01 Ιανουαρίου 2024

Αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ που ισχύουν την 1 Ιανουαρίου 2024

Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ αλλάζουν τους συντελεστές ΦΠΑ τους από την 1 Ιανουαρίου 2024 ως εξής:

Λουξεμβούργο:

Από την 1 Ιανουαρίου 2024, οι κανονικοί, ενδιάμεσοι και μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 1 %:

 • Κανονικός συντελεστής: 17 % (από 16 %)·
 • Ενδιάμεσος συντελεστής: 14 % (από 13 %): εφαρμόζεται στις παραδόσεις αγαθών και στις παροχές υπηρεσιών που αναφέρονται στο προσάρτημα Γ της νομοθεσίας περί ΦΠΑ, όπως:
  • στερεά ορυκτά καύσιμα,
  • ορυκτέλαια και ξύλο που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα,
  • παρασκευάσματα για απορρυπαντικά και παρασκευάσματα καθαρισμού, μερικοί οίνοι κ.λπ.
 • Μειωμένος συντελεστής: 8 % (από 7 %): εφαρμόζεται στις παραδόσεις αγαθών και στις παροχές υπηρεσιών που αναφέρονται στο προσάρτημα Α της νομοθεσίας περί ΦΠΑ, όπως:
  • υγροποιημένα ή αέρια αέρια αέρια που χρησιμοποιούνται για θέρμανση, φωτισμό και καύσιμα κινητήρων,
  • ανθοκομικά προϊόντα,
  • ορισμένα έργα τέχνης κ.λπ.
 • Ο υπερμειωμένος συντελεστής ΦΠΑ θα παραμείνει στο 3 %.

Νομική παραπομπή: Loi du 26/10/2022 portant mise en œuvre de la baisse temporaire du taux de TVA et modifiant la loi du 12/05/2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers (Mémorial A n° 534-26/10/2022): https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/10/26/a534/jo

Τσεχική Δημοκρατία:

Από την 1 Ιανουαρίου 2024, στην Τσεχική Δημοκρατία εφαρμόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ΦΠΑ:

 • Κανονικός συντελεστής: ΤΟ 21 %
 • Μείωση του ποσοστού: ΤΟ 12 %

Ο κανονικός συντελεστής παραμένει στο 21 %, ενώ οι προηγούμενοι μειωμένοι συντελεστές (10 % και 15 %) ενοποιήθηκαν με νέο συντελεστή μείωσης 12 %.

Νομική παραπομπή: Zákon č. 349/2023 Sb. για την τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-34

Εσθονία:

Από την 1 Ιανουαρίου 2024, ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ αυξήθηκε από 20 % σε 22 %. Οι δύο μειωμένοι συντελεστές 5 % και 9 % εξακολουθούν να ισχύουν.

Νομική παραπομπή: Käibemaksuseaduse muutmise seadus για την τροποποίηση του νόμου περί φόρου προστιθέμενης αξίας (RT I, 01/07/2023, 2): https://www.riigiteataja.ee/akt/101072023002

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις