Oświadczenie o pochodzeniu jest deklaracją eksportera dotyczącą pochodzenia jego produktu.

 

Artykuł 56 („Oświadczenie o pochodzeniu”) i art. 59 („Wymogi dotyczące prowadzenia rejestrów”) umowy o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem

Oświadczenie o pochodzeniu jest sporządzane przez eksportera w celu samozadeklarowania pochodzenia swojego produktu.

 • Oświadczenie to może sporządzić:
  • dowolny eksporter z UE, pod warunkiem że całkowita wartość przesyłki jest niższa niż 6 000 EUR
  • eksporter z UE zarejestrowany w systemie zarejestrowanych eksporterów (REX) dla przesyłek o wartości co najmniej 6 000 EUR.
   Okres karencji wynosi 1 rok (do 31 grudnia 2021 r.).
   W tym czasie eksporterzy z UE mogą samodzielnie zadeklarować pochodzenie produktów nawet w przypadku, gdy deklaracje dostawców nie zostały jeszcze zebrane. Deklaracje dostawców muszą zostać zebrane najpóźniej do 1 stycznia 2022 r. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
 • Eksporter sporządza oświadczenie o pochodzeniu na podstawie informacji wykazujących, że produkt jest produktem pochodzącym, w tym informacji na temat statusu pochodzenia materiałów użytych do wytworzenia produktu (takich jak deklaracja dostawcy).
 • Eksporter jest odpowiedzialny za poprawność oświadczenia o pochodzeniu i przedstawionych informacji oraz powinien być przygotowany do przedłożenia wszystkich odpowiednich dokumentów potwierdzających status pochodzenia produktów na żądanie organów celnych (takich jak deklaracja dostawcy).

Jak sporządzić oświadczenie o pochodzeniu

 • Eksporter powinien wypełnić następującą deklarację (wymienioną w ZAŁĄCZNIKU 7) na fakturze lub innym dokumencie opisującym dane produkty w sposób wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić ich identyfikację (np. specyfikacja wysyłkowa lub wykaz opakowań),
 • Oświadczenie o pochodzeniu może dotyczyć jednej wysyłki lub wielu wysyłek identycznych produktów w okresie nieprzekraczającym jednego roku.

 

(Okres: od ___ do ___ (1))
Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (nr referencyjny eksportera... O ile wyraźnie
nie wskazano inaczej, produkty te pochodzą z... Preferencyjne pochodzenie.
............................................................................ (4) (Miejsce i data)
.............................................................................. (Nazwa eksportera)

(1) Jeżeli oświadczenie o pochodzeniu jest wypełnione dla wielu wysyłek identycznych produktów pochodzących, należy wskazać okres, w odniesieniu do którego oświadczenie o pochodzeniu ma mieć zastosowanie. Okres nie może przekraczać 12 miesięcy. Cały przywóz produktu musi nastąpić we wskazanym okresie. Jeżeli oświadczenie o pochodzeniu dotyczy jednej przesyłki, pole można pozostawić niewypełnione
(2) W przypadku eksportera mającego siedzibę w UE należy podać numer REX (w przypadku przesyłek powyżej 6 000 EUR); W przypadku eksportera mającego siedzibę w Zjednoczonym Królestwie jest to numer nadany zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi mającymi zastosowanie w Zjednoczonym Królestwie
(3) Wskazać pochodzenie produktu: Zjednoczone Królestwo lub Unia.
Miejsce i data mogą zostać pominięte, jeżeli informacje są zawarte w samym dokumencie.

 

 • Oświadczenie można złożyć w dowolnym języku urzędowym UE lub w języku angielskim zgodnie z wersjami językowymi zawartymi w ZAŁĄCZNIKU 7.

Ważność i prowadzenie rejestrów.

 • Dowód pochodzenia jest ważny przez 12 miesięcy od daty sporządzenia oświadczenia o pochodzeniu i musi zostać przedłożony w tym terminie organom celnym strony dokonującej przywozu lub przez dłuższy okres ustalony przez stronę dokonującą przywozu, wynoszący do 24 miesięcy.
 • Eksporter musi przechowywać kopię oświadczenia o pochodzeniu i innych stosownych dokumentów przez okres co najmniej 4 lat.
Udostępnij tę stronę: