Ursprungsförsäkran är en deklaration från exportören om dess produkts ursprung.

 

Artikel 56 (”ursprungsförsäkran”) och 59 ( ”Krav på registerhållning”) i handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket

Ursprungsförsäkran upprättas av exportören för att själv deklarera produktens ursprung.

 • Försäkran får utfärdas av
  • alla EU-exportörer om det totala värdet på sändningen understiger 6 000 EUR
  • EU-exportörer som är registrerade i systemet med registrerade exportörer (REX-systemet) för sändningar på minst 6 000 EUR.
   Det
   finns en anståndsperiod på 1 år (till och med den 31 december 2021) under vilken EU-exportörer kan självdeklarera produkternas ursprung även i ett scenario där leverantörsdeklarationerna ännu inte har samlats in. Leverantörsdeklarationer måste börja samlas in senast den 1 januari 2022. Läs mer här.
 • Exportören upprättar en ursprungsförsäkran på grundval av uppgifter som visar att produkten har ursprungsstatus, inbegripet uppgifter om ursprungsstatus för de material som använts vid tillverkningen av produkten (t.ex. leverantörsdeklaration).
 • Exportören ansvarar för att ursprungsförsäkran och de lämnade uppgifterna är korrekta och bör vara beredd att på begäran av tullmyndigheterna uppvisa alla relevanta handlingar som styrker produkternas ursprungsstatus (t.ex. leverantörsdeklaration).

Hur man upprättar en ursprungsförsäkran

 • Exportören ska fylla i följande deklaration (enligt BILAGA 7) på fakturan eller någon annan handling där de berörda produkterna beskrivs tillräckligt noggrant för att kunna identifieras (t.ex. följesedel eller packsedel).
 • Ursprungsförsäkran kan avse en sändning eller flera sändningar av identiska produkter under en period som inte överstiger ett år.

 

(Period: från ___ till ___ (1))
Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (Exportörens referensnummer... (2)) försäkrar att dessa produkter,
om inte annat tydligt anges, är av... (3) förmånsberättigande ursprung.
............................................................................ (4) (ort och datum)
................................................................................. (Exportörens namn)

(1) Om ursprungsförsäkran fylls i för flera sändningar av identiska ursprungsprodukter, ange den period för vilken ursprungsförsäkran ska gälla. Denna period får inte överstiga 12 månader. All import av produkten måste ske inom den angivna perioden. Om ursprungsförsäkran avser en sändning kan fältet lämnas tomt
(2) För en exportör som är etablerad i EU, ange ditt REX-nummer (för sändningar över 6 000 EUR). För en exportör som är etablerad i Förenade kungariket kommer detta nummer att vara det nummer som tilldelats i enlighet med de lagar och andra författningar som är tillämpliga i Förenade kungariket
(3). Ange produktens ursprung: Förenade kungariket eller unionen.
(4) ort och datum får utelämnas om uppgifterna finns i själva dokumentet.

 

 • Uttalandet kan göras på vilket som helst av EU:s officiella språk eller på engelska enligt språkversionerna i BILAGA 7.

Giltighet och registerhållning.

 • Ursprungsintyget är giltigt i 12 månader efter den dag då ursprungsförsäkran upprättades och måste uppvisas för tullmyndigheterna i den importerande parten inom den perioden, eller under en längre period som fastställs av den importerande parten på upp till 24 månader.
 • Exportören måste bevara en kopia av ursprungsförsäkran och andra relevanta dokument i minst 4 år.
Dela sidan:

Genvägar