sb. tot wijziging van de Wet op de belasting over de toegevoegde waarde:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-34

Estland:

Met ingang van 1 januari 2024 is het normale btw-tarief verhoogd van 20 % naar 22 %. De twee verlaagde tarieven van 5 % en 9 % blijven van toepassing.

Juridische referentie: Käibemaksuseaduse muutmise seadus tot wijziging van de Wet op de belasting over de toegevoegde waarde (RT I, 01/07/2023, 2): https://www.riigiteataja.ee/akt/101072023002

Deze pagina delen:

Snelle links