Tariffer

Agter din virksomhed at importere varer til EU? Dette afsnit hjælper dig med at forstå nogle af de toldsatser, kvoter og andre afgifter, der måtte gælde.

Produktklassifikation og BTO

Hvordan finder man toldsatsen for et specifikt importeret produkt?

 • alle varer, der importeres til EU, tariferes under en toldsats. Toldkoden, også kaldet produktkode, hjælper dig med at forstå, hvilke takster der gælder for dit specifikke produkt. Du skal derfor først angive toldkoden for dit produkt. Du kan finde flere oplysninger om produktklassificering her.
 • når du har identificeret den relevante toldkode for dit specifikke produkt, kan du tjekke toldsatsen i Min handelsassistent

Bindende tariferingsoplysninger om tarifering af varer

 • EU's system med bindende tariferingsoplysninger (BTO) kan identificere den rette tarifering af de varer, du har til hensigt at importere. Det vil således give dig mulighed for at forstå, hvilken told der gælder for din vare, og om du har brug for et importcertifikat. At have en BTO-afgørelse giver dig retssikkerhed med hensyn til denne tarifering.
 • siden den 1. oktober 2019 har alle BTI-relaterede processer været elektroniske, og erhvervsdrivende skal indføre alle nye ansøgninger elektronisk. Se "" for yderligere oplysninger.
 • alle BTO-afgørelser, der allerede er truffet, kan ses her

Toldværdiansættelse

 • toldværdiansættelse er beregningen af den økonomiske værdi af varer, der angives til indførsel
 • told (og moms) beregnes som en procentdel af varernes værdi — når varernes værdi er fastlagt, kan toldtariffen og varens oprindelse indgå i beregningen af den samlede told, der skal betales for produktet.

Yderligere oplysninger om, hvordan toldværdien beregnes i EU, kan findes her.

Toldfritagelse og -suspension

 

Generelt er de fleste importerede produkter pålagt importafgifter. I visse særlige tilfælde kan der dog gælde en undtagelse, og der skal ikke betales told.

Told i henhold til den fælles toldtarif finder anvendelse på varer, der importeres fra tredjelande over EU's ydre grænser. Under visse særlige omstændigheder kan sådanne importafgifter fritages.

Se alle de tilfælde, hvor der kan indrømmes afgiftsfritagelse (Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009).

Under visse omstændigheder kan importafgifterne også suspenderes midlertidigt (helt eller delvist) for visse varer. Dette berører ikke en eventuel antidumpingtold, der også måtte være gældende.

 • varer, der importeres under suspensionsordninger, kan fortsætte med at være i fri omsætning på EU-markedet ligesom alle andre lovligt indførte varer.
 • der indrømmes normalt suspensioner for råvarer, halvfabrikata eller komponenter, der ikke er tilgængelige i EU — de indrømmes aldrig for færdige produkter.

Flere oplysninger

Toldkontingenter

Under toldkontingenter kan bestemte mængder varer importeres til nedsat told eller nulsats. Dette påvirker ikke den gældende antidumpingtold.

Toldkontingenter gør det muligt for produkter, der importeres inden for en bestemt kvote, at komme ind på EU's marked med en lavere toldsats end for mængder uden for kvoterne. Det giver forbrugerne flere valgmuligheder og tilskynder desuden ikke-EU-lande til at åbne deres markeder for europæiske varer.

Præferencetoldkontingenter

 • disse kontingenttyper findes almindeligvis i handelsaftaler og præferenceordninger mellem EU og visse andre lande.
 • denne type kontingent betyder, at en på forhånd fastsat mængde varer, der kommer fra et bestemt land, kan importeres til EU til en gunstig toldsats

Autonome toldkontingenter

 • disse kontingenter kan åbnes i visse økonomiske sektorer for at stimulere konkurrencen inden for EU — de gælder normalt Erga Omnes (for alle konkurrenter) og gives normalt til råmaterialer, halvfabrikata eller komponenter, der ikke er tilgængelige i EU i tilstrækkelige mængder. 
 • der indrømmes ingen toldkontingenter for færdigvarer

Yderligere oplysninger om toldkontingenter findes her.

Forvaltning af kvoter

Yderligere oplysninger efter sektor

Hvordan kan du finde ud af, hvilke toldkontingenter der er tale om?

Søgeresultaterne for dit produkt i Mine handelsassistent giver oplysninger om toldkontingenter og standardimportværdier. Du finder også en henvisning til den lovgivning, der gælder for disse oplysninger.

Antidumping

Antidumpingafgifter

Ud over almindelig importtold kan en vare også være genstand for antidumping- eller andre handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter, når den importeres til EU.

 • EU-producenter kan indgive en klage til Europa-Kommissionen, hvis de mener, at en vare uretmæssigt dumpes på EU-markedet af producenter i tredjelande — producenter i Fællesskabet, som overvejer at indgive en antidumpingklage, bør kontakte Europa-Kommissionen
 • Europa-Kommissionen kan også indlede en undersøgelse af dumping på eget initiativ eller efter anmodning fra en EU-medlemsstat.

Antidumpingproceduren

Efter at have modtaget en klage fra EU-producenterne af den pågældende vare offentliggør Kommissionen en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende — om indledning af en antidumpingprocedure. Den maksimale frist for en undersøgelse i forbindelse med denne procedure er 15 måneder. De detaljerede resultater offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Disse konklusioner kan f.eks. omfatte en forordning om indførelse af antidumpingtold eller afslutning af proceduren uden indførelse af told.

EU's antidumpinggrundforordning er i overensstemmelse med EU's internationale forpligtelser — navnlig WTO's antidumpingaftale.

Se også flowdiagrammet for antidumpingundersøgelsen.

Betingelser for antidumpingforanstaltninger

Undersøgelsen skal vise, at

 • der finder dumping sted fra de eksporterende producenters side i det/de pågældende land (e)
 • den berørte erhvervsgren i EU har lidt væsentlig skade
 • der er en årsagssammenhæng mellem dumping og skade
 • indførelsen af foranstaltninger er ikke i strid med EU's interesser

Nærmere oplysninger om betingelserne for at indføre en antidumpingforanstaltning findes i Betingelserne.

Hvis undersøgelsen viser, at ovennævnte fire betingelser er opfyldt, kan der indføres antidumpingforanstaltninger over for importen af den pågældende vare.

Disse foranstaltninger har normalt form af et af følgende:

 • en værditold (beskattet på grundlag af transaktionsværdien)
 • specifikke afgifter (afgiftsbelagt pr. specifikt produktbeløb)
 • pristilsagn (eksportøren uden for EU indvilliger i at sælge sine varer til en minimumspris i EU)

Tolden betales af importøren i EU og opkræves af de nationale toldmyndigheder i den pågældende EU-medlemsstat.

Bemærk venligst: hvis EU accepterer producentens pristilsagn, vil der (en frivillig prisstigning) ikke blive opkrævet antidumpingtold på importen. Kommissionen er ikke forpligtet til at godtage et tilbud om et tilsagn.

Reglen om "den lavest mulige told"

Der kan indføres told for at afhjælpe virkningerne af dumping på importen af en bestemt vare. Der foretages en vurdering af det toldniveau, der er nødvendigt for at afhjælpe de skadelige virkninger af dumping. Der vil blive indført foranstaltninger på niveauet for dumping eller skade, alt efter hvilket niveau der er lavest.

Antidumping og skibe

EU-reglerne omfatter en forordning om salg af nybyggede skibe til alt for lave priser. Se skibsbygningsindustrien for yderligere oplysninger.

Foranstaltningernes varighed og fornyede undersøgelser

Der indføres generelt foranstaltninger i 5 år. De kan tages op til revision i denne periode, hvis

Foranstaltningerne udløber efter 5 år, medmindre der indledes en udløbsundersøgelse.

Kommissionen overvåger foranstaltningerne for at sikre, at de er effektive og overholdes af eksportører og importører.

Gældende antidumpingtold

Du kan finde oplysninger om alle afsluttede og igangværende antidumpingundersøgelser her.

Antisubsidie- eller udligningsforanstaltninger

 • ud over antidumpingtold kan antisubsidieforanstaltninger finde anvendelse på din importvare — disse kaldes også udligningsforanstaltninger og har til formål at kompensere for virkningerne af urimelige subsidier fra en handelspartner.
 • der er regler om, hvornår sådanne subsidier er tilladt, og hvornår de kan imødegås af EU — du kan læse mere om disse regler om EU's antisubsidieregler
 • udligningsforanstaltninger kan bestå af forskellige typer værktøj, men de anvendes normalt i form af forhøjet told — en udligningsforanstaltning kan bestå af en yderligere værditold eller specifik told og kan anvendes i form af en minimumsimportpris, eller den kan bestå af et "pristilsagn", hvor eksportøren forpligter sig til at sælge varen over en minimumspris.
 • i lighed med antidumpingprocedurer kan en erhvervsgren i EU indgive en klage til Kommissionen, hvis den mener, at importen af en vare fra et land uden for EU subsidieres og skader den EU-erhvervsgren, der fremstiller den samme vare.

Du kan finde flere oplysninger om antisubsidieforanstaltninger her.

Du kan finde oplysninger om alle afsluttede og igangværende antisubsidieundersøgelser her.

Beskyttelsestold

 • beskyttelsesforanstaltninger kan anvendes, når en EU-erhvervsgren påvirkes af en uforudset, kraftig og pludselig stigning i importen
 • sådanne foranstaltninger anvendes meget sjældent og kun under meget specifikke omstændigheder.
 • beskyttelsesforanstaltninger kan bestå i kvantitative importrestriktioner (handelskontingenter) eller toldforhøjelser — de kan finde anvendelse på al import af den pågældende vare fra alle handelspartnere eller fra varer med en bestemt oprindelse.

Du kan læse mere om beskyttelsesforanstaltninger i EU her.

 

Del denne side: