Vejledning i import af tjenester

Planlægger din virksomhed at importere tjenesteydelser fra lande uden for EU? Dette afsnit hjælper dig med at forstå, om din virksomhed er klar til at importere og opridser importprocedurens forskellige trin.

4 Skridt til Import a service

 
 
1

Trin 1: Forstå, hvordan tjenesteydelser kan importeres

Der er typisk fire forskellige måder at importere din tjenesteydelse på fra et marked uden for EU (også kaldet "leveringsmåder"). Disse er defineret i en international aftale, nemlig den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser under Verdenshandelsorganisationen.

Grænseoverskridende levering af tjenesteydelser (Modus 1):

 

Hvis din virksomhed er baseret i ét land og importerer tjenester fra en leverandør i et andet land, kaldes det grænseoverskridende levering.

Det er kun den service, der krydser grænsen.

Denne type tjenester leveres ofte via onlineportaler, telefon eller e-mail.

Eksempel:

Et forsikringsselskab, der er etableret i Spanien, modtager markedsføringsrådgivning fra en leverandør i USA.

Andre eksempler på tjenester, der ofte eksporteres gennem grænseoverskridende levering, omfatter:

 • markedsundersøgelser
 • statistisk analyse
 • kommunikationsrådgivning, f.eks. konsulenttjenester i forbindelse med markedsføring
 • liberale tjenesteydelser (f.eks. advokat- og arkitektvirksomhed, regnskabsvæsen)
 • tjenesteydelser i forbindelse med databehandling
 • telekommunikationstjenester
 • kurértjenester

Forbrug af tjenesteydelser i udlandet (leveringsmåde 2):

Hvis en virksomhed leverer en tjenesteydelse på hjemmemarkedet til en udenlandsk kunde, kaldes dette forbrug af tjenesteydelser i udlandet. Dette er generelt en mindre relevant leveringsform i forbindelse med import af tjenesteydelser. Kunden krydser grænsen og gør brug af tjenesten på et udenlandsk marked.

Eksempel:

En italiensk kunde rejser til Sydkorea og forbliver på et hotel eller Dines på en restaurant og forbruger således de pågældende tjenesteydelser i Sydkorea.

Handelsmæssig tilstedeværelse i udlandet (leveringsmåde 3):

 

Hvis en udenlandsk virksomhed etablerer sig i EU, kan dette betegnes som handelsmæssig tilstedeværelse i udlandet.

Dette indebærer, at der skal åbnes et datterselskab, en filial eller et repræsentationskontor i et andet land.

Eksempel:

En amerikansk bank åbner en filial i Frankrig, eller en canadisk byggevirksomhed beslutter at åbne et datterselskab i Tyskland.

De sektorer, hvor denne form for levering af tjenesteydelser er almindeligt forekommende, omfatter:

 • finansielle tjenesteydelser
 • telekommunikationstjenester
 • miljøtjenesteydelser

Generelt kaldes etableringen af et udenlandsk selskab i et andet land direkte udenlandske investeringer.

Fysiske personers tilstedeværelse i udlandet (leveringsmåde 4):

 

Hvis din virksomhed importerer en tjeneste via en medarbejder, som flytter fra et andet land til EU for at levere en tjeneste midlertidigt til din virksomhed, importerer du en tjenesteydelse via en fysisk persons tilstedeværelse i udlandet.

Forskellige typer personale kan levere tjenesteydelsen til din virksomhed:

 • For virksomhedsinternt udstationerede: Det
  drejer sig om medarbejdere fra en udenlandsk virksomhed (ofte ledende medarbejdere, ledere, specialister), som overføres til denne virksomheds kommercielle tilstedeværelse i et land i EU.
 • Forretningsrejser: Der er
  tale om kortvarige ophold på nogle få måneder (ofte begrænset til 3 måneder) uden løn i EU. Forretningsrejsende er normalt privilegerede i det udenlandske selskab og er ansvarlige for at etablere en virksomhed på målmarkedet.
 • Kontraktuelle tjenesteydelsesleverandører: Der er
  tale om arbejdstagere i et udenlandsk selskab, som leverer en tjenesteydelse på grundlag af en kontrakt, som de har indgået med en endelig forbruger i EU. Leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser sendes til udlandet, da det udenlandske selskab ikke har nogen handelsmæssig tilstedeværelse i EU, og det midlertidige ophold i EU er nødvendigt for at kunne opfylde kontrakten om levering af tjenesteydelser.

Ud over disse kategorier af virksomhedspersonale er selvstændige erhvervsdrivende, der også er selvstændige erhvervsdrivende, også omfattet af kategorien af fysiske personer i udlandet:

 • Selvstændige erhvervsdrivende: Der er
  tale om selvstændige, der leverer en tjenesteydelse på grundlag af en tjenesteydelseskontrakt i et fremmed land.

Sektorer, der ofte leverer tjenester via ansatte i udlandet, omfatter IKT-tjenester, ingeniørarbejder eller liberale tjenesteydelser eller andre tjenester, som er afhængige af eftersalgsservice.

Eksempler:

 • informationsteknologivirksomheder, som sender deres it-eksperter til at rådgive om et projekt eller installere en software lokalt
 • ingeniørvirksomheder, som sender deres personale til projekter på stedet
 • advokater, der rejser for at rådgive kunder i et andet land
 • industrivirksomheder, der sender personale til planlægnings- og vedligeholdelsestjenester

Generelt kan samme ydelse leveres inden for forskellige transportformer: F.eks. kan juridiske tjenesteydelser leveres til kunden via e-mail (modus 1), et etableret associeret medlem i udlandet (leveringsmåde 3) eller advokatens tilstedeværelse i udlandet (leveringsmåde 4).

2

Find et marked og en sælger

For at kunne importere tjenesteydelser fra lande uden for EU skal du først identificere det marked og den sælger, du ønsker at importere fra.

 • Handelskamre kan give dig oplysninger om forskellige markeder og forretningspartnere og rette dig til relevante rapporter.
 • Særlige nyhedsformidlere eller handelsfremmebureauer i dit land eller på det udvalgte importmarked, der omfatter markedsanalyse og vurdering af erhvervsmuligheder, kan være nyttige. Disse organer udfører ofte undersøgelser af vigtige importsektorer.
 • Konsulenter og relevante banker kan også yde rådgivning.

Hvordan udvælges udbuddet?

Undersøge potentielle importmarkeder for at vurdere, om der er adgang til Deres tjeneste.

Handelsstatistikkerne viser, om Deres land allerede eksporterer tjenesteydelsen, og hvor eksporten går til det.

Hvordan finder man potentielle leverandører?

Når du har valgt et eller flere udbudsmarkeder, skal du se på potentielle handelspartnere og forretningskontakter.

Du kan finde partnere og kontakter på:

 

 

3

Kontrollér, om din virksomhed kan nyde godt af en EU-handelsaftale

EU indgår ofte bilaterale handelsaftaler med lande uden for EU.

È tjek, om EU har en handelsaftale med det land, du ønsker at importere fra afsnittet om markeder.

EU's handelsaftaler kan omfatte handel med tjenesteydelser i nøglesektorer og mindske eller endda fjerne hindringer for eksport i disse sektorer. Eksempler på sådanne nøglesektorer omfatter:

 • finansielle tjenesteydelser
 • telekommunikation
 • søtransport
 • liberale tjenesteydelser
 • digital handel.

Hvordan er min virksomhed omfattet af en handelsaftale?

 

EU "s handelsaftaler

 • Skabe et mere stabilt og forudsigeligt regelsæt for dig, når du handler med udenlandske markeder
 • Sikre, at tredjelandes lovgivning ikke diskriminerer EU-produkter
 • Skabe nye og bedre eksportmuligheder for virksomheden og gøre det lettere at investere i udlandet.

Hvad hvis min tjeneste ikke er omfattet af en EU-aftale?

Hvis EU endnu ikke har indgået en handelsaftale med det land, du ønsker at eksportere til, eller hvis din sektor ikke er omfattet af en særlig aftale, bør du:

 • kontrollere de betingelser for markedsadgang, der er anført i WTO's almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser.

WTO's medlemmer anfører, at de lægger hindringer i vejen for eksport af tjenesteydelser i deres liste over forpligtelser.

4

Vurdering af markedskravene

 

 • Kravene afhænger af, hvor du vil importere fra, og hvordan du ønsker at importere (se trin 2).

Du kan undersøge nærmere oplysninger om de specifikke krav på det udvalgte marked for udbud på markedet.

Hvilke krav skal du kontrollere ved grænseoverskridende levering (modus 1)?

 • Krav vedrørende tilladelse og licens: Det betyder, at din udenlandske leverandør måske skal have visse licenser for at kunne levere tjenesten til EU.
 • Krav om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser og kvalifikationer: relevante eksamensbeviser og andre kvalifikationsbeviser for tjenesteydere i udlandet skal accepteres af EU for at kunne importere tjenesteydelser fra dem. Dette gælder for visse former for import af liberale tjenesteydelser: Eksempel: en udenlandsk revisor kan måske ikke kontrollere en EU-virksomheds konto, og derfor kan du ikke importere denne service fra det pågældende land.
 • Specifikke restriktioner for visse servicesektorer i EU: For eksempel er forsikringsydelser i visse tilfælde begrænset og begrænset. På samme måde kan visse importer af finansielle tjenesteydelser kræve en "ækvivalens" (leveret af EU) for at kunne importere dem fra det pågældende land.

Hvilke krav skal du kontrollere for forbrug i udlandet (modus 2)?

Forbrug i udlandet finder sted, når kunden rejser uden for sit land og forbruger en tjenesteydelse, der leveres dér.

 • Det er den virksomhed, der leverer sine tjenester til dig, som bør kontrollere alle krav, der gælder i deres land, for at kunne levere tjenesteydelsen. Det er derfor generelt mindre relevant for Dem som EU-importør af tjenesteydelser.

Hvilke krav skal du kontrollere for handelsmæssig tilstedeværelse (modus 3)?

Nogle EU-lande kan have krav om handelsmæssig tilstedeværelse, når det drejer sig om at importere en tjenesteydelse fra et land uden for EU.

 • Lokal tilstedeværelse påkrævet: Nogle tjenesteydelser, f.eks. visse forsikringsydelser, kan ikke leveres til EU uden leverandørens lokale handelsmæssige tilstedeværelse i EU.

Hvilke krav skal du kontrollere for fysiske personers tilstedeværelse (modus 4)?

Import af en tjenesteydelse kræver meget ofte, at en ansat rejser fra et udenlandsk land til EU for midlertidigt at levere en tjenesteydelse til din virksomhed. For eksempel vil en ingeniør fra et udenlandsk firma måske skulle rejse til dit land for at opdatere en maskine/software eller vedligeholde udstyr. Men der kan være restriktioner for personers mobilitet i forbindelse med levering af tjenesteydelser på denne måde. De krav, der skal undersøges, omfatter følgende:

 • Bopælskrav: tjenesteydere kan være hjemmehørende i det land, hvor Deres virksomhed er beliggende.
 • Krav om statsborgerskab: tjenesteydere kan tænkes at være statsborgere i det land, hvor din virksomhed er beliggende.
 • Licens- og certificeringskrav: udenlandske tjenesteydere kan eventuelt fremlægge særlige licenser, uddannelses- eller andre kvalifikationscertifikater. Det er vigtigt at vide, om visse certifikater er gyldige i EU. Det kan også forekomme, at de skal leveres af enheder i EU for visse erhverv/tjenester.
 • Krav til erhvervvisum og arbejde: midlertidigt ophold og visumkrav kan være på plads og afgøre for eksempel, om den udenlandske medarbejder har lov til at bringe deres ægtefælle eller børn under opholdet.
 • Økonomisk behovstest/arbejdsmarkedstest: EU kan kræve, at det udenlandske selskab dokumenterer, at den lokale arbejdskraft ikke kan opfylde tjenestens behov.
 • Adgangsbegrænsninger/kvoter: visse adgangsbegrænsninger eller -kvoter kan gælde for levering af tjenesteydelser fra udlandet inden for specifikke erhverv.
 • Uddannelsesmæssige og andre kvalifikationskrav: det er vigtigt at vide, om visse udenlandske certifikater er gyldige i EU.

Hvad skal du finde ud af?

Du skal også finde ud af, hvilke skatteregler der gælder, når du køber tjenesteydelser fra lande uden for EU. Det er muligt, at du køber tjenesteydelser fra leverandører uden for EU uden moms, men der kan være undtagelser for visse typer tjenester.

Når du køber tjenester fra et land uden for EU, anses de for at være udført i det land, hvor din virksomhed er etableret eller har sin permanente tilstedeværelse. Som følge heraf kan de tjenesteydelser, du køber, udføres i dit EU-land, hvilket betyder, at du skal indberette moms på køb og momsregistrering.

Visse tjenesteydelser er ikke omfattet af dette krav. Disse undtagelser afhænger normalt af reglerne i det EU-land, hvor din virksomhed har sin faste tilstedeværelse.

Hvor finder du yderligere oplysninger?

Din tjekliste: 4 Skridt til Import a service

Trin 1: Forstå, hvordan tjenesteydelser kan importeres

 • Vælg, hvordan du vil importere tjenesten

Trin 2: Find et marked og en sælger

 • Vælg dit nye importmarked og vurderer tjenesteydelsens konkurrenceevne (vigtigt at medtage relaterede importomkostninger i prisberegningerne)
 • Identificere potentielle sælgere
 • Identificere et agentur/institution/partner til støtte for formaliteter i forbindelse med proceduren for import (f.eks. for udarbejdelse af kontrakter, kontrol af betalingsvilkårene, restriktioner for kapitaloverførsel i sælgers land)

Trin 3: Kontrollér, om din virksomhed kan nyde godt af en EU-handelsaftale

 • Tjek, om EU har indgået en handelsaftale med det land, du ønsker at importere fra
 • Undersøge betingelserne for markedsadgang i listen over forpligtelser

Trin 4: Vurdering af markedskravene

 • Vurdering af, om der gælder restriktioner eller forbud for import af tjenesteydelser
 • Kontrollér, hvilke krav der gælder for import af din tjeneste
 • Hvis du ønsker, at en af virksomhedens medarbejdere skal ledsage den tjeneste, du importerer, skal du også kontrollere de specifikke krav, der gælder
 • Se, hvilke skatteregler der gælder ved køb af tjenesteydelser fra lande uden for EU
Del denne side: