Udtalelsen om oprindelse er en erklæring fra eksportøren om produktets oprindelse.

 

Artikel 56 ("udtalelse om oprindelse") og 59 ("Krav til føring af fortegnelser") i handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige

Udtalelsen om oprindelse udfærdiges af eksportøren med henblik på selvangivelse af produktets oprindelse.

 • Denne erklæring kan udfærdiges
  • af enhver EU-eksportør, forudsat at forsendelsens samlede værdi er under 6 000 EUR.
  • af EU-eksportører, der er registreret i systemet for registrerede eksportører (REX) for forsendelser på 6 000 EUR og derover.

   Der er en henstandsperiode på 1 år (indtil den 31. december 2021), hvor EU-eksportører selv kan angive produkternes oprindelse, selv i et scenarie, hvor leverandørerklæringerne endnu ikke er indsamlet. Leverandørerklæringerne skal være indsamlet senest den 1. januar 2022. Yderligere oplysninger findes her.
 • Eksportøren udfærdiger en udtalelse om oprindelse på grundlag af oplysninger, der viser, at produktet har oprindelsesstatus, herunder oplysninger om oprindelsesstatus for de materialer, der er anvendt ved fremstillingen af produktet (f.eks. leverandørerklæring).
 • Eksportøren er ansvarlig for, at udtalelsen om oprindelse og de afgivne oplysninger er korrekte, og bør efter anmodning fra toldmyndighederne kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser produkternes oprindelsesstatus (f.eks. leverandørerklæring).

Sådan udfærdiger du en udtalelse om oprindelse

 • Eksportøren skal udfylde følgende erklæring (som nævnt i BILAG 7) på fakturaen eller ethvert andet dokument, som beskriver de pågældende produkter tilstrækkeligt detaljeret til, at de kan identificeres (f.eks. følgeseddel eller pakkeliste)
 • Udtalelsen om oprindelse kan være for en forsendelse eller flere forsendelser af identiske produkter i en periode på højst et år.

 

(Periode: fra ___ til ___ (1))
Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (eksportørens referencenummer... (2)) erklærer, at
medmindre andet klart er angivet, er disse produkter af... (3) præferenceoprindelse.
............................................................................ (4) (sted og dato)
..................................................................................... (Eksportørens navn)

(1) Hvis udtalelsen om oprindelse udfærdiges for flere forsendelser af identiske produkter med oprindelsesstatus, angives den periode, som udtalelsen om oprindelse skal gælde for. Perioden må højst være på 12 måneder. Al import af produktet skal ske inden for den anførte periode. Hvis udtalelsen om oprindelse vedrører én forsendelse, kan feltet stå tomt
(2) For en eksportør, der er etableret i EU, anføres dit REX-nummer (for forsendelser over 6 000 EUR). For en eksportør, der er etableret i Det Forenede Kongerige, vil dette være det nummer, der er tildelt i overensstemmelse med de gældende love og administrative bestemmelser i Det Forenede Kongerige
(3) Angiv produktets oprindelse: det Forenede Kongerige eller Unionen.
(4) sted og dato kan udelades, hvis oplysningerne findes i selve dokumentet.

 

 • Erklæringen kan udfærdiges på et hvilket som helst officielt EU-sprog eller engelsk i henhold til sprogversionerne i BILAG 7.

Gyldighed og opbevaring af registreringer.

 • Oprindelsesbeviset er gyldigt i 12 måneder efter den dato, hvor udtalelsen om oprindelse blev udfærdiget, og skal inden for denne periode fremlægges for toldmyndighederne i den importerende part eller for en længere periode, der fastsættes af den importerende part, på op til 24 måneder.
 • Eksportøren skal opbevare en kopi af udtalelsen om oprindelse og andre relevante dokumenter i mindst 4 år.
Del denne side: