EPA - Zahodna Afrika

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Zahodno Afriko ljudem in podjetjem iz obeh regij olajšuje naložbe in medsebojno trgovanje ter spodbuja razvoj v Zahodni Afriki. Več o tem, kako lahko sporazumi EU o gospodarskem partnerstvu s 16 zahodnoafriškimi državami koristijo vaši trgovini.

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Zahodno Afriko se še ne uporablja v nobeni od zahodnoafriških držav – začel se bo začasno uporabljati, ko ga bodo podpisale vse zahodnoafriške države in ko ga bosta ratificirali dve tretjini zahodnoafriških držav.

Na kratko

EU je začela izvajati sporazum o gospodarskem partnerstvu s 16 zahodnoafriškimi državami; Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav (ECOWAS)in Zahodnoafriška ekonomska in monetarna unija (WAEMU). Nigerija je edina država v regiji, ki še ni podpisala sporazuma o gospodarskem partnerstvu, zato se ta še ne uporablja.

Sporazum o gospodarskem partnerstvu z Zahodno Afriko zajema blago in razvojno sodelovanje. Sporazum o gospodarskem partnerstvu vključuje tudi možnost nadaljnjih pogajanj o trajnostnem razvoju, storitvah, naložbah in drugih vprašanjih, povezanih s trgovino, v prihodnosti.

Sporazum o gospodarskem partnerstvu bo:

 • pomoč Zahodni Afriki pri boljšem vključevanju v svetovni trgovinski sistem ter podpora naložbam in gospodarski rasti v regiji.
 • povečanje izvoza iz Zahodne Afrike v EU
 • spodbujati naložbe in prispevati k razvoju proizvodne zmogljivosti s pozitivnim učinkom na zaposlovanje.

Do sprejetja celovitega regionalnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu z Zahodno Afriko sta se „vmesna“ sporazuma o gospodarskem partnerstvu s Slonokoščeno obalo in Gano začela začasno uporabljati 3. septembra 2016 oziroma 15. decembra 2016.

Asimetrične določbe v korist zahodnoafriških držav

Sporazum o gospodarskem partnerstvu je v korist Zahodne Afrike in upošteva trenutne razlike v stopnji razvoja med obema regijama. Določbe o asimetriji v korist zahodnoafriških držav vključujejo izključitev občutljivih proizvodov iz liberalizacije, dolga obdobja liberalizacije, prožna pravila o poreklu ter posebne zaščitne ukrepe in ukrepe za kmetijstvo, zanesljivo preskrbo s hrano in zaščito mlade industrije.

 • Medtem ko bo EU od prvega dne popolnoma odprla svoj trg, bo Zahodna Afrika v 20-letnem prehodnem obdobju le delno odpravila uvozne tarife. Poleg tega bodo proizvajalci 25 % najobčutljivejšega blaga deležni trajne zaščite pred konkurenco.

Tarife

 • EU z izjemo orožja in streliva v skladu z začasnim sporazumom o gospodarskem partnerstvu zagotavlja dostop do vsega uvoza iz Gane in Slonokoščene obale, ki je popolnoma brez dajatev in kvot. Enako bo veljalo za vse zahodnoafriške proizvode od prvega dne začetka uporabe regionalnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu z Zahodno Afriko. Dostop do trga EU je stalen, popoln in brezplačen za vse proizvode.
 • Zahodnoafriške države bodo v obdobju 20 let liberalizirale uvoz iz EU. V skladu s kategorijami, ki so že določene v skupni zunanji tarifi Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav (ECOWAS)
  • blago skupine A (osnovno socialno blago, osnovne potrebščine, osnovno blago, investicijsko blago in posebni vložki), za katero trenutno veljajo dajatve 0 ali 5 %, bo liberalizirano pet let po začetku uporabe sporazuma o gospodarskem partnerstvu.
  • blago skupine B (predvsem surovine in polizdelki), za katero trenutno veljajo dajatve 0, 5 ali 10 %, bo liberalizirano v 10–15 letih po začetku uporabe SGP.
  • blago skupine C (nekatero blago za končno potrošnjo), za katero trenutno veljajo dajatve 5, 10 ali 20 %, bo liberalizirano v 10–20 letih po začetku uporabe SGP.
 • Znaten delež tarifnih postavk (25 %) bo v celoti izključen iz liberalizacije in bo zanj še naprej veljala običajna dajatev. Ti vključujejo občutljive proizvode, kot so kmetijski/ribiški proizvodi in občutljivo blago za končno potrošnjo.
 • Če se uvoz nekaterega blaga EU v zahodnoafriške države nenadoma poveča in s tem ogrozi lokalne trge, se lahko uvedejo zaščitni ukrepi, kot so uvozne kvote in dajatve.

 

Z iskalno možnostjo My Trade Assistant (Moj trgovinski pomočnik) lahko poiščete natančne informacije o dajatvah in tarifah za določen izdelek, pri čemer upoštevajte njegovo državo porekla in namembno državo. Če ste v dvomih, se obrnite na svoje carinske organe.

 

Pravila o poreklu

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, bo moral izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite interaktivnoorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v aplikaciji My Trade Assistant, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in ugotovite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Splošne informacije o pravilih o poreklu so na voljo spodaj.

Prilagodljiva pravila o poreklu omogočajo zahodnoafriškim državam EPA, da izvažajo izdelke s surovinami iz drugih držav, zlasti v ključnih sektorjih - kmetijstvu, ribištvu ter tekstilu in oblačilih. Tekstilni izdelek lahko na primer vstopi v EU brez dajatev, če je vsaj ena faza njegove proizvodnje, kot je tkanje ali pletenje, potekala v državi podpisnici sporazuma o gospodarskem partnerstvu.

Toleranca

Tolerance, vključene v zahodnoafriški sporazum o gospodarskem partnerstvu, so milejše od običajnih. Znašajo 15 % cene franko tovarna končnega izdelka namesto 10 %, kot je predvideno v večini sporazumov EU. Za tekstil in oblačila se uporabljajo posebna odstopanja.

Kumulacija

Določbe SGP vključujejo naslednje vrste kumulacije:

 • Dvostranska kumulacija z EU
 • Diagonalna in popolna kumulacija s ČDO in državami AKP pod določenimi pogoji.
 • Kumulacija s sosednjimi državami v razvoju pod določenimi pogoji.

Neposredni prevoz

Dokazilo o neposrednem prevozu je treba predložiti carinskim organom države uvoznice.

Povračilo dajatev

Nadomestilo se lahko zahteva za dajatve, plačane za materiale, ki so bili predhodno uvoženi za nadaljnjo predelavo in nato izvoženi v državo, ki je podpisala sporazum o gospodarskem partnerstvu z EU.

Razmere na plovilih

Ribe, ulovljene na odprtem morju in v izključnih ekonomskih conah zahodnoafriških držav, ki izvajajo SGP, se lahko štejejo za ribe s poreklom iz države, ki izvaja SGP, samo če jih ulovijo plovila, ki izpolnjujejo določena merila. Ta merila se nanašajo na kraj registracije plovila, zastavo, pod katero "pluje", in na njegovo lastništvo.

Ni posebnih zahtev glede državljanstva posadke, poveljnikov ladij ali častnikov. Te zahteve, ki so bile v prvotnem Sporazumu iz Cotonouja, so bile zdaj odpravljene, da bi se olajšalo dodeljevanje porekla ribam, ki jih ulovijo države podpisnice sporazuma o gospodarskem partnerstvu.

Pravila o poreklu za določene izdelke

 

Če želite poiskati pravila, ki veljajo za vaš določen izdelek, uporabite možnost iskanja My Trade Assistant.

Odstopanja

Na zahtevo države podpisnice sporazuma o gospodarskem partnerstvu se lahko pod posebnimi pogoji odobri odstopanje, da se omogoči uporaba manj strogih pravil o poreklu za nekatere izdelke s poreklom iz določenih držav.

Zahteve za izdelke

Tehnična pravila in zahteve

 • Seznanite se s tehničnimi zahtevami, pravili in postopki, ki jih mora blago izpolnjevati za uvoz v Evropsko unijo.
 • V podatkovni zbirki My Trade Assistant poiščite posebna pravila in predpise, ki veljajo za vaš izdelek in njegovo državo porekla.

Zdravstvene in varnostne zahteve SPS

Dokumenti in postopki za carinjenje

 Dokazila o poreklu

 • Če želite postati pooblaščeni izvoznik, morate carinskim organom dokazati status porekla vaših izdelkov in vse druge zahteve, ki jih lahko uvedejo.

Carinski organi lahko v primeru zlorabe odvzamejo vaš status pooblaščenega izvoznika. Če želite izvedeti več o postopkih, se obrnite na svoje carinske organe.

 • Izdelki s poreklom iz zahodnoafriških držav, ki izvajajo SGP, so upravičeni do preferencialnih stopenj dajatev, če jim je priloženo dokazilo o poreklu. Dokazilo o poreklu ostane veljavno 10 mesecev. To je lahko:
  • potrdilo o gibanju blaga EUR.1, ki ga izdajo carinski organi države izvoznice. Izvoznik (ali pooblaščeni zastopnik), ki zaprosi za potrdilo, mora biti pripravljen na zahtevo predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov, in izpolnjevati druge zahteve Protokola o pravilih o poreklu.
  • izjavo na računu – ki jo izda kateri koli izvoznik za pošiljke, katerih vrednost je 6 000 EUR ali manj, ali pooblaščeni izvozniki za pošiljke katere koli vrednosti. Pri izpolnjevanju izjave na računu morate biti pripravljeni predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla vaših izdelkov in izpolnjujejo druge zahteve Protokola o pravilih o poreklu.

Drugi dokumenti

 • Seznanite se z drugimi dokumenti in postopki carinjenja[link], ki so potrebni za uvoz v Evropsko unijo.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

Trgovina s storitvami

Javna naročila

Naložbe

Drugo

Konkurenca

 • EU je od leta 2014 ukinila izvozne subvencije za vse proizvode, izvožene v države podpisnice sporazuma o gospodarskem partnerstvu.
 • EU je zmanjšala število ukrepov, ki izkrivljajo proizvodnjo in trgovino
 • Če je lokalna industrija ogrožena zaradi povečanja uvoza iz Evrope, sporazumi o gospodarskem partnerstvu omogočajo uvedbo ukrepov za zaščito industrijskih sektorjev in mlade industrije.

Trajnostni razvoj

Sporazum o gospodarskem partnerstvu z Zahodno Afriko izrecno temelji na „bistvenih in temeljnih“ elementih izSporazuma  iz Cotonouja, tj. človekovih pravicah, demokratičnih načelih, pravni državi in dobrem upravljanju. Sporazum tako vsebuje nekaj najmočnejših izrazov o pravicah in trajnostnem razvoju, ki so na voljo v sporazumih EU.

 • „Klavzula o neizvajanju“ pomeni, da se lahko sprejmejo „ustrezni ukrepi“ (kot so določeni v Sporazumu iz Cotonouja), če katera koli pogodbenica ne izpolni svojih obveznosti v zvezi z bistvenimi elementi. To lahko vključuje začasno ukinitev trgovinskih ugodnosti.
 • Skupne institucije SGP so zadolžene za spremljanje in ocenjevanje učinka izvajanja SGP na trajnostni razvoj pogodbenic. V skladu s Sporazumom iz Cotonouja imajo civilna družba in poslanci jasno vlogo.

Regionalno povezovanje

Sporazum o gospodarskem partnerstvu z Zahodno Afriko se nanaša tako na trgovino med zahodnoafriškimi državami kot na trgovino z EU. To je prvo gospodarsko partnerstvo, ki združuje ne le 16 držav v regiji, temveč tudi njihovi dve regionalni organizaciji: Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav (ECOWAS) in Zahodnoafriška ekonomska in monetarna unija (UEMOA).

 • Ponudba EU za dostop do zahodnoafriškega trga je v celoti usklajena s skupno zunanjo tarifo Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav (ECOWAS), ki je podlaga za carinsko unijo ECOWAS. Izvajanje SGP in CET Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav poteka z roko v roki in se medsebojno krepi.
 • Sporazum o gospodarskem partnerstvu vključuje pomembne določbe za poenostavitev in večjo učinkovitost carinskih postopkov ter predvideva, da bodo zahodnoafriške države druga drugo obravnavale vsaj enako kot EU.

Krepitev zmogljivosti in tehnična pomoč

EU zagotavlja tehnično pomoč v okviru pomoči za trgovino. To državam pomaga, da prilagodijo svoje carinske postopke in zmanjšajo birokracijo. Za vas to pomeni manj težav pri ravnanju s carino.

EU na primer zagotavlja finančno in tehnično podporo za pomoč zahodnoafriškim kmetom pri izpolnjevanju sanitarnih in fitosanitarnih standardov EU. EU pogosto pošlje tudi skupino strokovnjakov iz Direktorata za presoje in analize na področju zdravja in hrane, da poda priporočila o tem, kako rešiti težave pri izvozu.

Koristne povezave in dokumenti

Deli to stran:

Hitre povezave