Paziņojums par izcelsmi ir eksportētāja deklarācija par tā produkta izcelsmi.

 

Eksportētājs sagatavo paziņojumu par izcelsmi, lai pašdeklarētu sava ražojuma izcelsmi.

 • Šo paziņojumu var sagatavot:
  • ikviens ES eksportētājs, ja sūtījuma kopējā vērtība ir zemāka par EUR 6000;
  • ES eksportētāji, kas ir reģistrēti reģistrēto eksportētāju sistēmā (REX), — sūtījumiem, kuru vērtība ir EUR 6000 vai vairāk.

   Ir noteikts viena gada labvēlības periods (līdz 2021. gada 31. decembrim), kura laikā ES eksportētāji var paši deklarēt ražojumu izcelsmi pat tad, ja piegādātāja deklarācijas vēl nav ievāktas. Piegādātāja deklarācijas jāievāc vēlākais 2022. gada 1. janvārī. Plašāka informācija šeit.
 • Eksportētājs sagatavo paziņojumu par izcelsmi, pamatojoties uz informāciju, kas pierāda, ka ražojums ir noteiktas izcelsmes ražojums, tostarp informāciju par ražojuma ražošanā izmantoto materiālu noteiktas izcelsmes statusu (piemēram, piegādātāja deklarāciju).
 • Eksportētājs ir atbildīgs par paziņojumu par izcelsmi un sniegtās informācijas pareizību, un viņam jābūt gatavam pēc muitas dienestu pieprasījuma iesniegt visus attiecīgos dokumentus, kas apliecina izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu (piemēram, piegādātāja deklarāciju).

Kā sagatavot paziņojumu par izcelsmi

 • Eksportētājam rēķinā vai kādā citā dokumentā, kurā attiecīgie ražojumi ir pietiekami sīki aprakstīti, lai tos varētu identificēt (piemēram, piegādes pavadzīme vai iepakojuma saraksts), jāaizpilda šāda deklarācija (kā minēts 7. PIELIKUMĀ),
 • Paziņojums par izcelsmi var attiekties uz vienu identisku produktu sūtījumu vai vairākiem sūtījumiem laikposmā, kas nepārsniedz vienu gadu.

 

(Periods: no___ līdz ___ (1))
Šajā dokumentā ietverto izstrādājumu eksportētājs (eksportētāja atsauce Nr.... (2)) deklarē, ka, ja
vien nav skaidri norādīts citādi, šie produkti ir... Preferenciāla izcelsme (3).
............................................................................ (4) (vieta un datums)
................................................................................................... (Eksportētāja nosaukums)

(1) Ja paziņojums par izcelsmi ir aizpildīts vairākiem sūtījumiem ar identiskiem noteiktas izcelsmes produktiem, norādiet laikposmu, uz kuru attiecas paziņojums par izcelsmi. Šis laikposms nepārsniedz 12 mēnešus. Visam produkta importam jānotiek norādītajā laikposmā. Ja paziņojums par izcelsmi attiecas uz vienu sūtījumu, lauku var atstāt neaizpildītu
(2) Eksportētājam, kas atrodas ES, norādiet jūsu REX numuru (sūtījumiem, kas pārsniedz EUR 6000); Eksportētājam, kas atrodas Apvienotajā Karalistē, tas ir numurs, kas piešķirts saskaņā ar Apvienotajā Karalistē piemērojamiem normatīvajiem aktiem
(3) Norādīt produkta izcelsmi: Apvienotā Karaliste vai Savienība.
Vietu un datumu var nenorādīt, ja informācija ir ietverta pašā dokumentā.

 

 • Paziņojumu var sniegt jebkurā ES oficiālajā valodā vai angļu valodā saskaņā ar 7. PIELIKUMĀnorādītajām valodu versijām.

Derīgums un uzskaite.

 • Izcelsmes apliecinājums ir derīgs 12 mēnešus pēc datuma, kad sagatavots paziņojums par izcelsmi, un minētajā termiņā tas jāiesniedz importētājas puses muitas dienestiem vai ilgāku laikposmu, ko importētāja puse noteikusi līdz 24 mēnešiem.
 • Eksportētājam vismaz 4 gadus jāglabā paziņojuma par izcelsmi kopija un citi attiecīgi dokumenti.
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites