Gur dearbhú ón onnmhaireoir maidir le tionscnamh a tháirge an ráiteas tionscnaimh.

 

Airteagal 56 (“Ráiteas maidir le tionscnamh”) agus Airteagal 59 (“na ceanglais maidir le taifead a choimeád”) den Chomhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe

Ina ndéanann an t-onnmhaireoir amach an ráiteas maidir le tionscnamh le féindearbhú a dhéanamh ar thionscnamh a tháirge.

 • Is féidir an ráiteas seo a dhéanamh amach:
  • onnmhaireoir ar bith de chuid an AE ar choinníoll go bhfuil luach iomlán na coinsíneachta faoi bhun EUR 6 000
  • Onnmhaireoirí de chuid an Aontais atá cláraithe sa Chóras Onnmhaireoirí Cláraithe (REX) le haghaidh coinsíneachtaí de EUR 6 000 agus os a chionn.

   Tá tréimhse chairde 1 bhliain ann (go dtí an 31 Nollaig 2021) inar féidir le honnmhaireoirí de chuid an AE tionscnamh na dtáirgí a dhearbhú fiú i gcás nach mbailítear na dearbhuithe soláthraí go fóill. Ní mór dearbhuithe soláthraí a bhailiú an 1 Eanáir 2022 ar a dhéanaí. Tuilleadh eolais anseo.
 • Tugann an t-onnmhaireoir ráiteas maidir le tionscnamh amach bunaithe ar fhaisnéis lena léirítear gur táirge tionscnaimh é, lena n-áirítear faisnéis faoi stádas tionscnaimh na n-ábhar a úsáideadh i dtáirgeadh an táirge (amhail dearbhú soláthraí).
 • Tá an t-onnmhaireoir freagrach as an ráiteas maidir le tionscnamh agus as an bhfaisnéis a chuirtear ar fáil agus ba cheart dó a bheith sásta na doiciméid iomchuí uile lena gcruthaítear stádas tionscnaimh na dtáirgí a chur isteach arna iarraidh sin do na húdaráis chustaim (amhail dearbhú soláthraí).

Conas ráiteas tionscnaimh a dhéanamh amach

 • Ba cheart don onnmhaireoir an dearbhú seo a leanas (mar a luaitear in IARSCRÍBHINN 7) a chomhlánú ar an sonrasc nó ar aon doiciméad eile ina bhfuil tuairisc leordhóthanach ar na táirgí lena mbaineann chun gur féidir iad a shainaithint (e.g. nóta seachadta nó liosta pacála),
 • Maidir leis an ráiteas tionscnaimh, d’fhéadfadh sé gur do lastas amháin nó d’il-lastais de tháirgí comhionanna a bheadh sé i rith tréimhse nach faide ná aon bhliain amháin.

 

(Tréimhse: Ó__ go ___ (1))
Easpórtálaí na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (Uimhir Thagartha Onnmhaireora... (2)) go ndearbhaíonn sé,
ach amháin mar a gcuirtear a mhalairt in iúl go soiléir, gur de... (3) tionscnamh fabhrach.
................................................................................................................ (4) (Áit agus dáta)
................................................................................................ (Ainm an onnmhaireora)

(1) Má comhlánaítear an ráiteas tionscnaimh le haghaidh iliomad lastas de tháirgí tionscnaimh comhionanna, sonraigh an tréimhse a mbeidh feidhm ag an ráiteas maidir le tionscnamh lena linn. Ní bheidh an tréimhse sin níos faide ná 12 mhí. Ní mór gach allmhairiú den táirge a bheith ann laistigh den tréimhse a shonraítear. Más le haghaidh lastais amháin an ráiteas tionscnaimh, is féidir an réimse a fhágáil bán
(2) I gcás onnmhaireora atá lonnaithe san AE, cuir d’uimhir REX (i gcás coinsíneachtaí os cionn EUR 6 000); I gcás onnmhaireora atá lonnaithe sa Ríocht Aontaithe, is é a bheidh anseo an uimhir a shannfar i gcomhréir leis na dlíthe agus na rialacháin is infheidhme sa Ríocht Aontaithe
(3) Luaitear tionscnamh an táirge: An Ríocht Aontaithe nó an tAontas.
(4) Féadfar áit agus dáta a fhágáil ar lár má tá an fhaisnéis sa doiciméad féin.

 

 • Is féidir an ráiteas a dhéanamh in aon cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh nó an Bhéarla de réir na leaganacha teanga atá in IARSCRÍBHINN 7

Bailíocht agus coimeád taifead.

 • Go mbeidh cruthúnas ar thionscnamh bailí ar feadh 12 mhí tar éis an dáta a ndearnadh amach an ráiteas tionscnaimh agus is gá é a chur isteach laistigh den tréimhse sin chuig údaráis chustaim an pháirtí allmhairíochta, nó ar feadh tréimhse is faide ná sin a chinnfidh an páirtí allmhairíochta ar feadh tréimhse nach faide ná 24 mhí.
 • Ní mór don onnmhaireoir cóip den ráiteas tionscnaimh agus de dhoiciméid ábhartha eile a choinneáil ar feadh 4 bliana ar a laghad
Roinn an leathanach seo: