Päritolukinnitus on eksportija deklaratsioon oma toote päritolu kohta.

 

Päritolukinnituse koostab eksportija, et ise kindlaks teha oma toote päritolu.

 • Selle kinnituse võib koostada:
  • iga ELi eksportija, tingimusel et saadetise koguväärtus on alla 6 000 EUR;
  • ELi eksportijad, kes on registreeritud registreeritud eksportijate süsteemis (REX), kui tegemist on saadetistega, mille väärtus on 6000 eurot ja rohkem.

   Kehtestatud on üheaastane üleminekuperiood (kuni 31. detsembrini 2021), mille jooksul saavad ELi eksportijad toote päritolu ise deklareerida, kui tarnija deklaratsioone ei ole veel kogutud. Tarnija deklaratsioonid tuleb koguda hiljemalt 1. jaanuariks 2022. Lisateavet leiate siit.
 • Eksportija koostab päritolukinnituse, mis põhineb teabel, mis tõendab, et toode on päritolustaatusega, sealhulgas teabel toote valmistamiseks kasutatud materjalide päritolustaatuse kohta (nt tarnija deklaratsioon).
 • Eksportija vastutab päritolukinnituse ja esitatud teabe õigsuse eest ning peaks olema valmis esitama tolli nõudmisel kõik asjakohased dokumendid, mis tõendavad toodete päritolustaatust (näiteks tarnija deklaratsioon).

Kuidas koostada päritolukinnitust?

 • Eksportija peab täitma järgmise deklaratsiooni (nagu on märgitud 7. LISAS) arvel või mis tahes muus dokumendis, milles asjaomaseid tooteid piisavalt täpselt kirjeldatakse, et neid oleks võimalik identifitseerida (nt saateleht või pakkeleht),
 • Päritolukinnitus võib olla ühe saadetise või ühesuguste toodete mitme saadetise kohta kuni ühe aasta jooksul.

 

(Periood: alates___ kuni ___ (1))
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (Eksportija viitenumber... 2) kinnitab, et kui
ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... (3) sooduspäritolu.
............................................................................ (4) (koht ja kuupäev)
.............................................................................. (Eksportija nimi)

(1) Kui päritolukinnitus on koostatud mitme identse päritolustaatusega toote saadetise kohta, märkida ajavahemik, mille kohta päritolukinnitust kohaldatakse. Ajavahemik ei tohi ületada 12 kuud. Toote kogu import peab toimuma märgitud ajavahemiku jooksul. Kui päritolukinnitus on ühe saadetise kohta, võib välja tühjaks jätta
(2) ELis asuva eksportija puhul märkida oma REX-number (saadetiste puhul, mis ületavad 6 000 eurot); Ühendkuningriigis asuva eksportija puhul on selleks Ühendkuningriigis kohaldatavate õigusnormide kohaselt antud number
(3)Märkida toote päritolu: Ühendkuningriik või liit.
(4) Koha ja kuupäeva võib ära jätta, kui teave sisaldub dokumendis endas.

 

 • Avalduse võib teha ükskõik millises ELi ametlikus keeles või inglise keeles vastavalt 7. LISAkeeleversioonidele.

Kehtivus ja andmete säilitamine.

 • Päritolutõend kehtib 12 kuud pärast päritolukinnituse koostamise kuupäeva ja see tuleb esitada selle aja jooksul importiva lepinguosalise tolliasutusele või importiva lepinguosalise määratud pikemaks ajavahemikuks, mis on kuni 24 kuud.
 • Eksportija peab säilitama päritolukinnituse ja muude asjakohaste dokumentide koopiat vähemalt neli aastat.
Jagage seda lehte: