01 Ιανουαρίου 2024

Συνδυασμένη ονοματολογία και κοινό δασμολόγιο που εφαρμόζονται στην ΕΕ από την 1 Ιανουαρίου 2024

Στις 31 Οκτωβρίου δημοσιεύθηκε ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/2364 της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει την τελευταία έκδοση της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) και του κοινού δασμολογίου που εφαρμόζονται από την 1 Ιανουαρίου 2024.

Για τον εκσυγχρονισμό της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ), εισήχθησαν νέες διακρίσεις για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση συγκεκριμένων εμπορευμάτων, όπως:

  • «Plátano de Canarias» (κωδικός ΣΟ 0803 90 11) στο κεφάλαιο 8,
  • «Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες σε διάφορες άμεσες συσκευασίες» (κωδικοί ΣΟ 2002 10 11, 2002 10 19, 2002 90 20) του κεφαλαίου 20,
  • «Πλαστικά απορρίμματα» (κωδικοί ΣΟ 3915 10 10, 3915 10 20, 3915 90 20, 3915 90 70) στο κεφάλαιο 39,
  • Μετάξι — Η διάκριση 5007 20 «Άλλα υφάσματα που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι άλλα από μετάξι» απλοποιήθηκε στο κεφάλαιο 50,
  • «Απορρίμματα και θραύσματα άλλων κλειστών υφασμάτων από νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings) από ίνες γυαλιού» (κωδικοί ΣΟ 7019 62 10, 7019 62 90) στο κεφάλαιο 70,
  • «Μέρη καθισμάτων αυτοκινήτων οχημάτων» (κωδικός ΣΟ 9401 99 20) στο κεφάλαιο 94.

Η Συνδυασμένη Ονοματολογία αποτελεί τη βάση για τη διασάφηση των εμπορευμάτων κατά την εισαγωγή/εξαγωγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις στατιστικές ενδοενωσιακού εμπορίου.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στον:

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις