Sporazum o gospodarskem partnerstvu - Zahodna Afrika

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Zahodno Afriko ljudem in podjetjem iz obeh regij olajšuje naložbe in trgovino ter spodbuja razvoj v Zahodni Afriki. Spoznajte, kako lahko sporazumi o gospodarskem partnerstvu med EU in 16 zahodnoafriškimi državami koristijo vaši trgovini.

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Zahodno Afriko se še ne uporablja v nobeni od zahodnoafriških držav. Sporazum se bo začel začasno uporabljati, ko ga bodo podpisale vse zahodnoafriške države in ko bosta sporazum ratificirali dve tretjini zahodnoafriških držav.

Na kratko

EU je sklenila sporazum o gospodarskem partnerstvu s 16 zahodnoafriškimi državami; Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav (ECOWAS) in Zahodnoafriška ekonomska in monetarna unija (WAEMU). Nigerija je edina država v regiji, ki še ni podpisala sporazuma o gospodarskem partnerstvu, zato se sporazum še ne uporablja.

Sporazum o gospodarskem partnerstvu z Zahodno Afriko zajema blago in razvojno sodelovanje. Sporazum o gospodarskem partnerstvu vključuje tudi možnost nadaljnjih pogajanj o trajnostnem razvoju, storitvah, naložbah in drugih vprašanjih, povezanih s trgovino, v prihodnosti.

Sporazum o gospodarskem partnerstvu bo:

 • pomagati Zahodni Afriki, da se bolje vključi v svetovni trgovinski sistem, ter podpreti naložbe in gospodarsko rast v regiji.
 • povečanje izvoza zahodnoafriških držav v EU
 • spodbujanje naložb in prispevanje k razvoju proizvodnih zmogljivosti s pozitivnim učinkom na zaposlovanje.

Do sprejetja celovitega regionalnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu z Zahodno Afriko sta se 3. septembra 2016 in 15. decembra 2016 začasno uporabljala sporazuma o gospodarskem partnerstvu s Slonokoščeno obalo in Gano.

Asimetrične določbe v korist zahodnoafriških držav

Sporazum o gospodarskem partnerstvu je v prid zahodni Afriki in upošteva trenutne razlike v stopnji razvitosti obeh regij. Določbe o asimetrijah v korist zahodnoafriških držav vključujejo izključitev občutljivih proizvodov iz liberalizacije, dolga obdobja liberalizacije, prožna pravila o poreklu ter posebne zaščitne ukrepe in ukrepe za kmetijstvo, prehransko varnost in zaščito mladih gospodarskih panog.

 • Medtem ko EU od prvega dne popolnoma odpira svoj trg, bo zahodna Afrika v 20-letnem prehodnem obdobju le delno odpravila uvozne tarife. Poleg tega bodo proizvajalci 25 % najbolj občutljivega blaga uživali trajno zaščito pred konkurenco.

Tarife

 • Razen orožja in streliva EU v okviru začasnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu zagotavlja 100-odstotni brezcarinski in kvot prost dostop do vsega uvoza iz Gane in Slonokoščene obale. Enako bo veljalo za vse zahodnoafriške proizvode, in sicer od prvega dne začetka veljavnosti regionalnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu z zahodno Afriko. Dostop do trga EU je stalen, popoln in prost dostop do vseh proizvodov.
 • Zahodnoafriške države bodo v obdobju 20 let liberalizirale uvoz iz EU. V skladu s kategorijami, ki so že določene v skupni zunanji tarifi ECOWAS (CET)
  • blago iz skupine A (bistvene socialne dobrine, osnovne potrebščine, osnovno blago, investicijsko blago in posebni vložki), ki ima trenutno 0 ali 5 % dajatev, bo liberalizirano 5 let po začetku veljavnosti sporazuma o gospodarskem partnerstvu.
  • blago iz skupine B (predvsem surovine in blago za vmesno porabo), ki ima trenutno 0, 5 ali 10 % dajatev, bo liberalizirano v 10-15 letih po začetku veljavnosti sporazuma o gospodarskem partnerstvu.
  • blago skupine C (nekatero blago za končno potrošnjo), za katero trenutno veljajo 5, 10 ali 20-odstotne dajatve, bo liberalizirano v 10-20 letih po začetku uporabe sporazuma o gospodarskem partnerstvu.
 • Znaten delež tarifnih postavk (25 %) bo v celoti izključen iz liberalizacije in bo zanje še naprej veljala običajna dajatev. Ti vključujejo občutljive proizvode, kot so kmetijski/ribiški proizvodi in občutljivo blago za končno potrošnjo.
 • Če se uvoz nekaterega blaga EU v zahodnoafriške države nenadoma poveča in ogrozi lokalne trge, se lahko uvedejo zaščitni ukrepi, kot so uvozne kvote in dajatve.

 

Uporabite možnost My Trade Assistant za iskanje točnih informacij o dajatvah in tarifah za vaš izdelek, pri čemer upoštevate državo izvora in namembno državo. Če ste v dvomih, se obrnite na svoje carinske organe.

Pravila o poreklu

Prilagodljiva pravila o poreklu omogočajo državam Zahodne Afrike, ki so sklenile sporazum o gospodarskem partnerstvu, izvoz proizvodov s surovinami iz drugih držav, zlasti v ključnih sektorjih - kmetijstvu, ribištvu ter tekstilu in oblačilih. Tekstilni izdelek lahko na primer vstopi v EU brez dajatev, če je vsaj ena stopnja njegove proizvodnje, kot sta tkanje ali pletenje, potekala v državi podpisnici sporazuma o gospodarskem partnerstvu.

Preden izvozite/uvozite, preverite, ali:

Strpnost

Toleranca, vključena v sporazum o gospodarskem partnerstvu z Zahodno Afriko, je milejša od običajnih. Predstavljajo 15 % cene končnega izdelka franko tovarna namesto 10 %, kot je predvideno v večini sporazumov EU. Za tekstil in oblačila se uporabljajo posebna odstopanja.

Kumulacija

Določbe SGP vključujejo naslednje vrste kumulacije:

 • Dvostranska kumulacija z EU
 • Diagonalna in popolna kumulacija s ČDO in državami AKP pod določenimi pogoji.
 • Kumulacija s sosednjimi državami v razvoju pod določenimi pogoji.

Neposredni prevoz

Dokazilo o neposrednem prevozu je treba predložiti carinskim organom države uvoznice.

Povračilo dajatev

Povračilo se lahko zahteva za dajatve, plačane za materiale, ki so bili predhodno uvoženi za nadaljnjo predelavo in izvoženi v državo, ki je z EU podpisala SGP.

Pogoji za plovila

Ribe, ulovljene na odprtem morju in v izključnih ekonomskih conah držav Zahodne Afrike, ki izvajajo SGP, se lahko štejejo za ribe s poreklom iz države podpisnice SGP samo, če jih ulovijo plovila, ki izpolnjujejo določena merila. Ta merila se nanašajo na kraj registracije plovila, na zastavo, pod katero plujejo, in na njihovo lastništvo.

Ni posebne zahteve glede državljanstva posadke, kapitanov ali častnikov. Te zahteve, ki so bile določene v prvotnem Sporazumu iz Cotonouja, so zdaj odpravljene, da bi olajšale dodelitev porekla za ribe, ki jih ulovijo države podpisnice sporazuma o gospodarskem partnerstvu.

Posebna pravila o poreklu za posamezne izdelke

 

Za iskanje pravil, ki veljajo za vaš izdelek, uporabite možnost My Trade Assistant.

Odstopanja

Na zahtevo države podpisnice SGP se lahko pod posebnimi pogoji odobri odstopanje, da se omogoči uporaba bolj ohlapnih pravil o poreklu za nekatere izdelke s poreklom iz določenih držav.

Zahteve za proizvode

Tehnična pravila in zahteve

 • Spoznajte tehnične zahteve, pravila in postopke, ki jih mora blago izpolnjevati za uvoz v Evropsko unijo.
 • Posebna pravila in predpisi, ki veljajo za vaš izdelek in državo porekla, poiščite v podatkovni zbirki My Trade Assistant.

Zahteve glede zdravja in varnosti pri uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov

Dokumenti in postopki za carinjenje

 Dokazila o poreklu

 • Da bi postali pooblaščeni izvoznik, morate biti sposobni svojim carinskim organom dokazati status izdelkov s poreklom in vse druge zahteve, ki jih lahko zahtevajo.

Carinski organi lahko v primeru zlorabe prekličejo status pooblaščenega izvoznika. Če želite izvedeti več o postopkih, se obrnite na svoje carinske organe.

 • Za upravičenost do preferencialnih stopenj dajatev mora izdelke s poreklom iz zahodnoafriških držav, ki izvajajo SGP, spremljati dokazilo o poreklu. Dokazilo o poreklu ostane veljavno 10 mesecev. To je lahko:
  • Potrdilo o gibanju blaga EUR.1, ki ga izdajo carinski organi države izvoznice. Izvoznik (ali pooblaščeni zastopnik), ki zaprosi za potrdilo, mora biti pripravljen predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov na zahtevo in izpolnjujejo druge zahteve iz Protokola o pravilih o poreklu.
  • izjavo na računu, ki jo izda kateri koli izvoznik za pošiljke, katerih vrednost je 6000 EUR ali manj, ali pooblaščeni izvozniki za pošiljke katere koli vrednosti. Pri izpolnjevanju izjave na računu morate biti pripravljeni predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla izdelkov in izpolnjujejo druge zahteve Protokola o pravilih o poreklu.

Drugi dokumenti

 • Več o drugih dokumentih in postopkih carinjenja[link], ki so potrebni za uvoz v Evropsko unijo.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

Trgovina s storitvami

Javna naročila

Naložbe

Drugo

Konkurenca

 • EU od leta 2014 ukinja izvozne subvencije za vse izdelke, izvožene v države podpisnice sporazuma o gospodarskem partnerstvu.
 • EU je zmanjšala ukrepe s proizvodnjo in izkrivljanjem trgovine
 • Če je lokalna industrija ogrožena zaradi porasta uvoza iz Evrope, sporazumi o gospodarskem partnerstvu omogočajo uvedbo ukrepov za zaščito industrijskih sektorjev in mladih industrij.

Trajnostni razvoj

Sporazum o gospodarskem partnerstvu za Zahodno Afriko izrecno temelji na „bistvenih in temeljnih“ elementih izSporazuma iz Cotonouja, tj. človekovih pravicah, demokratičnih načelih, pravni državi in dobrem upravljanju. Sporazum tako vsebuje nekaj najodločnejših izrazov o pravicah in trajnostnem razvoju, ki so na voljo v sporazumih EU.

 • „Klavzula o neizvajanju“ pomeni, da se „ustrezni ukrepi“ (kakor so določeni v Sporazumu iz Cotonouja) lahko sprejmejo, če katera koli pogodbenica ne izpolni svojih obveznosti v zvezi z bistvenimi elementi. To lahko vključuje opustitev trgovinskih ugodnosti.
 • Naloga skupnih institucij SGP je spremljanje in ocenjevanje vpliva izvajanja SGP na trajnostni razvoj pogodbenic. V skladu s Sporazumom iz Cotonouja imajo civilna družba in poslanci jasno vlogo.

Regionalno povezovanje

Sporazum o gospodarskem partnerstvu za Zahodno Afriko obravnava trgovino med zahodnoafriškimi državami in trgovino z EU. To je prvo gospodarsko partnerstvo, ki združuje ne le 16 držav v regiji, ampak tudi njihove regionalne organizacije: Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav (ECOWAS) in Zahodnoafriška ekonomska in monetarna unija (UEMOA).

 • Ponudba zahodnoafriških držav za dostop na trg EU je v celoti usklajena s skupno zunanjo tarifo Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav (ECOWAS), ki je podlaga za carinsko unijo ECOWAS. Izvajanje SGP in ECOWAS po srednjeevropskem času potekata vzporedno in se medsebojno krepita.
 • Sporazum o gospodarskem partnerstvu vsebuje pomembne določbe za enostavnejše in učinkovitejše carinske postopke ter predvideva, da si bodo zahodnoafriške države medsebojno zagotavljale vsaj enako obravnavo, kot jo dodeljujejo EU.

Krepitev zmogljivosti in tehnična pomoč

EU zagotavlja tehnično pomoč za trgovino. To državam pomaga pri prilagajanju carinskih postopkov in zmanjševanju birokracije. Za vas to pomeni manj ohlapnosti pri poslovanju s carino.

EU na primer zagotavlja finančno in tehnično podporo za pomoč zahodnoafriškim kmetom pri izpolnjevanju sanitarnih in fitosanitarnih standardov EU. EU pogosto pošlje tudi ekipo strokovnjakov Direktorata za presoje in analize na področju zdravja in hrane, da pripravi priporočila o tem, kako rešiti težave pri izvozu.

Koristne povezave in dokumenti

Deli to stran:

Hitre povezave