Varer, der er tilstrækkeligt bearbejdede

Et produkt kan også have oprindelse i EU eller et partnerland, selv om det er fremstillet af materialer fra andre lande eller er blevet delvis forarbejdet i udlandet, dvs. ikke i partnerlandet. Dette er tilfældet, hvis produktet er blevet tilstrækkeligt ændret.

Kriterierne for, hvornår et produkt er blevet tilstrækkeligt omdannet, er beskrevet i produktspecifikke lister i EU's præferenceoprindelsesregler i de enkelte præferenceordninger. I de fleste aftaler beskrives kriterierne i følgende format:

  • kolonne 1: Produktet i EU's produktklassificeringssystem
  • kolonne 2: produktbeskrivelse
  • kolonne 3: beskrivelse af den nødvendige behandling i EU eller i et samhandelsland for at anse produktet for at have oprindelsesstatus
  • kolonne 4: de kan finde en anden forarbejdning, der er beskrevet i kolonne 4. Hvis dette er tilfældet, kan du vælge mellem kolonne 3 eller 4, hvilken regel der skal følges

3-reglerne for tilstrækkelig omdannelse

Der er anvendt tre grundregler i de produktspecifikke lister (kolonne 3 og 4), som afgør, om et produkt er blevet tilstrækkeligt forarbejdet i EU eller i et samhandelsland.

"merværdireglen"

Du kan finde en regel, hvor værdien af alle materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes af producenten/eksportøren i EU eller et handelspartnerland, ikke må overstige en vis procentdel af produktets pris ab fabrik.

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger [X]% af produktets pris ab fabrik 

I så fald skal du sammenligne

  • toldværdien af alle materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes i produktionen af varen (dvs. på grundlag af den værdi, der er angivet på toldstedet i EU eller handelspartnerlandet for disse materialer, når de importeres der)

med

  • varens pris ab fabrik (dvs. varens værdi ved afgangen fra det anlæg, hvor varen er fremstillet)

Reglen er opfyldt, hvis værdien af materialerne uden oprindelsesstatus ikke overstiger den procentsats, der er angivet i reglen.

Ændring af tarifering

Du kan finde en regel, der siger, at du ikke kan have en vare med samme tarifering som nogen materialer uden oprindelsesstatus, der blev importeret fra et tredjeland af producenten/eksportøren og anvendt i produktet.

Varen angives som " Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

I så fald skal du sammenligne

  • tariferingen af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus (4 cifre)

med

  • tarifering af den vare, du ønsker at eksportere eller importere

Reglen er opfyldt, hvis tariferingen af begge ikke er identisk.

C) Fremstilling af visse produkter

Du kan finde en regel, der giver producenten/eksportøren mulighed for at anvende særligt materiale uden oprindelsesstatus fra tredjelande (bortset fra EU eller handelspartnerskabslandet) til fremstilling af produktet, og det vil fortsat være berettiget til at have oprindelse i EU eller et handelspartnerland.

Det angives som " fremstilling på basis af gode eg/[garn] [kød] osv.

Producenten/eksportøren kan også importere materialet i en tidligere produktionstilstand (f.eks. for garn kan du importere fibre). Producenten/eksportøren må dog ikke importere materiale i et senere produktionsled (f.eks. for garn må du ikke importere stof).

For den fuldstændige liste henvises til bilaget om oprindelsesregler for hver præferenceaftale. (link til afsnittet om markeder?) vær opmærksom på, at reglen i nogle tilfælde kan være en kombination af kriterium a), b) og/eller c).

Del denne side: