Η βεβαίωση καταγωγής είναι δήλωση του εξαγωγέα σχετικά με την καταγωγή του προϊόντος του.

 

Άρθρο 56 («Δήλωση καταγωγής») και άρθρο 59 («Απαιτήσεις διατήρησης του καταλόγου») της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου

Η βεβαίωση καταγωγής συντάσσεται από τον εξαγωγέα για να δηλώσει ο ίδιος την καταγωγή του προϊόντος του.

 • Η βεβαίωση αυτή μπορεί να συνταχθεί:
  • από οποιονδήποτε εξαγωγέα της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία της αποστολής είναι μικρότερη από 6 000 EUR
  • από εξαγωγείς της ΕΕ που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (ΣΕΕ) για αποστολές αξίας 6 000 EUR και πάνω.

   Υπάρχει περίοδος χάριτος 1 έτους (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021) κατά τη διάρκεια της οποίας οι εξαγωγείς της ΕΕ μπορούν να δηλώνουν οι ίδιοι την καταγωγή των προϊόντων ακόμη και σε περίπτωση που οι δηλώσεις του προμηθευτή δεν έχουν ακόμη συλλεχθεί. Οι δηλώσεις του προμηθευτή πρέπει να συλλεχθούν το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
 • Ο εξαγωγέας συντάσσει βεβαίωση καταγωγής βάσει στοιχείων που αποδεικνύουν ότι το προϊόν είναι καταγόμενο, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον χαρακτήρα καταγωγής των υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του προϊόντος (όπως δήλωση προμηθευτή).
 • Ο εξαγωγέας είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια της βεβαίωσης καταγωγής και για την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών και θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει όλα τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων κατόπιν αιτήματος των τελωνειακών αρχών (όπως δήλωση προμηθευτή).

Πώς να συντάξετε βεβαίωση καταγωγής

 • Ο εξαγωγέας πρέπει να συμπληρώνει την ακόλουθη δήλωση (όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7) στο τιμολόγιο ή σε κάθε άλλο έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους (π.χ. δελτίο παράδοσης ή κατάλογος συσκευασίας),
 • Η βεβαίωση καταγωγής μπορεί να αφορά μία αποστολή ή πολλαπλές αποστολές πανομοιότυπων προϊόντων για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος.

 

(Περίοδος: από___ έως ___ (1))
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (αριθ. αναφοράς εξαγωγέα... (2)) δηλώνει ότι,
εκτός εάν αναφέρεται σαφώς διαφορετικά, τα προϊόντα αυτά είναι από... (3) προτιμησιακή καταγωγή.
............................................................................ (4) (Τόπος και ημερομηνία)
.......................................................................... (Όνομα του εξαγωγέα)

(1) Εάν η βεβαίωση καταγωγής συμπληρώνεται για πολλαπλές αποστολές πανομοιότυπων καταγόμενων προϊόντων, αναφέρετε την περίοδο για την οποία πρόκειται να εφαρμοστεί η βεβαίωση καταγωγής. Η χρονική αυτή περίοδος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 12 μήνες. Όλες οι εισαγωγές του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός της αναγραφόμενης περιόδου. Εάν η βεβαίωση καταγωγής αφορά μία αποστολή, το πεδίο μπορεί να μείνει κενό
(2) Για εξαγωγέα εγκατεστημένο στην ΕΕ, σημειώστε τον αριθμό σας REX (για αποστολές άνω των 6 000 EUR)· Για εξαγωγέα εγκατεστημένο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτός είναι ο αριθμός που χορηγείται σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο
(3) Αναφέρατε την καταγωγή του προϊόντος: το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Ένωση.
(4) Ο τόπος και η ημερομηνία μπορούν να παραλείπονται αν η πληροφορία περιλαμβάνεται στο ίδιο το έγγραφο.

 

 • Η δήλωση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ ή στα αγγλικά σύμφωνα με τις γλωσσικές εκδόσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑτος 7

Εγκυρότητα και τήρηση αρχείων.

 • Το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία σύνταξης της βεβαίωσης καταγωγής και πρέπει να υποβληθεί εντός της εν λόγω περιόδου στις τελωνειακές αρχές του μέρους εισαγωγής, ή για μεγαλύτερη περίοδο που καθορίζεται από το μέρος εισαγωγής έως 24 μήνες.
 • Αντίγραφο της βεβαίωσης καταγωγής και άλλα σχετικά έγγραφα πρέπει να φυλάσσονται για τουλάχιστον 4 έτη από τον εξαγωγέα
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις