Sporazum o gospodarskem partnerstvu – Zahodna Afrika

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Zahodno Afriko ljudem in podjetjem iz obeh regij olajšuje naložbe in medsebojno trgovanje ter spodbuja razvoj v Zahodni Afriki. Spoznajte, kako lahko sporazumi o gospodarskem partnerstvu med EU in 16 zahodnoafriškimi državami koristijo vaši trgovini.

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Zahodno Afriko se še ne uporablja v nobeni zahodnoafriški državi – začel se bo začasno uporabljati, ko ga bodo podpisale vse zahodnoafriške države in ga bosta ratificirali dve tretjini zahodnoafriških držav.

Na kratko

EU je sklenila sporazum o gospodarskem partnerstvu s 16 zahodnoafriškimi državami; gospodarska skupnost zahodnoafriških držav (ECOWAS) in Zahodnoafriška ekonomska in monetarna unija (WAEMU). Nigerija je edina država v regiji, ki še ni podpisala sporazuma o gospodarskem partnerstvu, zato se sporazum še ne uporablja.

Sporazum o gospodarskem partnerstvu z Zahodno Afriko zajema blago in razvojno sodelovanje. Sporazum o gospodarskem partnerstvu vključuje tudi možnost nadaljnjih pogajanj o trajnostnem razvoju, storitvah, naložbah in drugih vprašanjih, povezanih s trgovino, v prihodnosti.

Sporazum o gospodarskem partnerstvu bo:

 • pomoč Zahodni Afriki pri boljšem vključevanju v svetovni trgovinski sistem ter podpora naložbam in gospodarski rasti v regiji.
 • povečanje izvoza Zahodne Afrike v EU
 • spodbujanje naložb in prispevanje k razvoju proizvodnih zmogljivosti s pozitivnim učinkom na zaposlovanje.

Do sprejetja celovitega regionalnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu z zahodno Afriko sta se 3. septembra 2016 oziroma 15. decembra 2016 začela začasno uporabljati vmesni sporazum o gospodarskem partnerstvu s Slonokoščeno obalo in Gano.

Asimetrične določbe v korist zahodnoafriških držav

Sporazum o gospodarskem partnerstvu podpira Zahodno Afriko in upošteva sedanje razlike v stopnji razvoja med regijama. Določbe o asimetrijah v korist zahodnoafriških držav vključujejo izključitev občutljivih proizvodov iz liberalizacije, dolga obdobja liberalizacije, prožna pravila o poreklu ter posebne zaščitne ukrepe in ukrepe za kmetijstvo, varnost preskrbe s hrano in zaščito mladih industrijskih panog.

 • Medtem ko EU od prvega dne v celoti odpira svoj trg, bo Zahodna Afrika v 20-letnem prehodnem obdobju le delno odpravila uvozne tarife. Poleg tega bodo proizvajalci 25 % najbolj občutljivega blaga trajno zaščiteni pred konkurenco.

Tarife

 • Razen orožja in streliva EU v skladu z začasnim sporazumom odobri 100-odstotni dostop brez carin in kvot za ves uvoz iz Gane in Slonokoščene obale. Enako bo veljalo za vse zahodnoafriške proizvode od prvega dne začetka uporabe regionalnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu za zahodno Afriko. Dostop do trga EU je stalen, popoln in brezplačen za vse izdelke.
 • Zahodnoafriške države bodo v obdobju 20 let liberalizirale uvoz iz EU. V skladu s kategorijami, ki so že določene v skupni zunanji tarifi ECOWAS (CET).
  • blago skupine A (osnovne socialne dobrine, osnovne potrebščine, osnovno blago, investicijsko blago in posebni vložki), za katerega trenutno veljajo dajatve 0 ali 5 %, bo liberalizirano pet let po začetku uporabe SGP.
  • blago skupine B (predvsem surovine in polizdelki), za katerega trenutno veljajo dajatve 0, 5 ali 10 %, bo liberalizirano v 10–15 letih po začetku uporabe SGP.
  • blago skupine C (nekatero blago za končno potrošnjo), ki ima trenutno 5, 10 ali 20 % dajatev, bo liberalizirano v 10–20 letih po začetku uporabe SGP.
 • Znaten del tarifnih postavk (25 %) bo v celoti izključen iz liberalizacije in bo zanje še naprej veljala običajna dajatev. Ti vključujejo občutljive proizvode, kot so kmetijstvo/ribiški proizvodi in občutljivo blago za končno potrošnjo.
 • Če se uvoz nekaterega blaga EU v zahodnoafriške države nenadoma poveča in s tem ogrozi lokalne trge, se lahko uvedejo zaščitni ukrepi, kot so uvozne kvote in dajatve.

 

Uporabite možnost iskanja Mojega trgovinskega pomočnika in poiščete natančne informacije o dajatvah in tarifah za določen izdelek ob upoštevanju države porekla in namembne države. Če ste v dvomih, se obrnite na svoje carinske organe.

 

Pravila o poreklu

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, mora izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite interaktivnoorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v mojem trgovinskem pomočniku, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in ugotovite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Splošne informacije o pravilih o poreklu so na voljo v nadaljevanju.

Prožna pravila o poreklu omogočajo državam Zahodne Afrike, ki izvajajo SGP, da izvažajo izdelke z vložki iz drugih držav, zlasti v ključnih sektorjih – kmetijstvu, ribištvu ter tekstilu in oblačilih. Tekstilni izdelek lahko na primer vstopi v EU brez dajatev, če je vsaj ena faza njegove proizvodnje, kot je tkanje ali pletenje, potekala v državi podpisnici SGP.

Dovoljeno odstopanje

Odstopanja, vključena v sporazum o gospodarskem partnerstvu za zahodno Afriko, so milejša od običajnih. V primerjavi z 10 %, predvidenimi v večini sporazumov EU, znašajo 15 % cene franko tovarna končnega proizvoda. Za tekstil in oblačila veljajo posebna odstopanja.

Kumulacija

Določbe SGP vključujejo naslednje vrste kumulacije:

 • Dvostranska kumulacija z EU
 • Diagonalna in popolna kumulacija s ČDO in državami AKP pod določenimi pogoji.
 • Kumulacija s sosednjimi državami v razvoju pod določenimi pogoji.

Neposredni prevoz

Dokazilo o neposrednem prevozu je treba predložiti carinskim organom države uvoznice.

Povračilo dajatev

Nadomestilo se lahko zahteva za dajatev, plačano za materiale, ki so bili predhodno uvoženi za nadaljnjo predelavo in nato izvoženi v državo, ki je z EU podpisala SGP.

Pogoji za plovila

Ribe, ulovljene na odprtem morju in v izključnih ekonomskih conah zahodnoafriških držav, ki izvajajo SGP, se lahko štejejo za ribe s poreklom iz države, ki izvaja SGP, samo če jih ulovijo plovila, ki izpolnjujejo določena merila. Ta merila se nanašajo na kraj registracije plovila, na zastavo, pod katero „pljajo“, in na njegovo lastništvo.

Ni posebne zahteve glede državljanstva posadke, poveljnika ladje ali častnika. Te zahteve, ki so bile v prvotnem sporazumu iz Cotonouja, so bile črtane, da bi se olajšalo dodeljevanje porekla ribam, ki jih ulovijo države podpisnice SGP.

Pravila o poreklu za določene izdelke

 

Za iskanje pravil, ki veljajo za vaš določen izdelek, uporabite možnost iskanja Mojega trgovinskega pomočnika.

Odstopanja

Na zahtevo države podpisnice SGP se lahko pod posebnimi pogoji odobri odstopanje, da se omogoči uporaba milejših pravil o poreklu za nekatere izdelke s poreklom iz določenih držav.

Zahteve za izdelke

Tehnična pravila in zahteve

 • Seznanite se s tehničnimi zahtevami, pravili in postopki, ki jih mora izpolnjevati blago, da se lahko uvozi v Evropsko unijo.
 • Posebna pravila in predpise, ki se uporabljajo za vaš izdelek in državo porekla, poiščite v podatkovni zbirki Moj trgovinski pomočnik.

Zdravstvene in varnostne zahteve SEP

Dokumenti in postopki za carinjenje

 Dokazila o poreklu

 • Če želite postati pooblaščeni izvoznik, morate svojim carinskim organom dokazati status porekla izdelkov in vse druge zahteve, ki jih ti lahko uvedejo.

Carinski organi lahko v primeru zlorabe odvzamejo vaš status pooblaščenega izvoznika. Za več informacij o postopkih se obrnite na svoje carinske organe.

 • Da bi bili upravičeni do preferencialnih stopenj dajatev, morajo biti izdelki s poreklom iz zahodnoafriških držav, ki izvajajo SGP, opremljeni z dokazilom o poreklu. Dokazilo o poreklu ostane veljavno 10 mesecev. To je lahko:
  • potrdilo o gibanju blaga EUR.1, ki ga izdajo carinski organi države izvoznice. Izvoznik (ali pooblaščeni zastopnik), ki vlaga zahtevek za potrdilo, mora biti pripravljen na zahtevo predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov, in izpolnjevati druge zahteve Protokola o pravilih o poreklu.
  • izjavo na računu – ki jo izda kateri koli izvoznik za pošiljke z vrednostjo do 6 000 EUR ali pooblaščeni izvozniki za pošiljke katere koli vrednosti. Pri izpolnjevanju izjave na računu morate biti pripravljeni predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla izdelkov in izpolnjevanje drugih zahtev Protokola o pravilih o poreklu.

Drugi dokumenti

 • Več o drugih dokumentih in postopkih za carinjenje[link], potrebnih za uvoz v Evropsko unijo.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

Trgovina s storitvami

Javno naročanje

Naložbe

Drugo

Tekmovanje

 • EU od leta 2014 ukinja izvozne subvencije za vse proizvode, izvožene v države podpisnice SGP.
 • EU je zmanjšala ukrepe, ki izkrivljajo proizvodnjo in trgovino
 • Če je lokalna industrija ogrožena zaradi povečanega uvoza iz Evrope, sporazumi o gospodarskem partnerstvu omogočajo uvedbo ukrepov za zaščito industrijskih sektorjev in mladih gospodarskih panog.

Trajnostni razvoj

Sporazum o gospodarskem partnerstvu za zahodno Afriko izrecno temelji na „bistvenih in temeljnih“ elementihSporazuma iz Cotonouja, tj. človekovih pravicah, demokratičnih načelih, pravni državi in dobrem upravljanju. Sporazum tako vsebuje nekaj najmočnejših izrazov o pravicah in trajnostnem razvoju, ki so na voljo v sporazumih EU.

 • „Klavzula o neizvajanju“ pomeni, da se „ustrezni ukrepi“ (kot so določeni v Sporazumu iz Cotonouja) lahko sprejmejo, če katera koli pogodbenica ne izpolni svojih obveznosti v zvezi z bistvenimi elementi. To lahko vključuje začasno ukinitev trgovinskih ugodnosti.
 • Naloga skupnih institucij SGP je spremljanje in ocenjevanje učinka izvajanja sporazumov o gospodarskem partnerstvu na trajnostni razvoj pogodbenic. V skladu s Sporazumom iz Cotonouja imajo civilna družba in poslanci jasno vlogo.

Regionalno vključevanje

Pri sporazumu o gospodarskem partnerstvu za zahodno Afriko gre prav tako za trgovino med zahodnoafriškimi državami kot za trgovino z EU. To je prvo gospodarsko partnerstvo, ki združuje ne le 16 držav v regiji, temveč tudi njihove regionalne organizacije: gospodarska skupnost zahodnoafriških držav (ECOWAS) in Zahodnoafriška ekonomska in monetarna unija (UEMOA).

 • Zahodnoafriška ponudba za dostop do trga EU je v celoti usklajena s skupno zunanjo tarifo ECOWAS, ki je podlaga za carinsko unijo ECOWAS. Izvajanje sporazuma o gospodarskem partnerstvu in Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav (ECOWAS) poteka z roko v roki in se medsebojno krepita.
 • Sporazum o gospodarskem partnerstvu vključuje pomembne določbe za poenostavitev in večjo učinkovitost carinskih postopkov ter predvideva, da si bodo zahodnoafriške države medsebojno zagotavljale vsaj enako obravnavo, kot jo zagotavljajo EU.

Krepitev zmogljivosti in tehnična pomoč

EU zagotavlja tehnično pomoč za trgovino. To državam pomaga, da prilagodijo svoje carinske postopke in zmanjšajo birokracijo. Za vas to pomeni manj oklevanja pri ravnanju s carino.

EU na primer zagotavlja finančno in tehnično podporo za pomoč zahodnoafriškim kmetom pri izpolnjevanju sanitarnih in fitosanitarnih standardov EU. EU pogosto pošlje tudi ekipo strokovnjakov iz Direktorata za presoje in analize na področju zdravja in hrane, ki daje priporočila o tem, kako rešiti težave pri izvozu.

Uporabne povezave in dokumenti

Deli to stran:

Hitre povezave