01 januar 2024

Kombinirana nomenklatura in skupna carinska tarifa, ki se v EU uporabljata od 1. januarja 2024

Dne 31. oktobra je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/2364 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi.

Ta uredba določa najnovejšo različico kombinirane nomenklature (KN) in skupne carinske tarife, ki se uporabljata od 1. januarja 2024.

Zaradi posodobitve kombinirane nomenklature (KN) so bile uvedene nove tarifne podštevilke za olajšanje spremljanja določenega blaga, kot so:

  • „Plátano de Canarias“ (oznaka KN 0803 90 11) v poglavju 8,
  • „Paradižnik, pripravljen ali konzerviran v različnih izvirnem pakiranju“ (oznake KN 2002 10 11, 2002 10 19, 2002 90 20) v poglavju 20,
  • „Plastični odpadki“ (oznake KN 3915 10 10, 3915 10 20, 3915 90 20, 3915 90 70), v poglavju 39,
  • Svila – tarifna podštevilka 5007 20 „Druge tkanine, ki vsebujejo 85 mas. % ali več svile ali drugih svilenih odpadkov razen buretne svile“ je bila poenostavljena v poglavju 50,
  • „Odpadki in ostanki drugih zaprtih tkanin iz rovingov iz steklenih vlaken“ (oznaki KN 7019 62 10, 7019 62 90) v poglavju 70,
  • „Deli sedežev motornih vozil“ (oznaka KN 9401 99 20) v poglavju 94.

Kombinirana nomenklatura je podlaga za prijavo blaga ob uvozu v Evropsko unijo/izvozu iz nje in za statistične podatke o trgovini znotraj Unije.

Več informacij je na voljo v:

Deli to stran:

Hitre povezave