Изявлението за произход представлява декларация от износителя за произхода на неговия продукт.

 

Член 56 („изявление за произход „) и 59 („Изисквания за водене на регистър“) от Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство

Изявлението за произход се изготвя от износителя, за да декларира сам произхода на своя продукт.

 • Това изявление може да бъде изготвено:
  • от всеки износител от ЕС, при условие че общата стойност на пратката е под 6 000 EUR
  • от износители от ЕС, които са регистрирани в системата за регистрирани износители (REX), ако пратките са на стойност 6 000 EUR и повече.

   Има гратисен период от 1 година (до 31 декември 2021 г.), през който износителите от ЕС могат сами да декларират произхода на продуктите дори при сценарий, при който декларациите на доставчика все още не са събрани. Декларациите на доставчика трябва да бъдат събрани най-късно на 1 януари 2022 г. Повече информация можете да намерите тук.
 • Износителят изготвя изявление за произход въз основа на информация, доказваща, че продуктът е с произход, включително информация относно статута на произход на материалите, използвани в производството на продукта (като например декларация на доставчика).
 • Износителят отговаря за верността на изявлението за произход и предоставената информация и следва да бъде готов да представи всички подходящи документи, доказващи произхода на продуктите, по искане на митническите органи (като например декларация на доставчика).

Как се изготвя изявление за произход

 • Износителят следва да попълни следната декларация (както е посочено в ПРИЛОЖЕНИЕ 7) върху фактурата или всеки друг документ, който описва въпросните продукти достатъчно подробно, за да могат те да бъдат идентифицирани (напр. известие за доставка или опаковъчен лист),
 • Изявлението за произход може да бъде за една пратка или няколко пратки с идентични продукти за период, не по-дълъг от една година.

 

(Период: от ___ до ___ (1))
Износителят на продуктите, обхванати от настоящия документ (референтен номер на износителя... (2)) декларира, че
освен ако ясно е посочено друго, тези продукти са от... (3) преференциален произход.
............................................................................ (4) (място и дата)
..................................................................................... (Име на износителя)

(1) Ако изявлението за произход се изготвя за няколко пратки с идентични продукти с произход, се посочва срокът, за който изявлението за произход трябва да се прилага. Срокът не може да надхвърля 12 месеца. Всички операции по внос на продукта трябва да се извършат в рамките на посочения период. Ако изявлението за произход е за една пратка, полето може да бъде оставено празно
(2) За износител, намиращ се в ЕС, въведете вашия REX номер (за пратки над 6 000 EUR); За износител, намиращ се в Обединеното кралство, това ще бъде номерът, определен в съответствие със законовите и подзаконовите актове, приложими в Обединеното кралство
(3) Посочва се произходът на продукта: Обединеното кралство или Съюза.
(4) мястото и датата могат да бъдат пропуснати, ако информацията се съдържа в самия документ.

 

 • Декларацията може да бъде направена на всеки от официалните езици на ЕС или на английски език в съответствие с езиковите версии в ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Валидност и водене на документация.

 • Доказателството за произход е валидно в продължение на 12 месеца след датата на изготвяне на изявлението за произход и трябва да бъде представено в рамките на този срок на митническите органи в страната вносител или за по-дълъг период, определен от страната вносител, до 24 месеца.
 • Копие от изявлението за произход и други съответни документи трябва да се съхранява от износителя най-малко 4 години.
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки