Potvrdenie o pôvode je vyhlásenie vývozcu o pôvode jeho výrobku.

 

Článok 56 („Vyhlásenie o pôvode“) a článok 59 („Požiadavky na uchovávanie záznamov“) dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Potvrdenie o pôvode vyhotovuje vývozca, aby sám deklaroval pôvod svojho výrobku.

 • Takéto vyhlásenie môžu vyrobiť:
  • vývozcovia z EÚ za predpokladu, že celková hodnota zásielky je nižšia ako 6 000 EUR,
  • vývozcovia z EÚ, ktorí sú zaregistrovaní v systéme registrovaných vývozcov (REX), v prípade zásielok s hodnotou 6 000 EUR a vyššou.

   Zaviedlo sa tolerančné obdobie v dĺžke jedného roka (do 31. decembra 2021), počas ktorého vývozcovia z EÚ môžu vyhotoviť vlastné vyhlásenie o pôvode výrobkov, a to aj v prípade, že sa ešte nezískali vyhlásenia dodávateľa. Vyhlásenia dodávateľa je potrebné získať do 1. januára 2022. Viac informácií nájdete tu.
 • Vývozca vyhotoví potvrdenie o pôvode na základe informácií preukazujúcich, že výrobok je pôvodný, vrátane informácií o statuse pôvodu materiálov použitých pri výrobe výrobku (napríklad vyhlásenie dodávateľa).
 • Vývozca je zodpovedný za potvrdenie o pôvode a za správne poskytnuté informácie a mal by byť pripravený predložiť všetky príslušné doklady preukazujúce status pôvodu výrobkov na žiadosť colných orgánov (napríklad vyhlásenie dodávateľa).

Ako vyhotovovať vyhlásenie o pôvode

 • Vývozca by mal vyplniť nasledujúce vyhlásenie (ako sa uvádza v PRÍLOHE 7) na faktúre alebo akomkoľvek inom doklade, ktorý opisuje príslušné výrobky dostatočne podrobne na to, aby ich bolo možné identifikovať (napr. dodací list alebo baliaci list),
 • Potvrdenie o pôvode sa môže týkať jednej zásielky alebo viacerých zásielok identických výrobkov počas obdobia nepresahujúceho jeden rok.

 

(Obdobie: od___ do ___ (1))
Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (referenčné číslo vývozcu... (2)) vyhlasuje, že
ak nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky sú z... (3) preferenčný pôvod.
............................................................................ (4) (Miesto a dátum)
........................................................................... (Meno vývozcu)

(1) Ak je potvrdenie o pôvode vyplnené v prípade viacnásobných zásielok identických pôvodných výrobkov, uveďte obdobie, na ktoré sa potvrdenie o pôvode má uplatňovať. Uvedené obdobie nesmie byť dlhšie ako 12 mesiacov. Každý dovoz výrobku sa musí uskutočniť v rámci uvedeného obdobia. Ak sa potvrdenie o pôvode týka jednej zásielky, pole sa môže ponechať prázdne
(2) V prípade vývozcu so sídlom v EÚ uveďte číslo REX (v prípade zásielok s hodnotou vyššou ako 6 000 EUR); V prípade vývozcu so sídlom v Spojenom kráľovstve bude to číslo pridelené v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi platnými v Spojenom kráľovstve
(3) Uveďte pôvod výrobku: spojené kráľovstvo alebo Únia.
(4) Miesto a dátum sa môžu vynechať, ak sú informácie obsiahnuté v samotnom doklade.

 

 • Vyhlásenie sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ alebo v angličtine podľa jazykových verzií v PRÍLOHE 7.

Platnosť a vedenie záznamov.

 • Dôkaz o pôvode je platný 12 mesiacov po dátume vyhotovenia potvrdenia o pôvode a musí sa predložiť v uvedenej lehote colným orgánom dovážajúcej strany alebo počas dlhšieho obdobia, ktoré určí dovážajúca strana, a to najviac 24 mesiacov.
 • Vývozca musí uchovávať kópiu potvrdenia o pôvode a iných príslušných dokladov najmenej štyri roky.
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy