Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan trådte i kraft den 1. februar 2019. EU's virksomheder eksporterer allerede over 58 mia. EUR i varer og 28 mia. EUR i tjenesteydelser til Japan hvert år. Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan mindsker de handelshindringer, som europæiske virksomheder står over for, når de eksporterer til Japan, og hjælper dem med at konkurrere bedre på dette marked.

Aftalen kort fortalt

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan trådte i kraft den 1. februar 2019.

Hvad er fordelene for din virksomhed?

Handelsaftalen med Japan

 • fjerner told og andre handelshindringer og gør det lettere for virksomheder på begge sider at importere og eksportere
 • sikrer åbenhed på markederne for tjenesteydelser, navnlig finansielle tjenesteydelser, telekommunikation og transport
 • sikrer ikke-diskriminerende behandling af EU-virksomheder, der opererer på markederne for offentlige indkøb
 • forbedrer beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder i Japan samt beskyttelsen af europæiske landbrugsprodukter af høj kvalitet, såkaldte geografiske betegnelser
 • sparer virksomheder på begge sider betydelige beløb og tid, når de handler med varer på bilateralt plan
 • giver mulighed for øget støtte til mindre virksomheder, der er uforholdsmæssigt hårdt ramt af handelshindringer

 

Japan er allerede EU's fjerdestørste marked for landbrugseksport. Markedsadgangen vil blive forbedret for mange europæiske produkter, navnlig

Læs hele teksten til handelsaftalen med Japan.

Tariffer

Aftalen fjerner langt størstedelen af den told, der betales af europæiske og japanske virksomheder.

Ved ikrafttrædelsen fjernede aftalen 99 % af EU's toldpositioner og 97 % af Japans toldpositioner. For så vidt angår endnu ikke afviklede toldsatser, blev der opnået enighed om toldkontingenter eller toldnedsættelser.

For at tjekke tarifferne for dit produkt skal du kende produktkoden, som er baseret på HS-koden i det harmoniserede system (HS) for både europæiske og japanske koder.


Du kan finde din produktkode ved hjælp af Mit handelsassistent

Du kan også tjekke Japans statistiske kode for import.

Aftalen åbner det japanske marked for EU's landbrugseksport, f.eks.

 • tolden på mange oste som Gouda og Cheddar vil med tiden blive afskaffet.
 • der fastsættes et toldfrit kontingent for friske oste (såsom Mozzarella og feta)
 • tolden på vineksport forsvandt ved ikrafttrædelsen
 • for oksekød vil EU's eksportører drage fordel af en nedsat toldsats
 • svinekød forbliver der kun lave toldsatser for eksport af fersk kød til Japan, og aftalen afskaffer fuldstændig tolden på forarbejdet kød.

Toldafviklingsplaner

Tolden på langt de fleste varer afskaffes enten straks ved aftalens ikrafttræden eller gradvis efter en toldafviklingsplan.

Udgangspunktet for afskaffelse eller nedsættelse af told er en "basissats", og der sker nedsættelser på grundlag af denne basissats. Ved hjælp af toldkoden for produktet kan du finde den nedsættelse, der gælder for basistoldsatsen for dit produkt.

 • generelle noter, der kan hjælpe dig med at læse toldafviklingsplanerne for både EU og Japan
Import fra Japan
Eksport til Japan

Toldkontingenter (toldkontingenter)

Toldkontingenter gælder også for visse produkter. Der er tale om specifikke mængder af varer, som vil være berettiget til præferencetoldbehandling inden for en given tidsramme.

For mejeriprodukter foretages tildelingen af toldkontingenter og opkrævning af afgifter af landbrugssamarbejdet inden for husdyrindustrien (ALIC).

Import af udpegede mejeriprodukter (f.eks. smør og valle) inden for toldkontingentet er underlagt en statslig handelsordning.

Informationsark fra Centret for Industrielt Samarbejde mellem EU og Japan (EU's erhvervsliv i Japan)

Nogle produkter fra havet er underlagt importkvoter, og importørerne er forpligtet til at ansøge.

Yderligere oplysninger om ansøgning om og tildeling af toldkontingenter i Japan.

Detjapanske lovoversættelsesdatabasesystem stilles til rådighed af justitsministeriet, Japan.

Beskyttelsesforanstaltninger

Handelsaftalen mellem EU og Japan indeholder også bilaterale beskyttelsesforanstaltninger. Formålet med en "beskyttelsesforanstaltning" (dvs. midlertidig begrænsning af importen af en vare) er at beskytte en bestemt indenlandsk erhvervsgren mod en stigning i importen af enhver vare, der forvolder eller truer med at forvolde alvorlig skade for erhvervsgrenen. I denne aftale anvendes beskyttelsesforanstaltninger på landbrugsområdet til at beskytte specifikke produkter mod sådanne stigninger i importen.

De EU-produkter, der er omfattet af disse foranstaltninger, er

 • oksekød og svinekød (herunder forarbejdet svinekød)
 • valleproteinkoncentrat (WPC), vallepulver
 • appelsiner, friske
 • væddeløbsheste

Se listen over beskyttelsesforanstaltninger på landbrugsområdet.

 

Min handelsassistent giver dig detaljerede oplysninger om toldsatserne, de foranstaltninger, der gælder for Deres produkt og marked, og viser toldafviklingsplanerne for de relevante toldpositioner.

 

Oprindelsesregler

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvevaluering af oprindelsesregler (ROSA) i My Trade Assistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og finde ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Generelle oplysninger om oprindelsesreglerne og oprindelsesprocedurerne findes i dette afsnit.

Oprindelse er de handlede varers "økonomiske nationalitet". Hvis du er ny til emnet, kan du finde en introduktion til hovedbegreberne i vareafsnittet.

Oprindelsesregler

Hvor finder jeg oprindelsesreglerne?

Oprindelsesreglerne er fastsat i kapitel 3 om oprindelsesregler i den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan (EUT L 330 af 27.12.2018, s. 21).

Har mit produkt oprindelse i EU eller Japan?

For at dit produkt kan komme i betragtning til den lavere eller nul præferencetoldsats i henhold til den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan, skal det have oprindelse i EU eller Japan.

Et produkt "har oprindelse" i EU eller Japan, hvis det er

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav i kapitlet (f.eks. utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, reglen om uændret tilstand). Der er også yderligere fleksibilitet til at hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler (f.eks. tolerance eller kumulation).

 

Eksempler på de vigtigste typer produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • reglen om værditilvækst — værdien af alle materialer uden oprindelsesstatus i et produkt må ikke overstige en bestemt procentdel af produktets pris ab fabrik
 • ændringen af tarifering — produktionsprocessen medfører en ændring af tariferingen mellem materialerne uden oprindelsesstatus og det færdige produkt — f.eks. fremstilling af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) på basis af papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • særlige processer — en specifik produktionsproces er nødvendig, f.eks. spinding af fibre til garn — sådanne regler anvendes hovedsagelig i tekstilbeklædningssektoren og den kemiske sektor

Tips til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler

Aftalen giver yderligere fleksibilitet for at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler såsom tolerance eller kumulation.

Tolerance
 • tolerancereglen giver producenten mulighed for at anvende materialer uden oprindelsesstatus, der normalt er forbudt i henhold til den produktspecifikke regel, så længe deres værdi ikke udgør mere end 10 % af produktets pris ab fabrik eller produktets pris frit om bord
 • denne tolerance kan ikke anvendes til at overskride en maksimumværdi for materialer uden oprindelsesstatus, der er opført i de produktspecifikke regler
 • denne tolerance kan dog, og dette er en særegenhed i aftalen mellem EU og Japan, anvendes i tilfælde, hvor vægten af materialer uden oprindelsesstatus overstiger den vægttærskel, der er fastsat i de produktspecifikke regler, forudsat at værdien af disse materialer ikke overstiger 10 % af det færdige produkts pris ab fabrik — ud over denne værdi på 10 % skal disse materialer have oprindelse i EU eller Japan.
 • der gælder særlige tolerancer for tekstilvarer og beklædningsgenstande, der tariferes i kapitel 50-63 i det harmoniserede system, og som er anført i note 6 til 8 i bilag 3-A, indledende bemærkninger til produktspecifikke oprindelsesregler
Kumulation

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan indeholder to måder at kumulere oprindelse på

 • bilateral kumulation — materialer med oprindelse i Japan kan anses for at have oprindelse i EU (og omvendt), når de anvendes til fremstilling af et produkt i EU
 • fuld kumulation — bearbejdningen eller forarbejdningen af materialer uden oprindelsesstatus i EU eller Japan kan anses for at have oprindelsesstatus for at bidrage til at overholde den produktspecifikke regel (med andre ord kan forarbejdning foretaget i Japan betragtes som kvalificerende processer i EU, uanset om forarbejdningen er tilstrækkelig til at give selve materialerne oprindelsesstatus (og omvendt)

Andre krav

Dit produkt skal også opfylde alle andre gældende krav i kapitlet om oprindelsesregler, f.eks. utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning eller reglen om ikkeændring.

Regel om ikke-ændring

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra EU til Japan (og omvendt) uden yderligere forarbejdning i et tredjeland.

Visse behandlinger kan udføres i et tredjeland, hvis produkterne forbliver under toldtilsyn, f.eks.

 • tilføjelse eller anbringelse af mærker, etiketter, segl eller anden dokumentation for at sikre overholdelse af specifikke nationale krav i importlandet
 • konservering af produkter i god stand
 • oplagring
 • opdeling af sendinger

Toldmyndighederne kan anmode om bevis for overholdelse af reglen, f.eks.:

 • kontraktmæssige transportdokumenter såsom konnossementer
 • faktuelle eller konkrete beviser baseret på mærkning eller nummerering af kolli
 • eventuelle beviser vedrørende selve varerne

Toldgodtgørelse

I henhold til ØPA'en mellem EU og Japan er det muligt at opnå tilbagebetaling af told, der tidligere er betalt på materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til at fremstille et produkt, der eksporteres under en præferencetoldsats.

Oprindelsesprocedurer

Eksportører og importører skal følge oprindelsesprocedurerne. Procedurerne er fastsat i afdeling B i kapitel 3 om oprindelsesregler i aftalen. De præciserer f.eks., hvordan et produkts oprindelse skal angives, hvordan man ansøger om præferencer, eller hvordan toldmyndighederne kan kontrollere et produkts oprindelse.

Sådan gør du krav på en præferentiel tarif 

Importører kan anmode om præferencetoldbehandling på grundlag af

 • en udtalelse om oprindelse afgivet af eksportøren eller
 • en udtalelse om oprindelse baseret på "importørens kendskab"

Yderligere oplysninger findes i

Udtalelse om oprindelse

Egenerklæring fra eksportøren

Eksportører kan selv erklære, at deres produkt har oprindelse i EU eller Japan, ved at afgive en udtalelse om oprindelse.

I EU kan det gøres af

 • en eksportør, der er registreret i systemet for registrerede eksportører (REX), og det samme REX-nummer kan også anvendes i forbindelse med andre EU-præferencehandelsaftaler (f.eks. EU's handelsaftale med Canada)
 • enhver eksportør, forudsat at den samlede værdi af sendingen ikke overstiger 6,000 EUR

I Japan kan den fremstilles af

 • en eksportør med et tildelt Japans virksomhedsnummer

Hvad skal udtalelsen om oprindelse indeholde?

 • udtalelsen om oprindelse skal fremgå af en faktura eller ethvert handelsdokument, der identificerer produktet.
 • teksten til oprindelseserklæringen kan udfærdiges på et hvilket som helst af EU's officielle sprog samt på japansk og kan findes i bilag 3-D; importlandet kan ikke kræve, at importøren forelægger en oversættelse af en udtalelse om oprindelse.
 • eksportørerne skal angive de anvendte oprindelseskriterier i deres udtalelse om oprindelse med en kode (se i bilag 3-D).

Indgivelse og gyldighed

 • udtalelsen om oprindelse forbliver gyldig i 12 måneder fra den dato, hvor den blev udfærdiget
 • udtalelsen om oprindelse vil normalt være for én sending, men den kan også omfatte flere sendinger af identiske produkter i en periode på højst 12 måneder.

ØPA-vejledningen mellem EU og Japan om udtalelser om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter indeholder yderligere forklaringer.

Importørens viden
 • importører kan anmode om præferencetoldsatser på grundlag af deres eget kendskab til de importerede produkters oprindelse — den kan baseres på dokumentation eller dokumentation fra eksportøren eller producenten af varen, som er i importørens besiddelse. ØPA-vejledning mellem EU og Japan om importørens viden giver yderligere forklaringer
 • da en importør fremsætter en anmodning på grundlag af sin egen viden, anvendes der ingen udtalelse om oprindelse, og ingen eksportør eller producent behøver at blive identificeret eller træffe foranstaltninger vedrørende varers præferenceoprindelse i den eksporterende part.
 • en importør, der anvender "importørens viden", behøver ikke at blive registreret i REX-databasen.

Verifikation af oprindelse

Toldmyndighederne kan kontrollere, om et importeret produkt har en given oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelseskrav. Verifikationen er baseret på

 • administrativt samarbejde mellem indførsels- og eksportparternes toldmyndigheder
 • lokale toldmyndigheders kontrol — den importerende parts besøg hos eksportøren er ikke tilladt
 • myndighederne i den importerende part bestemmer oprindelsen og underretter den importerende parts myndigheder om resultaterne

Produktkrav 

Tekniske forskrifter omfatter tekniske forskrifter, standarder og overensstemmelsesvurderingsprocedurer. Disse regler definerer de specifikke tekniske egenskaber, som dit produkt bør have, såsom design, mærkning, emballering, funktionalitet eller ydeevne, og er vigtige, fordi de sikrer, at vigtige mål for den offentlige politik, såsom beskyttelse af menneskers sundhed eller miljøsikkerhed, nås.

Disse krav kan vedrøre spørgsmål som f.eks.

 • Tekniske regler og krav
 • Sundheds- og sikkerhedsregler og -krav, SPS
 • Miljøbestemmelser, der gælder for importerede varer.

Du skal følge disse regler, så dine produkter kan vurderes for at se, om de opfylder de nødvendige tekniske standarder.

 

Find ud af, hvilke regler og krav der gælder for dit produkt, på Mit handelsassistent og indtast dit produktnavn eller -kode.

Du kan tjekke produktkategorierne nedenfor for mere specifikke oplysninger om produktkrav og relevante links

Sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger (SPS) ( f.eks. love, forskrifter, standarder) er foranstaltninger til beskyttelse af mennesker, dyr og planter mod sygdomme, skadegørere eller forurenende stoffer.

De sikrer, at de fødevarer, der markedsføres, bl.a. gennem import fra lande udenfor EU, er sikre for forbrugerne.

Du kan finde flere oplysninger om SPS-foranstaltninger mellem EU og Japan her.

Ligesom EU har Japan nogle af verdens højeste standarder for fødevaresikkerhed. For eksempel tillader Japan ikke anvendelsen af væksthormoner i produktionen af oksekød, og reglerne for kontrol med GMO'er har stor betydning for japanske forbrugere.

Alle produkter, der importeres fra Japan, skal opfylde EU's standarder. Dette omfatter EU's forbud mod hormonbehandlet oksekød og dets regler om brug af antibiotika.

Desuden skal al import af animalske produkter til EU fra Japan ledsages af et veterinærcertifikat.

Kun en af de kompetente myndigheder i Japan, som Kommissionen formelt har anerkendt som værende i stand til at dokumentere overholdelse af EU's importkrav, kan udstede et sådant certifikat.

Handelsaftalen bidrager til at sikre, at dine produkter ikke hindres i at komme ind på det japanske marked på grund af uberettigede SPS-handelshindringer, og bidrager til at strømline og fremskynde procedurerne for godkendelse af din fødevareeksport til Japan.

Hvis du importerer fra Japan til EU, kan du læse mere om SPS-kravene her.

 

Find de specifikke regler og krav for dit produkt på My Trade-assistent.

Tekniske handelshindringer

Selv om tekniske regler er vigtige, kan de til tider fungere som en hindring for den internationale handel og kan derfor være en betydelig byrde for dig som eksportør.

 • hvis du mener, at du står over for en handelshindring, der bremser din virksomhed eller forhindrer dig i at eksportere, kan du fortælle os
 • indberet, hvad der standser din eksport til Japan ved hjælp af onlineformularen, og EU vil analysere din situation og træffe passende foranstaltninger

Kontakt os

Toldklareringsdokumenter og -procedurer

Toldklarering omfatter typisk kontrol af

 • de afgifter, der skal betales
 • den korrekte beskrivelse af varerne, deres oprindelse og værdi
 • sikkerhedsforanstaltninger (smugling, narkotika, cigaretter, våben, forfalskede produkter, terrorbekæmpelse)
 • overholdelse af specifik lovgivning såsom miljølovgivning, sundhedskrav, veterinær-, plantesundheds- og kvalitetsbestemmelser

Aftalen mellem EU og Japan sikrer mere effektive toldprocedurer for at lette handelen og reducere omkostningerne for virksomhederne.

Dokumenter

Du kan se detaljerede trinvise vejledninger, der beskriver de forskellige typer dokumenter, du skal forberede til toldbehandling af dine produkter.

Afhængigt af dit produkt kan toldmyndighederne kræve alle eller nogle af nedenstående elementer

 • handelsfaktura (find de specifikke krav til form og indhold i My Trade Assistent)
 • Konnossement eller luftfragtbrev
 • pakkeliste, fragtregnskaber og forsikringscertifikater (nødvendigt i nogle tilfælde)
 • importlicenser for visse varer
 • certifikater, der viser, at dit produkt er i overensstemmelse med de obligatoriske produktbestemmelser, såsom sundheds- og sikkerhedskrav, mærkning og emballering
 • oprindelsesbevis — oprindelseserklæring

Af hensyn til sikkerheden kan du ansøge om bindende tariferingsoplysninger og/eller bindende oprindelsesoplysninger på forhånd.

 

Yderligere oplysninger om de dokumenter, du skal fremvise med henblik på toldbehandling af dit produkt, fås ved henvendelse til My Trade-assistent.

Japans toldmyndigheder giver oplysninger om japanske toldprocedurer, herunder de krævede dokumenter

Japan er også hjemsted for ni forskellige toldjurisdiktioner, og det kan være værd at kontakte dem, der er relevante for dig, for at gøre toldprocessen mere gnidningsløs for dit produkt.

Procedurer

Se afsnittet om oprindelsesregler ovenfor for en beskrivelse af, hvordan man kan bevise, at dine produkter har oprindelse, for at anmode om en præferencetoldsats, og af reglerne for toldmyndighedernes oprindelseskontrol.

Generelle oplysninger om toldprocedurer for import og eksport findes på webstedet for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

ØPA'en mellem EU og Japan indeholder bestemmelser om en øget beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder for europæiske virksomheder, der eksporterer innovative, kunstneriske, særskilte produkter af høj kvalitet til Japan. Tilsagnene styrkes og omfatter bestemmelser om beskyttelse af forretningshemmeligheder, varemærker, beskyttelse af ophavsret, patenter, fælles minimumsregler for lovgivningsmæssig databeskyttelse for lægemidler og civilretlig håndhævelse.

Aftalen anerkender den særlige status og yder beskyttelse på det japanske marked af mere end 200 europæiske landbrugsprodukter med en specifik europæisk geografisk oprindelse, de såkaldte geografiske betegnelser. Indehavere af bilateralt aftalte geografiske betegnelser inden for landbrugs-, fødevare- og drikkevaresektoren nyder godt af beskyttelse mod forfalskning. En liste over beskyttede geografiske betegnelser i EU og Japan findes i bilag 14-B til ØPA'en.

Patenter

ØPA'en mellem EU og Japan bekræfter, at de to parter vil samarbejde om at opretholde en styrket patentbeskyttelse.

Ihenhold til aftalen har både EU og Japan forpligtet sig til at forlænge varigheden af patentbeskyttelsen af farmaceutiske produkter og kemiske produkter til landbruget. For at få mere at vide om patenterne i Japan, herunder om ansøgnings- og undersøgelsesprocesserne, henvises til Japans patentmyndighed.

Andre spørgsmål vedrørende intellektuel ejendomsret

Detjapanske patentkontor giver oversigter over brugsmodeller, design, varemærker og ophavsrettigheder.

Økonomiministeriet forklarer også yderligere om håndhævelsen af dine intellektuelle ejendomsrettigheder.

Tjenesteydelser

Aftalen gør det lettere for virksomheder i EU og Japan at levere tjenesteydelser og giver ansatte i virksomhederne større mobilitet, så de kan udføre deres arbejde på stedet.

Midlertidig udstationering af virksomhedens personale 

Bilag 8-C: Forståelse om fysiske personers bevægelighed i forretningsøjemed

Aftalen indeholder visse forpligtelser vedrørende indrejse og midlertidigt ophold for fysiske personer i kapitel 8, afdeling D.

I Den Europæiske Unions og Japans liste i bilag III til bilag 8-B er der fastsat visse forbehold og yderligere bestemmelser vedrørende forretningsrejsende i etableringsøjemed, virksomhedsinternt udstationerede, investorer og forretningsrejsende på kortvarigt ophold. Bilag III til bilag 8-B findes på følgende link:

Visse forbehold, begrænsninger og yderligere bestemmelser vedrørende leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser og selvstændige erhvervsdrivende er fastsat i Den Europæiske Unions og Japans liste i bilag IV til bilag 8-B. Bilag IV til bilag 8-B findes på følgende link:

ØPA'en indeholder en række bestemmelser, der gælder horisontalt for al handel med tjenesteydelser, f.eks. en bestemmelse, der bekræfter parternes ret til at regulere tjenesteydelser. ØPA'en bekræfter myndighedernes ret til at bevare offentlige tjenester og vil ikke tvinge regeringerne til at privatisere eller deregulere offentlige tjenester, f.eks. inden for sundhedspleje, uddannelse og vand.

Der blev aftalt specifikke forpligtelser inden for sektorer som f.eks.

 • post- og kurertjenester
 • telekommunikation
 • søtransport
 • finansielle tjenesteydelser

Med hensyn til forpligtelserne vedrørende grænseoverskridende handel med tjenesteydelser henvises tilaftalens kapitel 8, afdeling C.

Flytning af kvalificeret personale

Generelle oplysninger om visa
Begrænsninger i forretningsaktiviteten for leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser og selvstændige erhvervsdrivende i Japan

Med hensyn til visse tjenesteydelser er omfanget af forretningsaktiviteter begrænset på den måde, der er fastsat i tillæg IV "Begrænsninger af kontraktbaserede tjenesteyderes og selvstændige erhvervsdrivendes forretningsaktiviteter i Japan" til bilag 8-B "Schedule for Chapter 8" til aftalen.

Forvaltning af menneskelige ressourcer

Der findes mange arbejdsretlige bestemmelser om beskyttelse af arbejdstagere i Japan. Disse arbejdsretlige bestemmelser finder i princippet anvendelse på alle ansættelser i Japan, uanset om arbejdsgiveren er japansk eller udenlandsk, eller om virksomheden er udenlandsk eller registreret i Japan. Reglerne for disse love gælder også for udenlandske arbejdstagere i Japan, så længe de udenlandske arbejdstagere opfylder den retlige definition af arbejdstagere i henhold til disse love.

Generelle oplysninger om det generelle arbejdsretlige system i Japan vedrørende forvaltning af menneskelige ressourcer kan findes på de websteder, der er nævnt under følgende overskrifter:

Generelle oplysninger om forvaltning af menneskelige ressourcer
Regler, der skal bemærkes i forbindelse med udenlandsk beskæftigelse
Oplysninger om de vigtigste arbejdsmarkedsregler

Telekommunikation og computerinformation

I Japan

 • telekommunikation defineres bredt i loven om televirksomhed som "sender, videresender eller modtager koder, lyde eller billeder via kabel, radio eller enhver anden elektromagnetisk form".
 • telekommunikationstjeneste defineres som "formidling af andres kommunikation ved hjælp af en telekommunikationsfacilitet eller på anden måde ved hjælp af en telekommunikationsfacilitet for andres kommunikation", og
 • televirksomhed defineres herefter som "virksomhed, hvor tjenesteudbyderen leverer en teletjeneste for at opfylde andres behov, bortset fra tilrådighedsstillelse af en radio- og tv-virksomhed i henhold til radio- og fjernsynsloven".

Håndbogen for markedsadgang til den japanske telekommunikationssektor — der kun findes på japansk — og som generelt falder ind under definitionen af "telekommunikationsvirksomhed", og som derfor kræver anmeldelse eller registrering.

Indtræden på det japanske marked
 • Ministeriet for Interne Anliggender og Kommunikation: Manual for Market entry into the Japans Telecommunications Business, juni 2016 (engelsk). Vær opmærksom på, at den engelske udgave muligvis ikke er ajourført. Desuden foreligger der kun supplerende materiale (herunder bl.a. eksempler på, hvorvidt anmeldelseskravet gælder for bestemte virksomheder) i den japanske udgave af maj 2019 samt tillægget hertil fra oktober 2019.
 • Følgende manualer og retningslinjer kan også findes her:
  • Manual for Market entry into General Cable Broadcasting Business (engelsk)
  • Håndbog for telekommunikationsoperatørers konstruktion af net (engelsk) og
  • Retningslinjer for anvendelse af polakker, terminaler, Conduits og Lignende faciliteter, der drives af offentlige forsyningsvirksomheder (engelsk).
Stramning af reglerne for udenlandske investeringer i IT-sektoren

Tilføjelse af virksomheder, der er nødvendige for at indgive forudgående anmeldelse vedrørende direkteinvestorer (METI, engelsk) — IT-relaterede virksomheder er blevet tilføjet til de industrier, der er omfattet af kravet om forudgående anmeldelse af indgående direkte investeringer.

Offentlige indkøb

Hvert år køber eller indkøber nationale, regionale og kommunale myndigheder i Japan og EU varer og tjenesteydelser til en værdi af milliarder af euro fra private virksomheder. Det sker gennem offentlige kontrakter og udbud, som virksomheder kan byde ind på.

ØPA'en udvider adgangen til offentlige indkøbskontrakter og åbner nye markeder for virksomheder fra begge sider.

EU og Japan er blevet enige om regler, der

 • forbyde urimelig forskelsbehandling på den ene side af tilbudsgivere fra den anden side
 • maksimere gennemsigtigheden i forbindelse med udbud af offentlige kontrakter for at sikre, at virksomhederne er opmærksomme på mulighederne på begge sider
 • maksimere mulighederne for, at EU-virksomheder kan deltage i offentlige udbud i Japan på alle forvaltningsniveauer — nationalt, regionalt og kommunalt

EU-virksomheders øgede adgang til kontrakter, der udbydes i Japan, omfatter sektorer som f.eks.

 • jernbaner
 • hospitaler
 • akademiske institutioner
 • distribution af elektricitet

Yderligere oplysninger

Investering

Aftalen fremmer investeringer mellem EU og Japan og bekræfter hver parts ret til at regulere legitime politiske mål, der er vedtaget på en ikke-udtømmende liste. Der pågår bilaterale forhandlinger om indgåelse af en potentiel aftale om investeringsbeskyttelse.

Med hensyn til grænseoverskridende handel med tjenesteydelser og liberalisering af investeringer har ØPA'en mellem EU og Japan vedtaget en negativlisteordning, der indeholder en liste over eksisterende og fremtidige ikkeforenelige foranstaltninger, der skal forbeholdes, samtidig med at al grænseoverskridende handel med tjenesteydelser og investeringsområder i princippet liberaliseres.

Med hensyn til forpligtelserne til liberalisering af investeringer henvises til afsnit B i kapitel 8 i aftalen.

Med hensyn til forbeholdene over for Den Europæiske Unions og Japans gældende foranstaltninger henvises til Den Europæiske Unions og Japans liste i bilag I til bilag 8-B til aftalen, som findes på følgende link:

Med hensyn til forbeholdene med hensyn til Den Europæiske Unions og Japans fremtidige foranstaltninger henvises til Den Europæiske Unions og Japans liste i bilag II til bilag 8-B, som findes på følgende link:

Med hensyn til investorers bevægelighed i forretningsøjemed henvises til afsnittet "Tjenesteydelser" ovenfor.

Sådan starter du virksomhed i Japan

Oversigt over etablering af virksomhed i Japan
Obligatoriske formularer

Restriktioner på udenlandske direkte investeringer i Japan

Oversigt over procedurerne i henhold til loven om valuta og udenrigshandel

Oversigt over loven om valuta og udenrigshandel og anmeldelsessystemet (japansk)

Lov om udenlandsk valuta og udenrigshandel (engelsk og japansk). Vær dog opmærksom på, at den engelske oversættelse ikke altid er ajourført. For ajourførte oplysninger henvises til den japanske udgave.

 

Redegørelse for anvendelsesområdet for loven om valuta og udenrigshandel

Ihenhold til artikel 26, stk. 1, i loven om valuta og udenrigshandel ("FEFTA") forstås ved "udenlandsk investor" enhver af følgende personer, der foretager indgående direkte investeringer osv., som er anført i FEFTA's artikel 26, stk. 2, eller en bestemt erhvervelse som defineret i FEFTA's artikel 26, stk. 3:
i) en person, der ikke er hjemmehørende i Japan
II) en enhed, der er etableret i henhold til udenlandsk lovgivning, eller som har hovedkontor i et fremmed land
III) et japansk selskab, hvor summen af stemmerettigheder, der besiddes direkte eller indirekte gennem et foreskrevet selskab af de i nr. i) og/eller ii) nævnte personer, udgør mindst 50 % af de samlede stemmerettigheder eller
iv) en japansk enhed, hvori de personer, der er omhandlet i nr. i), enten udgør et flertal af samtlige medarbejdere i selskabet eller et flertal af de embedsmænd, der har repræsentative beføjelser.

Brancher, hvor der kræves forhåndsmeddelelser
Anmeldelsesformularer

Den korrekte form, der skal anvendes, afhænger af investeringsmidlerne.

Statslige incitamenter til at fremme udenlandske direkte investeringer i Japan

Institutioner med henblik på undersøgelser — høring

Kontoret for Invest Japan

Hvert af de relevante ministerier og agenturer har et Invest Japan-kontor (engelsk), som reagerer på følgende handlinger fra potentielle investorers side

 • anmoder om oplysninger om investeringer og om ansøgninger om investeringsmuligheder; og
 • klager over behandlingen af systemet for forudgående anmeldelse, det såkaldte "no action-letter" -system og investeringer.
 • JETRO stiller engelske undersøgelsesformularer til rådighed for Office of Invest Japan i hvert relevant ministerium/agentur: Investere JAPAN-kontorer: Kontaktoplysninger (engelsk)
 • One-stop-center for udenlandske investorer, der planlægger at etablere eller udvide deres forretningsgrundlag i Japan, stilles til rådighed af JETRO: Invest Japan Business Support Center (IBSC) (engelsk)
Investering Japan Hotline
 • JETRO's støttecenter for udenlandske virksomheder og udenlandsk forbundne virksomheder, der planlægger at investere i Japan. Tjenesterne er tilgængelige på andre sprog end japansk: Invest Japan Hotline (engelsk)
Andre nyttige links

SMV'er

Aftalen mellem EU og Japan indeholder et særligt kapitel om små og mellemstore virksomheder (SMV'er), hvori det præciseres, at parterne skal give oplysninger om adgangen til hinandens marked.

EU's websted til støtte for EU's SMV'er, der eksporterer til Japan

Japans websted til støtte for EU's SMV'er, der eksporterer til Japan

Dette websted, der er dedikeret til europæiske SMV'er, indeholder links til myndigheder om specifikke handelsspørgsmål og en søgbar database efter toldtarifkode for at få oplysninger om markedsadgang for det japanske marked.

Distributionskanal

Det er vigtigt atetablere en praktisk distributionskanal for at få dit produkt ud til japanske hylder og detailhandlere. Det kræver, at japanske nationale og lokale distributører sikres, navnlig for at overvinde sproglige, tekniske og logistiske handelshindringer.

Organisationen for Manufactureret Imports and Domestic Promotion (Mipro), Centret for Industrielt Samarbejde mellem EU og Japan, er gode kontaktpunkter for alle EU-producenter.

Japans eksterne handelsorganisation (JETRO) har også en platform for matchning af internationale forretninger, hvor japanske og udenlandske sælgere og købere kan indgive meddelelser.

Redegørelse for betydningen af handelsselskabernes rolle

Handelsvirksomheder spiller en vigtig rolle i salget af importerede varer i Japan, idet de fungerer som forbindelsesled mellem udenlandske producenter og japanske købere og omvendt.

Handelsselskabernes rolle omfatter bl.a.:

 • identificering af efterspørgsel
 • bistand til forhandlinger mellem fabrikanter og købere
 • afslutning af import-/eksportprocedurer.

Handelsvirksomheder kan yde bistand med at identificere efterspørgsel og/eller lokale partnere i Japan og kan være

 • almindelige handelsvirksomheder, der beskæftiger sig med næsten alt
 • specialiserede handelsvirksomheder, der kun beskæftiger sig med specifikke produkter (f.eks. stålprodukter, fødevarer osv.).

Links og kontakter

Webstedet for Generaldirektoratet for Handel

Det EU-japanske center for erhvervssamarbejde

Den Europæiske Unions delegation i Japan

Den fulde tekst til aftalen

Del denne side:

Genveje