Pareiškimas apie prekių kilmę yra eksportuotojo deklaracija apie savo produkto kilmę.

 

ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo56 straipsnis („Pareiškimas dėl kilmės“) ir59 straipsnis („Pažymos saugojimo reikalavimai“)

Pareiškimą apie prekių kilmę surašo eksportuotojas, kad pats deklaruotų savo produkto kilmę.

 • Tokį pareiškimą gali surašyti:
  • bet kuris ES eksportuotojas, jei bendra siuntos vertė yra mažesnė kaip 6 000 EUR,
  • ES eksportuotojai, užregistruoti Registruotųjų eksportuotojų sistemoje (REX), tuo atveju, jei siuntos vertė siekia arba viršija 6 000 EUR.

   Nustatytas vienų metų lengvatinis laikotarpis (iki 2021 m. gruodžio 31 d.), per kurį ES eksportuotojai gali patys deklaruoti produktų kilmę net ir tuo atveju, kai tiekėjo deklaracijos dar nėra surinktos. Tiekėjo deklaracijos turi būti surinktos ne vėliau kaip 2022 m. sausio 1 d. Daugiau informacijos pateikiama čia.
 • Eksportuotojas surašo pareiškimą apie prekių kilmę remdamasis informacija, įrodančia, kad produktas turi kilmės statusą, įskaitant informaciją apie produktui pagaminti panaudotų medžiagų kilmės statusą (pvz., tiekėjo deklaraciją).
 • Eksportuotojas yra atsakingas už pareiškimo apie prekių kilmę ir pateiktos informacijos teisingumą ir turėtų būti pasirengęs muitinės prašymu pateikti visus reikiamus dokumentus, įrodančius produktų kilmės statusą (pvz., tiekėjo deklaraciją).

Kaip surašyti pareiškimą apie prekių kilmę

 • Eksportuotojas sąskaitoje faktūroje arba bet kuriame kitame dokumente, kuriame atitinkami produktai aprašomi pakankamai išsamiai, kad juos būtų galima identifikuoti (pvz., važtaraštyje arba pakuočių sąraše), turėtų užpildyti šią deklaraciją (kaip nurodyta 7 PRIEDE),
 • Pareiškimas apie prekių kilmę gali būti skirtas vienai arba kelioms tapačių produktų siuntoms per ne ilgesnį kaip vienų metų laikotarpį.

 

(Laikotarpis: nuo ___ iki ___ (1))
Produktų, kuriems taikomas šis dokumentas, eksportuotojas (Eksportuotojo nuorodos Nr....) (2)) pareiškia, kad,
išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip, šie produktai yra... 3) lengvatinė kilmė.
............................................................................ (4) (vieta ir data)
.................................................................................... (Eksportuotojo vardas ir pavardė (pavadinimas))

(1) Jei pareiškimas apie prekių kilmę surašomas kelioms tapačių kilmės statusą turinčių produktų siuntoms, nurodykite laikotarpį, kuriam pareiškimas apie prekių kilmę turi būti taikomas. Laikotarpis neturi viršyti 12 mėnesių. Visi produktai turi būti importuojami tik nurodytu laikotarpiu. Jei pareiškimas apie prekių kilmę skirtas vienai siuntai, laukelis gali būti paliktas tuščias
(2) Jei eksportuotojas yra ES, nurodykite savo REX numerį (jei siuntos viršija 6 000 EUR); Jungtinėje Karalystėje įsikūrusiam eksportuotojui suteikiamas numeris pagal Jungtinėje Karalystėje taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus
(3) Nurodyti produkto kilmę: Jungtinė Karalystė arba Sąjunga.
4) Vieta ir data gali būti nenurodomos, jei informacija pateikiama pačiame dokumente.

 

 • Pareiškimas gali būti padarytas bet kuria oficialiąja ES kalba arba anglų kalba pagal 7 PRIEDEpateiktas versijas.

Galiojimas ir įrašų saugojimas.

 • Prekių kilmės įrodymas galioja 12 mėnesių nuo pareiškimo apie prekių kilmę surašymo dienos ir per tą laikotarpį turi būti pateiktas importuojančios šalies muitinei arba importuojančios šalies nustatytam ilgesniam laikotarpiui, trunkančiam iki 24 mėnesių.
 • Pareiškimo apie prekių kilmę ir kitų susijusių dokumentų kopijas eksportuotojas turi saugoti ne trumpiau kaip 4 metus.
Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos