Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan trådte i kraft den 1. februar 2019. EU's virksomheder eksporterer allerede over 58 mia. EUR i varer og 28 mia. EUR i tjenesteydelser til Japan hvert år. Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan mindsker de handelshindringer, som europæiske virksomheder står over for, når de eksporterer til Japan, og hjælper dem med at konkurrere bedre på dette marked.

Aftalen kort fortalt

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan trådte i kraft den 1. februar 2019.

Hvad er fordelene for din virksomhed?

Handelsaftalen med Japan

 • fjerner told og andre handelshindringer og gør det lettere for virksomheder på begge sider at importere og eksportere
 • sikrer åbenhed på markederne for tjenesteydelser, navnlig finansielle tjenesteydelser, telekommunikation og transport
 • sikrer ikke-diskriminerende behandling af EU-virksomheder, der opererer på markederne for offentlige indkøb
 • forbedrer beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder i Japan samt beskyttelsen af europæiske landbrugsprodukter af høj kvalitet, såkaldte geografiske betegnelser
 • sparer virksomheder på begge sider betydelige beløb og tid, når de handler varer på bilateralt plan
 • indeholder bestemmelser om øget støtte til mindre virksomheder, der er uforholdsmæssigt hårdt ramt af handelshindringer

 

Japan er allerede EU's fjerdestørste marked for landbrugseksport. Markedsadgangen vil blive forbedret for mange europæiske produkter, navnlig

Læs hele teksten til handelsaftalen med Japan.

Tariffer

Aftalen fjerner langt størstedelen af den told, der betales af europæiske og japanske virksomheder.

Ved ikrafttrædelsen fjernede aftalen 99 % af EU's toldpositioner og 97 % af Japans toldpositioner. Med hensyn til endnu ikke afskaffede toldsatser blev der aftalt toldkontingenter eller toldnedsættelser.

For at kontrollere tolden for dit produkt skal du kende produktkoden, som er baseret på HS-kode (HS) HS-kode, for både europæiske og japanske koder.


Du kan finde din produktkode ved hjælp af Min handelsassistent

Du kan også tjekke Japans statistiske kode for import.

Aftalen åbner det japanske marked for EU's landbrugseksport, f.eks.

 • Tolden på mange oste som Gouda og Cheddar vil blive afskaffet med tiden
 • Der er fastsat et toldfrit kontingent for friske oste (f.eks. Mozzarella og Feta).
 • Tolden på eksport af vin forsvandt ved ikrafttrædelsen
 • For oksekød vil EU's eksportører nyde godt af en nedsat toldsats
 • For svinekød er der stadig kun lav told på eksport af fersk kød til Japan, og aftalen afskaffer fuldt ud tolden på forarbejdet kød.

Toldafviklingsplaner

Tolden på langt de fleste varer afskaffes enten straks efter aftalens ikrafttræden eller gradvist efter en toldafviklingsplan.

Udgangspunktet for afskaffelsen eller nedsættelsen af tolden er en "basistoldsats", og der foretages nedsættelser af denne basistoldsats. Ved hjælp af produktets toldtarifkode kan du finde den nedsættelse, der gælder for basissatsen for dit produkt.

 • Generelle noter, der skal hjælpe dig med at læse toldafviklingsplanerne for både EU og Japan
Import fra Japan
Eksport til Japan

Toldkontingenter

Toldkontingenter gælder også for visse produkter. Der er tale om specifikke mængder varer, som vil være berettiget til præferencetoldbehandling inden for en given tidsramme.

For mejeriprodukter sker tildelingen af toldkontingenter og opkrævningen af afgifter af landbrug & Livestock Industries Cooperation (ALIC).

Import af bestemte mejeriprodukter (f.eks. smør og valle) inden for toldkontingentet er omfattet af en statshandelsordning.

Faktablade fra Centret for Industrielt Samarbejde mellem EU og Japan (EU Business in Japan)

Nogle marine produkter er underlagt importkvoter, og importørerne er forpligtet til at ansøge.

Flere oplysninger om anvendelsen og tildelingen af toldkontingenter i Japan.

Japansk lovoversættelsesdatabasesystem, som leveres af justitsministeriet, Japan.

Beskyttelsesforanstaltninger

Handelsaftalen mellem EU og Japan indeholder også bestemmelser om bilaterale beskyttelsesforanstaltninger. Formålet med en "beskyttelsesforanstaltning" (dvs. midlertidigt at begrænse importen af en vare) er at beskytte en bestemt indenlandsk erhvervsgren mod en stigning i importen af enhver vare, der forvolder eller truer med at forvolde alvorlig skade for erhvervsgrenen. I denne aftale anvendes der landbrugsbeskyttelsesforanstaltninger for at beskytte specifikke produkter mod sådanne kraftige stigninger i importen.

De EU-produkter, der er omfattet af disse foranstaltninger, er:

 • oksekød og svinekød (herunder forarbejdet svinekød)
 • valleproteinkoncentrat (WPC), vallepulver
 • friske appelsiner
 • væddeløbsheste

Se listen over beskyttelsesforanstaltninger på landbrugsområdet.

 

Min handelsassistent giver dig detaljerede oplysninger om toldsatserne og de foranstaltninger, der gælder for dit produkt og marked, og viser toldafviklingsplanerne for de relevante toldpositioner.

Oprindelsesregler

I dette afsnit introduceres de vigtigste oprindelsesregler og oprindelsesprocedurer i handelsaftalen.

Oprindelsen er handelsvarernes "økonomiske nationalitet". Hvis du er ny på emnet, kan du finde en introduktion til de vigtigste begreber i afsnittet om varer.

Oprindelsesregler

Dit produkt skal overholde visse regler, der beviser dets oprindelse, for at være berettiget til præferencesatsen.

Hvor finder jeg oprindelsesreglerne?

Oprindelsesreglerne er fastsat i kapitel 3 om oprindelsesregler i den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan (EUT L 330 af 27.12.2018, s. 21).

Har mit produkt oprindelse i EU eller Japan?

For at dit produkt kan komme i betragtning til den lavere eller ingen præferencetoldsats i henhold til den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan, skal det have oprindelse i EU eller Japan.

Et produkt "har oprindelse" i EU eller Japan, hvis det er

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav i kapitlet (f.eks. utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, reglen om ikke-ændring). Der er også en vis fleksibilitet for at hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler (f.eks. tolerance eller kumulering).

 

Eksempler på de vigtigste typer produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • reglen om værditilvækst — værdien af alle materialer uden oprindelsesstatus i et produkt må ikke overstige en vis procentdel af produktets pris ab fabrik
 • ændring af tarifering — fremstillingsprocessen medfører en ændring af tariferingen mellem materialer uden oprindelsesstatus og det færdige produkt — f.eks. fremstilling af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) på basis af papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • specifikke aktiviteter — der kræves en særlig produktionsproces, f.eks. spinding af fibre til garn — sådanne regler anvendes hovedsagelig i tekstilbeklædningssektoren og den kemiske sektor.

 

Du kan finde de særlige regler for dit produkt i min handelsassistent.

Tips til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler

Aftalen giver yderligere fleksibilitet til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler såsom tolerance eller kumulation.

Tolerancer
 • tolerancemargenen giver producenten mulighed for at anvende materialer uden oprindelsesstatus, som normalt er forbudt i henhold til den produktspecifikke regel, forudsat at deres værdi ikke udgør mere end 10 % af produktets pris ab fabrik eller frit om bord.
 • denne tolerance kan ikke anvendes til at overskride en maksimumstærskel for materialer uden oprindelsesstatus, der er anført i de produktspecifikke regler.
 • denne tolerance kan dog anvendes i tilfælde, hvor vægten af materialer uden oprindelsesstatus overstiger den vægtgrænse, der er fastsat i de produktspecifikke regler, forudsat at værdien af disse materialer ikke overstiger 10 % af det færdige produkts pris ab fabrik — ud over denne 10 % i værdi — skal disse materialer have oprindelse i EU eller Japan.
 • Der gælder specifikke tolerancer for tekstilvarer og beklædningsgenstande henhørende under kapitel 50-63 i det harmoniserede system, som er anført i note 6-8 i bilag 3-A Indledende bemærkninger til produktspecifikke oprindelsesregler.
Kumulation

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan indeholder bestemmelser om to måder at kumulere oprindelse på

 • bilateral kumulation — materialer med oprindelse i Japan kan medregnes som materialer med oprindelse i EU (og omvendt), når de anvendes til fremstilling af et produkt i EU
 • fuld kumulation — bearbejdningen eller forarbejdningen af materialer uden oprindelsesstatus i EU eller Japan kan anses for at have oprindelsesstatus for at hjælpe med at overholde den produktspecifikke regel (med andre ord kan forarbejdning, der foretages i Japan, betragtes som kvalificerende processer i EU, uanset om forarbejdningen er tilstrækkelig til at give materialerne oprindelsesstatus (og omvendt).

Andre krav

Dit produkt skal også opfylde alle andre gældende krav i kapitlet om oprindelsesregler, såsom utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning eller reglen om ikke-ændring.

Reglen om uændret behandling

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra EU til Japan (og omvendt) uden yderligere forarbejdning i et tredjeland.

Nogle operationer kan gennemføres i et tredjeland, hvis produkterne forbliver under toldtilsyn, f.eks.

 • tilføjelse eller anbringelse af mærker, etiketter, segl eller anden dokumentation for at sikre overholdelse af specifikke nationale krav i importlandet
 • konservering af produkter i god stand
 • oplagring
 • opdeling af sendinger

Toldmyndighederne kan anmode om bevis for, at reglen er overholdt, f.eks.

 • kontraktlige transportdokumenter såsom konnossementer
 • faktuel eller konkret dokumentation baseret på mærkning eller nummerering af kolli
 • ethvert bevis vedrørende selve varerne

Toldgodtgørelse

I henhold til ØPA'en mellem EU og Japan er det muligt at opnå tilbagebetaling af told, der tidligere er betalt på materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstilling af et produkt, der eksporteres til en præferencetold.

Oprindelsesprocedurer

Eksportører og importører skal følge oprindelsesprocedurerne. Procedurerne er fastsat i afdeling B i kapitel 3 om oprindelsesregler i aftalen. De præciserer f.eks., hvordan en vares oprindelse angives, hvordan der kan ansøges om præferencer, eller hvordan toldmyndighederne kan verificere en vares oprindelse.

Hvordan man ansøger om en præferentiel takst 

Importører kan anmode om præferencetoldbehandling på grundlag af

 • en udtalelse om oprindelse, der er afgivet af eksportøren, eller
 • en udtalelse om oprindelse baseret på "importørens vidende"

Yderligere oplysninger findes på:

Udtalelse om oprindelse

Eksportørens egenerklæring

Eksportører kan selv erklære, at deres produkt har oprindelse i EU eller Japan, ved at afgive en udtalelse om oprindelse.

I EU kan det gøres ved

 • En eksportør, der er registreret i systemet med registrerede eksportører (REX), og det samme REX-nummer kan også anvendes i forbindelse med andre EU-præferencehandelsaftaler (f.eks. EU's handelsaftale med Canada).
 • enhver eksportør, forudsat at den samlede værdi af sendingen ikke overstiger 6,000 EUR

I Japan kan det gøres af

 • eksportør med et tildelt japansk virksomhedsnummer

Hvad bør udtalelsen om oprindelse indeholde?

 • udtalelsen om oprindelse bør fremgå af en faktura eller ethvert handelsdokument, der identificerer produktet.
 • Teksten til oprindelseserklæringen kan udfærdiges på et af EU's officielle sprog samt på japansk og findes i bilag 3-D, og importlandet kan ikke kræve, at importøren forelægger en oversættelse af en udtalelse om oprindelse.
 • Eksportørerne skal angive de oprindelseskriterier, der er anvendt i deres udtalelse om oprindelse, med en kode (se bilag 3-D).

Indgivelse og gyldighed

 • udtalelsen om oprindelse forbliver gyldig i 12 måneder fra den dato, hvor den blev udfærdiget.
 • normalt gælder udtalelsen om oprindelse for én sending, men den kan også omfatte flere sendinger af identiske produkter i en periode på højst 12 måneder.

EU's og Japans ØPA-vejledning om udtalelse om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter indeholder yderligere forklaringer.

Importørens kendskab
 • importører kan kræve præferencetold på grundlag af deres eget kendskab til de importerede varers oprindelse — det kan baseres på dokumentation eller optegnelser fra eksportøren eller producenten af varen, som er i importørens besiddelse. EU's og Japans ØPA-vejledning om importørens viden indeholder yderligere forklaringer
 • da en importør fremsætter et krav på grundlag af sin egen viden, anvendes der ingen udtalelse om oprindelse, og det er ikke nødvendigt at identificere nogen eksportør eller producent eller træffe foranstaltninger vedrørende præferenceoprindelsen af varer i den eksporterende part.
 • den importør, der benytter sig af "importørens viden", behøver ikke at blive registreret i REX-databasen.

Kontrol af oprindelse

Toldmyndighederne kan kontrollere, om et importeret produkt faktisk har oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelsesbetingelser. Verifikation er baseret på

 • administrativt samarbejde mellem toldmyndighederne i den importerende og den eksporterende part
 • kontrol foretaget af lokale toldmyndigheder — den importerende parts besøg hos eksportøren er ikke tilladt
 • myndighederne i den importerende part fastslår oprindelsen og underretter den importerende parts myndigheder om resultaterne

Produktkrav 

De tekniske forskrifter omfatter tekniske forskrifter, standarder og overensstemmelsesvurderingsprocedurer. Disse regler definerer de specifikke tekniske karakteristika, som dit produkt bør have, f.eks. design, mærkning, emballering, funktionalitet eller ydeevne, og er vigtige, fordi de sikrer, at vigtige samfundsmæssige målsætninger, såsom beskyttelse af menneskers sundhed eller miljøsikkerhed, nås.

Disse krav kan vedrøre spørgsmål som:

 • Tekniske regler og krav
 • Sundheds- og sikkerhedsregler og -krav, SPS
 • Miljøforskrifter, der gælder for importerede varer.

Du skal følge disse regler, så dine produkter kan vurderes for at se, om de er i overensstemmelse med de nødvendige tekniske standarder.

 

Find ud af, hvilke regler og krav der gælder for dit produkt, hos Min handelsassistent og indtast dit produktnavn eller -nummer.

Du kan tjekke produktkategorierne nedenfor for mere specifikke produktkrav og relevante links

Sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger (f.eks. love, forskrifter, standarder) er foranstaltninger til beskyttelse af mennesker, dyr og planter mod sygdomme, skadedyr eller forurenende stoffer.

De sikrer, at de fødevarer, der markedsføres, bl.a. gennem import fra lande udenfor EU, er sikre for forbrugerne.

Du kan finde flere oplysninger om SPS-foranstaltninger mellem EU og Japan her.

Ligesom EU har Japan nogle af verdens højeste standarder for fødevaresikkerhed. For eksempel tillader Japan ikke anvendelsen af væksthormoner i produktionen af oksekød, og reglerne for kontrol med GMO'er har stor betydning for japanske forbrugere.

Alle produkter, der importeres fra Japan, skal overholde EU's standarder. Dette omfatter EU's forbud mod hormonbehandlet oksekød og dets regler om brug af antibiotika.

Desuden skal al import af animalske produkter til EU fra Japan ledsages af et veterinærcertifikat.

Kun en af de kompetente myndigheder i Japan, som Kommissionen formelt har anerkendt som værende i stand til at dokumentere overholdelse af EU's importkrav, kan udstede et sådant certifikat.

Handelsaftalen bidrager til at sikre, at dine produkter ikke hindres i at komme ind på det japanske marked på grund af uberettigede SPS-handelshindringer, og bidrager til at strømline og fremskynde procedurerne for godkendelse af din fødevareeksport til Japan.

Hvis du importerer fra Japan til EU, kan du læse mere om SPS-kravene her.

 

Find de specifikke regler og krav for dit produkt i min handelsassistent.

Tekniske handelshindringer

Selv om tekniske regler er vigtige, kan de til tider virke som en hindring for den internationale handel og kan derfor udgøre en betydelig byrde for dig som eksportør.

 • hvis du mener, at du står over for en handelshindring, der bremser din virksomhed eller forhindrer dig i at eksportere, kan du fortælle os
 • indberet, hvad der stopper din eksport til Japan ved hjælp af onlineformularen, og EU vil analysere din situation og træffe passende foranstaltninger

Kontakt os

Fortoldningsdokumenter og -procedurer

Toldklarering omfatter typisk kontrol af

 • told, der skal betales
 • den korrekte beskrivelse af varerne, deres oprindelse og værdi
 • sikkerhedsforanstaltninger (smugling, narkotika, cigaretter, våben, forfalskede produkter, terrorbekæmpelse)
 • overholdelse af specifik lovgivning såsom miljølovgivning, sundhedskrav, veterinær-, plantesundheds- og kvalitetsbestemmelser

Aftalen mellem EU og Japan sikrer mere effektive toldprocedurer for at lette handelen og reducere omkostningerne for virksomhederne.

Dokumenter

Du kan konsultere detaljerede trinvise vejledninger, der beskriver de forskellige typer dokumenter, du skal forberede til toldbehandlingen af dine produkter.

Afhængigt af dit produkt kan toldmyndighederne kræve alle eller nogle af nedenstående elementer

 • Handelsfaktura (finder de specifikke krav til form og indhold i Min handelsassistent)
 • Konnossement eller luftfragtbrev
 • Pakkeliste, fragtregnskaber og forsikringscertifikater (nødvendige i nogle tilfælde)
 • Importlicenser for visse varer
 • Certifikater, der viser, at dit produkt overholder de obligatoriske produktbestemmelser, såsom sundheds- og sikkerhedskrav, mærkning og emballering
 • Oprindelsesbevis — oprindelseserklæring

Du kan anmode om bindende tariferingsoplysninger og/eller bindende oprindelsesoplysninger på forhånd.

 

Fornærmere oplysninger om de dokumenter, du skal fremvise til toldbehandling for dit produkt, kan du gå til My Trade Assistant.

Japan Customs giver oplysninger om japanske toldprocedurer, herunder nødvendige dokumenter

Japan er også hjemsted for ni forskellige toldjurisdiktioner, og det kan være værd at kontakte dem, der er relevante for dig, for at gøre toldprocessen mere gnidningsløs for dit produkt.

Procedurer

For en beskrivelse af, hvordan oprindelsen af dine produkter kan dokumenteres for at anmode om præferencetold, og af reglerne for toldmyndighedernes kontrol af oprindelse henvises til afsnittet om oprindelsesregler ovenfor.

Generelle oplysninger om toldprocedurer for import og eksport findes på webstedet for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

ØPA'en mellem EU og Japan indeholder bestemmelser om øget beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder for europæiske virksomheder, der eksporterer innovative, kunstneriske, særskilte produkter af høj kvalitet til Japan. Tilsagnene styrkes og omfatter bestemmelser om beskyttelse af forretningshemmeligheder, varemærker, beskyttelse af ophavsret, patenter, fælles minimumsregler for databeskyttelse i forbindelse med reguleringsmæssige test af lægemidler og civilretlige bestemmelser om håndhævelse.

Aftalen anerkender den særlige status og giver beskyttelse på det japanske marked for mere end 200 europæiske landbrugsprodukter med en specifik europæisk geografisk oprindelse, kendt som geografiske betegnelser. Indehavere af bilateralt aftalte geografiske betegnelser i landbrugs-, fødevare- og drikkevaresektoren nyder godt af beskyttelse mod forfalskning. En liste over beskyttede geografiske betegnelser i EU og Japan findes i bilag 14-B til ØPA'en.

Patenter

ØPA'en mellem EU og Japan bekræfter, at de to parter vil arbejde sammen om at opretholde en styrket patentbeskyttelse.

Ihenhold til aftalen har både EU og Japan forpligtet sig til at forlænge varigheden af patentbeskyttelsen af farmaceutiske produkter og kemiske produkter til landbruget. For at få mere at vide om patenter i Japan, herunder om ansøgnings- og undersøgelsesprocessen, henvises til Japans patentkontor.

Andre spørgsmål vedrørende intellektuel ejendomsret

Detjapanske patentkontor giver oversigter over brugsmodeller, design, varemærker og ophavsrettigheder.

Økonomiministeriet forklarer også yderligere om håndhævelsen af dine intellektuelle ejendomsrettigheder.

Tjenesteydelser

Aftalen gør det lettere for virksomheder i EU og Japan at levere tjenesteydelser og giver arbejdstagerne større mobilitet til at udføre deres arbejde på stedet.

Midlertidig flytning af virksomhedens personale 

Bilag 8-C: Forståelse om bevægelighed for fysiske personer i forretningsøjemed

Aftalen indeholder visse forpligtelser vedrørende indrejse og midlertidigt ophold for fysiske personer i afdeling D i kapitel 8.

Den Europæiske Unions og Japans liste i bilag III til bilag 8-B foreskriver visse forbehold og yderligere bestemmelser vedrørende forretningsrejsende i etableringsøjemed, virksomhedsinternt udstationerede, investorer og forretningsrejsende på kort sigt. Bilag III til bilag 8-B findes på følgende link:

Visse forbehold, begrænsninger og yderligere bestemmelser vedrørende leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser og selvstændige erhvervsdrivende er fastsat i Den Europæiske Unions og Japans liste i bilag IV til bilag 8-B. Bilag IV til bilag 8-B findes på følgende links:

ØPA'en indeholder en række bestemmelser, der finder horisontal anvendelse på al handel med tjenesteydelser, såsom en bestemmelse, der bekræfter parternes ret til at regulere tjenesteydelser. ØPA'en bekræfter myndighedernes ret til at holde offentlige tjenesteydelser offentligt tilgængelige og vil ikke tvinge regeringer til at privatisere eller deregulere offentlige tjenesteydelser, f.eks. inden for sundheds-, uddannelses- og vandsektoren.

Der blev aftalt specifikke forpligtelser i sektorer som f.eks.

 • post- og kurertjenester
 • telekommunikation
 • søtransporttjenester
 • finansielle tjenesteydelser

Med hensyn til forpligtelserne vedrørende grænseoverskridende handel med tjenesteydelser henvises tilkapitel 8, afdeling C, i aftalen.

Bevægelighed for kvalificeret personale

Generelle oplysninger om visa
Begrænsninger af erhvervsaktiviteten for leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser og selvstændige erhvervsdrivende i Japan

Med hensyn til visse tjenesteydelser er forretningsaktiviteternes omfang begrænset på den måde, der er fastsat i tillæg IV "Begrænsninger af kontraktlige tjenesteyderes og selvstændige erhvervsdrivendes forretningsaktiviteter i Japan" i bilag 8-B "Plan for kapitel 8" til aftalen.

Personaleforvaltning

Der findes mange arbejdsmarkedslove vedrørende beskyttelse af arbejdstagere i Japan. Disse arbejdsretlige regler finder i princippet anvendelse på alle ansættelser i Japan, uanset om arbejdsgiveren er japansk eller udenlandsk, eller om virksomheden er udenlandsk eller registreret i Japan. Forordningen om disse love finder også anvendelse på udenlandske arbejdstagere i Japan, så længe de udenlandske arbejdstagere opfylder den retlige definition af arbejdstagere i henhold til disse love.

Generelle oplysninger om det overordnede arbejdsmarkedsretssystem i Japan vedrørende forvaltning af menneskelige ressourcer kan fås på de websteder, der er nævnt under følgende overskrifter:

Generelle oplysninger om forvaltning af menneskelige ressourcer
Regler, der skal noteres i tilfælde af udenlandsk beskæftigelse
Oplysninger om de vigtigste arbejdsmarkedsbestemmelser

Telekommunikations- og edb-informationstjenester

I Japan

 • Telekommunikation defineres bredt i loven om telekommunikationsvirksomhed som "transmission, genudlægning eller modtagelse af koder, lyd eller billeder via kabel, radio eller enhver anden elektromagnetisk form".
 • Telekommunikationstjeneste defineres som "formidling af andres kommunikation ved hjælp af en telekommunikationsfacilitet eller på anden måde tilbud om en telekommunikationsfacilitet til kommunikation fra andre", og
 • Televirksomhed defineres herefter som "en virksomhed, hvor tjenesteudbyderen leverer en teletjeneste for at opfylde andres behov, bortset fra udbud af en radio- og tv-facilitet i henhold til radio- og fjernsynsloven".

Manualen for markedsadgang i den japanske telekommunikationsvirksomhed — der kun findes på japansk — og som generelt falder ind under definitionen af "televirksomhed" og derfor kræver anmeldelse eller registrering.

Adgang til det japanske marked
 • Indenrigs- og Kommunikationsministeriet: Manual for Market entry into the Japan Telecommunications Business, juni 2016 (engelsk). De bedes være opmærksom på, at den engelske udgave måske ikke er ajourført. Desuden findes der kun supplerende materiale (herunder bl.a. eksempler på, om anmeldelseskravet gælder for bestemte virksomheder) i japansk udgave, dateret maj 2019, samt tillægget hertil fra oktober 2019.
 • Følgende manualer og retningslinjer findes også her:
  • Manual for Market entry into General Cable Broadcasting Business (manual for Market entry into General Cable Broadcasting Business (engelsk))
  • Håndbog om telekommunikationsselskabers opbygning af net (engelsk) Og
  • Retningslinjer for anvendelse af polakker, dukker, konduits og lignende faciliteter, der er oprettet af offentlige forsyningsvirksomheder (engelsk).
Stramning af reglerne for udenlandske investeringer i IT-sektoren

Tilføjelse af virksomheder, der er nødvendige for at indgive forhåndsmeddelelse vedrørende direkte investorer(METI, engelsk) — IT-relaterede virksomheder er blevet føjet til de brancher, der er omfattet af kravet om forudgående underretning om indgående direkte investeringer.

Offentlige indkøb

Hvert år køber eller køber nationale, regionale og kommunale myndigheder i Japan og EU varer og tjenesteydelser til en værdi af milliarder af euro fra private virksomheder. Det sker gennem offentlige kontrakter og udbud, som virksomheder kan byde ind på.

ØPA'en udvider adgangen til offentlige indkøbskontrakter og åbner nye markeder for virksomheder på begge sider.

EU og Japan er nået til enighed om regler, der

 • forbyde urimelig forskelsbehandling fra den ene side af tilbudsgivere fra den anden side
 • størst mulig gennemsigtighed i udbud af offentlige kontrakter for at sikre, at virksomhederne er bevidste om mulighederne på begge sider
 • maksimere EU-virksomheders muligheder for at deltage i offentlige udbud i Japan på alle forvaltningsniveauer — nationalt, regionalt og kommunalt

Den øgede adgang for EU-virksomheder til kontrakter, der udbydes i udbud i Japan, omfatter sektorer som f.eks.

 • jernbaner
 • hospitaler
 • akademiske institutioner
 • eldistribution

Yderligere oplysninger

Investeringer

Aftalen fremmer investeringer mellem EU og Japan og bekræfter begge parters ret til at regulere legitime politiske mål, der er aftalt på en ikke-udtømmende liste. Der er bilaterale forhandlinger i gang om indgåelse af en eventuel aftale om investeringsbeskyttelse.

Med hensyn til grænseoverskridende handel med tjenesteydelser og liberalisering af investeringer har ØPA'en mellem EU og Japan vedtaget et system med negativlister, der indeholder en liste over eksisterende og fremtidige ikke-forenelige foranstaltninger, der skal forbeholdes, samtidig med at al grænseoverskridende handel med tjenesteydelser og investeringsområder liberaliseres i princippet.

Med hensyn til forpligtelserne til liberalisering af investeringer henvises til afdeling B i kapitel 8 i aftalen.

Med hensyn til forbeholdene vedrørende eksisterende foranstaltninger fra Den Europæiske Union og Japan henvises til Den Europæiske Unions og Japans liste i bilag I til bilag 8-B til aftalen, som findes på følgende link:

Med hensyn til forbehold vedrørende fremtidige foranstaltninger fra Den Europæiske Union og Japan henvises til Den Europæiske Unions og Japans liste i bilag II til bilag 8-B, som findes på følgende link:

For så vidt angår investorers bevægelighed i forretningsøjemed henvises til afsnittet om tjenesteydelser ovenfor.

Sådan etablerer man virksomhed i Japan

Oversigt over etablering af virksomhed i Japan
Krævede formularer

Restriktioner for udenlandske direkte investeringer i Japan

Oversigt over procedurerne i henhold til loven om valuta og udenrigshandel

Oversigt over loven om valuta og udenrigshandel og notifikationssystemet (japansk)

Foreign Exchange and Foreign Trade Act (engelsk og japansk). Vær dog opmærksom på, at den engelske oversættelse ikke altid er opdateret. Ajourførte oplysninger findes i den japanske udgave.

 

Redegørelse for anvendelsesområdet for loven om valuta og udenrigshandel

Ihenhold til artikel 26, stk. 1, i loven om valuta og udenrigshandel ("FEFTA") forstås ved "udenlandsk investor" en af følgende personer, som foretager indgående direkte investeringer osv., der er opført under posterne i artikel 26, stk. 2, i FEFTA, eller en bestemt erhvervelse som defineret i artikel 26, stk. 3, i FEFTA:
I) en person, der ikke er hjemmehørende i Japan
En enhed, der er oprettet i henhold til en udenlandsk lov, eller som har hovedkontor i et andet land
Et japansk selskab, hvor summen af stemmerettighederne, der besiddes direkte eller indirekte gennem et ordinært selskab af de i nr. i) og/eller ii) nævnte personer, udgør mindst 50 % af de samlede stemmerettigheder Eller
iv) en japansk enhed, hvor de i nr. i) nævnte personer enten udgør flertallet af alle selskabets medarbejdere eller flertallet af de embedsmænd, der har repræsentative beføjelser.

Brancher, hvor der kræves forhåndsmeddelelser
Anmeldelsesformularer

Den korrekte form, der skal anvendes, afhænger af investeringsmidlerne.

Statslige incitamenter til at fremme udenlandske direkte investeringer i Japan

Institutioner for undersøgelser & høring

Invest Japans kontor

Hvert af de relevante ministerier og agenturer har et Invest Japan-kontor (engelsk), som reagerer på følgende tiltag fra potentielle investorers side:

 • anmodninger om oplysninger om investeringer og om at søge om investeringsmuligheder; Og
 • klager over behandling af det avancerede anmeldelsessystem, det såkaldte "no-action-letter system", og investeringer.
 • De engelske undersøgelsesformularer til Invest Japans kontor i hvert relevant ministerium/agentur leveres af JETRO: Invester JAPAN's kontorer: Kontaktoplysninger (engelsk)
 • One-stop-centret for udenlandske investorer, der planlægger at etablere eller udvide deres forretningsgrundlag i Japan, stilles til rådighed af JETRO: Invester Japan Business Support Center (IBSC) (engelsk)
Invester Japan hotline
 • JETRO's støttecenter for udenlandske virksomheder og udenlandsk forbundne virksomheder, der planlægger at investere i Japan. Tjenesterne er tilgængelige på andre sprog end japansk: Invester Japan Hotline (engelsk)
Andre nyttige links

SMV'er

Aftalen mellem EU og Japan indeholder et særligt kapitel om små og mellemstore virksomheder (SMV'er), hvori det præciseres, at parterne skal give oplysninger om adgang til hinandens marked.

EU's websted til støtte for SMV'er i EU, der eksporterer til Japan

Japansk websted til støtte for SMV'er i EU, der eksporterer til Japan

Dette websted for europæiske SMV'er indeholder links til myndigheder om specifikke handelsspørgsmål og en søgbar database med toldtarifkoder for at få oplysninger om markedsadgang for det japanske marked.

Distributionskanal

Etablering af en praktisk distributionskanal er nøglen til at få dit produkt ud på japanske hylder og detailhandlere. Det kræver, at japanske nationale og lokale distributører sikres, navnlig for at overvinde sproglige, tekniske og logistiske handelshindringer.

Manufacturing Imports and Domestic Promotion Organisation (Mipro), Centret for Industrielt Samarbejde mellem EU og Japan, er gode udgangskontaktpunkter for alle EU-producenter.

Japans eksterne handelsorganisation (JETRO) har også en platform til at matche internationale forretninger, hvor japanske og udenlandske sælgere og købere kan sende meddelelser.

Forklaring af handelsselskabers betydning

Handelsvirksomheder spiller en vigtig rolle i salget af importerede varer i Japan som bindeled mellem udenlandske producenter og japanske købere og omvendt.

Handelsfirmaernes rolle omfatter bl.a.:

 • identifikation af efterspørgslen
 • bistand til forhandlinger mellem fabrikanter og købere
 • afslutning af import- og eksportprocedurer.

Handelsvirksomheder kan yde bistand til at identificere efterspørgsel og/eller lokale partnere i Japan og kan

 • almindelige handelsselskaber, som beskæftiger sig med næsten alt
 • specialiserede handelsvirksomheder, som kun beskæftiger sig med specifikke produkter (f.eks. stålprodukter, fødevarer osv.).

Links og kontakter

Generaldirektoratet for Handels websted

Det EU-japanske center for erhvervssamarbejde

Den Europæiske Unions delegation i Japan

Hele aftalens tekst

Del denne side:

Genveje