Vejledning for eksport af varer

Planlægger din virksomhed at eksportere varer til lande uden for EU? Dette afsnit hjælper dig med at forstå, om din virksomhed er klar til eksport, og skitserer de forskellige trin i eksportprocessen.

5 skridt hen imod eksport af et produkt

 
 

Før du starter — Er din virksomhed klar til at handle?

Har du planer om at eksportere et produkt for første gang?

Inden du gør det, skal du tjekke, om din virksomhed er klar:

 • Har dit produkt allerede succes på dit hjemmemarked eller i andre EU-lande?
 • Har din virksomhed kapacitet til at sælge produktet på udenlandske markeder uden for EU? Har det tilstrækkeligt personale, tid, finansielle og juridiske ressourcer?
 • Er din virksomheds ledelse fast besluttet på at udvide til eksportmarkeder uden for EU?
 • Har din virksomhed en omfattende finansiel/markedsførings-/forretningsplan med klart definerede mål til støtte for eksport til markeder uden for EU?
 • Har din virksomhed en konkret strategi for, hvordan produktet eksporteres til dit eksportmarked? Du kan f.eks. eksportere dit produkt direkte til din køber på dit eksportmarked, f.eks. en anden virksomhed eller en forbruger, eller indirekte ved at ansætte en tredjepart, f.eks. en agent eller distributør. Både direkte og indirekte eksport kan også støttes af e-handelsplatforme.
 • Hvis det er relevant, er den intellektuelle ejendomsret til dit produkt beskyttet på dit eksportmarked?
 • Har din virksomhed kapacitet og ekspertise til at tilpasse sit produkt til kulturelle præferencer eller forskellige tekniske standarder i lande uden for EU?

Før du fortsætter, bør du nøje overveje ovenstående spørgsmål og drøfte dem i din virksomhed for at afgøre, om du er rede til at handle med lande uden for EU, eller hvilke skridt du skal tage for at forberede dig på at gøre det.

 

1

Find et marked og en køber

For at eksportere varer til lande uden for EU skal du først identificere et marked og finde en køber til dit produkt. Oplysningerne under Min handelsassistent vil hjælpedig med at identificere egnede markeder for dit produkt. Det vil også hjælpe dig med at fastlægge kravene til din køber, f.eks. registrerings- eller licenskrav for at handle med bestemte varer eller deltage i et bestemt økonomisk område. Da din køber normalt vil være importør og påtage sig ansvaret for at indføre dit produkt i bestemmelseslandet og på dets marked, er det af afgørende betydning, at køberen er kvalificeret til denne rolle.

Følgende institutioner eller aktører kan være med til at identificere eksportmarkedsmuligheder og finde kvalificerede købere.

 • Handelskamre kan give dig oplysninger om forskellige markeder og forretningspartnere og henvise dig til relevante rapporter.
 • Handelsspecifikke nyhedsudbydere eller handelsfremmebureauer i dit land eller på dit valgte eksportmarked, som omfatter markedsanalyse og vurdering af forretningsmuligheder, kan være en hjælp. Disse organer leverer ofte undersøgelser af vigtige eksportsektorer.
 • Eksportkonsulenter og relevante banker kan også yde rådgivning.

Hvordan udvælger du målmarkederne?

Screene potentielle eksportmarkeder for at vurdere, om der er efterspørgsel efter dit produkt, og overveje, om dit produkt vil være konkurrencedygtigt på eksportmarkedet.

Tjek handelsstatistikkerne for dit potentielle målmarked.

Importstatistikker kan vise, om dit målland allerede importerer din produkttype, hvor importen kommer fra, og om der allerede er et stort udbud på markedet. Lave tal viser måske en mulighed, men afslører også hindringer for markedsadgang eller endda barrierer, som du kan tjekke med Min handelsassistent.

Hvordan finder man potentielle købere?

Når du har valgt et eller flere målmarkeder, er det næste skridt at identificere potentielle handelspartnere og forretningskontakter.

Du kan finde partnere og kontakter på:

Sådanne arrangementer tilbydes i stigende grad online, og det kan være hensigtsmæssigt at undersøge tilsvarende muligheder.

I modsætning til indenlandske transaktioner skal køberens kvalificering til importtransaktionen og den faktiske udnyttelse eller markedsføring af dit produkt i bestemmelseslandet kontrolleres nøje.

Du kan også tjekke, om du har lov til at sælge til regeringen på dit potentielle eksportmarked.

Hvad er offentlige udbud?

 

2

Tjek eksportbetingelserne i EU og importkravene på dit målmarked

For at eksportere dit produkt til lande uden for EU skal du opfylde visse grundlæggende krav.

Hvordan kan du eksportere?

Du kan eksportere en vare på forskellige måder.

 • Du kan f.eks. eksportere direkte til en køber på dit eksportmarked. Det kan være en anden virksomhed eller en forbruger.
 • Alternativt eksporterer især meget små virksomheder ofte indirekte via e-handelsplatforme.

 

Hvad er e-handel?

Hvem kan eksportere?

 • Du skal normalt være etableret i EU som en virksomhed eller et fast driftssted. Dette omfatter momsregistrering.
 • Generelt skal du også registrere dig i det nationale handelsregister. Læs mere hos dit lokale handelskammer.
 • Hvis du er bosiddende uden for EU, skal du have en arbejdstilladelse for at kunne udøve en selvstændig kommerciel aktivitet. du skal desuden finde en person, der er etableret i EU, og som er villig til at handle på dine vegne som eksportør (f.eks. en leverandør af logistiktjenester eller toldagent).

Hvordan registreres du som eksportør?

Som EU-eksportør skal du ansøge de kompetente toldmyndigheder om et såkaldt EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification).

EORI-nummeret er et identifikationsnummer, der er gyldigt i hele EU, og som du skal bruge til alle toldudførselsangivelser.

Tip: Denne proces kan tage nogen tid i god tid.

Præferencehandelsaftaler:

Hvis du ønsker at eksportere til et land, har EU en præferencehandelsaftale med og nyder godt af lavere toldsatser, kan du være nødt til at ansøge om status som autoriseret eksportør (EA) eller, afhængigt af aftalen, ansøge om at blive registreret eksportør (REX). EA anvendes hos og REX gennem din nationale toldadministration.

Som godkendt kan du udfærdige "oprindelseserklæringer" som registreret eksportør "udtalelser om oprindelse" også ud over de tærskelværdier for forsendelser, der er fastsat i den relevante aftale. Det fremgår af disse erklæringer eller erklæringer, at de produkter, der skal eksporteres, overholder oprindelsesreglerne i en given handelsaftale.

Mulige forenklinger

Hvis du ofte eksporterer og har kvalificeret personale og en pålidelig tilrettelæggelse af toldprocesserne, kan du ansøge om forenklede toldangivelser som fastsat i EU-toldkodeksen. I denne forbindelse kan mere erfarne erhvervsdrivende også overveje status som autoriseret økonomisk operatør (AEO).

Er eksporten af dit produkt begrænset i EU?

Udførsel af bestemte varer eller udførsel af et produkt til et bestemt bestemmelsesland kan forbydes eller begrænses. Du kan have brug for en licens eller tilladelse.

 • Tjek i Taric, om du har brug for en eksportlicens for dit produkt
 • Tjek eksportrestriktioner på kort over EU's sanktioner.
 • For visse produkter kan der undtagelsesvis være nationale restriktioner i dit medlemsland, som du bør henvende dig til de kompetente myndigheder i.

De vigtigste typer produkter, der er omfattet af restriktioner eller forbud, er:

 • nogle levende dyr, kød og planter.
 • udryddelsestruede arter
 • visse fødevarer
 • farlige kemikalier
 • lægemidler og lægemidler
 • våben
 • produkter med dobbelt anvendelse
 • affald
 • kulturgoder (værdifulde antikviteter og kunstværker)
 • varemærkeforfalskede eller piratkopierede varer
 • usynlige artikler, publikationer og videooptagelser

Kontrollér, hvilke regler der gælder for sådanne produkter.

Er der restriktioner på dit eksportmarked?

Du skal også sikre, at det land, du ønsker at eksportere, ikke anvender forbud eller restriktioner på dit produkt, som forbyder det at komme ind i landet eller markedsføre det. Selv om din køber normalt vil påtage sig ansvaret for import og anvendelse eller markedsføring af dit produkt, bør du for vellykkede og bæredygtige transaktioner være opmærksom på importforbud og importrestriktioner i importlandet.

Besøg My Trade Assistant for at få en udførlig beskrivelse af restriktionerne i forskellige bestemmelseslande.

Du kan desuden finde generelle forklaringer på forskellige typer restriktioner i afsnittet Varer.

Hvilke toldsatser gælder for dit produkt?

Detkan være nødvendigt at betale told for dit produkt, når det bringes i omsætning på eksportmarkedet. Du finder de toldsatser, der anvendes i forskellige bestemmelseslande, i My Trade Assistant

Det afhænger af din aftale og kontrakt med køberen, men i de fleste tilfælde er det tilrådeligt at overlade toldklareringen til køberen, som derefter betaler told samt de afgifter og tillægstold, der forfalder ved importen. Husk, at sidstnævnte vil øge prisen på dit produkt på dit eksportmarked. Disse såkaldte landingsomkostninger bør stadig være konkurrencedygtige.

 

Hvad er en importtold?

Kan min virksomhed drage fordel af en præferencehandelsaftale mellem EU og bestemmelseslandet?

Hvis EU har en præferencehandelsaftale med bestemmelseslandet, kan dit produkt blive reduceret eller endda helt afskaffet. Disse toldsatser kaldes præferencetoldsatser.

I My Trade Assistantfinder du de præferencetoldsatser, der gælder for produkter med oprindelse i EU i forskellige bestemmelseslande.

Disse præferencetoldsatser er dog betinget af, at dit produkt fremstilles på de præferencehandelspartneres område og i overensstemmelse med oprindelsesreglerne i denne aftale.

Du bør derfor først kontrollere, om der er en præferencetoldsats og en såkaldt præferencemargen mellem den almindelige MFN-toldsats og EU's præferencetoldsats.

Hvis dette er tilfældet, og du ønsker at fremlægge et bevis for præferenceoprindelse for at gøre det muligt at anvende den præferentielle sats, skal du overholde oprindelsesreglerne.

Med henblik herpå har du brug for passende dokumentation for oprindelsesstatus for materialer, der stammer fra tredjeparter. Inden for EU sker dette ved hjælp af såkaldte leverandørerklæringer, som du skal indsamle til dette formål.

Hvis du vil vide mere om de specifikke regler, der gælder for dit produkt, og om bestemmelseslandet, kan du kontakte Min handelsassistent.

EU 's handelsaftaler:

 • skabe et mere stabilt og forudsigeligt regelsæt for dig, når du handler med udenlandske markeder.
 • sikre, at tredjelandets lovgivning ikke diskriminerer mod EU-produkter.
 • skabe nye og bedre eksportmuligheder for din virksomhed og gøre det lettere at investere i udlandet.

Gælder der handelsbeskyttelsesforanstaltninger for dit produkt?

Importlandet kan anvende handelsbeskyttelsesforanstaltninger på dit produkt. Sådanne foranstaltninger kan udgøre en betydelig omkostning, der skal tages i betragtning ved planlægningen af din eksport. De mest relevante er antidumpingforanstaltninger, men der kan også være udlignings- eller beskyttelsesforanstaltninger. Selv om din køber i henhold til den kontraktlige aftale normalt vil fungere som importør og bære sådanne yderligere omkostninger, kan de være en hindring for vellykkede og bæredygtige transaktioner.

Relaterede foranstaltninger, alt efter omstændighederne, der anvendes af et bestemt importland, er afspejlet i My Trade Assistant.

Hvad er de relevante skatter og tillægstold på dit eksportmarked?

Tjek også, hvilke afgifter og eventuelt tillægstold der skal betales ved import af dit produkt. Skatter og tillægstold, der forfalder ved import i forskellige bestemmelseslande, kan også konsulteres hos My Trade Assistant.

Disse vil normalt blive båret af køberen i dennes rolle hos importøren, men vil øge omkostningerne ved landing og dermed konkurrenceevnen for din vare på eksportmarkedet. Med hensyn til sidstnævnte overvejes tilpasning til din importør.

Når du sælger direkte til forbrugerne, skal du undersøge, om du skal registreres hos skattemyndighederne på dit eksportmarked.

Hvilke sundheds-, sikkerheds- og tekniske krav gælder der for dit produkt?

Kravene vil afhænge af dit eksportmarked. Det er normalt din køber, der som importør har ansvaret for at overholde dem, men som har brug for hjælp til at bevise, at de overholdes. Da dette er fastsat i den kontraktlige aftale, bør du være forsigtig med kun at påtage dig ansvaret for de krav, du måtte opfylde i din rolle som eksportør. Tilpasning til importøren er ikke kun tilrådelig, men normalt nødvendig. Oplysningerne i Mine handelsassistentvil hjælpe dig med at skelne objektive krav fra din købers individuelle interesser.

Kravene vil afhænge af dit eksportmarked.

Eksempel:

Du skal muligvis fremlægge certifikater for, at dit produkt opfylder landets sundheds- og sikkerhedskrav. Disse kan være forskellige fra dem, der findes i EU.

De fleste produkter skal opfylde tekniske eller sundheds- og hygiejnekrav (ofte kaldet sundheds- og plantesundhedskrav) på dit eksportmarked. Disse kan kræve forskellige typer prøvning og certificering.

Dette gælder ofte tekniske krav til industriprodukter samt sundheds- og hygiejnekrav til fødevarer og landbrugsprodukter.

De fleste lande kræver sundhedscertifikater for:

 • anlæg
 • levende dyr
 • animalske produkter
 • genetiske materialer

Medicinsk udstyr skal f.eks. også normalt ledsages af en attest.

Hvordan certificerer du dit produkt?

I afsnittet "Procedurer og formaliteter" under Min handelsassistent bør du tjekke følgende:

 • Hvilke certificeringskrav der gælder på dit eksportmarked.
 • Hvilke certifikater der accepteres af de kompetente myndigheder.
 • Om testen kan udføres af et akkrediteret laboratorium eller en akkrediteret institution i EU
 • eller om attesteringen skal foretages i bestemmelseslandet.

Hvad er emballerings- og mærkningskravene for dit produkt?

Landene har ofte detaljerede krav til emballering og mærkning af produkter.

Disse krav kan være obligatoriske eller frivillige.

 • Obligatoriske mærker og etiketter på forbrugerprodukter og deres emballage er normalt forbundet med hensyn til den offentlige sikkerhed, sundhed og/eller miljø. De kan give oplysninger såsom ingredienserne eller sidste anvendelsesdato.

Normalt er der forskellige organer med ansvar for forskellige industrier, f.eks. medicinalindustrien, den elektriske industri, fødevareindustrien og den kemiske industri, som alle har meget forskellige krav.

For at få et overblik over de relaterede krav, der anvendes af et bestemt importland, se afsnittet "Procedurer og formaliteter" under My Trade Assistent.

Har dit produkt behov for beskyttelse af intellektuel ejendomsret?

Det er vigtigt, at du tjekker, hvordan dit produkts intellektuelle ejendomsret beskyttes i det land, du ønsker at eksportere til.

 

 • Tjek, om du skal ansøge om nye patenter, eller hvordan dit design, din ophavsret eller din geografiske betegnelse er beskyttet på dit eksportmarked

Hvis EU har en handelsaftale med det land, du ønsker at eksportere til, kan aftalen give ekstra beskyttelse.

 

3

Forberede salget og tilrettelægge transporten

Hvordan deles forpligtelserne mellem dig og din køber?

Som allerede nævnt ovenfor er parternes ansvar i forbindelse med en eksport-/importtransaktion fastlagt i den kontraktlige aftale. Medmindre der er særlige grunde, bør ansvaret for import, anvendelighed eller markedsføring af dit produkt bæres af køberen som importør. Kun erfarne erhvervsdrivende bør afvige fra denne regel. Afhængigt af lovgivningen i importlandet er du måske ikke i stand til at opfylde visse krav i landet, så de bør forblive hos køberen.

Du kan bruge Incoterms ® til at definere parternes kontraktmæssige ansvar.

Incoterms ® fastlægger sælgeres og køberes ansvar for levering, forsikring og transport af varer i henhold til købsaftaler og afgør, hvem der er ansvarlig for toldformaliteterne ved udførsel i EU og importformaliteterne i bestemmelseslandet.

Eksempler:

 • "Frit om bord" (FOB): betyder, at det er eksportørens eller sælgerens ansvar at betale alle lokale omkostninger:
 • transport af varerne til afskibningshavnen
 • pålæsningsomkostninger
 • toldbehandlingsprocedurer i eksportlandet.

 

Din kunde er ansvarlig for udgifterne til:

 • transport fra afskibningshavnen og fremefter
 • forsikring
 • losning
 • transport fra ankomsthavnen til det endelige bestemmelsessted.
 • "Cost, Insurance and Freight" (cif): eksportøren er ansvarlig for de lokale omkostninger under fob plus:
 • fragtafgifter
 • forsikring

Under cif er eksportøren ansvarlig for alle omkostninger, indtil varerne ankommer til bestemmelseshavnen.

Det skal erindres, at Incoterm ® EXW ikke må ændre dit ansvar som eksportør over for myndighederne i Deres land, mens DDP indebærer en risiko for at påtage sig ansvar i importlandet, som eksportøren ikke kan opfylde.

Hvem kan hjælpe dig i eksport- og transportprocessen?

En speditør kan hjælpe med

 • tilrettelæggelse af indsamling og levering af dine varer
 • forhandling af fragtrater med transportselskaber
 • reservation af lastrum
 • emballering
 • forsikring
 • udarbejdelse af tolddokumenter på dine vegne

Søge efter eksportfinansiering og eksportstøtteprogrammer, som regeringerne ofte tilbyder i samarbejde med banker eller forsikringsselskaber.

 • Overvej eksportforsikring, der tilbydes af enten private parter eller nationale eksport- og importfinansieringsinstitutioner.

 

4

Forberede dokumenterne til eksportklarering i EU

De dokumenter, der er udarbejdet med henblik på eksport, tjener i det mindste delvis også til import til bestemmelseslandet. Derfor bør der ved udarbejdelsen af dem tages hensyn til tilsvarende krav, og de bør i givet fald tilpasses Deres køber som importør.

Hvilke dokumenter skal der forberedes til toldvæsenet?

 

Du skal først indsende en elektronisk eksportangivelse til din nationale toldmyndighed.

Hvert EU-land har sit eget elektroniske behandlingssystem. For småforsendelser til en værdi af under 1,000 EUR kan det være tilstrækkeligt med en mundtlig erklæring, der underbygges af et transportdokument eller en faktura.

Udførselsangivelsen indeholder de nødvendige oplysninger om selve varerne og transporten. Den indeholder:

 • varernes oprindelse
 • bestemmelsesland
 • varekoder
 • toldprocedurekoder og
 • varernes værdi.

De dokumenter, du skal udarbejde, omfatter:

 • Faktura og transportdokumenter samt en pakkeliste: Du skal opbevare alle dokumenter i mindst tre år i tilfælde af kontrol efter eksportklareringen (den nationale handels- og skattelovgivning fastsætter ofte længere perioder).
 • Moms- og udførselsattester: Når du eksporterer til lande uden for EU, er dit produkt fritaget for merværdiafgift (moms) i EU, uanset om du sælger til en virksomhed eller en individuel forbruger, forudsat at du fører regnskab over eksporten og det eksportbevis, der er udstedt af toldmyndigheden.
 • Certifikater eller licenser: der kan også være behov for plantesundhedscertifikater eller eksportlicenser til eksportformål.

Hvem indgiver toldangivelsen?

Du kan selv indgive toldangivelsen, eller den kan foretages af en tjenesteyder, som er din toldrepræsentant. Hvis du ansætter et speditionsfirma eller en toldklarerer, kan de handle på dine vegne.

Hvordan fremlægges udførselsangivelsen og varerne til eksport?

Udførselsproceduren består af to faser:

 • indgivelse af udførselsangivelsen og frembydelse af varerne for udførselstoldstedet, og
 • frembydelse af varerne og angivelse af hovedreferencenummeret (MRN) for udførselsangivelsen på udgangstoldstedet efterfulgt af en frigivelse til udpassage.

 

Udførselsangivelsen indgives ved hjælp af toldmyndighedens elektroniske system.

Du skal generelt indgive din eksportangivelse til det toldsted, der er ansvarligt for det sted, hvor din virksomhed er etableret, eller i givet fald det toldsted, hvor dine varer pakkes eller læsses med henblik på eksport ud af EU.

Hvis værdien af varerne i en enkelt eksportforsendelse ikke overstiger 3,000 EUR, og varerne ikke er omfattet af forbud eller restriktioner, kan udførselsangivelsen indgives til udgangstoldstedet.

 

Vær opmærksompå, at en eksportangivelse skal indgives forud for det faktiske tidspunkt, hvor varerne forlader EU. Give udførselstoldstedet tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige risikoanalyser, inden de giver frigivelsen af varerne.

Hvad sker der efter indgivelsen af din eksportangivelse?

Der er tre mulige tilfælde:

 • Dine varer kan frigives til eksport på grundlag af den indsendte eksportangivelse, eller
 • Dine varer kan udvælges til dokumentkontrol, og du kan blive bedt om at indsende yderligere dokumenter, inden dine varer kan toldbehandles, eller
 • Din eksport kan blive udvalgt til et dokument og til fysisk kontrol.

I forbindelse med mere regelmæssig eksport bør forenklede toldangivelser som fastsat i EU-toldkodeksen overvejes.

Yderligere oplysninger findes på:

https://ec.europa.eu/taxation_customs /websteder/skatter/sager/ressourcer/ dokumenter/told/toldmyndighedernes/ guidance_export_en.pdf

 

5

Udarbejde dokumenter til toldbehandling ved indførsel i bestemmelseslandet.

Når dine varer når frem til bestemmelseslandet, gælder de lokale importkrav og -processer for din eksport. Brug My Trade Assistant til at fastlægge disse krav og være i stand til at tilpasse dem til din køber.

Tip:

 • Undertiden er det muligt at forarbejde før ankomst, hvilket betyder, at du kan indsende de relevante dokumenter, inden varerne ankommer til det land, du eksporterer til.
 • Du skal aftale med køberen, hvilke dokumenter der skal udarbejdes af eksportøren, og hvilke af køberen, der som importør normalt er ansvarlig for toldklarering og told samt skatter og tillægstold. Eksportørens og importørens roller og ansvar er fastlagt i den kontraktlige aftale, som bør forhandles omhyggeligt i denne henseende.

Dokumenter, som de kompetente myndigheder i bestemmelseslandet kan kræve

 • Handelsfaktura (med specifikke krav til form og indhold).
 • Pakkeliste
 • Importlicenser (automatiske eller ikke-automatiske) for visse varer.
 • Certifikater, der viser, at dit produkt er i overensstemmelse med obligatoriske produktbestemmelser, f.eks. sundheds- og sikkerhedskrav, mærkning og emballering.
 • Bevis for præferenceoprindelse (dvs. EUR.1, EUR-MED, oprindelseserklæring eller udtalelse om oprindelse), forudsat at der anvendes en præferencehandelsaftale mellem EU og bestemmelseslandet, og at dine produkter opfylder de relevante oprindelsesregler.
 • Oprindelsescertifikat, der beviser, at dit produkt ikke har præferenceoprindelse:
  • Der kan kræves et (ikke-præferentielt) oprindelsescertifikat i tilfælde af importrestriktioner over for (visse) produkter fra specifikke lande, anvendelse af handelsbeskyttelsesforanstaltninger eller overvågning af særlig import. Importøren kan dog også anmode om et sådant certifikat til sine formål.
  • Oprindelsescertifikater udstedes normalt af dit lokale handelskammer. I nogle lande kan dette ansvar også overdrages til ministerier eller toldmyndigheder.

Hvor finder du yderligere oplysninger?

 

Din tjekliste: 5 trin til eksport af et produkt

Før du begynder

 • Se tjeklisten over spørgsmål for at vurdere, om din virksomhed er klar til eksport.
 • Diskuter og afgør, om din virksomhed er parat til at handle med lande uden for EU, eller hvilke skridt der skal tages som forberedelse til fremtidige handelsaktiviteter uden for EU.

Trin 1: Find et marked og en køber

 • Vælg dit nye eksportmarked.
 • Vurdér forretningspotentialet, og hvor konkurrencedygtigt dit produkt er.
 • Medtag eksportrelaterede omkostninger i prisberegninger såsom told, transportomkostninger, omkostninger til agenter osv.
 • Identificere potentielle købere.
 • Identificere et agentur/en institution/partner til støtte for formaliteterne i forbindelse med eksportprocesserne. F.eks. at udarbejde kontrakter, fastsætte betalingsbetingelser, kontrollere køberens kreditværdighed, og om der er restriktioner for pengeoverførsler i importlandet.
 • Omhyggeligt definere og dele ansvaret mellem sælger/eksportør og køber/importør, således at det kun er dem, der rent faktisk kan opfyldes.

Trin 2: Tjek eksportbetingelserne i EU, og vurdere kravene på dit eksportmarked

 • Undersøg de lovmæssige krav til en eksportvirksomhed.
 • Få et EORI-nummer (Economic Operators "Registration and Identification nummer) (ansøg i god tid).
 • Hvis EU har en handelsaftale med det land, du ønsker at eksportere til, skal du tjekke den almindelige told og præferencetolden for at fastsætte præferencemargenen. Alt efter tilfældet skal du vurdere, om dit produkt overholder de relevante oprindelsesregler, og identificere den gældende (præferentielle) toldsats.
 • Ansøge om autorisation af en autoriseret eksportør eller lade dig registrere i REX-systemet, hvis du ønsker at eksportere til et land, som EU har indgået en handelsaftale med, og du ønsker at gøre krav på præferencetoldsatser.
 • Undersøg, om der er nogen eksportrestriktioner eller -forbud i EU for eksport til dit målland eller for eksport af dit produkt.
 • Undersøg, hvilke skatter og tillægstold, der gælder på dit eksportmarked.
 • Tjek om dit produkt er omfattet af eventuelle handelsbeskyttelsesforanstaltninger.
 • Tjek, om du skal have et skattenummer for at sælge dit produkt på dit eksportmarked (hvis du sælger direkte til forbrugerne).
 • Identificer de gældende sundheds-, sikkerheds- og tekniske krav på eksportmarkedet.
 • Vurdere den certificeringsproces og dokumentation, der kræves i bestemmelseslandet (herunder kontrol af de laboratorier, der er nødvendige for prøvningerne og certificeringerne).
 • Tjek emballerings- og mærkningsreglerne på eksportmarkedet.
 • Tjek, om du har brug for at beskytte den intellektuelle ejendomsret til dit produkt på eksportmarkedet.

Trin 3: Forberede salget og tilrettelægge transporten

 • Udarbejde og underskrive kontrakten med køberen, herunder en aftale om, hvem der er ansvarlig for hvad og tilrettelæggelsen af transportprocessen.
 • Undersøg behovet for eksportforsikring
 • Angiv institutioner, der kan hjælpe dig med at tilrettelægge eksportprocessen og eventuelle eksportstøtteprogrammer (hvis det er nødvendigt).

Trin 4: Forberede dokumenterne til eksportklarering i EU

 • Udfyld og indsend eksportangivelsen.
 • Identificere eventuelle yderligere dokumenter, der måtte være nødvendige, og planlægge muligheden for, at toldmyndighederne kræver yderligere dokumentation eller foretager fysisk kontrol.
 • Fremlæg dine varer til eksport på toldstederne for eksport og udpassage.

Trin 5: Udarbejde dokumenter til toldbehandling ved indførsel i bestemmelseslandet

 • Koordinere med din køber, hvilke dokumenter der kræves af de kompetente myndigheder i bestemmelseslandet.

Aftal med køberen, hvem der er ansvarlig for at fremlægge hvilke dokumenter, og hvem der er ansvarlig for toldbehandlingen og for at betale told og afgifter samt tillægstold. Påtag dig kun det ansvar, du er i stand til at opfylde.

Del denne side: