Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Frihandelsaftalen mellem EU og Singapore

Aftalen fjerner told og bureaukrati, som europæiske virksomheder står over for, når de eksporterer til Singapore. Det fjerner også andre handelshindringer og forbedrer handelen med vigtige varer som elektronik, fødevarer og lægemidler. Aftalen åbner også Singapores marked for EU-tjenesteydelser inden for eksport, f.eks. inden for transport og telekommunikation.

Aftalen kort

Frihandelsaftalen mellem EU og Singapore trådte i kraft den 21. november 2019. Se hele aftalens tekst og bilag.

EU og Singapore har også undertegnet en investeringsbeskyttelsesaftale (EUSIPA). Den træder i kraft, når alle EU-medlemsstaterne har ratificeret den, efter deres egne nationale procedurer.

Hvilke fordele er der for din virksomhed?

EUSFTA får betydelige fordele for virksomhederne, herunder

 • øget markedsadgang for EU-virksomheder i Singapore og omvendt
 • mindre byrdefulde tekniske forskrifter
 • fjernelse af dobbeltprøvning af visse produkter
 • toldprocedurer og oprindelsesregler, der letter handelen
 • beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder geografiske betegnelser — særlige regionale føde- og drikkevarer såsom Parmaskinke og irsk whiskey
 • nye muligheder inden for miljøtjenesteydelser og grønne offentlige udbud
 • fjernelse af hindringer for handel og investering i grønne teknologier

Hvordan vil handelsaftalen gavne EU's landbrugssamfund?

Inden handelsaftalen havde Singapore en nultold på import af alle landbrugsfødevarer undtagen øl. Ved aftalens ikrafttræden fjernede Singapore også alle resterende toldsatser på øl, stout og samsu.

Aftalen anerkender og beskytter geografiske betegnelser for vin, spiritus, landbrugsprodukter og fødevarer med oprindelse i EU eller Singapore.

Foranstaltninger under aftalens sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige del har også til formål at beskytte menneskers, dyrs og planters liv og sundhed. Sådanne foranstaltninger henviser til anerkendelse af områder med et lavt/frit klima eller sygdomsområder og sikring af gennemsigtighed og udveksling af oplysninger og undgåelse af handelshindringer.

 

Singapore har meget lidt landbrugsjord, så landet opfylder sine fødevarebehov ved import.

Dens landbrugsproduktion er lille og begrænset til

 • blomster
 • visse frugter (hovedsagelig durian- og rambuans)
 • rogn
 • grøntsager
 • fjerkræ
 • svinekød

I 2019 eksporterede EU-27 landbrugsfødevarer til Singapore for 1.9 mia. EUR, over dobbelt så meget som 10 år tidligere. I dag er Singapore EU's 5. største eksportmarked for landbrugsfødevarer i Asien og 18.

Hvor stort er det singaporeanske marked? Hvor meget handel foregår der med Singapore?

Med en befolkning på 5.6 mio. mennesker er Singapore et centralt handels-, transport- og finansielt knudepunkt i Asien. Med et omfattende netværk af handelsaftaler med over 30 partnere handler landet hvert år med mere end 550 mia. EUR med resten af verden.

For EU er Singapore den 14. største varehandelspartner i verden og den første i Sydøstasien (SEA). Singapore har en dybt serviceorienteret økonomi og er også EU's 5. største handelspartner på verdensplan.

Med mere end 10,000 europæiske virksomheder, der oprettede deres kontorer/regionale knudepunkter i Singapore, blev landet EU's 6. globale rejsemål for direkte investeringer og tegner sig for to tredjedele af EU's direkte investeringsbeholdning i SEA.

Tariffer

For eksport til Singapore

Før aftalen kunne næsten alle varer med oprindelse i EU allerede indføres toldfrit i Singapore. Siden aftalen trådte i kraft, er Singapore forpligtet til at anvende toldfri adgang for alle varer med oprindelse i EU, herunder varer, der tidligere var omfattet af told (f.eks. øl og sten).

Ved import til EU

PR. 21. november 2019 er ca. 84 % af importen fra Singapore til EU toldfri.

Eksempler på sektorer, der er omfattet af en øjeblikkelig afskaffelse af told omfatter:

 • elektronik
 • lægemidler
 • de fleste petrokemiske produkter (visse priser på den petrokemiske industri vil først blive udfaset efter 3 år)
 • forarbejdede landbrugsprodukter (undtagen kemisk ren fruktose og sukkermajs)

Næsten alle resterende toldafgifter for singaporeanske varer vil blive afviklet inden november 2024.

EU vil fortsat anvende told på nogle få produkter, også efter udfasningsperioden, herunder visse fiskeprodukter (Tilpia, Skjack) og forarbejdet landbrug samt kemisk ren fruktose og sukkermajs.

Toldafvikling

Handelsaftalen beskriver toldafviklingskategorierne for afvikling af toldsatser over 5 år i detaljer i bilag 2-A til aftalen.

 

Du kan finde toldafviklingsplanen for dit specifikke produkt i My Trade Assistent.

Oprindelsesregler

I dette afsnit indføres de vigtigste oprindelsesreglerog oprindelsesprocedurer i handelsaftalen.

Oprindelsen er den "økonomiske nationalitet" af de handlede varer. Hvis du kommer ind på emnet, kan du finde en introduktion til hovedbegreberne i varesektionen.

Oprindelsesregler

For at være omfattet af præferenceordningen skal dit produkt overholde visse regler, der beviser dets oprindelse.

Hvor kan jeg finde oprindelsesreglerne?

Oprindelsesreglerne er fastsat i protokol 1 i EUSFTA.

Har mit produkt oprindelse i EU eller Singapore?

For at være berettiget til den lavere takst eller nultakst i frihandelsaftalen mellem EU og Singapore skal dit produkt have oprindelse i EU eller Singapore. At et produkt anses for at have oprindelse i EU eller Singapore, hvis det er

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav, der er angivet i kapitlet (f.eks. utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, reglen om, at produktet ikke må ændres). Der er også yderligere fleksibilitet til at hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler (f.eks. tolerance og kumulering).

 

Eksempler på de vigtigste typer produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • værditilvækstreglen — værdien af alle materialer uden oprindelsesstatus i et produkt må ikke overstige en vis procentdel af dets pris ab fabrik
 • ændring af tarifering — fremstillingsprocessen fører til en ændring af tariferingen mellem materialer uden oprindelsesstatus og det færdige produkt — f.eks. fremstilling af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) fra papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • særlige operationer — der er behov for en særlig fremstillingsproces, f.eks. spinding af fibre til garn — disse regler anvendes for det meste i tekstilbeklædnings- og kemikaliesektoren.

 

Du kan finde de produktspecifikke regler i min handelsassistent.

Tips til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler

Der er planlagt yderligere fleksibilitet for at hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler, f.eks. tolerancer eller kumulering.

Tolerance

I frihandelsaftalen mellem EU og Singapore giver tolerancen den producent tilladelse til at anvende materialer uden oprindelsesstatus, der normalt er forbudt ifølge produktspecifik bestemmelse, forudsat at deres nettovægt ikke overstiger

 • 10 % af produktets vægt for landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter henhørende under kapitel 2 og 4 til 24 i det harmoniserede system, bortset fra forarbejdede fiskerivarer henhørende under kapitel 16
 • 10 % af produktets pris ab fabrik af andre industrivarer end tekstilvarer og beklædningsgenstande

De specifikke tolerancer gælder for tekstilvarer og beklædningsgenstande, der er klassificeret i kapitel 50 til 63 i det harmoniserede system, jf. note 6 og note 7 i bilag A Indledende noter til listen i bilag B.

Denne tolerance kan ikke anvendes til at overskride en maksimumstærskel for materialer uden oprindelsesstatus, der er anført i de produktspecifikke regler.

Kumulering

Frihandelsaftalen mellem EU og Singapore indeholder tre muligheder for at kumulere oprindelse. Bemærk dog, at kun første gang finder anvendelse (bilateral kumulation).

 • bilateral kumulation — materialer med oprindelse i Singapore kan medregnes som havende oprindelse i EU, når de anvendes til fremstilling af et produkt i EU (og omvendt).
 • Kumulation med et ASEAN-land, som har en præferenceaftale med EU, og som tillader, at materialer med oprindelse i sådanne lande anses for at have oprindelse i Singapore eller i EU, når de anvendes til fremstilling af et produkt,
  bemærkes det, at de materialer, der er opført i bilag C til protokollen om oprindelsesregler, er udelukket fra denne kumulation. Denne kumulering finder i øjeblikket ikke anvendelse.
 • Kumulation med et ASEAN-land, som ikke har nogen præferenceaftale med EU, og som tillader, at materialer med oprindelse i sådanne lande anses for at have oprindelse i EU eller Singapore, når de anvendes til fremstilling af de produkter, der er anført i bilag D til protokollen om oprindelsesregler, finder
  denne kumulering ikke anvendelse.

Andre krav

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav, der er fastsat i protokollen om oprindelsesregler, f.eks. reglen om, at der ikke må foretages ændringer.

Transport gennem et tredjeland:Regel om ikke ændring

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra EU til Singapore (og omvendt) uden yderligere behandling i et tredjeland.

Nogle operationer kan udføres i et tredjeland, hvis produkterne forbliver under toldtilsyn, f.eks.

 • tilføjelse eller anbringelse af mærker, etiketter, segl eller anden dokumentation for at sikre overholdelse af specifikke nationale krav i importlandet
 • konservering af produkter under gode vilkår
 • oplagring
 • opdeling af sendinger

I tvivlstilfælde kan toldmyndighederne anmode klarereren om at dokumentere, at kravene er opfyldt. Bevis for overensstemmelse kan godtgøres på en hvilken som helst måde, herunder:

 • kontraktmæssige transportdokumenter som f.eks. konnossementer
 • faktuelle eller konkrete beviser på grundlag af mærkning eller nummerering af kolli
 • bevismateriale vedrørende varerne selv

Toldgodtgørelse

Tilbagebetaling af told, der tidligere er betalt af materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstilling af et produkt, som udføres i henhold til en præferencesats, er ikke tilladt i henhold til denne handelsaftale.

Oprindelsesprocedurer

Eksportører og importører skal følge oprindelsesprocedurerne. Procedurerne er fastlagt i afsnit B i protokollen om oprindelsesreglerne i aftalen. De præciserer f.eks., hvordan:

 • at angive et produkts oprindelse
 • for at anmode om præferencebehandling
 • toldmyndighederne kan kontrollere et produkts oprindelse

Hvordan ansøger man om en præferencetarif?

For at være omfattet af en toldpræferenceordning skal importørerne fremlægge bevis for oprindelse.

I henhold til denne aftale kan importører kræve en præferencetarif baseret på en oprindelseserklæring fra eksportøren.

Oprindelseserklæring

Eksportørens erklæring

Eksportører kan selv erklære, at deres produkt har oprindelse i EU eller Singapore ved at afgive en oprindelseserklæring

 • i EU kan det ske
  • af en godkendt eksportør
  • af enhver eksportør, forudsat at den samlede værdi af sendingen ikke overstiger 6,000 EUR
 • i Singapore kan den udføres af en eksportør, som
  • er registreret hos myndighederne i Singapore
  • har modtaget et entydigt antal enheder (Unique Entity Number)

 

Godkendte eksportører

Udførselslandets toldmyndigheder kan give enhver eksportør, der eksporterer produkter i henhold til handelsaftalen, tilladelse til at udfærdige oprindelseserklæringer for produkter uanset værdi. Eksportøren skal give toldmyndighederne tilstrækkelige garantier for, at produkternes oprindelsesstatus og opfyldelsen af alle de øvrige betingelser i aftalen (protokollen) kan kontrolleres. Toldmyndighederne kan tilbagekalde den godkendte eksportoers status i tilfælde af misbrug.

Hvad skal oprindelseserklæringen indeholde?

For at afgive en oprindelseserklæring skal du indtaste, stemple eller trykke erklæringen på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument:

"eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (toldmyndigheder eller kompetente myndigheder) erklærer, at disse produkter, medmindre andet er klart angivet, er af... præferenceoprindelse."

Teksten til oprindelseserklæringen kan udfærdiges på et hvilket som helst af EU's officielle sprog og findes i bilag E til protokollen om oprindelsesregler.

Du skal underskrive din fakturaerklæring i hånden. Hvis du er godkendt eksportør, er du fritaget for dette krav, hvis du giver toldmyndighederne et skriftligt tilsagn om, at du påtager dig det fulde ansvar for enhver erklæring, der identificerer dig.

Indgivelse og gyldighed

En oprindelseserklæring kan undtagelsesvis indgives efter eksporten ("retrospektiv"), forudsat at erklæringen forelægges i importlandet senest to år for EU's vedkommende og et år for Singapores vedkommende efter varernes ankomst til området.

Du skal opbevare og være villig til at indsende dokumentation for, at dit produkt har oprindelsesstatus (f.eks. leverandørerklæringer) og opfylder andre krav i protokollen om oprindelsesregler, hvis toldmyndighederne anmoder herom.

Oprindelseserklæringen forbliver gyldig i 12 måneder efter eksportoerens udstedelse.

Kontrol af oprindelse

Toldmyndighederne kan kontrollere, om et importeret produkt faktisk har oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelseskrav. Frihandelsaftalen mellem EU og Singapore er baseret på følgende principper:

 • det importerende lands myndigheder anmoder om verifikationen og gennemføres af eksportlandets myndigheder
 • kontrollen er baseret på et administrativt samarbejde mellem toldmyndighederne i import- og eksportlandene.
 • kontrollen af produkternes oprindelse foretages af de lokale toldmyndigheder. Den importerende parts besøg hos eksportøren er ikke tilladt.
 • den eksporterende parts myndigheder foretager den endelige afgørelse af oprindelsen og underretter den importerende parts myndigheder om resultaterne

Produktkrav

Tekniske forskrifter og krav

Handelsaftalen indfører mere kompatible tekniske krav og test for produkter og mindsker de tekniske hindringer, der ellers kunne gøre det vanskeligt for dig at sælge dine produkter i Singapore. For eksempel

 • Autoriseret økonomisk operatør
 • reglerne for mærkning og mærkning forenkles
 • gentagelse af dyre og tidskrævende procedurer for testprodukter, f.eks. i Singapore, anerkender EU's nuværende standarder og afprøvning på biler og bildele.
 • der er indført et system til certificering af EU's kødproducerende virksomheder, der ønsker at eksportere til Singapore.
Hvordan vil handelsaftalen beskytte europæiske standarder, herunder standarder for fødevaresikkerhed?

Handelsaftalen vil på ingen måde påvirke, ændre, sænke eller fjerne EU's standarder på et hvilket som helst område.

Det betyder, at singaporeanske produkter og tjenester kun kan sælges i EU på samme vilkår som EU's produkter og tjenester. De skal opfylde alle EU's regler, f.eks.

 • tekniske forskrifter og standarder
 • krav til forbrugersikkerhed
 • miljøkrav
 • regler for dyre- og plantesundhed og hygiejne
 • bestemmelser om fødevaresikkerhed
Elektronik

Standarder, tekniske forskrifter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer er baseret på relevante internationale standarder.

Aftalen har til formål at undgå overlappende og byrdefulde procedurer for overensstemmelseskontrol for produktsikkerhed og elektromagnetisk kompatibilitet af

 • elektrisk og elektronisk udstyr
 • elektriske husholdningsapparater
 • forbrugerelektronik

Singapore accepterer leverandørens overensstemmelseserklæring for produkter, der anses for at være af lav risiko for forbrugersikkerhed, sundhed eller miljø.

Motorkøretøjer og køretøjsdele

Med aftalen er det muligt at sælge nye motorkøretøjer og bildele fra EU i Singapore uden yderligere prøvning eller certificering, forudsat at de er certificeret i overensstemmelse med internationale standarder, der er godkendt i EU, navnlig regulativer fra FN's Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE).

EU og Singapore er også enige om

 • afstå fra at indføre nye reguleringstiltag, der afviger fra internationale standarder
 • tillade salg af produkter, der inkorporerer ny teknologi, medmindre det er påvist, at sådanne teknologier udgør en betydelig risiko for menneskers sundhed, sikkerhed eller miljøet
Lægemidler og medicinsk udstyr

EU og Singapore er blevet enige om at

 • anvende internationale standarder, praksisser og retningslinjer for lægemidler og medicinsk udstyr
 • sikre, at notering, prisfastsættelse og refusion af lægemidler er fair, rimelige og ikke-diskriminerende

EU vil anerkende Singapores standarder for god fremstillingspraksis (GMP) i fremstillingen af virksomme lægemiddelbestanddele (API) som værende ækvivalent med sin egen, hvilket vil lette eksporten af API'er til EU.

Sundheds- og sikkerhedskrav — SPS

Hvad angår fødevaresikkerhed, dyre- og plantesundhed har både EU og Singapore indført strenge love og procedurer. Aftalen har til formål at lette eksporten af animalske produkter. For eksempel er EU og Singapore blevet enige om at evaluere hinandens inspektions- og certificeringssystemer for kødproducerende virksomheder i stedet for at kræve, at hvert enkelt slagteri eller fødevareforarbejdningsanlæg skal inspiceres af den anden part, før det kan eksportere.

 

Find de specifikke regler og krav til dit produkt i My Trade Assistent.

Tekniske handelshindringer

Selv om de tekniske regler er vigtige, kan de til tider udgøre en hindring for den internationale handel og kan derfor være en stor byrde for dig som eksportør.

 • hvis du mener, at du står over for en handelshindring, der sinker din virksomhed eller forhindrer dig i at eksportere, kan du fortælle os
 • indberet, hvad der stopper din eksport til Singapore ved hjælp af onlineformularen, og EU vil analysere din situation og træffe passende foranstaltninger

C ontdokument

Dokumenter og procedurer i forbindelse med toldbehandling

Aftalen sikrer mere effektive toldprocedurer for at lette handelen og reducere omkostningerne for virksomhederne.

For at styrke sikkerheden i forsyningskæden skal EU og Singapore indgå i en gensidig anerkendelse af handelspartnerskabsprogrammer som f.eks. EU's program "Authorised Economic Operators".

Dokumenter

De trinvise vejledninger beskriver de forskellige dokumenttyper, du skal forberede for toldbehandlingen af dine produkter.

Afhængigt af dit produkt kan toldmyndighederne kræve, at alle eller nogle af nedenstående elementer

 • Handelsfaktura (finder de specifikke krav til form og indhold i min handelsassistent)
 • pakkeri (t)
 • Importlicenser for visse varer
 • Certifikater , der viser, at produktet er i overensstemmelse med de obligatoriske produktregler, f.eks. krav til sundhed og sikkerhed, mærkning og emballering
 • Oprindelsesbevis — oprindelseserklæring

Af større sikkerhed kan du ansøge om bindende tariferingsoplysninger og/eller bindende oprindelsesoplysninger på forhånd.

 

Du kan finde detaljerede oplysninger om de dokumenter, du skal fremlægge for at få toldklareret for dit produkt, til min handelsassistent.

Procedurer

For en beskrivelse af, hvordan du kan dokumentere dine produkters oprindelse for at ansøge om en præferencetarif, og af reglerne for toldmyndighedernes kontrol af oprindelsen, henvises til afsnittet om oprindelsesregler ovenfor.

Oplysninger om toldprocedurer i forbindelse med import og eksport går generelt ud på at besøge webstedet for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Handelsaftalen indeholder også moderne regler for beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Geografiske betegnelser

Singapore har styrket sin eksisterende ordning for geografiske betegnelser ved at oprette et system til registrering af geografiske betegnelser i Singapore til beskyttelse af produkter, der har særlige egenskaber eller har et vist omdømme, eller andre kendetegn på grund af deres geografiske oprindelse. EU-producenter kan ansøge om registrering af deres geografiske betegnelser i Singapore. Producenter fra lande uden for EU kan også ansøge om registrering af geografiske betegnelser i Singapore, hvor produkterne er omfattet af de foreskrevne kategorier. 139 EU's geografiske betegnelser for vin, spiritus og visse landbrugsprodukter nyder godt af en beskyttelse svarende til dem, der gælder i EU. Denne forbedrede beskyttelse vil styrke forbrugernes anerkendelse af EU-fødevarer af autentisk kvalitet, vin og spiritus i Singapore, f.eks.

 • Bordeauxvin
 • Parmaskinke
 • Champagne
 • Bayersk øl

Patenter

I henhold til aftalen forpligtede Singapore sig til at forlænge patentbeskyttelsens varighed for at kompensere for den begrænsning af patentet, der følger af den administrative markedsføringsproces.

Ophavsret og beslægtede rettigheder

Handelsaftalen indeholder 70 års ophavsretlig beskyttelse. Det fastsætter en samlet godtgørelse for producenter af lydoptagelser, der udsendes eller udføres offentligt. Dette vil blive gennemført senest i november 2021. Aftalen vil bringe Singapores ophavsretslovgivning i overensstemmelse med lande, der tillader producenter af lydoptagelser at opkræve royalties for radio og tv.

Varemærker

EU og Singapore vil beskytte velkendte varemærker på grundlag af den fælles henstilling fra Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret.

Beskyttelse af forsøgsdata

Det fremgår også af aftalen, at prøvningsdata, der fremlægges med henblik på at opnå administrativ godkendelse til markedsføring af farmaceutiske og agrokemiske produkter på markedet, vil blive beskyttet i en periode på 5 år, som kan forlænges med yderligere 5 år.

Industrielle design

Ifølge handelsaftalen vil Singapore øge beskyttelsen af registrerede design til 10 år.

Håndhævelse

Aftalen indeholder detaljerede bestemmelser om civile fuldbyrdelsesforanstaltninger. Med hensyn til grænsekontrol vil rettighedshaverne kunne anmode Singapores toldmyndigheder om beslaglæggelse af varemærkeforfalskede varer og piratkopierede ophavsretsbeskyttede varer.

Senest i november 2022 vil rettighedshaverne kunne anmode Singapores toldmyndigheder om også at beslaglægge forfalskede varer og piratkopierede designbeskyttede, når de skal importeres eller eksporteres.

Singapore og EU har også forpligtet sig til at indføre procedurer, der gør det muligt for myndighederne på eget initiativ at suspendere frigivelsen af varemærkeforfalskede varer, piratkopierede varer og varemærkeforfalskede varer. Med hensyn til forfalskede geografiske betegnelser vil Singapore opfylde denne forpligtelse senest i november 2022.

Helpdesken for IPR for Sydøstasien tilbyder en hjælpetjeneste for direkte støtte til SMV'er i forbindelse med intellektuel ejendomsret.

Tjenesteydelser

Handelsaftalen omfatter en bred vifte af tjenesteydelser og giver tjenesteudbydere yderligere markedsadgang.

Konkret har EU og Singapore indvilliget i at reducere eller fjerne visse restriktioner på

 • antallet af tjenesteydere
 • værdien af transaktioner eller aktiver
 • antal tjenesteydelser eller mængden af tjenesteydelser
 • antal personer, der kan ansættes
 • den specifikke type retlige enheder, der er tilladt
 • udenlandske aktiebesiddelser/ejerandele

Dette gælder for en lang række sektorer, herunder

 • telekommunikationstjenester
 • finansielle tjenesteydelser
 • computertjenesteydelser og tilknyttede tjenesteydelser
 • transporttjenester
 • miljøtjenesteydelser
 • visse erhvervstjenester (såsom arkitekt- og ingeniørtjenester)
 • posttjenester

EU og Singapore har også aftalt at sikre, at de samme regler og bestemmelser gælder for indenlandske og udenlandske tjenesteydere i visse sektorer for at skabe forudsigelighed og lige konkurrencevilkår. Dette gælder f.eks.

 • posttjenester — sikre, at dominerende markedsaktører ikke deltager i konkurrencebegrænsende praksis
 • telekommunikationstjenester — store leverandører, såsom ejere af nettet, skal give andre operatører adgang til specifikke netelementer på vilkår og betingelser, der er rimelige og gennemsigtige.
 • international søtransport — definere relevante forpligtelser og sikre klarhed over, hvad der præcis begås
 • computertjenesteydelser — separation af alle fremtidige computertjenester baseret på deres funktioner
 • national regulering — omfattende bestemmelser om licensprocedurer og faglige kvalifikationer, der sikrer, at når en investor ansøger om licens til at levere en tjenesteydelse eller en tjenesteydelse, behandles de retfærdigt og er beskyttet mod vilkårlige begrænsninger, mens deres ret til at klage er sikret

 

Tjenesteydelser er rygraden i EU's og Singapores økonomier. Singapore er et vigtigt knudepunkt i Sydøstasien for EU's tjenesteydere og tegner sig for mere end halvdelen af al handel med kommercielle tjenester mellem EU og ASEAN.

  EU Singapore
Liberale tjenesteydelser
 • arkitektvirksomhed
 • regnskab
 • ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed
 • byplanlægning og landskabsarkitektur
 • virksomhedsrådgivning
 • international handelsvoldgift
 • juridiske tjenesteydelser
 • regnskab
 • beskatning
 • arkitektvirksomhed
 • integreret ingeniør —
 • læge- og tandlægevirksomhed
 • veterinære tjenester
Computertjenesteydelser og tilknyttede tjenesteydelser Alle relaterede tjenesteydelser på dette område Alle relaterede tjenesteydelser på dette område
Forskning og Udvikling
 • naturvidenskab og tværfaglig videnskab, undtagen offentligt finansierede & D-tjenester
 • samfundsvidenskab og humaniora
 • naturvidenskab
 • samfundsvidenskab, undtagen juridisk forskning
Forretningsservice
 • reklame
 • markedsundersøgelser
 • virksomhedsrådgivning
 • rådgivning og rådgivning i forbindelse med fremstillingsvirksomhed
 • trykning og forlagsvirksomhed
 • konferencetjenester
 • oversættelse
 • designtjenester
 • reklame
 • markedsundersøgelser
 • virksomhedsrådgivning
 • teknisk afprøvning og analyse af biler
 • tjenesteydelser i forbindelse med fremstillingsvirksomhed
 • sikkerhedshøring
 • alarmovervågning
 • fotografisk virksomhed
 • tjenester i forbindelse med konvention og udstillinger
 • oversættelse
Posttjenester Alle relaterede tjenester på dette område Basis- og ekspresbreve
Telekommunikationstjenester Tjenester i form af transmission og modtagelse af signaler ved hjælp af elektromagnetiske midler, undtagen sendevirksomhed

Tjenester (med undtagelse af radio- og tv-transmission), f.eks.

 • facilitetsbaserede og servicebaserede tjenester
 • mobile tjenester og tillægstjenester
Miljøtjenesteydelser
 • spildevandsafledning
 • håndtering af fast/farligt affald, undtagen grænseoverskridende transport af farligt affald
 • beskyttelse af luft og klimabehandling samt rensning af jord og vand
 • bekæmpelse af støj og vibrationer
 • beskyttelse af biodiversitet og landskab
 • renovation og bortskaffelse af affald, undtagen deponeringsanlæg
 • forvaltning af farligt affald
 • rensning og lignende tjenesteydelser
 • rensning af udstødningsgasser
 • støjbekæmpelse
 • natur- og landskabspleje
Turisme og rejserelaterede tjenesteydelser Rejsebureauer og rejsearrangører
 • hotel og anden indlogering
 • restaurationstjenester, undtagen madservering på steder, hvor der serveres spisefaciliteter, som forvaltes af regeringen
 • rejsebureauer og turistguidevirksomhed
Transport

Søfart — tjenesteydelser i forbindelse med

 • international passager- og godstransport
 • oplagrings- og pakhusvirksomhed
 • containerstation og depot
 • godstransport og hjælpetjenesteydelser inden for søtransport


Vej- og jernbanetransport

 • Godstransportagentur
 • godshåndtering
 • oplagring

Søfart — tjenesteydelser i forbindelse med

 • international passager- og godstransport
 • skibsagenturtjenesteydelser
 • international bugsering
 • skibsmægling
 • Spedition
 • udlejning af skibe med besætning

Vejtransport — hjælpetjenester som f.eks.

 • udlejningstjenester
 • visse hjælpetjenesteydelser såsom vedligeholdelse og reparation af dele af motorkøretøjer
Fremstillingsvirksomhed
 • fødevarer og drikkevarer
 • beklædningsgenstande
 • fodtøj
 • maskiner
 • papirprodukter
 • maskiner og apparater til edb og elektricitet
 • fødevarer og drikkevarer
 • beklædningsgenstande
 • papirprodukter
 • kemikalier
 • visse maskiner og apparater
 • IT- og telekommunikationsudstyr

E-handel

Singapore og EU anerkender betydningen af fri informationsstrøm og har besluttet ikke at indføre told på elektroniske overførsler.

Begge parter er også enige om, at

 • e-handel bør ikke forringe intellektuelle ejendomsrettigheder
 • udviklingen af e-handel skal være forenelig med de internationale standarder for databeskyttelse

Offentlige indkøb

Singapore og EU er medlemmer af WTO's aftale om offentlige indkøb (GPA).

Allerede før handelsaftalen havde de allerede åbne og moderne systemer for offentlige indkøb og anvendt høje standarder for gennemsigtighed og proceduremæssig retfærdighed på deres offentlige udbud, og i mange tilfælde var EU's virksomheder allerede i stand til at konkurrere om offentlige kontrakter i Singapore over en vis tærskelværdi.

Handelsaftalen giver imidlertid EU's virksomheder endnu flere muligheder for at konkurrere om offentlige kontrakter i Singapore.

Singapore har

 • aftalte yderligere bestemmelser om udbud
 • aftalte lavere tærskelværdier for åbne udbudsprocedurer for organer som f.eks. "Public Utilities Board" og "Energimarkedsmyndigheden".
 • udvidede de typer af kontrakter om offentlig trafikbetjening, der er omfattet af forpligtelser vedrørende gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling — dette er vigtigt, fordi adgang til information er en af de største hindringer, som EU's mindre virksomheder støder på i forbindelse med adgang til oversøiske markeder

EU har

 • tilføjet til listen over enheder, der er åbne for bud på offentlige kontrakter, supplerende statslige ministerier, agenturer og andre organer — i forhold til dem, der er omfattet af dens WTO-liste over offentlige indkøb — samt enheder, der er aktive i visse forsyningssektorer.
 • omfattede flere typer af offentlige tjenesteydelseskontrakter, der er omfattet af en åben udbudsprocedure i forhold til det, den har aftalt i WTO, såsom
  • jernbanetransport
  • computertjenesteydelser
  • telekommunikationstjenester
  • landskabsarkitektur

Handel og bæredygtig udvikling

Handelsaftalen indeholder bindende forpligtelser til at sikre, at de nationale niveauer for miljøbeskyttelse og beskyttelse af arbejdstagere er i overensstemmelse med centrale internationale standarder og aftaler.

Det forbyder praksis med "kapløb mod bunden", hvor arbejds- og miljølovgivningen sænkes for at tiltrække handel eller investeringer, samtidig med at det anerkender EU's og Singapores rettigheder til at etablere deres eget miljø- og arbejdstagerbeskyttelsesniveau.

Handelsaftalen har til formål at øge handelens bidrag til bæredygtig udvikling, herunder

 • virksomhedernes sociale ansvar
 • miljømærkeinitiativer
 • retfærdig og etisk handel
 • bevarelse og bæredygtig forvaltning af naturressourcerne, herunder bæredygtig skovforvaltning og bevarelse og forvaltning af fiskebestande

Arbejdsstandarder

Frihandelsaftalen indeholder forpligtelser til at gennemføre Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konventioner, som parterne har ratificeret, men også tilsagn om at tage de nødvendige skridt til at ratificere ILO's konventioner om grundlæggende rettigheder, som de endnu ikke har undertegnet.

 • erklæring fra FN's Økonomiske og Sociale Råd om fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle fra 2006
 • ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen
 • de grundlæggende ILO-konventioner

Miljø og klimaændringer

Aftalen indeholder tilsagn fra EU og Singapore om en effektiv gennemførelse af multilaterale miljøaftaler, som EU og/eller Singapore er part i, som f.eks.

 • FN's konvention om den biologiske mangfoldighed
 • FN-konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES)
 • FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC)

Specifikke bestemmelser om klimaændringer understreger yderligere EU's og Singapores bestræbelser på at bekæmpe klimaændringer.

Frihandelsaftalen indeholder også bestemmelser om samarbejde mellem parterne, herunder om miljømærkning og grønne offentlige indkøb, fjernelse af handelshindringer for klimavenlige varer og tjenesteydelser såsom bæredygtige varer af vedvarende energi; den gradvise reduktion af støtten til fossile brændstoffer og fremme af virksomhedernes sociale ansvar.

Investeringer

Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Singapore (EUSIPA) træder i kraft, når alle EU-medlemsstaterne har ratificeret den, efter deres egne nationale procedurer.

Når den er trådt i kraft, vil den yderligere forbedre investeringsklimaet og give investorerne større sikkerhed.

Aftalen skal sikre, at europæiske og singaporeanske investorer behandles lige og rimeligt, og at de ikke behandles diskriminerende, f.eks.

 • tvangsekspropriering eller ekspropriering uden egentlig erstatning
 • forskelsbehandling
 • tilbagekaldelse af erhvervslicenser
 • værtsstatens misbrug, f.eks. mangel på en retfærdig procedure eller manglende evne til at foretage internationale kapitaloverførsler

Investeringsbeskyttelsesaftalen vil give investorerne mulighed for en moderne og reformeret tvistbilæggelsesordning — investeringsdomstolssystemet.

Hjørnestenene i det nye investeringsdomstolssystem er

 • en permanent investeringsret i første instans
 • appelret i appelsager

Systemet vil være baseret på principperne om gennemsigtighed i procedurerne og bestemmelser mod misbrug af systemet. For eksempel indeholder investeringsbeskyttelsesaftalen regler, der skal forhindre svigagtige eller manipulerende krav såsom omstrukturering af en virksomhed med henblik på indgivelse af et krav.

Investeringsdomstolssystemet skal sikre, at aftalen om investeringsbeskyttelse fortolkes på en retlig korrekt og forudsigelig måde.

Nyttige links og kontakter

Ministeriet for handel og industri

100 High Street, # 09-01, The Treasury, Singapore 179434

Tlf: + 65 6225 9911

Websted: www.mti.gov.sg

Enterprise Singapore (ESG)

230 Victoria Street, Level 10 Bugis Junction Office Tower, Singapore 188024

Tlf: + 65 6898 1800

Websted: www.enterprisesg.gov.sg

ESG's Frankfurt kontor

Singapores center, Bleiklistr. 45, 60313 Frankfurt am Main, Tyskland

Tlf: + 49 699207350

ESG's London Office

Singapores center, First Floor, Southwest House, 11a Regent Street, London SW1Y 4LR, Det Forenede Kongerige

Tlf: + 44 2074842730

EU's delegation i Singapore

250 North Bridge Road, # 38-03 Raffinles City Tower, Singapore 179101

Tlf: + 65 6336 7919

Websted: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

Yderligere links:

Du kan finde flere oplysninger om frihandelsaftalen mellem EU og Singapore og aftalen om investeringsbeskyttelse på webstedet for Generaldirektoratet for Handel. Du kan også læse et faktablad her .

Du kan også søge efter andre oplysninger om handelsforbindelserne mellem EU og Singapore under denne forbindelse.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) giver også detaljerede oplysninger om forbindelserne mellem EU og Singapore.

Share this page:

Genveje