Het attest van oorsprong is een verklaring van de exporteur over de oorsprong van zijn product.

 

Artikel 56 („attest van oorsprong”) en 59 („Vereisten inzake het bijhouden van gegevens”) van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK

Het attest van oorsprong wordt opgesteld door de exporteur om zelf de oorsprong van zijn product te verklaren.

 • Dit mag worden opgesteld door:
  • elke exporteur in de EU als de totale waarde van de zending minder dan 6 000 EUR bedraagt
  • elke exporteur die is ingeschreven in het systeem van geregistreerde exporteurs (REX) als de zending een waarde van 6 000 EUR of meer heeft.

   Er is een respijtperiode van 1 jaar (tot en met 31 december 2021) waarin EU-exporteurs de oorsprong van de producten zelf mogen verklaren, zelfs in situaties waarin de leveranciersverklaringen nog niet zijn ingezameld. Leveranciersverklaringen moeten uiterlijk op 1 januari 2022 worden ingezameld. Meer informatie vindt u hier.
 • De exporteur een attest van oorsprong opstelt op basis van informatie waaruit blijkt dat het product van oorsprong is, met inbegrip van informatie over de oorsprong van de bij de productie van het product gebruikte materialen (zoals een leveranciersverklaring).
 • De exporteur is verantwoordelijk voor de juistheid van het attest van oorsprong en de verstrekte informatie en moet bereid zijn op verzoek van de douaneautoriteiten alle nodige documenten over te leggen waaruit de oorsprong van de producten blijkt (zoals een leveranciersverklaring).

Hoe een attest van oorsprong op te stellen

 • De exporteur moet op de factuur of op elk ander document waarin de producten voldoende duidelijk zijn omschreven om geïdentificeerd te kunnen worden (bv. pakbon of paklijst), de volgende verklaring (zie BIJLAGE 7) invullen:
 • Het attest van oorsprong kan betrekking hebben op één of meerdere zendingen van identieke producten gedurende een periode van maximaal één jaar.

 

(Periode: van ___ tot ___ (1))
De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (referentienummer exporteur...) (2)) verklaart dat,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, deze producten van... (3) preferentiële oorsprong.
............................................................................ (4) (plaats en datum)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................@@ (Naam van de exporteur)

(1) Indien het attest van oorsprong wordt opgesteld voor meerdere zendingen van identieke producten van oorsprong, vermeld dan de periode gedurende welke het attest van oorsprong van toepassing is. Deze periode mag niet meer dan 12 maanden bedragen. Alle producten moeten binnen de aangegeven periode worden ingevoerd. Indien het attest van oorsprong voor één zending is bestemd, mag het veld blanco worden gelaten
(2) Voor een in de EU gevestigde exporteur, vermeld uw REX-nummer (voor zendingen van meer dan 6 000 EUR); Voor een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde exporteur is dit het nummer dat is toegekend overeenkomstig de in het Verenigd Koninkrijk geldende wet- en regelgeving
(3) Vermeld de oorsprong van het product: het Verenigd Koninkrijk of de Unie.
(4) plaats en datum kunnen worden weggelaten indien de gegevens op het document zelf voorkomen.

 

 • De verklaring kan worden afgelegd in elke officiële taal van de EU of het Engels overeenkomstig de taalversies in BIJLAGE 7.

Geldigheid en registratie.

 • Het bewijs van oorsprong is geldig gedurende 12 maanden na de datum waarop het attest van oorsprong is opgesteld en moet binnen die periode bij de douaneautoriteiten van de partij van invoer worden ingediend, of voor een door de partij van invoer vastgestelde langere periode van ten hoogste 24 maanden.
 • De exporteur moet een kopie van het attest van oorsprong en andere relevante documenten gedurende ten minste 4 jaar bewaren.
Deze pagina delen:

Snelle links