01 janvāris 2024

Kombinētā nomenklatūra un kopējais muitas tarifs, ko ES piemēro no 2024. gada 1. janvāra

31. oktobrī tika publicēta Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/2364, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu.

Ar šo regulu izveido Kombinētās nomenklatūras (KN) un kopējā muitas tarifa jaunāko redakciju, kas piemērojami no 2024. gada 1. janvāra.

Lai modernizētu Kombinēto nomenklatūru (KN), tika ieviestas jaunas apakšpozīcijas, lai atvieglotu konkrētu preču uzraudzību, piemēram:

  • “Plátano de Canarias” (KN kods 0803 90 11) 8. nodaļā,
  • “Tomāti, kas sagatavoti vai konservēti dažādos tiešajos iepakojumos” (KN kodi 2002 10 11, 2002 10 19, 2002 90 20) 20. nodaļā,
  • “Plastmasas atkritumi” (KN kodi 3915 10 10, 3915 10 20, 3915 90 20, 3915 90 70), 39. nodaļā,
  • Zīds — apakšpozīcija 5007 20 “Citi audumi, kuros zīda vai zīda atliku, izņemot zīda atsukas, ir 85 % no masas vai vairāk” ir vienkāršota 50. nodaļā,
  • “Citu slēgtu stikla šķiedras grīstu audumu atkritumi un lūžņi” (KN kodi 7019 62 10, 7019 62 90) 70. nodaļā,
  • “Mehānisko transportlīdzekļu sēdekļu daļas” (KN kods 9401 99 20) 94. nodaļā.

Kombinētā nomenklatūra ir pamats preču deklarēšanai, importējot Eiropas Savienībā un eksportējot no tās, un Savienības iekšējās tirdzniecības statistikai.

Sīkāka informācija ir pieejama šeit:

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites