EU-britiske handels- og samarbejdsaftale

EU og Det Forenede Kongerige er nået til enighed om handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige, som finder midlertidig anvendelse fraden 1. januar 2021 og trådte i kraft den 1. maj 2021.

Handels- og samarbejdsaftalen omfatter ikke kun handel med varer, tjenesteydelser, investeringer, offentlige indkøb og intellektuelle ejendomsrettigheder, men også en lang række andre nøgleområder i EU's interesse, f.eks. luft- og vejtransport, energi og bæredygtighed, fiskeri og koordinering af de sociale sikringsordninger. Reglerne om handel og investeringer understøttes af omfattende forpligtelser vedrørende lige vilkår og bæredygtig udvikling.

 • Den indeholder bestemmelser om nultold og nulkvoter for alle varer, der overholder de relevante oprindelsesregler.
 • Det giver EU-investorer mulighed for at etablere deres virksomheder på Det Forenede Kongeriges område og drive dem frit i de fleste sektorer.
 • Den giver f.eks. markedsadgang ud over den, der er aftalt med Japan, og omfatter lovgivningsmæssige bestemmelser for mange centrale servicesektorer.
 • Det sikrer, at EU-virksomheder, der allerede er etableret i Det Forenede Kongerige, ikke forskelsbehandles i forbindelse med offentlige udbudsprocedurer.
 • Den sikrer følgerettigheder for kunstnere i EU, som ikke er omfattet af internationale konventioner om intellektuelle ejendomsrettigheder.
 • Den sikrer ufordrejet handel og konkurrence for EU-virksomheder i energi- og råstofsektorerne og for industrien generelt.
 • Den indeholder et kapitel om SMV'er, der har til formål at fremme SMV'ers deltagelse i aftalen.
 • Begge parter har forpligtet sig til at sikre solide lige vilkår ved at opretholde et højt beskyttelsesniveau på områder som:
  • miljøbeskyttelse;
  • bekæmpelse af klimaændringer og CO2-prissætning
  • sociale rettigheder og arbejdstagerrettigheder
  • gennemsigtighed på skatteområdet og statsstøtte
  • med effektiv national håndhævelse, en bindende tvistbilæggelsesordning og mulighed for begge parter for at træffe afhjælpende foranstaltninger.

For så vidt angår handel med varer mellem EU og Nordirland finder protokollen om Irland og Nordirland i udtrædelsesaftalen anvendelse.

Klager

Indgiv en klage

Aftaletekst og oversigt

Tjenester

EU og Det Forenede Kongerige er vigtige partnere, når det gælder handel med tjenesteydelser og investeringer. I 2021 var Det Forenede Kongerige EU's næststørste handelspartner for tjenesteydelser efter USA. De vigtigste servicesektorer, der blev handlet mellem EU og Det Forenede Kongerige, var de såkaldte "andre erhvervstjenester" (dvs. FoU-tjenesteydelser, juridiske tjenesteydelser, arkitekttjenester osv.), finansielle tjenesteydelser og telekommunikation, computer- og informationstjenester.

Fra den 1. januar 2021 deltager Det Forenede Kongerige ikke længere i EU's indre marked og nyder derfor ikke længere godt af principperne om fri bevægelighed for personer, fri udveksling af tjenesteydelser og etableringsfrihed. Som følge heraf kan leverandører af tjenesteydelser fra Det Forenede Kongerige være nødt til at etablere sig i EU for at kunne fortsætte deres virksomhed for at kunne tilbyde tjenesteydelser i hele EU. De skal overholde de nationale regler, procedurer og tilladelser, der gælder for deres aktiviteter i hver af de medlemsstater, hvor de opererer. Det samme gælder for EU-operatører, dvs. de skal overholde de nationale regler i Det Forenede Kongerige for at kunne levere tjenester i Det Forenede Kongerige.

Handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige sikrer en betydelig grad af åbenhed for handel med tjenesteydelser og investeringer i mange sektorer, herunder liberale tjenesteydelser og erhvervstjenester (f.eks. juridiske tjenesteydelser, revision, arkitekttjenester), levering og telekommunikation, computerrelaterede og digitale tjenester, finansielle tjenesteydelser, forsknings- og udviklingstjenester, de fleste transporttjenester og miljøtjenester. Desuden finder den også anvendelse på investeringer i andre sektorer end tjenesteydelser såsom fremstillingsvirksomhed, landbrug, skovbrug, fiskeri, energi og andre primærindustrier.

Markedsadgangens faktiske omfang afhænger af, hvordan tjenesten leveres: om den leveres på tværs af grænserne fra leverandørens hjemland, f.eks. over internettet ("leveringsmåde 1") om den leveres til forbrugeren i leverandørens hjemland, f.eks. en turist, der rejser til udlandet og køber tjenesteydelser ("leveringsmåde 2") om den leveres via en lokalt etableret virksomhed, der ejes af den udenlandske tjenesteyder ("leveringsmåde 3"), eller gennem midlertidig tilstedeværelse på et andet lands område af en tjenesteyder, der er en fysisk person ("leveringsmåde 4"). I praksis afhænger den faktiske evne til at levere en bestemt tjenesteydelse eller investere i en bestemt sektor også af specifikke forbehold i handels- og samarbejdsaftalen, som kan pålægges EU-tjenesteydere, når de leverer tjenesteydelser i Det Forenede Kongerige i visse sektorer, og omvendt.

Med hensyn til fysiske personers indrejse og midlertidige ophold i forretningsøjemed (som omtalt ovenfor som "leveringsmåde 4") er EU og Det Forenede Kongerige blevet enige om en bred vifte af gensidige forpligtelser. Parterne kan ikke nægte en sådan indrejse og ophold af økonomiske grunde (f.eks. kvoter, økonomiske behovsprøver) — selv om der i nogle tilfælde kan være forbehold over for forpligtelserne. I visse tilfælde kan der også stadig kræves visum og/eller opholds- eller arbejdstilladelse.

Følgende personkategorier er omfattet af aftalen:

 • Forretningsrejsende i etableringsøjemed — f.eks. en leder, der kommer ind i Det Forenede Kongerige for at oprette et datterselskab. Disse personer kan befinde sig i 90 dage inden for en periode på 6 måneder.
 • Virksomhedsinternt udstationerede — f.eks. en leder, som virksomhed X i EU sender for at arbejde i sit datterselskab Y i Det Forenede Kongerige). Disse personer kan komme i 3 år (medmindre de er praktikanter, i hvilket tilfælde opholdet er begrænset til 1 år).
 • Forretningsrejsende på kortvarigt ophold: disse personer kan rejse ind i EU eller Det Forenede Kongerige for at udføre visse (elleve) aktiviteter, der er anført i punkt 8 i bilag 21. De kan vare 90 dage inden for en periode på 6 måneder. Medlemsstaterne og Det Forenede Kongerige kan dog tage forbehold med hensyn til nogle af disse aktiviteter.
 • Kontraktuelle tjenesteydelsesleverandører: disse personer kan komme ind i EU (eller til Det Forenede Kongerige) for at gennemføre en tjenesteydelseskontrakt, som deres virksomhed har med en kunde i EU (eller med en britisk kunde) i højst 12 måneder eller kontraktens varighed — alt efter hvilken periode der er kortest. De skal have universitetsgrader og erhvervserfaring i forbindelse med den tjeneste, der ydes. De kan levere de tjenesteydelser, der er anført i punkt 10 i bilag 22. Medlemsstaterne kan dog tage forbehold med hensyn til nogle af disse aktiviteter: se punkt 12 i bilag 22 — dvs. betingelserne for at levere en given tjenesteydelse kan være mere restriktive eller endog umulige.
 • Selvstændige erhvervsdrivende. Det samme som leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser, men de er selvstændige. Listen over tilladte tjenester findes i punkt 11 i bilag 22.

Desuden finder alle nationale regler om erhvervsmæssige kvalifikationer anvendelse. Handels- og samarbejdsaftalen indeholder en ramme, inden for hvilken Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige senere, fra sag til sag og for specifikke erhverv, kan aftale yderligere ordninger for anerkendelse af visse erhvervsmæssige kvalifikationer, som vil blive et bilag til selve aftalen. Sådanne ordninger skal vedtages af Partnerskabsrådet.

Praktiske oplysninger for leverandører af tjenesteydelser fra EU til at levere tjenesteydelser i Det Forenede Kongerige

Licensindehaver

For at levere en tjenesteydelse i Det Forenede Kongerige kræves der en licens til visse forretningsaktiviteter eller andre aktiviteter.

Sådan etablerer du en virksomhed i Det Forenede Kongerige

Kravene til etablering af en virksomhed i Det Forenede Kongerige afhænger af, hvilken type virksomhed du ønsker at oprette, hvor du arbejder, og om du tager imod folk for at hjælpe. Vejledning i, hvordan man etablerer en virksomhed i Det Forenede Kongerige

Anerkendelse af faglige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer, der ikke er i Det Forenede Kongerige, skal officielt anerkendes af et britisk tilsynsorgan for at kunne arbejde i et erhverv, der er reguleret i Det Forenede Kongerige. Oplysninger om tilsynsorganer og lovregulerede erhverv i Det Forenede Kongerige

Yderligere oplysninger om lovregulerede erhverv findes på webstedet for UK Centre for Professional Qualifications.

Oplysninger om juridiske tjenesteydelser og søtransporttjenester

Den nye handelsassistent for tjenesteydelser og investeringer, der er tilgængelig på Access2Markets-portalen, tilbyder oplysninger til EU-virksomheder, der ønsker at levere juridiske tjenesteydelser og søtransporttjenester til Det Forenede Kongerige. Den indeholder oplysninger om de krav, de skal opfylde, samt kontaktoplysninger for de relevante regulerende myndigheder.

Regler for indrejse og ophold for kvalificeret personale

Generelle oplysninger om visumkrav for forskellige kategorier af ansøgere.

Mere specifikt for kvalificeret personale:

 1. Regler for forretningsrejsende
 2. Visum til faglært arbejdskraft
 3. Virksomhedsinternt visum
 4. T5 Midlertidig arbejdstager — International overenskomst for arbejdstagere
 5. Repræsentant for en oversøisk virksomhed

Offentlige indkøb

Handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige omfatter WTO-aftalen om offentlige indkøb (GPA) og går videre end den. Det betyder, at alle fordele i forbindelse med de bilaterale regler og adgangen til det britiske marked for EU-virksomheder som følge af GPA også bekræftes i henhold til handels- og samarbejdsaftalen og er genstand for bilateral tvistbilæggelse.

Handels- og samarbejdsaftalen går videre end GPA-forpligtelserne og giver yderligere markedsadgang:

 • Omfatter ordregivere, der driver gas- og varmenet, og privatejede ordregivere med monopolrettigheder inden for alle forsyningssektorer
 • Omfatter en række supplerende tjenester, f.eks.:
  • Hotel- og restaurationsvirksomhed (CPC Prov. 641)
  • Restaurationsvirksomhed (CPC Prov. 642)
  • Servering af drikkevarer (CPC Prov. 643)
  • Telekommunikationsrelaterede tjenesteydelser (CPC Prov. 754)
  • Tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis (CPC Prov. 8220)
  • Anden forretningsservice (CPC Prov. 87901, 87903, 87905-87907)
  • Uddannelsesvirksomhed (CPC Prov. 92)

Handels- og samarbejdsaftalen udvider også det gældende regelsæt og letter dermed markedsadgangen takket være:

 • øget brug af elektroniske midler
 • en fælles portal for alle bekendtgørelser
 • accept af egenerklæringer

I handels- og samarbejdsaftalen medtog vi også ikkeforskelsbehandling for EU-ejede virksomheder, der er etableret i Det Forenede Kongerige, i forbindelse med alle offentlige udbud, herunder udbud, der ikke er omfattet, som f.eks. indkøb af ringe værdi (national behandling under GPA-tærsklen).

 

Yderligere oplysninger om adgang til det britiske marked for offentlige indkøb:

Offentlige kontrakter til en værdi af over 10,000 GBP

Offentlige kontrakter i Skotland

Offentlige kontrakter i Wales

Nordirland Offentlige kontrakter: eSourcing NI — eTenders NI

Offentlige kontrakter til en værdi af over 118,000 GBP

Del denne side: