01 sausio 2024

Kombinuotoji nomenklatūra ir Bendrasis muitų tarifas, taikomi ES nuo 2024 m. sausio 1 d.

Spalio 31 d. buvo paskelbtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/2364, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas.

Šiuo reglamentu nustatoma naujausia Kombinuotosios nomenklatūros (KN) ir Bendrojo muitų tarifo redakcija, taikoma nuo 2024 m. sausio 1 d.

Siekiant modernizuoti Kombinuotąją nomenklatūrą (KN), buvo nustatytos naujos subpozicijos siekiant palengvinti konkrečių prekių stebėseną, pavyzdžiui:

  • „Plįtano de Canarias“ (KN kodas 0803 90 11) 8 skirsnyje,
  • „Pomidorai, paruošti arba konservuoti skirtingose tiesiogiai pakuotėse“ (KN kodai 2002 10 11, 2002 10 19, 2002 90 20), klasifikuojami 20 skirsnyje,
  • „Plastiko atliekos“ (KN kodai 3915 10 10, 3915 10 20, 3915 90 20, 3915 90 70) 39 skirsnyje,
  • Šilkas – 5007 20 subpozicija „Kiti audiniai, kurių sudėtyje esantis šilkas arba šilko atliekos, išskyrus šilką šukuotines pašukas, sudaro ne mažiau kaip 85 % masės“ buvo supaprastinta 50 skirsnyje,
  • „Kitų uždarų audinių iš stiklo pluošto pusverpalių atliekos ir laužas“ (KN kodai 7019 62 10, 7019 62 90) 70 skirsnyje,
  • „Motorinių transporto priemonių sėdynių dalys“ (KN kodas 9401 99 20) 94 skirsnyje.

Kombinuotoji nomenklatūra yra į Europos Sąjungą importuojamų ir (arba) iš jos eksportuojamų prekių deklaracijos ir Sąjungos vidaus prekybos statistikos pagrindas.

Daugiau informacijos pateikiama

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos