Deklarace o původu je prohlášením vývozce o původu jeho produktu.

 

Článek 56 („Prohlášení o původu“) a článek 59 („Požadavky na vedení záznamů“) dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím

Deklaraci o původu vyhotovuje vývozce, aby sám deklaroval původ svého produktu.

 • Tuto deklaraci může vystavit:
  • kterýkoli vývozce z EU za předpokladu, že celková hodnota zásilky je do 6 000 EUR
  • vývozci z EU, kteří jsou zaregistrovaní v systému registrovaných vývozců (REX) v případě zásilek o hodnotě 6 000 EUR nebo více.

   Existuje odkladná lhůta v délce jednoho roku (do 31. prosince 2021), během níž mohou vývozci z EU vydat vlastní prohlášení o původu výrobku i v případě, že prohlášení dodavatele ještě nejsou shromážděna. Prohlášení dodavatele musí být shromážděna nejpozději k 1. lednu 2022. Více informací naleznete zde.
 • Vývozce vyhotoví deklaraci o původu na základě informací prokazujících, že produkt je původní, včetně informací o statusu původu materiálů použitých při výrobě produktu (např. prohlášení dodavatele).
 • Vývozce je odpovědný za správnost deklarace o původu a za správnost poskytnutých informací a měl by být připraven předložit na žádost celních orgánů všechny příslušné doklady prokazující status původu produktů (např. prohlášení dodavatele).

Jak vyhotovit deklaraci o původu

 • Vývozce by měl na faktuře nebo jakémkoli jiném dokladu, který popisuje dotyčné produkty dostatečně podrobně, aby umožnil jejich ztotožnění (např. dodací list nebo výčet položek zásilky), vyplnit následující prohlášení (jak je uvedeno v PŘÍLOZE 7),
 • Deklarace o původu se může týkat jedné zásilky nebo více zásilek totožných produktů během období nepřesahujícího jeden rok.

 

(Období: od___ do ___ (1))
Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (referenční číslo vývozce... Prohlašuji, že pokud není
jasně uvedeno jinak, jedná se o produkty... (3) preferenční původ.
............................................................................ (4) (místo a datum)
............................................................................. (Jméno vývozce)

(1) Je-li deklarace o původu vyplněna pro více zásilek totožných původních produktů, uveďte období, na které se deklarace o původu vztahuje. Toto období nesmí přesahovat 12 měsíců. Veškerý dovoz dotčeného produktu se musí uskutečnit během uvedeného období. Pokud se deklarace o původu týká jedné zásilky, může být pole ponecháno prázdné
(2) u vývozce se sídlem v EU uveďte číslo REX (u zásilek nad 6 000 EUR); V případě vývozce se sídlem ve Spojeném království se jedná o číslo přidělené v souladu s právními předpisy platnými ve Spojeném království
(3) Uveďte původ produktu: spojené království nebo Unie.
4 Místo a datum lze vynechat, jsou-li informace uvedeny na samotném dokladu.

 

 • Prohlášení lze učinit v kterémkoli úředním jazyce EU nebo v angličtině v souladu s jazykovými verzemi uvedenými v PŘÍLOZE 7.

Platnost a vedení záznamů.

 • Doklad o původu platí dvanáct měsíců ode dne, kdy byla deklarace o původu vyhotovena, a musí být v této lhůtě předložen celním orgánům dovážející strany nebo po delší dobu stanovenou dovážející stranou v délce až 24 měsíců.
 • Vývozce musí uchovávat kopii deklarace o původu a dalších příslušných dokladů po dobu nejméně 4 let.
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy