Frihandelsaftalen mellem EU og Singapore

Aftalen fjerner told og bureaukrati, som europæiske virksomheder står over for, når de eksporterer til Singapore. Den fjerner også andre handelshindringer og forbedrer handelen med vigtige varer som elektronik, fødevarer og lægemidler. Aftalen åbner også Singapores marked for eksport af tjenesteydelser fra EU, f.eks. inden for transport og telekommunikation.

Aftalen kort fortalt

Frihandelsaftalen mellem EU og Singapore (EUSFTA) trådte i kraft den 21. november 2019. Se den fulde tekst og bilagene til aftalen.

EU og Singapore har også undertegnet en investeringsbeskyttelsesaftale (EUSIPA). Den træder i kraft, når den er ratificeret af alle EU's medlemsstater i henhold til deres egne nationale procedurer.

Hvad er fordelene for din virksomhed?

EUSFTA har betydelige fordele for virksomhederne, herunder

 • øget markedsadgang for EU-virksomheder i Singapore og omvendt
 • mindre byrdefulde tekniske regler
 • fjernelse af dobbeltprøvning for visse produkter
 • toldprocedurer og oprindelsesregler, der letter handelen
 • beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder geografiske betegnelser — særlige regionale føde- og drikkevarer såsom parmaskinke og Irish whiskey
 • nye muligheder inden for miljøtjenester og grønne offentlige udbud
 • fjernelse af handelshindringer og investeringer i grønne teknologier

Hvordan vil handelsaftalen gavne EU's landbrugssamfund?

Før handelsaftalen havde Singapore nultold på import af alle landbrugsfødevarer med undtagelse af øl. Ved aftalens ikrafttræden fjernede Singapore også alle sine resterende afgifter på øl, stuvning og samsu.

Aftalen anerkender og beskytter geografiske betegnelser for vin, spiritus, landbrugsprodukter og fødevarer med oprindelse i EU eller Singapore.

Foranstaltningerne i aftalens sundheds- og plantesundhedsdel har også til formål at beskytte menneskers, dyrs og planters liv og sundhed. Sådanne foranstaltninger vedrører anerkendelse af områder med lave/frie skadedyr eller sygdomme og sikrer gennemsigtighed og udveksling af oplysninger og undgåelse af handelshindringer.

 

Singapore har meget lidt landbrugsjord, så landet opfylder sine fødevarebehov med import.

Dens landbrugsproduktion er lille og begrænset til

 • blomster
 • visse frugter (hovedsagelig durianer og rambutaner)
 • æg
 • grøntsager
 • fjerkræ
 • svinekød

I 2019 eksporterede EU-27 landbrugsfødevarer for 1.9 mia. EUR til Singapore, hvilket er mere end det dobbelte 10 år tidligere. Singapore er i dag EU's 5. største eksportmarked for landbrugsfødevarer i Asien og dets 18. globale eksportmarked.

Hvor stort er det singaporeanske marked? Hvor meget handler EU med Singapore?

Singapore er med en befolkning på 5.6 millioner mennesker et centralt handels-, transport- og finansielt knudepunkt i Asien. Med et omfattende netværk af handelsaftaler med over 30 partnere handler landet hvert år med mere end 550 mia. EUR med resten af verden.

For EU er Singapore den 14. største handelspartner i verden og den første i Sydøstasien (SEA). Singapore har en stærkt serviceorienteret økonomi og er dermed også EU's 5. største handelspartner inden for tjenesteydelser på verdensplan.

Med mere end 10,000 europæiske virksomheder, der oprettede deres kontorer/regionale knudepunkter i Singapore, blev landet EU's 6.globale destination for udgående direkte investeringer og tegner sig for to tredjedele af EU's beholdning af direkte investeringer i SEA.

Tariffer

For eksport til Singapore

Før aftalen kunne næsten alle varer med oprindelse i EU allerede indføres toldfrit i Singapore. Siden aftalens ikrafttræden har Singapore været forpligtet til at anvende toldfri adgang for alle varer med oprindelse i EU, herunder varer, der tidligere var pålagt told (f.eks. øl og stuvning).

For import til EU

PR. 21. november 2019 indføres ca. 84 % af importen fra Singapore til EU toldfrit.

Eksempler på sektorer, der drager fordel af øjeblikkelig afskaffelse af told, omfatter:

 • elektronik
 • lægemidler
 • de fleste petrokemikalier (visse toldsatser på petrokemikalier vil først blive udfaset efter 3 år)
 • forarbejdede landbrugsprodukter (undtagen kemisk ren fruktose og sukkermajs)

Næsten al resterende told på singaporeanske varer, der indføres i EU, vil blive udfaset inden november 2024.

EU vil fortsat anvende told på nogle få produkter selv efter udløbet af udfasningsperioden, herunder på visse fiskevarer (Tilapia, Skipjack) og forarbejdet landbrug samt kemisk ren fruktose og sukkermajs.

Toldafvikling

Handelsaftalen indeholder en detaljeret beskrivelse af afviklingskategorierne for toldafviklingen over 5 år i bilag 2-A til aftalen.

 

Du kan finde toldafviklingsplanen for dit specifikke produkt hos My Trade Assistent.

Oprindelsesregler

 

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvevaluering af oprindelsesregler (ROSA) i My Trade Assistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og finde ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Generelle oplysninger om oprindelsesreglerne og oprindelsesprocedurerne findes i dette afsnit.

Oprindelse er de handlede varers "økonomiske nationalitet". Hvis du er ny til emnet, kan du finde en introduktion til hovedbegreberne i vareafsnittet.

Oprindelsesregler

Hvor finder jeg oprindelsesreglerne?

Oprindelsesreglerne er fastsat i protokol 1 til EUSFTA.

Har mit produkt oprindelse i EU eller Singapore?

For at være berettiget til den lavere eller nul præferencetoldsats i henhold til frihandelsaftalen mellem EU og Singapore skal dit produkt have oprindelse i EU eller Singapore. Et produkt anses for at have oprindelse i EU eller Singapore, hvis det er

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav i kapitlet (f.eks. utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, reglen om uændret tilstand). Der er også yderligere fleksibilitet til at hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler (f.eks. tolerance og kumulation).

 

Eksempler på de vigtigste typer produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • reglen om værditilvækst — værdien af alle materialer uden oprindelsesstatus i et produkt må ikke overstige en bestemt procentdel af produktets pris ab fabrik
 • ændringen af tarifering — produktionsprocessen medfører en ændring af tariferingen mellem materialerne uden oprindelsesstatus og det færdige produkt — f.eks. fremstilling af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) på basis af papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • særlige processer — en specifik produktionsproces er nødvendig, f.eks. spinding af fibre til garn — sådanne regler anvendes hovedsagelig i tekstilbeklædningssektoren og den kemiske sektor

Tips til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler

Der er planlagt yderligere fleksibilitet for at hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler såsom tolerancer eller kumulation.

Tolerance

I frihandelsaftalen mellem EU og Singapore giver tolerancereglen producenten mulighed for at anvende materialer uden oprindelsesstatus, der normalt er forbudt i henhold til den produktspecifikke regel, så længe deres nettovægt eller værdi ikke overstiger

 • 10 % af produktets vægt for landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter henhørende under kapitel 2 og 4-24 i det harmoniserede system, undtagen forarbejdede fiskevarer henhørende under kapitel 16
 • 10 % af produktets pris ab fabrik for andre industriprodukter end tekstilvarer og beklædningsgenstande

Der gælder særlige tolerancer for tekstilvarer og beklædningsgenstande, der tariferes i kapitel 50-63 i det harmoniserede system, og som er anført i note 6 og note 7 i bilag A, indledende bemærkninger til listen i bilag B

Denne tolerance kan ikke anvendes til at overskride en maksimumstærskel for materialer uden oprindelsesstatus, der er opført i de produktspecifikke regler.

Kumulation

Frihandelsaftalen mellem EU og Singapore indeholder tre måder at kumulere oprindelse på. Bemærk dog, at det i øjeblikket kun er den første (bilateral kumulation), der gælder.

 • bilateral kumulation — materialer med oprindelse i Singapore kan anses for at have oprindelse i EU, når de anvendes til fremstilling af et produkt i EU (og omvendt)
 • kumulation med et ASEAN-land, der har en præferenceaftale med EU, som gør det muligt at anse materialer med oprindelse i sådanne lande for at have oprindelse i Singapore eller i EU, når de anvendes til fremstilling af et produkt.
  Bemærk, at de materialer, der er opført i bilag C til protokollen om oprindelsesregler, er udelukket fra denne kumulation. I øjeblikket finder denne kumulation ikke anvendelse.
 • kumulation med et ASEAN-land, som ikke har nogen præferenceaftale med EU, som gør det muligt at anse materialer med oprindelse i sådanne lande for at have oprindelse i EU eller Singapore, når de anvendes til fremstilling af de produkter, der er opført i bilag D til protokollen om oprindelsesregler.
  Denne kumulation finder i øjeblikket ikke anvendelse.

Andre krav

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav i protokollen om oprindelsesregler, f.eks. reglen om ikkeændring.

Transport gennem et tredjeland: regel om ikke-ændring

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra EU til Singapore (og omvendt) uden yderligere forarbejdning i et tredjeland.

Visse behandlinger kan udføres i et tredjeland, hvis produkterne forbliver under toldtilsyn, f.eks.

 • tilføjelse eller anbringelse af mærker, etiketter, segl eller anden dokumentation for at sikre overholdelse af specifikke nationale krav i importlandet
 • konservering af produkter under gode forhold
 • oplagring
 • opdeling af sendinger

I tvivlstilfælde kan toldmyndighederne anmode klarereren om at fremlægge dokumentation for overholdelse. Overensstemmelse kan dokumenteres på en hvilken som helst måde, herunder på en hvilken som helst måde, herunder

 • kontraktmæssige transportdokumenter såsom konnossementer 
 • faktuelle eller konkrete beviser baseret på mærkning eller nummerering af kolli 
 • eventuelle beviser vedrørende selve varerne

Toldgodtgørelse

Tilbagebetaling af told, der tidligere er betalt på materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstilling af et produkt, der eksporteres under en præferencetold, er ikke tilladt i henhold til denne handelsaftale.

Oprindelsesprocedurer

Eksportører og importører skal følge oprindelsesprocedurerne. Procedurerne er fastsat i afdeling B i protokollen om oprindelsesregler i aftalen. De præciserer f.eks., hvordan:

 • angivelse af et produkts oprindelse
 • for at gøre krav på præferencer
 • toldmyndighederne kan kontrollere et produkts oprindelse

Hvordan kan man gøre krav på en præferencesats?

For at være omfattet af en præferencetoldsats skal importørerne fremlægge oprindelsesbevis.

I henhold til denne aftale kan importører anmode om en præferencetoldsats baseret på en oprindelseserklæring fra eksportøren.

Oprindelseserklæring

Egenerklæring fra eksportøren

Eksportører kan selv erklære, at deres produkt har oprindelse i EU eller Singapore, ved at fremlægge en oprindelseserklæring

 • i EU kan det gøres
  • af en godkendt eksportør
  • af enhver eksportør, forudsat at den samlede værdi af sendingen ikke overstiger 6,000 EUR
 • i Singapore kan den foretages af en eksportør, som
  • er registreret hos myndighederne i Singapore
  • har modtaget et entydigt enhedsnummer

 

Godkendte eksportører

Udførselslandets toldmyndigheder kan give enhver eksportør, der eksporterer produkter i henhold til handelsaftalen, tilladelse til at udfærdige oprindelseserklæringer for produkter uanset deres værdi. Eksportøren skal over for toldmyndighederne give tilstrækkelige garantier for, at det kan kontrolleres, at produkterne har oprindelsesstatus, og at alle de øvrige betingelser i aftalen (protokollen) er opfyldt. Toldmyndighederne kan inddrage status som godkendt eksportør i tilfælde af misbrug.

Hvad skal oprindelseserklæringen indeholde?

For at udfærdige en oprindelseserklæring skal du skrive, stemple eller udskrive erklæringen på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument på følgende måde:

"Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (toldmyndighedernes eller den kompetente statslige tilladelse nr....), erklærer, at disse produkter er af... præferenceoprindelse, medmindre andet klart er angivet."

Teksten til oprindelseserklæringen kan udfærdiges på et hvilket som helst af EU's officielle sprog og findes i bilag E til protokollen om oprindelsesregler.

Du skal underskrive din fakturaerklæring i hånden. Hvis De er godkendt eksportør, er De fritaget for dette krav, forudsat at De skriftligt giver Deres toldmyndigheder tilsagn om, at De påtager Dem det fulde ansvar for alle angivelser, der identificerer Dem.

Indgivelse og gyldighed

Der kan undtagelsesvis udfærdiges en oprindelseserklæring efter udførslen ("retrospektiv udtalelse") på betingelse af, at den forelægges i importlandet senest to år, for så vidt angår EU, og et år, for Singapores vedkommende, efter varernes indførsel i området.

De skal opbevare og være rede til at fremlægge dokumentation for, at Deres produkt har oprindelsesstatus (f.eks. leverandørerklæringer) og opfylder andre krav i protokollen om oprindelsesregler, hvis toldmyndighederne anmoder herom.

Oprindelseserklæringen forbliver gyldig i 12 måneder fra datoen for eksportørens udstedelse.

Verifikation af oprindelse

Toldmyndighederne kan kontrollere, om et importeret produkt har en given oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelseskrav. Frihandelsaftalen mellem EU og Singapore er baseret på følgende principper:

 • importlandets myndigheder anmoder om kontrol, og den foretages af myndighederne i eksportlandet.
 • kontrollen er baseret på administrativt samarbejde mellem indførsels- og eksportlandenes toldmyndigheder
 • kontrollen af produkternes oprindelse foretages af de lokale toldmyndigheder. Den importerende parts besøg hos eksportøren er ikke tilladt
 • myndighederne i den eksporterende part træffer den endelige bestemmelse af oprindelsen og underretter myndighederne i den importerende part om resultaterne

Produktkrav 

Tekniske regler og krav

Handelsaftalen indfører mere kompatible tekniske krav og test for produkter og mindsker de tekniske hindringer, der ellers kunne gøre det vanskeligt for dig at sælge dine produkter i Singapore. F.eks.

 • Autoriseret økonomisk operatør
 • reglerne om mærkning og etikettering forenkles
 • overlapning af dyre og tidskrævende procedurer for prøvning af produkter reduceres — f.eks. anerkender Singapore de nuværende EU-standarder og afprøvning af biler og bildele
 • der indføres et system til certificering af kødproducerende virksomheder i EU, der ønsker at eksportere til Singapore
Hvordan vil handelsaftalen beskytte europæiske standarder, herunder standarder for fødevaresikkerhed?

Handelsaftalen vil på ingen måde påvirke, ændre, sænke eller fjerne EU-standarder på noget område.

Det betyder, at singaporeanske produkter og tjenesteydelser kun kan sælges i EU på samme vilkår som EU's produkter og tjenesteydelser. De skal opfylde alle EU's regler og bestemmelser, f.eks.

 • tekniske regler og standarder
 • krav til forbrugernes sikkerhed
 • miljøkrav
 • bestemmelser om dyre- og plantesundhed og hygiejne
 • forordninger om fødevaresikkerhed
Elektronik

Standarder, tekniske forskrifter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer er baseret på relevante internationale standarder.

Aftalen har til formål at undgå overlappende og besværlige procedurer for overensstemmelsesprøvning af produktsikkerhed og elektromagnetisk kompatibilitet af

 • elektrisk og elektronisk udstyr
 • elektriske husholdningsapparater
 • forbrugerelektronik

Singapore accepterer en leverandørers overensstemmelseserklæring for produkter, der anses for at udgøre en lav risiko for forbrugersikkerheden, sundheden eller miljøet.

Motorkøretøjer og køretøjsdele

Med aftalen er det muligt at sælge nye motorkøretøjer og bildele fra EU i Singapore uden yderligere prøvning eller certificering, forudsat at de er certificeret i overensstemmelse med internationale standarder, der er godkendt i EU, navnlig FN's Økonomiske Kommission for Europas (FN/ECE) typegodkendelsesregulativer.

EU og Singapore er også blevet enige om at

 • afholde sig fra at indføre nye lovgivningsmæssige foranstaltninger, der afviger fra internationale standarder
 • tillade salg af produkter, der inkorporerer nye teknologier, medmindre det påvises, at sådanne teknologier udgør en betydelig risiko for menneskers sundhed, sikkerhed eller miljø
Lægemidler og medicinsk udstyr

EU og Singapore er blevet enige om at

 • anvende internationale standarder, praksisser og retningslinjer for lægemidler og medicinsk udstyr
 • sikre, at listen over lægemidler, prisfastsættelsen og refusionen af lægemidler er fair, rimelig og ikkediskriminerende

EU vil anerkende Singapores standarder for god fremstillingspraksis (GMP) ved fremstilling af aktive lægemiddelbestanddele (API) som ækvivalente med landets egne standarder, hvilket vil lette eksporten af Singapores aktive lægemiddelbestanddele til EU.

Sundheds- og sikkerhedskrav — SPS

Med hensyn til fødevaresikkerhed, dyre- og plantesundhed har både EU og Singapore strenge love og procedurer. Aftalen har til formål at lette eksporten af animalske produkter. EU og Singapore er f.eks. blevet enige om at evaluere hinandens inspektions- og certificeringssystemer for kødproducerende virksomheder i stedet for at kræve, at hvert enkelt slagteri eller fødevareforarbejdningsanlæg skal inspiceres af den anden part, før det kan eksportere.

 

Find de specifikke regler og krav for dit produkt på My Trade-assistent.

Tekniske handelshindringer

Selv om tekniske regler er vigtige, kan de til tider fungere som en hindring for den internationale handel og kan derfor være en betydelig byrde for dig som eksportør.

 • hvis du mener, at du står over for en handelshindring, der bremser din virksomhed eller forhindrer dig i at eksportere, kan du fortælle os
 • indberet, hvad der standser din eksport til Singapore ved hjælp af onlineformularen, og EU vil analysere din situation og træffe passende foranstaltninger

Kontakt os

Toldklareringsdokumenter og -procedurer

Aftalen sikrer mere effektive toldprocedurer for at lette handelen og reducere omkostningerne for virksomhederne.

Med henblik på at styrke sikkerheden i forsyningskæden fastsættes det, at EU og Singapore vil indgå i gensidig anerkendelse af handelspartnerskabsprogrammer såsom EU's program for autoriserede økonomiske operatører.

Dokumenter

De trinvise vejledninger beskriver de forskellige typer dokumenter, du skal forberede til toldklarering af dine produkter.

Afhængigt af dit produkt kan toldmyndighederne kræve alle eller nogle af nedenstående elementer

 • handelsfaktura (find de specifikke krav til form og indhold i My Trade Assistent)
 • pakning af lilist
 • importlicenser for visse varer
 • certifikater, der viser, at dit produkt er i overensstemmelse med de obligatoriske produktbestemmelser, såsom sundheds- og sikkerhedskrav, mærkning og emballering
 • oprindelsesbevis — oprindelseserklæring

Af hensyn til sikkerheden kan du ansøge om bindende tariferingsoplysninger og/eller bindende oprindelsesoplysninger på forhånd.

 

Yderligere oplysninger om de dokumenter, du skal fremvise med henblik på toldbehandling af dit produkt, fås ved henvendelse til My Trade-assistent.

Procedurer

Se afsnittet om oprindelsesregler ovenfor for en beskrivelse af, hvordan man kan bevise, at dine produkter har oprindelse, for at anmode om en præferencetoldsats, og af reglerne for toldmyndighedernes oprindelseskontrol.

Oplysninger om toldproceduren for import og eksport generelt findes på webstedet for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Handelsaftalen indeholder også moderne regler til beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Geografiske betegnelser

Singapore har styrket sin eksisterende ordning for geografiske betegnelser ved at indføre et system til registrering af geografiske betegnelser i Singapore til beskyttelse af produkter, der har særlige kvaliteter eller har et vist omdømme eller andre egenskaber på grund af deres geografiske oprindelse. EU-producenter kan ansøge om at registrere deres geografiske betegnelser i Singapore. Producenter uden for EU kan også ansøge om registrering af geografiske betegnelser i Singapore, når produkterne falder ind under de foreskrevne kategorier. EU's 139 geografiske betegnelser for vin, spiritus og visse landbrugsprodukter nyder samme beskyttelsesniveau som i EU. Denne øgede beskyttelse vil styrke forbrugernes anerkendelse af ægte kvalitetsprodukter fra EU, vin og spiritus i Singapore, f.eks.

 • Bordeaux-vine
 • Parmaskinke
 • Champagne
 • Øl fra Bayern

Patenter

I henhold til aftalen forpligtede Singapore sig til at forlænge patentbeskyttelsens varighed for at kompensere for den forkortelse af patentets levetid, der følger af den administrative markedsføringsproces.

Ophavsret og beslægtede rettigheder

Handelsaftalen indeholder bestemmelser om 70 års ophavsretlig beskyttelse. Den fastsætter et enkelt rimeligt vederlag til producenter af lydoptagelser, der udsendes eller udføres offentligt. Dette vil blive gennemført senest i november 2021. Aftalen vil tilpasse Singapores lovgivning om ophavsret til lande, der giver producenter af lydoptagelser mulighed for at opkræve royalties for radio- og fjernsynsudsendelser og offentlige fremførelser.

Varemærker

EU og Singapore vil beskytte velkendte varemærker på grundlag af den fælles henstilling fra Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret.

Beskyttelse af testdata

Aftalen fastsætter også, at testdata, der forelægges for at opnå en administrativ markedsføringstilladelse til markedsføring af farmaceutiske og agrokemiske produkter, vil blive beskyttet i en periode på 5 år, som kan forlænges med yderligere 5 år.

Industrielle design

Ifølge handelsaftalen vil Singapore øge beskyttelsestiden for registrerede design til 10 år.

Håndhævelse

Aftalen indeholder detaljerede bestemmelser om civile håndhævelsesforanstaltninger. Med hensyn til håndhævelse af grænserne vil rettighedshaverne kunne anmode Singapores toldmyndigheder om at beslaglægge varemærkeforfalskede varer og piratkopierede ophavsretsbeskyttede varer.

Senest i november 2022 vil rettighedshaverne kunne anmode Singapores toldmyndigheder om også at beslaglægge varemærkeforfalskede varer med geografiske betegnelser og piratkopierede designvarer, når de skal importeres eller eksporteres.

Singapore og EU har også forpligtet sig til procedurer, der vil gøre det muligt for myndighederne at suspendere frigivelsen af varemærkeforfalskede varer, piratkopierede ophavsretsbeskyttede varer og varemærkeforfalskede varer med geografiske betegnelser på eget initiativ. For så vidt angår varemærkeforfalskede varer med geografiske betegnelser vil Singapore gennemføre dette tilsagn senest i november 2022.

Helpdesken for intellektuelle ejendomsrettigheder i Sydøstasien tilbyder en hjælpetjeneste for direkte støtte til intellektuelle ejendomsrettigheder til SMV'er.

Tjenesteydelser

Handelsaftalen omfatter en bred vifte af tjenesteydelser og giver yderligere markedsadgang for tjenesteydere.

Konkret er EU og Singapore blevet enige om at reducere eller fjerne visse restriktioner for

 • antallet af tjenesteydere
 • værdien af tjenesteydelser eller aktiver
 • antallet af serviceoperationer eller mængden af output af tjenesteydelser
 • antallet af personer, der kan ansættes
 • den specifikke type juridisk enhed, der er tilladt
 • grænser for udenlandsk aktiebeholdning/egenkapital

Dette gælder for en lang række sektorer, herunder

 • telekommunikationstjenester
 • finansielle tjenesteydelser
 • databehandling og virksomhed i forbindelse hermed
 • transporttjenester
 • miljøtjenester
 • visse forretningstjenester (såsom arkitekt- og ingeniørvirksomhed)
 • posttjenester

EU og Singapore er også blevet enige om at sikre, at de samme regler og bestemmelser gælder for indenlandske og udenlandske tjenesteydere i visse sektorer for at skabe forudsigelighed og lige vilkår. Dette gælder f.eks. for

 • posttjenester — sikre, at dominerende markedsaktører ikke udøver konkurrencebegrænsende praksis
 • telekommunikationstjenester — store leverandører, såsom netejere, skal give andre operatører adgang til specifikke netelementer på et ubundtet grundlag på rimelige og gennemsigtige vilkår og betingelser
 • international søtransport — definition af relevante forpligtelser og sikring af klarhed om, hvad der præcist er givet tilsagn om
 • computertjenester — indsamling af alle fremtidige computertjenester baseret på deres funktioner
 • national regulering — omfattende bestemmelser om licensprocedurer og erhvervsmæssige kvalifikationer, der sikrer, at en investor, der ansøger om licens til at levere en tjenesteydelse eller ej, behandles retfærdigt og beskyttes mod vilkårlige begrænsninger, samtidig med at deres ret til at klage er sikret

 

Tjenesteydelser er rygraden i EU's og Singapores økonomier. Singapore er et vigtigt knudepunkt i Sydøstasien for EU's tjenesteydere og tegner sig for mere end halvdelen af al handel inden for kommercielle tjenesteydelser mellem EU og ASEAN.

  EU Singapore
Liberale tjenesteydelser
 • arkitektvirksomhed 
 • regnskabsføring
 • ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed
 • byplanlægning og landskabsarkitektur
 • virksomhedsrådgivning
 • international handelsvoldgift
 • juridiske tjenesteydelser
 • regnskabsføring
 • beskatning
 • arkitektvirksomhed
 • integreret ingeniørvirksomhed
 • læge- og tandlægevirksomhed
 • veterinærtjenester
Databehandling og virksomhed i forbindelse hermed Alle relaterede tjenesteydelser på dette område Alle relaterede tjenesteydelser på dette område
Forskning og udvikling
 • naturvidenskab og tværfaglig videnskab, undtagen offentligt finansierede FoU-tjenester
 • samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber
 • naturvidenskab
 • samfundsvidenskab, undtagen juridisk forskning
Forretningsservice
 • reklame
 • markedsundersøgelser
 • virksomhedsrådgivning
 • rådgivning og rådgivning i forbindelse med fremstilling
 • trykning og forlagsvirksomhed
 • tjenesteydelser i forbindelse med konventionen
 • oversættelse
 • projekteringsvirksomhed
 • reklame 
 • markedsundersøgelser
 • virksomhedsrådgivning
 • teknisk afprøvning og analyse af biler
 • tjenesteydelser i forbindelse med fremstillingsvirksomhed
 • sikkerhedshøring
 • overvågning af alarmer
 • fotografisk virksomhed
 • forvaltning af konventioner og udstillinger
 • oversættelse
Posttjenester Alle relaterede tjenesteydelser på dette område Grundlæggende brev- og ekspresforsendelser
Telekommunikationstjenester Virksomhed, der består i at sende og modtage signaler ved hjælp af elektromagnetiske midler, undtagen radio- og tv-spredning

Tjenesteydelser (undtagen radio- og tv-spredning), f.eks.

 • facilitetsbaserede og tjenestebaserede tjenester
 • mobiltjenester og nettjenester med merværdi
Miljøtjenester
 • spildevandstjenester
 • håndtering af fast/farligt affald, undtagen grænseoverskridende transport af farligt affald
 • beskyttelse af luft og klimabehandling og rensning af jord og vand
 • bekæmpelse af støj og vibrationer
 • beskyttelse af biodiversitet og landskab
 • affaldsindsamling og -bortskaffelse, undtagen deponering
 • håndtering af farligt affald
 • sanitet og lignende tjenesteydelser
 • rengøring af udstødningsgasser
 • støjdæmpning
 • natur- og landskabspleje
Turisme og rejserelaterede tjenesteydelser Rejsebureauer og rejsevirksomhed
 • hoteludgifter og anden indkvartering
 • servering af mad og drikkevarer, undtagen servering af måltider i spisefaciliteter, der drives af staten
 • rejsebureauer og turistguider
Transport

Maritime tjenesteydelser — tjenesteydelser i forbindelse med

 • international passager- og godstransport
 • oplagring og oplagring
 • containerstation og depot
 • spedition og hjælpetjenester i forbindelse med søtransport


Vej- og jernbanetransport — hjælpetjenester som

 • virksomhed inden for godstransport
 • håndtering af gods
 • oplagring 

Maritime tjenesteydelser — tjenesteydelser i forbindelse med

 • international passager- og godstransport
 • skibsagenturvirksomhed
 • international bugsering
 • skibsmæglervirksomhed
 • spedition af gods
 • udlejning af skibe med besætning

Vejtransport — hjælpetjenester som f.eks.

 • udlejning
 • visse støttetjenester såsom vedligeholdelse og reparation af dele til motorkøretøjer
Fremstilling
 • føde- og drikkevarer
 • beklædning
 • fodtøj
 • maskiner
 • papirprodukter
 • databehandlingsmaskiner og elektriske maskiner
 • føde- og drikkevarer
 • beklædning
 • papirprodukter
 • kemikalier
 • visse typer maskinudstyr
 • computer- og telekommunikationsudstyr

E-handel

Singapore og EU anerkender betydningen af fri udveksling af oplysninger og er blevet enige om ikke at indføre told på elektroniske overførsler.

Begge parter er også enige om, at

 • e-handel bør ikke skade intellektuelle ejendomsrettigheder
 • udviklingen af e-handel skal være forenelig med internationale standarder for databeskyttelse

Offentlige indkøb

Singapore og EU er medlemmer af WTO's aftale om offentlige udbud (GPA).

Selv før handelsaftalen havde de allerede åbne og moderne systemer for offentlige indkøb og anvendte høje standarder for gennemsigtighed og proceduremæssig retfærdighed i deres offentlige udbud, og i mange tilfælde var EU-virksomheder allerede i stand til at konkurrere om offentlige kontrakter i Singapore over en vis tærskelværdi.

Handelsaftalen giver imidlertid endnu flere muligheder for, at EU's virksomheder kan konkurrere om offentlige indkøbskontrakter i Singapore.

Singapore har

 • enedes om yderligere bestemmelser om udbud
 • enedes om at sænke tærskelværdierne for offentlige udbud for organer som Public Utilities Board og Energimarkedsmyndigheden
 • udvidelse af de typer kontrakter om offentlig trafikbetjening, der er omfattet af forpligtelser om gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling — dette er vigtigt, fordi adgang til oplysninger er en af de største hindringer for, at EU's mindre virksomheder kan få adgang til oversøiske markeder

EU har

 • tilføjes til listen over enheder, der kan afgive bud på offentlige kontrakter, yderligere ministerier, agenturer og andre organer på centralt plan — i forhold til dem, der er opført på WTO's liste over offentlige indkøbsaftaler — samt enheder, der er aktive inden for visse forsyningssektorer
 • omfattede flere typer offentlige tjenesteydelseskontrakter, der er omfattet af offentligt udbud, sammenlignet med det, der er aftalt i WTO, f.eks.
  • jernbanetransport
  • computervirksomhed
  • telekommunikationstjenester
  • landskabsarkitektur

Handel og bæredygtig udvikling

Handelsaftalen indeholder bindende forpligtelser for at sikre, at de nationale niveauer for miljø- og arbejdstagerbeskyttelse er i overensstemmelse med centrale internationale standarder og aftaler.

Den forbyder "race to the bottom" -praksis, hvor arbejds- og miljølovgivningen sænkes for at tiltrække handel eller investeringer, samtidig med at EU's og Singapores ret til at etablere deres egne niveauer for miljø- og arbejdstagerbeskyttelse anerkendes.

Handelsaftalen har til formål at øge handelens og investeringernes bidrag til bæredygtig udvikling, herunder

 • virksomhedernes sociale ansvar
 • initiativer vedrørende miljømærkning
 • fair og etisk handel
 • bevarelse og bæredygtig forvaltning af naturressourcer, herunder gennem bæredygtig skovforvaltning og bevarelse og forvaltning af fiskebestande

Arbejdsstandarder

Frihandelsaftalen omfatter forpligtelser til at gennemføre Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) konventioner, som parterne har ratificeret, men også tilsagn om at tage de nødvendige skridt til at ratificere ILO's konventioner om grundlæggende rettigheder, som de endnu ikke har undertegnet, såsom

 • ministererklæringen fra FN's Økonomiske og Sociale Råd om fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle fra 2006
 • ILO's erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen
 • de grundlæggende ILO-konventioner

Miljø og klimaændringer

Aftalen omfatter EU's og Singapores tilsagn om effektiv gennemførelse af multilaterale miljøaftaler, som EU og/eller Singapore er parter i, f.eks.

 • FN's konvention om den biologiske mangfoldighed
 • FN's konvention om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES)
 • FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC)

Specifikke bestemmelser om klimaændringer understreger yderligere EU's og Singapores bestræbelser på at bekæmpe klimaændringer.

Frihandelsaftalen indeholder også bestemmelser om samarbejde mellem parterne, herunder om miljømærkning og grønne offentlige indkøb, fjernelse af handelshindringer for klimavenlige varer og tjenesteydelser såsom bæredygtige vedvarende energivarer; gradvis reduktion af subsidier til fossile brændstoffer og fremme af virksomhedernes sociale ansvar.

Investering

Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Singapore (EUSIPA) træder i kraft, når alle EU's medlemsstater har ratificeret den i henhold til deres egne nationale procedurer.

Når den er trådt i kraft, vil den yderligere forbedre investeringsklimaet og give investorerne større sikkerhed.

Aftalen vil sikre, at europæiske og singaporeanske investorer behandles lige og retfærdigt og ikke udsættes for forskelsbehandling, f.eks.

 • tvangsekspropriation eller ekspropriation uden passende kompensation
 • forskelsbehandling
 • tilbagekaldelse af erhvervslicenser
 • misbrug begået af værtsstaten, f.eks. manglende retfærdig rettergang eller manglende evne til at foretage internationale kapitaloverførsler

Aftalen om investeringsbeskyttelse vil give investorerne mulighed for en moderne og reformeret mekanisme til bilæggelse af investeringstvister — investeringsdomstolssystemet.

Hjørnestenene i det nye investeringsdomstolssystem er:

 • en permanent investeringsret i første instans
 • en appelret i appelsager

Systemet vil være baseret på principperne om gennemsigtighed i procedurerne og bestemmelser om bekæmpelse af misbrug af systemet. Aftalen om investeringsbeskyttelse indeholder f.eks. regler, der skal forhindre svigagtige eller manipulerende krav, såsom omstrukturering af en virksomhed med henblik på indgivelse af et krav.

Investeringsdomstolssystemet vil sikre, at aftalen om investeringsbeskyttelse fortolkes på en juridisk korrekt og forudsigelig måde.

Nyttige links og kontakter

Handels- og industriministeriet

100 højgade, #09-01, finansministeriet, Singapore 179434

Tlf.: + 65 6225 9911

Web: www.mti.gov.sg

Virksomhed Singapore (ESG)

230 Victoria Street, niveau 10 Bugis Junction Office Tower, Singapore 188024

Tlf.: + 65 6898 1800

Web: www.enterprisesg.gov.sg

ESG's kontor i Frankfurt

Singapore-centret, Bleichstr. 45, 60313 Frankfurt am Main, Tyskland

Tlf.: + 49 699207350

ESG's kontor i London

Singapore-centret, First Floor, Southwest House, 11a Regent Street, London SW1Y 4LR, Det Forenede Kongerige

Tlf.: + 44 2074842730

Den Europæiske Unions delegation i Singapore

250 North Bridge Road, #38 -03 Raffles City Tower, Singapore 179101

Tlf.: + 65 6336 7919

Web: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

Yderligere links:

Du kan finde flere oplysninger om frihandelsaftalen mellem EU og Singapore og investeringsbeskyttelsesaftalen på Generaldirektoratet for Handels websted. Du kan se et faktablad her for at få et overblik.

Du kan også søge efter andre oplysninger om handelsforbindelserne mellem EU og Singapore under dette link.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) giver også detaljerede oplysninger om forbindelserne mellem EU og Singapore.

Del denne side:

Genveje