01 januára 2024

Zmeny sadzieb DPH v určitých členských štátoch EÚ uplatniteľné k 1. januáru 2024

Niektoré členské štáty EÚ menia svoje sadzby DPH od 1. januára 2024 takto:

Luxembursko:

Od 1. januára 2024 sa štandardné, prechodné a znížené sadzby DPH zvýšili o 1 %:

 • Štandardná sadzba: 17 % (nárast oproti 16 %);
 • Stredná sadzba: 14 % (nárast oproti 13 %): uplatniteľné na dodávky tovaru a poskytovanie služieb uvedených v dodatku C k zákonu o DPH, ako sú:
  • tuhé minerálne palivá,
  • minerálne oleje a drevo určené na použitie ako palivo,
  • prípravky na čistiace prostriedky a čistiace prípravky, niektoré vína atď.
 • Znížená sadzba: 8 % (nárast zo 7 %): uplatniteľné na dodávky tovaru a poskytovanie služieb uvedených v dodatku A k zákonu o DPH, ako sú:
  • skvapalnený alebo plynný plyn používaný na vykurovanie, osvetlenie a motorové palivo,
  • kvetinárske výrobky,
  • určité umelecké diela atď.
 • Superznížená sadzba DPH zostane na úrovni 3 %.

Odkaz na právny predpis: Loi du 26/10/2022 portant mise en Кuvre de la baisse temporaire du taux de TVA et modifiant la loi du 12/05/2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers (Mémorial A n° 534 – 26/10/2022): https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/10/26/a534/jo

V Českej republike:

Od 1. januára 2024 sa v Českej republike uplatňujú tieto sadzby DPH:

 • Štandardná sadzba: 21 %
 • Znížiť mieru: 12 %

Štandardná sadzba zostáva na úrovni 21 %, zatiaľ čo predchádzajúce znížené sadzby (10 % a 15 %) boli konsolidované v novej zníženej sadzbe na úrovni 12 %.

Odkaz na právny predpis: Zákon č. 349/2023 Sb., ktorým sa mení zákon o dani z pridanej hodnoty:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-34

Estónsko:

Od 1. januára 2024 sa štandardná sadzba DPH zvýšila z 20 % na 22 %. Naďalej sa uplatňujú dve znížené sadzby vo výške 5 % a 9 %.

Odkaz na právny predpis: Käibemaksuseaduse muutmise seadus, ktorým sa mení zákon o dani z pridanej hodnoty (RT I, 01/07/2023, 2): https://www.riigiteataja.ee/akt/101072023002

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy