Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan trådte i kraft den 1. februar 2019. EU-virksomheder eksporterer allerede over 58 mia. EUR i varer og 28 mia. EUR i tjenesteydelser til Japan hvert år. Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan mindsker de handelshindringer, som europæiske virksomheder står over for, når de eksporterer til Japan, og hjælper dem med at konkurrere på dette marked.

Aftalen kort

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan trådte i kraft den 1. februar 2019.

Hvilke fordele er der for din virksomhed?

Handelsaftalen med Japan

 • fjerner told og andre handelshindringer og gør det lettere for virksomheder på begge sider at eksportere og importere
 • sikre, at markederne for tjenesteydelser er åbne, navnlig finansielle tjenesteydelser, telekommunikation og transport
 • sikrer ikke-diskriminerende behandling af EU-virksomheder, der opererer på markederne for offentlige indkøb
 • forbedrer beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder i Japan samt beskyttelsen af europæiske landbrugsprodukter af høj kvalitet, såkaldte geografiske betegnelser
 • gemmer virksomheder på begge sider betydelige beløb og tid, når varer handles på det bilaterale marked
 • giver bedre støtte til mindre virksomheder, som rammes uforholdsmæssigt hårdt af handelshindringer

 

Japan er allerede EU's fjerdestørste marked for landbrugseksport. Markedsadgangen vil blive forbedret for mange europæiske produkter, navnlig

Læs hele handelsaftalen med Japan.

Tariffer

 

Aftalen fjerner langt størstedelen af de afgifter , der betales af europæiske og japanske virksomheder.

Efter ikrafttrædelsen liberaliserede aftalen 99 % af EU's toldpositioner og 97 % af Japans toldpositioner. På endnu ikke liberaliserede takster blev der aftalt toldkontingenter eller toldnedsættelser.

Aftalen åbner det japanske marked for EU "s landbrugseksport.

 • Tolden på mange oste som f.eks. Gouda og Cheddar afskaffes over tid
 • Der fastsættes et toldfrit kontingent for friske oste (f.eks. Mozzarella- og feta-oste).
 • Tolden på eksport af vin er forsvundet ved ikrafttrædelsen
 • For oksekød vil EU's eksportører være omfattet af en nedsat toldsats
 • For så vidt angår fersk svinekød er eksporten kun begrænset til fersk kød til Japan, og aftalen liberaliserer fuldstændigt forarbejdede kød.

Tolden for langt de fleste varer afskaffes enten omgående ved aftalens ikrafttræden eller gradvis efter en toldafviklingsplan.

Udgangspunktet for afskaffelse eller nedsættelse af told er en "basissats", og nedsættelserne finder sted på grundlag af denne basissats. Ved hjælp af toldkoden på produktet kan du finde den reduktion, der gælder for dit produkts basissats.

Hvis du eksporterer til Japan, skal du tjekke Japans toldafviklingsplan, mens du, hvis du importerer fra Japan, skal kontrollere EU's toldafviklingsplan.

EU

Japan

Toldkontingenterne finder også anvendelse på visse produkter. Der er tale om specifikke mængder varer, som vil være berettiget til præferencetoldbehandling inden for en given tidsramme.

Handelsaftalen mellem EU og Japan indeholder også bestemmelser om bilaterale beskyttelsesforanstaltninger. Formålet med en beskyttelsesforanstaltning (dvs. at begrænse importen af et produkt midlertidigt) er at beskytte en bestemt indenlandsk erhvervsgren mod en stigning i importen af enhver vare, der forvolder eller truer med at forvolde alvorlig skade for industrien. I denne aftale anvendes beskyttelsesforanstaltninger for landbruget til at beskytte bestemte produkter mod sådanne stigninger i importen.

Se listen over beskyttelsesforanstaltninger på landbrugsområdet.

 

Min handelsassistent giver dig detaljerede oplysninger om taksterne, de foranstaltninger, der gælder for dit produkt og marked, og viser toldafviklingsplanerne for de relevante toldpositioner.

Oprindelsesregler

I dette afsnit indføres de vigtigste oprindelsesreglerog oprindelsesprocedurer i handelsaftalen.

Oprindelsen er den "økonomiske nationalitet" af de handlede varer. Hvis du kommer ind på emnet, kan du finde en introduktion til hovedbegreberne i varesektionen.

Oprindelsesregler

Dit produkt skal overholde visse regler, der viser oprindelsen for at være berettiget til præferencesatsen.

Hvor kan jeg finde oprindelsesreglerne?

Oprindelsesreglerne fremgår af kapitel 3 om oprindelsesregler i den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan (EFT L 330 af 27.12.2018, s. 21).

Har mit produkt oprindelse i EU eller Japan?

Hvis dit produkt er berettiget til den lavere pris eller nultakst i den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan, skal den have oprindelse i EU eller Japan.

Et produkt med oprindelse i EU eller Japan, hvis det

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav, der er angivet i kapitlet (f.eks. utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, reglen om, at produktet ikke må ændres). Der er også yderligere fleksibilitet til at hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler (f.eks. tolerance eller kumulering).

 

Eksempler på de vigtigste typer produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • værditilvækstreglen — værdien af alle materialer uden oprindelsesstatus i et produkt må ikke overstige en vis procentdel af dets pris ab fabrik
 • ændring af tarifering — fremstillingsprocessen fører til en ændring af tariferingen mellem materialer uden oprindelsesstatus og det færdige produkt — f.eks. fremstilling af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) fra papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • særlige operationer — der er behov for en særlig fremstillingsproces, f.eks. spinding af fibre til garn — disse regler anvendes for det meste i tekstilbeklædnings- og kemikaliesektoren.

 

Du kan finde de særlige regler for dit produkt i min fagassistent.

Tips til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler

Aftalen giver yderligere fleksibilitet til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler som f.eks. tolerance eller kumulering.

Tolerance
 • tolerancen gør det muligt for producenten at anvende materialer uden oprindelsesstatus, der normalt er forbudt ifølge produktspecifik bestemmelse, så længe deres værdi ikke udgør mere end 10 % af produktets pris ab fabrik eller fri over for produktets pris ab fabrik
 • denne tolerance kan ikke anvendes til at overskride en maksimumstærskel for materialer uden oprindelsesstatus, som er anført i de produktspecifikke regler
 • dette gælder dog også for aftalen mellem EU og Japan, idet denne tolerance kan anvendes i tilfælde, hvor vægten af materialer uden oprindelsesstatus overstiger den vægt, der er fastsat i de produktspecifikke regler, forudsat at værdien af disse materialer ikke overstiger 10 % af den færdige vares pris ab fabrik — ud over denne værdi på 10 % — har oprindelse i EU eller i Japan.
 • De specifikke tolerancer gælder for tekstilvarer og beklædningsgenstande, der er klassificeret i kapitel 50 til 63 i det harmoniserede system, og som er anført i bestemmelse 6-8 i bilag 3-A Indledende noter af produktspecifikke oprindelsesregler
Kumulering

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan indeholder to former for kumulering af oprindelse.

 • bilateral kumulation — materialer med oprindelse i Japan kan medregnes som havende oprindelse i EU (og omvendt), når de anvendes i produktionen af et produkt i EU.
 • fuld kumulation — bearbejdning eller forarbejdning af materialer uden oprindelsesstatus i EU eller Japan kan medregnes som havende til formål at opfylde den produktspecifikke regel (dvs. at forarbejdning i Japan kan medregnes som kvalificerende operationer i EU, uanset om behandlingen er tilstrækkelig til at give de pågældende materialer oprindelsesstatus (og omvendt).

Andre krav

Dit produkt skal også opfylde alle andre gældende krav i kapitlet om oprindelsesregler, f.eks. utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, eller reglen om, at produktet ikke må ændres.

Regel om ikke ændring

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra EU til Japan (og omvendt) uden yderligere behandling i et tredjeland.

Nogle operationer kan udføres i et tredjeland, hvis produkterne forbliver under toldtilsyn, f.eks.

 • tilføjelse eller anbringelse af mærker, etiketter, segl eller anden dokumentation for at sikre overholdelse af specifikke nationale krav i importlandet
 • konservering af produkter i god stand
 • oplagring
 • opdeling af sendinger

Toldmyndighederne kan anmode om bevis for, at reglen er overholdt, f.eks.

 • kontraktmæssige transportdokumenter som f.eks. konnossementer
 • faktuelle eller konkrete beviser på grundlag af mærkning eller nummerering af kolli
 • bevismateriale vedrørende varerne selv

Toldgodtgørelse

I henhold til ØPA'en mellem EU og Japan er det muligt at få tilbagebetalt told, der tidligere er betalt af materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til at fremstille et produkt, som eksporteres under en præferencetarif.

Oprindelsesprocedurer

Eksportører og importører skal følge oprindelsesprocedurerne. Procedurerne er fastlagt i kapitel 3, afsnit B, om oprindelsesreglerne i aftalen. De præciserer f.eks., hvordan en vares oprindelse angives, hvordan der gøres krav på præferencer, eller hvordan toldmyndighederne kan kontrollere et produkts oprindelse.

Påstand om, at der skal betales en særpris

Importører kan anmode om præferencetoldbehandling på grundlag af

 • eksportoerens udtalelse om oprindelse eller
 • en oprindelseserklæring baseret på "importørens viden"

Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til:

Udtalelse om oprindelse

Eksportørens erklæring

Eksportørerne kan selv erklære, at deres produkt har oprindelse i EU eller Japan, ved at afgive en udtalelse om oprindelse.

I EU kan det ske ved

I Japan kan det ske ved

 • en eksportør med et tildelt japansk virksomhedsnummer

Hvad skal udtalelsen om oprindelse indeholde?

 • udtalelsen om oprindelse skal fremgå af en faktura eller ethvert handelsdokument, som identificerer produktet
 • Teksten til oprindelseserklæringen kan udfærdiges på et hvilket som helst af de officielle EU-sprog samt det japanske sprog, og findes i bilag 3-D, må det importerende land ikke kræve, at importøren forelægger en oversættelse af en udtalelse om oprindelse.
 • Eksportørerne skal angive de oprindelseskriterier, der anvendes i deres udtalelse om oprindelse med en kode (se bilag 3-D).

Indgivelse og gyldighed

Vejledning i ØPA-aftalen mellem EU og Japan om oprindelsesregler for flere sendinger af identiske produkter giver yderligere forklaringer.

Importørens kendskab
 • importører kan gøre krav på præferencetakster baseret på deres eget kendskab til de importerede produkters oprindelse — det kan være baseret på bilag eller bilag fra eksportøren eller producenten af produktet, som importøren er i besiddelse af.EPA's vejledning i importøren mellem EU og Japan giver yderligere forklaringer
 • da en importør gør krav gældende ved egen viden, må der ikke anvendes nogen udtalelse om oprindelse, og ingen eksportør eller producent skal identificeres, eller der skal træffes foranstaltninger vedrørende varernes præferenceoprindelse i den eksporterende part.
 • at importøren, der anvender "importørens viden", ikke behøver at blive registreret i REX-databasen

Kontrol af oprindelse

Toldmyndighederne kan kontrollere, om et importeret produkt faktisk har oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelseskrav. Kontrollen er baseret på

 • administrativt samarbejde mellem toldmyndighederne i den importerende og den eksporterende part
 • kontrol foretaget af lokale toldmyndigheder — den importerende parts besøg hos eksportøren er ikke tilladt.
 • den importerende parts myndigheder fastlægger oprindelsen og underretter den importerende parts myndigheder om resultaterne

Produktkrav

Tekniske forskrifter omfatter tekniske forskrifter, standarder og overensstemmelsesvurderingsprocedurer. Disse regler definerer de specifikke tekniske karakteristika, som dit produkt bør have, f.eks. design, mærkning, emballering, funktionalitet eller ydeevne, og er vigtige, fordi de sikrer, at vigtige offentlige politiske mål, som f.eks. beskyttelse af menneskers sundhed eller miljøets sikkerhed, nås.

Du skal følge disse regler, så dine produkter kan blive evalueret for at se, om de opfylder de nødvendige tekniske standarder.

Du kan finde de regler og krav, der gælder for dit produkt, til Min handelsassistent og indtaste dit produktnavn eller -kode.

Krav vedrørende menneskers, dyrs og planters sundhed

Sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger (SPS) ( f.eks. love, regler, standarder) er foranstaltninger til beskyttelse af mennesker, dyr og planter mod sygdomme, skadedyr eller forurenende stoffer.

De sikrer, at de fødevarer, der markedsføres, bl.a. gennem import fra lande udenfor EU, er sikre for forbrugerne.

Læs mere om SPS-foranstaltninger mellem EU og Japan her.

Ligesom EU har Japan nogle af verdens højeste standarder for fødevaresikkerhed. For eksempel tillader Japan ikke anvendelsen af væksthormoner i produktionen af oksekød, og reglerne for kontrol med GMO'er har stor betydning for japanske forbrugere.

Alle produkter, der importeres fra Japan, skal overholde EU's standarder. Dette omfatter EU's forbud mod hormonbehandlet oksekød og dets bestemmelser om anvendelse af antibiotika.

Desuden skal al import af animalske produkter til EU fra Japan ledsages af et veterinærcertifikat.

Kun en af de kompetente myndigheder i Japan, som Kommissionen formelt har anerkendt som værende i stand til at dokumentere overholdelse af EU's importkrav, kan udstede et sådant certifikat.

Handelsaftalen er med til at sikre, at dine produkter ikke hindres i at komme ind på det japanske marked af uberettigede SPS-handelshindringer, og hjælper med at strømline og fremskynde procedurerne for godkendelse af Deres fødevareeksport til Japan.

Hvis du importerer fra Japan til EU, kan du læse mere om SPS-kravene her.

 

Find de specifikke regler og krav til dit produkt i My Trade Assistent.

Tekniske handelshindringer

Selv om de tekniske regler er vigtige, kan de til tider udgøre en hindring for den internationale handel og kan derfor være en stor byrde for dig som eksportør.

 • hvis du mener, at du står over for en handelshindring, der sinker din virksomhed eller forhindrer dig i at eksportere, kan du fortælle os

 • indberet, hvad der stopper din eksport til Japan ved hjælp af onlineformularen, og EU vil analysere din situation og træffe passende foranstaltninger

Kontakt os

Dokumenter og procedurer i forbindelse med toldbehandling

Toldklarering omfatter typisk kontrol af

 • de afgifter, der skal betales

 • den korrekte varebeskrivelse, deres oprindelse og værdi

 • sikkerhedsforanstaltninger (smugling, narkotika, cigaretter, våben, forfalskede produkter, bekæmpelse af terrorisme)

 • overholdelse af særlovgivning, f.eks. miljølovgivning, sundhedskrav, veterinær-, plantesundheds- og kvalitetsregler

Aftalen mellem EU og Japan sikrer mere effektive toldprocedurer for at lette handelen og mindske omkostningerne for virksomhederne.

Dokumenter

Du kan konsultere detaljerede trinvise vejledninger, der beskriver de forskellige dokumenttyper, du skal forberede til toldbehandlingen af dine produkter.

Afhængigt af dit produkt kan toldmyndighederne kræve, at alle eller nogle af nedenstående elementer

 • Handelsfaktura (finder de specifikke krav til form og indhold i min handelsassistent)

 • pakkeliste

 • Importlicenser for visse varer

 • Certifikater , der viser, at produktet er i overensstemmelse med de obligatoriske produktregler, f.eks. krav til sundhed og sikkerhed, mærkning og emballering

 • Oprindelsesbevis — oprindelseserklæring

Af større sikkerhed kan du ansøge om bindende tariferingsoplysninger og/eller bindende oprindelsesoplysninger på forhånd.

 

Du kan finde detaljerede oplysninger om de dokumenter, du skal fremlægge for at få toldklareret for dit produkt, til min handelsassistent.

Procedurer

For en beskrivelse af, hvordan du kan dokumentere dine produkters oprindelse for at ansøge om en præferencetarif, og af reglerne for toldmyndighedernes kontrol af oprindelsen, henvises til afsnittet om oprindelsesregler ovenfor.

Oplysninger om toldprocedurer i forbindelse med import og eksport går generelt ud på at besøge webstedet for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan sikrer en bedre beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder for europæiske virksomheder, der eksporterer innovative, kunstneriske, tydelige varer af høj kvalitet til Japan. Forpligtelserne styrkes og omfatter bestemmelser om beskyttelse af forretningshemmeligheder, varemærker, beskyttelse af ophavsret, patenter, fælles minimumsregler for kontrol med databeskyttelse af lægemidler samt bestemmelser om civilretlig håndhævelse.

Aftalen anerkender den særlige status og giver beskyttelse på det japanske marked af over 200 europæiske landbrugsprodukter fra en specifik europæisk geografisk oprindelse, der er kendt som geografiske betegnelser. Ejere af bilateralt aftalte geografiske betegnelser i landbrugs-, fødevare- og drikkevaresektoren nyder godt af beskyttelse mod forfalskning.

Tjenesteydelser

Aftalen gør det lettere for virksomheder fra EU og Japan at levere tjenesteydelser og giver virksomhederne større mobilitet til at udføre deres arbejde på stedet.

ØPA'en indeholder en række bestemmelser, der gælder horisontalt for al handel med tjenesteydelser, såsom en bestemmelse om at bekræfte parternes ret til at regulere. Myndighedernes ret til at holde offentlige tjenesteydelser offentlige og vil ikke tvinge regeringerne til at privatisere eller deregulere offentlige tjenester, f.eks. inden for sundhedspleje, uddannelse og vand.

Der blev opnået enighed om specifikke forpligtelser i sektorer som f.eks.

 • post- og kurertjenester
 • telekommunikation
 • søtransporttjenester
 • finansielle tjenesteydelser

Transport af kvalificeret personale (modus IV)

Generelle oplysninger om visa
Begrænsninger i erhvervsaktiviteten i forbindelse med leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser og selvstændige erhvervsdrivende i Japan

Med hensyn til visse tjenesteydelser er omfanget af forretningsaktiviteter begrænset på den måde, der er beskrevet i bilag IV, "Begrænsning af forretningsaktiviteter for leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser og selvstændige erhvervsdrivende i Japan" i bilag 8-B "afviklingsplaner for kapitel 8" i aftalen.

Forvaltning af menneskelige ressourcer

Der er mange love om arbejdskraft og beskyttelse af arbejdstagere i Japan.Disse arbejdsretlige bestemmelser finder i princippet anvendelse på alle former for beskæftigelse i Japan, uanset om arbejdsgiveren er japansk eller udenlandsk, eller om selskabet er udenlandsk eller har hjemsted i Japan.Forordningen finder også anvendelse på udenlandske arbejdstagere i Japan, så længe udenlandske arbejdstagere opfylder definitionen af arbejdstagere i henhold til disse love.

Generelle oplysninger om det samlede arbejdsmarkedsretlige system i Japan vedrørende forvaltning af menneskelige ressourcer kan fås på følgende websteder:

Generelle oplysninger om forvaltning af menneskelige ressourcer
Regler i sagen om udenlandske arbejdstagere
Oplysninger om de vigtigste forordninger
 • Læs om den lovgivning, der fastsætter den grundlæggende standard for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen: Lov om industriel sikkerhed og sundhed (japansk og japansk). Bemærk dog, at den engelske oversættelse ikke altid er ajourført. Læs mere i den japanske tekst
 • Læs om den lovgivning, der fastsætter grundlæggende former for ansættelseskontrakter: Lov om arbejdskontrakter (japansk og japansk). Bemærk dog, at den engelske oversættelse ikke altid er ajourført. Læs mere i den japanske tekst
 • Læs om loven, der fastsætter minimumsstandarder for arbejdsvilkår: Lov om arbejdsnormer (engelsk og japansk). Bemærk dog, at den engelske oversættelse ikke altid er ajourført. Læs mere i den japanske tekst
 • Læs om andre laboratorierelaterede love og forskrifter fra det japanske institut for beskæftigelse og politik og uddannelse: Arbejdsmarkedslove fra Japan (engelsk og japansk)

telekommunikation og computerinformationstjenester

I Japan:

 • Telekommunikation defineres i vid udstrækning i teleloven som "transmission, genudlægning eller modtagelse af koder, lyd eller billeder pr. kabel, radio eller enhver anden elektromagnetisk form."
 • Telekommunikationstjenester defineres som "formidling af andres kommunikation gennem brug af en telekommunikationsfacilitet eller på anden vis tilbyder telekommunikationsfaciliteter til kommunikation med andre", og
 • telekommunikationsvirksomhed defineres herefter som "en virksomhed, hvor tjenesteyderen leverer en telekommunikationstjeneste med henblik på opfyldelse af andres behov, dog med undtagelse af tilrådighedsstillelse af en sendemulighed i henhold til radio- og fjernsynsloven".

Følgende er eksempler på telekommunikationsvirksomheder (som nævnt i manualen for markedsadgang til den japanske telekommunikationsvirksomhed — der kun er tilgængelige på japansk), som generelt falder ind under definitionen af en "telekommunikationsvirksomhed" og dermed kræver anmeldelse eller registrering

 • omdirigering af telefon
 • automatisk surrogatmodtagelse af telefonopringninger mv. (en tjeneste, i hvilken tjenesteyderen modtager telefonopringninger, faxer osv., der er adresseret til brugerne på udbyderens telekommunikationsfacilitet (f.eks. en server), og derefter kommunikerer indholdet af disse opkald eller faxer til brugerne uden væsentlige ændringer, men med en ændring af format eller medium)
 • formidling af indhold
 • formidling af e-mail-nyhedsbreve
 • internettjenester, der stilles til rådighed for beboerne i ejerforeninger eller kontorer hos byggeselskaberne
 • udlejningsservere og hostingtjenester (tjenesten for udlån af servere og serverfunktioner)
 • formidling af meddelelser mellem brugere, herunder meddelelser som led i en tjeneste
 • lukkede chats (chatrooms), som er blevet oprettet på et websted, og som svarer til de brugere, der har besøgt stedet med uspecificerede personer, og formidling af afsluttede samtaler mellem dem)
 • online dating-websteder
 • telekommunikationstjenester kombineret med udlejningsudstyr såsom mobiltelefoner og Wi-Fi-routere
 • Virtuelle mobilnetoperatører (MVNO'er)
 • Faste virtuelle netoperatører (FVNO)
 • kanaludlån (en tjeneste, hvor en installatør af en facilitetsfacilitet fordeler frekvensbåndet og giver den en del af den til andre selskaber)
 • rebling (en tjeneste, hvor kreditservicevirksomheder køber telekommunikationstjenester fra luftfartsselskaber ved en mængderabat og videresælger dem til brugere med rabat)
 • e-mailtjenester, der anvender servere uden for Japan
 • netforvaltning mellem affilierede selskaber
 • forvaltning af lykønskningskort på websteder
 • formidlingstjenesteydelser, elektroniske fuldmagter
 • domænenavafviklingstjenester (en tjeneste, hvor tjenesteyderen identificerer den IP-adresse, der svarer til det domænenavn, som undersøgelsen vedrører
 • Yderligere oplysninger, herunder forklaringer på, hvorfor disse virksomheder vil blive betragtet som "telekommunikationstjenester", og som kræver anmeldelse eller registrering, findes i ovennævnte håndbog.]
Indtræden på det japanske marked
 • Indenrigsministeriet og Ministeriet for Interne Anliggender og Kommunikation: Håndbog for markedsadgang i den japanske telekommunikationsvirksomhed, juni 2016 (engelsk). Bemærk venligst, at den engelske udgave muligvis ikke er ajourført. Desuden findes der supplerende materiale (herunder bl.a. sager om, hvorvidt anmeldepligten finder anvendelse på bestemte virksomheder), der kun findes i japansk version, dateret maj 2019, samt tillægget hertil fra oktober 2019.
 • Følgende manualer og retningslinjer findes også her:
  • Håndbog for markedsadgang til almindelig radio- og tv-virksomhed (engelsk)
  • Håndbog om teleoperatørers etablering af netværk (engelsk) og
  • Guidelines for Use of polakker, Ducts, Conduits og Lignende Facilities ejes af Public Utilities (engelsk).
Stramning af de regler, der gælder for udenlandske investeringer i IT-sektoren
 • METI: Tilføjelse af virksomheder, der er forpligtet til at indsende forudgående anmeldelse vedrørende aktiv deltagelse i aktiv tjeneste. (engelsk) — IT-relaterede virksomheder er blevet tilføjet til de industrier, der er omfattet af kravet om forhåndsanmeldelse vedrørende indgående direkte investeringer.De offentlige meddelelser i forbindelse med denne revision er:
  • A) The Public Notice of Delvis Revisions of Public Notice No. 1 of 2014 (japanske), I henhold til artikel 3, stk. 4, i bekendtgørelsen om aktiv direkte investeringer m.v. (bekendtgørelse nr. 1 fra kabinettet, finansministeriet, ministeriet for indre anliggender og kommunikation, finansministeren, ministeriet for uddannelse, kultur, sport, videnskab og teknologi, ministeriet for sundhed, arbejde og velfærd, ministeriet for økonomi, handel og erhverv, ministeriet for økonomi, handel og turisme og ministeriet for miljø, maj 2019) og
  • B) Notice of Delvis Revisions of Public Notice No. 3 of 2017 (japanske), I henhold til artikel 3, stk. 1, og artikel 4, stk. 3, i bekendtgørelsen om aktiv direkte investeringer m.v. (bekendtgørelse nr. 2 fra Cabinet Office, finansministeriet, ministeriet for indre anliggender og kommunikation, finansministeren, ministeriet for uddannelse, kultur, sport, videnskab og teknologi, ministeriet for sundhed, arbejde og velfærd, ministeriet for økonomi, handel og erhverv, ministeriet for økonomi, handel og turisme og miljøministeriet, dateret maj 2019).

Offentlige indkøb

Hvert år køber eller køber nationale, regionale og kommunale myndigheder i Japan og EU varer og tjenesteydelser til en værdi af flere milliarder euro fra private virksomheder. Det sker gennem offentlige kontrakter og udbud, som virksomheder kan byde ind på.

ØPA'en udvider adgangen til offentlige kontrakter og åbner nye markeder for virksomheder fra begge sider.

EU og Japan er enige om regler, der

 • forbud mod urimelig forskelsbehandling fra den ene side mod tilbudsgivere fra den anden side

 • størst mulig gennemsigtighed i udbud af offentlige kontrakter for at sikre, at virksomhederne er klar over mulighederne på begge sider

 • maksimere EU-firmaers muligheder for at deltage i offentlige udbud i Japan på alle myndighedsniveauer — nationalt, regionalt og kommunalt

EU-virksomheders øgede adgang til udbud i Japan dækker sektorer som f.eks.

 • jernbaner

 • hospitaler

 • akademiske institutioner

 • eldistribution

Yderligere oplysninger

Investeringer

Aftalen fremmer investeringer mellem EU og Japan og bekræfter på ny hver parts ret til at regulere legitime politiske mål, der er aftalt i en ikke-udtømmende liste. Der pågår bilaterale forhandlinger om indgåelse af en potentiel aftale om investeringsbeskyttelse.

Oplysninger om bestemmelserne om grænseoverskridende handel med tjenesteydelser og liberalisering af investeringer

Med hensyn til grænseoverskridende handel med tjenesteydelser og liberalisering af investeringer har ØPA'en mellem EU og Japan indført et system med negative lister, der indeholder en liste over eksisterende og fremtidige foranstaltninger, der ikke opfylder kravene, og som skal være forbeholdt liberalisering af al grænseoverskridende handel med tjenesteydelser og investeringer.

For så vidt angår forpligtelserne vedrørende grænseoverskridende handel med tjenesteydelser, se kapitel 8, afdeling C, i aftalen.

Se afsnit B i kapitel 8 i aftalen om liberalisering af investeringer.

Med hensyn til forbehold vedrørende EU's og Japans eksisterende foranstaltninger henvises til Den Europæiske Unions og Japans liste i bilag I til bilag 8-B til aftalen, der er tilgængelig på følgende link:

Med hensyn til forbehold for EU's og Japans fremtidige foranstaltninger henvises til Den Europæiske Unions og Japans liste i bilag II til bilag 8-B, der kan ses på følgende links:

Aftalen indeholder visse forpligtelser vedrørende indrejse og midlertidigt ophold for fysiske personer i afdeling D i kapitel 8.

Den Europæiske Unions og Japans plan i bilag III til bilag 8-B indeholder visse forbehold og yderligere bestemmelser om forretningsrejsende i etableringsøjemed, virksomhedsinternt udstationerede, investorer og forretningsrejsende på kortvarigt ophold.Bilag III til bilag 8-B er tilgængelig på følgende links:

Visse forbehold, begrænsninger og yderligere bestemmelser om leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser og selvstændige erhvervsdrivende er fastsat i EU's og Japans liste i bilag IV til bilag 8-B. bilag IV til bilag 8-B er tilgængelige på følgende links:

Bilag 8-C indeholder bestemmelser om fysiske personers bevægelighed i forretningsøjemed, herunder bestemmelser om de foranstaltninger, der skal træffes eller skal træffes af Den Europæiske Union og/eller Japan for at lette og fremskynde procedurerne for indrejse og midlertidigt ophold for fysiske personer fra den anden part i forretningsøjemed.

Forklaring af betydningen af handel med virksomheder

Handelsvirksomhederne spiller en vigtig rolle i salget af importerede varer i Japan.Handelsfirmaerne fungerer som forbindelsesled mellem udenlandske producenter og japanske købere (og også mellem udenlandske købere og japanske producenter).Handelsvirksomheders rolle omfatter bl.a. identifikation af efterspørgsel, bistand til forhandlinger mellem producenter og opkøbere og afslutning af import- og eksportprocedurer.For så vidt angår japanske købere eller producenter, bistår handelsvirksomhederne med at gennemføre transaktioner, der involverer udenlandske producenter eller købere, og fjerner behovet for at bekymre sig om sprogbarrierer, forstå fremmede love eller valutakurssvingninger.Med hensyn til EU-virksomheder kan handelsselskaber yde bistand med at identificere efterspørgsel og/eller lokale partnere i Japan.Handelsvirksomhederne er opdelt i handelsvirksomheder, som beskæftiger sig med næsten alt, og specialiserede handelsvirksomheder, der kun beskæftiger sig med specifikke produkter (f.eks. stålprodukter, fødevarer osv.).

Sådan opretter du sin virksomhed i Japan

Overblik over virksomheden i Japan
Obligatoriske formularer

Restriktioner for direkte udenlandske investeringer i Japan i henhold til loven om valuta og udenrigshandel

Oversigt over procedurerne i henhold til loven om valuta og udenrigshandel

 

I henhold til artikel 26, stk. 1, i Foreign Exchange and Foreign Trade Act ("EFTA") forstås ved "udenlandsk investor" en eller flere af følgende personer, som foretager direkte investeringer m.v., som er anført i artikel 26, stk. 2, i FEFTA, eller en bestemt erhvervelse defineret i artikel 26, stk. 3, i EFTA:

En person, som ikke er udenlandsk etableret i Japan

II) en enhed, der er oprettet i henhold til en udenlandsk lovgivning, eller som har et hovedkontor i et fremmed land

Et japansk selskab, hvor summen af stemmerettigheder, der besiddes direkte eller indirekte gennem et foreskrevet selskab, af personer som omhandlet i nr. i) og/eller ii) er mindst 50 % af den samlede stemmeret eller

IV) en japansk virksomhed, hvori personer som anført i punkt i) udgør enten et flertal af alle selskabets embedsmænd eller et flertal af de ansvarlige myndigheder.

Brancher, hvor Forhåndsmeddelelser er påkrævet

A) Notice of Delvis Revisions of Public Notice No. 1 of 2014 (japanske), i henhold til hvilken finansministerens og den kompetente ministers kompetente minister i henhold til artikel 3, stk. 4, i bekendtgørelsen om aktiv direkte investeringer m.v. (Public Notice No. 1 of Cabinet Office, finansministeriet, ministeriet for indre anliggender og kommunikation, finansministeren, ministeriet for uddannelse, kultur, sport, videnskab og teknologi, Ministeriet for Sundhed, Arbejde og Velfærd, Ministeriet for Økonomi, Skovbrug og Fiskeri, ministeriet for økonomi, handel og turisme, Ministeriet for Infrastruktur, Transport og Turisme og Miljøministeriet, dateret maj 2019)

B) Notice of Delvis Revisions of Public Notice No. 3 of 2017 (japanske), i henhold til hvilken finansministerens og den kompetente ministers kompetente minister i henhold til artikel 3, stk. 1, og artikel 4, stk. 3, i bekendtgørelsen om aktiv direkte investeringer m.v. (bekendtgørelse nr. 2 fra kabinettet, finansministeriet, ministeriet for indre anliggender og kommunikation, finansministeren, ministeriet for uddannelse, kultur, sport, videnskab og teknologi, ministeriet for sundhed, arbejde og velfærd, ministeriet for økonomi, handel og turisme, ministeriet for økonomi, handel og turisme, Ministeriet for Infrastruktur, Transport og Turisme og Miljøministeriet, dateret maj 2019).

SANI2-fællesskab

Den korrekte form afhænger af investeringsmidlerne.

Statslige incitamenter til fremme af udenlandske direkte investeringer i Japan

Institutioner for undersøgelser & Høring

Kontoret for Invest Japan
 • Hvert af de relevante ministerier og organer har en " Invest Japan" -kontor (engelsk), som reagerer på potentielle investorers følgende handlinger.
 • anmodninger om oplysninger om investeringer og om ansøgning om investeringsmuligheder og
 • klager over behandling af det avancerede anmeldelsessystem, det såkaldte "no-action-brev" -system og investeringer.
 • Det engelske undersøgelsesskema skal kontakte kontoret for Invest Japan i hvert af de relevante ministerier/organer ved JETRO: Invest JAPAN Offices: Kontaktoplysninger (på engelsk)
 • JETRO leverer et centralt kontaktpunkt for udenlandske investorer, der planlægger at etablere eller udvide deres hjemsted i Japan: Invest Japan Business Support Center (IBSC) (engelsk)
Invest Japan Hotline
 • JETRO's støttecenter for udenlandske virksomheder og associerede virksomheder, der planlægger at investere i Japan. Der er tjenester til rådighed på andre sprog end japansk: Invest Japan Hotline (engelsk)
Andre nyttige links

SMV'er og EU-Japan

Aftalen mellem EU og Japan indeholder et særligt kapitel om små og mellemstore virksomheder (SMV), hvori det præciseres, at parterne skal give oplysninger om adgangen til hinandens markeder.

EU's websted skal støtte EU's SMV'er, der eksporterer til Canada

Japansk websted til støtte for EU's SMV'er, der eksporterer til Japan

Dette websted, der er helliget europæiske SMV'er, omfatter links til myndigheder om specifikke handelsspørgsmål og en database, der kan søges i, for at få adgang til oplysninger om markedet for det japanske marked.

Links og kontakter

SMV'er og EU-Japan

Generaldirektoratet for Handels websted

Det EU-japanske center for erhvervssamarbejde

Den Europæiske Unions delegation i Japan

Aftalens fulde ordlyd

Share this page:

Genveje