SGP – Zahodna Afrika

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Zahodno Afriko omogoča ljudem in podjetjem iz obeh regij, da lažje vlagajo in trgujejo med seboj ter spodbujajo razvoj po vsej zahodni Afriki. Spoznajte, kako lahko sporazumi EU o gospodarskem partnerstvu s 16 zahodnoafriškimi državami koristijo vaši trgovini.

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Zahodno Afriko se še ne uporablja v nobeni zahodnoafriški državi – začel se bo začasno uporabljati, ko ga bodo podpisale vse zahodnoafriške države in ko ga bosta ratificirali dve tretjini zahodnoafriških držav.

Na kratko

EU je sklenila sporazum o gospodarskem partnerstvu s 16 zahodnoafriškimi državami; gospodarska skupnost zahodnoafriških držav (ECOWAS) in Zahodnoafriška ekonomska in monetarna unija (WAEMU). Nigerija je edina država v regiji, ki še ni podpisala sporazuma o gospodarskem partnerstvu, zato se sporazum še ne uporablja.

Sporazum o gospodarskem partnerstvu z Zahodno Afriko zajema blago in razvojno sodelovanje. Sporazum o gospodarskem partnerstvu vključuje tudi možnost nadaljnjih pogajanj o trajnostnem razvoju, storitvah, naložbah in drugih vprašanjih, povezanih s trgovino, v prihodnosti.

Sporazum o gospodarskem partnerstvu bo:

 • pomoč Zahodni Afriki pri boljšem vključevanju v svetovni trgovinski sistem ter podpora naložbam in gospodarski rasti v regiji.
 • povečanje izvoza iz Zahodne Afrike v EU
 • spodbujati naložbe in prispevati k razvoju proizvodne zmogljivosti s pozitivnim učinkom na zaposlovanje.

Do sprejetja celovitega regionalnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu z Zahodno Afriko sta se 3. septembra 2016 oziroma 15. decembra 2016 začela začasno uporabljati vmesna sporazuma o gospodarskem partnerstvu s Slonokoščeno obalo in Gano.

Asimetrične določbe v korist zahodnoafriških držav

Sporazum o gospodarskem partnerstvu je v prid Zahodne Afrike in upošteva trenutne razlike v stopnji razvoja med obema regijama. Določbe o nesorazmerju v korist zahodnoafriških držav vključujejo izključitev občutljivih proizvodov iz liberalizacije, dolga obdobja liberalizacije, prožna pravila o poreklu ter posebne zaščitne ukrepe in ukrepe za kmetijstvo, varnost preskrbe s hrano in zaščito mladih gospodarskih panog.

 • Medtem ko EU že od prvega dne v celoti odpira svoj trg, bo zahodna Afrika v 20-letnem prehodnem obdobju le delno odpravila uvozne tarife. Poleg tega bodo proizvajalci 25 % najbolj občutljivega blaga uživali trajno zaščito pred konkurenco.

Tarife

 • EU z izjemo orožja in streliva v okviru začasnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu zagotavlja 100-odstotni dostop brez carin in kvot za ves uvoz iz Gane in Slonokoščene obale. Enako bo veljalo za vse zahodnoafriške proizvode od prvega dne začetka uporabe regionalnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu za Zahodno Afriko. Dostop do trga EU je stalen, popoln in brezplačen za vse izdelke.
 • Zahodnoafriške države bodo v obdobju 20 let liberalizirale uvoz iz EU. V skladu s kategorijami, ki so že določene v skupni zunanji tarifi ECOWAS (CET)
  • blago skupine A (bistvene socialne dobrine, osnovne potrebščine, osnovno blago, investicijsko blago in posebni vložki), za katerega trenutno veljajo dajatve 0 ali 5 %, bo liberalizirano 5 let po začetku uporabe SGP.
  • blago skupine B (predvsem vložki in polizdelki), za katerega trenutno veljajo dajatve 0, 5 ali 10 %, bo liberalizirano v 10–15 letih po začetku uporabe SGP.
  • blago skupine C (nekateri izdelki za končno potrošnjo), za katerega trenutno veljajo dajatve v višini 5, 10 ali 20 %, bo liberalizirano v 10–20 letih po začetku uporabe sporazuma o gospodarskem partnerstvu.
 • Znaten delež tarifnih postavk (25 %) bo v celoti izključen iz liberalizacije in bo zanje še naprej veljala običajna dajatev. Ti vključujejo občutljive proizvode, kot so kmetijski/ribiški proizvodi in občutljivo blago za končno potrošnjo.
 • Če se uvoz nekaterega blaga EU v zahodnoafriške države nenadoma poveča in s tem ogrozi lokalne trge, se lahko uvedejo zaščitni ukrepi, kot so uvozne kvote in dajatve.

 

Za iskanje točnih informacij o carinah in tarifah za vaš izdelek ob upoštevanju države porekla in namembne države uporabite možnost Mojega trgovinskega pomočnika. V primeru dvoma se obrnite na svoje carinske organe.

 

Pravila o poreklu

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, mora izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite interaktivnoorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v Moji trgovinski asistent, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in preverite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Splošne informacije o pravilih o poreklu so na voljo spodaj.

Prožna pravila o poreklu državam Zahodne Afrike, ki izvajajo SGP, omogočajo izvoz izdelkov z vložki iz drugih držav, zlasti v ključnih sektorjih – kmetijstvu, ribištvu ter tekstilu in oblačilih. Tekstilni izdelek lahko na primer vstopi v EU brez dajatev, če je vsaj ena stopnja njegove proizvodnje – na primer tkanje ali pletenje – potekala v državi podpisnici sporazuma o gospodarskem partnerstvu.

Toleranca

Odstopanja, vključena v sporazum o gospodarskem partnerstvu za zahodno Afriko, so milejša od običajnih. Cene končnega izdelka znašajo 15 % cene franko tovarna namesto 10 %, predvidenih v večini sporazumov EU. Za tekstil in oblačila veljajo posebna odstopanja.

Kumulacija

Določbe SGP vključujejo naslednje vrste kumulacije:

 • Dvostranska kumulacija z EU
 • Diagonala in polna kumulacija s ČDO in državami AKP pod določenimi pogoji.
 • Kumulacija s sosednjimi državami v razvoju pod določenimi pogoji.

Neposredni prevoz

Dokazilo o neposrednem prevozu je treba predložiti carinskim organom države uvoznice.

Povračilo dajatev

Povračilo se lahko zahteva za plačane dajatve za materiale, ki so bili predhodno uvoženi za nadaljnjo predelavo in izvoženi v državo, ki je podpisala SGP z EU.

Pogoji za plovila

Ribe, ulovljene na odprtem morju in v izključnih ekonomskih conah zahodnoafriških držav, ki izvajajo SGP, se lahko štejejo za ribe s poreklom iz države podpisnice sporazuma o gospodarskem partnerstvu samo, če jih ulovijo plovila, ki izpolnjujejo določena merila. Ta merila se nanašajo na kraj registracije plovila, na zastavo, pod katero pluje, in na njihovo lastništvo.

Ni posebnih zahtev glede državljanstva posadke, poveljnikov ladij ali častnikov. Te zahteve, ki so bile vključene v prvotni Sporazum iz Cotonouja, so bile črtane, da bi se olajšalo dodeljevanje porekla ribam, ki jih ulovijo države podpisnice sporazuma o gospodarskem partnerstvu.

Pravila o poreklu za določene izdelke

 

Za iskanje pravil, ki veljajo za vaš izdelek, uporabite možnost Mojega trgovinskega pomočnika.

Odstopanja

Na zahtevo države podpisnice SGP se lahko odobri odstopanje pod posebnimi pogoji, da se omogoči uporaba manj strogih pravil o poreklu za nekatere izdelke s poreklom iz določenih držav.

Zahteve za proizvode

Tehnična pravila in zahteve

 • Seznanite se s tehničnimi zahtevami, pravili in postopki, ki jih mora blago izpolnjevati za uvoz v Evropsko unijo.
 • Posebna pravila in predpisi, ki veljajo za vaš izdelek in državo porekla, poiščite v podatkovni zbirki Moji trgovinski pomočniki.

Zdravstvene in varnostne zahteve za sanitarne in fitosanitarne ukrepe

Dokumenti in postopki carinjenja

 Dokazila o poreklu

 • Da bi postali pooblaščeni izvoznik, morate svojim carinskim organom dokazati status porekla vaših izdelkov in vse druge zahteve, ki jih lahko naložijo.

Carinski organi lahko v primeru zlorabe prekličejo vaš status pooblaščenega izvoznika. Za več informacij o postopkih se obrnite na svoje carinske organe.

 • Za upravičenost do preferencialnih stopenj dajatev morajo biti izdelki s poreklom iz zahodnoafriških držav, ki izvajajo SGP, opremljeni z dokazilom o poreklu. Dokazilo o poreklu ostane veljavno 10 mesecev. To je lahko:
  • potrdilo o gibanju blaga EUR.1, ki ga izdajo carinski organi države izvoznice. Izvoznik (ali pooblaščeni zastopnik), ki zaprosi za potrdilo, mora biti pripravljen na zahtevo predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov, in izpolnjevati druge zahteve Protokola o pravilih o poreklu.
  • izjavo na računu – ki jo izda kateri koli izvoznik za pošiljke v vrednosti 6 000 EUR ali manj ali pooblaščeni izvozniki za pošiljke katere koli vrednosti. Pri izpolnjevanju izjave na računu morate biti pripravljeni predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla vaših izdelkov in izpolnjujejo druge zahteve Protokola o pravilih o poreklu.

Drugi dokumenti

 • Več o drugih dokumentih in postopkih carinjenja [link], potrebnih za uvoz v Evropsko unijo.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

Trgovina s storitvami

Javna naročila

Naložbe

Drugo

Konkurenca

 • EU je od leta 2014 ukinila izvozne subvencije za vse izdelke, ki se izvažajo v države podpisnice sporazuma o gospodarskem partnerstvu.
 • EU je čim bolj zmanjšala ukrepe, ki izkrivljajo proizvodnjo in trgovino
 • Če je lokalna industrija ogrožena zaradi povečanega uvoza iz Evrope, sporazumi o gospodarskem partnerstvu omogočajo uvedbo ukrepov za zaščito industrijskih sektorjev in mladih gospodarskih panog.

Trajnostni razvoj

Sporazum o gospodarskem partnerstvu za Zahodno Afriko izrecno temelji na „bistvenih in temeljnih“ elementihSporazuma iz Cotonouja, tj. človekovih pravicah, demokratičnih načelih, pravni državi in dobrem upravljanju. Sporazum tako vsebuje nekaj najmočnejšega besedila o pravicah in trajnostnem razvoju, ki je na voljo v sporazumih EU.

 • „Klavzula o neizvršitvi“ pomeni, da se „ustrezni ukrepi“ (kot so določeni v Sporazumu iz Cotonouja) lahko sprejmejo, če katera koli stran ne izpolni svojih obveznosti v zvezi z bistvenimi elementi. To lahko vključuje začasno prekinitev trgovinskih ugodnosti.
 • Naloga skupnih institucij SGP je spremljanje in ocenjevanje učinka izvajanja sporazumov o gospodarskem partnerstvu na trajnostni razvoj pogodbenic. V skladu s Sporazumom iz Cotonouja imajo civilna družba in poslanci jasno vlogo.

Regionalno povezovanje

Sporazum o gospodarskem partnerstvu z Zahodno Afriko se nanaša na trgovino med zahodnoafriškimi državami in trgovino z EU. To je prvo gospodarsko partnerstvo, ki združuje ne le 16 držav v regiji, temveč tudi njihovi dve regionalni organizaciji: gospodarska skupnost zahodnoafriških držav (ECOWAS) in Zahodnoafriška ekonomska in monetarna unija (UEMOA).

 • Ponudba EU za dostop do trga Zahodne Afrike je v celoti usklajena s skupno zunanjo tarifo ECOWAS, ki je podlaga za carinsko unijo ECOWAS. Izvajanje sporazuma o gospodarskem partnerstvu in CET ECOWAS sta tesno povezana in se medsebojno krepita.
 • Sporazum o gospodarskem partnerstvu vsebuje pomembne določbe za poenostavitev in večjo učinkovitost carinskih postopkov ter predvideva, da si bodo zahodnoafriške države medsebojno zagotavljale vsaj enako obravnavo kot EU.

Krepitev zmogljivosti in tehnična pomoč

EU zagotavlja tehnično pomoč za trgovino. To državam pomaga pri prilagajanju carinskih postopkov in zmanjšanju birokracije. Za vas to pomeni, da je pri obravnavi carinskih postopkov manj napeto.

EU na primer zagotavlja finančno in tehnično podporo za pomoč zahodnoafriškim kmetom pri izpolnjevanju sanitarnih in fitosanitarnih standardov EU. EU pogosto pošlje tudi skupino strokovnjakov iz Direktorata za presoje in analize na področju zdravja in hrane, ki dajejo priporočila za reševanje težav pri izvozu.

Uporabne povezave in dokumenti

Deli to stran:

Hitre povezave