Alkuperävakuutus on viejän ilmoitus tuotteensa alkuperästä.

 

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnankauppa- ja yhteistyösopimuksen56 artikla (”Alkuperäselvitys”) ja59 artikla (”Tietojen säilyttämistä koskevat vaatimukset”)

Viejä laatii alkuperävakuutuksen ilmoittaakseen itse tuotteensa alkuperän.

 • Kyseisen vakuutuksen voi laatia
  • kuka tahansa EU:n viejä, jos lähetyksen kokonaisarvo on alle 6 000 euroa
  • sellaiset EU:n viejät, jotka on rekisteröityrekisteröidyn viejän järjestelmään (REX), ja lähetysten arvo on vähintään 6 000 euroa.

   Vuoden kestävän siirtymäkauden aikana (31.12.2021 asti) EU:n viejät voivat ilmoittaa itse tuotteiden alkuperän, myös silloin kun tavarantoimittajan ilmoituksia ei ole vielä annettu. Tavarantoimittajan ilmoitukset on annettava viimeistään 1.1.2022. Lisätietoja täältä.
 • Viejä laatii alkuperävakuutuksen sellaisten tietojen perusteella, joilla osoitetaan, että tuote on alkuperätuote, mukaan lukien tiedot tuotteen tuotannossa käytettyjen ainesten alkuperäasemasta (kuten hankkijan ilmoitus).
 • Viejä on vastuussa alkuperävakuutuksen ja annettujen tietojen oikeellisuudesta, ja sen olisi oltava valmis esittämään tulliviranomaisten pyynnöstä kaikki asianmukaiset asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema (kuten hankkijan ilmoitus).

Alkuperävakuutuksen laatiminen

 • Viejän on täytettävä kauppalaskussa tai muussa asiakirjassa, jossa tuotteiden kuvaus on riittävän yksityiskohtainen niiden tunnistamiseksi (esim. lähetysluettelo tai pakkausluettelo), seuraava ilmoitus (kuten LIITTEESSÄ 7),
 • Alkuperävakuutus voi koskea yhtä tai useampaa samanlaisten tuotteiden lähetystä enintään yhden vuoden aikana.

 

(Ajanjakso: ___ – ___ (1))
Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (viejän viitenumero...) Ilmoittaa, että
jollei selvästi toisin ilmoiteta, nämä tuotteet ovat... 3) etuuskohteluun oikeuttava alkuperä.
............................................................................ (4) (paikka ja päiväys)
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ (Viejän nimi)

(1) Jos alkuperävakuutus täytetään useille samanlaisten alkuperätuotteiden lähetyksille, ilmoitetaan ajanjakso, jona alkuperävakuutusta sovelletaan. Ajanjakso ei saa olla pidempi kuin 12 kuukautta. Tuotteen kaiken tuonnin on tapahduttava mainitun ajanjakson puitteissa. Jos alkuperävakuutus koskee yhtä lähetystä, kenttä voidaan jättää tyhjäksi
(2) sijaitsevan viejän osalta merkitään REX-numero (yli 6 000 euron lähetyksistä); Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan viejän osalta tämä numero on Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti annettu numero
(3) Tuotteen alkuperä ilmoitetaan: Yhdistynyt kuningaskunta tai unioni.
Paikka ja päiväys voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan.

 

 • Lausuma voidaan antaa millä tahansa EU:n virallisella kielellä tai englanniksi LIITTEESSÄ 7olevien kielitoisintojen mukaisesti.

Voimassaolo ja tietojen säilyttäminen.

 • Alkuperäselvitys on voimassa 12 kuukautta alkuperävakuutuksen laatimispäivästä, ja se on esitettävä kyseisen ajan kuluessa tuojaosapuolen tulliviranomaisille tai tuojaosapuolen määrittämän pidemmän, enintään 24 kuukauden pituisen ajanjakson ajan.
 • Viejän on säilytettävä jäljennös alkuperävakuutuksesta ja muista asiaankuuluvista asiakirjoista vähintään neljän vuoden ajan.
Jaa tämä sivu: