Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan trådte i kraft den 1. februar 2019. Virksomheder i EU eksporterer allerede hvert år over 58 mia. EUR i varer og 28 mia. EUR i tjenesteydelser til Japan. Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan mindsker de handelshindringer, som europæiske virksomheder står over for, når de eksporterer til Japan, og hjælper dem med at konkurrere bedre på dette marked.

Aftalen kort fortalt

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan trådte i kraft den 1. februar 2019.

Hvad er fordelene for din virksomhed?

Handelsaftalen med Japan

 • fjerner told og andre handelshindringer og gør det lettere for virksomheder på begge sider at importere og eksportere
 • sikrer åbne markeder for tjenesteydelser, navnlig finansielle tjenesteydelser, telekommunikation og transport
 • sikrer ikkediskriminerende behandling af EU-virksomheder, der opererer på markederne for offentlige indkøb
 • forbedrer beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder i Japan og beskyttelsen af europæiske landbrugsprodukter af høj kvalitet, de såkaldte geografiske betegnelser
 • sparer virksomheder på begge sider betydelige beløb og tid, når de handler med varer bilateralt
 • giver mulighed for øget støtte til mindre virksomheder, der rammes uforholdsmæssigt hårdt af handelshindringer

 

Japan er allerede EU's fjerdestørste marked for landbrugseksport. Markedsadgangen vil blive forbedret for mange europæiske produkter, navnlig

Læs hele teksten til handelsaftalen med Japan.

Takster

Aftalen fjerner langt størstedelen af de afgifter, der betales af europæiske og japanske virksomheder.

Ved ikrafttrædelsen fjernede aftalen 99 % af EU's toldpositioner og 97 % af Japans toldpositioner. Der blev opnået enighed om endnu ikke afskaffede toldsatser, toldkontingenter eller toldnedsættelser.

For at tjekke taksterne for dit produkt skal du kende produktkoden, som er baseret på det harmoniserede systems (HS) HS2017-kode, for både europæiske og japanske koder.


Du kan finde din produktkode ved hjælp af Min handelsassistent

Du kan også tjekke Japans statistiske kode for import.

Aftalen åbner det japanske marked for EU's landbrugseksport, f.eks. 

 • told på mange oste som Gouda og Cheddar vil blive afskaffet med tiden
 • der fastsættes et toldfrit kontingent for friske oste (f.eks. Mozzarella og Feta)
 • tolden på eksport af vin forsvandt ved ikrafttrædelsen
 • for oksekød vil EU's eksportører nyde godt af en nedsat told
 • med hensyn til svinekød er der kun lave toldsatser på eksport af fersk kød til Japan, og aftalen fjernede fuldt ud tolden på forarbejdet kød.

Toldafviklingsplaner

Tolden på langt de fleste varer afskaffes enten straks ved aftalens ikrafttræden eller gradvis efter en toldafviklingsplan.

Udgangspunktet for afskaffelse eller nedsættelse af tolden er en "basissats", og der sker nedsættelser af denne basissats. Ved hjælp af toldtarifkoden for produktet kan du finde den nedsættelse, der gælder for basissatsen for dit produkt.

Import fra Japan
Eksport til Japan

Toldkontingenter

Toldkontingenter gælder også for visse produkter. Der er tale om specifikke mængder varer, som vil være berettiget til præferencetoldbehandling inden for en given tidsramme.

 • der findes 25 japanske landbrugsfødevarer med toldkontingenter
 • Japans toldkontingenter
 • Det japanske ministerium for landbrug, skovbrug og fiskeri (MAFF) giver oplysninger om ansøgningen om og tildelingen af toldkontingenter for hver toldposition såsom sukker, hvedeprodukter, mejeriprodukter og andre fødevarer (herunder sukkervarer og visse chokolade) under ØPA'en mellem EU og Japan (Japan).

For mejeriprodukter er tildelingen af toldkontingenter og opkrævning af afgifter foretaget af Agriculture and Livestock Industries Cooperation (ALIC).

Import af bestemte mejeriprodukter (f.eks. smør og valle) inden for toldkontingentet er underlagt en statslig handelsordning.

Informationsark fra Centret for Industrielt Samarbejde mellem EU og Japan (EU Business in Japan)

Nogle havprodukter er omfattet af importkvoter, og importørerne er forpligtet til at ansøge.

Yderligere oplysninger om anvendelsen og tildelingen af toldkontingenter i Japan.

Japans lovoversættelsesdatabasesystem leveret af justitsministeriet, Japan.

Sikkerhedsforanstaltninger

Handelsaftalen mellem EU og Japan indeholder også bilaterale beskyttelsesforanstaltninger. Formålet med en "beskyttelsesforanstaltning" (dvs. at begrænse importen af en vare midlertidigt) er at beskytte en bestemt indenlandsk erhvervsgren mod en stigning i importen af en vare, der forvolder eller truer med at forvolde alvorlig skade for erhvervsgrenen. I denne aftale anvendes beskyttelsesforanstaltninger på landbrugsområdet til at beskytte bestemte produkter mod sådanne kraftige stigninger i importen.

De EU-produkter, der er omfattet af disse foranstaltninger, er

 • oksekød og svinekød (herunder forarbejdet svinekød)
 • valleproteinkoncentrat (WPC), vallepulver
 • friske appelsiner
 • væddeløbsheste

Se listen over beskyttelsesforanstaltninger på landbrugsområdet (side 368).

Yderligere oplysninger om beskyttelsesforanstaltninger vedrørende væddeløbsheste

 

Min handelsassistent giver dig detaljerede oplysninger om taksterne, de foranstaltninger, der gælder for dit produkt og dit marked, og viser toldafviklingsplanerne for de relevante toldpositioner.

 

Oprindelsesregler

For at få præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i henhold til aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvvurdering af oprindelsesregler (ROSA) i min handelsassistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og finde ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Generelle oplysninger om oprindelsesreglerne og oprindelsesprocedurerne findes i dette afsnit.

Oprindelsen er de handlede varers "økonomiske nationalitet". Hvis du er ny inden for emnet, kan du finde en introduktion til hovedbegreberne i afsnittet om varer.

Oprindelsesregler

Hvor finder jeg oprindelsesreglerne?

Oprindelsesreglerne er fastsat i kapitel 3 om oprindelsesregler i den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan (EUT L 330 af 27.12.2018, s. 21).

Har mit produkt oprindelse i EU eller Japan?

For at dit produkt kan komme i betragtning til den lavere eller den præferentielle told i henhold til den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan, skal det have oprindelse i EU eller Japan.

Et produkt "har oprindelse" i EU eller Japan, hvis det er

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav i kapitlet (f.eks. utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, reglen om uændret tilstand). Der er også yderligere fleksibilitet for at hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler (f.eks. tolerance eller kumulation).

 

Eksempler på de vigtigste produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • reglen om værditilvækst — værdien af alle materialer uden oprindelsesstatus i et produkt må ikke overstige en vis procentdel af prisen ab fabrik
 • ændring af tarifering — produktionsprocessen resulterer i en ændring af tariferingen mellem materialerne uden oprindelsesstatus og det færdige produkt — f.eks. produktion af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) af papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • specifikke operationer — der kræves en specifik produktionsproces, f.eks. spinding af fibre til garn — sådanne regler anvendes hovedsagelig i tekstilbeklædningssektoren og den kemiske sektor

Tips til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler

Aftalen giver yderligere fleksibilitet til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler såsom tolerance eller kumulation.

Tolerance
 • tolerancereglen giver producenten mulighed for at anvende materialer uden oprindelsesstatus, som normalt er forbudt i henhold til den produktspecifikke regel, så længe deres værdi ikke udgør mere end 10 % af produktets pris ab fabrik eller produktets pris frit om bord
 • denne tolerance kan ikke anvendes til at overskride en maksimumstærskel for materialer uden oprindelsesstatus, der er opført i de produktspecifikke regler
 • men, og dette er et særligt forhold i aftalen mellem EU og Japan, kan denne tolerance anvendes i tilfælde, hvor vægten af materialer uden oprindelsesstatus overstiger den vægttærskel, der er fastsat i de produktspecifikke regler, forudsat at værdien af disse materialer ikke overstiger 10 % af det færdige produkts pris ab fabrik — ud over denne 10 % i værdi, skal disse materialer have oprindelse i EU eller Japan.
 • der gælder særlige tolerancer for tekstilvarer og beklædningsgenstande henhørende under kapitel 50-63 i det harmoniserede system, som er omfattet af note 6-8 i bilag 3-A Indledende noter til produktspecifikke oprindelsesregler
Kumulering af støtte

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan indeholder to måder at kumulere oprindelse på

 • bilateral kumulation — materialer med oprindelse i Japan kan regnes for at have oprindelse i EU (og omvendt), når de anvendes i produktionen af et produkt i EU
 • fuld kumulation — den bearbejdning eller forarbejdning, der er foretaget af materialer uden oprindelsesstatus i EU eller Japan, kan medregnes som en hjælp til at opfylde den produktspecifikke regel (med andre ord kan forarbejdning, der udføres i Japan, betragtes som kvalificerende processer i EU, uanset om forarbejdningen er tilstrækkelig til at give materialerne oprindelsesstatus (og omvendt)

Andre bestemmelser 4.1.

Dit produkt skal også opfylde alle andre gældende krav, der er fastsat i kapitlet om oprindelsesregler, såsom utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning eller reglen om uændret tilstand.

Regel om uændret tilstand

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra EU til Japan (og omvendt) uden yderligere forarbejdning i et tredjeland.

Nogle transaktioner kan udføres i et tredjeland, hvis produkterne forbliver under toldtilsyn, f.eks.

 • tilføjelse eller anbringelse af mærker, etiketter, segl eller anden dokumentation for at sikre overholdelse af specifikke nationale krav i importlandet
 • konservering af produkter i god stand
 • opbevaring
 • opdeling af sendinger

Toldmyndighederne kan anmode om dokumentation for, at reglen er overholdt, f.eks.

 • kontraktlige transportdokumenter såsom konnossementer
 • faktuelle eller konkrete beviser baseret på mærkning eller nummerering af kolli
 • alle beviser vedrørende selve varerne

Toldgodtgørelse

I henhold til ØPA'en mellem EU og Japan er det muligt at få refunderet tidligere betalt told på materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til at fremstille et produkt, der eksporteres under en præferencetoldsats.

Oprindelsesprocedurer

Eksportører og importører skal følge oprindelsesprocedurerne. Procedurerne er fastsat i aftalens kapitel 3, afdeling B, om oprindelsesregler. De præciserer f.eks., hvordan et produkts oprindelse angives, hvordan man gør krav på præferencer, eller hvordan toldmyndighederne kan kontrollere et produkts oprindelse.

Sådan gør du krav på en præferentiel takst 

Importører kan anmode om præferencetoldbehandling på grundlag af

 • en udtalelse om oprindelse, der er afgivet af eksportøren, eller
 • en udtalelse om oprindelse baseret på "importørens viden"

Yderligere oplysninger findes i

Udtalelse om oprindelse

Egenerklæring fra eksportøren

Eksportører kan selv erklære, at deres produkt har oprindelse i EU eller Japan, ved at afgive en udtalelse om oprindelse.

I EU kan det ske ved

 • en eksportør, der er registreret i systemet for registrerede eksportører (REX), og det samme REX-nummer kan også anvendes til andre præferencehandelsaftaler i EU (f.eks. EU's handelsaftale med Canada)
 • enhver eksportør, forudsat at sendingens samlede værdi ikke overstiger 6,000 EUR

I Japan kan den foretages af

 • en eksportør med et tildelt japansk virksomhedsnummer

Hvad bør udtalelsen om oprindelse indeholde?

 • udtalelsen om oprindelse skal fremgå af en faktura eller ethvert handelsdokument, der identificerer produktet.
 • teksten til oprindelseserklæringen kan udfærdiges på et hvilket som helst af EU's officielle sprog samt på japansk og findes i bilag 3-D; importlandet må ikke kræve, at importøren forelægger en oversættelse af en udtalelse om oprindelse.
 • eksportørerne skal angive de oprindelseskriterier, der anvendes i deres udtalelse om oprindelse, med en kode (se bilag 3-D).

Indgivelse og gyldighed

 • udtalelsen om oprindelse forbliver gyldig i 12 måneder fra datoen for dens udfærdigelse
 • normalt vil udtalelsen om oprindelse være for én sending, men den kan også omfatte flere sendinger af identiske produkter i en periode på højst 12 måneder. 

En ØPA-vejledning mellem EU og Japan om oprindelseserklæring for flere forsendelser af identiske produkter giver yderligere forklaringer.

Importørens kendskab
 • importører kan kræve præferencetold på grundlag af deres eget kendskab til de importerede varers oprindelse — den kan baseres på dokumentation eller optegnelser fra eksportøren eller producenten af produktet, som importøren er i besiddelse af. ØPA-vejledning mellem EU og Japan om importørens viden indeholder yderligere forklaringer
 • da en importør fremsætter en anmodning på grundlag af sin egen viden, anvendes der ingen udtalelse om oprindelse, og det er ikke nødvendigt at identificere nogen eksportør eller producent eller træffe foranstaltninger vedrørende varers præferenceoprindelse i den eksporterende part.
 • importøren, der anvender "importørens viden", behøver ikke at være registreret i REX-databasen.

Kontrol af oprindelsen

Toldmyndighederne kan kontrollere, om et importeret produkt har en given oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelseskrav. Verifikationen er baseret på

 • administrativt samarbejde mellem indførsels- og eksportparternes toldmyndigheder
 • kontrol foretaget af lokale toldmyndigheder — den importerende parts besøg hos eksportøren er ikke tilladt
 • den importerende parts myndigheder bestemmer oprindelsen og underretter den importerende parts myndigheder om resultaterne

Produktkrav 

Tekniske forskrifter omfatter tekniske forskrifter, standarder og overensstemmelsesvurderingsprocedurer. Disse regler definerer de specifikke tekniske egenskaber, som dit produkt bør have, såsom design, mærkning, emballering, funktionalitet eller ydeevne, og er vigtige, fordi de sikrer, at vigtige mål for den offentlige politik, såsom beskyttelse af menneskers sundhed eller miljøet, opfyldes.

Disse krav kan vedrøre spørgsmål som:

 • Tekniske regler og krav
 • Sundheds- og sikkerhedsregler og -krav, SPS
 • Miljøforordninger, der gælder for importerede varer.

Du skal følge disse regler, så dine produkter kan evalueres for at se, om de er i overensstemmelse med de nødvendige tekniske standarder.

 

Hvis du vil vide om de regler og krav, der gælder for dit produkt, går til Min handelsassistent og indtast dit produktnavn eller -kode.

Du kan tjekke produktkategorierne nedenfor for mere specifikke oplysninger om produktkrav og relevante links

Sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger (SPS-foranstaltninger) (f.eks. love, forskrifter, standarder) er foranstaltninger til beskyttelse af mennesker, dyr og planter mod sygdomme, skadegørere eller forurenende stoffer.

De sikrer, at de fødevarer, der markedsføres, bl.a. gennem import fra lande udenfor EU, er sikre for forbrugerne.

Du kan finde flere oplysninger om SPS-foranstaltninger mellem EU og Japan her.

Ligesom EU har Japan nogle af verdens højeste standarder for fødevaresikkerhed. For eksempel tillader Japan ikke anvendelsen af væksthormoner i produktionen af oksekød, og reglerne for kontrol med GMO'er har stor betydning for japanske forbrugere.

Alle produkter, der importeres fra Japan, skal overholde EU's standarder. Dette omfatter EU's forbud mod hormonbehandlet oksekød og dets regler om brug af antibiotika. 

Desuden skal al import af animalske produkter til EU fra Japan ledsages af et veterinærcertifikat. 

Kun en af de kompetente myndigheder i Japan, som Kommissionen formelt har anerkendt som værende i stand til at dokumentere overholdelse af EU's importkrav, kan udstede et sådant certifikat. 

Handelsaftalen bidrager til at sikre, at dine produkter ikke hindres i at komme ind på det japanske marked på grund af uberettigede SPS-handelshindringer, og den bidrager til at strømline og fremskynde procedurerne for godkendelse af din fødevareeksport til Japan.

Hvis du importerer fra Japan til EU, kan du læse mere om SPS-kravene her.

 

Find de specifikke regler og krav til dit produkt i min handelsassistent.

Tekniske handelshindringer

Selv om tekniske regler er vigtige, kan de til tider fungere som en hindring for den internationale handel og kan derfor udgøre en betydelig byrde for dig som eksportør.

 • hvis du mener, at du står over for en handelshindring, der bremser din virksomhed eller forhindrer dig i at eksportere, kan du fortælle os
 • indberet, hvad der standser din eksport til Japan ved hjælp af onlineformularen, og EU vil analysere din situation og træffe passende foranstaltninger

Kontakt os

Fortoldningsdokumenter og -procedurer

Toldbehandlingen omfatter typisk kontrol af

 • de afgifter, der skal betales
 • korrekt beskrivelse af varerne, deres oprindelse og værdi
 • sikkerhedsforanstaltninger (smugling, narkotika, cigaretter, våben, forfalskede produkter, terrorbekæmpelse)
 • overholdelse af specifik lovgivning såsom miljølovgivning, sundhedskrav, veterinær-, plantesundheds- og kvalitetsbestemmelser

Aftalen mellem EU og Japan sikrer mere effektive toldprocedurer for at lette handelen og reducere omkostningerne for virksomhederne.

Dokumenter

Du kan se detaljerede trinvise vejledninger, der beskriver de forskellige typer dokumenter, du skal forberede til toldbehandlingen af dine produkter.

Afhængigt af dit produkt kan toldmyndighederne kræve alle eller nogle af nedenstående elementer

 • handelsfaktura (find de specifikke krav til dens form og indhold i Min handelsassistent)
 • Konnossement eller luftfragtbrev
 • pakkeliste, fragtkonti og forsikringscertifikater (nødvendigt i nogle tilfælde)
 • importlicenser for visse varer
 • certifikater, der viser, at dit produkt er i overensstemmelse med obligatoriske produktbestemmelser, såsom sundheds- og sikkerhedskrav, mærkning og emballering
 • oprindelsesbevis — oprindelseserklæring

Det præciseres, at du måske ønsker at ansøge om bindende tariferingsoplysninger og/eller bindende oprindelsesoplysninger på forhånd.

 

Yderligere oplysninger om de dokumenter, du skal fremvise for at kunne fortolde dit produkt, kan fås hos Mine handelsassistent.

Japans toldmyndigheder giver oplysninger om japanske toldprocedurer, herunder krævede dokumenter

Japan er også hjemsted for ni forskellige toldjurisdiktioner, og det kan være værd at kontakte dem, der er relevante for dig, for at gøre toldbehandlingen mere gnidningsløs for dit produkt.

Procedurer

For en beskrivelse af, hvordan du kan bevise dine produkters oprindelse for at anmode om en præferencetoldsats, og af reglerne for toldmyndighedernes kontrol af oprindelsen henvises til afsnittet om oprindelsesregler ovenfor.

Generelle oplysninger om toldprocedurer for import og eksport findes på webstedet for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

ØPA'en mellem EU og Japan giver en forbedret beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder for europæiske virksomheder, der eksporterer innovative, kunstneriske og særskilte produkter af høj kvalitet til Japan. Tilsagnene styrkes og omfatter bestemmelser om beskyttelse af forretningshemmeligheder, varemærker, ophavsretlig beskyttelse, patenter, fælles minimumsregler for lovgivningsmæssig databeskyttelse for lægemidler og civilretlige håndhævelsesbestemmelser.

Aftalen anerkender den særlige status og yder beskyttelse på det japanske marked af mere end 200 europæiske landbrugsprodukter af specifik europæisk geografisk oprindelse, kendt som geografiske betegnelser. Ejere af bilateralt aftalte geografiske betegnelser i landbrugs-, føde- og drikkevaresektoren nyder godt af beskyttelse mod forfalskning. En liste over beskyttede geografiske betegnelser i EU og Japan findes i bilag 14-B til ØPA'en.

Patenter

ØPA'en mellem EU og Japan bekræfter, at de to parter vil samarbejde om at opretholde en styrket patentbeskyttelse.

I henhold til aftalen har både EU og Japan forpligtet sig til at forlænge varigheden af patentbeskyttelsen for farmaceutiske produkter og kemiske landbrugsprodukter. Læs mere om patenter i Japan, herunder om ansøgnings- og undersøgelsesprocesserne, det japanske patentkontor.

Andre spørgsmål vedrørende intellektuel ejendomsret

Det japanske patentkontor giver oversigter over brugsmodeller, design, varemærker og ophavsrettigheder.

Økonomiministeriet forklarer også yderligere håndhævelsen af dine intellektuelle ejendomsrettigheder.

Tjenester

Aftalen gør det lettere for virksomheder i EU og Japan at levere tjenesteydelser og tilbyder større mobilitet for de ansatte i virksomhederne, så de kan udføre deres arbejde på stedet.

Midlertidig flytning af virksomhedens personale 

Bilag 8-C: Forståelse af fysiske personers bevægelighed i forretningsøjemed

Aftalen indeholder visse forpligtelser vedrørende fysiske personers indrejse og midlertidige ophold i kapitel 8, afdeling D.

I Den Europæiske Unions og Japans liste i bilag III til bilag 8-B fastsættes visse forbehold og yderligere bestemmelser vedrørende forretningsrejsende i etableringsøjemed, virksomhedsinternt udstationerede, investorer og forretningsrejsende på kortvarigt ophold. Bilag III til bilag 8-B findes på følgende link:

Visse forbehold, begrænsninger og yderligere bestemmelser vedrørende leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser og selvstændige erhvervsdrivende er fastsat i Den Europæiske Unions og Japans liste i bilag IV til bilag 8-B. Bilag IV til bilag 8-B findes på følgende link:

ØPA'en indeholder en række bestemmelser, der finder horisontal anvendelse på al handel med tjenesteydelser, såsom en bestemmelse om at bekræfte parternes ret til at regulere tjenesteydelser. EPA bekræfter myndighedernes ret til at holde offentlige tjenester offentlige og vil ikke tvinge regeringerne til at privatisere eller deregulere offentlige tjenester, f.eks. inden for sundheds-, uddannelses- og vandsektoren.

Der blev indgået specifikke forpligtelser inden for sektorer som f.eks.

 • post- og kurervirksomhed
 • telekommunikation
 • søtransporttjenester
 • finansielle tjenesteydelser

Med hensyn til forpligtelserne vedrørende grænseoverskridende handel med tjenesteydelser henvises til aftalens kapitel 8, afdeling C.

Flytning af kvalificeret personale

Generelle oplysninger om visa
Begrænsninger i erhvervsaktiviteten for leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser og selvstændige erhvervsdrivende i Japan

Med hensyn til visse tjenesteydelser er forretningsaktiviteternes omfang begrænset på den måde, der er foreskrevet i tillæg IV "Begrænsninger af de forretningsaktiviteter, der udøves af leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser og selvstændige erhvervsdrivende i Japan" i bilag 8-B "Lister for kapitel 8" i aftalen.

Forvaltning af menneskelige ressourcer

Der findes mange arbejdsretlige bestemmelser om beskyttelse af arbejdstagere i Japan.  Disse arbejdsretlige bestemmelser finder i princippet anvendelse på alle former for beskæftigelse i Japan, uanset om arbejdsgiveren er japansk eller udenlandsk, eller om virksomheden er udenlandsk eller registreret i Japan.  Forordningen om disse love finder også anvendelse på udenlandske arbejdstagere i Japan, så længe de udenlandske arbejdstagere opfylder den retlige definition af arbejdstagere i henhold til disse love. 

Generelle oplysninger om det generelle arbejdsretlige system i Japan vedrørende forvaltning af menneskelige ressourcer kan fås på de websteder, der er nævnt under følgende overskrifter

Generelle oplysninger om forvaltning af menneskelige ressourcer
Regler, der skal noteres i tilfælde af udenlandsk beskæftigelse
Oplysninger om de vigtigste arbejdsmarkedsbestemmelser

Telekommunikations- og computerinformationstjenester

I Japan

 • telekommunikation defineres bredt i loven om telekommunikationsvirksomhed som "transmission, relægering eller modtagelse af koder, lyde eller billeder ved hjælp af kabel, radio eller enhver anden elektromagnetisk form".
 • telekommunikationstjeneste defineres som "formidling af andres kommunikation ved hjælp af en telekommunikationsfacilitet eller på anden måde tilbyde en telekommunikationsfacilitet til andres kommunikation", og
 • televirksomhed defineres herefter som "en virksomhed, hvor tjenesteudbyderen leverer en teletjeneste for at opfylde andres behov, bortset fra tilrådighedsstillelse af en radio- og fjernsynsfacilitet i henhold til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed".

Håndbogen for markedsadgang til den japanske telekommunikationsvirksomhed, som kun findes på japansk, og som generelt falder ind under definitionen af "telekommunikationsvirksomhed" og derfor kræver anmeldelse eller registrering.

Indtræden på det japanske marked
 • Indenrigs- og Kommunikationsministeriet: Manual for markedsadgang i japansk telekommunikationsvirksomhed, juni 2016 (engelsk). Bemærk venligst, at den engelske udgave måske ikke er ajourført. Hertil kommer, at supplerende materiale (herunder bl.a. eksempler på, om anmeldelseskravet gælder for bestemte virksomheder) kun foreligger i den japanske version fra maj 2019 samt tillægget hertil fra oktober 2019.
 • Følgende manualer og retningslinjer findes også her:
  • Manual for Market Entry into General Cable Broadcasting Business (engelsk)
  • Håndbog for telekommunikationsoperatørers opbygning af netværk (engelsk) og
  • Retningslinjer for brug af polakker, butikker og lignende faciliteter, der ejes af offentlige forsyningsvirksomheder (engelsk).
Stramning af reglerne for udenlandske investeringer i it-sektoren

Tilføjelse af virksomheder, der er forpligtet til at indsende forudgående anmeldelse vedrørende direkteinvestorer (METI, engelsk) — IT-relaterede virksomheder er blevet tilføjet til de industrier, der er omfattet af kravet om forudgående anmeldelse vedrørende indgående direkte investeringer.

Offentlige indkøb

Hvert år køber eller indkøber nationale, regionale og kommunale myndigheder i Japan og EU varer og tjenesteydelser til en værdi af milliarder af euro fra private virksomheder. Det sker gennem offentlige kontrakter og udbud, som virksomheder kan byde ind på. 

ØPA'en udvider adgangen til offentlige indkøbskontrakter og åbner nye markeder for begge parters virksomheder.

EU og Japan er blevet enige om regler, der

 • forbyde urimelig forskelsbehandling fra den ene side af tilbudsgivere fra den anden side
 • størst mulig gennemsigtighed i forbindelse med udbud af offentlige kontrakter for at sikre, at virksomhederne er opmærksomme på mulighederne på begge sider
 • maksimere mulighederne for, at EU-virksomheder kan deltage i offentlige udbud i Japan på alle forvaltningsniveauer — nationalt, regionalt og kommunalt plan

Den øgede adgang for EU-virksomheder til kontrakter, der udbydes i Japan, omfatter sektorer som f.eks.

 • jernbaner
 • hospitaler
 • akademiske institutioner
 • distribution af elektricitet

Flere oplysninger

Investering

Aftalen fremmer investeringer mellem EU og Japan og bekræfter hver parts ret til at regulere legitime politiske mål, der er aftalt på en ikkeudtømmende liste. Der er bilaterale forhandlinger i gang om indgåelse af en potentiel aftale om investeringsbeskyttelse.

Med hensyn til grænseoverskridende handel med tjenesteydelser og liberalisering af investeringer har ØPA'en mellem EU og Japan vedtaget et negativlistesystem, der indeholder en liste over eksisterende og fremtidige ikkeforenelige foranstaltninger, der skal forbeholdes, samtidig med at al grænseoverskridende handel med tjenesteydelser og investeringer i princippet liberaliseres.

Med hensyn til forpligtelserne til liberalisering af investeringer henvises til aftalens kapitel 8, afdeling B. 

Med hensyn til forbeholdene vedrørende Den Europæiske Unions og Japans eksisterende foranstaltninger henvises til Den Europæiske Unions og Japans liste i bilag I til bilag 8-B til aftalen, som findes på følgende link:

Med hensyn til forbehold med hensyn til Den Europæiske Unions og Japans fremtidige foranstaltninger henvises til Den Europæiske Unions og Japans liste i bilag II til bilag 8-B, som findes på følgende link:

Med hensyn til investorers bevægelser til erhvervsmæssige formål henvises til afsnittet om tjenesteydelser ovenfor.

Sådan opretter man virksomhed i Japan

Oversigt over virksomhedsetablering i Japan
Krævede formularer

Restriktioner for udenlandske direkte investeringer i Japan

Oversigt over procedurerne i henhold til loven om udenlandsk valuta og udenrigshandel

Oversigt over loven om udenlandsk valuta og udenrigshandel og anmeldelsessystemet (japansk)

Lov om udenlandsk valuta og udenrigshandel (engelsk og japansk). Bemærk dog, at den engelske oversættelse ikke altid er ajourført. For ajourførte oplysninger henvises til den japanske udgave.

 

Redegørelse for anvendelsesområdet for loven om udenlandsk valuta og udenrigshandel

Ihenhold til artikel 26, stk. 1, i lov om valuta og udenrigshandel ("FEFTA") forstås ved "udenlandsk investor" en af følgende personer, der foretager indgående direkte investeringer osv., som er anført i artikel 26, stk. 2, i FEFTA, eller en nærmere angivet erhvervelse som defineret i artikel 26, stk. 3, i FEFTA:
i) en person, der ikke er bosiddende i Japan
II) en enhed, der er etableret i henhold til udenlandsk lovgivning, eller som har et hovedkontor i et andet land
III) et japansk selskab, hvor summen af de stemmerettigheder, der direkte eller indirekte gennem et foreskrevet selskab besiddes af personer som omhandlet i nr. i) og/eller ii), er 50 % eller derover af de samlede stemmerettigheder eller
iv) en japansk enhed, hvor de personer, der er nævnt i nr. i), udgør enten et flertal af alle selskabets bestyrelsesmedlemmer eller et flertal af de bestyrelsesmedlemmer, der har repræsentative beføjelser.

Erhverv, hvor der kræves forudgående anmeldelse
Anmeldelsesformularer

Den korrekte formular vil afhænge af investeringsmidlerne.

Statslige incitamenter til fremme af udenlandske direkte investeringer i Japan

Institutioner, der skal foretage undersøgelser — høring

Invest Japans kontor

Hvert af de relevante ministerier og agenturer har et Invest Japan Office (engelsk), som reagerer på følgende tiltag fra potentielle investorers side

 • anmodninger om oplysninger om investeringer og om ansøgning om investeringsmuligheder; og
 • klager over behandlingen af det avancerede anmeldelsessystem, det såkaldte "no-action-letter" -system, og investeringer.
 • Engelsk spørgeformular til at kontakte Invest Japans kontor i hvert relevant ministerium/agentur leveres af JETRO: Investering af JAPAN-kontorer: Kontaktoplysninger (engelsk)
 • Et centralt center for udenlandske investorer, der planlægger at etablere eller udvide deres forretningsbase i Japan, stilles til rådighed af JETRO: Invester Japan Business Support Center (IBSC) (engelsk)
Investering i japansk hotline
 • JETRO's støttecenter for udenlandske virksomheder og udenlandsk forbundne virksomheder, der planlægger at investere i Japan. Tjenesterne er tilgængelige på andre sprog end japansk: Invester Japan Hotline (engelsk)
Andre nyttige links

SMV

Aftalen mellem EU og Japan indeholder et særligt kapitel om små og mellemstore virksomheder (SMV'er), hvori det præciseres, at parterne skal give oplysninger om adgangen til hinandens markeder.

EU's websted til støtte for SMV'er i EU, der eksporterer til Japan

Japansk websted til støtte for SMV'er i EU, der eksporterer til Japan

Dette websted for europæiske SMV'er indeholder links til myndigheder om specifikke handelsspørgsmål og en søgbar database efter toldtarifkode for at få oplysninger om markedsadgang til det japanske marked.

Distributionskanal

Etablering af en praktisk distributionskanal er afgørende for at få dit produkt til japanske hylder og detailhandlere. Det kræver, at japanske nationale og lokale distributører sikres, navnlig for at overvinde sproglige, tekniske og logistiske handelshindringer.

Organisationen for fremstilling af import og indenlandsk fremme (Mipro), Centret for Industrielt Samarbejde mellem EU og Japan, er gode startkontaktpunkter for alle EU-producenter.

Japans eksterne handelsorganisation (JETRO) har også en platform for matchning af internationale forretninger, hvor japanske og udenlandske sælgere og købere kan placere bekendtgørelser.

Redegørelse for betydningen af handelsselskabernes rolle

Handelsvirksomheder spiller en vigtig rolle i salget af importerede varer i Japan og fungerer som forbindelsesled mellem udenlandske producenter og japanske købere og omvendt.

Handelsselskabernes rolle omfatter bl.a.:

 • identifikation af efterspørgsel
 • bistand til forhandlinger mellem fabrikanter og købere
 • afslutning af import- og eksportprocedurer. 

Handelsvirksomheder kan yde bistand til at identificere efterspørgslen og/eller lokale partnere i Japan og kan være

 • almindelige handelsfirmaer, som beskæftiger sig med næsten alt
 • specialiserede handelsvirksomheder, som kun beskæftiger sig med specifikke produkter (f.eks. stålprodukter, fødevarer osv.).

Forbindelser og kontakter

Generaldirektoratet for Handels websted

Det EU-japanske center for erhvervssamarbejde

Den Europæiske Unions delegation i Japan

Aftalens fulde ordlyd

Del denne side:

Genveje