Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan trådte i kraft den 1. februar 2019. EU-virksomheder eksporterer allerede over 58 mia. EUR i varer og 28 mia. EUR i tjenesteydelser til Japan hvert år. Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan mindsker de handelshindringer, som europæiske virksomheder står over for, når de eksporterer til Japan, og hjælper dem med at konkurrere bedre på dette marked.

Aftalen kort fortalt

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan trådte i kraft den 1. februar 2019.

Hvad er fordelene for din virksomhed?

Handelsaftalen med Japan

 • fjerner told og andre handelshindringer og gør det lettere for virksomheder på begge sider at importere og eksportere
 • sikrer åbenhed på markederne for tjenesteydelser, navnlig finansielle tjenesteydelser, telekommunikation og transport
 • sikrer ikkediskriminerende behandling af EU-virksomheder, der opererer på markederne for offentlige indkøb
 • forbedrer beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder i Japan og beskyttelsen af europæiske landbrugsprodukter af høj kvalitet, såkaldte geografiske betegnelser
 • sparer virksomheder på begge sider betydelige beløb og tid, når varer handles bilateralt
 • giver mulighed for øget støtte til mindre virksomheder, der er uforholdsmæssigt hårdt ramt af handelshindringer

 

Japan er allerede EU's fjerdestørste marked for landbrugseksport. Markedsadgangen vil blive forbedret for mange europæiske produkter, navnlig

Læs den fulde ordlyd af handelsaftalen med Japan.

Tariffer

Aftalen fjerner langt størstedelen af den told, der betales af europæiske og japanske virksomheder.

Ved ikrafttrædelsen fjernede aftalen 99 % af EU's toldpositioner og 97 % af Japans toldpositioner. Med hensyn til endnu ikke afviklede toldsatser blev der opnået enighed om toldkontingenter eller toldnedsættelser.

For at tjekke toldsatserne for dit produkt skal du kende produktkoden, som er baseret på HS-kode 2017, for både europæiske og japanske koder.


Du kan finde din produktkode ved hjælp af Min handelsassistent

Du kan også tjekke Japans statistiske kode for import.

Aftalen åbner det japanske marked for EU's landbrugseksport, f.eks. 

 • tolden på mange oste som f.eks. Gouda og Cheddar vil blive afskaffet over tid
 • der fastsættes et toldfrit kontingent for friske oste (f.eks. Mozzarella og Feta)
 • told på vineksport forsvandt ved ikrafttrædelsen
 • for oksekød vil EU's eksportører nyde godt af en nedsat told
 • for svinekød er der kun en lav told på eksport af fersk kød til Japan, og aftalen har afskaffet tolden på forarbejdet kød fuldstændigt.

Toldafviklingsplaner

Tolden på langt de fleste varer afskaffes enten straks ved aftalens ikrafttræden eller gradvis efter en toldafviklingsplan.

Udgangspunktet for afskaffelse eller nedsættelse af told er en "basissats", og nedsættelser sker på grundlag af denne basissats. Ved hjælp af toldtarifkoden for det produkt, du kan anvende, kan du finde den nedsættelse, der gælder for basissatsen for dit produkt.

Import fra Japan
Eksport til Japan

Toldkontingenter

Toldkontingenter finder også anvendelse på visse varer. Der er tale om specifikke mængder varer, som vil være berettiget til præferencetoldbehandling inden for en given tidsramme.

 • der er 25 japanske landbrugsfødevarer med toldkontingenter
 • Japans toldkontingenter
 • Det japanske ministerium for landbrug, skovbrug og fiskeri (MAFF) giver oplysninger om ansøgningen om og tildelingen af toldkontingenter for hver toldposition, f.eks. sukker, hvedeprodukter, mejeriprodukter og andre fødevarer (herunder konfekturevarer og visse chokolade) under ØPA'en mellem EU og Japan (Japan).

For mejeriprodukter foretages tildelingen af toldkontingenter og opkrævning af afgifter af Landbrug, Livestock Industries Cooperation (ALIC).

Import af bestemte mejeriprodukter (f.eks. smør og valle) inden for toldkontingentet er omfattet af en statslig handelsordning.

Informationsark fra Centret for Industrielt Samarbejde mellem EU og Japan (EU-erhvervslivet i Japan)

Nogle havprodukter er omfattet af importkvoter, og importørerne er forpligtet til at anvende dem.

Yderligere oplysninger om ansøgning om og tildeling af toldkontingenter i Japan.

Detjapanske lovoversættelsesdatabasesystem stilles til rådighed af justitsministeriet, Japan.

Beskyttelsesforanstaltninger

Handelsaftalen mellem EU og Japan indeholder også bestemmelser om bilaterale beskyttelsesforanstaltninger. Formålet med en "beskyttelsesforanstaltning" (dvs. at begrænse importen af en vare midlertidigt) er at beskytte en bestemt indenlandsk industri mod en stigning i importen af enhver vare, der forårsager eller truer med at forvolde alvorlig skade for industrien. I denne aftale anvendes beskyttelsesforanstaltninger på landbrugsområdet til at beskytte bestemte produkter mod sådanne stigninger i importen.

De EU-varer, der er omfattet af disse foranstaltninger, er:

 • oksekød og svinekød (herunder forarbejdet svinekød)
 • valleproteinkoncentrat (WPC), vallepulver
 • friske appelsiner
 • væddeløbsheste

Se listen over beskyttelsesforanstaltninger på landbrugsområdet.

Yderligere oplysninger om beskyttelsesforanstaltninger vedrørende væddeløbsheste

 

Min handelsassistent giver dig detaljerede oplysninger om toldsatserne, de foranstaltninger, der gælder for dit produkt og marked, og viser toldafviklingsplanerne for de relevante toldpositioner.

 

Oprindelsesregler

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvvurdering af oprindelsesregler (ROSA) i Min handelsassistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og find ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Generelle oplysninger om oprindelsesreglerne og oprindelsesprocedurerne findes i dette afsnit.

Oprindelse er de handlede varers "økonomiske nationalitet". Hvis du er ny inden for emnet, kan du finde en introduktion til de vigtigste begreber i vareafsnittet.

Oprindelsesregler

Hvor finder jeg oprindelsesreglerne?

Oprindelsesreglerne er fastsat i kapitel 3 om oprindelsesregler i den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan (EUT L 330 af 27.12.2018, s. 21).

Har mit produkt oprindelse i EU eller Japan?

For at dit produkt kan komme i betragtning til den lavere eller ingen præferencetold i henhold til den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan, skal det have oprindelse i EU eller Japan.

Et produkt "har oprindelse" i EU eller Japan, hvis det er

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav i kapitlet (f.eks. utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, reglen om ikkeændring). Der er også yderligere fleksibilitet for at hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler (f.eks. tolerance eller kumulation).

 

Eksempler på de vigtigste typer produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • værditilvækstreglen — værdien af alle materialer uden oprindelsesstatus i et produkt må ikke overstige en vis procentdel af produktets pris ab fabrik
 • ændringen af tariferingen — produktionsprocessen medfører en ændring af tariferingen mellem materialer uden oprindelsesstatus og det færdige produkt — f.eks. fremstilling af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) på basis af papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • særlige processer — der kræves en specifik produktionsproces, f.eks. spinding af fibre i garn — sådanne regler anvendes for det meste inden for tekstilbeklædningssektoren og den kemiske sektor.

Tips til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler

Aftalen giver yderligere fleksibilitet for at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler såsom tolerance eller kumulation.

Tolerance
 • tolerancereglen giver producenten mulighed for at anvende materialer uden oprindelsesstatus, som normalt er forbudt i henhold til den produktspecifikke regel, så længe deres værdi ikke udgør mere end 10 % af produktets pris ab fabrik eller produktets pris frit om bord.
 • denne tolerance kan ikke anvendes til at overskride en maksimumstærskel for materialer uden oprindelsesstatus, der er anført i de produktspecifikke regler.
 • denne tolerance kan dog, og dette er et særtræk i aftalen mellem EU og Japan, anvendes i tilfælde, hvor vægten af materialer uden oprindelsesstatus overstiger den vægttærskel, der er fastsat i de produktspecifikke regler, forudsat at værdien af disse materialer ikke overstiger 10 % af det færdige produkts pris ab fabrik — ud over denne 10 % i værdi skal disse materialer have oprindelse i EU eller Japan.
 • der gælder specifikke tolerancer for tekstilvarer og beklædningsgenstande henhørende under kapitel 50-63 i det harmoniserede system, som er medtaget i note 6 til 8 i bilag 3-A Indledende bemærkninger til produktspecifikke oprindelsesregler
Kumulation

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan indeholder bestemmelser om to måder at kumulere oprindelse på

 • bilateral kumulation — materialer med oprindelse i Japan kan betragtes som havende oprindelse i EU (og omvendt), når de anvendes i produktionen af et produkt i EU
 • fuld kumulation — bearbejdningen eller forarbejdningen af materialer uden oprindelsesstatus i EU eller Japan kan anses for at bidrage til overholdelsen af den produktspecifikke regel (med andre ord kan forarbejdning i Japan betragtes som en kvalificerende behandling i EU, uanset om forarbejdningen er tilstrækkelig til at give materialerne oprindelsesstatus (og omvendt)

Andre krav

Dit produkt skal også opfylde alle andre gældende krav i kapitlet om oprindelsesregler, såsom utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning eller reglen om ikkeændring.

Regel om, at der ikke foretages ændringer

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra EU til Japan (og omvendt) uden yderligere forarbejdning i et tredjeland.

Nogle transaktioner kan udføres i et tredjeland, hvis produkterne forbliver under toldtilsyn, f.eks.

 • tilføjelse eller anbringelse af mærker, etiketter, segl eller anden dokumentation for at sikre overholdelse af specifikke nationale krav i importlandet
 • konservering af produkter i god stand
 • oplagring
 • opdeling af sendinger

Toldmyndighederne kan anmode om bevis for, at reglen er overholdt, f.eks.

 • kontraktlige transportdokumenter såsom konnossementer
 • faktuel eller konkret dokumentation baseret på mærkning eller nummerering af kolli
 • ethvert bevis vedrørende selve varerne

Toldgodtgørelse

I henhold til ØPA'en mellem EU og Japan er det muligt at få tilbagebetalt told, der tidligere er betalt på materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til at fremstille et produkt, der eksporteres til en præferencetold.

Oprindelsesprocedurer

Eksportører og importører skal følge oprindelsesprocedurerne. Procedurerne er fastsat i aftalens kapitel 3, afdeling B, om oprindelsesregler. De præciserer f.eks., hvordan en vares oprindelse angives, hvordan man anmoder om præferencer, eller hvordan toldmyndighederne kan kontrollere et produkts oprindelse.

Sådan ansøger du om en præferencetakst 

Importører kan anmode om præferencetoldbehandling på grundlag af

 • en udtalelse om oprindelse fra eksportøren eller
 • en udtalelse om oprindelse baseret på "importørens viden"

Yderligere oplysninger findes i

Udtalelse om oprindelse

Eksportørens egenerklæring

Eksportører kan selv erklære, at deres produkt har oprindelse i EU eller Japan, ved at fremlægge en udtalelse om oprindelse.

I EU kan den udarbejdes af

 • en eksportør, der er registreret i systemet med registrerede eksportører (REX), og det samme REX-nummer kan også anvendes i forbindelse med andre af EU's præferencehandelsaftaler (f.eks. EU's handelsaftale med Canada).
 • enhver eksportør, forudsat at sendingens samlede værdi ikke overstiger 6,000 EUR

I Japan kan den foretages af

 • en eksportør med et tildelt Japans virksomhedsnummer

Hvad bør udtalelsen om oprindelse indeholde?

 • udtalelsen om oprindelse bør fremgå af en faktura eller af ethvert handelsdokument, der identificerer produktet.
 • teksten til oprindelseserklæringen kan udfærdiges på et hvilket som helst af EU's officielle sprog samt på det japanske sprog og findes i bilag 3-D; importlandet kan ikke kræve, at importøren forelægger en oversættelse af en udtalelse om oprindelse.
 • eksportørerne skal angive de oprindelseskriterier, der anvendes i deres udtalelse om oprindelse, med en kode (se bilag 3-D).

Indgivelse og gyldighed

 • udtalelsen om oprindelse er gyldig i 12 måneder fra den dato, hvor den blev udfærdiget.
 • udtalelsen om oprindelse vedrører normalt én sending, men den kan også omfatte flere sendinger af identiske produkter i en periode på højst 12 måneder. 

En ØPA-vejledning mellem EU og Japan om udtalelse om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter indeholder yderligere forklaringer.

Importørens viden
 • importører kan kræve præferencetold på grundlag af deres eget kendskab til de importerede varers oprindelse — den kan baseres på dokumentation eller optegnelser fra eksportøren eller producenten af varen, som er i importørens besiddelse. ØPA-vejledning mellem EU og Japan om importørens viden indeholder yderligere forklaringer
 • da en importør fremsætter en påstand under anvendelse af sin egen viden, anvendes der ingen udtalelse om oprindelse, og ingen eksportør eller producent behøver at identificeres eller træffe foranstaltninger vedrørende varers præferenceoprindelse i den eksporterende part.
 • importøren, der anvender "importørens viden", behøver ikke at blive registreret i REX-databasen.

Kontrol af oprindelsen

Toldmyndighederne kan kontrollere, om et importeret produkt har en given oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelseskrav. Verifikationen er baseret på

 • administrativt samarbejde mellem de importerende og de eksporterende parters toldmyndigheder
 • kontrol foretaget af lokale toldmyndigheder — den importerende parts besøg hos eksportøren er ikke tilladt
 • den importerende parts myndigheder bestemmer oprindelsen og underretter den importerende parts myndigheder om resultaterne

Produktkrav 

Tekniske forskrifter omfatter tekniske forskrifter, standarder og overensstemmelsesvurderingsprocedurer. Disse regler definerer de specifikke tekniske egenskaber, som dit produkt bør have, såsom design, mærkning, emballering, funktionalitet eller ydeevne, og er vigtige, fordi de sikrer, at vigtige mål for den offentlige politik, såsom beskyttelse af menneskers sundhed eller miljøet, nås.

Disse krav kan vedrøre spørgsmål som:

 • Tekniske regler og krav
 • Sundheds- og sikkerhedsregler og -krav, SPS
 • Miljøbestemmelser, der finder anvendelse på importerede varer.

Du skal følge disse regler, så dine produkter kan evalueres for at se, om de er i overensstemmelse med de nødvendige tekniske standarder.

 

Hvis du vil vide, hvilke regler og krav der gælder for dit produkt, kan du gå til Mine handelsassistent og indtaste dit produktnavn eller din produktkode.

Du kan tjekke produktkategorierne nedenfor for mere specifikke produktkrav og relevante links

Sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger (f.eks. love, forskrifter, standarder) er foranstaltninger til beskyttelse af mennesker, dyr og planter mod sygdomme, skadegørere eller forurenende stoffer.

De sikrer, at de fødevarer, der markedsføres, bl.a. gennem import fra lande udenfor EU, er sikre for forbrugerne.

Du kan finde flere oplysninger om SPS-foranstaltninger mellem EU og Japan her.

Ligesom EU har Japan nogle af verdens højeste standarder for fødevaresikkerhed. For eksempel tillader Japan ikke anvendelsen af væksthormoner i produktionen af oksekød, og reglerne for kontrol med GMO'er har stor betydning for japanske forbrugere.

Alle produkter, der importeres fra Japan, skal opfylde EU's standarder. Dette omfatter EU's forbud mod hormonbehandlet oksekød og EU's regler om anvendelse af antibiotika. 

Desuden skal al import af animalske produkter til EU fra Japan ledsages af et veterinærcertifikat. 

Kun en af de kompetente myndigheder i Japan, som Kommissionen formelt har anerkendt som værende i stand til at dokumentere overholdelse af EU's importkrav, kan udstede et sådant certifikat. 

Handelsaftalen bidrager til at sikre, at dine produkter ikke hindres i at komme ind på det japanske marked på grund af uberettigede SPS-handelshindringer, og bidrager til at strømline og fremskynde procedurerne for godkendelse af din fødevareeksport til Japan.

Hvis du importerer fra Japan til EU, kan du læse mere om SPS-kravene her.

 

Find de specifikke regler og krav for dit produkt i Mine handelsassistent.

Tekniske handelshindringer

Selv om tekniske regler er vigtige, kan de til tider fungere som en hindring for den internationale handel og kan derfor udgøre en betydelig byrde for dig som eksportør.

 • hvis du mener, at du står over for en handelshindring, der bremser din virksomhed eller forhindrer dig i at eksportere, kan du fortælle os
 • indberet, hvad der standser din eksport til Japan ved hjælp af onlineformularen, og EU vil analysere din situation og træffe passende foranstaltninger

Kontakt os

Fortoldningsdokumenter og -procedurer

Toldklarering omfatter typisk kontrol af

 • de afgifter, der skal betales
 • korrekt beskrivelse af varerne, deres oprindelse og værdi
 • sikkerhedsforanstaltninger (smugling, narkotika, cigaretter, våben, forfalskede produkter, terrorbekæmpelse)
 • overholdelse af specifik lovgivning såsom miljølovgivning, sundhedskrav, veterinær-, plantesundheds- og kvalitetsbestemmelser

Aftalen mellem EU og Japan sikrer mere effektive toldprocedurer for at lette handelen og reducere omkostningerne for virksomhederne.

Dokumenter

Du kan se detaljerede trinvise vejledninger, der beskriver de forskellige typer dokumenter, du skal forberede til toldbehandling af dine produkter.

Afhængigt af dit produkt kan toldmyndighederne kræve alle eller nogle af nedenstående elementer

 • handelsfaktura (se de specifikke krav til dens form og indhold i My Trade Assistant)
 • Konnossement eller luftfragtbrev
 • pakkeliste, fragtregnskaber og forsikringscertifikater (i nogle tilfælde nødvendige)
 • importlicenser for visse varer
 • certifikater, der viser, at dit produkt er i overensstemmelse med obligatoriske produktbestemmelser, såsom sundheds- og sikkerhedskrav, mærkning og emballering
 • bevis for oprindelse — oprindelseserklæring

Det præciseres, at du kan ansøge om bindende tariferingsoplysninger og/eller bindende oprindelsesoplysninger på forhånd.

 

Yderligere oplysninger om de dokumenter, du skal fremvise til toldbehandling af dit produkt, kan fås hos Mine handelsassistent.

Japan Customs giver oplysninger om japanske toldprocedurer, herunder krævede dokumenter

Japan er også hjemsted for ni forskellige toldjurisdiktioner, og det kan være værd at kontakte dem, der er relevante for dig, for at gøre toldprocessen mere gnidningsløs for dit produkt.

Procedurer, fremgangsmåde

For en beskrivelse af, hvordan oprindelsen af dine produkter kan dokumenteres for at kunne anmode om en præferencetoldsats, og af reglerne for toldmyndighedernes kontrol af oprindelse henvises til afsnittet om oprindelsesregler ovenfor.

Generelle oplysninger om toldprocedurer for import og eksport findes på webstedet for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

ØPA'en mellem EU og Japan indeholder bestemmelser om en forbedret beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder for europæiske virksomheder, der eksporterer innovative, kunstneriske, særskilte produkter af høj kvalitet til Japan. Tilsagnene styrkes og omfatter bestemmelser om beskyttelse af forretningshemmeligheder, varemærker, ophavsretlig beskyttelse, patenter, fælles minimumsregler for reguleringsmæssige testdatabeskyttelse for lægemidler og civilretlige håndhævelsesbestemmelser.

Aftalen anerkender den særlige status og yder beskyttelse på det japanske marked for mere end 200 europæiske landbrugsprodukter med en specifik europæisk geografisk oprindelse, kendt som geografiske betegnelser. Ejere af bilateralt aftalte geografiske betegnelser i landbrugs-, fødevare- og drikkevaresektoren nyder godt af beskyttelse mod forfalskning. En liste over beskyttede geografiske betegnelser i EU og Japan findes i bilag 14-B til ØPA'en.

Patenter

ØPA'en mellem EU og Japan bekræfter, at de to parter vil samarbejde om at opretholde en styrket patentbeskyttelse.

I henhold til aftalen har både EU og Japan forpligtet sig til at forlænge patentbeskyttelsen af farmaceutiske produkter og kemiske produkter til landbruget. For at få mere at vide om patenter i Japan, herunder om ansøgnings- og undersøgelsesprocedurerne, henvises til Japans patentkontor.

Andre spørgsmål vedrørende intellektuel ejendomsret

Det japanske patentkontor giver oversigter over brugsmodeller, design, varemærker og ophavsrettigheder.

Økonomiministeriet forklarer også yderligere om håndhævelsen af dine intellektuelle ejendomsrettigheder.

Tjenester

Aftalen gør det lettere for virksomheder i EU og Japan at levere tjenesteydelser og giver virksomhedsmedarbejdere større mobilitet, så de kan udføre deres arbejde på stedet.

Midlertidig flytning af virksomhedens personale 

Bilag 8-C: Forståelse af fysiske personers bevægelse i forretningsøjemed

Aftalen indeholder visse forpligtelser vedrørende fysiske personers indrejse og midlertidige ophold i kapitel 8, afdeling D.

Den Europæiske Unions og Japans liste i bilag III til bilag 8-B indeholder visse forbehold og yderligere bestemmelser vedrørende forretningsrejsende i etableringsøjemed, virksomhedsinternt udstationerede, investorer og forretningsrejsende på kortvarigt ophold. Bilag III til bilag 8-B findes på følgende links:

Visse forbehold, begrænsninger og yderligere bestemmelser vedrørende leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser og selvstændige erhvervsdrivende er fastsat i Den Europæiske Unions og Japans liste i bilag IV til bilag 8-B. Bilag IV til bilag 8-B findes på følgende link:

ØPA'en indeholder en række bestemmelser, der gælder horisontalt for al handel med tjenesteydelser, f.eks. en bestemmelse om at bekræfte parternes ret til at regulere tjenesteydelser. ØPA'en bekræfter myndighedernes ret til at bevare offentlige tjenesteydelser og vil ikke tvinge regeringerne til at privatisere eller deregulere offentlige tjenesteydelser, f.eks. inden for sundhedspleje, uddannelse og vand.

Der blev indgået specifikke forpligtelser inden for sektorer som f.eks.

 • post- og kurervirksomhed
 • telekommunikation
 • søtransporttjenester
 • finansielle tjenesteydelser

Med hensyn til forpligtelserne vedrørende grænseoverskridende handel med tjenesteydelser henvises til aftalens kapitel 8, afdeling C.

Flytning af kvalificeret personale

Generelle oplysninger om visa
Begrænsninger for erhvervsaktivitet hos leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser og selvstændige erhvervsdrivende i Japan

Med hensyn til visse tjenesteydelser er omfanget af forretningsaktiviteter begrænset på den måde, der er fastsat i tillæg IV "Begrænsninger af forretningsaktiviteter for leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser og selvstændige erhvervsdrivende i Japan" i bilag 8-B "Lister for kapitel 8" til aftalen.

Forvaltning af menneskelige ressourcer

Der findes mange arbejdsmarkedslove vedrørende beskyttelse af arbejdstagere i Japan.  Disse arbejdsretlige regler finder i princippet anvendelse på alle ansættelser i Japan, uanset om arbejdsgiveren er japansk eller udenlandsk, eller om virksomheden er udenlandsk eller stiftet i Japan.  Forordningen om disse love finder også anvendelse på udenlandske arbejdstagere i Japan, så længe de udenlandske arbejdstagere opfylder den retlige definition af arbejdstagere i henhold til disse love. 

Generelle oplysninger om det generelle arbejdsretlige system i Japan vedrørende forvaltning af menneskelige ressourcer kan fås på de websteder, der er nævnt under følgende overskrifter:

Generelle oplysninger om forvaltning af menneskelige ressourcer
Regler, der skal noteres i tilfælde af udenlandsk beskæftigelse
Oplysninger om de vigtigste arbejdsmarkedsregler

Telekommunikations- og edb-informationstjenester

I Japan

 • telekommunikation defineres bredt i telekommunikationsloven som "transmission, videreformidling eller modtagelse af koder, lyd eller billeder via kabel, radio eller enhver anden form for elektromagnetisk form".
 • teletjeneste defineres som "formidling af andres kommunikation ved hjælp af en telekommunikationsfacilitet eller på anden måde ved at tilbyde en telekommunikationsfacilitet for andres kommunikation", og
 • televirksomhed defineres derefter som "en virksomhed, hvor tjenesteudbyderen leverer en teletjeneste for at opfylde andres behov, bortset fra tilrådighedsstillelse af en radio- og tv-facilitet i henhold til lov om radio- og tv-virksomhed".

Håndbogen for adgang til det japanske telekommunikationsmarked — der kun findes på japansk — som generelt falder ind under definitionen af en "telekommunikationsvirksomhed" og derfor kræver anmeldelse eller registrering.

Indtræden på det japanske marked
 • Indenrigs- og Kommunikationsministeriet: Manual for Market entry into the Japans Telecommunications Business, juni 2016 (engelsk). Bemærk venligst, at den engelske udgave muligvis ikke er ajourført. Desuden er supplerende materiale (herunder bl.a. eksempler på, hvorvidt anmeldelsespligten finder anvendelse på bestemte virksomheder) kun tilgængelige i japansk udgave af maj 2019 samt tillægget hertil fra oktober 2019.
 • Følgende manualer og retningslinjer findes også her:
  • Manual for markedsadgang til almindelig radio- og tv-virksomhed (engelsk)
  • Håndbog for teleoperatørers etablering af net (engelsk) og
  • Retningslinjer for brug af polakker, ducts, Conduits og lignende faciliteter, der ejes af offentlige forsyningsvirksomheder (engelsk).
Strammere regler for udenlandske investeringer i IT-sektoren

Tilføjelse af virksomheder, der skal indgive forudgående anmeldelse vedrørende direkte investorer (METI, engelsk) — IT-relaterede virksomheder er blevet føjet til de industrier, der er omfattet af kravet om forudgående anmeldelse vedrørende indgående direkte investeringer.

Offentlige indkøb

Hvert år køber eller køber nationale, regionale og kommunale myndigheder i Japan og EU varer og tjenesteydelser til en værdi af milliarder af euro fra private virksomheder. Det sker gennem offentlige kontrakter og udbud, som virksomheder kan byde ind på. 

ØPA'en udvider adgangen til offentlige indkøbskontrakter og åbner nye markeder for virksomheder på begge sider.

EU og Japan er blevet enige om regler, der

 • forbyde urimelig forskelsbehandling på den ene side af tilbudsgivere fra den anden side
 • maksimere gennemsigtigheden i udbud vedrørende offentlige kontrakter for at sikre, at virksomhederne er opmærksomme på mulighederne på begge sider
 • maksimere mulighederne for, at EU-virksomheder kan deltage i offentlige udbud i Japan på alle forvaltningsniveauer — nationalt, regionalt og kommunalt

Den øgede adgang for EU-virksomheder til kontrakter, der udbydes i Japan, omfatter sektorer som f.eks.

 • jernbaner
 • sygehuse
 • akademiske institutioner
 • distribution af elektricitet

Flere oplysninger

Investeringer

Aftalen fremmer investeringer mellem EU og Japan og bekræfter hver parts ret til at regulere legitime politiske mål, der er aftalt på en ikke-udtømmende liste. Der pågår bilaterale forhandlinger om indgåelse af en potentiel aftale om investeringsbeskyttelse.

Med hensyn til grænseoverskridende handel med tjenesteydelser og liberalisering af investeringer har ØPA'en mellem EU og Japan vedtaget en negativliste, som indeholder en liste over eksisterende og fremtidige ikkeforenelige foranstaltninger, der skal forbeholdes, samtidig med at al grænseoverskridende handel med tjenesteydelser og investeringsområder i princippet liberaliseres.

Med hensyn til forpligtelserne vedrørende liberalisering af investeringer henvises til afsnit B i kapitel 8 i aftalen

Med hensyn til forbeholdene vedrørende Den Europæiske Unions og Japans gældende foranstaltninger henvises til Den Europæiske Unions og Japans liste i bilag I til bilag 8-B til aftalen, som findes på følgende link:

Med hensyn til forbeholdene vedrørende Den Europæiske Unions og Japans fremtidige foranstaltninger henvises til Den Europæiske Unions og Japans liste i bilag II til bilag 8-B, som findes på følgende link:

Med hensyn til investorers bevægelser i forretningsøjemed henvises til afsnittet om tjenesteydelser ovenfor.

Sådan starter du virksomhed i Japan

Oversigt over virksomhedsetablering i Japan
Krævede formularer

Restriktioner for udenlandske direkte investeringer i Japan

Oversigt over procedurerne i henhold til loven om udenlandsk valuta og udenrigshandel

Oversigt over loven om valuta og udenrigshandel og anmeldelsessystemet (japansk)

Lov om udenlandsk valuta og udenrigshandel (engelsk og japansk). De bedes dog mene, at den engelske oversættelse ikke altid er ajourført. For ajourførte oplysninger henvises til den japanske udgave.

 

Redegørelse for anvendelsesområdet for loven om udenlandsk valuta og udenrigshandel

Ihenhold til artikel 26, stk. 1, i loven om udenlandsk valuta og udenrigshandel ("FEFTA") forstås ved "udenlandsk investor" en af følgende personer, der foretager indgående direkte investeringer m.v., der er opført i artikel 26, stk. 2, i FEFTA, eller en bestemt erhvervelse som defineret i artikel 26, stk. 3, i FEFTA:
i) en person, der ikke er hjemmehørende i Japan
II) en enhed, der er oprettet i henhold til udenlandsk lovgivning, eller som har et hovedkontor i et andet land
III) et japansk selskab, hvori summen af stemmerettighederne, som besiddes direkte eller indirekte gennem et nærmere angivet selskab af personer som omhandlet i nr. i) og/eller ii), udgør mindst 50 % af de samlede stemmerettigheder eller
iv) en japansk enhed, hvor de personer, der er nævnt i nr. i), enten udgør flertallet af alle virksomhedens medarbejdere eller et flertal af de medarbejdere, der har repræsentative beføjelser.

Brancher, hvor der kræves forudgående anmeldelse
Anmeldelsesformularer

Den korrekte formular, der skal anvendes, afhænger af investeringsmidlerne.

Regeringsincitamenter til fremme af udenlandske direkte investeringer i Japan

Institutioner for forespørgsler — høring

Invest Japans kontor

Hvert af de relevante ministerier og agenturer har et Invest Japan-kontor (engelsk), som reagerer på følgende handlinger fra potentielle investorers side

 • anmodninger om oplysninger om investeringer og om ansøgning om investeringsmuligheder og
 • klager over behandlingen af systemet med forudgående anmeldelse, det såkaldte "no-action-letter system", og investeringer.
 • De engelske undersøgelsesformularer til at kontakte Invest Japans kontor i hvert relevant ministerium/agentur leveres af JETRO: Investering af JAPAN-kontorer: Kontaktoplysninger (engelsk)
 • JETRO stiller et one-stop-center til rådighed for udenlandske investorer, der planlægger at etablere eller udvide deres forretningsbase i Japan: Invest Japan Business Support Center (IBSC) (engelsk)
Investering i Japan Hotline
 • JETRO's støttecenter for udenlandske virksomheder og udenlandsk tilknyttede virksomheder, der planlægger at investere i Japan. Tjenesterne er tilgængelige på andre sprog end japansk: Invest Japan Hotline (engelsk)
Andre nyttige links

SMV'er

Aftalen mellem EU og Japan indeholder et særligt kapitel om små og mellemstore virksomheder (SMV'er), hvori det præciseres, at parterne skal give oplysninger om adgang til hinandens marked.

EU-websted til støtte for SMV'er i EU, der eksporterer til Japan

Japansk websted til støtte for SMV'er i EU, der eksporterer til Japan

Dette websted, der er dedikeret til europæiske SMV'er, indeholder links til myndigheder om specifikke handelsspørgsmål og en søgbar database efter toldtarifkode for at få oplysninger om markedsadgang for det japanske marked.

Distributionskanal

Det er afgørende at etablere en praktisk distributionskanal for at få dit produkt ud til japanske hylder og detailhandlere. Det kræver sikring af japanske nationale og lokale distributører, navnlig for at overvinde sproglige, tekniske og logistiske handelshindringer.

Organisationen for import og indenlandsk markedsføring ( Mipro), Centret for Industrielt Samarbejde mellem EU og Japan, er gode udgangspunkter for alle EU-producenter.

Japans eksterne handelsorganisation (JETRO) har også en platform for matchning af internationale virksomheder, hvor japanske og udenlandske sælgere og købere kan sende opslag.

Redegørelse for betydningen af handelsselskabers rolle

Handelsselskaber spiller en vigtig rolle i salget af importerede varer i Japan, der fungerer som forbindelsesled mellem udenlandske producenter og japanske købere og omvendt.

Handelsselskabernes rolle omfatter bl.a.:

 • identifikation af efterspørgsel
 • bistand i forbindelse med forhandlinger mellem fabrikanter og købere
 • afslutning af import-/eksportprocedurer. 

Handelsselskaber kan yde bistand til at identificere efterspørgsel og/eller lokale partnere i Japan og kan:

 • almindelige handelsselskaber, der beskæftiger sig med næsten alt
 • specialiserede handelsvirksomheder, der kun beskæftiger sig med bestemte produkter (f.eks. stålprodukter, fødevarer osv.).

Links og kontakter

Generaldirektoratet for Handels websted

EU-Japan-centret for Industrielt Samarbejde

Den Europæiske Unions delegation i Japan

Aftalens fulde ordlyd

Del denne side:

Genveje