01 Януари 2024

Комбинирана номенклатура и Обща митническа тарифа, приложими в ЕС от 1 януари 2024 г.

На 31 октомври беше публикуван регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2364 на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.

Настоящият регламент установява последната версия на Комбинираната номенклатура (КН) и Общата митническа тарифа, приложими от 1 януари 2024 г.

В интерес на модернизирането на Комбинираната номенклатура (КН) бяха въведени нови подпозиции, за да се улесни контролът на конкретни стоки, като например:

  • „Plátano de Canarias“ (код по КН 0803 90 11) в глава 8,
  • „Домати, приготвени или консервирани в различни директни опаковки“ (кодове по КН 2002 10 11, 2002 10 19, 2002 90 20) от глава 20,
  • „Пластмасови отпадъци“ (кодове по КН 3915 10 10, 3915 10 20, 3915 90 20, 3915 90 70) в глава 39,
  • Коприната — подпозиция 5007 20 „Други тъкани, съдържащи тегловно 85 % или повече естествена коприна или отпадъци от естествена коприна, различни от копринен дреб“, е опростена в глава 50,
  • „Отпадъци и отломки от други затворени тъкани от ровинг от стъклени влакна“ (кодове по КН 7019 62 10, 7019 62 90) от глава 70,
  • „Части за седалки за моторни превозни средства“ (код по КН 9401 99 20) от глава 94.

Комбинираната номенклатура е основата за декларирането на стоки при внос/износ от Европейския съюз и за статистиката за вътресъюзната търговия.

Допълнителна информация можете да намерите в:

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки