Id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini hija dikjarazzjoni mill-esportatur dwar l-oriġini tal-prodott tiegħu.

 

L-Artikolu 56 (“Dikjarazzjoni dwar l-oriġini”) u 59 (“Rekwiżiti għaż-żamma tar-rekords”) tal-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit

Id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini ssir mill-esportatur biex jiddikjara huwa stess l-oriġini tal-prodott tiegħu.

 • Din id-dikjarazzjoni tista’ ssir:
  • minn kwalunkwe esportatur tal-UE sakemm il-valur totali tal-kunsinna jkun inqas minn EUR 6 000
  • minn esportaturi tal-UE li huma rreġistrati fis-Sistema tal-Esportaturi Rreġistrati (REX) għal kunsinni ta’ EUR 6 000 u aktar.

   Hemm perjodu ta’ grazzja ta’ sena (1) (sal-31 ta’ Diċembru 2021) li matulu l-esportaturi tal-UE jistgħu jiddikjaraw huma stess l-oriġini tal-prodotti anki f’xenarju meta d-dikjarazzjonijiet tal-fornitur ikunu għadhom ma nġabrux. Id-dikjarazzjonijiet tal-fornitur għandhom jinġabru sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2022. Aktar informazzjoni hawnhekk.
 • L-esportatur jagħmel dikjarazzjoni dwar l-oriġini bbażata fuq informazzjoni li turi li l-prodott huwa oriġinarju, inkluża informazzjoni dwar l-istatus oriġinarju tal-materjali użati fil-produzzjoni tal-prodott (bħad-dikjarazzjoni tal-fornitur).
 • L-esportatur huwa responsabbli għad-dikjarazzjoni dwar l-oriġini u l-informazzjoni pprovduta bħala korretta u jenħtieġ li jkun lest li jissottometti d-dokumenti xierqa kollha li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti fuq talba tal-awtoritajiet doganali (bħad-dikjarazzjoni tal-fornitur).

Kif tagħmel dikjarazzjoni tal-oriġini

 • L-esportatur għandu jimla d-dikjarazzjoni li ġejja (kif imsemmi fl-ANNESS 7) fuq il-fattura jew kwalunkwe dokument ieħor li jiddeskrivi l-prodotti kkonċernati f’dettall suffiċjenti biex ikunu jistgħu jiġu identifikati (eż. nota tal-kunsinna jew lista tal-ippakkjar),
 • Id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini tista’ tkun għal vjeġġ wieħed jew għal konsenji multipli ta’ prodotti identiċi matul perjodu ta’ mhux aktar minn sena.

 

(Perjodu: minn ___ sa ___ (1))
L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (Nru ta’ Referenza tal-Esportatur... (2)) jiddikjara li,
ħlief fejn indikat b’mod ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta’... (3) oriġini preferenzjali.
............................................................................ (4) (post u data)
............................................................................................................................................................................................................................................................@@ (Isem l-esportatur)

(1) Jekk id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini timtela għal konsenji multipli ta’ prodotti oriġinarji identiċi, indika l-perjodu li għalih għandha tapplika d-dikjarazzjoni dwar l-oriġini. Dan il-perjodu ma għandux jaqbeż it-12-il xahar. L-importazzjonijiet kollha tal-prodott iridu jseħħu fil-perijodu indikat. Jekk id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini hija għal konsenja waħda, il-kaxxa tista’ titħalla vojta
(2) Għal esportatur li jinsab fl-UE, niżżel in-numru REX tiegħek (għal kunsinni ta’ aktar minn EUR 6 000); Għal esportatur li jinsab fir-Renju Unit, dan ikun in-numru assenjat f’konformità mal-liġijiet u r-regolamenti applikabbli fir-Renju Unit
(3) Indika l-oriġini tal-prodott: ir-Renju Unit] jew l-Unjoni.
(4) il-post u d-data jistgħu jitħallew barra jekk l-informazzjoni tkun tinsab fid-dokument innifsu.

 

 • Id-dikjarazzjoni tista’ ssir bi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE jew bl-Ingliż skont il-verżjonijiet lingwistiċi fl-ANNESS 7

Validità u żamma ta’ rekords.

 • Il-prova tal-oriġini hija valida għal 12-il xahar wara d-data li fiha saret id-dikjarazzjoni tal-oriġini u jeħtieġ li tiġi ppreżentata f’dak il-perjodu lill-awtoritajiet doganali fil-parti importatriċi, jew għal perjodu itwal determinat mill-parti importatriċi sa 24-il xahar.
 • Jeħtieġ li tinżamm kopja tad-dikjarazzjoni tal-oriġini u dokumenti rilevanti oħra mill-esportatur għal mill-inqas 4 snin
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr